Økonomiudvalget

23.02.2018 kl. 07:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Mette Brinch (sekretariatschef for Politisk Sekretariat) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Afbud

Åben dagsorden

Beslutning

Intet

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med forældrenes stillingtagen til det forældrebetalte frokostmåltid i dagtilbud, som Ballerup Kommune i henhold til dagtilbudsloven er forpligtet til at tilbyde, fastsætte prisen for dette.

 

Det er tidligere besluttet, at der skal gives forældrene mulighed for stillingtagen hvert andet år, så det kommende valg gælder for perioden 2019-2020.

 

Baggrund

Ballerup Kommune skal tilbyde et forældrebetalt frokosttilbud i dagtilbud og give forældregruppen mulighed for at til-/fravælge dette. Valget afgøres ved simpelt flertal for henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år i det enkelte børnehus. Efter dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen forud for forældrenes stillingtagen til frokosttilbuddet oplyse om den forventede pris.

 

Sagsfremstilling

Forældrene i Ballerup Kommunes dagtilbud skal i foråret 2018 have mulighed for at tage stilling til det forældrebetalte frokostmåltid, idet de to år, som den tidligere valghandling var gældende for, udløber med årets udgang. Ved den sidste stillingtagen i 2016 blev frokosten tilvalgt for samtlige 0- til 2-års børn, samt i tre 3- til 5-års afdelinger.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010, at frokosttilbuddet til de 0- til 2-årige skulle bestå af et lokalt produceret måltid. Det forventes, at frokosten kan produceres til 594 kr. pr. barn pr. måned (2019-pris).

 

Til de 3- til 5-årige blev det i 2010 besluttet at tilbyde en cateringbaseret frokost. Prisen for levering og servering af en cateringbaseret frokost til de 3- til 5-årige forventes at blive ca. 634 kr. pr. barn pr. måned (2019-pris).

 

Den endelige pris for forældrene fastsættes først i forbindelse med vedtagelse af budget 2019. Alle priser forudsættes reguleret med den almindelige prisudvikling.

 

Det forventes, at valget vil kunne være afviklet den 1. juni 2018, så frokosttilbuddet i de dagtilbud, hvor der allerede er frokost, og hvor dette ikke fravælges, vil kunne fortsætte kontinuerligt fra den 1. januar 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Frokosten er forældrebetalt, men Ballerup Kommune skal give søskende- og fripladstilskud. Udgiften til dette afhænger af, hvor mange steder frokosten tilvælges. Hvis alle tilvælger frokosten, er Ballerup Kommunes samlede udgift ca. 4,9 mio. kr. pr. år.

 

I 1.000 kr.0-2 år 3-5 årSamlet udgift

 

Friplads

            1.413                2.202                    3.615

 

Søskenderabat

               502                    782                    1.284

 

Samlet

            1.915                2.984                    4.899

 

I forhold til 2018, hvor samtlige 0- til 2-årige og ca. 225 3- til 5-årige er omfattet af ordningen, er det en evt. merudgift på ca. 2,5 mio. kr.

 

Hertil kommer evt. udgifter til ombygning af køkkener, hvis flere 3- til 5-årsafdelinger tilvælger frokosten.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Prisen for et forældrebetalt frokostmåltid til de 0- til 2-årige fastsættes til 594 kr. pr. måned.
   
 2. Prisen for et forældrebetalt frokostmåltid til de 3- til 5-årige fastsættes til 634 kr. pr. måned.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 06-02-2018
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Der ønskes en analyse af udgifterne til henholdsvis anretterkøkkener og produktionskøkkener på hele 0-5 års området, herunder en analyse af mulighederne for etapevis udrulning, mulighederne for udekøkkener samt driftsudgifterne forbundet med lokal madproduktion. Analysen skal drøftes i dialogforum forud for budgetforhandingerne for 2019.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-02-2018
Udsættes

Beslutning

Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkning.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2009 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget henvendelse af den 2. august 2017 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som gør opmærksom på, at den hidtidige praksis (rækkende tilbage til 2010) med opkrævning af forældrebetaling for fritidsdelen af de kommunale specialtilbud muligvis ikke er lovlig.

 

KL har foretaget en vurdering af reglerne, herunder bl.a. omfanget af tilbagebetaling. Konklusionen er, at Ballerup Kommune ikke har opkrævet efter de givne regler og derfor er pligtig til at betale de forkert opkrævede beløb tilbage, også ud over den normalt gældende forældelsesfrist.

 

Det estimeres, at omfanget af en tilbagebetaling vil beløbe sig til ca. 1,9 mio. kr. (netto). Der er her tale om en engangsudgift. Det estimeres videre, at de årlige fremadrettede omkostninger ved en ændret opkrævning vil beløbe sig til ca. 0,4 mio. kr.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har modtaget henvendelse af den 2. august 2017 fra Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Ministeriet gør opmærksom på, at såfremt forældrene ikke har mulighed for at fravælge heldagsskolens fritidslignende aktiviteter, kan forældrene ikke opkræves betaling for heldagsskolens fritidslignende aktiviteter, jf. folkeskolelovens § 2. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har efterfølgende haft ministeriets skrivelse til vurdering i KL's juridiske enhed, jf. vedlagte juridiske sammenfatning fra KL.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har siden 2011, på baggrund af en beslutning i Kommunalbestyrelsen i december 2009, opkrævet forældrebetaling for fritidsdelen af specialtilbuddene. Beslutningen var baseret på, at tilbud i Ballerup Fritidsordninger (BFO) til elever i ADHD-klasserne, gruppeordningerne, høreklasserne, Lautrupgårdskolen og Kasperskolen blev opfattet som pasningstilbud på lige fod med de andre BFO'er.

 

Der er nu på baggrund af en konkret forældrehenvendelse, som har affødt vedlagte henvendelse fra Undervisningsministeriet, opstået tvivl om, hvorvidt en generel beslutning om at opkræve betaling for fritidsdelen af et helhedstilbud er lovlig, i og med at fritidsdelen ikke kan fravælges af den enkelte forælder, jf. også tilbuddenes hjemmesider.

 

På baggrund af styrelsens henvendelse og vurdering er KL's juridiske enhed anmodet om at gennemgå regelgrundlaget, herunder omfanget af en evt. tilbagebetaling mv. Det er KL's vurdering, at Ballerup Kommune har pligt til at tilbagebetale den forkert opkrævede forældrebetaling, samt at der ikke umiddelbart ses at være en forældelsesfrist i forhold til betalingens indførelse, som blev behandlet i det tidligere Skole- og Uddannelsesudvalg den 1. december 2009 og besluttet af Kommunalbestyrelsen den 21. december 2009.

 

Administrationen er på baggrund heraf i gang med systematisk at identificere de enkelte forældre samt omfanget af mulig tilbagebetaling for ulovlig opkrævet forældrebetaling.

 

Samlet er det estimatet, at tilbagebetalingen beløber sig til ca. 1,9 mio. kr. Det omfatter dels tilbagebetaling til forældre med elever på Kasperskolen, som den konkrete henvendelse omhandler, dels tilbagebetaling til lignende tilbud i specialundervisningen, hvor der er heldags- eller heldagslignende tilbud samt enkelte steder inden for daginstitutionsområdet, som er sammenlignelige, jf. dagtilbudslovens § 43. Tilbagebetalingen er en engangsudgift.

 

Den varige fremadrettede mindreindtægt forventes at beløbe sig til ca. 0,4 mio. kr. årligt.

 

Der skal i den konkrete opgørelse af tilbagebetaling til den enkelte tages højde for evt. fripladser og søskenderabatter.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der estimeres et forventet samlet tilbagebetalingskrav på 1,9 mio. kr. Der er tale om et engangsbeløb. Endvidere forventes fremadrettet en permanent mindreindtægt på samlet 0,4 mio. kr. Såvel tilbagebetaling som den fremadrettede mindreindtægt vedrører rammerne 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning og 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet.

 

Der er ikke mulighed for at finde midlerne inden for de nævnte rammer, da de i forvejen er hårdt pressede. Det indstilles derfor, at midlerne findes inden for Ballerup Kommunes samlede økonomi og restancebogføres i budgetåret 2017.  

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der foretages tilbagebetaling til de forældre på Kasperskolen, som har fået forkert opkrævet forældrebetaling tilbage til 2010/11 for fritidstilbud.
   
 2. Der foretages proaktivt tilbagebetaling til de forældre på andre specialundervisningstilbud, hvor Ballerup Kommune i samme periode har opkrævet forældrebetaling for fritidstilbud, samt til forældre, som har haft børn i sammenlignelige specialdagtilbud, hvor der i samme periode har været opkrævet forældrebetaling. 
   
 3. Der foretages fremadrettet en justering af Ballerup Kommunes praksis for forældrebetaling, således at der ikke opkræves forældrebetaling for fritids- og fritidslignende tilbud, som er en del af den samlede undervisning, samt i specialdagtilbud.
   
 4. Der foretages modregning i forskellen mellem tilbagebetalingskravet for forældrebetaling til fritidsdelen i heldagstilbud og den heraf for meget beregnede søskenderabat. Endvidere opkræves ikke tilbagebetaling i de få tilfælde, hvor søskenderabatten overstiger tilbagebetalingen. 
   
 5. Midlerne til tilbagebetaling samt fremadrettet findes inden for Ballerup Kommunes samlede økonomi og finansieres gennem en restancebogføring i budgetåret 2017.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 06-02-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-02-2018
Udsættes

Beslutning

Undersøges: Ny sag forelægges.


Indhold

Sammendrag

Styrelsen for patientsikkerhed har den 6. juni 2017 gennemført et risikobaseret tilsyn hos Tværkommunale Specialiserede Hjemmesygeplejeteam (SHS-teamet) - den tværkommunale akutfunktion, der drives i et samarbejde mellem Ballerup, Furesø og Herlev Kommuner. Tilsynene gennemføres for at vurdere om patientsikkerheden er blevet overholdt ved SHS-teamets pleje og behandling af borgerne.

 

Den endelige tilsynsrapport blev offentliggjort medio november 2017. Tilsynets vurdering er, at SHS-teamet har "få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden" at "sætte fingeren på", hvilket er en flot vurdering. Det bemærkes, at tilsynets anbefalinger er taget til efterretning, og aktuelle tiltag er gennemført i SHS-teamet kort efter tilsynets besøg.

 

Tilsynsrapporten præsenteres med denne sag politisk i Ballerup til orientering, og er koordineret med den politiske orienterende præsentation i Herlev og Furesø kommune. Rapporten er på grund af den tværkommunale koordinering ikke forelagt Seniorrådet, forud for præsentationen i Social- og Sundhedsudvalget - men bliver præsenteret for Seniorrådet til orientering på førstkommende møde ( uge 7, februar).

 

Baggrund

Styrelsen for patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Fra 2017 blev tidligere frekvensbaseret tilsyn omlagt til et proaktivt risikobaseret tilsyn og SHS-teamet blev udvalgt som relevant behandlingssted, i form af funktionen som kommunal akutfunktion. Årets tema for tilsynsbesøgene var medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb samt generelle forhold som journalføring og hygiejne.

 

Formålet med tilsynsbesøgene er, at vurdere patientsikkerheden på det udvalgte behandlingssted, og sikre læring hos sundhedspersonalet.

 

Sagsfremstilling

Styrelsen for patientsikkerhed har kategoriseret tilsynet i følgende trin:

 • Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden
 • Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden
 • Problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

SHS-teamet er flot placeret i kategorien "Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden".

 

Tilsynet bemærkninger og gennemførte tiltag

 • Der skal foreligge en skriftlig instruks for fravalg af livsforlængende behandling.
  • Instruksen vil blive udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning.
 • Ledelsen sikrer, at personalet har mulighed for at overholde instruksen for fravalg af livsforlængende behandling, og at personalet følger den.
  • Dette vil ske i naturlig forlængelse af instruksens udarbejdelse.
 • Der skal forefindes adrenalin ved injektionsbehandling, og at personalet har de fornødne kompetencer til vurdering af behov for indgift af adrenalin.
  • Dette implementeres, til trods for, at behandlingsansvarlige læge havde sikret anden behandlingsmulighed ved anafylaksis (allergisk) shock. 

Tilsynsrapporten vedlægges sagen til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Rapport om tilsyn hos Tværkommunale Specialiserede Hjemmesygeplejeteam tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-02-2018
Udsættes

Beslutning

Indstillingen anbefales

Indhold

Sammendrag

Der skal træffes beslutning om igangsætning af proces om nedsættelse af et Psykiatriråd i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Udvalget nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

I den politiske budgetaftale for 2018 er det besluttet at nedsætte et psykiatriråd i Ballerup Kommune. Der skal således i samarbejde med Psykiatrirådets brugere og interessenter etableres et forum til dialog om psykiatriens udvikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune. Med budgetaftalen er der endvidere enighed om, at der skal formuleres en psykiatripolitik, og at der afsættes 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021.

 

Administrationen anbefaler, at der igangsættes en proces i Social- og Sundhedsudvalget om formål, indhold og repræsentation i det nye Psykiatriråd med henblik på at nedsætte rådet medio 2018. I forberedelsesperioden kan der eventuelt afholdes indledende drøftelser og "modningsmøder” med eksterne interessenter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udvalgets økonomiske ramme er endnu ikke fastsat.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der igangsættes en proces i Social- og Sundhedsudvalget om formål, indhold og repræsentation i det nye Psykiatriråd i Ballerup Kommune.
   

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-02-2018
Udsættes

Beslutning

Indstillingen anbefales

Indhold

Sammendrag

Der skal træffes beslutning om igangsætning af en proces om at nedsætte et Naturkvalitetsudvalg i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Udvalget nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforhandlingerne om budget 2018 er det aftalt at oprette et § 17, stk. 4-udvalg med titlen Naturkvalitetsudvalget. Det kommende naturkvalitetsudvalg skal have fokus på dialog og skabe inspiration og interesse for området for borgere, foreninger og institutioner. Det skal sikres, at opgaven koordineres tæt med det allerede eksisterende Grønt Råds kommissorium og opgave. Det anbefales, at processen igangsættes i regi af Teknik- og Miljøudvalget, hvortil også Grønt Råd refererer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udvalgets økonomiske ramme er endnu ikke fastsat

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der igangsættes en proces i Teknik- og Miljøudvalget om formål, indhold og repræsentation i den nye Naturkvalitetsudvalg i Ballerup Kommune.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-02-2018
Udsættes

Beslutning

Indstillingen anbefales med denne bemærkning:

Det var i konstitueringsforhandlingerne, at der blev indgået aftale om nedsættelse af et Naturkvalitetsudvalg.


Indhold

Sammendrag

Forslag til lokalplan nr. 151 for et område ved Gl. Rådhusvej og Parkvej i Ballerup forelægges hermed til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring.

 

Baggrund

Arealerne ved Gl. Rådhusvej og Parkvej, som p.t. rummer midlertidige bygninger, ligger tæt på Ballerups Bymidte, og en udvikling af området med boligbebyggelse vil ligge i tråd med den øvrige udvikling af bymidten, som foregår i disse år.

 

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse i form af maks. fire punkthuse i op til fire etager. Planen skal gøre en etapevis udbygning af arealet mulig, idet det samtidig sikres, at bygningerne på grunden fremstår som en arkitektonisk helhed. Planforslaget indeholder bestemmelser, der skal sikre, at bebyggelsen får karakter af park­bebyggelse, og at der skabes en frodig sammenhæng imellem ny bolig­bebyggelses friarealer og Damgårdsparken på tværs af Parkvej. I medfør af lokalplanen inddrages der kommunalt vejareal til bebyggelse.
 

Det vil være en forudsætning for områdets udvikling, at Ballerup Kommune - til erstatning for et antal eksisterende parkeringspladser ved den tidligere Parkskole med indkørsel fra Parkvej - etablerer ny parkering ved den tidligere Parkskole med indkørsel fra Gl. Rådhusvej.

 

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen på hjørnet af Parkvej og Ved Parken i Ballerup ønsker at udnytte sin ejendom til boligbebyggelse. Administrationen vurderer, at hele arealet ved Gl. Rådhusvej/Parkvej/Ved Parken bør udvikles ud fra en samlet plan. Den private grundejer har derfor udarbejdet en helhedsplan, som er lagt til grund for det foreliggende forslag til lokalplan nr. 151.

 

Størstedelen af arealerne inden for lokalplanområdet er kommunale og rummer i dag en barakbebyggelse, der anvendes som hjemtagnings­boliger for Ballerup Kommunes borgere. Lokalplanen er derfor udarbejdet på en sådan måde, at der kan ske en etapevis udbygning, således at den private ejer kan realisere sin grund, selvom hjemtagningsboligerne stadig er i funktion.

 

Ved den tidligere Parkskole, ud mod Parkvej ligger en matrikel, der i dag anvendes til parkering for brugerne af Parkskolens tilbud. Dette kommunale areal skal sælges til bebyggelse som led i realisering af den samlede bebyggelsesplan. Det vil derfor være en forudsætning for udbygningen af lokalplanområdet, at Ballerup Kommune etablerer et tilsvarende antal parkeringspladsen på Parkskolens areal med indkørsel fra Gl. Rådhusvej. Flytningen af parkeringen vil have den positive effekt, at trafikken hertil ikke længere skal ske ad Ved Parken og Parkvej, men flyttes til Gl. Rådhusvej.

 

Derudover er der i dag parkeringspladser på en del af et (kommunalt) vejareal, som ligeledes inddrages i bebyggelsen. Disse pladser anvendes i alt væsentligt af hjemtagningsboligernes personale og brugere, og dette parkeringsbehov vil derfor forsvinde sammen med barakkerne. Arealet skal nedlægges som vejareal.

 

Hjemtagningsboligerne i barakkerne forventes opretholdt indtil 2019-2020. Derefter er det Kommunalbestyrelsens hensigt, at barak­bebyggelsen nedrives, hjemtagningsboligerne flyttes, og arealet sælges til boligbebyggelse som led i den aktuelle udvikling og fortætning af Ballerup Bymidte.

 

Regnvandshåndtering for ny bebyggelse skal ske på overfladen, da der er højt grundvand i området. Det betyder, at vand ikke kan nedsive. Derfor fastlægger lokalplanen bestemmelser om, at der skal etableres grøfter, regnbede, forsinkelsesbassiner eller lignende på terræn. Desuden åbnes der mulighed for at lede overfladevand til søen i Damgårdsparken.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Lokalplanen medfører ikke i sig selv nogen udgifter, tværtimod vil salg af de kommunale ejendomme betyde en indtægt til Ballerup Kommune. Det skal dog bemærkes, at det nuværende p-areal langs den tidligere Parkskole med tilkørsel fra Parkvej kun kan inddrages i en kommende bebyggelse, hvis der etableres erstatningsparkeringspladser på den tidligere Parkskolens arealer ud mod Gl. Rådhusvej (se bilag). Der vil derfor blive tale om en kommunal udgift til anlæg af ca. 15 p-pladser på anslået 0,5 mio. kr.

 

Der vil blive søgt anlægsbevilling hertil i forbindelse med udbud og salg af de kommunale arealer.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til Lokalplan 151 for et område ved Gl. Rådhusvej i Ballerup godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring.
   
 2. Der gennemføres en offentlig høring i perioden fra den 6. marts - 1. maj 2018.
   
 3. Der afholdes borgermøde på Ballerup Rådhus i høringsperioden.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Bestemmelsen om, at der "kan" etableres solceller, ændres til, at der "bør" etableres solceller.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-02-2018
Udsættes

Beslutning

Indstillingen anbefales med denne bemærkning:

Ordet "barakker" udgår af det materiale, der sendes i høring, og erstattes af ordet "pavilloner".

Materialet konsekvensrettes.


Indhold

Sammendrag

Som led i Kommunalbestyrelsens løbende indsats for at modernisere planbestemmelserne for Ballerup Kommunes ældre industrikvarterer er der udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for erhvervsområdet omkring Måløvbakken i Måløv. Lokalplanen vil delvis erstatte to hidtil gældende lokalplaner fra 1980'erne.

 

Forslaget fastholder området til mindre og mellemstore fremstillingsvirksomheder mv. og vil ikke ændre på de hidtidige bebyggelsesmuligheder. Men i lyset af den løbende udvikling og omdannelse af Ballerup Kommunes erhvervsområder vil planforslaget udvide muligheden for, at ejendommene fremover kan anvendes til mere serviceprægede virksomheder og mindre miljøbelastende aktiviteter. Planforslaget udmønter således kommuneplanens rammebestemmelser om mulighed for indpasning af forenings- og menighedslokaler og tilsvarende offentlige formål, der kan indpasses, uden at området ændrer karakter.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har i en årrække været i dialog med forskellige trossamfund og menigheder om at finde egnede steder til etablering af forsamlings- og mødesteder. På baggrund heraf har en af disse for nyligt købt en erhvervsparcel i Måløv Teknikkerby. Den gældende lokalplan giver imidlertid ikke mulighed for den ønskede anvendelse, hvorfor der må etableres et nyt plangrundlag. 

 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omfatter et ca. 11 ha stort område omkring Måløvbakken, der hidtil har været omfattet af lokalplanerne nr. 031 og nr. 041. Området rummer i dag blot tre mellemstore virksomheder og en større ubebygget ejendom.

Den nye plan fastholder i det store og hele de hidtidige bestemmelser for de berørte ejendommes anvendelse og udnyttelse. Men planforslaget udmønter samtidig den senere kommuneplanlægnings rammebestemmelser, som åbner mulighed for, at der blandt erhvervsbebyggelserne kan indpasses forenings- og menighedslokaler og tilsvarende offentlige formål.

 

Her ud over er der foretaget en redaktionel opdatering og supplering af bestemmelser bl.a. om beplantningsbælter, skiltning og varmeforsyning.

 

Der er gennemført en screening af lokalplanforslagets miljømæssige konsekvenser. Det vurderes heri, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I lyset af ovenstående anbefaler Center for By, Erhverv og Miljø, at den forestående høringsperiode afvikles på fire uger, og at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Lokalplan nr. 183 for et erhvervsområde omkring Måløvbakken i Måløv godkendes med henblik på offentliggørelse.
   
 2. Lokalplanforslaget sendes til høring i en fire ugers periode fra den 1. marts 2018.
   
 3. Såfremt der ikke under høringen indkommer væsentlige indsigelser, kan lokalplanens endelige vedtagelse ske i Teknik- og Miljøudvalget.
   
 4. Der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-02-2018
Udsættes

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2016 Punkt 10 og 11

Indhold

Sammendrag

Investorer har interesse i at udvikle stationsområdet i Måløv til boliger, derfor har administrationen foretaget et studie af stedets potentiale og stiller nu forslag om at omdanne området til boliger.

 

Der skal tilvejebringes et kommuneplantillæg og en lokalplan for at realisere planerne. Det indstilles, at der forud for forslag til en ændring af kommuneplanen indkaldes idéer og forslag til planlægningen i en periode på fire uger, samt at et oplæg til forhøringen godkendes.

 

Baggrund

Vinderforslaget "Måløvringen" fra projektkonkurrence i 2016 er blevet bearbejdet, hvad angår arealet mellem Måløv Byvej og jernbanen i Måløv, som i forslaget fortrinsvist var lagt ud til detailhandelserhverv.

 

Jeudan, som ejer den østlige del af stationsområdet, ønsker at udvikle deres ejendom til boligbebyggelse. Udvikling af boliger er i overensstemmelse med et politisk ønske om, at der skal opføres flere boliger for at kunne tiltrække flere borgere til Ballerup Kommune.

 

Der er blevet foretaget et studie af, hvorvidt området mellem Måløv Station og Toyota kan omdannes til godt boligområde. Samtlige ejere inden for området er orienteret om studiet.

 

Sagsfremstilling

Stationsområdet er i dag afskåret fra den oprindelige del af Måløv og Søndergård af to store barrierer - Måløv Byvej/Frederikssundsvej og jernbanen, og området er forholdsvist ekstensivt udnyttet til trods for stationsnærheden.

 

Strategien er at udvikle et boligområde øst for Måløv Station, hvis bærende struktur er et sammenhængende grønt landskab mod jernbanen og en bebyggelsesmæssig "ryg" mod Måløv Byvej.

 

Trafikhastigheden på Måløv Byvej skal sænkes for at mindske støjbelastning og for at signalere, at trafikanterne kører gennem Måløv. Et nyt lyskryds på Måløv Byvej vil sammen med en ny bro eller tunnel komme til at forbinde den østlige del af Måløv og samtidig være vejadgang til den planlagte boligbebyggelse.

 

En ny pendlerparkeringsplads skal etableres og erstatte den nuværende med det formål at øge parkeringskapaciteten og frigive plads til byggeri. Den eksisterende pendlerparkeringspladsen, som ejes af Ballerup Kommune, nedlægges og ud mod stationspladsen planlægges der i stedet for en dagligvarebutik i stueetagen. Butikken skal være med til at styrke bylivet på pladsen og gøre det attraktivt at bosætte sig i området. Dette skal vejes op mod de konsekvenser, som butikken vil få for handelslivet i Måløv. Det beskrives i undersøgelse en vurdering foretaget af ICP for Ballerup Kommune.

 

Flere butikskæder har vist stor interesse i at investere i området. Andre investorer har ligeledes udtrykt interesse i at udvikle boligbebyggelse på området.

 

En økonomisk undersøgelse viser, at byggeri på Jeudans grund skal opføres i op til 6-7 etager, for at det kan svare sig at omdanne det. Til sammenligning er etagebebyggelsen på Søndergård 5 etager. Bebyggelsen vil ikke medføre skyggegener for andre end for bebyggelsen selv. 


Plangrundlaget skal ændres for at realisere planerne. Forud for et tillæg til kommuneplanen skal Kommunalbestyrelsen ifølge planloven indkalde idéer og forslag til planlægningen. I forhøringsperioden afholdes der et offentligt dialogmøde i starten af marts 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilvejebringelse af det for projektet nødvendige plangrundlag har ingen økonomiske konsekvenser. Realiseringen af omdannelsesprojektet vil have økonomiske konsekvenser.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der forud for forslag til en ændring af kommuneplanen indkaldes idéer og forslag til planlægningen i en periode på fire uger.
   
 2. Oplæg til forhøring godkendes med henblik på offentliggørelse i høringsperioden.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-02-2018
Udsættes

Beslutning

Indstillingen anbefales med de på mødet faldne bemærkninger.


Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 2. maj 2017 Punkt 1.2

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Som følge af generelle prisstigninger på materialer siden anlægsbevillingen blev givet, indstiller administrationen, at der gives en tillægsbevilling på 4 mio. kr. i 2018 til anlægsprojektet vedrørende udvidelse af genbrugsstationen i Ballerup.

 

Baggrund

I oktober 2016 blev der udarbejdet et økonomisk overslag, der kombinerer miljøforbedringer og modernisering i et og samme projektoplæg udarbejdet af COWI for Ballerup Kommune. Der blev efterfølgende søgt en anlægsbevilling på 14 mio. kr. til modernisering af genbrugsstationen. På driftsbudgettet blev der samtidig afsat 9,5 mio. kr. til miljøforbedringerne, som skal gennemføres som følge af reglerne om revurdering i miljøbeskyttelseslovens § 41.

 

Udvidelsen og miljøforbedringerne er finansieret af opsparede midler fra affaldsgebyrerne. 

 

Sagsfremstilling

Det er Vestforbrænding A/S, der har projektledelsen for modernisering af genbrugsstationen, og trods Vestforbrændings tætte styring fra projektets start har det ikke været muligt at tegne projektet inden for den økonomiske ramme.

 

Den væsentligste årsag til dette er, at priserne på markedet er steget markant, siden rådgiver udarbejdede projektoplæg i 2016. Generelt på markedet ses, at prisniveauet på klassiske byggeprojekter er øget med 30 pct. på bare et år. Et konkret eksempel er, at prisen på den rampe, som danner grundlag for den nye genbrugsstation, er steget med 33 pct., jævnfør redegørelsen i det vedlagte bilag.

 

Vestforbrændig A/S har derfor genberegnet omkostningerne til det besluttede projektoplæg på baggrund af de nuværende priser, og Vestforbrænding vurderer, at der er behov for en tillægsbevilling på 4 mio. kr. til anlægsbevillingen.

 

Det forventes, at den nye genbrugsstation står færdig omkring den 1. november 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges om en tillægsbevilling på 4 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 165002 Udvidelse af genbrugsstation. Midlerne finansieres af opsparede midler og  tillægsbevillingen medfører ikke  gebyrstigninger. Udvidelsen af genbrugsstationen er finansieret af gebyrindtægter og har derfor ikke indflydelse på anlægsloftet.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket tillægsbevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

4.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

14.000.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

(finansieringen sker via i forvejen opsparede gebyrmidler)

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

18.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløbet for tillægsbevillingen

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

4

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.22 under/efter anlægsprojektet     

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en tillægsbevilling til projekt nr. 165002 Udvidelse af genbrugsstation på 4 mio. kr. i 2018.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-02-2018
Udsættes

Beslutning

Indstillingen anbefales

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler til omlægning og vedligehold af eksisterende kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby, samt til undersøgelse af ny kunstgræsbane på eksisterende grusbane i Ballerup Idrætsby.

 

Baggrund

Der er i budgetaftale 2018 afsat 4,5 mio. kr. i 2018 til etablering og vedligehold af kommunens kunstgræsbaner.

 

Sagsfremstilling

I Ballerup Idrætsby blev i 2007 anlagt en kunstgræsbane svarende til en 11-mandsbane. Kunstgræsbanen er indhegnet og oplyst, hvilket sikrer brugen i vinterhalvåret. Toplaget på kunstgræsbanen har udtjent sin levetid og skal omlægges for at opretholde en vedvarende og høj banekvalitet. Projektudvikling og anlæggelse sker i samarbejde med Ballerup Idrætsby. Projektet udarbejdes med henblik på at være færdigetableret i efteråret 2018.

 

På eksisterende grusbane i Ballerup Idrætsby ønskes etableret ny kunstgræs. Det vurderes, at det ikke vil være muligt at omlægge grusbanen til kunstgræs inden for det afsatte rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. Dette undersøges i projektet, samt om der er mulighed for andre forbedringer inden for rådighedsbeløbet. Resultatet af undersøgelsen forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I budget 2018 er der på investeringsoversigten afsat 4,5 mio. kr. 2018 til omlægning og vedligehold af kommunens kunstgræsbaner. Beløbet ønskes frigivet til projekt nr. 031335 Fodboldbane - ny kunstgræs. Op til 10 pct. af bevillingen vil blive anvendt til intern projektering. Afledte driftsudgifter forventes afholdt inden for den eksisterende ramme.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering mv.

4.500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

4.500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

4,5

 

 

 

Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2018 til projekt 031335- Fodboldbane - ny kunstgræs.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-02-2018
Udsættes

Beslutning

Indstillingen anbefales med denne bemærkning:

Banen omlægges, og af det overskydende beløb anlægges der en mindre kunstgræsbane.


Indhold

Sammendrag

Landskabsarkitektfirmaet SLA A/S, som står bag udformningen af den nye banegårdsplads i Ballerup, har udarbejdet to scenarier til kunstbelysning af det kommende byrum foran biblioteket. Center for By, Erhverv og Miljø har sammen med Realdania, som støtter selve banegårdsprojektet med 25 mio. kr., vurderet de to belysningsforslag, og der er enighed om, at forslaget, der indbefatter belysning af beplantningen på pladsen, er det bedste. Der søges hermed en anlægsbevilling til realisering af lysprojektet.

 

Baggrund

SLA vandt i 2016 konkurrencen om udformningen af banegårdspladsen i Ballerup. Dommerkomitéen bad dengang om, at der blev arbejdet med at give pladsen noget "wow-effekt" - det vil sige tilføje pladsen "noget ekstra", udover de fine og funktionelle løsninger, som vinderprojektet indeholdt. Da det hele tiden har været et krav, at pladsen skal være så "ren" og multifunktionel som mulig, er løsningen ikke at tilføje et traditionelt kunstværk, som - udover at "fylde op" på pladsen - også ville konkurrere med den vandkunst, som er en del af projektet.

 

Sagsfremstilling

Vandkunsten vil give pladsen attraktivitet i sommerhalvåret. Om natten og især i vintermånederne, når der skal lukkes af for vandet, vil kunstbelysningen gøre pladsen mere attraktiv og spændende, understrege forbindelsen mellem stationen og Centrumgaden og samtidig bidrage til at gøre pladsen mere tryg.

 

SLA har udarbejdet to mulige kunstlyskoncepter: Belysning af beplantningen og belysning af belægningen. Center for By, Erhverv og Miljø samt Realdania er enige om, at løsningen med belysning af beplantningen (scenario 1, se bilag) vil give den bedste og største effekt, bl.a. fordi de belyste planter og træer vil være med til at danne rum på pladsen. Samtidig er det parternes vurdering, at belysning af belægningen vil være "dobbeltkonfekt", fordi belægningen i forvejen er udført på en speciel og kunstnerisk måde.

 

Kunstbelysningen vil koste ca. 470.00 kr. Det er der ikke midler til i banegårdsprojektet, her er kun afsat 30.000 kr. til en såkaldt "gobo-løsning", der kun omfatter ét effektbelysningsarmatur. Den foreslåede løsning til kunstbelysning indeholder syv armaturer for at kunne skabe den ønskede effekt. 

 

Da kunstbelysningen imidlertid er et vigtigt element i byrummets udformning, har Realdania tilbudt at støtte med op til 210.000 kr. til rådgivning og entreprenørudgifter, under forudsætning af at Ballerup Kommune dækker tilsvarende samt står for den efterfølgende drift.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Til finansiering af kunstbelysningen søges en anlægsbevilling på 440.000 kr. i 2019 til projekt nr. 222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen. Bevillingen foreslås finansieret fra projekt nr. 650301 Ballerup Bymidte - Omforandringsprojekt ved at udskyde rådighedsbeløbet på 440.000 kr. fra 2018 til 2019. Der søges samtidig om en indtægtsbevilling vedrørende Realdanias støtte til projektet med op til 210.000 kr. i 2019 til projekt nr. 222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania.

 

Ballerup Kommune skal efterfølgende stå for driften af belysningsprojektet. Midlerne til afledt drift vil indgå i budgetforhandlingerne til budget 2019. 

 

Anlægsbevilling

Ønsket bevilling

inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering mv.

440.000 kr.

Tidligere bevilling

inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

50.700.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

650301 Ballerup Bymidte - Omforandringsprojekt

440.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

51.140.000 kr.

 

Indtægtsbevilling

Ønsket bevilling

inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

210.000 kr.

Tidligere bevilling

inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

25.000.000 kr. 

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.  

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

25.210.000 kr. 

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

 

0,44 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.22 efter anlægs-projektet

 

 

 

0,011

0,011

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det foreliggende projekt vedrørende kunstbelysning af beplantning på den kommende plads foran Ballerup Bibliotek godkendes.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 440.000 kr. til projekt nr. 222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen til realisering af kunstbelysningsprojektet. Bevillingen finansieres fra projekt nr. 650301 Ballerup Bymidte - Omforandringsprojekt ved at udskyde rådighedsbeløbet fra 2018 til 2019.
   
 3. Der gives en indtægtsbevilling på 210.000 kr. til projekt nr. 222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania vedrørende RealDanias støtte til kunstbelysningsprojektet.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-02-2018
Udsættes

Beslutning

Indstillingen anbefales

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. august 2017 Punkt 38 

Teknik og Miljøudvalget den 28. november 2017 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Der skal etableres et "hænge ud"-sted til de unge i Ballerup Syd. Der ønskes i den sammenhæng to anlægsbevillinger til projektet på i alt 0,37 mio. kr. i 2018.

 

Baggrund

Med henblik på at etablere et sted til de unge har administrationen på møde den 15. august 2017 indstillet, at der i punkt 1 skulle gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til projektet, og i punkt 2 at projektet derudover skulle tilføres 0,17 mio. kr. fra et andet projekt, idet der dermed ville være midler til at etablere strøm til lys og opladerfaciliteter. Teknik- og Miljøudvalget indstillede punkt 1, men ikke punkt 2 til godkendelse. På møde den 22. august 2017 besluttede Økonomiudvalget, at sagen skulle undersøges yderligere og behandles i Teknik- og Miljøudvalget igen.

 

Kommunalbestyrelsen har siden i budgetaftalen for 2018 afsat 0,17 mio. kr. ekstra til "Hænge-ud"-sted på Baltorpplænen med henblik på finansiering af etableringen af strøm til lys og opladerfunktioner.

 

Den 28. november 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at placering af container skulle undersøges nærmere, da der var bekymring for lydgener for de nærmeste beboelsesblokke.

 

Sagsfremstilling

De unge ønsker et sted, hvor de kan hænge ud, som er ”sejt” uden overvågning fra voksne. Administrationen har derfor sammen med de unge udarbejdet et forslag til "hænge ud"-sted. De unge ønsker at ombygge en skibscontainer til shelter, som har et råt og urbant udtryk, kan bruges som ikke planlagt mødested om aftenen, og som også kan bruges til musikarrangementer i samarbejde med projekt "Mere Monitor". Facaderne giver mulighed for at skabe en væg, hvor de må male graffiti, og hvor der vil blive bygget et lille rum, som vil være låst af, hvor man kan trække strøm til større arrangementer. Materialerne er meget hårdføre, og udformningen vil blive godkendt af byggemyndighed.

 

Containeren med alt inventar og el-relæ opbygges, så den er flytbar med kran. Det giver mulighed for at flytte lokationen et andet sted for få penge, hvis Baltorpplænen på sigt skal bruges til andre funktioner.

 

Når der er koncerter vil den mobile musikscene vende mod togbanen, sådan at container og græsareal bruges til publikumsareal (se bilag).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,2 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen. Der er endvidere i forbindelse med budgetaftale 2018 afsat 0,17 mio. kr. til projekt nr. 020272 Hænge ud sted på Baltorpplænen (til etableringen af strøm til lys og opladerfunktioner).

 

Der ønskes en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen. Der ønskes endvidere en anlægsbevilling på 0,17 mio. kr. fra projekt nr. 020272 Hænge ud sted på Baltorpplænen til projekt nr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen.

 

Der vil blive anvendt op til ca. 10 pct. af bevillingerne til intern projektering. De afledte driftsudgifter af projektet vil blive afholdt inden for Teknik- og Miljøudvalgets rammer.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering mv.

200.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

Projektnr. 020272 Hænge ud sted på Baltorpplænen

170.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

370.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,37

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter primært på ramme 10.12 under anlægsprojektet

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2018 til projektnr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen i Ballerup.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 0,17 mio. kr. i 2018 fra projektnr. 020272 Hænge ud sted på Baltorpplænen til projektnr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen i Ballerup.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-02-2018
Udsættes

Beslutning

Indstillingen anbefales med denne bemærkning:

Regelsæt for anvendelse og administration af de rekreative faciliteter godkendes i Teknik- og Miljøudvalget forinden ibrugtagning.

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. august 2017 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med projekt Fibernet til Ballerup Kommunes lokationer, søges der om anlægsbevilling af de budgetterede midler til projekt nr. 652004 Fibernet på totalt 19.092 mio. kr.

 

Baggrund

Brugen af digitale værktøjer er en integreret del af løsningen i alle Ballerup Kommunes opgaver. Der opleves i dag problemer med at anvende digitale redskaber i kommunen på grund af manglende båndbredde. Det kommer især til udtryk ved, at mange plejecentre, klubber og skoler klager over problemer med at logge på, lange svartider, brugere bliver smidt af, hastighed m.m.


Dertil kommer, at kravene til den digitale infrastruktur vil stige med den øgede digitalisering på flere områder. Nogle af disse krav er bl.a. nye fælleskommunale tiltag som bl.a. plejecentrenes Fællessprog III (Nexus) og skolernes nye digitale platform, AULA.
 

Sagsfremstilling

Den mest fordelagtige løsning på denne udfordring er, at Ballerup Kommune etablerer sit eget fibernet til kommunens lokaliteter frem for at opgradere det nuværende lejede netværk. Ejerscenariet er den fleksible og økonomiske løsning, der løbende kan tilpasses behovet for båndbredde. Samtidig vil ejerscenariet betyde, at fremtidige opgraderinger i båndbredde kan udføres til væsentligt færre omkostninger end ved lejescenariet.

Parallelt med investeringen i nye lejede forbindelser til skolerne, bortfalder lejeomkostninger til de nuværende forbindelser. Administrationen udarbejder mere konkrete vurderinger i processen med at realisere fibernet.
 

Projektet tilstræber at samgrave mest muligt med private graveaktører herunder bredbåndsoperatører.


Til etablering af fibernet til Ballerup Kommunes egne lokaliteter er der i budget 2018 afsat i alt 19 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projektet er beskrevet med en ligelig fordeling af omkostninger i anlægsprojektets løbetid. For at optimere økonomien i projektet, er det tæt koordineret med øvrige anlægsprojekter - herunder belysningsprojektet. Der er derfor behov for en fleksibel styring af budgettet over de fire år. Derfor ønskes hele anlægsbudgettet udmøntet i 2018.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

19.092.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

19.092.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

4.333

4.333

4.333

4.333

Afledte driftsudgifter på ramme under anlægsprojektet

 

0.440

0.4400.4400.440

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Digitaliseringssekretariatet indstiller, at

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 19.092.000 kr. i 2018 for projekt 652004 til gennemførelse af fiberprojektet over årene 2018-2021.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-02-2018
Udsættes

Beslutning

Indstillingen anbefales

Dokumenter

Download samlet dokument

Download