Børne- og Skoleudvalget

06.02.2018 kl. 08:00
Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Irene Jørgensen (A) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Brev fra KL til politikere med ansvar for udsatte børn og unge.

  Bilag
  1 bilag
   
 2. Svar fra KL om tal vedrørende overgang til ungdomsuddannelse i publikationen ”Kend din kommune – Brug nøgletal i styringen 2018".

 

 

 

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Administrationen orienterer om omstillingsarbejdet for nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2021. Der er to mål med arbejdet. Det ene mål er at nedbringe budgettet med 39,4 mio. kr. Målet er fordelt på de enkelte udvalg. Fordelingen fremgår af kommissoriet, som også beskriver omstillingsarbejdet. Det andet mål er, at Ballerup Kommune i højere grad skal arbejde mod en kultur, hvor omstilling er en integreret del af den daglige opgavevaretagelse.

 

Baggrund

Som konsekvens af vedtagelsen af budget 2018 skal der findes varige budgetnedbringelser på 39,4 mio. kr. i perioden 2019-2021. For at opnå dette har omstillingsarbejdet overordnet to formål. Disse er følgende:

 1. At nå Ballerup Kommunes politisk besluttede måltal på 39,4 mio. kr. tillagt 25 pct. svarende til 50 mio. kr. i årene 2019-2021.

   

 2. At opnå en kulturforandring i Ballerup Kommune, der sikrer, at driften løbende optimeres i forhold til ressourceforbrug og effekt. Omstillingsarbejdet skal være en del af hverdagen for såvel administrationen som for det politiske niveau.

Sagsfremstilling

Omstillingsarbejdet for budget 2019 og overslagsårene i Ballerup Kommune er i fuld gang. Ambitionen er at finde effektiviserings-, besparelses- og serviceniveauforslag i hvert af budgetårene 2019-2021, der sikrer, at målet nås samt sikrer, at kulturen i Ballerup Kommune understøtter omstillingsarbejdet.

 

Baggrunden for den besluttede spareblok er:

 • Internt pres på service
 • At skabe plads til nye politiske prioriteringer
 • En ændret demografi med primært flere ældre.

Nyt for 2019 er, at måltallet er fordelt på udvalgene med hvert deres individuelle måltal, som de enkelte udvalg har ansvaret for at opnå. Fordelingen af de 50 mio. kr. på de enkelte fagudvalg blev besluttet af Økonomiudvalget den 13. juni 2017, punkt 4. Forslagene til nedbringelse af budgettet samles i et katalog, der vedlægges budgetforslaget, som det har været tilfældet tidligere. Målet for hvert udvalg er beregnet på baggrund af budgetandele på de respektive bevillingsrammer under hvert udvalg.

 

Fordeling af måltal:

 

Udvalg (mio. kr.)2019-2021
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget7,0

Social- og Sundhedsudvalget

20,0

Økonomiudvalget

5,0
Teknik- og Miljøudvalget1,0
Børne- og Skoleudvalget15,0

Kultur- og Fritidsudvalget

2,0
Total50,0

 

Tematiseringerne bliver henover foråret 2018 og hen mod sommeren 2018 konkretiseret via analyser til omstillingscases. De konkrete omstillingscases indstilles løbende til behandling i de relevante stående udvalg, og det samme gør sig gældende for Økonomiudvalget. Første delleverance er et katalog til brug på budgetorienteringsmødet for Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018, som peger på konkrete tiltag i Ballerup Kommune for at opfylde målet på 50 mio. kr. Her gives således et samlet overblik over forslagene. Det endelige katalog med forslag til nedbringelse af budgettet foreligger sidst i juni 2018.  

 

Baggrunden for en justering af kulturen i Ballerup Kommune er at opnå en kultur, hvor omstillingsarbejdet er en integreret del af den daglige opgavevaretagelse. Der skal i den forbindelse være et større fokus på effektive arbejdsgange, planlægning, organisering samt tværgående tænkning og idéudvikling og ikke mindst fokus på investeringer.

 

Frem for at være en opgave, der foregår sideløbende med andre opgaver, skal omstillingsarbejdet være en del af de daglige beslutninger og handlinger for, at Ballerup Kommune kan lykkes med opgaven.

 

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager direktør Carsten Riis under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller at,

 1. Orientering om omstillingsarbejdet for nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. januar 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Udmøntningen af "Aftale om budget 2018" bliver forelagt til drøftelse.

 

Baggrund

Forligspartierne bag "Aftale om budget 2018", Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har fordelt ansvarsområderne i aftalen.

 

Økonomiudvalget har besluttet på deres møde den 23. januar 2018 at sende sagen tilbage til fagudvalgene med henblik på input fra fagudvalgene til de foreslåede indsatser og pejlemærker.

 

De enkelte fagudvalg drøfter udmøntningen af "Aftale om budget 2018", for de dele, som vedrører deres fagområde.

 

Sagsfremstilling
De enkelte udvalg skal drøfte de foreslåede indsatser og pejlemærker for udmøntningen af "Aftale om budget 2018". Udmøntningen består i, at der for de enkelte delelementer i aftalen er udarbejdet milepæle, der afrapporteres ved hver budgetopfølgning. Derved kan fremdriften på det enkelte delelement i aftalen følges, så der kan træffes beslutning om, der skal korrigeres i den oprindelige plan for at nå målet. Der vil være fire opfølgninger på "Aftale om budget 2018", hvoraf tre er knyttet til budgetopfølgningerne, og den sidste foretages efter årets udgang. Den sidste opfølgning vil vise, om det overordnet mål er nået.

 

I bilaget fremgår de dele af "Aftale om budget 2018", som vedrører Børne- og Skoleudvalget. Endvidere indeholder bilaget milepæle for, hvornår og hvordan de enkelte dele udmøntes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. De foreslåede indsatser og pejlemærker drøftes og der afgives evt. input til ønskede justeringer i dokumentet, hvorefter disse ønsker indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede dokument på mødet i februar.

Beslutning

Sagen blev drøftet

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet et forslag til anvendelse af 1 mio. kr. fra budget 2018 til kvalitet i dagtilbud. Forslaget forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

I Budget 2018 blev det besluttet at tilføre en ekstra ressource til kvalitet i 0- til 2-års dagtilbud på 1 mio. kr. årligt til og med 2021. Pengene skal bruges til at styrke kvaliteten på 0- til 2-års området. Fokus skal være på bedst mulig effekt for investeringen.

 

Sagsfremstilling

En følgegruppe bestående af dagtilbudsledere, BUPL, medarbejderrepræsentanter, Center for Børne- og Ungerådgivning samt ledere fra Sundhedsplejen og administrationen foreslår, at pengene anvendes til at arbejde med indsatsen omkring den gode start i dagtilbud/dagpleje, så børns deltagelsesmuligheder i fællesskabet styrkes. En mindre arbejdsgruppe bestående af dagtilbudsledere og administration har efterfølgende konkretiseret forslaget.

 

Det har stor betydning for såvel det nye lille barn og dets forældre som for resten af vuggestue-/dagplejegruppen, at barnets start på vuggestuelivet bliver så god og tryg som muligt. Det betyder, at der skal være mulighed for at give barnet/forældrene en særlig opmærksomhed, samtidig med at man opretholder kvaliteten i læringsmiljøet for alle børn.

 

Følgegruppen vurderer, at en ekstra personaleressource i den første tid kan gøre en stor forskel, som rækker ind i hele barnets vuggestueliv. Derfor foreslås det, at pengene fordeles til distrikterne/dagplejen i forhold til antallet af børn, så der er mulighed for at støtte de små børns start i dagtilbuddet med ekstra personaleressourcer og dermed gøre en forskel for både det nye barn/forældre og de andre børn.

 

Det vil være op til den enkelte distriktsinstitution/dagplejen at beslutte, hvordan man konkret anvender midlerne inden for formålet. Der er dog opstillet en række succeskriterier, som der gøres status over med udgangen af 2018. De fremgår af bilaget.

 

Udmøntningen af 1. mio. kr. til kvalitet i dagtilbud skal ses i sammenhæng med den tidlige og koordinerede indsats i barnets første 1.000 dage. I budgetforhandlingerne for 2018 blev der afsat midler til et styrket samarbejde mellem Sundhedsplejen og dagtilbud. Sammen med indsatsen omkring den start i dagtilbud/dagpleje skal det styrkede samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud bidrage til at nå de opstillede succeskriterier.

 

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager distriktsleder Anette Lykke fra Distrikt Hedegården under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Fordelingen sker forholdsmæssigt (efter antallet af 0- til 2-årige) til de fem distriktsinstitutioner og dagplejen.

 

 

Kr. pr. år

 

Distrikt Baltorp

 

              232.253

 

Distrikt Hedegården

 

                89.872

 

Distrikt Måløvhøj

 

              187.822

 

Distrikt Skovlunde

 

              262.547

 

Distrikt Skovvejen

 

              158.841

 

Dagplejen

 

                68.666

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Forslag til anvendelse af 1 mio. kr. til styrket kvalitet i dagtilbud godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget introduceres for den politisk godkendte Børne- og Ungestrategi samt Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivnings organisering og opgaver.

                                                                                                                                

Baggrund

Pr. 1. januar 2018 er der en ny sammensætning af Børne- og Skoleudvalget. For at sikre, at alle er bekendt med organisering og opgaver i henholdsvis Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt Center for Børne- og Ungerådgivning, gennemgås dette på mødet. Herudover præsenteres Børne- og Ungestrategien, som er central for opgaveløsningen i begge fagcentre.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Ungestrategien blev politisk vedtaget i 2016 og bygger på det børnesyn, at alle børn skal have deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Børne- og Ungestrategien introducerer Fællesskabsmodellen, der sætter retning for socialrådgivernes arbejde med tidlig indsats tæt på familien. Og den introducerer Ballerups Analyse af læringsmiljøer (BAL), der sætter retning for det pædagogiske personales arbejde med læringsmiljøer af høj kvalitet. Begge dele for at sikre børn deltagelsesmuligheder i inkluderende læringsmiljøer.

 

Der bliver på mødet givet en præsentation og gennemgang af organisering, lovgivning og opgaver.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Præsentationen af Børne- og Ungestrategien samt Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Center for Børne- og Ungerådgivning har i samarbejde med Center for Arbejdsmarked udarbejdet en præsentation af ungeområdet. Præsentationen tager udgangspunkt i Ballerup Kommunes nuværende organisering og opgaver og fremlægges for både Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på udvalgenes møder i februar 2018.

                                                                                                                                

Baggrund

Som et led i regeringens udspil om flere udsatte unge i uddannelse og job, er Folketinget i gang med at førstebehandle et lovforslag, der skal understøtte denne bevægelse. I Ballerup Kommune blev forligspartierne for budget 2018 enige om at igangsætte en analysefase, der skal komme med et bud på, hvorledes kommunen bedst muligt imødekommer de ændrede krav, som lovforslaget lægger op til.

 

Sagsfremstilling

Fokusområdet for aftalen "Bedre Veje til Uddannelse og Job" er unge, der aldersmæssigt er ud over undervisningspligten, og som ikke går den lige vej fra folkeskolen og videre til en ungdomsuddannelse.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning står i dag for den vejledningsindsats, der skal hjælpe dem til at træffe valg om, hvad der uddannelsesmæssigt skal igangsættes. Regeringens udspil lægger op til en sammenhængende kommunal ungeindsats. I Ballerup Kommune er indsatser i dag målrettet de udsatte unge organiseret i Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Arbejdsmarked.

 

Budgetteksten fra udmøntningen af "Aftale om Budget 2018" har følgende ordlyd:

”Parterne ønsker et stærkt fokus på ungeområdet i Ballerup Kommune. Unge mellem 16 og 25 år er i en meget vigtig fase i deres liv. De skal tage stilling til en lang række personlige valg som valg af ungdomsuddannelse, flytte hjemmefra, håndtere en lang række forpligtelser som unge voksne osv.

 

De unge, som Ballerup Kommune møder, skal i dag håndtere mange forskellige indgange til kommunen. Det gør det særligt udfordrende for de udsatte og sårbare unge. Som en del af 0-25 års strategien ønsker parterne, at direktionen fremlægger en analyse vedrørende fordele og ulemper ved konkrete organisatoriske forslag til at skabe endnu større sammenhæng for de unge mellem 16 og 25 år.

 

Analysen fremlægges i andet halvår af 2018 og skal bl.a. indeholde allerede eksisterende erfaringer i Ballerup Kommunes organisation samt erfaringer fra andre kommuner, der har etableret egentlige administrative ungeenheder på tværs. Endelig skal forslagene indtænke eventuelle ændringer omkring de forberedende ungdomsuddannelser.”

 

Udvalget vil blive præsenteret for ungeområdet ved en gennemgang af de eksisterende uddannelsestilbud, arbejdsmarkedsrettede tilbud og de to fagcentres fordeling af opgaver samt en procesplan for det kommende analysearbejde.

 

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager direktør Mette Vaaben Mortensen under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Præsentationen af ungeområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om udførte tilsyn på dagtilbudsområdet. Tilsynet omfatter distrikterne Hedegården og Måløvhøj.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har ifølge dagtilbudsloven forpligtelsen til at føre tilsyn på dagtilbudsområdet. Kompetencen er i Ballerup Kommune delegeret til Børne- og Skoleudvalget. Tilsynet skal vurdere, om dagtilbuddet i sin udformning og i det daglige pædagogiske arbejde lever op til de lovgivningsmæssige og kommunale krav.

 

Sagsfremstilling

Tilsyn i dagtilbud i Ballerup Kommune foregår på den måde, at konsulenter fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur observerer det pædagogiske arbejde i det enkelte børnehus i omkring tre timer. Temaet for tilsynet har været rettet mod lovgivningen på området og strategien "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab". 

 

Som opfølgning på observationerne afholdes der et dialogmøde med deltagelse af konsulenterne, distriktslederen, den/de pædagogiske ledere for børnehuset og repræsentanter for pædagogerne. På mødet drøftes og begrundes børnehusets pædagogiske praksis, og konsulenterne giver anbefalinger til udvikling af denne.

 

Når samtlige børnehuse i distriktet har haft tilsyn, samles distriktets ledelsesgruppe til en kvalitetssamtale med centerchefen. På baggrund af denne formuleres der anerkendelser af distriktets arbejde og anbefalinger til videre udvikling.

 

I efteråret 2017 har der været tilsyn i samtlige børnehuse i distrikterne Måløvhøj og Hedegården. I 2018 føres der tilsyn i de øvrige distrikter.

 

Det er tilsynets vurdering, at Måløvhøj og Hedegårdens distrikter har skabt læringsmiljøer for børn med en god kvalitet. Ledelse og medarbejdere har blik for, hvordan praksis kan rammesættes, organiseres og tilrettelægges, således at alle børn får de bedste betingelser for at trives, lære og udvikle sig.

 

Generelt arbejdes der med at sikre mangfoldige læringsmiljøer, som er differentierede, aktive samt skaber deltagelsesmuligheder for alle børn.

 

De pædagogiske medarbejdere har en særlig opmærksomhed på at arbejde med at udvikle børns sprog og i den forbindelse at tilbyde børn en vifte af sproglige læringsmuligheder og aktiviteter, der kan understøtte tilegnelsen af sprog og sprogforståelse.

 

Samlet set er det tilsynets vurdering, at dagtilbuddene lever op til såvel den nationale lovgivning som de lokale politikker og strategier.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orientering om tilsyn med dagtilbuddene i Distrikt Hedegården og Distrikt Måløvhøj tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med forældrenes stillingtagen til det forældrebetalte frokostmåltid i dagtilbud, som Ballerup Kommune i henhold til dagtilbudsloven er forpligtet til at tilbyde, fastsætte prisen for dette.

 

Det er tidligere besluttet, at der skal gives forældrene mulighed for stillingtagen hvert andet år, så det kommende valg gælder for perioden 2019-2020.

 

Baggrund

Ballerup Kommune skal tilbyde et forældrebetalt frokosttilbud i dagtilbud og give forældregruppen mulighed for at til-/fravælge dette. Valget afgøres ved simpelt flertal for henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år i det enkelte børnehus. Efter dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen forud for forældrenes stillingtagen til frokosttilbuddet oplyse om den forventede pris.

 

Sagsfremstilling

Forældrene i Ballerup Kommunes dagtilbud skal i foråret 2018 have mulighed for at tage stilling til det forældrebetalte frokostmåltid, idet de to år, som den tidligere valghandling var gældende for, udløber med årets udgang. Ved den sidste stillingtagen i 2016 blev frokosten tilvalgt for samtlige 0- til 2-års børn, samt i tre 3- til 5-års afdelinger.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010, at frokosttilbuddet til de 0- til 2-årige skulle bestå af et lokalt produceret måltid. Det forventes, at frokosten kan produceres til 594 kr. pr. barn pr. måned (2019-pris).

 

Til de 3- til 5-årige blev det i 2010 besluttet at tilbyde en cateringbaseret frokost. Prisen for levering og servering af en cateringbaseret frokost til de 3- til 5-årige forventes at blive ca. 634 kr. pr. barn pr. måned (2019-pris).

 

Den endelige pris for forældrene fastsættes først i forbindelse med vedtagelse af budget 2019. Alle priser forudsættes reguleret med den almindelige prisudvikling.

 

Det forventes, at valget vil kunne være afviklet den 1. juni 2018, så frokosttilbuddet i de dagtilbud, hvor der allerede er frokost, og hvor dette ikke fravælges, vil kunne fortsætte kontinuerligt fra den 1. januar 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Frokosten er forældrebetalt, men Ballerup Kommune skal give søskende- og fripladstilskud. Udgiften til dette afhænger af, hvor mange steder frokosten tilvælges. Hvis alle tilvælger frokosten, er Ballerup Kommunes samlede udgift ca. 4,9 mio. kr. pr. år.

 

I 1.000 kr.0-2 år 3-5 årSamlet udgift

 

Friplads

            1.413                2.202                    3.615

 

Søskenderabat

               502                    782                    1.284

 

Samlet

            1.915                2.984                    4.899

 

I forhold til 2018, hvor samtlige 0- til 2-årige og ca. 225 3- til 5-årige er omfattet af ordningen, er det en evt. merudgift på ca. 2,5 mio. kr.

 

Hertil kommer evt. udgifter til ombygning af køkkener, hvis flere 3- til 5-årsafdelinger tilvælger frokosten.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Prisen for et forældrebetalt frokostmåltid til de 0- til 2-årige fastsættes til 594 kr. pr. måned.
   
 2. Prisen for et forældrebetalt frokostmåltid til de 3- til 5-årige fastsættes til 634 kr. pr. måned.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Der ønskes en analyse af udgifterne til henholdsvis anretterkøkkener og produktionskøkkener på hele 0-5 års området, herunder en analyse af mulighederne for etapevis udrulning, mulighederne for udekøkkener samt driftsudgifterne forbundet med lokal madproduktion. Analysen skal drøftes i dialogforum forud for budgetforhandingerne for 2019.


Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om antallet af elever og klasser til de kommende 0. klasser for skoleåret 2018/19.

 

Baggrund

Som i tidligere år har der i november måned været skoleindskrivning til de kommende 0. klasser.

 

Det er distriktsskolelederne, som har ansvaret for oprettelse af klasser, placering af elever mv., jf. vedlagte bilag 7A fra Styrelsesvedtægten for folkeskoler, som er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2017.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af de indkomne ønsker til skoleplacering af kommende elever til 0. klasser i skoleåret 2018/19, har distriktsskolelederne besluttet at oprette 21 0. klasser til skoleåret 2018/19, jf. nedenstående.

 

Det bemærkes, at der fortsat kan ske ændringer i antallet af elever på de enkelte skoler, bl.a. i forhold til til- og fraflytninger mv.

 

Beslutning om klasseantal er truffet af distriktsskolelederne inden for rammerne af styrelsesvedtægten og folkeskoleloven. 

 

Økonomien for de kommende 0. klasser korrigeres således endeligt i forbindelse med skolestart i august/september måned, jf. Styrelsesvedtægten for skolerne.

 

 EleverKlasserKvotient
Baltorpskolen100425,00
Hedegårdsskolen52226,00
Måløvhøj Skole100425,00
Skovlunde Skole147624,50
Skovvejens Skole125525,00
Samlet5242124,95

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den endelige økonomiske tildeling sker på baggrund af tallene i 0. klasserne pr. 5. september 2018.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om skoleindskrivning for de kommende 0. klasser til skoleåret 2018/19 tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. oktober 2017 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget har løbende fulgt udviklingen i medlemstallet i BFO. Medlemstallet ses i forhold til antallet af elever i folkeskolens 0.-3. klasse.

 

Udviklingen i medlemstallet har ligget relativt stabilt over en årrække, idet der dog er udsving hen over de enkelte år, således at medlemstallet er størst umiddelbart efter indskrivningen i maj måned og derefter falder en anelse hen over året. Denne tendens ses i alle år.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 3. oktober 2017, at medlemstallene for BFO forelægges udvalget en gang årligt i januar måned. Medlemstallene forelægges i år på det førstkommende møde efter det konstituerende møde.

 

Sagsfremstilling

Nedenfor vises udviklingen i antallet af børn i BFO fra januar måned 2017 og frem til december måned 2017. Antallet af børn i BFO sammenlignes med det aktuelle antal børn i hver måned (ultimo) i folkeskolens 0.-3. klasse. Andelen er beregnet herudaf.

 

Overordnet ses en medlemsandel på lige under 100 pct. Den laveste andel på tværs af alle skoler ses i årets første måneder. I forbindelse med overgangen til det nye skoleår stiger andelen - både som følge af flere medlemmer i BFO og flere skoleelever. Herefter ses et mindre fald i medlemsandelen hen over årets sidste måneder.

 

At andelen ikke er på 100 pct. kan skyldes, at enkelte elever har mulighed for at gå hjem efter skole eller har andre tilbud. Ligeledes kan der være forskelle i andelen, som følge af børn i fx privatskole eller specialklasser, som anvender BFO.

 

Samlet antal medlemmer i BFO og andel i forhold til skole

2017 - indmeldte

 

BFO

I alt

Skole

I alt

Andel

Pct.

Januar2017209796,2
Februar2017209396,4
Marts2020209696,4
April2019209296,5
Maj2072209399,0
Juni2069209198,9
Juli2057208998,5
August2062210098,2
September2051210297,6
Oktober2050210397,5
November2048210697,2
December2042210197,2
Gennemsnit2044209797,5

 

Ses der på andelen i forhold til de enkelte skoledistrikter, er der overordnet samme tendens, som ses ved skolerne under et. Der er dog lidt forskel på, hvornår stigningen hen over sommeren ses. Dette skyldes overvejende registreringspraksis. Der ses en medlemsandel for Skovlunde Skole på over 100 pct. i maj til juli måned 2017. Det skyldes ligeledes overvejende registreringstidspunkter for antallet af elever i skolen og antallet af elever i BFO.

 

Der ses en relativ forskel mellem de enkelte distrikters medlemsandel. Generelt ligner det de foregående års medlemsandele.

 

Medlemsandele i BFO/skole 2017, fordelt på skoledistrikter

2017Skovvejens Skole

Baltorpskolen

Hedegårdsskolen

Skovlunde SkoleMåløvhøj Skole
 Pct.Pct.Pct.Pct.Pct.
Januar98,394,390,797,097,7
Februar98,894,190,797,497,9
Marts99,394,189,697,697,9
April98,894,391,497,697,9
Maj98,898,997,3103,995,4
Juni99,598,995,9103,395,8
Juli98,897,896,4103,794,8
August99,396,594,799,699,0
September99,095,693,098,699,2
Oktober99,096,092,698,498,8
November99,395,691,898,498,4
December99,095,791,998,498,2

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om medlemsudviklingen i Ballerup Kommunes Skolefritidsordninger (BFO) i 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2009 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget henvendelse af den 2. august 2017 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som gør opmærksom på, at den hidtidige praksis (rækkende tilbage til 2010) med opkrævning af forældrebetaling for fritidsdelen af de kommunale specialtilbud muligvis ikke er lovlig.

 

KL har foretaget en vurdering af reglerne, herunder bl.a. omfanget af tilbagebetaling. Konklusionen er, at Ballerup Kommune ikke har opkrævet efter de givne regler og derfor er pligtig til at betale de forkert opkrævede beløb tilbage, også ud over den normalt gældende forældelsesfrist.

 

Det estimeres, at omfanget af en tilbagebetaling vil beløbe sig til ca. 1,9 mio. kr. (netto). Der er her tale om en engangsudgift. Det estimeres videre, at de årlige fremadrettede omkostninger ved en ændret opkrævning vil beløbe sig til ca. 0,4 mio. kr.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har modtaget henvendelse af den 2. august 2017 fra Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Ministeriet gør opmærksom på, at såfremt forældrene ikke har mulighed for at fravælge heldagsskolens fritidslignende aktiviteter, kan forældrene ikke opkræves betaling for heldagsskolens fritidslignende aktiviteter, jf. folkeskolelovens § 2. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har efterfølgende haft ministeriets skrivelse til vurdering i KL's juridiske enhed, jf. vedlagte juridiske sammenfatning fra KL.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har siden 2011, på baggrund af en beslutning i Kommunalbestyrelsen i december 2009, opkrævet forældrebetaling for fritidsdelen af specialtilbuddene. Beslutningen var baseret på, at tilbud i Ballerup Fritidsordninger (BFO) til elever i ADHD-klasserne, gruppeordningerne, høreklasserne, Lautrupgårdskolen og Kasperskolen blev opfattet som pasningstilbud på lige fod med de andre BFO'er.

 

Der er nu på baggrund af en konkret forældrehenvendelse, som har affødt vedlagte henvendelse fra Undervisningsministeriet, opstået tvivl om, hvorvidt en generel beslutning om at opkræve betaling for fritidsdelen af et helhedstilbud er lovlig, i og med at fritidsdelen ikke kan fravælges af den enkelte forælder, jf. også tilbuddenes hjemmesider.

 

På baggrund af styrelsens henvendelse og vurdering er KL's juridiske enhed anmodet om at gennemgå regelgrundlaget, herunder omfanget af en evt. tilbagebetaling mv. Det er KL's vurdering, at Ballerup Kommune har pligt til at tilbagebetale den forkert opkrævede forældrebetaling, samt at der ikke umiddelbart ses at være en forældelsesfrist i forhold til betalingens indførelse, som blev behandlet i det tidligere Skole- og Uddannelsesudvalg den 1. december 2009 og besluttet af Kommunalbestyrelsen den 21. december 2009.

 

Administrationen er på baggrund heraf i gang med systematisk at identificere de enkelte forældre samt omfanget af mulig tilbagebetaling for ulovlig opkrævet forældrebetaling.

 

Samlet er det estimatet, at tilbagebetalingen beløber sig til ca. 1,9 mio. kr. Det omfatter dels tilbagebetaling til forældre med elever på Kasperskolen, som den konkrete henvendelse omhandler, dels tilbagebetaling til lignende tilbud i specialundervisningen, hvor der er heldags- eller heldagslignende tilbud samt enkelte steder inden for daginstitutionsområdet, som er sammenlignelige, jf. dagtilbudslovens § 43. Tilbagebetalingen er en engangsudgift.

 

Den varige fremadrettede mindreindtægt forventes at beløbe sig til ca. 0,4 mio. kr. årligt.

 

Der skal i den konkrete opgørelse af tilbagebetaling til den enkelte tages højde for evt. fripladser og søskenderabatter.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der estimeres et forventet samlet tilbagebetalingskrav på 1,9 mio. kr. Der er tale om et engangsbeløb. Endvidere forventes fremadrettet en permanent mindreindtægt på samlet 0,4 mio. kr. Såvel tilbagebetaling som den fremadrettede mindreindtægt vedrører rammerne 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning og 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet.

 

Der er ikke mulighed for at finde midlerne inden for de nævnte rammer, da de i forvejen er hårdt pressede. Det indstilles derfor, at midlerne findes inden for Ballerup Kommunes samlede økonomi og restancebogføres i budgetåret 2017.  

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der foretages tilbagebetaling til de forældre på Kasperskolen, som har fået forkert opkrævet forældrebetaling tilbage til 2010/11 for fritidstilbud.
   
 2. Der foretages proaktivt tilbagebetaling til de forældre på andre specialundervisningstilbud, hvor Ballerup Kommune i samme periode har opkrævet forældrebetaling for fritidstilbud, samt til forældre, som har haft børn i sammenlignelige specialdagtilbud, hvor der i samme periode har været opkrævet forældrebetaling. 
   
 3. Der foretages fremadrettet en justering af Ballerup Kommunes praksis for forældrebetaling, således at der ikke opkræves forældrebetaling for fritids- og fritidslignende tilbud, som er en del af den samlede undervisning, samt i specialdagtilbud.
   
 4. Der foretages modregning i forskellen mellem tilbagebetalingskravet for forældrebetaling til fritidsdelen i heldagstilbud og den heraf for meget beregnede søskenderabat. Endvidere opkræves ikke tilbagebetaling i de få tilfælde, hvor søskenderabatten overstiger tilbagebetalingen. 
   
 5. Midlerne til tilbagebetaling samt fremadrettet findes inden for Ballerup Kommunes samlede økonomi og finansieres gennem en restancebogføring i budgetåret 2017.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 20. juni 2016, i forbindelse med behandlingen af en analyse om Ballerup Kommunes administration og ledelse, besluttet, at der udarbejdes en delegationsplan, og at der fremadrettet arbejdes mere systematisk med delegationer.

 

Baggrund

BDO-analysen om Ballerup Kommunes administration og ledelse - forslag til besparelser og effektiviseringer.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 20. juni 2016 BDO-rapporten om analysen om Ballerup Kommunes administration og ledelse samt de foreslåede besparelser og effektiviseringer.

 

Det blev i rapporten bl.a. foreslået at effektivisere sekretariatsbetjeningen gennem forbedring af arbejdsgange og procedurer og systematisk arbejde med delegationer, og direktionen havde i sagen anbefalet, at Kommunalbestyrelsen godkendte en beslutning herom. Delegationsplanen skal være med til at sikre smidige og effektive arbejdsgange.

 

På sit møde den 20. juni 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen direktionens anbefaling om at effektivisere sekretariatsbetjeningen gennem forbedring af arbejdsgange og procedurer samt systematisk arbejde med delegationer. Kommunalbestyrelsen bemærkede, at der også fremover skulle være høj kvalitet i den politiske sekretariatsbetjening.

 

Arbejdet med delegationsplaner på samtlige udvalgs områder igangsættes nu med det formål at effektivisere sagsgange og procedurer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå en besparelse som følge af delegationerne.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at 

 1. Orienteringen om, at arbejdet med delegationsplaner påbegyndes, tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download