Kultur- og Fritidsudvalget

08.01.2019 kl. 13:00
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog

Åben dagsorden


 1. Referat fra brugerrådsmøde i Måløv Idrætspark.

  Bilag
  1 bilag
   
 2. Referat fra brugerrådsmøde i Lautrupgård Musik- og Kulturhus, herunder valg til brugerråd.

  Bilag
  1 bilag
   
 3. Integrationsprojekt - evaluering af uddannelse af nye bydelsmødre.

  Bilag

  1 bilag
   
 4. Puljer under Kultur- og Fritidsudvalget i 2019

  Bilag
  1 bilag

   
 5. Formandsbeslutning om ekstra tilskud til Jul på Kirketorvet i Ballerup.
   
 6. Forbrug til vedligeholdelse af kunst i byens rum 2018.

  Bilag
  1 bilag

   
 7. Status på arbejdet med rideskolen jf. lovændring om hold af heste.
   
 8. Det aktuelle forbrug i puljen "Musik i fællesskaber".

  Bilag
  1 bilag
   
 9. Møde med Teaterforeningen TEMA.

Beslutning

Taget til efterretning


Indhold

Sammendrag

Udmøntningen af "Aftale om budget 2019" for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde bliver forelagt til orientering. Der er mulighed for at komme med bemærkninger til udmøntningen.

 

Baggrund

Forligsparterne bag "Aftale om budget 2019", Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, har fordelt ansvarsområderne i aftalen.

 

De enkelte fagudvalg orienteres om udmøntningen af "Aftale om budget 2019" for de dele, som vedrører deres fagområde. Fagudvalgene har mulighed for at komme med bemærkninger til udmøntningen.

 

Sagsfremstilling

Den politiske "Aftale om budget 2019" blev indgået den 8. oktober 2018 mellem samtlige partier i Kommunalbestyrelsen; Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Med aftalen blev der politisk truffet beslutning om, hvad administrationen skal prioritere og arbejde videre med.

 

Forligsparterne bag aftalen har fordelt ansvarsområderne i aftalen, og udmøntningen af aftalen for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde forelægges til orientering.

 

Udmøntningen består i, at der for de enkelte delelementer i aftalen er udarbejdet milepæle, der afrapporteres ved hver budgetopfølgning. Derved kan fremdriften på det enkelte delelement i aftalen følges, så der kan træffes beslutning, om der skal korrigeres i den oprindelige plan for at nå målet. Der vil være fire opfølgninger på "Aftale om budget 2019", hvoraf tre er knyttet til budgetopfølgningerne, og den sidste foretages efter årets udgang. Den sidste opfølgning vil vise, om det overordnede mål er nået.

 

Der følges op på milepælene ved hjælp af en smileyordning på henholdsvis indsats og økonomi.

 

Dokumentet indeholder også de pejlemærker, som vil blive håndteret administrativt. Disse pejlemærker vil ikke blive medtaget ved opfølgningerne.

 

I bilaget fremgår de dele af "Aftale om budget 2019" som vedrører Kultur- og Fritidsudvalget. Endvidere indeholder bilaget milepæle for, hvornår og hvordan de enkelte dele udmøntes. Udvalget har mulighed for at komme med bemærkninger til udmøntningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at 

 1. Udmøntningen af "Aftale om budget 2019" for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde med eventuelle bemærkninger tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker det præciseret under 1.20 "Fællesskabende aktiviteter i bydelene", at midlerne uddeles af udvalget, ikke administrativt.


Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 20. november 2018 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Foreningen NORDEN har 100 års jubilæum i 2019. I den forbindelse har Foreningen NORDEN skrevet til samtlige borgmestre i Danmark for at opfordre kommunerne til at medvirke til at markere jubilæet i 2019. Økonomiudvalget har på sit møde den 20. november 2018 besluttet at oversende sagen til fagudvalgene med henblik på at få input til, hvordan NORDENs 100 års jubilæum kan markeres i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Brev fra Foreningen NORDEN til samtlige borgmestre i Danmark (se bilag).

 

Sagsfremstilling

Foreningen NORDEN har følgende på sin hjemmeside om foreningens formål:


"Foreningen NORDENs formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mv."

 

Foreningen NORDEN blev oprettet i skyggen af første verdenskrig i de tre nordiske lande Danmark, Sverige og Norge i april 1919, og indledte hurtigt et fælles arbejde for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden under mottoet "Kendskab giver venskab". Stifterne håbede, at man ved øget samarbejde og forståelse kunne undgå endnu et krigsmareridt. Senere blev foreningen NORDEN dannet i Finland og Island samt i de selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.


I Danmark har foreningen over 100 lokalafdelinger og godt 13.000 personlige medlemmer, mere end 500 skole- og biblioteksmedlemmer, samt mere end 100 organisationer, foreninger og virksomheder, der støtter foreningens arbejde som medlemmer. Endvidere omfatter "familien" en selvstændig ungdomsorganisation, Foreningen NORDENs Ungdom, der også er aktiv i hele landet. Foreningen NORDEN har en lokalafdeling i Ballerup, som har Jens Bruunsgaard som formand.


Af brevet til borgmesteren fremgår, at Foreningen NORDEN har følgende forslag til kommunerne til fejring af jubilæet:

 • Plant en lille lund med de nordiske træer (fx bøg for Danmark, birk for Sverige, gran for Norge, ene for Finland og røn for Island)
 • Opsæt et vejskilt med navne, pile og afstande til jeres venskabsbyer
 • Opkald en plads eller ny vej noget nordisk
 • Opsæt en bænk eller sæt en sten på torvet med en markering af venskabsbyerne.

Foreningen fremfører i brevet et ønske om et eller andet mere varigt symbol på kommunens glæde ved det nordiske samarbejde.

 

Ballerup Kommune har Ystad som samarbejdskommune i Norden på nuværende tidspunkt. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. november 2018, at Ballerup Kommune skal tage kontakt til Ystad Kommunes nye politiske ledelse for at forhøre sig om mulighederne for en fælles markering.

 

Økonomiudvalget besluttede samtidig at bede fagudvalgene om at komme med input til, hvordan markeringen af jubilæet kunne ske.

 

Administrationen anbefaler, at markeringen holdes på et rimeligt ressourceniveau, da der ikke er afsat specifikke midler til opgaven i 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ikke afsat selvstændige midler af til markeringen af jubilæet. I det omfang Ballerup Kommune ønsker at medvirke i markeringen af jubilæet, skal der anvises finansiering til formålet.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at:

 1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og eventuelle initiativer inden for udvalgets ressortområde med henblik på markering af NORDENs 100 års jubilæum.

Beslutning

Sagen blev drøftet

 

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker:

 • At det drøftes med Musikfesten, om de kan samle nordiske amatørmusikere.
 • At Biblioteket bedes køre et tema om nordisk litteratur.
 • At Pederstrup, herunder museet, spørges ind til deres muligheder for at bidrage.
 • At mulighederne for at lave et arrangement med herboende borgere fra andre nordiske lande afsøges.
 • At mulighederne for kunst i byens rum med nordisk islæt afsøges.

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2018 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. november 2018, at Ballerup Idrætsby samt TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter (Tapeten) sammenlægges organisatorisk og Ballerup Idrætsby overtager driften/ansvaret for Tapeten.

 

Som en naturlig følge af den organisatoriske sammenlægning af Tapeten og Ballerup Idrætsby foreslår administrationen, at brugerrådet i Ballerup Idrætsby lægges sammen med brugerrådet på Tapeten. På baggrund af dette forslag foreslås det videre, at der overordnet kigges på brugerrådenes sammensætning i Ballerup Kommune, herunder den politiske deltagelse i brugerrådene.

 

Sammenlægning af brugerrådene i Ballerup Idrætsby og Tapeten har været sendt til høring i de to brugerråd.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. november 2018, at Ballerup Idrætsby og Tapeten sammenlægges organisatorisk, samt at Ballerup Idrætsby overtager driften/ansvaret for Tapeten.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af den organisatoriske sammenlægning af Ballerup Idrætsby og Tapeten foreslår administrationen, at de to brugerråd lægges sammen til et brugerråd. Forslaget har været sendt til høring i de to brugerråd.

 

Brugerrådet i Ballerup Idrætsby udtrykker bekymring for en centralisering af brugerrådene under Ballerup Idrætsby. Brugerrådets opfattelse er, at brugerrådende kun skal bestå af de foreninger, der har faciliteter på stederne med baggrund i nærhedskriteriet.

 

Brugerrådet på Tapeten har ikke nogen indvendinger til sammenlægningen.

 

Administrationen anbefaler, at de to brugerråd sammenlægges til et brugerråd for at sikre en helhedstænkning i driften og anvendelsen af faciliteterne og samtidig sikre fælles forståelse og samarbejde mellem brugerne omkring anvendelsen af kommunale faciliteter.

 

Såfremt administrationens anbefaling følges, skal der udarbejdes et nyt sæt vedtægter for brugerrådet. Disse vil blive fremlagt på et senere møde til godkendelse.

 

I forlængelse af, at der skal udarbejdes nye vedtægter for brugerrådet, vil administrationen tage en drøftelse med alle brugerråd under kultur- og fritidsområdet. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i et notat, der i 2011 blev udarbejdet til brugerrådene, og som danner baggrund for brugerrådenes vedtægter. Notatet beskriver bl.a. brugerrådenes sammensætning, kompetencer og opgaver.

 

Administrationen vil inden sommerferien 2019 fremlægge et revideret notat, der skal danne baggrund for brugerrådenes vedtægter.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Brugerrådet i Ballerup Idrætsby og brugerrådet på TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter lægges sammen til et brugerråd.
   
 2. Forslag til nye vedtægter for det nye brugerråd fremlægges til godkendelse på et senere møde. 
   
 3. Der inden sommerferien 2019 bliver fremlagt et notat til politisk godkendelse, der skal danne baggrund for brugerrådenes vedtægter. 

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Der ønskes et dialogmøde med brugerne i Ballerup Idrætsby og TAPETEN, Forenings- og Frivillighedscenter om vedtægter, brugerrådets sammensætning mv.

 

Jacob Wøhler Jørgensen (V) og Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen, idet de to partier gerne havde set et dialogmøde afholdt forud for beslutningen.

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har fået en henvendelse fra Event-Theater, Brandenburg vedrørende et besøg i Ballerup med teaterforestillingen “MITFontane – nach Dänemark” i 2019. I forestillingen medvirker også repræsentanter fra Ballerup Kommune.

 

Ballerup Kommunes udgifter til besøget vil beløbe sig til 36.900 kr. Det indstilles, at der bevilges 36.900 kr. fra Kulturtilskudspuljen til formålet.
 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har Kulturtilskudspuljen, hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge tilskud fra.


Kriterier:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle Ballerup Kommunes borgere.
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.
 • Alle, der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.
 • Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

På baggrund af samarbejdsaftalen mellem Ballerup Kommune og Brandenburg an der Havel, har Ballerup Kommune fået en henvendelse fra Event-Theater, Brandenburg vedrørende et besøg i Ballerup med teater- og musikforestillingen “MITFontane – nach Dänemark”. Forestillingen handler om Theodor Fontane (1819-1898), der var en tysk apoteker og forfatter. Besøget, der skal foregå i 2019, vil markere 200-året for hans fødsel.

Forestillingen vil blive opført på tysk og varer ca. 2 timer inkl. 15 minutters pause.

I forestillingen medvirker fire personer fra Brandenburg an der Havel samt tre personer fra Ballerup Kommune.

Oplægget fra Event-Theatre er, at forestillingen skal opføres i Ballerup og i København. Gruppen har tidligere være i kontakt med den tyske kirke Skt. Petri Kirken i København, der har vist interesse for at huse forestillingen.

I Ballerup kan forestillingen eksempelvis foregå i Atriet på Ballerup Rådhus eller alternativt i Spillestedet Baghuset. Alle borgere vil blive indbudt gratis til forestillingen. Med henvisning til at forestillingen foregår på tysk, kan det forventes, at arrangementet vil appellere til en mindre målgruppe.

I henvendelsen lægges der op til, at Ballerup Kommune dækker dele af omkostningerne ved besøget, bl.a. hotelophold og udgifter i forbindelse med opførslen i Ballerup. Event-Theatre dækker selv transportudgifter. Endvidere er det Center for Skoler, Institutioner og Kulturs forslag, at teatergruppen selv dækker eventuelle udgifter vedrørende opførslen i København og til de medvirkende fra Ballerup Kommune.

 

Ballerup Kommunes udgifter vil fordele sig således:

 

Honorar til de medvirkende fra Tyskland15.000 kr.
Overnatning16.800 kr.
Teatertekniker til forestillingen i Ballerup2.500 kr.

Udgifter til lokale til forestilling i Ballerup/udgifter

til rådhusbetjente

2.600 kr.
I alt36.900 kr.

 

Det vil være muligt at ansøge den tyske ambassade om 500-1.000 euro (3.750–7.500 kr.) i støtte til koncerten. Behandlingstiden strækker sig over et par måneder. Et eventuelt støttebeløb fra ambassaden vil blive modregnet ved regnskabsaflæggelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudspuljen har et budget for 2019 på 408.506 kr. Der er forud for dette møde disponeret følgende tilskud:

 

Ansøger

Bevilget tilskud

Beløb ekskl. moms

Skovlunde Lokalråd

25.000 kr.

23.000 kr.

Kig & Lyt

45.000 kr.

45.000 kr.

Ballerup Museum (fastelavn)

5.000 Kr.

4.600 kr.

Lautrupgård Brugerråd

17.000 kr.

15.640 kr.


Der er herefter 320.266 kr. til fordeling efter ansøgning i 2019.

 

Ansøgninger på dette møde:

Ansøger                              

  Ansøgt tilskud

Beløb ekskl. moms

Måløv Musikforening

15.000 kr.

13.800 kr.

Event-Theatre

36.900 kr.

33.948 kr.

Ballerup - Burkina Faso70.000 kr.

64.400 kr.

 

Ved imødekommelse af ovenstående ansøgninger vil der være 208.118 kr. til fordeling i resten af 2019.

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et kulturtilskud på 36.900 kr. til Event-Theatres besøg i Ballerup med teaterforestillingen "MITFontane - nach Dänemark".

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Kultur- og Venskabsforeningen Ballerup - Burkina Faso ansøger om et tilskud på 70.000 kr. fra Ballerup Kommunes Kulturtilskudspulje, til medfinansiering af et besøg af børnegruppen Wamdé fra Burkina Faso.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har kulturtilskudspuljen, hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge tilskud fra.


Kriterier:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle Ballerup Kommunes borgere.
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.
 • Alle, der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.
 • Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

Kultur- og Venskabsforeningen Ballerup - Burkina Faso ansøger kulturtilskudspuljen om midler til at medfinansiere børnegruppen Wamdés besøg. Gruppen kommer fra Burkina Faso og består af gadebørn, der har fået en ny chance på Wamdé Skolen. Børnene optræder med dans, sang og musik. 

 

Wamdé har en særlig tilknytning til Ballerup Kommune. I 2001 blev det første spadestik taget til en børnelandsby, på jord overdraget fra regeringen til formålet. Ved indvielsen var to tidligere præsidenter til stede samt Ballerup Kommunes tidligere borgmester og Ballerup Skole Orkester. Der er nu bygget sovesale, øvelokaler, skole og værksteder på jorden, og her lærer gadebørn at danse, spille og synge på et højt niveau, samtidig med at de får chancen for skolegang og en praktisk uddannelse.

 

Børnene optræder under navnet Wamdé. Wamdé har været på turnéer i bl.a. Frankrig, Schweiz og Danmark. Ballerup Kommune har tidligere haft tre besøg af Wamdé, hvor de har optrådt ved Ballerup Festival og spillet og optrådt på kommunens skoler og institutioner. Hertil kommer, at Ballerup Skole Orkester ved flere lejligheder har spillet med gruppen både i Burkina Faso og i Ballerup.

 

Mødet med andre kulturer har fra begyndelsen været en central ambition i Wamdés arbejde. De mange børn og unge, som har været i kontakt med Wamdé under gruppens tre besøg i Ballerup Kommune, har fået ny erfaring og læring om den afrikanske virkelighed. De afrikanske børn har på deres side oplevet, at på trods af den materielle fattigdom de kommer fra, så repræsenterer de et socialt fællesskab, en traditionsforankret kultur og en smittende livsglæde, som aftvinger respekt hos både børn og voksne på deres turnéer i Europa.

 

I forbindelse med gruppens besøg i Ballerup Kommune i august 2019 planlægges optrædener på skoler, i børnehuse, fritidshjem og klubber. Desuden offentlige optrædener i alle tre bibliotekshuse. Endvidere skal gruppen optræde med Ballerup Skole Orkester ved Ballerup Musikfest.

 

Kultur- og Venskabsforeningen Ballerup - Burkina Faso ansøger om 70.000 kr. fra Ballerup Kommune til medfinansiering af et besøg af børnegruppen Wamdé. Udgifterne til besøget anslås til følgende:

 

Flybilletter 20 personer120.000 kr.
Mad/ophold40.000 kr.
Transport                                                  10.000 kr.
I alt170.000 kr.

 

Projektet forventes finansieret således:

 

Ballerup - Burkina Faso - egenfinansiering10.000 kr.
Lions Ballerup10.000 kr.
Donationer fra musiklivet20.000 kr.
Ballerup Musikfest10.000 kr.
Fundraising via lokale og private fonde50.000 kr.
Kulturtilskudspuljen70.000 kr.
I alt170.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudspuljen har et budget for 2019 på 408.506 kr. Der er forud for dette møde disponeret følgende tilskud:

 

Ansøger

Bevilget tilskud

Beløb ekskl. moms

Skovlunde Lokalråd

25.000 kr.

23.000 kr.

Kig & Lyt

45.000 kr.

45.000 kr.

Ballerup Museum (fastelavn)

5.000 Kr.

4.600 kr.

Lautrupgård Brugerråd

17.000 kr.

15.640 kr.


Der er herefter 320.266 kr. til fordeling efter ansøgning i 2019.

 

Ansøgninger på dette møde:

Ansøger                              

  Ansøgt tilskud

Beløb ekskl. moms

Måløv Musikforening

15.000 kr.

13.800 kr.

Event-Theatre

36.900 kr.

33.948 kr.

Ballerup - Burkina Faso70.000 kr.

64.400 kr.

 

Ved imødekommelse af ovenstående ansøgninger vil der være 208.118 kr. til fordeling i resten af 2019.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der bevilges et kulturtilskud på 70.000 kr. til Kultur- og Venskabsforeningen Ballerup - Burkina Faso og børnegruppen Wamdés besøg i Ballerup Kommune.
   
 2. Såfremt projektet ikke kan realiseres med supplerende, ekstern finansiering, tilbageføres midlerne til kulturtilskudspuljen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

 

Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen og ønskede ført til protokol, at Dansk Folkeparti ikke er betænkelige ved projektet, men synes, at det er for dyrt.

 

 


Indhold

Sammendrag

Måløv Musikforening søger om et driftstilskud for 2019 på 15.000 kr.

 

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har kulturtilskudspuljen, hvor Ballerup Kommunes foreninger, organisationer, borgergrupper m.fl. kan søge tilskud fra.
 

Kriterier:

 • De kulturelle arrangementer skal være åbne for alle Ballerup Kommunes borgere.
 • Bevilgede tilskud ydes ofte som underskudsgarantier. Dermed kommer et eventuelt tilskud først til udbetaling, hvis regnskabet viser et underskud.
 • Alle, der modtager kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, har pligt til at oplyse om det i deres PR-materiale for det aktuelle arrangement.

Kulturtilskud, herunder underskudsgarantier, ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten

 

Det er kutyme at bevilge et årligt driftstilskud på 15.000 kr. til Måløv Musikforening. Tilskuddet bruges til delvis dækning af foreningens underskud, der i 2019 forventes at blive på netto 30.000 kr.

 

Sagsfremstilling

Måløv Musikforening afholder årligt fem koncerter. I sæson 2018-2019 afholdes de fire koncerter i festsalen på Måløvhøj Skole, afdeling Måløv og én koncert, Nytårskoncerten, i Baltoppen LIVE. Koncerterne er åbne for alle mod betaling af entré på 100 kr. Foreningens 101 kontingentbetalende medlemmer har dog gratis adgang til alle koncerter. Kontingentsatserne er uændrede fra 2016.

 

Måløv Musikforenings seneste årsregnskab, der er fra 2017, viser en egenkapital på ca. 59.000 kr. ved årets udgang efter et mindre underskud på driftsregnskabet på 1.000 kr.

 

Der budgetteres i 2019 med et underskud på 41.000 kr. Måløv Musikforening budgetterer med selv at dække 11.000 kr. af underskuddet. Der resterer derefter et underskud på 30.000 kr., der, udover denne ansøgning, søges dækket ved tilskud fra Statens Kunstfond.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kulturtilskudspuljen har et budget for 2019 på 408.506 kr. Der er forud for dette møde disponeret følgende tilskud:

 

AnsøgerBevilget tilskudBeløb ekskl. moms
Skovlunde Lokalråd25.000 kr.23.000 kr.
Kig & Lyt45.000 kr.45.000 kr.
Ballerup Museum (fastelavn)5.000 Kr.4.600 kr.
Lautrupgård Brugerråd17.000 kr.15.640 kr.
   


Der er herefter 320.266 kr. til fordeling efter ansøgning i 2019.

 

Ansøgninger på dette møde:

Ansøger                              

  Ansøgt tilskud

Beløb ekskl. moms

Måløv Musikforening

15.000 kr.

13.800 kr.

Event-Theatre

36.900 kr.

33.948 kr.

Ballerup - Burkina Faso70.000 kr.

64.400 kr.

 

Ved imødekommelse af ovenstående ansøgninger vil der være 208.118 kr. til fordeling i resten af 2019.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der ydes et driftstilskud på 15.000 kr. til Måløv Musikforening fra kulturtilskudspuljen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Egebjerg E-sport søger om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening.

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

I henhold til folkeoplysningslovens § 14, stk. 2 rummer det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde idræt samt idébestemt og
samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde.

Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 1 indeholder krav om, hvilke oplysninger en foreningsvedtægt skal indeholde. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har gennemgået vedtægterne for Egebjerg E-sport. Vedtægterne overholder formalia.

 

Sagsfremstilling

Egebjerg E-sport er en nystiftet forening. Medlemmerne er hovedsagelig børn og unge, mens bestyrelsen består af en gruppe forældre. Foreningen har foreløbig 16 medlemmer, hvoraf 10 medlemmer er under 25 år. 10 medlemmer bor i Ballerup Kommune, mens 6 bor uden for kommunen

 

Formålet i følge foreningens vedtægter er:

"at skabe, udbrede og fremme interessen for e-sport ved at skabe rammer for et fællesskab, såvel e-sportsligt som kulturelt. Dette sker ved at samle alle medlemmer under de bedst mulige forhold til udøvelse af e-sport, i henhold til foreningens værdisæt".

 

Fra foreningens værdisæt:

"Fællesskab
E-sport og gaming kan rumme mange forskellige niveauer og aldersgrupper inden for samme træning og spil. Det vil vi have fokus på ifm. vores træninger, camps og events. Vi vil have fokus på, at de unge lærer noget om at være et team, om hvad gode fællesskaber kan gøre ved mennesker og dermed også deres evner inden for det at spille. Vi vil fokusere på at se på hver enkelts kompetencer, og lære dem at lære fra sig, og indgå i foreningslivet, med de muligheder det giver for fællesskabet".

 

Foreningen har, sammen med ansøgning om foreningsgodkendelse, søgt om anvisning af lokale. Hvis foreningen godkendes, er der mulighed for anvisning af lokale i Egebjergområdet. I henhold til folkeoplysningsloven skal ledige lokaler anvises med det udstyr, der normalt findes i lokalet. Særligt inventar, udstyr og internetforbindelse er ikke omfattet af anvisningsforpligtigelsen og skal selv finansieres af foreningen.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur afventer en foreningsgodkendelse, inden der optages en mere konkret drøftelse af foreningens lokalebehov med foreningens bestyrelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Egebjerg E-sport godkendes som frivillig folkeoplysende forening.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Klatreklubben Pløks søger om et tilskud på 100.000 kr. fra Vækstpuljen. Tilskuddet skal indgå som delvis finansiering af en ny offentlig tilgængelig klatrevæg på gavlen af Skovlundehallen ved Skovlunde Skole, afdeling Nord.

 

Det indstilles, at der bevilges et tilskud på 58.587 kr.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har en særlig pulje på ca. 58.587 kr. til nye initiativer, udvikling og forsøg inden for folkeoplysningsområdet. Puljen er til aktiviteter, der fremmer foreningslivets engagement og fællesfølelse overfor det omgivende samfund.

 

Puljen støtter:

 • Nye initiativer med folkeoplysende formål
 • Udviklingsarbejde
 • Enkeltstående projekter
 • Amatørkulturelle aktiviteter
 • Folkeoplysende tilbud til børn og unge
 • Samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål
 • Virksomhed af tværgående karakter.

Sagsfremstilling

Klatreklubben Pløks ønsker at igangsætte nye initiativer. Klubben har efter afsluttede ombygningsprojekter ressourcer, såvel økonomiske og i form af frivillige til at igangsætte nye aktiviteter, der både kan være til gavn for klubbens egne medlemmer, men også kan komme andre til gode.

 

Klatreklubben Pløks modtager løbende mange henvendelser fra skoler, spejdere og andre foreninger, der ønsker at benytte klubbens faciliteter i Skovlundehallen.

 

Bestyrelsen arbejder derfor med en idé om at etablere en udendørs klatrevæg for enden af hallen, lige uden for dørene ind til foreningens klatrehal. Gavlen giver mulighed for at etablere en udendørs klatrevæg på op til 20 meter i bredden og cirka 15 meter i højden. Center for Ejendomme har oplyst, at der ikke er noget til hinder for, at en klatrevæg kan etableres her.

 

Klatreklubben Pløks vil etablere, vedligeholde og bygge ruter på væggen, som skal kunne benyttes af skoler, organisationer og foreninger uden for klatreklubbens åbningstid. Væggen vil blive etableret på en sådan måde, at den kan aflåses med det nøglebriksystem, der er etableret til den indendørs klatrevæg. Således kan klubben kontrollere, hvem der har adgang til væggen og sikre den mod uforsvarlig brug af andre. Klatreklubben vil sørge for at uddanne ikke-medlemmer, der efterfølgende vil få udleveret en nøglebrik, så væggen kan benyttes på vilkårlige tidspunkter. En tilsvarende anvendelse kendes fra Banana Park på Nørrebro. 

 

Derudover kan klubbens mere end 20 instruktører stå for klatrearrangementer for andre, der ikke har gennemgået en uddannelse, der kvalificerer dem til at anvende klatrevæggen.

 

Klatreklubben Pløks indendørs klatrevæg er etableret med frivillig arbejdskraft af klubben selv. Bygning af en udendørs væg kræver dog, at der anvendes et firma, der står for hovedparten af opførelsen. Pløks har indhentet et foreløbigt estimat på omkostninger til etablering af en udendørs klatrevæg af denne størrelse, der lyder på i alt 750.000 kr.

 

Selvom dette er et foreløbigt beløb, viser det størrelsen på projektet. Klatreklubben Pløks vil i størst muligt omfang bidrage med frivilligt arbejdskraft til etablering af væggen, men det er endnu uvist, om det kan nedbringe prisen og i givet fald med hvor meget.

 

Klatreklubben Pløks egenkapital er på ca. 300.000 kr. og foreningen vil kunne bidrage med 100.000 kr. Der ansøges om et tilsvarende beløb fra Vækstpuljen. Derudover vil der blive søgt om fondsmidler bl.a. fra DIF og DGIs foreningspulje. Når endelig skitseforslag samt et detaljeret budget foreligger, træffes der endelig beslutning om gennemførelse af projektet på generalforsamlingen i februar 2019.

 

Under henvisning til projektets omfang ønsker foreningen allerede nu en tilkendegivelse af mulighed for tilskud fra Vækstpuljen.

 

Det foreslås, at et eventuelt tilskud forudsætter, at Klatreklubben Pløks forpligter sig til at uddanne mindst fem lokale ikke-medlemmer til brug af væggen uden beregning, samt gennemfører mindst fem arrangementer for lokale institutioner, foreninger og skoler mv. uden beregning. Det foreslås videre, at tilskuddet gives under forudsætning af, at Klatreklubben Pløks tilvejebringer supplerende, ekstern finansiering til at gennemføre projektet. Sker dette ikke tilbageføres midlerne til Vækstpuljen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Vækstpuljen på ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter m.v. har et budget på  58.587 kr. i 2019. Der er ikke bevilget tilskud forud for dette møde.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Der bevilges et tilskud på 58.587 kr. fra Vækstpuljen til etablering af udendørs klatrevæg på Skolunde Skole, afdeling Nord.
   
 2. Såfremt projektet ikke kan realiseres med supplerende, ekstern finansiering, tilbageføres midlerne til Vækstpuljen.
   
 3. Klatreklubben Pløks forpligtes til vederlagsfrit at uddanne fem lokale brugere i brug af væggen.
   
 4. Klatreklubben Pløks forpligtes til vederlagsfrit at afholde fem klatrearrangementer for lokale brugere, der ikke er uddannede til at bruge væggen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Administrationen er blevet kontaktet af Haveselskabet og Københavns MiddelalderMarked med henblik på at bruge Harrestrup Ådal til at afholde to større arrangementer i 2019 - og sandsynligvis også fremover. Sammen med de allerede planlagte, årlige begivenheder - Væbnerfestival og Kræmmermarked - bliver området tæt dækket af begivenheder i sommerperioden. Det vurderes, at op mod 75.000 besøgende vil deltage i begivenhederne. I tråd med vision 2029 har Ballerup Kommune med disse arrangementer mulighed for at indplacere sig endnu tydeligere på det kommunale landkort, som et spændende sted at bo og opholde sig. Det indstilles, at administrationen fortsætter planlægningen af arrangementerne. Sagen forelægges til orientering i både Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Baggrund

Ballerup Kommune har i Harrestrup Ådal et velegnet område til at afholde store arrangementer. Administrationen er derfor blevet kontaktet af Haveselskabet og af Københavns MiddelalderMarked, der begge ønsker at afholde arrangementer i Harrestrup Ådal i 2019. Administrationen har afholdt møder med de to aktører, og det ser nu ud til at kunne blive en realitet fra 2019 og fremadrettet. Der er tale om to foreningsaktører, hvorfor der findes hjemmel i Kommunalfuldmagten til at indgå samarbejder med to aktører.

 

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet kontaktet af Haveselskabet og Københavns MiddelalderMarked med henblik på at bruge Harrestrup Ådal til at afholde to større arrangementer i 2019 - og sandsynligvis også fremover.

 

Københavns MiddelalderMarked

Københavns MiddelalderMarked, som er en folkeoplysende forening, er blevet afholdt siden 2007 og har tidligere været afholdt i Valbyparken. Middelaldermarkedet skaber en tidslomme, der tager de besøgende tilbage til middelalderen, hvor værksteder med forskellige håndværk fra tidsalderen, ridderturneringer og kampshows kan opleves. Middelaldermarkedet forventes at tiltrække ca. 30.000 besøgene over fire dage og bliver afholdt i pinsen 2019 (den 7.-10. juni). Middelaldermarkedet inviterer også skoler og institutioner til at komme og opleve de forskellige værksteder m.m.

 

Der er entré for besøgende, som tilgår Københavns MiddelalderMarked.

 

CPH Garden 2019

CPH Garden 2019 er Haveselskabets haveudstilling, hvor der vil blive etableret 8 showhaver og 150 udstillere med inspiration til spændende haver samt foredrag og events. Udstillingen blev tidligere afholdt i 2017. Arrangementet forventes at få 20.000 besøgene og vil foregå i perioden den 20.-23. juni 2019. Udstillingen vil også få kongeligt besøg.

 

Der er entre for besøgende, som tilgår CPH Garden 2019.

 

Ud over Væbnerfestivalen og Kræmmerfestivalen, som er velbesøgt og som realiseres af mange frivillige borgere, vil de to nye arrangementer ligeledes bringe en masse mennesker til Ballerup Kommune. Administrationen vil arbejde på, at det store antal besøgende vil være til glæde for handelslivet i resten af kommunen. Ligeledes er det sandsynligt, at yderligere foreninger og frivillige fra Ballerup Kommune vil deltage i arrangementerne.

 

Tilføjelsen af de to nye arrangementer samt de tilbagevendende arrangementer i Harrestrup Ådal vil skabe et øget pres på området i forhold græsslåning, reetablering, trafikale og parkeringsmæssige forhold idet der ventes mange besøgende hen over sommeren 2019.

 

Økonomi

Ballerup Kommune vil have udgifter forbundet med arrangementerne. Omfanget kendes ikke præcist, men vurderes til at ligge mellem 200.000 kr. og 300.000 kr. Fx har Middelaldermarkedet tilbudt, mod betaling, at Ballerup Kommunes skoler og daginstitutioner kan deltage/benytte markedet i undervisningsøjemed. De nærmere omstændigheder omkring økonomien forelægges til beslutning i foråret 2019.

 

Både Haveselskabet og Københavns MiddelalderMarked har givet udtryk for, at begge aktører ønsker at afholde arrangementerne i Harrestrup Ådal fremover. Det betyder, at der fremadrettet skal tages stilling til finansieringen af øgede omkostninger til drift af området og eventuelt forbedring af parkeringsforhold eller andre faciliteter, ligesom der skal tages stilling til en varig finansiering. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets rammer, og foreslås suppleret af anlægsmidler fra byudviklingsområdet. Når planlægningen er mere konkret, vender administrationen tilbage med en bevillingssag. De økonomiske erfaringer i 2019 vil danne baggrund for en egentlig driftsbevilling til arrangementer i Harrestrup Ådal, som kan indgå i budgetforhandlingerne for 2020 og frem. 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Centrene for By, Erhverv og Miljø samt Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Orienteringen om arrangementerne Københavns MiddelalderMarked og CPH Garden 2019 tages til efterretning.
   
 2. Administrationen fortsætter planlægningen af arrangementerne Københavns MiddelalderMarked og CPH Garden 2019.
   
 3. Der forelægges en sag i både Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2019 om finansiering af Københavns MiddelalderMarked og CPH Garden 2019.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Dokumenter

Download samlet dokument

Download