Ofte stillede spørgsmål

Her kan du få svar på de hyppigst stillede spørgsmål. Siden bliver løbende opdateret.

SMS-løsning (NemSMS)

Vil du gerne modtage en sms når dit affald bliver hentet, kan du tilmelde sig sms-service på Borger.dk med dit NEMID. Får du allerede meddelelser om afhentning af dit affald, skal du ikke gøre noget. Det bliver automatisk registreret.

Oplever du problemer med din NemSMS, anbefales du at finde din tømmeplan på selvbetjeningen. Det er www.borger.dk der administrerer NemSMS og derfor kan Ballerup Kommune og Vestforbrænding ikke løse problemet direkte. Hvis du forsat har problemer med NemSMS, skal du skrive dine problemer til https://digst.dk/it-loesninger/digital-post/support/.

Når SMS’en strejker

Vi anbefaler alle, at benytte Vestforbrændingens selvbetjeningen.

Her kan du se dine tømmedage, melde ind hvis der er problemer med afhentning af affald på din adresse eller få en oversigt over de andre handlinger, du kan foretage via din selvbetjeningsløsning.

Sådan finder du din tømmekalender:

 •         Gå ind på selvbetjening
 •         Vælg den kommune du bor i 
 •         Indtast din adresse + hus nr.
 •         Du får så en komplet oversigt over beholdere, tidspunkter for afhentning osv. 
 •         Herfra kan du vælge tømmekalender i menulinjen øverst på siden

Kom ind på Vestforbrændingens selvbetjeningen her

Hvordan melder jeg ind, hvis mit affalds ikke er blevet hentet?

 • Gå ind på Vestforbrændingens selvbetjeningen for affald
 • Vælg kommune
 • Indtast din adresse og hus nr.
 • Vælg den emne det drejer sig om (haveaffald, storskrald, beholdere m.m) og tryk på + i højre siden
 • Vælg ”Indmeld en afvigelse” og udfyld skemaet

Tryk her for Vestforbrændingens selvbetjening for affald

Hvorfor skal jeg sortere?

Det nationale mål om at genanvende min. 50 % af husholdningsaffaldet inden 2022 er udgangspunktet for, at vi i Ballerup Kommune sorterer vores affald.

Det genanvendelige affald, som vi alle skal i gang med at sortere fra restaffaldet, gemmer på værdier og ressourcer, som kan omdannes til nye materieler og produkter til gavn for miljøet. Ved at genanvende vores affald skåner vi miljøet bl.a. ved at udlede mindre CO2.

Hvad indeholder den nye affaldsordning?

Den nye affaldsordning betyder, at du som borger fremover skal sortere dit genanvendelige affald fra restaffaldet. Hvis du bor i villa eller rækkehus med egne beholdere, vil du få tre nye tokammerbeholdere: en til rest-/madaffald, en til plast/papir en til og metal/glas. Derudover vil du også få en lille rød miljøboks til dit farlige affald.

Hvis du bor i etageejendom eller rækkehus uden egne beholdere, vil der blive opsat nye beholdere til de nye affaldstyper. Levering af nye beholdere til etageboliger og rækkehuse uden egne beholdere vil ske i 2018 og 2019, hvor alle boligområder vil blive kontaktet af kommunen for at planlægge tidspunkt for opstart.

Ballerup Kommune betaler for beholderne. Anlægsarbejdet skal bestyrelsen selv stå for.

Den nye affaldsordning dækker også storskrald og haveaffald. 

Bliver affaldet blandet sammen?

Dit affald forbliver sorteret, når din skraldemand henter det. Han kører nemlig en speciel skraldebil, der holder de forskellige affaldstyper adskilt.

Når affaldet ankommer på Vestforbrænding, aflæsser tokammerbilen hver affaldsfraktion for sig. Her bliver affaldet samlet med det sorterede affald fra andre ejerkommuner. Det sorterede affald bliver samlet i containere og transporteret til oparbejdnings- og sorteringsanlæg, og siden hen til virksomheder der genanvender affaldet og omdanner det til nye produkter.

Hvad betyder øget sortering af affald og import af affald for borgere og fjernvarmen i Ballerup Kommune?

Vestforbrændings forbrændingsanlæg, som leverer fjernvarme til Ballerup Kommune, er robust over for de ændringer i affaldsmængder og affaldssammensætning, som følger af øget udsortering af genanvendeligt affald. De nye affaldsordninger er i overensstemmelse med den nationale ressourcestrategi og Vestforbrænding målsætninger for at øge genanvendelsen. De nye ordninger skal sikre større indsamlingseffektivitet og borgernær service og supplerer de allerede eksisterende ordninger, storskraldsindsamling og genbrugsstation.

Vestforbrænding vil også fremover kunne leve op til sine varmeforsyningsforpligtelser, ved at kompensere for reduktionen af affaldsmængder til forbrænding fra husholdningerne ved den øgede genanvendelse, ved bl.a. at modtage biomasseaffald og i mindre omfang importeret affald, som p.t. forsøgsvis modtages. Importaffald består af restaffald fra oparbejdning af genanvendeligt affald og ville i givet fald ellers være blevet deponeret, og kan således med fordel nyttiggøres til varmeproduktion til gavn for miljø- og klimaregnskabet. Mere end halvdelen af det affald der modtages til forbrænding udgøres i øvrigt af erhvervsaffald.

Hvor kan jeg placere mine nye affaldsbeholdere så de bliver hentet af skraldemanden, hvis jeg bor på en koteletgrund?

Hvis du bor på en koteletgrund og ønsker dine beholdere hentet af skraldemande, må du stille dine affaldsbeholdere maks. 5 meter fra afslutningen af koteletbenet. Du kan også stillet dine affaldsbeholdere helt frit og køre dem fra til skel til afhentning. 

Får vi affald fra andre steder?

Der har været flere spørgsmål om affaldsmængder til forbrænding i forbindelse med den nye affaldsordning.

Vestforbrænding er ejet af 19 kommuner, der leverer deres brændbare affald til Vestforbrænding. Vestforbrænding oplyser, at forbrændingsanlægget er robust over for den faldende mængde affald, som skyldes øget frasortering af det genanvende­lige affald, der kommer i forbindelse med den nye affaldsordning.

Vestforbrænding kompenserer for reduktion i mængde affald ved bl.a. at modtage biomasse­affald. Biomasseaffald er fx træaffald fra træproduktion, rent træ uden lim, lak m.v., råtræ (grene, stød og rødder og andet vedmateriale), halm, brændselspiller og -briketter (fremstillet af træaffald). Det er typisk affald eller forarbejdet affald, der indkøbes/handles som brændsel. Biomasseaffald anvendes som brændsel i kraft-/varmeværker, ligesom vestforbrændingens affaldsforbrændingsanlæg er et kraft-/varmeværk.

Hvad sker der med mine gamle beholdere til dagrenovation og papir?

Du kan komme af med dine gamle beholdere/stativ, ved at stille det ud til storskrald. Du må også gerne beholde én eller alle de besholdere du har, hvis du ønsker at bruge den/dem til haveaffald.

Vælger du at benytte en gammel beholder til haveaffald skal du vide, at den ikke skiftes ved slitage, hærværk, hvis du selv kommer til at lave en skade på den eller den går i stykker pga. vind og vejr (frost, storm og andre vejrforhold der kan skade din beholder).

I de tilfælde kan du selvfølgelig vælge selv at investere i en ny, som kan indkøbes i de fleste byggemarkeder, du skal blot sikre dig at det er godkendte plastbeholdere 140-240 ltr. mærket EN 840-1.

Hvis du mener den har taget skade af andre årsager skal dette meldes direkte ind til din renovatør som vil vurdere om skaden evt. kan være en forsikringssag. Renovatøren kan kontaktes på mail skader@remondis.dk.          

Hvor store er beholderne?

De to todelte beholdere er hver 108 cm høje, 58 cm bredde og 74 cm i dybden og kan indeholde 240 liter affald fordelt i to rum. Alle beholderne er grå og med to hjul, så de kan køres af skraldemanden.

Hvem ejer dine nye beholdere?

Det er Ballerup Kommune, som ejer beholderne og sørger for evt. udskiftning eller reparation, hvis de skulle blive beskadiget.

Kan jeg dele mine beholdere med min nabo?

Ja, du kan dele dine beholdere til plast, papir, glas og metal med din nabo. Kontakt Kundeservice og hør mere.

Skal jeg køre de nye beholdere ud til skel inden tømning?  

Nej ikke nødvendigvis. Afhentning af beholdere kan være op til 20 meter fra skel.

Det betyder, at adgangsvejen skal leve op til kravene om fast køreunderlag, ingen trapper/stigninger etc.

Læs mere om placering af beholdere her. 

Hvordan er jeg sikker på, at affaldet ikke bliver blandet sammen, når det bliver hentet?

De nye skraldebiler er inddelt i to rum ligesom dine beholdere, så affaldet ikke bliver blandet. Det vil også være forskellige skraldebiler, som henter din almindelige dagrenovation, dit plast og papir samt dit glas og metal, så det sikres, at affaldet ikke bliver blandet sammen.

Hvad sker der med affaldet, når det er blevet hentet af skraldemanden?

Skraldebilerne kører til Vestforbrænding, hvor affaldet afsættes til genbrug og bliver herefter omdannet til nye materialer og produkter.

Hvad gør jeg, hvis beholderen er fuld før tømning?

Du kan altid sætte en klar sæk ved siden af dine beholdere med plast, papir, glas og metal, så tager skraldemanden dem med – du må ikke blande affaldstyperne sammen, så en sæk til hver type affald. Hvis det sker tit, skal du overveje at få en større beholder. Det vil ikke koste dig ekstra med en større beholder.

For rest- og madaffald skal du kontakte Kundeservice og få tilsendt et klistermærke, inden du sætter en sæk ud. Her skal du også være opmærksom på, at du skal betale for de ekstra sække. 

Hvornår bliver mine beholdere tømt?

Dine nye beholdere bliver tømt på forskellige tidspunkter, da det afhænger af mængden på de forskellige affaldstyper.

Din beholder til rest- og madaffald bliver tømt hver uge.

Beholderen til plast og papir bliver tømt hver 3. uge

Din beholder til metal og glas tømmes hver 8. uge.

Den røde miljøboks skal du fylde helt op. Når den er fyldt op, skal du stille den ud til din mad- og restaffaldsbeholder, så tager skraldemanden den med på bilen, hvis der er plads og sætter en tom miljøboks til dig. Hvis skraldemanden ikke har plads den på gældende dag, vil han tage din miljøboks med ugen efter.

Hvis jeg har ekstra affald, hvad gør jeg så?

Du kan altid sætte en klar sæk ved siden af dine beholdere med plast, papir, glas og metal, så tager skraldemanden dem med – du må ikke blande affaldstyperne sammen, så en sæk til hver type affald.For rest- og madaffald skal du kontakte Kundeservice på 70 25 70 60 og få tilsendt et klistermærke inden du sætter en sæk/pose ud. Her skal du også være opmærksom på, at du skal betale for de ekstra sække.

Hvis jeg har brug for en større beholder?

Hvis du gentagende gange har problemer med at få plads til dit affald, kan du bestille en større beholder til mad/rest, plast/pair eller glas/metal.

Du behøver ikke at skifte dem alle sammen.

Hvor beskidt må kategorierne være? F.eks, må der være klistremærker på metal, glas eller plastik?

Indimellem modtager vi spørgsmål om affaldet (fx emballage til mad) skal vaskes inden det smides ud eller om man skal skille alt blandet affald fra hinanden.

Det er altid en god idé at skylle emballagen for madrester, da det minimere madrester i affaldsbeholderne.

Det er dog ikke et krav fra Vestforbrændings side, at affaldet skal vaskes inden det smides ud eller der fjernes klistermærker på eksempelvis metal, glas eller plastik.

Derimod er der samlet tre tommelfingerregler, der skal hjælpe med at gøre sortering nem i hverdagen.

1) Emballage skal være helt tømt for indhold og evt. låg skal tages af

2) Er affaldet sammensat af flere forskellige materialer, skal det skilles ad. Kan du ikke skille det ad, så sorter affaldet ud fra det materiale der er mest af.

3) Brug din sunde fornuft og gør det så simpelt som muligt – plast til plast, metal til metal, glas til glas, papir til papir, mad til mad og resten til rest.

Jeg har hørt, at madaffaldet lugter, er det rigtigt?

Når du skal sortere dit madaffald, har vi en række anbefalinger, så du kan mindske lugtgener. For det er rigtigt, at madaffaldet kan lugte, hvis ikke du følger anbefalingerne.

Du kan se anbefalingerne, og hvad der skal til madaffald her

Genanvender vi madaffaldet og hvad bliver det til? - hvorfor fik de aldrig Helsingør bioanlæg til at virke?

Ja, selvfølgelig gør vi det. Når vores madaffald bliver hentet af skraldemanden, bliver det kørt til Vestforbrændingen, hvor det bliver omlæsset og kørt til biogasanlægget KemTek. KemTek forbehandler madaffaldet ved mekanisk bearbejdning og pulpning – dvs, madaffaldet bearbejdes til en flydende masse. Denne masse laves om til biogas og bliver leveret til kraftvarmeproduktion på varmeværk og til gødning. Den producerede biogas erstatter naturgas, som er et fossilt brændsel og indebærer derved en CO2 besparelse på ca. 8.500 tons co2, også selvom KomTek er placeret i Holsted, Sønderjylland.

Jeres affald ender ikke med at blive brændt. Biogasanlægget i Helsingør lukkede på grund af anlæggets manglende teknologi og datidens forbehandling - sådan er det ikke i dag. I dag er biogasanlæggene placeret i landbrugsområdet og forbehandlingsprocessens teknologi har været igennem en gevaldig udvikling og optimering de sidste 20 år.

Skal madaffaldet i den grønne poser, inden det kommer i beholderen?

Ja, madaffaldet skal i den grønne poser inden, det kommer i beholderen. Og det er en god ide at lukke posen inden, den kommer i beholderen.

Skal restaffaldet i poser, inden det kommer i beholderen?

Ja, restaffaldet skal i almindelige poser inden, det kommer i beholderen.

Hvad med storskrald?

Den nye affaldsordning rummer en storskraldsordning, med fast afhentning hver 4. uge.

Du skal blot sætte dit storskrald ud til skel på afhentningsdagen, så tager din skraldemand det med.

Du kan se tømmedagene for dit affald inde på Vestforbrændingens selvbetjening

Hvad med haveaffald?

Har du spørgsmål omkring haveaffaldet, skal du kontakte Vestforbrændingen på 70 25 70 60

Perioden for afhentning af haveaffald går fra 1. marts til 30. november.

Med den nye affaldsordning kan du vælge at beholde dine gamle affaldsbeholdere til haveaffald - dog skal den være større end 120 L. Du skal bare sætte dine beholdere med haveaffald hen til skel, når skraldemanden henter storskrald, så tage de dit haveaffald med.Du kan se tømmedagene for dit affald inde på Vestforbrændingens selvbetjening

Er der nogen væsentlig forskel på papir og pap?

Må jeg godt putte pap i "papir"? Hvad nu hvis jeg har noget tyndt pap/tykt papir?

Det er ikke tilladt at blande pap og papir, da de bliver transporteret til forskellige modtageranlæg og genanvendt forskelligt.

Pap skal bundes og afleveres til storskrald. Storskrald bliver afhentet én gang om måneden.

Se her et indslag om genanvendelse af plast på Vestforbrænding

Jeg er i tvivl om jeg sorterer de rigtige typer plastik?

I Ballerup Kommune kan du smide (næsten) alt dit plastaffald i beholderen til plast. Efter plastaffaldet hentes bliver det bragt til et modtageranlæg, der eftersorterer plast i dens forskellige typer.

Der er meget få undtagelser på plast, der ikke må komme i beholderen. Nedenfor kan ses de ting, som ikke må komme i rummet til plast.

 • Flamingo (skal til restaffald)
 • Plastikemballage og –flasker der er mærket med orange faresymboler (skal til farligt affald eller på genbrugsstationen)
 • Medicinemballage (skal til restaffald eller afleveres på apoteket)
 • Gummi (skal til storskrald)
 • Margrehteskåle og andet melamin (skal til restaffald)
 • PVC fx regntøj, gummistøvler, badedyr, badevinger og VVS-rør (skal til storskrald)

Læs mere i vores sorteringevejledning

I den nye affaldsordning får du en grøn bio-spand og grønne poser, som du kan putte dine madrester i - så som kartoffelskralder, kyllingeben, kød m.m.

De grønne poser kan indeholde 10 liter.

Det er altid en god idé, at smid posen ud i affaldsbeholderen dagligt.

Er du ved at løbe tør for poser, skal du binde én af de sidste poser på håndtaget af din mad- og restaffaldsbeholder – så leverer skraldemanden et nyt sæt grønne poser i din postkasse.

7 GODE RÅD

til at minimere risikoen for lugtgener, fluer og maddiker i sommervarmen:

1. Dryp madaffaldet godt af, inden du smider det ud - og læg evt. noget køkkenruller i bunden af bio-spanden og affaldsbeholderen for at suge væsken.

2. Pak letfordærvelige og/ellers kraftigt lugtende madvarer ind i køkkenrulle (fx fisk og kød)

3. Undgå at overfylde posen og luk den med en knude.

4. Læg posen forsigtigt i udendørsbeholderen, så der ikke går hul i posen.

5. Skift posen hver 2. dag i varme perioder, og brug evt. to poser ad gangen.

6. Stil så vidt muligt din udendørsbeholder i skyggen, og hold den lukket.

7. Vask din udendørsbeholder med vand og sæbe efter behov.

Madaffald

85 % af det indsamlede madaffald bliver genanvendt

Affaldets vej

Madaffaldet køres til en virksomhed, som både kan producere biogas og kompost. Biogassen forbrændes i en gasmotor, der fungerer som et lille kraftværk. Det giver både elektricitet og varme. Når biogassen er udnyttet, resterer en højkvalitets kompost, som kan gøre vores landbrugsjord mere næringsrig.

Biogas erstatter fossilt brændsel. Dermed mindsker vi CO2-udledningen - det er godt for klimaet. Komposten kan erstatte kunstgødning i landbruget, og vi bevarer vigtige næringsstoffer i naturens kredsløb, som bliver til nye fødevarer.

Plast

80 % af det indsamlede plastaffald bliver genanvendt

Affaldets vej

Alt det sorterede plast fra Vestforbrændings opland samles og transporteres et plastsorteringsanlæg. Her bliver plasten finsorteret i forskellige typer, som f.eks. PET, PP, PS og PE-plast.

Hver af plasttyperne sendes videre til forskellige anlæg, alt efter typen. Plasten vaskes, tørres og findeles til såkaldt granulat, som man kan lave nyt plast af. Genbrugsplast anvendes i dag bl.a. til sække, kloakrør, tæpperør, kompostbeholdere, urtepotter samt vej- og kantpæle.

Papir

90 % af det indsamlede papiraffald bliver genanvendt

Affaldets vej

Papiret, der samles ind ved husstanden, køres til Vestforbrænding, og derfra videre til en ’papirmølle’, der kan lave nyt papir af det. Noget af papiret bliver solgt til forskellige genanvendelsesvirksomheder. Her bliver det blandt andet til æggebakker, bølgepap og lignende.

I et kar med vand udvaskes tryksværte, tusch og clips fra papiret. Clipsene genanvendes i jern- og metalindustrien. Papirfibrene spredes ud på en fiberdug og tørres i en 500 meter lang maskine. Når fibrene er tørre, er det blevet til nyt papir. Det nyfremstillede papir bliver rullet op på otte meter brede papirruller, der kan blive flere hundrede meter lange, alt afhængig af, hvor langt og bredt en køber ønsker papiret.

Papiret sælges til trykkerier og ender formentlig i din postkasse som en ny avis.

Papir kan genanvendes op til syv gange. Herefter bliver fibrene for korte, men de kan brændes, så der kommer energi ud af det.

Glas

95 % af det indsamlede glas bliver genanvendt

Affaldets vej

Glas, som indsamles ved husstanden køres til et sorteringsanlæg. Her sorteres de hele flasker fra, og de vaskes og kan så genbruges umiddelbart efter. Glasskår sendes til sortering sammen med resten af glasset, hvor det sorteres i klart og farvet glas. Eventuelle låg og propper tages fra. Låg lavet af metal sendes til genanvendelse sammen med andet metal.

Herefter smeltes glasset sammen med en blanding af sand, kalk og soda i store smelteovne. Til sidst hældes den nye glasmasse i forme, hvor man støber nye flasker og konservesglas.

Genbrug af glas er godt for miljøet, fordi det skaber meget mindre affald at producere genbrugsglas, end når det er nyt glas.

Metal

85 % af det indsamlede metalaffald bliver genanvendt

Affaldets vej

Jern og metal, som indsamles ved husstanden køres til en metalvirksomhed. Det sker enten via Vestforbrænding eller direkte dertil.

Metalvirksomheden sorterer metallet i forskellige metaltyper som f.eks. aluminium, kobber, jern og rustfrit stål. Herefter sælges det videre. F.eks. går aluminium til yderligere oparbejdning på et aluminiumsværk.

Her smeltes, klargøres og sælges aluminiummet til bilproducenter, radio/tv producenter og andre produktionsvirksomheder, der anvender aluminium.

 

Vejledning om de nye affaldsbeholdere

Her kan du løbende se informationsmaterial der er sendt ud til villaejerne

For at se infobrev vol.1 om de nye affaldsbeholdere tryk her

For at se placeringsvejledningen tryk her

 

Vejledning om det praktiske, sortering m.m.

Her kan du læse mere om det praktiske i den nye affaldsordning:

 • Hvad får du?
 • Hvad sker der med dine gamle beholdere/stativ?
 • Hvad skal du sortere m.m.

For at se infobrev 2 om de praktiske ting i ordningen tryk her

 

Sorteringsguide

Her kan du se hvordan du skal sortere dit affald

For at se sorteringsguiden tryk her

 

Rød miljøboks til farligt affald

Her kan du se, hvad du skal putte i den røde miljøboks til farligt affald.

For at se guiden tryk her

Hvad dækker gebyrerne?

Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, kuber, storskraldsordninger, indsamling af affald til genanvendelse og administration.

Beholdergebyret dækker indsamling af restaffald, madaffald og dagrenovation.

Hvordan opkræves renovation?

Dit renovationsgebyr opkræves sammen med ejendomsskatten i din kommune.

Gebyrerne er en fast forudbetaling for 2021. Det vil sige, at dit gebyr er fastsat efter de renovationsordninger, du er tilmeldt, når vi laver opgørelsen. På næste års opgørelse får du reguleret det, du har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret din affaldsordning.

Jeg har ændret ordning i efteråret, men det fremgår ikke af min skattebillet

Hvis du har ændret din affaldsordning sent på året, vil det ikke fremgå af ejendomsskattebilletten. Det skyldes, at oplysningerne til næste års ejendomsskattebillet opgøres allerede i efteråret. Ændringer efter opgørelsestidspunktet, vil derfor først være en del af opgørelsen næste år.

Der er fejl i min opkrævning

Hvis du mener, at din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice, som derefter vil behandle din sag.

Mail: Kundeservice@vestfor.dk

Tlf. 7025 7060

Hvis der er tale om en fejl, kan gebyret reguleres inden næste opgørelse.

Hvis du har ændret din affaldsordning i efteråret eller senere, er det ikke en fejl, at du bliver opkrævet efter din gamle ordning.  Er der en prisforskel, bliver forskellen først reguleret på din ejendomsskattebillet for 2022.

Hvorfor er der færre oplysninger end sidste år?

Vi har forenklet opkrævning af renovationen i år. Hvis du ikke har ændringer, ser du derfor kun din betaling for næste år. Hvis du har ændringer, vil alle ændringer blive modregnet det, du allerede har betalt, så du kun ser resultatet af efterreguleringen.

Hvornår kan jeg fritages for et gebyr?

Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr.

Hvis dit hus er revet ned, kan du fritages for beholdergebyr.

Du kan kun fritages for beholdergebyret, hvis der ikke er et hus på grunden eller hvis huset er erklæret ubeboeligt.

Hvis du ønsker fritagelse, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice.

Mail: Kundeservice@vestfor.dk

Tlf. 7025 7060

Fritagelsen gælder fra det tidspunkt, vi har behandlet din sag.

Kontakt

Vestforbrænding
Selvbetjening

Kundeservice

70 25 70 60