Udbud - aktuelle

Ballerup Kommune gennemfører udbud af konkrete varer gennem:

 • Nationalt udbud
 • EU-udbud, når det samlede indkøb overstiger ca. 1,5 mio. kr.

Information om udbud i Ballerup Kommune offentliggøres her på siden.

udbud.dk fremgår alle offentlige udbud.

12 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland er gået sammen om at udbyde urologiprodukter.

Udbuddet omfatter levering af urologiprodukter bevilliget efter Servicelovens § 112 og i mindre omfang køb af urologiprodukter til kommunernes egne sygeplejersker, sygeplejedepoter, plejecentre og lignende til behandling efter Sundhedsloven.

Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af tildelingskriteriet pris.

Der vil efter endt udbudsproces blive indgået rammeaftale med én leverandør.

Procedure

Ordregiver har valgt at gennemføre udbuddet digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres gennem Mercell via dette link:

https://permalink.mercell.com/83909395.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Meld din interesse ".

Hvis ikke du er licenshaver hos Mercell, skal du udfylde en registrering af dit firma. Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Når du har foretaget registreringen kan du se udbudsmaterialet, og alle relevante informationer om krav til deltagelse, tilbudsfrist osv.

Tilbudsfrist

15. maj 2018, kl. 12.00.

Udbud af flytteydelser

Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Herlev Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune (Ordregiver) udbyder rammeaftale på flytteydelser. Lyngby-Taarbæk Kommune er tovholder på udbuddet.

Formålet med udbuddet er at sikre, at kommunerne kan få flyttet inventar i det omfang, det er nødvendigt. Der vil primært være tale om flytning af kontorinventar, herunder IT til brug ved kontorarbejde, arkivflytninger mv. Tilbudsgivere skal som led heri sikre, at ydelsen har en kvalitet, der svarer til almindelig god kvalitet inden for branchen og herunder har en kvalitet, der svarer til det af kravspecifikationen og rammeaftalen fastsatte niveau.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

 • Delaftale 1: Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune
 • Delaftale 2: Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund og Herlev Kommune
   

Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler. Tilbuddet skal gælde for alle kommunerne på
delaftalen/aftalerne.
 

Ordregiver vil indgå rammeaftale med 3 Leverandører.
I evalueringen vil der blive lagt vægt på pris. 

Tilbudsfristen er tirsdag d. 3. april 2017 kl. 12.00.

For deltagelse skal der oprettes en bruger i systemet Ethics, som er tovholders udbudssystem.

Hvis der ikke allerede haves et brugernavn, det dette oprettes via ”online registrering”

Klik her for link til Ethics[KDL1] 

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/10004dd8-24cd-4bd4-a2b8-396809a64a8b/homepage

Kontaktperson:

Kathrine Daugaard Larsen
Udbudskonsulent
Tlf.: 45 97 31 23
Mail: kathl@ltk.dk

 

 

 

Markedsdialog gennemført i forbindelse med kommende udbud af elektronisk låsesystem:

Ballerup Kommune har med udgangspunkt i udbudslovens § 39 gennemført en markedsdialog med 5 leverandører af elektroniske dørlåse til borgere, der er visiteret til hjemme- og sundhedspleje i kommunen.

Ballerup Kommune forventer inden for den næste måned at igangsætte en høring af udbudsmaterialet på udbudsportalen Mercell før udbuddet igangsættes.

 

Referat af Markedsdialog gennemført med 5 leverandører af elektroniske dørlåse til borgere, der er visiteret til hjemme- og sundhedspleje i kommunen:

Ballerup Kommune har på grundlag af udbudslovens § 39 gennemført en markedsdialog med i alt fem firmaer inden for området ”elektroniske låsesystemer”. De fem leverandører som har indgået i markedsdialogen er:

Tunstall

Access Technology

Phoniro

Bekey

Ruko

Formålet med markedsdialogen var at opnå indsigt i de løsninger, der pt. er på det danske marked, samt drøfte integrationsmuligheder til Ballerup kommunes bruger- og identitetsdata, således at Ballerup kommune er mere forberedt til at gennemføre et udbud af anskaffelsen i 2018.
Ballerup kommune vil inden udbuddet desuden gennemføre en høring af udbudsmaterialet.

Dette er referat fra alle markedsdialogmøder opsamlet i anonymiseret form som lægges offentligt tilgængeligt således, at firmaer som ikke deltog i markedsdialogen kan orientere sig inden et kommende udbud igangsættes.

Ballerup kommune er blevet præsenteret for 3 forskellige teknologier:

 1. Off line låse baseret på app og bluetooth
 2. On line låse baseret på NFC (RFID)
 3. Off line låse baseret på elektroniske nøgler

Følgende integrations spørgsmål blev belyst på markedsdialogmøderne:

 • En beskrivelse af hvordan låsesystem sikres så kun autoriserede personer og ip-adresse kan overføre data der kan ændre og/eller rette adgange
 • Sikkerhed omkring identificering af NFC parten (kortet) - i form af certifikater eller ekstra informationer på chip mv.
 • Krav til hvor mange data systemet kan få, understøtte vagtplan mm., låsesystem skal kunne håndtere en vis mængde brugere der kommer på og fra indenfor få minutter
 • Belysning af integrationsmuligheder med API og protokoller som data overføres via
 • Hvordan identificerer et objekt, hvor hurtigt man kan den parse aktiv/ikke aktiv ud fra et givent objekt, integrationsmulighed til Ballerup Kommunes Bruger og Identitets styring, logning
 • Kan der sendes en besked fra system om at lås ikke er oprettet eller den er afbrudt

Låseadministrationssystem:

Leverandøren tilbyder et webbaseret administrationssystem, som de selv eller deres hostingleverandør hoster ”i, skyen”.

Alle leverandører udstiller data fra den tilhørende database via et webservice API, som kunderne kan bruge til at trække alle/udvalgte data hjem til videre bearbejdning/analyse.

Alle leverandører kan modtage data fra kunden via API’et – eksempelvis Brugere af administrationssystemet, Adresser, der er visiteret til elektronisk lås, Medarbejdere, der skal have adgangsgivende enhed/App.

De elektroniske låse:

Følgende løsninger er kommet frem på markedsdialogmøderne:

En løsning tilgår de elektroniske dørlåse via en App (Android og IOS), der kommunikerer med dørlåsen via BlueTooth. App’en kommunikerer så direkte på sin side med den centrale database, og kan således overføre data, der er hentet fra låsen.

En løsning tilgår låsene via en elektronisk batteridrevet nøgle, som stikkes i låsens nøglehul og derved kommunikerer med låsen ved direkte kontakt. Nøglen kan hente data fra låsen, som så overføres til databasen i den centrale hjemmepleje ved at stikke nøglen i en boks, der kommunikerer med databasen.

En løsning åbnes og låses dørerne med NFC/RFID baseret plastik kort – eller ved at telefon med godkendt nummer og så ringe til administrationssystemet, der så automatisk åbner låsen. Her kræver de elektroniske dørlåse bystrøm, så ved montering, skal der trækkes kabel til en strømkilde.

Sikkerhed:

Hos leverandørerne har man prioriteret sikkerhed meget højt. Således er al dataoverførsler krypteret og sikret med certifikater, såvel i App som til/fra administrationssystemet.

Andre vigtige sikkerhedsaspekter der blev snakket om:

 • At låseenheden ikke skal være synlig udefra for at kunne bevare integritet
 • Vigtigt at kunne muliggøre fuld offline funktionalitet, hvilket indebærer at ansatte både skal kunne logge ind offline og aktivere døre offline
 • Offline skal også fungere ved strømafbrydelse
 • Vigtigt at i den adgangsgivende enhed at kunne vælge hvilken borger man vil aktivere døren hos for ikke at risikere at åbne den forkerte dør
 • At systemet fungerer med sikre batterier som ikke skal oplades. Dette for at garantere at kunne åbne og lukke døren ved strømafbrydelse. Batterier som ikke skal oplades mindsker administrationen af at holde styr på om batterier skal oplades. Dette giver mindre forstyrrelser for borgerne

Vi har i forbindelse med Markedsdialogmøderne med leverandørerne modtaget nedenstående spørgsmål. Vores svar er sat ind efterfølgende. Spørgsmålene henviser dels til den tegning/objekt-model, der var medsendt til leverandørerne – og dels de i invitationen oplistede spørgsmål:

 1. Ifølge tegningen forstår vi BIS som værende et produkt som Ballerup kommune har eller ønsker at have. Skal det forstås sådan at Ballerup Kommune selv ønsker at udvikle BIS, og at de eksterne leverandører skal stille et API til rådighed som Ballerup Kommune kan udvikle op imod?
 1. Hvilken betydning har de farvede linjer/rammer på Objektmodellen? Eksternt låseadministrationssystem må antages at være hvad der skal leveres, men Internt låseadministrationssystem har samme farve ramme. Er det også noget leverandøren skal regne med i tilbuddet/integrationen, og hvis ja, er det så et eksisterende system eller har Ballerup Kommune planer om at udskifte deres eksisterende interne låsesystem ud, hvis de har et?
 1. Hvad menes der med ”Krav til hvor mange data systemet kan få…”? Er systemet her BIS. Hvis ja, menes der så oplysninger omkring hændelser på låsene? Da BIS jo styrer borgerdata og brugerdata er det jo BIS der styrer validiteten.
 1. M.h.t. autoriserede personer og ip-adresse; Da BIS styrer brugerdata og borgerdata og har det eneste håndtag til låseadministrationen er sikkerheden omkring hvem der kan ændre noget jo meget op til BIS, da al kommunikation jo vil skulle igennem BISs godkendelsesprocedurer. Menes der hvordan man beskytter mod f.eks. et man-in-the-middle angreb? DNS spoofing? Etc.
 1. Der spørges til om man kan sende en alarm i tilfælde af at en lås ikke er oprettet. Hvordan skal dette forstås? Kan det antages at BIS har sendt borgerdata over til låseadministrationen, så det vides at låsen burde være oprettet (jeg antager at det der er interessant er om den er online, dvs. monteret)?

Ballerup Kommunes svar:

Ad 1.

”BIS” er blot udtryk for Ballerup Kommunes nuværende Bruger- og Identitetsstyrings komponenter og –infrastruktur. Det er vores Lønsystem (hvor medarbejdere oprettes og fratræder), Identity Mannager, Active Directory, Organisationssystem, Identity Provider, Mail-system, Digital Signatur server, DataWareHouse mm. BIS er således bare et udtryk for vores eksisterende portefølje af systemer – og de forretningsprocesser der allerede foregår omkring bruger- og identitetsdata. Vi ønsker i denne markedsdialog at afdække i hvilket omfang vi kan gøre brug af nogle af disse data i forhold til et kommende Nøgleadministrationssystem til borgerlåse – via automatiseret overførsel af disse data. Enten via af eksisterende API eller anden form for integration.

Ad 2.

Grunden til at såvel Ekstern som Internt låseadministrationssystem har samme udformning/rammefarve er, at vi i princippet har med samme type system at gøre. Alle låse i vore administrative bygninger er NFC baserede. Alle medarbejdere har en NFC-baseret adgangsgivende enhed. Dette administreres i vores Interne låseadministrationssystem. Dette gøres manuelt i dag, men også her ønsker vi at automatisere processen, ved at kunne overføre de data, som i dag indtastes manuelt i systemet. Medarbejder navn, organisationsenhed, NFC-chip ID-nummer, rolle, mobilnummer mm.

Det skal bemærkes, at vi er opmærksomme på, at der er forskellige teknologier på markedet. Vores interne låsesystem er baseret på et NFC kort som adgangsgivende enhed, men det kan også være en App på en smartphone eller tablet. I dette tilfælde vil princippet være det samme, nemlig at Kommunale data skal overføres til nøgleadministrationssystemet

Ad 3.

Ud over de ovenfor nævnte data er vi interesseret i at høre leverandørerne, om det er muligt automatisk at overføre data, der vedrører tidspunkt på dagen hvornår en given dør eller et givent antal døre skal kunne åbnes af en given (persontilknyttet) adgangsgivende enhed. Via Vagtplan/Tjennestetid systemer ved vi hvornår en given medarbejder er på arbejde/har vagt – Derfor vil vi være i stand til at udstille disse data til låseadministrationssystemet. Der kan også være tale om uforudsete hændelser – fx sygdom og akut anvendelse af vikar, hvor vi gerne vil kunne sende data til låseadministrationssystemet som fx: Den ny vikars Navn, Organisationsenhed, Vagttidsrum, NFC chip-ID nummer, Rolle, mobilnummer – således at vedkommende med nyt ID-kort eller mobil App kan få adgang til alle relevante døre i det relevante tidsrum – med meget kort varsel.

Ad 4.

Med dette punkt menes, at adgangen til låseadministrationssystemet bør for personer ikke bare være ”brugernavn-password” men en sikkerhedsmæssigt stærkere løsning – fx føderation via SAML token eller 2 faktor fx med SMS til brugers telefon.

For den maskinelle integrations vedkommende fx sikret ved at kun et givent IP nr. har lov til at tilgå API’et – eller sikret via udveksling af certifikater

Ad 5.

Vi tænker at der fra tid til anden er fejl i forbindelsen mellem låseadministrationssystemet eller den App, der anvendes til at låse op med - og en lås ude hos en borger. Låsen kan være ikke-aktiv, mangle strøm eller på anden måde være i uorden. I sådanne tilfælde kunne det være en god løsning, at systemet eller App kan udstille en besked, alarm eller advis, som vi kunne opfange og reagere hurtigt på.

Hvis det tillige er muligt at sende data til systemet i forbindelse med evt automatisk oprettelse af låse, så vil vi også gerne kunne modtage besked/kvittering på at denne oprettelse er lykkedes / ikke lykkedes.

Vi håber, at denne beskrivelse har opklaret spørgsmålene, og ellers vil vi på markedsdialog mødet meget gerne uddybe vore ideér og tanker.

 

Kontakt

Ballerup Kommune

Mette Kongsgaard
Indkøbschef

25 22 81 62

E-mail