Kommunalvalg 2021

Valg af medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd sker hvert fjerde år. Næste kommunalvalg afholdes tirsdag den 16. november 2021. 

Du kan se resultatet fra kommunalvalget i november 2017 her.

 

Fem dage før valget skal du have modtaget dit valgkort. På valgkortet står, hvor du skal stemme. Valgkortet bliver sendt til den adresse, du er registreret med i CPR.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort, eller du har mistet det, kan du godt stemme alligevel. Du skal så bare medbringe legitimation, fx sundhedskort, kørekort eller pas.

Hvis du ikke ved, hvor du skal stemme, kan du få det at vide, ved at henvende dig til Borgerservice på telefon 4477 2000.

Valgret til kommunalbestyrelsen og regionsrådet har enhver, der:

 • Er fyldt 18 år senest på valgdagen
 • Har fast bopæl i kommunen/regionen, og som herunder enten har:
  • dansk indfødsret
  • er statsborger i et andet EU-land
  • er statsborger i Island eller Norge eller
  • har boet i riget de sidste fire år før valgdagen

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

 • Udlændinge, der er på tålt ophold
 • Udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c)
 • Udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b) og
 • Udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol

Du kan stemme på dit lokale afstemningssted på valgdagen fra kl. 8.00 til kl. 20.00.

Afstemningsstedet står på det valgkort, du senest fem dage før valget skal have modtaget.

Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

Omfatter området syd for Ågerupvej og Ballerup Boulevard samt mod øst indtil Marbækvej.

Baltorpskolen – Rugvænget, Rugvænget 10, 2750 Ballerup

Omfatter området syd for Ballerup Byvej til Ågerupvej. Mod vest Vestbuen, mod øst området ved Malmparken.

Skovvejens Skole, Skovvej 55, 2750 Ballerup

Omfatter området nord for Ballerup Byvej (Lundegårdens og Digterparkens udstykninger).

Grantoftehallen, Platanbuen 1, 2750 Ballerup

Omfatter området syd for Ballerup Byvej til Ågerupvej. Mod vest kommunegrænsen og mod øst Vestbuen.

Egebjerghallen, Agernhaven 12, 2750 Ballerup

Omfatter området nord for Lundegårdens og Digterparkens udstykninger (Nysøvangkvarteret, Skotteparkens kvarter og Egebjergområdet).

Idrætshallen (tidl. UCC-hal), Ejbyvej 43, 2740 Skovlunde

Omfatter området syd for Ballerup Boulevard og indtil Marbækvej.

Skovlunde Skole - Lundebjerg, Lundebjerg 72, 2740 Skovlunde

Omfatter området syd for jernbanelinjen til Ballerup Boulevard og til Malmparken i vest, samt den del af Skovlunde, der ligger nord for jernbanelinjen samt Lautrupvang.

Måløv Ny Hal, Måløv Hovedgade 50, 2760 Måløv

Omfatter Måløv indtil Måløv Parkvej, herunder Søndergården.

Østerhøjhallen, Klakkebjerg 4, 2750 Ballerup

Omfatter området afgrænset af Måløv Parkvej/Smørum Parkvej indtil Nysøvangkvarteret og Lundegårdens udstykning.

Du skal som udgangspunkt stemme på det afstemningssted, du hører til. Men hvis du på grund af handicap eller nedsat førlighed ønsker at stemme på et andet afstemningssted på valgdagen, kan du søge om dette.

Indenrigs- og Boligministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse om, hvilke hjælpemidler der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen. Derfor er der opsat følgende hjælpemidler i handicapstemmerummet på Baltorpskolen – Rugvænget på selve valgdagen:

 • Hæve-/sænkebord som kan reguleres i højden og har fri benplads således, at kørestolsbrugere kan placere sig ved bordet.
 • Forstørrelsesapparat med CCTV skærm hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres. Læsepladsen kan låses fast, når stemmesedlen skal afkrydses.

På alle afstemningssteder vil følgende hjælpemidler i øvrigt være til rådighed:

 • Sort filtpen. Anvendelsen af en sort filtpen gør, at afkrydsningen af stemmesedlen bliver tydeligere.
 • Ikke-håndholdt lup. Anvendelsen af en lup gør, at teksten på stemmesedlen kan forstørres, og er derfor en hjælp til vælgere med nedsat syn. Luppen kan benyttes uden brug af hænderne, og der er plads til at afkrydse stemmesedlen under luppen.
 • Ikke-håndholdt LED-lampe hvor lysstyrke og lysfarve kan reguleres. Lampens placering kan ændres.

Hvis du ønsker at stemme på et andet afstemningssted, skal Ballerup Kommune have din ansøgning senest mandag den 8. november 2021 kl. 12.00. Du kan tidligst søge om at få ændret afstemningssted fra tirsdag den 19. oktober 2021.

Når ansøgningsskemaet ligger tilgængeligt på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside, vil du kunne finde et link til skemaet her.

På dit valgkort står der på hvilket afstemningssted, du skal stemme, og ved hvilket valgbord.

 1. Når du kommer hen til valgbordet vil den tilforordnede bede om dit valgkort og spørge om din fødselsdato. Har du ikke dit valgkort med, skal du vise legitimation, fx dit sundhedskort.
 2. Når du er krydset af på valglisten, vil du få udleveret en stemmeseddel og ved kommunal- og regionsvalg to stemmesedler (1 til kommunalvalget og 1 til regionsvalget). I valglokalet vil der være ophængt lister med navne på partier og kandidater, som du kan kigge på, før du går ind i stemmerummet.
 3. Du sætter dit kryds på stemmesedlen, når du er kommet ind i stemmerummet. Du må ikke tage andre med ind i stemmerummet. Det gælder dog ikke mindre børn (børn i førskolealderen, der ikke kan læse). Hvis du har brug for hjælp til at sætte krydset, kan du få hjælp af to valgtilforordnede i stemmeboksen. Du må gerne selv udpege en af hjælperne selv.
 4. Du må kun sætte et kryds, enten ved et parti eller ved en person. Ved folkeafstemninger må du sætte et kryds, enten ved ja eller nej. Hvis du ønsker at stemme blankt sætter du ikke noget kryds. Hvis du kommer til at sætte dit kryds forkert, kan du gå tilbage til valgbordet og bytte til en ny stemmeseddel. Hvis du sætter dit kryds på en måde så det kan være svært at afgøre hvad du har stemt på, eller hvis du markere stemmesedlen med andet end et kryds, vil din stemmeseddel blive regnet som ugyldig ved optællingen.
 5. Når du har sat dit kryds, folder du stemmesedlen/stemmesedlerne sammen, går ud af stemmeboksen og lægger den ned i den respektive stemmekasse.

Ved handicapparkeringen er opsat et telefonnummer du kan kontakte, hvis du er dårligt gående og kørende. Så vil to valgtilforordnede komme ud til dig, så du kan afgive din stemme der.

 

I Ballerup Kommune kan du brevstemme i Folkeregistret på Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup fra den 5. oktober 2021 til den 12. november 2021. 

Det vil også være muligt at brevstemme i den betjente åbningstid på Ballerup Bibliotek, Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv. Åbningstiderne for at brevstemme disse steder følger.

Der gælder særlige regler, hvis du:

 • Er indlagt på sygehus/hospital eller er indsat i fængsel/arresthus. Her vil personalet fungere som brevstemmemodtagere.
 • Bor på plejecenter, i ældrebolig, hospice og andre særlige boformer. Her vil der komme tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmesedler og følgebrev og registrerer din stemme.
 • Er syg eller har manglende førlighed og ikke kan møde frem på afstemningsstedet. Her kan du stemme i eget hjem. Du kan tidligst ansøge kommunen om at stemme i dit hjem fra den 19. oktober 2021 og senest den 4. november 2021 kl. 18. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et ansøgningsskema af den person, der yder plejen, eller du kan henvende dig til Folkeregistret for at få et ansøgningsskema. Du kan også hente det fra Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside. Hvis du er berettiget til at stemme i dit hjem, vil du og Folkeregisteret sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem

I de nævnte særlige tilfælde kan du først brevstemme fra 26. oktober 2021.  

 • Hvis du opholder dig i udlandet, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende, kan du brevstemme i udlandet ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.
 • Hvis du opholder dig i Grønland eller på Færøerne eller gør tjeneste på et dansk skib i udenrigsfart eller danske havanlæg - fx boreplatforme - kan du brevstemme der.

Her kan du brevstemme fra og med tirsdag den 16. august 2021.

Legitimation

Det er vigtigt, at du husker legitimation fx sundhedskort, kørekort eller pas, når du skal brevstemme. Du får nemlig først tilsendt dit valgkort umiddelbart før valgdagen.

Afstemningsstederne lukker kl. 20.00, når formanden på hvert afstemningssted officielt lukker valget. Han eller hun skal spørge, om der er flere, der ønsker at stemme.

Straks efter begynder de valgtilforordnede at tælle alle stemmerne op. Optællingen er offentlig, så du må godt se på imens.

Dagen efter valget fintælles stemmerne. Her bliver det kontrolleret, om der er talt rigtigt aftenen før.

Du kan se resultaterne her på ballerup.dk, så snart de er klar.

Har man valgret, vil man normalt også være valgbar, medmindre man er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør én uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd.

Hvis du ønsker at opstille som kandidat, skal du indlevere en kandidatliste til valgbestyrelsen. Kandidatlisten skal mindst indeholde navnet på én kandidat, og må maksimalt indeholde fire kandidater mere, end der kan vælges til kommunalbestyrelsen.

Ønsker du at stille op til Ballerup Kommunalbestyrelse, skal du selv anmelde dig som kandidat ved at udfylde en kandidatliste efter følgende regler:

 • Hver kandidatliste må som hovedregel højest indeholde 29 kandidater. På kandidatlister, der indgår listeforbund, må det samlede antal kandidater højst være 33.
 • Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvorvidt kandidaterne er opstillet i en bestemt rækkefølge (partiliste), eller om de er sideordnet opstillet.
 • Kandidatlister der opnåede repræsentation ved sidste valg og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan anmode om fritagelse for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindste antal stillere.

Denne kandidatliste kan tidligst indleveres den 31. august 2021 og senest den 14. september 2021 kl. 12.00.

Valgbestyrelsen meddeler herefter kandidatlisten senest den 21. september 2021 kl. 12.00, om de fritager kandidatlisten for kravet om underskrifter fra stillerne.

 • Kandidatlister der ikke opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen ved sidste valg, eller ni uger før valgdagen ikke er repræsenteret her, skal indlevere deres kandidatliste med underskrifter fra mindst 25 vælgere som stillere.

Denne kandidatliste kan tidligst indleveres den 14. september 2021 og senest den 28. september 2021 kl. 12.00.

Den der indleverer en kandidatliste, har ret til en kvittering med angivelse af dato og klokkeslæt.

Ved kommunalvalget har opstillede kandidatlister mulighed for at støtte hinanden ved at indgå valgforbund eller listeforbund. Skriftlig anmeldelse af indgåede listeforbund og valgforbund skal indleveres til valgbestyrelsens formand senest den 4. oktober 2021 kl. 12.00.

Formand for Valgbestyrelsen er borgmester Jesper Würtzen.

Blanketter til kandidatlister og anmeldelse af listeforbund/valgforbund kan fås i Politisk Sekretariat, Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup – tlf. 4477 2005/ 4477 2007 eller e-mail borgmestersekretariatet@balk.dk.

Du kan læse mere om opstilling til regionsrådet her.

De godkendte kandidatlister med listernes bogstavsbetegnelser, kandidaternes navne samt anmeldte listeforbund og valgforbund til både Kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget vil snarest efter den 4. oktober 2021 kunne ses her.

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste kommunalbestyrelsesvalg og opnået mindst 100 stemmer har ret til tilskud til politisk arbejde i kommunen.

Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, som administrerer den statslige partistøtteordning og fastsætter den årlige lokale partistøttesats, der administreres af kommunerne.

Læs mere om partistøtte til lokale partier, som har opstillet til kommunalbestyrelsesvalget her.

Du kan finde ansøgningsskemaerne her.

På Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan du se de hyppigt stillede spørgsmål om partistøtte.

I denne oversigt finder du oplysninger om, hvad der er udbetalt i partistøtte i perioden fra 2015-2020 fordelt på partier.

Ansøgningsskemaerne sendes til Sekretariatet for Politik og Borgerservice enten via e-mail borgmestersekretariatet@balk.dk eller med almindelig post til Ballerup Rådhus, Att.: Politisk Sekretariat, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup.

Skæringsdatoen for automatisk optagelse på valglisten under den nye bopæl er 15 dage før valgdagen for de vælgere, som senest denne dag har anmeldt flytningen til (tilflytnings)kommunen.

Hvis du flytter inden for kommunen eller tilflytter fra en anden kommune:

Hvis du flytter adresse inden for Ballerup Kommune eller flytter hertil fra en anden kommune senest 15 dage før valget, bliver du automatisk optaget på valglisten under din nye bopæl.

Hvis 15.-dagen ligger på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen frem til hverdagen umiddelbart før.

Hvis du anmelder flytning eller først flytter senere end 15 dage før valgdagen, vil du forblive optaget på valglisten under den hidtidige bopæl. Du skal således stemme på dit hidtidige afstemningssted/ Kommune.

Hvis du flytter hertil fra udlandet:

Skæringsdatoen for vælgere, der flytter til kommunen fra udlandet, er 7 dage før valgdagen, også når 7.-dagen er en lørdag, søndag eller anden helligdag.

Hvis du er tilflyttet Ballerup Kommune senest på 7-dagen før valgdagen og har anmeldt flytningen til Kommunen skal du således stemme på dit afstemningssted i Ballerup Kommune.

Flytter du fra udlandet til Danmark senere end 7 dage før valg-/afstemningsdagen, kan du derimod ikke stemme og altså heller ikke brevstemme til valget eller folkeafstemningen, da du ikke er optaget på valglisten.

I Danmark har vi repræsentativt demokrati. Det betyder, at borgerne udvælger de repræsentanter, som de ønsker skal tage beslutninger på deres vegne.

Kommunale og regionale valg 

I Danmark er der kommunalt selvstyre, hvor kommuner og regioner hver især har selvbestemmelse over en række områder. De kommunale valg er en samlebetegnelse for valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. Disse valg skal afholdes en gang hvert fjerde år, og altid den tredje tirsdag i november.

Her kan du læse mere om kommunale og regionale valg.

Du kan se resultatet fra kommunalvalget i november 2017 her.

Næste kommunalvalg afholdes tirsdag den 16. november 2021.

Folketingsvalg 

Valg til Folketinget skal ifølge grundloven afholdes mindst en gang hver fjerde år, da et folketing højest må sidde i fire år. Det er statsministeren, der udskriver valget. 

Folketingets 179 folkevalgte medlemmer er opdelt i partier, og kun sjældent sidder der en kandidat uden for et parti - en løsgænger. 

Når man skal afgive sin stemme kan man enten stemme på et parti eller på en specifik person. 

Her kan du læse mere om folketingsvalg. 

Du kan se resultatet af folketingsvalget 2019 for Ballerup Kommune her.

Folkeafstemninger 

I visse tilfælde kan eller vil Folketinget ikke selv tage stilling til en sag, men spørger om borgernes mening ved en folkeafstemning. I disse tilfælde er der tale om direkte demokrati. 

Her kan du læse mere om folkeafstemninger. 

Du kan se resultatet af folkeafstemning om restforbeholdet for Ballerup Kommune her.

Europa-Parlamentsvalg 

Da Danmark er med i Den Europæiske Union, skal danskerne også vælge kandidater til Europa-Parlamentet. Der skal vælges 13 danske repræsentanter til parlamentet. Der afholdes valg hvert femte år.

Her kan du læse mere om Europa-Parlamentsvalg. 

Du kan se resultatet af Europa-Parlamentsvalget i 2019 for Ballerup Kommune her.

Næste valg til Europa-Parlamentet afholdes i 2024.

Kontakt

Center for
Politik og 

Organisation 

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 2000

E-mail