Kultur- og Fritidsudvalget

30.01.2018 kl. 13:00
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Deltog ikke under punkt 4
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur)
 • Deltog ikke
 • Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog

Åben dagsorden


 1. Referat og beretning for valg til brugerrådet på Lautrupgård Musik- og Kulturhus.

  Bilag
  2 bilag
   
 2. Referat fra Ballerup Idrætspark Brugerrådsmøde den 30. november 2017.

  Bilag
  1 bilag

   
 3. Invitation til Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske Topmøde den 12. og 13. april 2018 på MCH Herning Kongrescenter.

  Bilag
  1 bilag
   
 4. Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole og Ungdomskulturhuset Vognporten afholder den 4. maj 2018, en fritidsmesse for børn og unge i Ballerup Kommune. Dagen kobles sammen med, at Centrumgadens handelstadsforening i Ballerup afholder ”Foreningernes dag” den 4.-5. maj 2018.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Administrationen orienterer om omstillingsarbejdet for nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2021. Der er to mål med arbejdet. Det ene mål er at nedbringe budgettet med 39,4 mio. kr. Målet er fordelt på de enkelte udvalg. Fordelingen fremgår af kommissoriet, som også beskriver omstillingsarbejdet. Det andet mål er, at Ballerup Kommune i højere grad skal arbejde mod en kultur, hvor omstilling er en integreret del af den daglige opgavevaretagelse.

 

Baggrund

Som konsekvens af vedtagelsen af budget 2018 skal der findes varige budgetnedbringelser på 39,4 mio. kr. i perioden 2019-2021. For at opnå dette har omstillingsarbejdet overordnet to formål. Disse er følgende:

 1. At nå Ballerup Kommunes politisk besluttede måltal på 39,4 mio. kr. tillagt 25 pct. svarende til 50 mio. kr. i årene 2019-2021.

   

 2. At opnå en kulturforandring i Ballerup Kommune, der sikrer, at driften løbende optimeres i forhold til ressourceforbrug og effekt. Omstillingsarbejdet skal være en del af hverdagen for såvel administrationen som for det politiske niveau.

Sagsfremstilling

Omstillingsarbejdet for budget 2019 og overslagsårene i Ballerup Kommune er i fuld gang. Ambitionen er at finde effektiviserings-, besparelses- og serviceniveauforslag i hvert af budgetårene 2019-2021, der sikrer, at målet nås samt sikre, at kulturen i Ballerup Kommune understøtter omstillingsarbejdet.

 

Baggrunden for den besluttede spareblok er:

 • Internt pres på service
 • At skabe plads til nye politiske prioriteringer
 • En ændret demografi med primært flere ældre.

Nyt for 2019 er, at måltallet er fordelt på udvalgene med hvert deres individuelle måltal, som de enkelte udvalg har ansvaret for at opnå. Fordelingen af de 50 mio. kr. på de enkelte fagudvalg blev besluttet af Økonomiudvalget den 13. juni 2017, punkt 4. Forslagene til nedbringelse af budgettet samles i et katalog, der vedlægges budgetforslaget, som det har været tilfældet tidligere. Målet for hvert udvalg er beregnet på baggrund af budgetandele på de respektive bevillingsrammer under hvert udvalg.

 

Fordeling af måltal:

 

Udvalg (mio. kr.)2019-2021
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget7,0

Social- og Sundhedsudvalget

20,0

Økonomiudvalget

5,0
Teknik- og Miljøudvalget1,0
Børne- og Skoleudvalget15,0

Kultur- og Fritidsudvalget

2,0
Total50,0

 

Tematiseringerne bliver henover foråret 2018 og hen mod sommeren 2018 konkretiseret via analyser til omstillingscases. De konkrete omstillingscases indstilles løbende til behandling i de relevante stående udvalg, og det samme gør sig gældende for Økonomiudvalget. Første delleverance er et katalog til brug på budgetorienteringsmødet for Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018, som peger på konkrete tiltag i Ballerup Kommune for at opfylde målet på 50 mio. kr. Her gives således et samlet overblik over forslagene. Det endelige katalog med forslag til nedbringelse af budgettet foreligger sidst i juni 2018.  

 

Baggrunden for en justering af kulturen i Ballerup Kommune er at opnå en kultur, hvor omstillingsarbejdet er en integreret del af den daglige opgavevaretagelse. Der skal i den forbindelse være et større fokus på effektive arbejdsgange, planlægning, organisering samt tværgående tænkning og idéudvikling og ikke mindst fokus på investeringer.

 

Frem for at være en opgave, der foregår sideløbende med andre opgaver, skal omstillingsarbejdet være en del af de daglige beslutninger og handlinger for, at Ballerup Kommune kan lykkes med opgaven.

 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager direktør Carsten Riis under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller at,

 1. Orientering om omstillingsarbejdet for nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. januar 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Udmøntningen af "Aftale om budget 2018" bliver forelagt til drøftelse.

 

Baggrund

Forligspartierne bag "Aftale om budget 2018", Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har fordelt ansvarsområderne i aftalen.

 

Økonomiudvalget har besluttet på deres møde den 23. januar 2018 at sende sagen tilbage til fagudvalgene med henblik på input fra fagudvalgene til de foreslåede indsatser og pejlemærker.

 

De enkelte fagudvalg drøfter udmøntningen af "Aftale om budget 2018", for de dele, som vedrører deres fagområde.

 

Sagsfremstilling
De enkelte udvalg skal drøfte de foreslåede indsatser og pejlemærker for udmøntningen af "Aftale om budget 2018". Udmøntningen består i, at der for de enkelte delelementer i aftalen er udarbejdet milepæle, der afrapporteres ved hver budgetopfølgning. Derved kan fremdriften på det enkelte delelement i aftalen følges, så der kan træffes beslutning om, der skal korrigeres i den oprindelige plan for at nå målet. Der vil være fire opfølgninger på "Aftale om budget 2018", hvoraf tre er knyttet til budgetopfølgningerne, og den sidste foretages efter årets udgang. Den sidste opfølgning vil vise, om det overordnet mål er nået.

 

I bilaget fremgår de dele af "Aftale om budget 2018", som vedrører Kultur- og Fritidsudvalget. Endvidere indeholder bilaget milepæle for, hvornår og hvordan de enkelte dele udmøntes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. De foreslåede indsatser og pejlemærker drøftes og der afgives evt. input til ønskede justeringer i dokumentet, hvorefter disse ønsker indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede dokument på mødet i februar.

Beslutning

Indsatser og pejlemærker blev drøftet.

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende introduktionsforløb til udvalgets område.

 

Baggrund

En ny valgperiode er netop påbegyndt og Kultur- og Fritidsudvalget, med fem nye medlemmer, skal introduceres til det arbejde som udvalget efter Ballerup Kommunes styrelsesvedtægt skal varetage. Det tidligere udvalg har afsluttet sin valgperiode med en status på udvalgets strategiske indsatser og resultater i valgperioden 2014-2017, som blev fremlagt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. januar 2018.

 

Sagsfremstilling

Ud over gennemgangen af indsatser og resultater i perioden 2014-2017, fik udvalgets medlemmer på mødet den 9. januar 2018 udleveret en introduktionsmappe til kultur- og fritidsområdet samt klubområdet.

 

Efter aftale med formanden foreslås, at den videre introduktion gennemføres således:

 • På dette møde vil der blive:
  • Informeret om styrelsesvedtægten
  • Givet en introduktion til to af udvalgets fire budgetrammer: Ramme 40.35 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. og Ramme 40.37 - Folkebibliotekerne
  • Givet en introduktion til "Folkeoplysning og fritidsaktiviteter" 
  • Givet en introduktion til § 18 frivilligt socialt arbejde
  • Givet en introduktion til Integrationspuljen
  • Givet en kort intro til de decentrale institutioner på udvalgets område.
    
 • I februar måned 2018 gennemføres en endags-besøgstur til en række af de decentrale institutioner på Kultur- og Fritidsudvalgets område, hvor formålet er at møde lederne de enkelte steder og at få en kort introduktion til de enkelte institutioner. Administrationen foreslår, at besøgsturen finder sted den 20. februar 2018 i tidsrummet kl. 12.30-21.00. Forslag til program for udvalgets institutionsbesøg behandles som selvstændig sag på dette møde.
 • På mødet den 27. februar 2018 vil følgende være på dagsordenen:
  • Introduktion til Ramme 40.38 - Kulturel virksomhed
  • Introduktion til Ramme 40.39 - Klubber og byggelegepladser
  • Introduktion til arbejdet med udviklingsplan for Ballerup Idrætsby
  • Gennemgang af puljer under Kultur- og Fritidsudvalget 
  • Årshjul for Kultur- og Fritidsudvalgets årlige møder og arrangementer - udover de ordinære møder.

På de efterfølgende møder i Kultur- og Fritidsudvalget i 2018 vil der på hvert møde blive fremlagt et tema med fokus på opbygning af grundlæggende viden på udvalgets område, fx strategiske indsatser og politiske mål på udvalgets område. Temaerne vil blive afstemt med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Fredag og lørdag den 1.-2. juni 2018 foreslås afholdt et 12-12 seminar på Kolle Kolle i Værløse. På seminaret vil Kultur- og Fritidsudvalget drøfte og prioritere valgperiodens fokusområder. Program vil blive fremlagt på udvalgets møde den 10. april 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter til seminar og andre introduktionsarrangementer afholdes af udvalgets pulje. Der er årligt i perioden 2018-2021 afsat 68.000 kr. til kurser, konferencer og studieture. Samlet budgetramme i perioden er 272.000 kr., og der er overførselsadgang mellem årene i perioden.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Introduktionsforløbet for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.
   
 2. Der bliver afholdt seminar for Kultur- og Fritidsudvalget den 1.-2. juni 2018.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud / Fraværende

Bjarne Rasmussen (A)

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet forslag til program for besøg tirsdag den 20. februar 2018 på institutioner, der hører under Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Baggrund

Som en del af intro-forløbet for Kultur- og Fritidsudvalget er der planlagt en rundtur til institutionerne, der hører under udvalget.

 

Sagsfremstilling

Som en del af intro-forløbet for Kultur- og Fritidsudvalget er der udarbejdet forslag til program for institutionsbesøg for institutioner, der hører under udvalget. Formålet er, at udvalget ser institutionernes faciliteter og beliggenhed og samtidig får hilst på de enkelte institutionsledere.

 

Kultur- og Fritidsudvalget vil på et senere tidspunkt få en mere uddybende introduktion til de enkelte institutioner, mål og strategier.

 

Besøgsturen den 20. februar 2018

Institutionsbesøgene foreslås gennemført tirsdag den 20. februar 2018 i tidsrummet kl. 12.30-21.00. Besøgene starter på Ballerup Musik- og Kulturskole, hvorefter der bliver gået rundt til institutionerne i Ballerup Centrum. Fra Baltoppen LIVE foregår turen til de øvrige institutionsbesøg - i Skovlunde og Måløv - i bus.

 

Der bliver serveret kaffe og kage i Klub Nord i Ballerup, hvor alle klublederne vil være repræsenteret. På Ballerup Museum vil der blive serveret en let middag.  

 

Mødested er kl. 12.30 foran Ballerup Rådhus. Efter institutionsbesøgene kører bussen tilbage til Ballerup Rådhus.

 

Forslag til program for institutionsbesøg:

 

Kl. 12.30-17.15 - Besøge institutioner i Ballerup Centrum:

 • Ballerup Musik- og Kulturskole v/Thomas Kjellerup Christensen
 • Ballerup Ungdomsskole v/Janne Gaardhøje
 • Ungdomskulturhuset Vognporten v/Frank Weinberger
 • Ballerup Bibliotek v/Ravinder Kaur-Pedersen. Lederne af Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv Bente Christensen og Pauline Priti Raff vil være repræsenteret på Ballerup Bibliotek
 • Baltoppen LIVE v/Ib Jensen 
 • Klub Nord v/Peter Als. De tre andre klubledere fra Klub Syd v/Finn Andersen, Klub Måløv v /Per Axholt og Klub Skovlunde v/Carlo Jacobsen vil være repræsenteret i Klub Nord.

Kl. 17.30 - 19.15 - Besøge institutioner i Måløv:

 • Ballerup Museum v/Mette Jensen. 

kl. 19.30 - 21.00 - Besøge institutioner i Skovlunde:

 • Ballerup Idrætspark v/Ketil Tornhøj Christensen
 • TAPETEN Forenings- og Frivillighedscenter v/Michael Hansen.

Endeligt program vil blive udsendt til Kultur- og Fritidsudvalget inden institutionsbesøgene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter til seminar og andre introduktionsarrangementer afholdes af udvalgets pulje. Der er årligt i perioden 2018-2021 afsat 68.000 kr. til kurser, konferencer og studieture. Samlet budgetramme i perioden er 272.000 kr. og der er overførelsesadgang mellem årene i perioden.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Forslag til program for institutionsbesøg godkendes.
   
 2. Forslag om, at institutionsbesøgene foregår tirsdag den 20. februar 2018 i tidsrummet kl. 12.00-21.00 godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kunstforening søger om et driftstilskud på 18.000 kr. for 2018. Det ansøgte beløb svarer til det tilskud, der blev bevilget til foreningen i 2017.
 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 17.000 kr.

 

Baggrund

Ballerup Kunstforening modtager et årligt tilskud til dækning af foreningens drift.

 

Der kan ydes tilskud til kulturelle formål i henhold til kommunalfuldmagten.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kunstforening har fremsendt ansøgning om et driftstilskud på 18.000 kr. til dækning af foreningens udgifter i 2018.


Der er planlagt seks udstillinger i 2018. På to af udstillingerne er der flere kunstnere repræsenteret. Ud over udstillingerne, afholder foreningen et marked for kunst og brugskunst i foråret 2018 samt et julemarked i november 2018.

 

Hvert andet år afholdes en amatørudstilling. Det bliver i september 2018, at Ballerup Kunstforenings medlemmer udstiller kunst og brugskunst. Alle foreningens udstillinger og markeder er åbne for alle borgere og med fri entré.
 

Derudover afholdes der arrangementer for Ballerup Kunstforenings medlemmer. Disse finansieres med deltagerbetaling.

 

Ballerup Kunstforening gik ud af 2017 med et driftsoverskud på ca. 1.400 kr. Foreningen har en egenkapital på ca. 25.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er hensat som opsparing til køb af inventar.

 

Det fremgår af regnskabet, at de 18.000 kr., som Ballerup Kunstforening fik i driftstilskud i 2017, fuldt ud dækkede foreningens driftsudgifter. En post på driftsbudgettet er betaling af nøglelokaleafgift på 1.360 kr. Nøglelokaleafgiften er en betaling til Ballerup Kommune for foreningers anvendelse af lokaler. Ballerup Kunstforening anvender lokaler i Skovlunde Kulturhus. Da der ikke er kutyme for at finansiere nøglelokaleafgiften, foreslås det, at foreningens tilskud nedsættes til 17.000 kr. i 2018.

 

Ballerup Kunstforening understreger, at det kommunale tilskud altid går til dækning af driftsudgifter og aldrig til dækning af udgifter til indkøb af kunst til medlemmerne samt til aktiviteter for medlemmerne.

 

Den overvejende del af foreningens 208 medlemmer er bosiddende i Ballerup Kommune. Hvert medlem betaler mellem 200-275 kr. årligt i kontingent, hvilket er en lille stigning i forhold til 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudskontoen har et budget på 393.360 kr. i 2018. Forud for dette møde er der i år bevilget følgende beløb:

 

Skovlunde Lokalråd, kulturelle arrangementer25.000 kr. (23.000 kr. ekskl. moms)
Kig & Lyt, tilskud til udgivelser45.000 kr. ekskl. moms
Ballerup Museum, fastelavnsarrangement  5.000 kr. (4.600 kr. ekskl. moms)

 

Forud for dette møde er der herefter 320.760 kr. til uddeling efter ansøgning.

 

Ansøgninger på nærværende møde:

 

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus,

Operakoncerter

24.000 kr. (22.080 kr. ekskl. moms)

 

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus,

havekoncert

 

25.000 kr. (23.000 kr. ekskl. moms)

 

 

Ballerup Kunstforening18.000 kr. (16.560 kr. ekskl. moms)

 

Ved imødekommelse af ansøgninger på nærværende møde vil der derefter være 259.120 kr. til fordeling i resten af 2018.

 

De bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der ydes et kulturtilskud på 17.000 kr. til Ballerup Kunstforening til driftstilskud for 2018.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus søger om et tilskud på 24.000 kr. til afholdelse af fem koncerter i Musikhusets pejsestue.

 

Det indstilles, at der ydes en underskudsgaranti på 24.000 kr.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har en pulje til at understøtte kulturelle arrangementer. Kommunens foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge tilskud fra puljen.

 

Kriterier:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle kommunens borgere
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud
 • Alle der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

 

Sagsfremstilling

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus ønsker med forskellige tiltag at fylde musikhuset med aktiviteter og arrangementer. Formålet er, at huset skal være kendt og benyttet af flere end aftenskolen, Lautrupgårds Musikfabrik og øvrige faste brugere af huset.

 

Afholdelse af koncerter i musikhusets pejsestue er et af de nye tiltag, som brugerrådet har taget initiativ til. Koncerterne vil indeholde opera, operetter og musicals med professionelle sangere, enkelte amatører og ofte en pianist. Andre gange vil det være en trio eller kvartet, der ledsager sangen.

 

Der er ønske om at afholde fem koncerter i 2018. Der er plads til 70 tilskuere i pejsestuen, men der skønnes, at der vil være 15 betalende tilskuere til den første koncert i marts stigende til 40 tilskuere til den sidste koncert i november, efterhånden som kendskabet til koncerterne øges.

 

Med en entré på 120 kr. forventer ansøgerne en entréindtægt på i alt 17.400 kr. Udgifterne til de optrædende er 42.000 kr. Der er søgt en enkelt fond om et tilskud på 5.000 kr. Der foreligger endnu ikke svar på ansøgningen. Hvis der opnås tilskud herfra, er det forventede underskud på 19.600 kr. Da der er tale om et helt nyt tiltag, må det formodes, at der er stor usikkerhed omkring de forventede indtægter.

 

Lautrupgård Musik- og Kulturhus består af repræsentanter for de brugere, der anvender musikhuset. Brugerrådet modtager ikke kommunalt tilskud og råder derfor ikke over egne midler.

 

Det indstilles, at der ydes en underskudsgaranti på 24.000 kr. Størrelsen på beløbet tilgodeser usikkerheden på indtægtssiden i budgettet. Det er kutyme at yde tilskud i form af underskudgaranti ved koncerter og andre kulturelle arrangementer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudskontoen har et budget på 393.360 kr. i 2018. Forud for dette møde er der i år bevilget følgende beløb:

 

Skovlunde Lokalråd, kulturelle arrangementer25.000 kr. (23.000 kr. ekskl. moms)
Kig & Lyt, tilskud til udgivelser45.000 kr. ekskl. moms
Ballerup Museum, fastelavnsarrangement  5.000 kr. (4.600 kr. ekskl. moms)

 

Forud for dette møde er der herefter 320.760 kr. til uddeling efter ansøgning.

 

Ansøgninger på nærværende møde:

 

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus,

operakoncerter

24.000 kr. (22.080 kr. ekskl. moms)

 

 

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus,

havekoncert

 

25.000 kr. (23.000 kr. ekskl. moms)

 

Ballerup Kunstforening18.000 kr. (16.560 kr. ekskl. moms)

 

Ved imødekommelse af ansøgninger på nærværende møde vil der derefter være 259.120 kr. til fordeling i resten af 2018.

 

De bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der ydes en underskudsgaranti på 24.000 kr. til operakoncerter i Lautrupgård Musik- og Kulturhus i 2018.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus søger om et tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af en havekoncert den 27. maj 2018.

 

Det indstilles, at der ydes en underskudsgaranti på 25.000 kr.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har en pulje til at understøtte kulturelle arrangementer. Kommunens foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge tilskud fra puljen.

 

Kriterier:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle kommunens borgere
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud
 • Alle der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

 

Sagsfremstilling

I 2017 blev Lautrupgård Musik- og Kulturhus efter en længerevarende ombygning igen taget i brug af Lautrupgård Musikfabrik og andre musikalske grupper. Brugerrådet ønsker sammen med Musikfabrikken at genskabe offentlighedens bevidsthed om musikhuset som et samlingssted for musikelskere, amatørmusikere og sangere.

 

Ansøgningen vedrører genskabelse af en gammel tradition med en årlig havekoncert, hvor byens borgere kan opleve koncert med husets amatørmusikudøvere i samarbejde med professionelle kunstnere.

 

Koncerten er planlagt til at finde sted søndag den 27. maj 2018. De fleste af husets kor og orkestre vil give korte indslag i et fælles koncertforløb med et indslag af den kendte solist Dario Campeotto.

 

Ansøgerne oplyser, at det ikke er muligt at opkræve entré, da haven er uindhegnet. Indtægten vil derfor være beskeden og komme fra salg af drikkevarer. Koncerten annonceres som en åben koncert, hvor tilskuerne har mulighed for at medbringe en picnickurv. Der sælges drikkevarer, kaffe og kage. Ved dårligt vejr flyttes koncerten til Stenladen på Lautrupgård.

 

Der budgetteres med udgifter på 26.500 kr., hvor den væsentligste udgift er aflønning af dirigenter og solister.

 

Brugerrådet for Lautrupgård Musik- og Kulturhus består af repræsentanter for de brugere, der anvender musikhuset. Brugerrådet modtager ikke kommunalt tilskud og råder derfor ikke over egne midler.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kulturs bemærkninger

Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemærker, at ansøgerne fremadrette ønsker en fast tradition med årlige koncerter i Lautrupgård Musik- og Kulturhus' have. Såfremt det er tilfældet/realiseres, er det Center for Skoler, Institutioner og Kulturs anbefaling, at ansøgerne frem til koncerten i 2019 undersøge mulighederne for opkrævning af entré, fx ved en simpel form for indhegning af koncertområdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudskontoen har et budget på 393.360 kr. i 2018. Forud for dette møde er der i år bevilget følgende beløb:

 

Skovlunde Lokalråd, kulturelle arrangementer25.000 kr. (23.000 kr. ekskl. moms)
Kig & Lyt, tilskud til udgivelser45.000 kr. ekskl. moms
Ballerup Museum, fastelavnsarrangement  5.000 kr. (4.600 kr. ekskl. moms)

 

Forud for dette møde er der herefter 320.760 kr. til uddeling efter ansøgning.

 

Ansøgninger på nærværende møde:

 

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus,

Operakoncerter

24.000 kr. (22.080 kr. ekskl. moms)

 

 

Brugerrådet ved Lautrupgård Musik- og Kulturhus,

havekoncert

 

25.000 kr. (23.000 kr. ekskl. moms)

 

Ballerup Kunstforening18.000 kr. (16.560 kr. ekskl. moms)

 

Ved imødekommelse af ansøgninger på nærværende møde vil der derefter være 259.120 kr. til fordeling i resten af 2018.

 

De bevilgede beløb er bruttobeløb, der ved bogføring renses for 8 pct. moms. Ansøgeren får udbetalt det fulde bevilgede beløb.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der ydes en underskudsgaranti på 25.000 kr. til havekoncert ved Musikhuset

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Regnskab fra Teaterforeningen TEMA for sæson 2016-2017 forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

Teaterforeningen TEMA får hvert år et tilskud fra Ballerup Kommune på 190.000 kr., og Baltoppen LIVE får et indirekte tilskud på 140.000 kr. til lokaleleje ved TEMA's forestillinger.

 

Sagsfremstilling

Regnskabet viser et underskud på 80.263 kr. og en egenkapital pr. 30. juni 2017 på -2.463 kr.

 

Ballerup Kommunes tilskud på 190.000 kr. fordeles således for sæson 2016-2017:

 

Børneteatervirksomhed190.000 kr.
Teatervirksomhed0 kr.

 

Til sammenligning var Ballerup Kommunes tilskud fordelt således for sæson 2015-2016:

 

Børneteatervirksomhed165.000 kr.
Teatervirksomhed24.900 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Teaterforeningen TEMA's regnskab for sæson 2016-2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Hedegaven (boligsocialt projekt), Bydelsmødrene, Aktiv Center Ballerup, ”Foreningen Dialogforum for foreninger, der arbejder med integration, inklusion, naboskaber og fællesskaber”, der er en paraply for p.t.:

 • Venligboerne på Møllen
 • Møllens Venner
 • Dansk Røde Kors
 • Multikulturel Forening
 • Dansk Flygtninge Hjælp 
 • medlemmer fra Frivillighedsrådet
 • Tyrkisk Venskabs Forening
 • KFUM Spejdere

samarbejder med Baltoppen LIVE, Ballerup Bibliotekerne, TAPETEN Forenings- og Frivillighedscenter samt Ballerup Museum i projektet "Nye stemmer", hvor teaterforestillingen "Ikke uden min mor" er én af aktiviteterne.

 

På vegne af ovennævnte samarbejdskreds, søger Baltoppen LIVE om tilskud på 50.000 kr. til opførelse af seks forestillinger "Ikke uden min mor". Forestillingen skal fremme integrationen og sociale relationer gennem kultur.

 

Baggrund

Formålet med Integrationspuljen er at understøtte og sikre, at integrationsfremmende initiativer i lokalsamfundet sættes i gang, da det er mellem mennesker i lokalsamfundet, at den egentlige integration sker. Overordnet prioriteres puljemidlerne til opstart af nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende aktiviteter. Midlerne fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget.

 

For at sikre at initiativer kan sættes i gang, besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. maj 2016 at afsætte en pulje på 140.000 kr. til fremme af integration og medborgerskab. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. januar 2017 at overføre de uforbrugte midler i 2016 og 2017.

 

Sagsfremstilling

Baltoppen LIVE søger på vegne af en større samarbejdskreds, herunder flere frivillige foreninger, om et tilskud på 50.000 kr. til opførelse af seks teaterforestillinger "Ikke uden min mor", som skal fremme integrationen og sociale relationer gennem kultur. Til de seks forestillinger, som har en billetpris på 20 kr. bliver der via www.ballerupmuseum.dk ligeledes mulighed for at tilkøbe spisebilletter til 30 kr. Billetprisen er sat lavt for, at det ikke er økonomien, der begrænser en evt. deltagelse. Samtidig bydes der på aftensmad/frokost/eller kaffe og kage for at understrege det sociale element omkring den kulturelle aktivitet. Her vil skuespillerne endvidere samtale med – og stimulere samtaler imellem - gæsterne om forestillingens tema.

 

Forestillingen "Ikke uden min mor" er én af aktiviteterne i projektet "Nye stemmer", hvis mål det er gennem kulturevents at skabe tillid, tryghed og fællesskaber, der vil bidrage til at afhjælpe integrationsudfordringer. Gennem forskellige kulturelle arrangementer skal der skabes interaktion og kendskab til forskellige kulturer med fokus på sociale relationer mellem borgere af forskellig kulturel herkomst.

 

Baltoppen LIVE har taget kontakt til teatret "danskdansk", der er specialister i at producere stedspecifik teater. Forestillingen er et mangfoldigt og nuanceret kvindeportræt af kvinder i flere generationer, baseret på interviews med kvinder i alle farver, kulturer og baggrunde fra forskellige byer.

 

Målgruppen er ikke-vestlige borgere, herunder indvandrere/flygtninge eller efterkommere. 

 

De seks forestillinger bliver opført i marts 2018. Forestillingen "Ikke uden min mor" foreslås opført på TAPETEN Forenings- og Frivillighedscenter, Aktiv Center Ballerup og Ryttergården "Hestestalden".  
 

Forestillingen skal bl.a. medvirke til at etablere fælles referencer, forøge empatien mellem etniske grupperinger, forøge antallet af borgere, der deltager i kulturelle arrangementer og stimulere aktivt medborgerskab blandt borgerne i Ballerup Kommune. De frivillige er ambassadører for teaterforestillingen og skal række ud efter det publikum, der normalt ikke af eget initiativ finder vejen til det opsøgende teater.

 

Der søges om et tilskud på 50.000 kr. til opførelsen af seks forestillinger i Ballerup Kommune, som støttes af Slots- og Kulturstyrelsen med 75.000 kr.

 

Kriterierne for tildeling af midler fra integrationspuljen er, at:

 • Aktiviteten eller arrangementet primært skal rette sig mod borgere i Ballerup Kommune.
 • Aktiviteten skal have til formål enten at fremme/styrke borgernes kendskab til lokalområdet, skabe relationer/netværk eller skabe nye fællesskaber.
 • Projekter skal for egne midler i udgangspunktet kunne drives videre efter projektperiodens udløb.
 • Det må ikke være et kommercielt arrangement.

Derudover lægges der vægt på, om aktiviteten planlægges af borgere med forskellig kulturel baggrund.


Det årlige støttebeløb pr. projekt kan som udgangspunkt ikke overstige 50.000 kr.

 

Center for Arbejdsmarkeds vurdering

Center for Arbejdsmarked vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for puljen til integrationsfremmende initiativer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 5. december 2017, at de uforbrugte midler på 230.500 kr. fra integrationspuljen i 2017 overføres til budget 2018 i forbindelse med første budgetopfølgning 2018.

 

Der er i alt et budget på 370.500 kr. til fordeling efter ansøgning i 2018.

 

Ved imødekommelse af ansøgningen på nærværende møde vil der herefter resterer 320.500 kr. til fordeling i resten af 2018.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Der bevilges et tilskud på 50.000 kr. fra puljen til integrationsfremmende initiativer til opførelse af seks forestillinger "Ikke uden min mor".

Beslutning

Indstillingen godkendt

 

Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen.

 

Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen.

Jacob Wøhler Jørgensen (V) ønsker sagen indbragt til Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23.

 

 

 

 

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 20. juni 2016, i forbindelse med behandlingen af en analyse om Ballerup Kommunes administration og ledelse, besluttet, at der udarbejdes en delegationsplan, og at der fremadrettet arbejdes mere systematisk med delegationer.

 

Baggrund

BDO-analysen om Ballerup Kommunes administration og ledelse - forslag til besparelser og effektiviseringer.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 20. juni 2016 BDO-rapporten om analysen om Ballerup Kommunes administration og ledelse samt de foreslåede besparelser og effektiviseringer.

 

Det blev i rapporten bl.a. foreslået at effektivisere sekretariatsbetjeningen gennem forbedring af arbejdsgange og procedurer og systematisk arbejde med delegationer, og direktionen havde i sagen anbefalet, at Kommunalbestyrelsen godkendte en beslutning herom. Delegationsplanen skal være med til at sikre smidige og effektive arbejdsgange.

 

På sit møde den 20. juni 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen direktionens anbefaling om at effektivisere sekretariatsbetjeningen gennem forbedring af arbejdsgange og procedurer samt systematisk arbejde med delegationer. Kommunalbestyrelsen bemærkede, at der også fremover skulle være høj kvalitet i den politiske sekretariatsbetjening.

 

Arbejdet med delegationsplaner på samtlige udvalgs områder igangsættes nu med det formål at effektivisere sagsgange og procedurer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå en besparelse som følge af delegationerne.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at 

 1. Orienteringen om, at arbejdet med delegationsplaner påbegyndes, tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Valgperiode

Fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Sammensætning

Brugerrådet ved Ballerup Idrætspark består af brugere, hvis hovedaktivitet foregår i Ballerup Idrætspark og foreninger, der driftsmæssigt er forankret i Ballerup Idrætspark samt 1 medlem udpeget af og blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer.

 

Brugerrådet består pr. 1. januar 2017 af 10 medlemmer inklusiv repræsentanten fra Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Flertallet i brugerrådet udgøres således af brugere.

 

Følgende foreninger har lokaler i Ballerup Idrætspark medio 2016:

 • Ballerup Atletik Klub
 • Ballerup Skovlunde Fodbold
 • Ballerup Petanque Klub
 • Dansk Cykel Ring
 • Dykkerklubben Baracuda
 • Hjortespring Golfklub
 • PULS 96
 • Svømmeklubben TRITON
 • Ballerup Boldklub.

1 medlem udpeget af og blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer.

 

Ballerup Idrætspark deltager i brugerrådets møder som sekretær og uden stemmeret.

 

Brugerrådet ved Ballerup Idrætspark vælges for 2 år ad gangen, dog følger Kultur- og Fritidsudvalgets medlem den kommunale valgperiode.

Opgaver

Brugerrådet ved Ballerup Idrætspark høres i forbindelse med:

 • Væsentlige spørgsmål, der relaterer sig til Ballerup Idrætsparks drift
 • Udarbejdelse af kontrakter for Ballerup Idrætspark
 • Kulturpolitiske, idrætspolitiske, sundhedspolitiske og miljøpolitiske tiltag, der vedrører Ballerup Idrætspark
 • Ajourføring af Brugerrådets vedtægter.

Hjemmel

Styrelsesvedtægt for Brugerrådet ved Ballerup Idrætspark, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2017.

Betaling

Der har ikke tidligere været givet diæter til brugerrådets medlemmer.
 

På det konstituerende møde den 13. december 2017, punkt 72, blev det besluttet, at der ikke gives diæter til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer for varetagelsen af kommunale hverv, medmindre Kommunalbestyrelsen har truffet udtrykkelig beslutning herom.
 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke få diæter.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Der vælges 1 medlem af og blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer efter flertalsvalg til Brugerrådet for Ballerup Idrætspark.

Beslutning

Charlotte Holtermann (A) blev valgt.

Dokumenter

Download samlet dokument

Download