Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

12.11.2019 kl. 13:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø)
 • Deltog ikke
 • Jette Rau (erhvervschef)
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Dennis Sørensen (A) - Afbud
 • Sussie Wandel (V) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Virksomhedsbesøg:
   
  • Biometric Solutions, Skovlunde modtog DI Hovedstadens Initiativpris fredag den 1. november 2019 under festlige rammer. Borgmester Jesper Würtzen holdt en kort tale ligesom også formanden for DI Hovedstaden, Poul Skadhede, gjorde det.
    
 2. Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen vedrørende regnskabsåret 2019.

  Bilag
  1 bilag

   
 3. Beskæftigelsesministeriet har den 23. oktober 2019 udsendt en benchmarkopgørelse af jobcentrene i Danmark. Ballerup Kommune ligger samlet nr. seks i landet. Placeringen er et udtryk for, at kommunen giver flere borgere mulighed for at blive en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet og dermed forsørge sig selv. 

   

  Opgørelsen viser samtidig, at vi har ca. 200 personer færre på offentlig forsørgelse end forventet på baggrund af Ballerup Kommunes rammevilkår. Fordi kommunen klarer sig bedre end forventet, har kommunen ifølge opgørelsen brugt 12,5 mio. kr. færre på forsørgelsesudgifter end Staten ville forvente af os.
   

 4. Aftale om budget 2020.

   

 5. Forsøget med ni udvalgte a-kasser begynder fra den 1. januar 2020 at overtage ansvaret for ledige, og jobcentrene er dermed ude af billedet i de første måneder af ledighedsperioden.

   

 6. Rekruttering af ny centerchef til Center for Arbejdsmarked. 

   

 7. Ballerup Kommune har søgt "Pulje til forsøg med idræt i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser".

   

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler tredje opfølgning på dets ansvarsområder i "Aftale om budget 2019".

 

Baggrund

Forligsparterne bag "Aftale om budget 2019" er samtlige partier i Kommunalbestyrelsen; Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Forligsparterne fordelte i januar 2019 ansvarsområderne i aftalen, og i samme måned drøftede fagudvalgene de foreslåede indsatser og pejlemærker.

 

Der bliver fulgt op på denne aftale fire gange, hvoraf dette er den tredje opfølgning.

 

Sagsfremstilling

Første og anden opfølgning på ”Aftale om budget 2019” er behandlet under samme punkt som budgetopfølgningerne i henholdsvis april og august 2019.

 

Denne tredje opfølgning på ”Aftale om budget 2019” fremlægges dog som en selvstændig sag i fagudvalgene. Årsagen hertil er, at tredje budgetopfølgning har fulgt en fremrykket proces som led i vedtagelsen af budget 2020.

 

Dette er tredje gang, at fagcentre og sekretariater har foretaget en status på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2019".

 

Opfølgningen på udmøntningen sker i form af smileys. Der gives en smiley på indsats og en på økonomi. Smileys på indsats bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - milepæl er nået.
 • "Mellemfornøjet smiley" - milepæl er ikke fuldt nået, men det er fortsat realistisk, at målet nås inden for budgetperioden.
 • "Sur smiley" - milepæl er ikke nået, og det er ikke realistisk at milepælen nås inden for budgetperioden under de givende forudsætninger. For at milepælen skal nås, skal der træffes beslutning om en korrigerende handling.

Smileys på økonomi bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - budgettet er overholdt eller besparelsen er opnået.
 • "Sur smiley" - budgettet er ikke overholdt eller besparelsen er ikke opnået inden for budgetperioden.

Der er i tredje opfølgning uddelt i alt 120 smileys. De fordeler sig med 83 smileys på indsatsen og 37 på økonomien. Smileys givet på indsatsen fordeler sig sådan, at der er givet 60 glade smileys, 8 mellemfornøjede og 15 sure smileys. På økonomien fordeler de sig sådan, at 30 smileys er glade og 7 er sure.

 

På milepæle, der er givet en mellemfornøjet eller sur smiley, vil der være en kort status, der forklarer, hvorfor milepælen ikke er opnået, eller hvad den nuværende status er på milepælen.

 

Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret om den samlede opfølgning for Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Tredje opfølgning på "Aftale om budget 2019" på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Orientering om den aktuelle status på implementering af beskæftigelsesplanens indsatser og de opnåede resultater. Opfølgningen på de kvantitative mål bygger på seneste tilgængelige eksterne og interne data.

 

Derudover lægges der op til, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender en tilføjelse til den vedtagne Beskæftigelsesplan 2019.

 

Baggrund

Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan er toårig og samler overordnet op på implementeringen af en række lovgivningsmæssige og lokale initiativer og prioriteringer. Sagen følger foreløbigt op på indsatser og resultater i henhold til beskæftigelsesplanen.

 

Kommunernes beskæftigelsesplaner drøftes årligt i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) og på baggrund af den indsamlede viden, får kommunerne konkrete anbefalinger til fokusområder og prioriteringer.

 

Sagsfremstilling

Status på indsatser beskrevet i beskæftigelsesplanen er indeholdt i det vedlagte bilag.

 

Tilføjelse til Beskæftigelsesplan 2019

Ændret lovgivning pr. 1. marts 2019 betyder, at der i beskæftigelsesplanen skal indgå en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven.

 

Følgende afsnit foreslås derfor tilføjet til beskæftigelsesplanen:

 

”Ballerup Kommune har fokus på at vejlede borgere i repatriering. I 2019 igangsættes undervisning i repatriering af primære medarbejdere samt manuel udsøgning af målgruppen. Derudover implementeres en repatrieringskampagne, som indeholder videreformidling af viden til øvrige medarbejdere, temamøder for borgere samt udbredelse af informationsmateriale.”

 

Den opdaterede beskæftigelsesplan vil efterfølgende blive sendt til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orienteringen om opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019 tages til efterretning.
   
 2. Tilføjelse til Beskæftigelsesplan 2019 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. september 2019 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

De opdaterede nøgletal for beskæftigelsesområdet forelægges til orientering.

 

Baggrund

Som følge af både udviklingen på arbejdsmarkedet inden for de seneste år samt de interne projekter og arbejdsgange har det været nødvendigt, at revidere det, som er kernen i beskæftigelsesindsatsen og effekten af samme, og dermed også revidere afrapportering af tilhørende nøgletal. Det reviderede nøgletalskoncept blev endelig godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. september 2019.

 

Sagsfremstilling

Nøgletallene udarbejdes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, men kan også bruges administrativt i Center for Arbejdsmarked og bredere i Ballerup Kommune. Nøgletallene vil blive udarbejdet kvartalsvis i forbindelse med budgetopfølgninger.

 

Ifølge den seneste opgørelse kan der især peges på følgende væsentlige pointer:

 • Opgørelsen pr. august 2019 viser, at Ballerup Kommune stadig har en lavere ledighed (3,3 pct.) end hovedstadsområdet (3,8 pct.) samt landsgennemsnittet (3,6 pct.).
 • Den samlede langtidsledighed (defineret som jobparate borgere, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger) er højere i Ballerup Kommune (25 pct.) end landsgennemsnittet (23 pct.). Sammenlignet med landsgennemsnittet er langtidsledigheden i Ballerup Kommune lavere blandt kontanthjælpsmodtagerne, men højere blandt dagpengemodtagerne.
 • Det samlede forsørgertryk er 23,7 pct. i Ballerup Kommune, hvilket er højere end landsgennemsnittet (23,1 pct.). Korrigeret for førtidspension og efterløn er kommunens forsørgertryk (13,6 pct.) lavere end landsgennemsnittet (13,9 pct.).

Det reviderede nøgletalskoncept tager udgangspunkt i fire emner:

 • Arbejdsmarkedet og ledighed
 • Målgruppeudvikling
 • Indsats
 • Effekter.

Emnerne er valgt ud fra udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet, den konkrete indsats som borgeren får samt effekten af denne indsats. Der er i højere grad end tidligere fokus på hvor mange af de ledige borgere, der er tilknyttet en virksomhed (virksomhedspraktik, løntilskud, nyttejob), som kommer i job (ordinær ansættelse, fleksjob, småjobs) og uddannelse eller blot bliver raskmeldte.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orientering om nøgletal for beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at figur 5 "Forsøgertryk" skal udarbejdes svarende til versionen af den 10. september 2019.


Indhold

Sammendrag

Indsats- og aktiveringsstrategien er den overordnede ramme for, hvordan de beskæftigelsespolitiske mål skal udforme sig og hvilke indsatser, der skal tilvejebringes for de enkelte målgrupper. Ambitionerne for en helhedsorienteret og sammenhængende indsats danner ligeledes baggrund for indsats- og aktiveringsstrategien.

 

Baggrund

Vedlagte indsats- og aktiveringsstrategi forelægges til drøftelse med henblik på endelig godkendelse på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i december 2019.

 

Sagsfremstilling

Indsats- og aktiveringsstrategien beskriver, hvordan der skal arbejdes med indsatsen for borgere, som henvender sig i Center for Arbejdsmarked og som modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Alle borgere skal mødes med en målrettet indsats, som understøtter en hurtig tilbagevenden til job eller start i uddannelse. Det skal ske ved at arbejde målrettet med jobformidling, job- og uddannelsesrådgivning, opkvalificering og uddannelse.

 

Indsats- og aktiveringsstrategien beskriver endvidere hvilke principper, der gør sig gældende i samarbejdet med borgere og andre samarbejdspartnere. Samtidig beskriver den hvilke redskaber, inden for hver enkelt målgruppe, Center for Arbejdsmarked vil bringe i anvendelse for at leve op til de opstillede mål (jf. den politisk vedtagne Beskæftigelsesplan).

 

Input fra temadrøftelse om forenklingsreformen afholdt den 8. oktober 2019, er indarbejdet i første udkast af indsats- og aktiveringsstrategien.

 

Vedlagte indsats- og aktiveringsstrategi indstilles til endelig godkendelse i december 2019.

 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager konsulenterne Bjørg Sveinbjørnsson og Vedran Hrustic fra Center for Arbejdsmarked under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag (Heraf et tilknyttet efter mødet)

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Indsats- og aktiveringsstrategi drøftes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bakker op om beskrevne principper, ønsker tydeliggørelse af "hurtig aktivering" særlig i forhold til unge, og notatet får en sproglig gennemskrivning.

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2019 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune skal frem til 2021 reducere andelen af arbejdsstyrken i sygedagpengeforløb eller jobafklaringsforløb fra 3,8 pct. til 3,2 pct. Sagen giver en status på udviklingen i investeringscasen siden sidste behandling.

 

Baggrund

Omstillingscasen (EBU-03) om at nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring er en del af Ballerup Kommunes "Aftale om Budget 2019". Der følges jævnligt op på investeringscasen.

 

Sagsfremstilling

Omstillingscasen går ud på at reducere andelen af arbejdsstyrken i sygedagpengeforløb eller jobafklaringsforløb fra 3,8 pct. (2018 niveau) til 3,2 pct. svarende til en reduktion på op mod 170 fuldtidspersoner i 2021 i forhold til det forventede niveau. Indsatsen blev igangsat i 2018 og forventes gennemført ved udgangen af 2021.

 

Forsinket realisering af besparelsen

Det forventede fald i antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring er indtrådt senere, end det er angivet i investeringscasen. Det betyder, at mens besparelsen i første kvartal blev realiseret, så blev besparelsen i andet kvartal forsinket. Det betyder, at besparelsesprofilen i investeringscasen er rykket med et halvt år, grundet en forventning om forsinket realisering af besparelsen. Denne forsinkelse vises ved, at der er et fald i antallet af borgere i tredje kvartal af indeværende år.

 

Den samlede besparelse forventes stadig realiseret og investeringscasens periode forbliver uændret (2019-2021). Denne nye besparelsesprofil er indarbejdet i tredje budgetopfølgning 2019.

 

Udvikling i antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring

Siden starten af året er antallet af borgere på sygedagpenge faldet med ca. 35-40 sager. I samme periode er antallet af borgere i jobafklaring faldet med ca. 20-25 sager. Dvs. at det samlede antal borgere, omfattet af investeringscasen, er faldet med ca. 65. Sammenlignet med sidste år er antallet af borgere på sygedagpenge i Ballerup Kommune faldet med 7 pct., mens der i samme periode har været tale om landsgennemsnitlig stigning på 2 pct. Ligeledes er antallet af lange sygedagpengesager i Ballerup Kommune (over 1 år) faldet med 20 pct.

 

Der følges ugentligt op på udviklingen i antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring.

 

Organisatoriske ændringer siden sidste orientering

Siden sidste orientering er der foretaget følgende organisationsændringer:

 • Pr. 1. oktober 2019 er alle ansættelser i forbindelse med vakante stillinger på plads, hvilket betyder, at der igen kan arbejdes optimalt med investeringscasen.
 • Yderligere skærpelse af fokus på de første 13 uger af borgerens sygdomsperiode. Det betyder bl.a., at visitation af sagerne kommer til at ske dagligt og ikke én gang om ugen, hvilket er med til at fremskynde borgerens første kontakt med sagsbehandleren og evt. efterfølgende aktiv indsats.
 • Som et forsøg bliver sagsbehandlergruppen opdelt på to indsatsområder; "tidlig indsats" og "afklarende indsats", som ligeledes er med til at fremskynde sagsbehandlingen.

Den næste opdatering vil finde sted i forbindelse med næste budgetopfølgning.

 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde deltager afsnitsleder Claus Mercebach fra Center for Arbejdsmarked under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orienteringen om status på processen og indsatsen for borgere på sygedagpenge og i jobafklaring tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. oktober 2019 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at pejlemærkerne for Ballerup Kommunes nye sundhedspolitik skal sendes i høring i Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inspirationskataloget kan ses i bilag.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte forslaget til politisk prioriterede pejlemærker for sundhedspolitikken og evt. udarbejde et høringsvar. 

 

Baggrund

På mødet den 4. juni 2019 godkendte Social- og Sundhedsudvalget et kommissorium for udarbejdelse af Ballerup Kommunes Sundhedspolitik (se bilag). I kommissoriet er formålet med sundhedspolitikken beskrevet, og der er formuleret en række tværgående mål, som sætter en ramme for, hvor borgernes sundhed skal være i 2029.

 

Sagsfremstilling

Politiske pejlemærker

Administrationen stiller forslag om, at sundhedspolitikken bliver opbygget omkring tre politiske pejlemærker:

 • Mere bevægelse i hverdagen
 • Bedre mental sundhed og trivsel
 • Mere lighed i sundhed.

Mere bevægelse i hverdagen er udvalgt, da det er velkendt, at fysisk aktivitet har stor betydning for borgernes sundhed. Hos små børn styrker fysisk aktivitet den motoriske udvikling. Hos unge har fysisk aktivitet stor betydning for opbygningen af stærke knogler og den mentale sundhed. Hos voksne er fysisk aktivitet med til at forebygge for tidlig død og en lang række sygedomme. For ældre har fysisk aktivitet stor betydning for bevarelsen af et godt helbred og for opretholdelsen af funktionsevnen. Derfor er fysisk aktivitet et vigtigt fokusområde. Det er af samme årsag bekymrende, at Sundhedsprofilen viser, at 58 pct. af borgerne i Ballerup Kommune har meget stillesiddende tid (mere end 8 timer om dagen), samt at 29 pct. af borgerne ikke lever op til WHO's anbefalinger for fysisk aktivitet (3o minutters fysisk aktivitet om dagen). 

 

Bedre mental sundhed og trivsel er udvalgt, da udfordringerne med borgernes mentale sundhed vokser i Ballerup Kommune. Det kommer bl.a. til udtryk ved at der ses en stigning over tid i Ballerup Kommune i forhold til andelen af borgere med højt stressniveau (fra 22 pct. i 2010 til 27 pct. i 2017), med svage sociale relationer (fra 20 pct. i 2010 til 23 pct. i 2017) og med dårlig selvvurderet helbred (fra 15 pct. i 2010 til 17 pct. i 2017). Desuden stiger andelen af borgere, som har en psykiatrisk diagnose. Andelen af børn og unge med en psykiatrisk diagnose er steget fra 3,2 pct. i 2013 til 4,1 pct. i 2018. Andelen af voksne med en psykiatrisk diagnose er i samme periode steget fra 5,2 pct. i 2013 til 5,7 pct. i 2018.

 

Fysisk og mental sundhed hænger sammen. Der ses desværre et mønster, hvor borgere med dårlig mental sundhed også har en større tendens til at ryge, være fysiske inaktive, drikke for meget alkohol og have usunde kostvaner. Konsekvenserne af dårlig mental sundhed og mistrivsel er omfattende. Det har bl.a. indflydelse på børns skolegang, unges fastholdelse i uddannelsessystemet, voksnes tilknytning til arbejdsmarkedet og ældres ensomhed. Borgernes generelle trivsel og mentale sundhed er derfor et centralt anliggende for alle velfærdsområder i kommunen.

 

Mere lighed i sundhed er udvalgt, da det er en af de største sundhedspolitiske udfordringer. Med social ulighed i sundhed menes, at risikofaktorer og sygdomme er socialt skævt fordelt i samfundet. Det betyder bl.a., at borgere med kort eller ingen uddannelse dør tidligere og har færre gode leveår end medborgere med videregående uddannelser. Nogle af de områder, der har størst betydning for forebyggelse af ulighed i sundhed er, at børn får en god og tryg start på livet, børn trives og lærer noget i skolen, unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse samt at folk uden for arbejdsmarkedet kommer ind på arbejdsmarkedet. Desuden er det vigtigt at forebygge usund livsstil. Her tænkes især på forebyggelse af rygning, som er den enkelte faktor, der har størst betydning for social ulighed i sundhed. Men forebyggelse af usunde kostvaner, misbrug af stoffer og alkohol samt fysisk inaktivitet er også vigtigt. 

 

Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden og kommuner i 2017 samt faktaark for Ballerup Kommune er vedhæftet sagen.

 

Inspirationskatalog

Ballerup Kommune står på en brændende platform, som kun kan løses ved at intensivere forebyggelsesarbejdet og fuldt implementere de indsatser, som man ved virker. Ballerup Kommune skal blive bedre til at samarbejde på tværs af de store velfærdsområder og etablere samarbejde med aktører uden for kommunen, så man når ud til flest mulige borgere. Desuden er Ballerup Kommune nødt til at tænke i nye løsninger og metoder.

 

Administrationen stiller derfor forslag om, at sundhedspolitikken - ud over pejlemærkerne - også stiller skarpt på konkrete handlinger, som Ballerup Kommune ved kan være med til at vende den negative udvikling på sundhedsområdet. 

 

Der er udarbejdet et inspirationskatalog med eksempler på tiltag, som der er forskningsmæssig belæg for at arbejde med på forebyggelsesområdet. Kataloget indeholder også eksempler på tiltag i andre kommuner, som ikke er evalueret fuldt ud endnu. Der er konkrete eksempler på tiltag inden for hvert politisk pejlemærke. Eksemplerne kan sammen med øvrige tiltag bruges som inspiration til det videre arbejde med udarbejdelse af konkrete forslag af handlinger til implementering af sundhedspolitikken i Ballerup Kommune. 

 

Inddragelse af relevante aktører

Det næste trin i udarbejdelsen af sundhedspolitikken vil være inddragelse af relevante aktører. Der planlægges en inddragelsesproces i efteråret 2019, hvor der tages udgangspunkt i de politiske pejlemærker, som Social- og Sundhedsudvalget beslutter skal være rammen for sundhedspolitikken.

Inddragelsesprocessen kan således bruges til at trykprøve og kvalificere de politisk prioriterede pejlemærker, så sundhedspolitikken bliver så relevant som muligt for borgerne i Ballerup Kommune.

 

Aktørerne, som skal inddrages i udviklingen af sundhedspolitikken, vil blive udvalgt på baggrund af de politiske prioriterede pejlemærker. En foreløbig liste af relevante aktører er som følger:

 • Erhvervslivet
 • Ballerup Fælleselevråd (BAFE)
 • Ungdomsrådet
 • Forældre til børn i skole og dagsinstitutioner
 • Foreningslivet
 • Unge på ungdomsuddannelser
 • Erhvervsuddannelser
 • Borgere i berøring med det kommunale sundhedssystem
 • Almen praksis
 • MED-systemet samt frontmedarbejdere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Forslag til politiske pejlemærker for sundhedspolitikken drøftes. 
   
 2. Der udarbejdes et høringssvar til forslaget for de politiske prioriterede pejlemærker for Ballerup Kommunes Sundhedspolitik.

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at der videre frem udarbejdes handlingsplan for unges mentale trivsel og sundhed med en indvolvering af udvalget.

Dokumenter

Download samlet dokument

Download