Social- og Sundhedsudvalget

08.01.2019 kl. 13:00
Aktiv Center Ballerup, Rolighedsvej 12 i Ballerup

Deltagere
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Eva Borg (centerchef for Social og Sundhed) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Irene Jørgensen (A) - Afbud

Åben dagsorden

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalgets møder holdes på nogle af de institutioner, der ligger inden for udvalgets område.
 

Det er aftalt, at dette møde afholdes i Parkhuset, Rolighedsvej 12 i Ballerup.

 

Som indledning til mødet vil der være en kort rundvisning med introduktion til aktiviteterne af Renè Johansen.
 

Leder Annette Mårtensson vil være til stede under rundvisningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Besøg i Parkhuset tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

 1. Annie Andersen er pr. 1. januar 2019 startet som plejecenterleder for Plejecenterne Sønderhaven og Toftehaven. Annie har en faglig baggrund som sygeplejerske og kommer fra en stilling i OK Fonden. Annie har mange års ledelseserfaring og er med sin baggrund et godt supplement til lederteamet i Pleje og Omsorg.
   
 2. Fireårig forsøgsordning med ledsagelse for nyblevne svagsynede/blind over 67 år.

  Dansk Blindesamfund har tidligere i år rettet henvendelse til Ballerup Kommune, om at skabe mulighed for, at borgere, der først bliver blinde efter de er fyldt 67 år, også får tilbudt ledsagelse efter serviceloven.
   

  Det har imidlertid ikke været muligt med den nuværende lovgivning at ny-bevilge ledsagelse til borgere over 67 år. Såfremt Ballerup Kommune skulle dette, skulle Kommunalbestyrelsen ansøge Børne- og Socialministeriet om godkendelse af en tidsbestemt forsøgsordning.

   

  I forbindelse med den nyligt indgåede aftale om finansloven, er der aftalt et fireårig forsøg med landsdækkende ledsagerordning for ældre synshandicappede.
   

  Når der foreligger nærmere oplysninger om udmøntningen af aftalen, vil administrationen undersøge mulighederne for at få del i forsøgsordningen.

  Bilag
  1 bilag
   

 3. Opsigelse af samarbejdsaftale vedrørende Krisetelefonen
  Center for Social og Sundhed har pr. 30. november 2018 opsagt den nuværende samarbejdsaftale med Lyngby-Taarbæk, Herlev og Hørsholm Kommuner om drift af Krisetelefonen. Opsigelsen sker som led i Aftale om budget 2019. 

   

  Opsigelsen træder i kraft den 31. december 2019, da opsigelse og ophør skal ske ”med varsel på 1 år med udgangen af et kvartal” jf samarbejdsaftalens afsnit om ”opsigelse og ophør”. Ballerup Kommune kan fuldt ud benytte krisetelefonen i opsigelsesperioden, det vil sige i hele 2019.

   

  I opsigelsesperioden vil Center for Social og Sundhed indgå i dialog med de øvrige deltagende kommuner om en mulig anden organisering og økonomisk fordeling af driften af Krisetelefonen.
   

 4. Oversigt over tilsynssager på service- og sundhedslovens indsatser, der sendes til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Psykiatrirådet.

  Bilag
  1 bilag

   
 5. Høring af forslag til Region Hovedstadens ny Hospitalsplan 2025.

  Der henvises til Region Hovedstadens hjemmeside for nærmere informationer og afgivelser af høringssvar.

  Bilag
  1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Udmøntningen af "Aftale om budget 2019" for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde bliver forelagt til orientering. Der er mulighed for at komme med bemærkninger til udmøntningen.

 

Baggrund

Forligsparterne bag "Aftale om budget 2019", Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, har fordelt ansvarsområderne i aftalen.

 

De enkelte fagudvalg orienteres om udmøntningen af "Aftale om budget 2019" for de dele, som vedrører deres fagområde. Fagudvalgene har mulighed for at komme med bemærkninger til udmøntningen.

 

Sagsfremstilling

Den politiske "Aftale om budget 2019" blev indgået den 8. oktober 2018 mellem samtlige partier i Kommunalbestyrelsen; Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Med aftalen blev der politisk truffet beslutning om, hvad administrationen skal prioritere og arbejde videre med.

 

Forligsparterne bag aftalen har fordelt ansvarsområderne i aftalen, og udmøntningen af aftalen for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde forelægges til orientering.

 

Udmøntningen består i, at der for de enkelte delelementer i aftalen er udarbejdet milepæle, der afrapporteres ved hver budgetopfølgning. Derved kan fremdriften på det enkelte delelement i aftalen følges, så der kan træffes beslutning, om der skal korrigeres i den oprindelige plan for at nå målet. Der vil være fire opfølgninger på "Aftale om budget 2019", hvoraf tre er knyttet til budgetopfølgningerne, og den sidste foretages efter årets udgang. Den sidste opfølgning vil vise, om det overordnede mål er nået.

 

Der følges op på milepælene ved hjælp af en smileyordning på henholdsvis indsats og økonomi.

 

Dokumentet indeholder også de pejlemærker, som vil blive håndteret administrativt. Disse pejlemærker vil ikke blive medtaget ved opfølgningerne.

 

I bilaget fremgår de dele af "Aftale om budget 2019" som vedrører Social- og Sundhedsudvalget. Endvidere indeholder bilaget milepæle for, hvornår og hvordan de enkelte dele udmøntes. Udvalget har mulighed for at komme med bemærkninger til udmøntningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at 

 1. Udmøntningen af "Aftale om budget 2019" for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde med eventuelle bemærkninger tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at 1. milepæl suppleres med "Der forelægges en sag i Social- og Sundhedsudvalget med forslag til den konkrete finansiering af Specialistteam på demensområdet.


Tidligere behandling

Ingen

Indhold

Sammendrag

Hjælpemiddeldepotet skal i første halvår af 2019 implementere et nyt lagerstyringssystem (KMD Sundhedslogistik) for håndtering og logistik af Ballerup Kommunes hjælpemidler. Processen indeholder dataoprydning og opfølgning på kommunens fysiske beholdning af hjælpemidler forud for migrering til det nye system. Hertil kommer undervisning af depotmedarbejdere, terapeuter, visitatorer og medarbejdere i Aktiv Hverdagsliv samt oplæring/udvikling af nye arbejdsgange både før, under og efter implementering af det nye system.

 

Processen forventes at strække sig fra medio december 2018 til og med maj 2019. Der vil i perioden være behov for prioritering af depotets kørsler til/fra borgerne, ligesom implementeringen vil få betydning for Hjælpemiddelteamets ventelister og medføre øget ventetid for borgerne på depotets udkørende funktion.

 

Baggrund

Dokumentationssystemet KMD Nexus blev, sammen med FSIII, installeret og påbegyndt implementeringsproces i Ballerup Kommune i 2017 - for Hjælpemidler og Visitations vedkommende i november 2017. Det nye dokumentationssystem erstattede kommunens tidligere dokumentationssystem KMD Care. Der var, på det tidspunkt, ikke udviklet et lagerstyringsmodul til håndtering og logistik af kommunens hjælpemidler til det nye system. Ballerup Kommunen indgik derfor aftale med KMD om, at Hjælpemiddeldepotet fortsatte lagerstyringen i KMD Care, selvom dokumentationen var overgået til KMD Nexus/FSIII, og selvom der ikke længere bliver udviklet på KMD Care. Kontrakten for denne aftale udløber i september 2019, hvor adgang til KMD Care bliver lukket.

 

KMD har nu lanceret et nyt system til håndtering og logistik af hjælpemidler i kommunerne: KMD Sundhedslogistik. Systemet er integreret i KMD Nexus. På grund af manglede leverandører på markedet er der truffet beslutning om, at købe KMD Sundhedslogistik i tilknytning til KMD Nexus via kommunens SKI kontrakt. Systemet er i efteråret 2018 i pilotfase i to-tre kommuner, og forventes at være i fuld drift i Ballerup Kommune i juni 2019.

 

Inden implementering af KMD Sundhedslogistik er det nødvendigt at gennemføre en dataoprydning i KMD Care og afstemning af den fysiske lagerbeholdning på Hjælpemiddeldepotet. Der er nedsat en styregruppe for implementeringen af KMD Sundhedslogistik, som også står for planlægning af oprydningen. Alle medarbejdere i Hjælpemidler og Visitation bliver inddraget i både den elektroniske oprydning, og den fysiske afstemning af Hjælpemiddeldepotets beholdning.

 

Sagsfremstilling

Dataoprydningen starter i midten af december 2018, og den fysiske afstemning af lagerbeholdningen på Hjælpemiddeldepotet bliver gennemført ved en fælles afdelingsdag den 23. januar 2019. Selve implementering af KMD Sundhedslogisk, og migrering af data, er planlagt til slutningen af marts 2019 med Go Live i uge 13 2019. Implementeringsprocessen forventes at løbe til og med maj 2019.

 

Ledelsen følger implementeringsprocessen tæt og oplyser særligt om processen:

 • KMD Sundhedslogistik kommer til at betyde nye administrative opgaver og udvikling af nye arbejdsgange på depotet, herunder undervisning og oplæring af depotmedarbejdere, som ikke tidligere har været brugere af dokumentationssystemet i den grad, som KMD Sundhedslogistik medfører.
 • Undervisning og oplæring af medarbejdere i KMD Sundhedslogistik, og udvikling af nye arbejdsgange på depotet, Det er en medarbejder fra Hjælpemiddel og Visitation (superbruger i Nexus), som tages ud af den daglige drift fra december 2018  til maj 2019, med gradvis nedtrapning fra april 2019.
 • Der skal gennemføres en manuel dataoprydning i KMD Care, før den fysiske lagerbeholdning på Hjælpemiddeldepotet kan afstemmes, og før konvertering af data fra det ene system til det andet kan gennemføres (migrering). Se bilag.
 • Der vil være en øget ventetid på depotets kørsler af hjælpemidler i perioden december 2018 til og med maj 2019. Det betyder, at der ikke kan køres dag til dag med almindelige bestillinger på reparationer og nye hjælpemidler. Kørsel af akutte hjælpemidler til borgere i egen bolig, herunder færdigmeldte borgere fra hospitalet, vil i hele perioden blive håndteret som første prioritet, uden yderligere ventetid. Øvrige kørsler vil blive prioriteret og kørt inden for 1-10 hverdage.
 • Migrering af data fra KMD Care til KMD Sundhedslogistik betyder, at systemet er ude af funktion i to-fire dage i marts 2019. Her vil førnævnte akutsager blive håndteret ved manuel logistik. Hjemmeplejen og den APV (Arbejdspladsvurdering) ansvarlige vil i god tid blive varslet om, at kørsel af APV hjælpemidler ikke bliver prioriteret dag til dag i denne kortvarige periode, som ellers er kutyme.
 • Borgere vil i hele implementeringsprioden have mulighed for selv at hente bevilgede hjælpemidler på Hjælpemiddeldepotet. Hver tirsdag vil åbent hus-funktionen på depotet vil blive opretholdt i hele perioden. Dette for at give borgerne mulighed for at undgå at skulle vente på levering af bevilgede hjælpemidler, hvis de selv har mulighed for at hente dem.
   
 • Ventetid på sagsbehandling af ansøgninger om hjælpemidler forventes at stige i perioden januar 2019 til maj 2019, med efterslæb op mod sommerferien 2019. Hjælpemiddelteamet består af 10 sagsbehandlende terapueter. En tages (som nævnt) ud af afdelingens drift fra december 2018 til maj 2019. I samme periode er teamets ventelister i forvejen udfordret på grund af oplæring af 1 nyansat terapeut og 3 barselsvikarer. Det giver samlet set en væsentlig reducering af Hjælpemiddelteamets resourceniveau.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager leder af Hjælpemidler og Visitation Dora Fog under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgift til indkøb af KMD Sundhedslogistik og den årlige driftudgift finansieres via it- og anlægsmindler i Center for Social og Sundhed.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orientering om konsekvenser for implementering af KMD Sundhedslogistik tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2018 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunes plejecentre arbejder løbende med at skabe meningsfulde aktiviteter for beboerne. Social- og Sundhedsudvalget orienteres om, hvordan plejecentrene har arbejdet med at prioritere aktiviteter og arrangementer.

 

Baggrund

Som en del af den politiske aftale for 2018 blev det besluttet, at aktiviteter på plejecentrene fortsat skulle prioriteres med vægt på samvær og oplevelser.
 

Omfanget af aktiviteter blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2018. Plan for implementering af nye idéer blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2018.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes plejecentre prioriterer aktiviteter og arrangementer for beboerne højt. Aktiviteter og arangementer planlægges sammen med baggrund af beboernes og de pårørendes ønsker. Der afholdes jævnligt beboermøder på plejecentrene, hvor idéer og ønskes drøftes.

Tilbagemeldingerne fra beboere og pårørende er, at de er tilfredse med aktivitetsniveauet og indholdet.  

 

I 2018 har plejecentrene bl.a. arbejdet efter en implementeringsplan, der blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2018:

 • Musik til målgruppen
 • Balletbørn
 • Hvad samler jeg på
 • Musikskolen
 • Korsang
 • Radio og TV
 • Gode aktiviteter skal deles
 • Fokus på fortælling i hverdagen.

Plejecentrene har arbejdet med aktiviteterne på forskellige måder. Der har været mange aktiviteter med sang, musik og kultur. Der har fx været temaeftemiddage med oktoberfest og besøg af balletbørn. Der har været lavet billedekollager til væggene, besøg af et børneorkester og fast fællesang. Der har været udfordringer med indgåelse af aftaler med fx Ballerup Musikskole.

 

En af erfaringer med arbejdet er, at det er vigtigt at have fokus på aktiviteter, men at de altid skal tage udgangspunkt i ønskerne og mulighederne på de enkelte plejecentre. Plejecentrene vil have vedvarende fokus på aktiviteter til beboerne. Erfaringen peger også på, at der er behov for flere hverdagsaktiviter i det små, der skaber en meningsfuld dagligdag.

Plejecentrene vil have endnu mere fokus på også at arbejde med denne type aktiviteter fremover.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om aktiviteter og oplevelser på Ballerup Kommunes plejecentre tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der arbejdes videre på at udvikle samarbejdet på sang-, musik- og kulturområdet, herunder Ballerup Musik- og Kulturskole.


Indhold

Sammendrag

Der har været afholdt temamøde om fremtidens hjemmepleje. Social- og Sundhedsudvalget er kommet med nogle tilkendegivelser, som fremadrettet vil blive inddraget i den fortsatte udvikling af Hjemmeplejen.

 

Baggrund

Hjemmeplejen er under konstant forandring på grund af udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor krav og forventninger til, hvad Ballerup Kommune skal kunne løse, bliver stadigt flere.
 

Social- og Sundhedsudvalget har haft flere drøftelser om Hjemmeplejens sammensætning, styring og opgaver, og vil gerne bidrage med politiske input til, hvilken retning Hjemmeplejen skal sigte mod. Hvilke opgaver skal Ballerup Kommune løse, og hvilke opgaver skal løses på anden vis.

 

Sagsfremstilling

Den 20. november 2018 blev der afholdt et temamøde for Social- og Sundhedsudvalget om fremtidens hjemmepleje.
 

Fremtidens hjemmepleje blev drøftet ud fra fire perspektiver:

 •  Hvad siger borgeren?
 •  Hvad siger hjemmeplejen?
 •  Hvad siges der nationalt fra? 
 •  Hvad siger politikerne?

De politiske tilkendegivelser er oplistet i vedhæftede bilag. Overordnet kan konkluderes, at der er opmærksomhed på kerneopgaven og de øgede krav til medarbejdernes kompetencer. Borgernes forventninger, medarbejdernes relationer og den gode dialog med borgerne er vigtige.

 

Administrationen og Hjemmeplejen vil i den fortsatte udvikling af Hjemmeplejen inddrage de politiske tilkendegivelser.

 

Det foreslås, at der om et år holdes et nyt temamøde, hvor der gives en status på igangværende kompetenceudvikling og udvikling af sygeplejen og sygeplejeklinikkerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Opsamling på temamøde om fremtidens hjemmepleje drøftes.
   
 2. Der afholdes et nyt temamøde om fremtidens hjemmepleje om et år godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker tilsvarende temamøde om fremtidens plejecenter med plejecenterlederne.


Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. november 2018 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Foreningen NORDEN har 100 års jubilæum i 2019. I den forbindelse har Foreningen NORDEN skrevet til samtlige borgmestre i Danmark for at opfordre kommunerne til at medvirke til at markere jubilæet i 2019. Økonomiudvalget har på sit møde den 20. november 2018 besluttet at oversende sagen til fagudvalgene med henblik på at få input til, hvordan NORDENs 100 års jubilæum kan markeres i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Brev fra Foreningen NORDEN til samtlige borgmestre i Danmark (se bilag).

 

Sagsfremstilling

Foreningen NORDEN har følgende på sin hjemmeside om foreningens formål:


"Foreningen NORDENs formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mv."

 

Foreningen NORDEN blev oprettet i skyggen af første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge i april 1919, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet "Kendskab giver venskab". Stifterne håbede, at man ved øget samarbejde og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Senere blev foreningen NORDEN dannet i Finland og Island samt i de selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.


I Danmark har foreningen over 100 lokalafdelinger og godt 13.000 personlige medlemmer, mere end 500 skole- og biblioteksmedlemmer, samt mere end 100 organisationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens arbejde som medlemmer. Endvidere omfatter "familien" en selvstændig ungdomsorganisation, Foreningen NORDENs Ungdom, der også er aktiv i hele landet. Foreningen NORDEN har en lokalafdeling i Ballerup, som har Jens Bruunsgaard som formand.


Af brevet til borgmesteren fremgår, at Foreningen NORDEN har følgende forslag til kommunerne til fejring af jubilæet:

 • Plant en lille lund med de nordiske træer (fx bøg for Danmark, birk for Sverige, gran for Norge, ene for Finland og røn for Island)
 • Opsæt et vejskilt med navne, pile og afstande til jeres venskabsbyer
 • Opkald en plads eller ny vej noget nordisk
 • Opsæt en bænk eller sæt en sten på torvet med en markering af venskabsbyerne.

Foreningen fremfører i brevet et ønske om et eller andet mere varigt symbol på kommunens glæde ved det nordiske samarbejde.

 

Ballerup Kommune har Ystad som samarbejdskommune i Norden på nuværende tidspunkt. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. november 2018, at Ballerup Kommune skal tage kontakt til Ystad Kommunes nye politiske ledelse for at forhøre sig om mulighederne for en fælles markering.

 

Økonomiudvalget besluttede samtidig at bede fagudvalgene om at komme med input til, hvordan markeringen af jubilæet kunne ske.

 

Administrationen anbefaler, at markeringen holdes på et rimeligt ressourceniveau, da der ikke er afsat specifikke midler til opgaven i 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ikke afsat selvstændige midler af til markeringen af jubilæet. I det omfang Ballerup Kommune ønsker at medvirke i markeringen af jubilæet, skal der anvises finansiering til formålet.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at:

 1. Social- og Sundhedsudvalget drøfter sagen og eventuelle initiativer inden for udvalgets ressortområde med henblik på markering af NORDENs 100 års jubilæum.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget har drøftet mulighed for at sætte fokus på nordisk kultur fx mad, sang, musik og film i relation til plejecentrene.

Dokumenter

Download samlet dokument

Download