Politiske udvalg

Hvad er et udvalg? 

Ballerup Kommune har 5 stående udvalg og et Økonomiudvalg, som udarbejder indstillinger og forslag til Kommunalbestyrelsen. Udvalgene har selv det overordnede ansvar for økonomien på deres område og holder jævnligt møder. 

Hvem er med i udvalgene?

Du kan se udvalgenes medlemmer ved at trykke på det pågældende udvalg.

Mødekalender

Her kan du se mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg

Her kan du hente Dagsordner & referater

Oversigt over politiske udvalg

Medlemmer af ØkonomiudvalgetØkonomiudvalget består af borgmesteren, der er født formand for udvalget, samt 10 af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Udvalget varetager opgaver inden for:

 • Kommunens kasse- og regnskabsregulativ
 • Varetagelse af kommunens ejerinteresser i forhold til aktieselskaber, anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde, fælleskommunale selskaber og interessentskaber
 • Sektorplaner samt mål- og rammebeskrivelser indenfor udvalgets område
 • Kommuneplaner, planstrategi og Lokal agenda 21-strategi i henhold til planlovens §§ 23a og 33a
 • Anlægsplaner samt konkrete bygge- og anlægsprojekter inden for udvalgets område
 • Ejendomsdrift herunder anvisning, udlån og udleje af lokaler til foreninger
 • m.m.

Økonomiudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i Styrelsesloven, særligt i §§ 18 og 21 samt kapitel V samt i Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune.

Møder

Økonomiudvalget holder møde en gang om måneden, bortset fra i juli måned. Møderne er lukkede, og det er kun muligt for medlemmer af udvalget at deltage, men du kan altid se dagsordenen og det efterfølgende referatet her. Har du spørgsmål til indholdet i dagsordenen, kan du henvende dig til et af de politiske medlemmer i Økonomiudvalget. 

Medlemmer af Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer:

Udvalget varetager opgaver inden for:

 • Dagtilbud og dagpleje 0-6 år
 • Folkeskolen inkl. specialskoler
 • Den kommunale sundhedspleje
 • Den kommunale tandpleje
 • Støtte til børn og unge med særlige behov
 • Ballerup Fritidsordning (BFO)
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning i grundskolen
 • Efterskoler, højskoler og daghøjskoler m.m.

Børne- og Skoleudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune.

Møder

Udvalget holder 11 møder hvert år - fordelt hen over året. Møderne er lukkede, og det er kun muligt for udvalgets medlemmer at deltage, men du kan altid se dagsordenen og det efterfølgende referatet her. Har du spørgsmål til indholdet i dagsordenen, kan du henvende dig til et af de politiske medlemmer i Børne- og Skoleudvalget.

Medlemmer af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Udvalget varetager følgende opgaver:

 • Aktivering af kontanthjælpsmodtagere, herunder i kommunale beskæftigelsesprojekter
 • Etablering af kommunale jobtræningspladser, fleksjob og skånejob
 • Oprettelse af job på særlige vilkår i det private erhvervsliv, herunder med løntilskud til erhvervsuddannelserne
 • Oprettelse af uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud til unge efter endt grundskole, herunder bevilling af specialiserede uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud til unge med særlige behov
 • Etablering af uddannelsesvejledning efter endt grundskole
 • Etablering af integrationsprogram for udlændinge (inkl. danskuddannelse)
 • Samarbejder med private og selvejende institutioner, fælleskommunale selskaber og andre offentlige myndigheder, som Kommunalbestyrelsen har indgået aftale med for at opfylde kommunens forpligtigelser efter beskæftigelses- og integrationslovgivningen.
 • Information og service, herunder om iværksætteri, lokalisering og udvikling af nye virksomheder
 • Udviklingsaktiviteter, herunder om innovation, servicetilbud og vidensdeling, anvendelse af ny teknologi, investeringsfremme og virksomhedslokalisering mv.
 • Netværksopbygning for små og mellemstore virksomheder
 • Dialog med det lokale erhvervsliv, herunder samarbejde med Det Rådgivende Erhvervspanel
 • Markedsføring af Ballerup Kommune som erhvervskommune
 • Internationale, nationale, regionale og tværkommunale samarbejder om erhvervsudvikling og turisme
 • Samarbejde med private selvejende institutioner, fælleskommunale selvskaber og andre offentlige myndigheder inden for udvalgets område.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune.

Møder

Udvalget holder 11 møder hvert år - fordelt hen over året. Møderne er lukkede, og det er kun muligt for udvalgets medlemmer at deltage, men du kan altid se dagsordenen og det efterfølgende referatet her. Har du spørgsmål til indholdet i dagsordenen, kan du henvende dig til et af de politiske medlemmer i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer. 

Udvalget varetager opgaver inden for:

 • Folkeoplysningsloven
 • Byggelegepladser og klubber
 • Biblioteker
 • Musikskole og andre musikaktiviteter
 • Ungdomsskole
 • Teater, film og biograf
 • Kulturcentre, herunder medborgerhuse
 • Kunstneriske opgaver
 • m.m.

Kultur- Fritidsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune.

Møder

Udvalget holder 11 møder hvert år - fordelt hen over året. Møderne er lukkede, og det er kun muligt for udvalgets medlemmer at deltage, men du kan altid se dagsordenen og det efterfølgende referatet her. Har du spørgsmål til indholdet i dagsordenen, kan du henvende dig til et af de politiske medlemmer i Kultur- og Fritidsudvalget.

Medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Udvalget varetager opgaver inden for:

 • Tilbud til voksne med særlige behov
 • Tilbud til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer
 • Tilbud til pensionister
 • Førtidspension
 • Tilrettelæggelse af Social- og sundhedsuddannelserne
 • Den regionale rammeaftale indenfor det sociale område
 • m.m.

Social- og Sundhedsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune.

Møder

Udvalget holder 11 møder hvert år - fordelt hen over året. Møderne er lukkede, og det er kun muligt for udvalgets medlemmer at deltage, men du kan altid se dagsordenen og det efterfølgende referatet her. Har du spørgsmål til indholdet i dagsordenen, kan du henvende dig til et af de politiske medlemmer i Social- og Sundhedsudvalget.

Medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Udvalget varetager opgaver inden for:

 • Administration af planlovgivningen
 • Byfornyelse
 • Byggelovgivning
 • Vejvæsen og Belysning
 • Vand, Spildevand og vandløb
 • Renovation, herunder genbrug
 • Kollektiv Trafik
 • Skadedyrsbekæmpelse
 • Bæredygtighed og Klimastrategi
 • Lokalplaner og sektorplaner
 • m.m.

Teknik- og Miljøudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune.

Møder

Udvalget holder 11 møder hvert år - fordelt hen over året. Møderne er lukkede, og det er kun muligt for udvalgets medlemmer at deltage, men du kan altid se dagsordenen og det efterfølgende referatet her. Har du spørgsmål til indholdet i dagsordenen, kan du henvende dig til et af de politiske medlemmer i Teknik- og Miljøudvalget.

Kontakt

Center for
Politik og 

Organisation 

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 2000

E-mail