Støjgrænser

Bygge- og anlægsarbejder skal udføres, så omgivelser og naboer generes mindst muligt af støj og vibrationer. Det gælder for:

 • Valg af maskiner
 • Valg af arbejdsmetoder
 • Indretning af byggeplads

Tidspunkter og grænseværdier for byggestøj

 • Mandag-fredag kl. 7-18: 60 dB
 • Udenfor dette tidsrum samt helligdage: 40 dB
 • Støjspidser sen aften og nat kl. 22-7: 55 dB

Vibrationer fra byggestøj
Vibrationer i omliggende boligbebyggelser må ikke overstige:

 • 75 dB 

Dispensation
Ballerup Kommune kan give dispensation til bygge- og anlægsarbejde udenfor normal arbejdstid (kl. 7-18).  

Dispensation kan evt. være betinget af, at entreprenøren skriftligt skal orientere beboerne i omliggende boliger.

Påbud og forbud
Ballerup Kommune kan:

 • give påbud om ophør af aktiviteter
 • nedlægge forbud mod aktiviteter, der er i strid med ovenstående

Der kan ikke klages over disse afgørelser til anden administrativ myndighed.

Læs mere
Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder (2002)

Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end nødvendigt - og højst i 1 minut.

Bødestraf
Virksomheden risikerer bøde på 500 kr., hvis forbud mod at lade motoren gå i tomgang i mere end et minut ignoreres.

Overtrædelse af tomgangsregulativet anmeldes til Politiet.

Regulativ for tomgang (1990)

Hvor gælder 1-minut reglen?
På alle offentlige områder.

Hvem gælder 1-minut reglen for?
Alle motordrevne køretøjer, dvs.:

 • Motorcyklister
 • Personbiler
 • Taxaer
 • Varevogne
 • Lastvogne
 • Busser (også når der holdes pause på ruten eller ved endestationen)

Hvem gælder 1-minut reglen ikke for?
Undtagelser er køretøjer, der har brug for motorkraften til specielle formål, når de holder stille, som fx:

 • Renovationsbiler
 • Udrykningskøretøjer

Hvad skal du gøre?
Sluk motoren, når du:

 • læsser varer eller passagerer af eller på
 • holder ind til siden for at ringe, tjekke kort eller lignende
 • venter på en ledig parkeringsplads
 • som taxachauffør venter foran gadedøre, ved taxaholdeplads, ved stationen m.m.

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

Send en sikker besked

41 75 01 66

E-mail