Bygge- & anlægsaffald

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for:

 • Korrekt håndtering
 • Korrekt sortering
 • Aflevering til godkendt modtageanlæg
 • Sørge for de nødvendige anmeldelser

Læs her, hvad der skal gøre:

Bygge- og anlægsaffald opstår ved:

 • Nybyggeri
 • Renovering
 • Lednings- og anlægsarbejder m.m.

Bygge- og anlægsaffald kan fx være:

 • Armeringsjern
 • Asfalt
 • Brokker
 • Kabler
 • Pap
 • Plast
 • Sanitet
 • Træ
 • Vinduer

Jord behandles i særskilt regulativ for jord. Læs mere om jord her

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Ballerup Kommune, når:

 • Dit byggearbejde omfatter mere en 10 m2
 • Der er mere end 1 ton byggeaffald
 • Fjerne asbestholdig affald
 • Du skal fjerne farligt affald, fx PCB, bly i maling m.m.

Anmeldelse skal ske senest 2 uger, før arbejdet påbegyndes.

Anmeld dit byggeaffald her

Bygge- og anlægsaffald fra bygge-, nedrivnings- og renoveringsprojekter kan opdeles i fire kategorier:

 • Genanvendeligt affald 
 • Forbrændingsegnet affald 
 • Deponeringsaffald
 • Farligt affald

Byggeaffald skal sorteres
Affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres, hvis affaldsmængden overstiger 1 ton.

Alle genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning. (Se Byggeaffald til genanvendelse nedenfor).

Bygherrens ansvar
Bygherren skal sørge for, at:

 • Affald kildesorteres
 • Affald bortskaffes efter reglerne
 • Genanvendeligt affald bliver genanvendt.

Bygherren kan vælge imellem, at:

 1. Aflevere affald til godkendt genanvendelsesanlæg
   
 2. Overlade ansvar for aflevering til godkendt indsamlingsvirksomhed
   
 3. Sende usorteret, genanvendeligt bygge- og anlægsaffald til videre sortering. (Dog kun hvis det usorterede byggeaffald ikke forringer muligheden for at genanvende de sammenblandede fraktioner).

Virksomheder skal på stedet sortere deres bygge- og anlægsaffald til genanvendelse.

Bygge- og anlægsaffald skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:

 • Natursten, fx. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt

Forbrændingsegnet affald skal afleveres hos:

Vestforbrænding i Glostrup
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup

Telefon: 70 25 70 60
Mail: kundeservice@vestfor.dk

Læs om levering af forbrændingsegnet affald i Glostrup

Husk at du altid skal starte med at anmelde de byggeaffald her

Affald til deponering skal afleveres hos:

AV-Miljø
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre

Telefon: 36 77 16 99
Mail: av@av.dk

Læs om deponering af affald hos AV Miljø

Husk at byggeaffald skal anmeldes først

Asbestholdigt affald er farligt. Asbestfibre kan udgøre en helbredsrisiko, hvis de indåndes.

Der gælder særlige regler for asbestholdigt affald, når virksomheden skal rense eller nedrive:

 • Asbestholdige tagbelægninger
 • Asbestholdige facader
 • Andre bygningsdele, der indeholder asbest

Hvilke byggematerialer indeholder asbest?
Asbest har tidligere ofte været anvendt i bygninger på grund af materialets gode varmebestandighed og isoleringsevne. 

Asbest er især brugt i:

 • Eternitplader (tagplader)
 • Rørisolering
 • Gulvbelægninger
 • Fliselim

Anmeld asbestholdigt affald til kommunen
Hvis du har affald, der indeholder asbest, skal du anmelde affaldet til Ballerup Kommune senest 14 dage før, du skal af med affaldet.

Anmeld dit asbestaffald her

Afvent anvisning fra Ballerup Kommune
Når vi har modtaget anmeldelsen, sender vi en anvisning til bortskaffelse af affaldet på et godkendt modtageanlæg. Anvisningen skal medbringes og fremvises, når affaldet afleveres på modtageanlægget.

Aflevering af asbestaffald
Asbestholdig affald skal afleveres forskellige steder afhængigt af, om affaldet er støvende eller ikke støvende.

Særligt om tagplader
Er du i tvivl om, hvorvidt dine tagplader indeholder asbest, kan du evt. kontakte:

Cembrit (tidligere Dansk Eternit Fabrik)

PCB er et miljøfarligt stof, som kan skade både mennesker og miljø. PCB blev tidligere brugt i byggematerialer, fordi det har nogle gode bygningstekniske egenskaber. Alle bygninger der er bygget eller renoveret i årene 1950-1977 kan indeholde PCB og skal derfor screenes og muligvis kortlægges.

Hvor findes PCB?
PCB findes blandt andet i følgende typer af produkter:

 • Elastisk fugemasse (indvendig og udvendig)
 • Termoruder
 • Gulvlim og selvnivellerende gulvmasse
 • Maling
 • Gulvbelægning

Hvornår er PCB farligt?
Hvis indholdet af PCB i affaldet er:

 • under 0,1 mg/kg regnes affaldet for "rent".
   
 • mellem 0,1 mg og 50 mg/kg regnes affaldet som forurenet.
  Det betyder, at det ikke må anvendes frit, men skal deponeres eller brændes – alt efter hvilken slags affald, der er tale om.
   
 • 50 mg/kg eller mere, er der tale om farligt affald.
  Det betyder, at affaldet skal sendes til anlæg, som er godkendt til at behandle farligt affald

Vær også altid opmærksom på arbejdsmiljøreglerne, når du arbejder med farlige stoffer som PCB.

PCB i byggeaffald
Hvis du ejer en bygning eller et anlæg, skal du screene for PCB, før ombygning eller nedrivning sættes i gang, hvis:

 • bygning/anlæg er opført eller renoveret mellem 1950-1977
 • termoruder skal udskiftes, som kan være fremstillet mellem 1950-1977
 • nedrivning eller renovering omfatter mere end 10 m2
 • nedrivning eller renovering omfatter mere end 1 ton affald

Anmeld PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Anmeld dit PCB-holdige bygge- og anlægsaffald her

Kontakt Ballerup Kommune
Kommunen anviser, hvor det PCB-holdige affald skal afleveres.

Husk også, at der kan være andre farlige og uønskede stoffer i en bygning, som også skal findes, anmeldes og anvises inden arbejdet kan gå i gang.

 

Se grænseværdierne for bygge- og anlægsaffald i Ballerup Koommune.

Find grænseværdierne her

Skal du indberette byggeaffald der er kategoriseret farligt, skal du benytte en EAK-kode.

Find din EAK-kode her

Bygge- og nedrivningsaffald finder du primært under gruppe 17.

 

 

Kontakt Ballerup Kommune, hvis du er tvivl om, hvordan en bestemt slags affald skal håndteres.

Ballerup Kommune afgør, om virksomhedens affald:

 • hører under farligt affald
 • skal genanvendes
 • skal forbrændes
 • skal deponeres

Ballerup Kommune anviser:

 • hvordan affaldet skal behandles
 • hvilket behandlingsanlæg, affaldet skal behandles på

Kontakt Ballerup Kommune
Natur, Klima & Miljø
Telefon: 41 75 01 66
Mail: mt-miljo@balk.dk

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

Send en sikker besked

41 75 01 66

E-mail