Økonomiudvalget

20.02.2018 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Mette Brinch (sekretariatschef for Politisk Sekretariat) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Lovændring om beskyttelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers behandling af oplysninger som led i varetagelsen af deres hverv, der trådte i kraft den 1. januar 2018. 
   
 2. KL tilbyder kursus for kommunalpolitikere og borgmestre, som er udpeget til en forsyningsbestyrelse.

  Bilag
  1 bilag

   
 3. Referat konstituerende møde i KKR Hovedstaden 29. januar 2018.

  Bilag
  1 bilag
   
 4. Brev fra KL vedrørende overenskomstforhandlingerne 2018.

  Bilag
  1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. januar 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Udmøntningen af "Aftale om budget 2018" bliver forelagt til drøftelse.

 

Baggrund

Forligspartierne bag "Aftale om budget 2018", Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har fordelt ansvarsområderne i aftalen.

 

Økonomiudvalget har besluttet på deres møde den 23. januar 2018 at sende sagen tilbage til fagudvalgene med henblik på input fra fagudvalgene til de foreslåede indsatser og pejlemærker.

 

De enkelte fagudvalg drøfter udmøntningen af "Aftale om budget 2018", for de dele, som vedrører deres fagområde.

 

Sagsfremstilling
De enkelte fagudvalg skal drøfte de foreslåede indsatser og pejlemærker for udmøntningen af "Aftale om budget 2018". Udmøntningen består i, at der for de enkelte delelementer i aftalen er udarbejdet milepæle, der afrapporteres ved hver budgetopfølgning. Derved kan fremdriften på det enkelte delelement i aftalen følges, så der kan træffes beslutning om, der skal korrigeres i den oprindelige plan for at nå målet. Der vil være fire opfølgninger på "Aftale om budget 2018", hvoraf tre er knyttet til budgetopfølgningerne, og den sidste foretages efter årets udgang. Den sidste opfølgning vil vise, om det overordnet mål er nået.

 

I bilaget fremgår de dele af "Aftale om budget 2018", som vedrører Økonomiudvalget.

 

De øvrige udvalg har genbehandlet udmøntningen af "Aftale om budget 2018" på deres respektive områder i februarmøderne. Bilagene fra de øvrige udvalgs behandlinger forelægges til orientering. Eventuelle ændringer er markeret i dokumenterne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. De foreslåede indsatser og pejlemærker drøftes, og der afgives evt. input til ønskede justeringer i dokumentet.
   
 2. De øvrige udvalgs behandlinger af udmøntningen af "Aftale om budget 2018" på deres respektive områder tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

 • Milepælen om årskonventet i forbindelse med frikommuneforsøget i punkt 3.32 ændres.
 • Milepælene i punkt 7.09 om integrationsindsatsen ændres, sådan at der følges op på effektmålingen.

Indhold

Sammendrag

Årets låneoptagelse er i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2017 opgjort til 48,9 mio. kr.

 

Lånet forventes at blive optaget, så snart regnskabsresultatet for de låneberettigede områder kendes ultimo januar 2018.

 

Det indstilles, at lånemulighederne udnyttes fuldt ud, og borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Ballerup Kommune gunstigste lånetilbud.

 

Baggrund

Låneoptagelsen har baggrund i dels den foreliggende bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger og nettoudlæg vedrørende udlån til betaling af ejendomsskatter) og dels i konkrete lånedispensationer meddelt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af de foreliggende oplysninger i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2017 forventes det, at kommunens lånemuligheder vil kunne opgøres til 48,9 mio. kr. i 2018, når regnskabet aflægges.

 

Den opgjorte lånemulighed består i muligheden for at lånefinansiere en række anlægsprojekter vedrørende energibesparende foranstaltninger samt projekter med effektiviseringspotentiale. Samtidig er det muligt at lånefinansiere Ballerup Kommunes udlån til borgere vedrørende betaling af ejendomsskatter, samt kommunens udgifter forbundet med opførelse af flygtningeboliger.

 

Af eksempler på anlægsprojekter med mulighed for lånefinansiering i 2018 kan nævnes:

 • Energitiltag vedrørende bygningsvedligeholdelse
 • Energioptimering af East Kilbride Badet
 • Opsætning af solfangere
 • Optimering af Ballerup Kommunes ejendomsportefølge ved samling af flere institutioner i UCC-bygningen.

En eventuel regnskabsmæssig afvigelse i forhold til budget 2017 vil kunne påvirke Ballerup Kommunes låneramme i 2018 og lånet optages derfor først, når regnskabet for de låneberettigede områder kendes.

 

Det indstilles, at lånemulighederne udnyttes fuldt ud, og borgmesteren bemyndiges til at acceptere det gunstigste lånetilbud for Ballerup Kommune.

 

Låneoptagelsen vil blive gennemført inden for rammerne af Ballerup Kommunens finansielle strategi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Låneoptagelsen i 2018 og de afledte konsekvenser vedrørende renter og afdrag for 2018 indarbejdes i anden budgetopfølgning 2018.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Det godkendes, at årets lånemuligheder, der i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2017 er opgjort til 48,9 mio. kr., udnyttes fuldt ud og optages, så snart regnskabsresultatet for de låneberettigede områder kendes - forventeligt ultimo januar 2018.
   
 2. Borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Ballerup Kommune gunstigste lånetilbud.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2017 Punkt 29

Indhold

Sammendrag

I efteråret 2017 blev der afviklet en forudgående høring om revision af kommuneplanens rammer for anvendelsen af arealerne omkring DTU Diplom på Lautrupvang i Ballerup med sigte på at ændre hidtidige erhvervsarealer til boligformål. Størstedelen af de modtagne knap hundrede debatindlæg var kritiske overfor indgreb i naturen omkring Sømosen. Under indtryk heraf fortsætter planlægningsarbejdet og dialogen mellem de berørte grundejere med henblik på i det kommende efterår, at kunne præsentere et lokalplanforslag med konkrete bud på hvad, hvor og hvor meget, der vil kunne bygges.    

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte det lokale universitet bl.a. gennem udvikling af et tilhørende campusområde med boliger til studerende, forskere og familier.

 

Arealerne nord for universitetsbygningen er i den gældende lokalplan 019 udlagt til kontorerhverv og offentlige institutioner med mulighed for at bygge i tre etager helt frem til Sømosen. Efter naturbeskyttelsesloven er mosen og en randzone syd om denne omfattet af en fredning. Mosens åbne vandflader udløser desuden en søbeskyttelseslinje, der berører et større område end selve fredningen.

 

Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at dispensere fra denne beskyttelseslinje, så der i princippet kan bygges frem til mosefredningens grænse.

 

Opførelse af boliger på de hidtidige erhvervsarealer vil forudsætte revision af kommuneplanen og udarbejdelse af en ny lokalplan. 

 

Sagsfremstilling

På baggrund af den store, lokale interesse besluttede Kommunalbestyrelsen efter et velbesøgt borgermøde at forlænge høringsperioden om den fremtidige anvendelse af arealerne omkring DTU. De oprindelige 83 høringssvar blev med forlængelsen suppleret af yderligere 13 bidrag, som dog ikke tilførte nye synspunkter til debatten. Hovedparten ønsker at prioritere rekreation og natur frem for byggeri i det hele taget. Flere anbefaler, at der findes andre placeringer og enkelte kommer med konstruktive forslag til, hvordan det kan ske på en balanceret måde. Mange af høringssvarene vidner om, at debatoplægget desværre har givet mange et fejlagtigt billede af en kommende bebyggelses omfang, og hvor tæt på mosens natur man vil komme.

 

På Ballerup Kommunes hjemmeside har man kunnet få en præsentation af de foreløbige overvejelser, se de indkomne bidrag og få svar på ofte stillede spørgsmål. 

 

Efter naturbeskyttelsesloven er mosen og en randzone syd om denne omfattet af en fredning. Mosens åbne vandflader udløser desuden en søbeskyttelseslinje, der berører et større område end selve fredningen.

 

Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at dispensere fra denne beskyttelseslinje, så der i princippet kan bygges frem til mosefredningens grænse.

 

Som led i fredningsbestemmelserne skal Ballerup og Herlev Kommuner i fællesskab udarbejde en plejeplan for de naturfredede arealer. Den oprindelige plejeplan udløb med udgangen af 2017, og en ny er under udarbejdelse med forventet vedtagelsen inden sommerferien 2018.

 

I forbindelse med efterårets høring i 2017 har Ballerup Kommunes rådgiver gennemført en artsregistrering af dyr og planter, og der er indgået aftale om, at der i foråret 2018 skal foretages en udvidet kortlægning, som i givet fald kan danne grundlag for eventuelle "afværgeforanstaltninger".

 

I lyset af de, under høringen fremsatte synspunkter, arbejder administrationen videre med planlægningsarbejdet med henblik på at kvalificere bebyggelsesmulighederne og sikre naturværdierne. Administrationen vurderer fortsat at det er muligt at opnå en afbalanceret løsning, som skaffer plads til de ønskede byggerier og samtidig sikrer plads til natur og rekreation. Undervejs er vi i løbende dialog med berørte grundejere, interesserede investorer og disses rådgivere.

 

Administrationen forventer, at et forslag til en ny lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg kan komme til politisk behandling i løbet af efteråret 2018 og efterfølgende udsendes til sædvanlig høring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen 

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Arbejdet med plejeplanen og en lokalplan, der muliggør konvertering fra erhverv til boliger, fortsætter.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. februar 2017 Punkt 12

Økonomiudvalget den 18. april 2017 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Ejendomsområdet er med styrelsesvedtægten (§ 10, stk. 6) pr. 1. januar 2018 flyttet til Økonomiudvalget. Der gives en første introduktion til området.

 

Baggrund

I styrelsesvedtægten der trådte i kraft den 1. januar 2018 er ansvaret for drift, vedligeholde, udlejning og udlån af Ballerup Kommunes bygninger placeret i Økonomiudvalget (§ 10, stk. 6). På mødet gives en første introduktion til området. Der vil på kommende møder løbende komme sager til beslutning.

 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i de tidligere beslutninger vil administrationen på mødet fremlægge forslag til og drøfte med Økonomiudvalget, hvordan styring og ansvar på ejendomsområdet bedst placeres/delegeres mellem Økonomiudvalget, fagudvalg, Halfordelingsudvalg og administration.

 

Udgangspunktet er, at Økonomiudvalget ejer ejendommene og fagudvalgene får en brugsret til de relevante lokaler. Ejendommene er placeret under Økonomiudvalget for at skabe et strategisk ejerskab, der kan sikre tværgående prioritering af de fysiske rammer både hvad angår anvendelse, drift og vedligehold. Det betyder, at sager om ejendomsanvendelse, anlæg og drift starter i Økonomiudvalget.

 

I det strategiske ejerskab ligger også arbejdet med rokader, der skal sikre målet om en besparelse på 7,5 mio. kr. i 2021 med indfasning fra 2018.

 

På mødet vil administrationen udfolde, hvordan processen tænkes grebet an og komme med konkrete eksempler.

 

Det tredje element er udlån af lokaler til fritidsbrugere. Her lægges der op til, at Halfordelingsudvalget fortsætter som rådgivende organ vedrørende klublokaler og sæsonudlejning. På mødet vil administrationen starte en drøftelse om principper for tildeling af lokaler til fritidsbrugere. Principperne skal danne grundlag for en senere delegation til administrationen.

 

Centerchef Mads Bo Bojesen fra Center for Ejendomme og kulturchef Jens Overgaard fra Skoler, Institutioner og Kultur deltager under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at  

 1. Orienteringen om ejendomsområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 20. juni 2016, i forbindelse med behandlingen af en analyse om Ballerup Kommunes administration og ledelse, besluttet, at der udarbejdes en delegationsplan, og at der fremadrettet arbejdes mere systematisk med delegationer.

 

Baggrund

BDO-analysen om Ballerup Kommunes administration og ledelse - forslag til besparelser og effektiviseringer.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 20. juni 2016 BDO-rapporten om analysen om Ballerup Kommunes administration og ledelse samt de foreslåede besparelser og effektiviseringer.

 

Det blev i rapporten bl.a. foreslået at effektivisere sekretariatsbetjeningen gennem forbedring af arbejdsgange og procedurer og systematisk arbejde med delegationer, og direktionen havde i sagen anbefalet, at Kommunalbestyrelsen godkendte en beslutning herom. Delegationsplanen skal være med til at sikre smidige og effektive arbejdsgange.

 

På sit møde den 20. juni 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen direktionens anbefaling om at effektivisere sekretariatsbetjeningen gennem forbedring af arbejdsgange og procedurer samt systematisk arbejde med delegationer. Kommunalbestyrelsen bemærkede, at der også fremover skulle være høj kvalitet i den politiske sekretariatsbetjening.

 

Arbejdet med delegationsplaner på samtlige udvalgs områder igangsættes nu med det formål at effektivisere sagsgange og procedurer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå en besparelse som følge af delegationerne.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at 

 1. Orienteringen om, at arbejdet med delegationsplaner påbegyndes, tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Boligorganisationen Lundebjerggård har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for opførelse af 28 familieboliger på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde.

 

Ballerup Kommune skal give tilsagn til opførelse af nye almene boliger og finansiere 10 pct. af anskaffelsessummen med grundkapital samt kommunal garanti for realkreditlånet.

 

Skema A er et foreløbigt overslag over boligernes økonomi, inden projektet sendes i licitation (anskaffelsessum, husleje m.m.). Ved godkendelsen gives der tilsagn til, at boligorganisationen kan arbejde videre på grundlag af skema A. Når licitationen er afsluttet og den endelige anskaffelsessum og husleje m.m. kendes, forelægges skema B til godkendelse. Herefter kan opførelse af boligerne sættes i gang. Når boligerne er opført og det endelige byggeregnskab er udarbejdet forelægges skema C til godkendelse.

 

Baggrund

I forbindelse med "Aftale om budget 2017", blev der afsat ekstra penge til kommunal grundkapital til opførelse af nye almene boliger. Et af de projekter der er blevet givet penge til, er opførelse af nye boliger på Lundebjerggårdsvej, hvor Ballerup Kommune flytter ud af en ældre børneinstitution.

 

Boligorganisationen Lundebjerggård har en stor afdeling på Lundebjerggårdsvej med 486 etageboliger, der er opført i 1963, samt 28 små et-plans rækkehuse, der er opført i 1988. Derudover har de en mindre afdeling ved Ravnsletlund med 10 etageboliger samt 20 små rækkehuse, der er opført i 1993.

 

Det areal, de nye boliger opføres på, ligger i forlængelse af afdelingen på Lundebjerggårdsvej, hvor der tidligere har ligget en børneinstitution.

 

Skema A godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1 og tilsagnet ved skema A gives på statens vegne efter kapitel 9 i almenboligloven.

 

Sagsfremstilling

Projektet omfatter 28 familieboliger, der fordeler sig med 16 stk. 2-rums boliger på henholdsvis 67 m2 i stueetagen og 72 m2 på første sal. Endvidere 12 stk. 4-rums boliger i to plan på 113 m2. Boligerne opføres som en rækkehusbebyggelse i fire mindre blokke med stue og første sal. Boligerne i stuen får egen terrasse og have. Boligerne på første sal får altan. Det samlede boligareal bliver på 2.468 m2.

 

Boligerne opføres i skifer og teaktræ, og mellem husrækkerne anlægges et aktivitetstorv.

 

Boligerne opføres efter bestemmelserne i bygningsreglement BR2020 og får solceller på taget, tre-lags energivinduer samt højisolerede facadematerialer, der udføres med en ny tyndere type isolering, der giver flere m2 i boligen.

 

Når de nye boliger er opført, bliver afdelingen sammenlagt med afdeling Lundebjerg.

 

Anskaffelsessum og finansiering

 

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 55.947.000 kr. Det svarer til 22.669 kr. pr. m2.

 

Maksimumbeløb for familieboliger i 2018 23.280 kr. pr. m2
   
Energitillæg for at opfylde energiklasse II 1.170 kr. pr. m2
I alt 24.450 kr. pr. m2

 

 

 

Anskaffelsessum: Udgift:
Grundkøbesum 3.500.000 kr.
Øvrige grundudgifter 3.050.000 kr.
Entrepriseudgifter 44.325.000 kr.
Omkostninger 4.400.000 kr.
Gebyrer 672.000 kr.
I alt 55.947.000 kr.

 

 

 

Finansiering: Beløb:
Realkreditlån 88 pct. 49.233.000 kr.
Kommunal grundkapital 10 pct. 5.595.000 kr.
Beboerindskud 2 pct. 1.119.000 kr.
I alt 55.947.000 kr.

 

Huslejen forventes at blive 903 kr. pr. m2.

 

Huslejeeksempler:

 

2-rums bolig på 67 m2 - 72 m2 - 5.042-5.418 kr. pr. måned samt udgift til varme og vand m.m.

 

4-rums bolig på 113 m2 - 8.504 kr. pr. måned samt udgift til varme og vand m.m.

 

Der er indgået aftale om anvisningen, således at beboerne i boligorganisationens to afdelinger har fortrin til 75 pct. af de nye boliger ved første anvisning. Ved aftalen tages hensyn til, at børnefamilier har et særligt fortrin til 4 rums boligerne og beboere over 60 år har fortrin til de ældreegnede boliger i terræn. Ved efterfølgende anvisninger følges den gældende anvisningsaftale, hvor Ballerup Kommune har 33 1/3 pct. anvisning af familieboligere og 66 2/3 pct. af de ældreegnede boliger.

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte en ny lokalplan for området, på deres møde den 28. november 2017.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får en udgift til grundkapital på 5.595.000 kr. Udgiften afholdes af kontoen for grundkapital ramme 80.86. Hertil kommer indirekte udgifter til beboerindskudslån, boligydelse mv.

 

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi. 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ansøgning - skema A fra Boligorganisationen Lundebjerggård om opførelse af 28 almene familieboliger på Lundebjerggård i Skovlunde med en samlet anskaffelsessum på 55.947.000 kr. godkendes.
   
 2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 49.233.000 kr., beboerindskud 1.119.000 kr. og kommunal grundkapital 5.595.000 kr. godkendes.
   
 3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
   
 4. Den foreløbige husleje godkendes med en gennemsnitlig leje på 903 kr. pr. m2.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Boligselskabet Kirstinevang har ansøgt om godkendelse af lån og forhøjelse af husleje i afdeling Egebjerghaven i Ballerup for at give beboerne mulighed for at renovere deres køkkener.   

 

Baggrund

Økonomiudvalget skal godkende forhøjelser af huslejen og optagelse af lån med pant i ejendommen efter reglerne i almenboliglovens § 29.

 

Det foreslås, at der godkendes optagelse af lån og forhøjelse af husleje for en 4-årig periode. Herefter kan ordningen forlænges, og anskaffelsessum for køkkener og huslejeforhøjelse kan reguleres. 

 

Afdeling Egebjerghaven er opført i perioden fra 1990-1995 og består af 188 familie-, ungdoms- og ældreboliger, der ligger på Egebjerghaven 1-65 og 2-150 samt Egebjerg Bygade 3-65 og 129-223 i Ballerup.  

 

Sagsfremstilling

Boligselskabet Kirstinevang har fremsendt ansøgning om godkendelse af optagelse af lån og forhøjelse af husleje, således at beboerne i afdeling Egebjerghaven får mulighed for at renovere deres køkkener. Ordningen gælder for både familie-, ungdoms- og ældreboliger.

 

Det er frivilligt, om beboerne ønsker at renovere deres køkken. Der er således tale om en kollektiv råderet, hvor de enkelte beboere får udført en forbedring og betaler for den ved en forhøjelse af huslejen.

 

Der er en forventning om, at omkring 50 ud af 188 lejemål vil være interesseret i en køkkenforbedring.

 

En renovering af køkkenet kan maksimalt koste 72.000 kr.

 

Huslejen vil blive forhøjet med maksimum 380 kr. pr. måned. Den aktuelle forbedringslejeforhøjelse afhænger af hvilken type køkken, der vælges, idet ejendommen har forskellige køkkentyper. 

 

Huslejen ligger mellem 5.262 - 9.990 kr. pr. måned, afhængig af størrelsen på boligen og hertil vil huslejen blive forhøjet med op til 380 kr. pr. måned.

 

Med en forventning om 50 nye køkkener i løbet af de kommende fire år godkendes det, at der kan optages et lån på 3.600.000 kr. Den pågældende bolig får ligeledes en forhøjelse af huslejen i 20 år.

 

Såfremt beboeren fraflytter boligen inden den 20-årige periode er ophørt, er det den nye beboer, der overtager forbedringen og den forhøjede husleje.

 

Renovering af køkkener i Egebjerghaven er godkendt i afdelingsmødet den 19. september 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ansøgning om renovering af køkkener med en anskaffelsessum på maksimum 72.000 kr., i Boligselskabet Kirstinevangs afdeling Egebjerghaven i Ballerup godkendes.
   
 2. Optagelse af et 20-årigt realkreditlån på 3.600.000 kr. godkendes.
   
 3. Huslejeforhøjelsen på max 380 kr. pr. måned godkendes.
   
 4. Godkendelsen gives for fire år under forudsætning af, at der fremsendes status en gang om året.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Ballerup almennyttige Boligselskab, afdeling Grantoften søger om godkendelse af skema A for ombygning af Grantoftens beboerhotel i Ballerup, der i dag har 28 værelser, til 9 nye familieboliger. Ombygningen gennemføres som en renoveringssag, med støtte fra Landsbyggefonden (LBF). Støtten gives som en del af ydelsen på de lån, der optages til at finansiere ombygningen.

 

Ud af de 28 værelser vil man bevare 4 gæsteværelser og bygge det resterende areal med 24 værelser om til 9 familieboliger. De 9 boliger vil blive indrettet med 1, 2 og 3 rum fra 50-105 m2 og en husleje på samme niveau som de øvrige boliger i højhusene.

 

Baggrunden for ombygningen er, at værelserne ikke længere anvendes, da beboerhotellet blev lukket i 2014, på grund af for lidt efterspørgsel og for dyr drift.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal indstille skema A til godkendelse i LBF samt godkende låneoptagelse og huslejeforhøjelse. Herudover skal der gives 100 pct. kommunal garanti for lån. LBF regaranterer for lånene, så garantiforpligtelsen deles mellem kommune og LBF.

 

Skema A er et foreløbigt overslag over økonomien (anskaffelsessum, husleje m.m.) samt forventninger til projektet. Ved godkendelsen gives der tilsagn til, at boligorganisationen kan arbejde videre på grundlag af skema A. Herefter afholdes licitation, og projektet skal endelig godkendes ved skema B. Derefter kan ombygningen af boligerne starte.

 

Afdeling Grantoften er opført i 1969 og består af 1.341 boliger, heraf er 10 af dem ældreboliger. Afdelingen består både af rækkehuse og etageboliger, som henholdsvis er beliggende på Baltorpvej i Grantofteparken. Fra starten var afdelingen opført med beboerhotel og andre kollektive funktioner, hotellet ophørte i 2014, da der ikke længere var efterspørgsel. Det oprindelige beboerhotel ligger i den midterste af de 3 højhuse.

 

Skema A godkendes efter bestemmelser i kapitlerne 1 og 7 i almenboligloven, og kapitel 3 i almenlejeloven.

 

Sagsfremstilling

Ballerup almennyttige Boligselskab har den 10. november 2017 ansøgt om ombygning af Grantoftens beboerhotel til 9 familieboliger. Samtidig beholdes der 4 gæsteværelser.

 

Det tidligere hotelareal er beliggende på Baltorpvej 221 i en høj stueetage, der udgør i alt 837 m2 og bestod af 28 enkeltværelser med toilet men uden køkken.

 

Det nye skitseprojekt indeholder 9 familieboliger:

 

4 stk. 1 rums boliger på mellem 50 og 72 m2

1 stk. 2 rums bolig på 76 m2

4 stk. 3 rums boliger på mellem 87 og 105 m2

 

Alle boliger bliver indrettet med eget køkken, bad og altan.

 

 

Den samlede anskaffelsessum og finansiering:

 

Anskaffelsessum Udgift
Støttede arbejder - renovering 11.253.194 kr.
Ustøttede arbejder - forbedringer mv. 3.949.679 kr.
i alt 15.202.873 kr.

 

 

Finansiering Beløb
Realkreditlån støttet, 30 år 11.253.194 kr.
Realkreditlån ustøttet, 30 år  3.949.679 kr.
i alt 15.202.873 kr.

 

Huslejen forventes at bliver 840 kr./mpr. år. Det svarer til gennemsnitslejen i højhusene.

 

Huslejeeksempler:

 

1 rums boliger på 50 til 72 m2 - vil være mellem 3.500 - 5.040 kr. pr. måned samt udgift til varme og vand m.m.

2 rums bolig på 76 m2 - vil være på 5.320 kr. pr. måned samt udgift til varme og vand m.m.

3 rums boliger på 87 til 105 m2 - vil være mellem 6.090 - 7.350 kr. pr. måned samt udgift til varme og vand m.m.

 

Ballerup almennyttige Boligselskab har anmodet om godkendelse af AB92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" med tilføjelser og bemærkninger. Det er kutyme i denne type sager, at der godkendes tilføjelser til AB92, da den er fra 1992 og ikke fuldt ud lever op til de krav, der stilles i 2018.

 

Juridisk Kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til AB92. Der er tale om få tilføjelser og primært præciseringer af AB92s bestemmelser, og Juridisk Kontor har oplyst, at der ikke er bemærkninger i denne anledning. 

 

I november 2015, godkendte beboerne på ekstraordinært møde en ombygning til familieboliger, og boligorganisationen bestyrelse godkendte planerne.

 

Ombygningen forventes gennemført i andet halvår af 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Skema A for ombygning af hotelværelser til boliger i Grantoften i Ballerup, indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden.
   
 2. Skema A for ombygning i Grantoften med en anskaffelsessum på 15.202.873 kr. godkendes.
   
 3. Det godkendes, at Ballerup almennyttige Boligselskab optager et støttet lån på 11.253.194 kr.
   
 4. Det godkendes, at Ballerup almennyttige Boligselskab optager et ustøttet lån på 3.949.679 kr.
   
 5. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder kommunal garanti på lånene.
   
 6. Der godkendes, at huslejen for de nye boliger fastsættes til 840 kr./mpr. år.
   
 7. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB92 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Ingen tidligere behandling

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om udviklingen i sygefraværet 2016 og 2017. Sygefraværet er i 2017 faldet med 0,2 procentpoint i forhold til 2016 og ligger nu på 4,9 pct.

 

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i juni 2014, at udvalget fremover ønsker at blive orienteret om den overordnede udvikling i sygefraværet kvartalvis. Sagen forelægges i Økonomiudvalget, chefgruppen og Hoved-MED.

 

Sagsfremstilling

Gennem 2017 er sygefraværet reduceret med yderligere 0,2 procentpoint i forhold til 2016. Således er sygefraværet i Ballerup Kommune samlet set nedbragt til 4,9 pct. i 2017, hvilket er en nedgang på 1,0 procentpoint, i forhold til 2014, hvor sygefraværsniveauet var på sit højeste.

 

Selvom der er et samlet fald i sygefraværet, er der enkelte måneder i 2017, hvor sygefraværet er højere end 2016. Den enkelte stigning må dog indtil videre betragtes som et periodisk udsving i en ellers nedadgående kurve for sygefraværet.

 

Sygefravær 2016

Kort sygefravær (1-14 dage): 2,76 pct.

Langt sygefravær (mere end 14 dage): 2,36 pct.

I alt: 5,12 pct.

 

Sygefravær 2017

Kort sygefravær (1-14 dage): 2,70 pct.

Langt sygefravær (mere end 14 dage): 2,17 pct.

I alt: 4,86 pct.

 

Faldet i sygefravær i 2016 hænger primært sammen med en nedgang i det langvarige sygefravær, men det kortvarige sygefravær er ligeledes faldet marginalt.

 

På sektorniveau er udviklingen således, at otte sektorer har et lavere sygefravær, en sektor har et højere sygefravær og en sektor har et uændret sygefravær i 2017 end 2016. Tallene for de enkelte sektorer kan aflæses i sagens bilag.

 

I bilaget side 3 fremgår det, at Ballerup Kommune er placeret i den øverste del af en større midtergruppe af kommuner med små 5 pct. i sygefravær i perioden januar til november 2017. Det bemærkes, at det fortsat er marginaler, der adskiller kommunerne i midterfeltet, således at et lille fald i fraværet vil medføre, at Ballerup Kommune ligger blandt de kommuner med mindst sygefravær i Region Hovedstaden. Fokus er derfor fortsat i mindre grad, om Ballerup Kommune ligger nr. 10 eller nr. 15, men at den positive lokale udvikling fastholdes.

 

Økonomiudvalget har ønsket indsigt i, hvordan sygefraværet i Ballerup Kommune på forskellige fagområder er sammenlignet med tilsvarende stillinger i private erhverv. I den forbindelse blev der på Økonomiudvalgets møde i december 2017 givet en sammenligning mellem offentlige og private aktører på plejeområdet.

 

Administrationen har i mellemtiden nøje undersøgt, om der er valide data på andre fagområder med henblik på at udarbejde tilsvarende sammenligninger. I den forbindelse har administrationen kontaktet Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Cepos, Danmarks Private Skoler, Børneringen og Danmarks Statistik – med henblik på at få adgang til sygefraværsdata. Konklusionen er, at der enten ikke findes nogen central opsamling af sygefraværet inden for pågældende fagområder, eller at organisationernes databaser udelukkende er forbeholdt deres medlemsvirksomheder. Med andre ord er det ikke muligt at få adgang til datamateriale, som er anvendeligt i en sammenligning.

 

Det betyder, at hvis der skal foretages yderligere sammenligninger af sygefraværet i Ballerup Kommune i relation til private aktører, så vil det kræve, at Ballerup Kommune selv indsamler og bearbejder data. Det er en omfattende analyse, da det konkret betyder, at administrationen skal kontakte virksomheder og privateinstitutioner enkeltvis med henblik på at få adgang til deres sygefraværsdata. Hertil har mange private aktører ikke samme standarder i opgørelsesmetoder eller systematik i deres indsamling af sygefraværsdata. Det betyder, at store datamængder vil skulle frasorteres, og det er nødvendigt at indsamle data fra mange virksomheder inden for et fagområde for at danne et validt datasæt.

 

Det vil derfor kræve et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug at indhente sammenlignelige data, og det anbefales, at fokus holdes på det fortsatte arbejde med at nedbringe sygefraværet i Ballerup Kommune.

 

Den generelle antagelse er, at private aktører i reglen vil have et lavere sygefravær end de offentlige institutioner. En forskel der primært knytter sig til forskelle i opgørelsesmetode, medarbejdersammensætning, borgersammensætningen og i typen af arbejdsopgaver.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR og Organisationsudvikling indstiller, at

 1. Orientering om udvikling i sygefravær 2016-2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget orienteres om social kapital-målingen 2017 og sammenhængen mellem social kapital og sygefravær.

 

Baggrund

Social kapital-målingen blev afsluttet ultimo 2017. Økonomiudvalget har ønsket indsigt i målingens resultater samt relationen til sygefraværet.

 

Sagsfremstilling

Målingen af social kapital 2017 viser, at kommunens samlede gennemsnit er 71, mens spørgsmålet om trivslen i gennemsnit scorer 76. Den sociale kapital er således faldet marginalt i forhold til sidste år, hvor det samlede gennemsnit og trivslen lå på henholdsvis 72 og 76. Gennemsnittet for den sociale kapital lander dermed på middel-høj, hvilket er det samme resultat de tidligere år. Ser man på de overordnede temaer af Social kapital-målingen er billedet nærmest uændret gennem de seneste år.

 

TemaerSocial kapital gns.SamarbejdeTillid og RetfærdigKerneopgaven og Trivsel
201572726976
201672726976
201771716976

 

Selvom det overordnede resultat ikke har rykket sig, er der lokale variationer på de enkelte arbejdspladser. Så der er forskel i, hvad arbejdspladserne skal tage fat på i det opfølgende arbejde.
 

I år viser målingen, at der er seks arbejdspladser med en lav social kapital, hvilket er fire mere end målingen i 2016. Center for HR og Organisationsudvikling igangsætter indsatser i samarbejde med centerledelsen og den lokale ledelse, som kan bidrage til at højne den sociale kapital på de pågældende arbejdspladser.  

 

Ballerup Kommunes samlede resultat, rapporter for de forskellige fagområder og benchmark-oversigter kan findes på INTRA under Leder/Social kapital/Social kapital 2017/Benchmark

 

Social kapital og sygefravær

Social kapital har gennem de seneste år dannet den overordnede ramme for arbejdet med sygefravær i Ballerup Kommune. Social kapital-indsatsen har naturligvis været understøttet af en række andre værktøjer i nedbringelsen af sygefraværet – herunder bl.a.

 • Et stærkt og vedvarende ledelsesmæssigt fokus
 • Fastholdelseskonsulent
 • Statistik og systematisk opfølgning
 • Advis system
 • Sygefraværssamtaler
 • Større fokus på lokale MED-udvalgs rolle i arbejdet med sygefravær
 • Forebyggelse af sygefravær forårsaget af stress – bl.a. gennem workshop for ledere om forebyggelse og håndtering af stress hos medarbejdere
 • Fokus på forebyggelse og undervisninger af ledere i håndtering af sygefravær - herunder fokus på håndtering af stress hos medarbejdere
 • Fokus på arbejdspladser med fysisk belastning med henblik på at forebygge fysiske gener
 • Coach/psykolog-samtaler mv.

Tilsammen har dette arbejde ført til en reduktion af sygefraværet fra 5,9 pct. i 2014 til 4,9 pct. i 2017. 

 

Forskning om social kapital og sygefravær viser, at en høj social kapital er en af hovedingredienserne i at nedbringe sygefraværet. Det grunder i, at der er en sammenhæng mellem lysten til at gå på arbejde, og de forhold at opleve retfærdighed, trives godt med kollegaer/ledere og generelt have et godt samarbejde i løsningen af den fælles kerneopgave. Det understreges, at det er med udgangspunkt i løsningen af kerneopgaven, og bruge kerneopgaven som grundlag for udviklingen af arbejdspladsen, der skaber trivsel.

 

Det er vanskeligt at vise en direkte sammenhæng mellem sygefravær og social kapital. Det skyldes, at der er mange andre faktorer end den sociale kapital på arbejdspladsen, som påvirker sygefraværet. Eksempelvis kan arbejdspladsen være blevet ramt af en influenzaepidemi, en medarbejder kan have brækket benet eller være ramt af cancer.

 

Det betyder, at en arbejdsplads med høj social kapital godt kan have et højt sygefravær eller omvendt - dog er erfaringerne, at sygefravær, som skyldes problemer med det psykiske arbejdsmiljø, reduceres i takt med, den sociale kapital stiger.

 

Betragter man udviklingen sektorvis i sygefravær og social kapital i perioden fra 2015 til 2017, så er der flere eksempler på, at den sociale kapital stiger og sygefraværet falder. Samtidig er der dog også eksempler på, at sygefraværet stiger, selvom der forekommer en stigning i den sociale kapital (se tabel 1 i bilag). Samme billede gør sig gældende, hvis man ser på den enkelte arbejdsplads, hvor social kapital-måling og udvikling i sygefravær ikke nødvendigvis hænger entydigt sammen.  
 

Ser man på arbejdspladser med høj social kapital i Ballerup Kommune, så har de grundlæggende et meget lavt sygefravær – hvor de arbejdspladser, som ligger med en lav social kapital, generelt har et højere sygefravær. I tabel 2 i bilaget vises eksempler på 10 arbejdspladser, som ligger blandt de arbejdspladser i kommunen med den højeste/laveste social kapital i 2017 og relationen til sygefraværet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR og Organisationsudvikling indstiller, at

 1. Orienteringen om social kapital-målingen 2017 og sammenhængen mellem social kapital og sygefravær tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2016 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen genfremsender sit tilsagn til Forsvaret om at medvirke positivt til omdannelse og udvikling af Jonstruplejren.

 

Baggrund

I kølvandet på lukningen af Flyvestation Værløse har Forsvaret på baggrund af et tidligere indgået forsvarsforlig påbegyndt afviklingen af sine aktiviteter i Jonstruplejren i det nordvestlige Måløv.

 

Sagsfremstilling

Efter beslutningen om afvikling af Jonstruplejren har der været kontakt mellem Forsvarets Ejendomsstyrelse og Ballerup Kommune vedrørende lejrens fremtid.

 

I februar 2017 fremsendte Ballerup Kommune sit tilsagn om at ville medvirke positivt til udviklingen og planlægningen af det attraktive område til nye formål.

 

Til brug for det forestående offentlige udbud af Forsvarets ejendom, og til den igangværende dialog med mulige ejendomsudviklere og investorer, har Forsvaret udtryk behov for at få et fornyet tilsagn fra Ballerup Kommune.

 

I god overensstemmelse med Ballerup Kommunes boligpolitiske strategi og den politiske aftale om budget 2018 bidrager kommunen gerne hertil. Der er derfor udarbejdet et udkast til et sådant "letter of intent"'.  

 

Forsvarets Ejendomsstyrelse har ved annoncering den 7. februar 2018 udbudt sin ejendom med frist for at afgive tilbud den 24. april 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Orienteringen om Jonstruplejrens fremtid tages til efterretning.
   
 2. Det nye tilsagn fremsendes til Forsvaret.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Valgperiode

Fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Sammensætning

Ballerup Museums Fonds bestyrelse består af 6 medlemmer:

 • 2 medlemmer udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, hvoraf det ene medlem skal være medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
 • 2 medlemmer fra Ballerup Historiske Forening
 • 1 medlem fra erhvervslivet i Ballerup Kommune
 • 1 repræsentant indstillet af og blandt museets frivillige medarbejdere
 •  lederen af Ballerup Kommunes stadsarkiv Kim Schou Nørøxe.

Museumsleder Mette Jensen deltager i bestyrelsesmøderne og fungerer som sekretær for bestyrelsen.

 

Ballerup Historiske Forening har indstillet Gurli Lytzen og Hanne Nygaard som medlemmer.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller Mogens Palvad som repræsentant for erhvervslivet i Ballerup Kommune.

 

Ballerup Museums frivillige medarbejdere har indstillet Mogens Klestrup som repræsentant for museets frivillige medarbejdere. 

 

Kommunalbestyrelsen udpeger fondens formand.

Opgaver

Bestyrelsens er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsens hovedopgaver er, at

 • Godkende forslag til budgetter og regnskaber
 • Godkende Ballerup Museums årsberetning og virksomhedsplan
 • Udarbejde og stille forslag vedrørende Ballerup Kommunes bygninger og udenomsarealer
 • Fastsætte åbningstider
 • Fastsætte takster for Ballerup Museums entréindtægter.

Hjemmel

Fondens vedtægter vedtaget af bestyrelsen for den selvejende institution Ballerup Museumsfond og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2014.

Fonden er stiftet den 1. maj 2005.

Betaling

Ifølge vedtægt for Ballerup Museums Fond udbetales der ikke diæter.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

 1. Der vælges 2 medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg, hvoraf det ene medlem skal være medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Socialdemokratiet (A) indstiller: 
  1. Anja Holtze (A)
  2. Özcan Kizilkaya (A)
   
 2. Det godkendes, at Gurli Lytzen og Hanne Nygaard vælges som medlemmer fra Ballerup Historiske Forening.
   
 3. Det godkendes, at Mogens Palvad vælges som repræsentant fra erhvervslivet i Ballerup Kommune.
   
 4. Det godkendes, at Mogens Klestrup vælges som repræsentant indstillet af og blandt museets frivillige medarbejdere.
   
 5. Kommunalbestyrelsen udpeger formanden for Ballerup Museum Fonds bestyrelse.

  Socialdemokratiet (A) indstiller: 

  Anja Holtze (A) som formand for Ballerup Museum Fonds bestyrelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 26

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nedsættelse af Kommunalbestyrelsens udvalg for digitalisering og teknologi (Tidligere Kommunalbestyrelsens it-udvalg), dets kommissorium samt udpege medlemmer dertil.

 

Baggrund

Udvalget for Digitalisering og Teknologi nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsens it-udvalg omdefineres for den nye valgperiode til at hedde ”Udvalget for Digitalisering og Teknologi”, og at opgaven bliver at arbejde med, hvilke politiske og velfærdsmæssige muligheder digitalisering og den teknologiske udvikling skaber, samt hvilke udfordringer og dilemmaer, der også skal håndteres inden for dette område.

 

Administrationen anbefaler, at udvalget skal kunne spørge de øvrige fagudvalg om forskellige emner og temaer, ligesom fagudvalgene tilsvarende skal kunne rette henvendelse til det nydefinerede udvalg. Der skal kunne inviteres eksterne aktører ind. Inspirationen til ændringen er hentet fra det tidligere Innovationsudvalg.

 

Udvalget består af følgende medlemmer:

 • 7 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

I udvalgets møder deltager derudover følgende fra administrationen:

 • Direktøren med ansvar for it og digitalisering
 • Digitaliseringschefen.

Digitaliseringschefen er sekretær for udvalget.

 

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand ved flertalsvalg blandt medlemmerne udpeget af Kommunalbestyrelsen.

 

Formanden har ansvaret for i samarbejde med administrationen at udarbejde dagsordenen.

 

Opgaver

Udvalget for Digitalisering og Teknologi refererer til Økonomiudvalget og har følgende opgaver:

 • At bidrage til rådgivning og information af Økonomiudvalget i forhold til de fælles kommunale og offentlige digitaliseringsstrategier og betydningen af disse for Ballerup Kommune
 • Udvikle politikker og strategier om digitalisering og digital udvikling i Ballerup Kommune
 • Understøtte, at der træffes de nødvendige politiske beslutninger inden for det digitale område
 • Sikre, at politiske beslutninger inden for det digitale område er tilstrækkeligt belyst
 • For hver kommunal valgperiode at beslutte en standardpakke for digital understøttelse af Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Udvalget har mulighed for at stille spørgsmål til fagudvalgene om forskellige emner og temaer. Fagudvalgene har ligeledes mulighed for at stille spørgsmål og sende sager i høring i udvalget.

 

Kommissorium

Forslag til kommissorium for udvalget fremgår af bilag. Kommissoriet svarer til indholdet af de hidtidige vedtægter for det tidligere it-udvalg med enkelte præciseringer/forenklinger, dog med den ændring, at der i forslag til kommissoriet lægges op til, at der vælges en formand og en næstformand for udvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kommunalbestyrelsens udvalg for digitalisering og teknologi har intet selvstændigt budget.

 

Udgifter i forbindelse med mødeafholdelse afholdes af den centrale pulje "Kommunalbestyrelsens repræsentation".

 

Der udbetales ikke diæter til medlemmer af Kommunalbestyrelsens udvalg for digitalisering og teknologi.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Det besluttes, at Kommunalbestyrelsens it-udvalg skal fortsætte i redefineret form.
   
 2. Udvalget skifter navn til Udvalget for Digitalisering og Teknologi.
   
 3. Kommissorium for Udvalg for Digitalisering og Teknologi godkendes.
   
 4. Der vælges 7 medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.
   

  Socialdemokratiet (A) indstiller:

  1.  Helle Hardø Tiedemann (A)

  2.  Johan Müller (A)

  3.  Jack Nør (A)

  4.  Dennis Sørensen (A)

  Enhedslisten (Ø) indstiller:

  5.  Ali Abbasi (Ø)

  Dansk Folkeparti (O) indstiller:

  6.  Michael Jensen (O)

   

  Venstre (V) indstiller:

  7.  Kåre Harder Olesen (V)

Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Indstillingens punkt 2 ændres, sådan at udvalget hedder "Digitaliserings- og Teknologiudvalget".
 

Indstillingens punkt 3 ændres, idet kommissoriet sendes til udtalelse i "Digitaliserings- og Teknologiudvalget" efter behandling og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 18

Kommunalbestyrelse den 30. oktober 2017 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nedsættelse af Grønt Råd, dets kommissorium samt udpege medlemmer hertil.

 

Baggrund

Grønt Råd nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

Grønt Råd består af maksimalt 19 medlemmer:

 • 16 medlemmer vælges af repræsentantskabet (halvdelen af medlemmerne følger den kommunale valgperiode, mens den anden halvdel vælges to år forskudt i forhold til denne).
   
 • 3 medlemmer udpeges blandt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. Det ene medlem skal være formanden for Teknik- og Miljøudvalget, mens de to andre skal være medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Repræsentantskabet består af alle interesserede fra alle boligforeninger, grundejerforeninger, koloni- og nyttehaveforeninger, grønne interesseorganisationer/foreninger, idrætsforeninger, øvrige foreninger

godkendt af Ballerup Kommune, Ungdomsrådet, Seniorrådet samt interesserede borgere, som ikke er omfattet af de nævnte foreninger m.fl.
 

Der blev afholdt valg til Grønt Råd onsdag den 1. november 2017, hvor følgende blev valgt:

 

Fra boligforeninger:

Erling Petterson - medlem

Hagen Ahlgren - medlem (nyvalgt)

 

Fra grundejerforeninger:

Arne Jensen - medlem (nyvalgt)

Michael Wodzinski - medlem (nyvalgt)

Torben Juul Andersen - suppleant (nyvalgt)

 

Fra koloni- og nyttehaveforeninger:

Johannes Nørgård - medlem

Jens Ohlsson - medlem

 

Fra grønne interesseorganisationer:

Peter Bendix - medlem

Bjarne Frimann Skov - medlem

Gert Schønberg - medlem

Per Bo Jensen - (nyvalgt)

 

Fra øvrige foreninger:

Kurt Bidstrup - medlem
 

Fra andre grupper end ovenstående:

Susanne Hegelund - medlem

Astrid Busk Sørensen - medlem

Søren Jensen - suppleant (nyvalgt)
 

Fra Seniorrådet:

Birte Kramhøft - medlem

 

Opgaver

Grønt Råd har til formål at være forum for dialog og øget samarbejde mellem borgere, interessegrupper, politikere og administrationen i Ballerup Kommune om drøftelse af miljøopgaver og bæredygtig udvikling i Ballerup Kommune.

 

Grønt Råd høres i forhold, der gælder Ballerup Kommunes indsats på miljøområdet.

 

Grønt Råd inddrages i udarbejdelsen af kommunens planer og politikker på miljøområdet.

 

Blandt medlemmerne af Grønt Råd vælges to medlemmer til dommerkomitéen for Ballerup Kommunes Miljøpris.

 

Grønt Råd har en pulje på 50.000 kr. årligt til fordeling efter nærmere fastsatte kriterier. Pengene fordeles efter ansøgning til miljøprojekter blandt borgere og foreninger.

 

Kommissorium

Forslag til kommissorium for udvalget fremgår af bilag. Kommissoriet svarer til indholdet i de hidtidige vedtægter med enkelte præciseringer/forenklinger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit konstituerende møde den 13. december 2017, punkt 72, at der ikke ydes diæter til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer for varetagelsen af kommunale hverv.

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke få diæter.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Det besluttes, at Grønt Råd skal fortsætte.
   
 2. Valget til Grønt Råd den 1. november 2017 godkendes.
   
 3. Der vælges 3 medlemmer til Grønt Råd blandt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer efter forholdstalsvalg, hvoraf formanden for Teknik- og Miljøudvalget er det ene medlem.

  Socialdemokratiet (A) indstiller:
  1. Helle Hardø Tiedemann (A)
  2. Per Mortensen (A)

  Enhedslisten (Ø) indstiller:
  3. Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 30

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nedsættelse af Udvalget til præmiering af arkitektur, dets kommissorium samt udpege medlemmer hertil.

 

Baggrund

Udvalget til præmiering af arkitektur nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

Udvalget til præmiering af arkitektur består af 9 medlemmer:

 • Borgmesteren
 • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
 • Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
 • 2 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
 • 2 medlemmer udpeget af Akademisk Arkitektforening
 • Centerchefen for By, Erhverv og Miljø som sekretær (uden stemmeret)
 • Direktøren for Centrene for By, Erhverv og Miljø samt Ejendomme (uden stemmeret).

Opgaver

Udvalgets opgave er mindst en gang i valgperioden at uddele prisbelønninger og diplomer inden for kategorierne:

 • Gode og smukke nybygninger
 • God og smuk ombygning eller omfattende istandsættelse af ældre bygninger
 • Andre gode og smukke anlæg, som bidrager til visuel energi og vitalitet i Ballerup Kommune, fx park-, sports-, bro- og haveanlæg osv.

Prisbelønningen består af diplom og bronzeplakette til bygherren. For emner, der har gode kvaliteter, uden dog at fortjene en egentlig bygningspris, kan bygherren tildeles diplom med hædrende omtale.

 

Kommissorium

Forslag til kommissorium for udvalget fremgår af bilag. Kommissoriet svarer til indholdet af de hidtidige vedtægter med enkelte præciseringer/forenklinger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne til diplom og bronzeplakette afholdes af kontoen til byplanlægning på konto 6 myndighedsudøvelse.
 

Det har hidtil været praksis at udbetale et honorar for den enkelte konkurrence på 10.000 kr. til medlemmet fra Akademisk Arkitektforening.


Honorarerne udbetales fra kontoen til byplanlægning på konto 6 myndighedsudøvelse.


Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke få diæter.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Det besluttes, at Udvalget til præmiering af arkitektur skal fortsætte.
   
 2. Der vælges 2 medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

  Venstre (V) indstiller:
  1. Jacob Wøhler Jørgensen (V)

  ​Enhedslisten (Ø) indstiller:
  2. Stine Rahbek Pedersen (Ø)
   
 3. Det besluttes, at der som hidtil skal udbetales honorar for valgperioden 2018-2021 til medlem udpeget af Akademisk Arkitektforeningen, samt at honoraret er 10.000 kr. pr. konkurrence.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 28

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nedsættelse af Udvalget for Ballerup Kommunes Miljøpris, dets kommissorium samt udpege medlemmer hertil.

 

Baggrund

Udvalget for Ballerup Kommunes Miljøpris nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

I henhold til ”Kriterier for uddeling af Ballerup Kommunes Miljøpris” er sammensætningen  således:

 

Borgmesteren og medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget er fødte medlemmer.

 

Derudover vælger Grønt Råd to medlemmer til udvalget.

 

Formålet med Miljøprisen er at sætte fokus på bæredygtig udvikling i Ballerup Kommune.

 

Prisen uddeles en gang årligt. Den gives til en/eller flere personer, organisationer, institutioner eller erhvervsvirksomheder, der har gjort en særlig indsats for en bæredygtig udvikling.

 

Kommissorium

Forslag til kommissorium for udvalget fremgår af bilag. Kommissoriet svarer til indholdet i de hidtidige vedtægter med enkelte præciseringer/forenklinger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Prisen er på 25.000 kr. Udgiften afholdes på ramme 10.28 Øvrige Miljøforanstaltninger.

 

Der udbetales ikke diæter til udvalgets medlemmer.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Det besluttes, at Udvalget for Ballerup Kommunes Miljøpris skal fortsætte. 
   
 2. Borgmesteren og medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget udpeges som medlemmer af udvalget.
   
 3. Kommissorium for Udvalget for Ballerup Kommunes Miljøpris godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 29

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nedsættelse af Ungdomspuljen Ballerup for perioden den 1. marts til 31. december 2021.

 

Baggrund

Ungdomspuljen Ballerup nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

I henhold til forretningsordenen for Ungdomspuljen Ballerup er sammensætningen således:

 • 2 medlemmer udpeges blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer
 • 3 medlemmer udpeges af og blandt Ballerup Ungdomsråd.

Opgaver

Ungdomspuljen Ballerup refererer til Kultur- og Fritidsudvalget og har til opgave at støtte aktiviteter for unge mellem 15 og 25 år i Ballerup Kommune og derved give unge mulighed for selvstændigt at afprøve et projektforløb.

 

Kommissorium

Forslag til kommissorium for udvalget fremgår af bilag. Kommissoriet svarer til indholdet af de hidtidige vedtægter med enkelte præciseringer/forenklinger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ungdomspuljen er en del af Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Der er afsat 104.000 kr.

 

Der udbetales ikke diæter til medlemmer af Ungdomspuljen Ballerup.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Det besluttes, at Ungdomspuljen Ballerup skal fortsætte.
   
 2. Kommissorium for Ungdomspuljen Ballerup godkendes.
   
 3. Der vælges 2 medlemmer blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer efter forholdstalsvalg.

  Socialdemokratiet (A) indstiller:
  1. Charlotte Holtermann (A)
  2. Johan Müller (A)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 24

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nedsættelse af Eliteidrætsrådet, dets kommissorium samt udpegning af medlemmer.

 

Baggrund

Eliteidrætsrådet nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4, og på baggrund af aftale af 25. januar 2013 mellem Team Danmark og Ballerup Kommune om Ballerup Kommunes status som eliteidrætskommune.

 

Sagsfremstilling

Rådet består af følgende medlemmer:

 • Borgmesteren
 • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
 • Formanden for Børne- og Skoleudvalget
 • 2 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
 • 2 repræsentanter for idrætsforeningerne, udpeget blandt satsningsidrætsgrene i Ballerup Kommune
 • 1 repræsentant for erhvervslivet i Ballerup Kommune
 • 1 repræsentant for ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

Borgmesteren er formand for rådet.

 

Følgende observatører kan deltage i Eliteidrætsrådets møder med taleret, men uden stemmeret:

 • 1 repræsentant for idrætsskolen/-erne
 • 2 repræsentant for Center for Skoler, Institutioner og Kultur
 • 1 repræsentant for Team Danmark.

Repræsentanter for satsningsidrætsgrene, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne udpeges for en 2-årig periode.

 

Udpegning af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen sker for en 4-årig periode og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

 

Formanden er bemyndiget til, i samråd med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget samt formanden for Børne- og Skoleudvalget, at udpege repræsentationen for idrætsforeningerne, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.

 

Opgaver

Eliteidrætsrådet refererer til Kultur- og Fritidsudvalget og er nedsat med henblik på at implementere Ballerup Kommunes idrætspolitik på elite- og talentområdet, herunder bl.a. at udmønte indholdet af samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Ballerup Kommune som eliteidrætskommune. Eliteidrætsrådets formål er at realisere Ballerup Kommunes idrætspolitik på elite- og talentområdet.

 

Kommissorium

Forslag til kommissorium for udvalget fremgår af bilag. Kommissoriet svarer til indholdet i de hidtidige vedtægter med enkelte præciseringer/forenklinger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Eliteidrætsrådet har intet selvstændigt budget.

 

Udgifter i forbindelse med mødeafholdelse afholdes af den centrale pulje "Kommunalbestyrelsens  repræsentation".

 

Der udbetales ikke diæter til medlemmer af Eliteidrætsrådet.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Det besluttes, at Eliteidrætsrådet skal fortsætte.
   
 2. Kommissorium for Eliteidrætsrådet for Ballerup Kommune godkendes.
   
 3. Der vælges 2 medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

  Socialdemokratiet (A) indstiller:
  1. Johan Müller (A)

  Dansk Folkeparti (O) indstiller:
  2. Michael Jensen (O)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens beslutning om nedsættelse af Frivillighedsrådet den 24. februar 2014 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nedsættelse af Ballerup Kommunes Frivillighedsråd, dets kommissorium samt udpegning af medlemmer.

 

Baggrund

Frivillighedsrådet nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

Frivillighedsrådet består af 13 medlemmer, som alle skal have bopæl i Ballerup Kommune:

 • 10 medlemmer vælges fra det sociale arbejde
 • 3 medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Der vælges op til 10 suppleanter for medlemmerne fra det sociale arbejde. Suppleanterne indkaldes, hvis der er afbud fra et eller flere medlemmer.

 

Der afholdes valg til Frivillighedsrådet snarest efter, at der er truffet beslutning om nedsættelse af Frivillighedsrådet.

 

Kommissorium

Forslag til kommissorium for udvalget fremgår af bilag. Kommissoriet svarer til indholdet i de hidtidige vedtægter med enkelte præciseringer/forenklinger. Bestemmelserne om uddeling af § 18-midler er dog taget ud af kommissoriet, da dette reguleres særskilt i de vedtagne tildelingskriterier.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne til Frivillighedsrådets arbejde afholdes af Kommunalbestyrelsen på baggrund af et årligt budget, der udarbejdes af Kommunalbestyrelsen efter drøftelse med Frivillighedsrådet.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit konstituerende møde den 13. december 2017, punkt 72, at der ikke ydes diæter til ikke- kommunalbestyrelsesmedlemmer for varetagelsen af kommunale hverv.

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke få diæter.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Der vælges 3 medlemmer til Frivillighedsrådet af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg. 

   

  Socialdemokratiet (A) indstiller:

  1. Charlotte Holtermann (A)

  Socialistisk Folkeparti (F) indstiller:
  2. Ulrik Falk-Sørensen (F)

  Venstre (V) indstiller:
  3. Jacob Wøhler Jørgensen (V)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nedsættelse af en følgegruppe til projekterne vedrørende udvikling af Ballerup Bymidte, Skovlunde Bymidte og Måløv Bymidte, herunder kommissorium samt udpegning af medlemmer.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 27. oktober 2008 og den 28. januar 2013 truffet beslutning om byudviklingsprojekter i henholdsvis Ballerup Bymidte og Skovlunde Bymidte. Siden den 22. juni 2009 har der været nedsat en politisk følgegruppe i tilknytning til Ballerup Bymidte-projektet. Ballerup Bymidte-projektet er senere udvidet, så det også omfatter udviklingen af Måløv Bymidte.

 

Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

Følgegruppen har følgende sammensætning:

 • Borgmesteren
 • Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
 • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
 • 3 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

Borgmesteren er formand for følgegruppen.

 

Opgaver

Følgegruppens opgave er at bidrage til en løbende politisk kvalificering og afstemning af forhold vedrørende udviklingen af bymidterne i Ballerup og Skovlunde.

 

Kommissorium

Forslag til kommissorium for udvalget fremgår af bilag. Kommissoriet svarer til indholdet af de hidtidige vedtægter med enkelte præciseringer/forenklinger. Funktionsperioden for udvalget foreslås dog afgrænset, således at det løber frem til den 31. december 2020. Herefter vil de store bymidteprojekter formentlig være afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Følgegruppen har intet selvstændigt budget.

 

Udgifter i forbindelse med mødeafholdelse afholdes af den centrale pulje "Kommunalbestyrelsens repræsentation".

 

Der udbetales ikke diæter til følgegruppens medlemmer.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Det besluttes, at Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter skal fortsætte frem til den 31. december 2020
   
 2. Kommissoriet for Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter godkendes
   
 3. Der udpeges tre medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg

  Det Konservative Folkeparti (C) indstiller:
  1. Allan Kristensen (C)

  Venstre (V) indstiller:
  2. Kåre Harder Olesen (V) 

  Enhedslisten (Ø) indstiller:
  3. Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Funktionsperioden udløber først den 31. december 2021 og følgegruppens navn ændres til "Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling". Kommissoriet konsekvensrettes.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2014 Punkt 25 

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nedsættelse af Komitéen for udvælgelse af årets ledere i Ballerup Kommune, dets kommissorium samt udpegning af medlemmer.

 

Baggrund

Komitéen for udvælgelse af årets ledere i Ballerup Kommune nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

Komitéen består af følgende medlemmer:

 • Borgmesteren
 • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
 • 2 medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget 
 • 1 medlem udpeget af Folkeoplysningsudvalget - inden for idræt
 • 1 medlem udpeget af Folkeoplysningsudvalget - inden for øvrige foreninger (spejdere og aftenskoler)
 • 1 medlem udpeget af Musisk Samråd.

Borgmesteren er formand for komitéen.

 

Opgaver

Komitéen refererer til Kultur- og Fritidsudvalget og har følgende opgaver:

 • Godkende oplæg til annoncering efter kandidater, som har gjort en særlig indsats i en af Ballerup Kommunes foreninger.
 • Bedømme kandidater til prisen som årets ledere.
 • Udvælge en modtager af prisen som årets leder inden for idrætsforeningerne samt en modtager af prisen som årets leder inden for øvrige foreninger

Kommissorium

Forslag til kommissorium for udvalget fremgår af bilag. Kommissoriet svarer til indholdet af de hidtidige vedtægter med enkelte præciseringer/forenklinger. Der foreslås dog en ændret sammensætning af udvalget, således at det er Folkeoplysningsudvalget, der udpeger 1 medlem inden for idræt og 1 medlem inden for øvrige foreninger (spejdere og aftenskoler).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter i forbindelse med mødeafholdelse samt udgifter i forbindelse med uddeling af priserne afholdes af den centrale pulje "Kommunalbestyrelsens repræsentation".

 

Der udbetales ikke diæter til medlemmer af komitéen.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Det besluttes, at Komitéen for udvælgelse af årets ledere i Ballerup Kommune skal fortsætte
   
 2. Kommissorium for Komitéen for udvælgelse af årets ledere i Ballerup Kommune godkendes
   
 3. Der vælges 2 medlemmer blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer.

  Dansk Folkeparti (O) indstiller:
  1. Michael Jensen (O)

  Venstre (V) indstiller:
  2. Jacob Wøhler Jørgensen (V)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2015 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nedsættelse af udvalget for Ballerup Kommunes Kultur- og Talentpris, dets kommissorium samt udpegning af medlemmer.

 

Baggrund

Udvalget for Ballerup Kommunes Kultur- og Talentpris nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

Komitéen består af følgende 6 medlemmer:

 • Borgmesteren
 • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
 • 2 medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget
 • 1 medlem fra Musisk Samråd, udpeget af Musisk Samråd
 • 1 repræsentant for den til enhver tid sponserende virksomhed.

Sekretariatsbetjeningen håndteres af Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

 

Udpegning af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen sker for en 4-årig periode og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

 

Opgaver

Komitéen refererer til Kultur- og Fritidsudvalget og har til opgave at bedømme forslag til og kåre en modtager af kulturprisen.

 

Kommissorium

Forslag til kommissorium for udvalget fremgår af bilag. Kommissoriet svarer til indholdet i de hidtidige vedtægter med enkelte præciseringer/forenklinger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udvalget for Ballerup Kommunes Kultur- og Talentpris har intet selvstændigt budget. Selve Kulturprisen og Talentprisen er sponseret af en erhvervsvirksomhed.

 

Udgifter i forbindelse med mødeafholdelse afholdes af den centrale pulje "Kommunalbestyrelsens repræsentation".

 

Der udbetales ikke diæter til medlemmer af udvalget for Ballerup Kommunes Kultur- og Talentpris.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Det besluttes, at Udvalget for Ballerup Kommunes Kulturpris skal fortsætte 
   
 2. Kommissorium for Ballerup Kommunes Kulturpris godkendes
   
 3. Der vælges 2 medlemmer blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer efter forholdstalsvalg

  Dansk Folkeparti (O) indstiller:
  1. Michael Jensen (O)

  Venstre (V) indstiller:
  2. Jacob Wøhler Jørgensen (V)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

I forlængelse af "Aftale om budget 2018" fremlægges forslag til funktionsbeskrivelse for borgerrådgiver i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

I "Aftalen om budget 2018" er det besluttet, at Ballerup Kommune skal have en borgerrådgiverfunktion (pkt. 7.04).

Det fastsættes i aftalen, at borgerrådgiverens opgaver består af rådgivning og vejledning af borgere, herunder at hjælpe dem videre i klagesystemet, samt at borgerrådgiveren indgår i en konstruktiv dialog med Ballerup Kommunes administration med det formål at sikre, at opgaver varetages i overensstemmelser med lovgivningen, Kommunalbestyrelsens og udvalgenes instrukser og god forvaltningsskik.

 

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til en funktionsbeskrivelse for borgerrådgiveren.

 

Sagsfremstilling

Funktionsbeskrivelsen er inspireret af materiale fra og samtaler med borgerrådgivere i bl.a. Gribskov, Albertslund og Glostrup Kommuner og tager afsæt i Vision 2029. 

 

Intentionen med en borgerrådgiver er at bidrage til opfyldelse af Vision 2029s målsætning om, at vi som kommune møder borgeren i øjenhøjde. Borgerrådgiveren har et lærings- og udviklingsblik på den daglige praksis, der understøtter, at borgere og medarbejdere oplever mødet som ligeværdigt og effektivt. Borgerrådgiveren vejleder borgere og medarbejdere, så de kan indgå i en konstruktiv dialog inden for de politiske og lovmæssige rammer.

 

Formålet med etablering af borgerrådgiverfunktionen i Ballerup Kommune er på den baggrund, at:

 • Kommunen bliver endnu bedre til at servicere borgerne
 • Borgerne har en oplevelse af at blive hørt og forstået
 • Sikre løbende udvikling af praksis inden for de politisk fastsatte rammer
 • Sikre at kommunen fortsat har en ensartet tilgang og velkendte procedurer for behandling af henvendelser.

Funktionsbeskrivelsen oplister derefter en række kompetencer og opgaver for borgerrådgiveren og beskriver overordnet, hvordan henvendelser til borgerrådgiveren håndteres. De gennemgående træk er lærings- og udviklingssigtet og den konstruktive dialog med borgere og medarbejdere.

 

I "Aftale om budget 2018" står der, at borgerrådgiveren orienterer Kommunalbestyrelsen om sit virke to gange årligt. I funktionsbeskrivelsen lægger administrationen op til, at orienteringen sker en gang årligt. Årsagen til den anbefaling er, at det kræver noget tid, dels at opdage mønstre i henvendelser og dels at få indarbejdet ny praksis på baggrund af borgerrådgiverens anbefalinger.

 

Når borgerrådgiveren er startet, vil administrationen informere offentligheden om funktionen. Det vil bl.a. ske ved via Ballerup Kommunes hjemmeside, på Facebook og på kommunesiden. Administrationen vil desuden være opmærksom på at henvise relevante henvendelser fra borgere til borgerrådgiveren.

 

Der er udarbejdet en tidsplan, der sigter mod, at borgerrådgiveren kan starte den 1. juni 2018. Ansættelsesudvalget sammensættes med sekretariatschef Mette Brinch (formand), en medarbejder fra Politisk Sekretariat, en afsnitsleder/chef fra henholdsvis Center for Social og Sundhed, Center for Arbejdsmarked samt Center for Børne- og Ungerådgivning. Kommunaldirektør Eik Møller deltager i anden samtalerunde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der omprioriteres i alt 0,75 mio. kr. årligt til at drive funktionen. Omprioriteringen foretages af direktionen inden for den samlede administrative budgetramme.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Funktionsbeskrivelsen for borgerrådgiveren godkendes.
   
 2. Borgerrådgiveren orienterer Kommunalbestyrelsen om sit virke en gang årligt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med de faldne bemærkninger og således at borgerrådgiveren afrapporterer til Kommunalbestyrelsen to gange om året.

 

Borgmester Jesper Würtzen (A) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 23.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 Punkt 39

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2017 et udbud af ejendommen på Bispevangen i Ballerup til foreningsformål.
 

Ejendommen blev udbudt til salg, og der indkom ét bud på køb af ejendommen fra Tyrkisk Kulturforening.
 

Tyrkisk Kulturforening har overtaget arealet den 1. december 2017.

 

Sagen forelægges til orientering.

 

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 152 for Bispevangen, som gav mulighed for at udnytte arealerne på Bispevangen 1 til boligformål, foreningsformål og tekniske formål, blev den østlige del af ejendommen udbudt til salg til foreningsformål med mulighed for indretning af én bolig i den vestlige del af byggefeltet.
 

Kommunalbestyrelsen bemyndigede borgmesteren til at forhandle og afslutte handlen med en efterfølgende orientering af Kommunalbestyrelsen om salget.

 

Sagsfremstilling

Ejendommen blev udbudt ultimo august måned 2017 med en budfrist den 26. september 2017.
 

Ved budfristens udløb var indkommet ét tilbud på køb af ejendommen.
 

Buddet kom fra Tyrkisk Kulturforening, som i mange år har ønsket en mere central placering.
 

Arkitektfirmaet Adept har tegnet et kulturhus, der både favner omgivelserne og brugere. Et hus hvor materialitet, form og funktion understøtter en ydre urban og en indre landskabelig side. 

 

Tyrkisk Kulturforening tilbød at erhverve ejendommen for den udbudte pris på 2.250.000 kr. inkl. moms, svarende til køb af en byggeret på 1.000 etagemeter, som er det maksimale, der kan bygges på grunden.

 

Tyrkisk Kulturforening overtog grunden den 1. december 2017.

 

Salget af ejendommen forelægges til orientering, idet borgmesteren blev bemyndiget til at forhandle og afslutte handlen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Indtægten på 1.800.000 kr. ekskl. moms, eller 2.250.000 kr. inkl. moms er indsat på projekt nr. 005400.54.75 Bispevangen - Foreningsformål.
 

Der forventes en mindre udgift til refusion af merudgifter til ekstrafundering ved byggeriet, som fragår af købesummen i 2018.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Salget af arealet til Tyrkisk Kulturforening for en pris på 2.250.000 kr. inkl. moms tages til efterretning.
   
 2. Salgsindtægten på 2.250.000 kr., eller 1.800.000 kr. ekskl. moms, indsættes på projekt nr. 005400.54.75 Bispevangen - Foreningsformål.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Hedegaven (boligsocialt projekt), Bydelsmødrene, Aktiv Center Ballerup, ”Foreningen Dialogforum for foreninger, der arbejder med integration, inklusion, naboskaber og fællesskaber”, der er en paraply for p.t.:

 • Venligboerne på Møllen
 • Møllens Venner
 • Dansk Røde Kors
 • Multikulturel Forening
 • Dansk Flygtninge Hjælp 
 • medlemmer fra Frivillighedsrådet
 • Tyrkisk Venskabs Forening
 • KFUM Spejdere

samarbejder med Baltoppen LIVE, Ballerup Bibliotekerne, TAPETEN Forenings- og Frivillighedscenter samt Ballerup Museum i projektet "Nye stemmer", hvor teaterforestillingen "Ikke uden min mor" er én af aktiviteterne.

 

På vegne af ovennævnte samarbejdskreds, søger Baltoppen LIVE om tilskud på 50.000 kr. til opførelse af seks forestillinger "Ikke uden min mor". Forestillingen skal fremme integrationen og sociale relationer gennem kultur.

 

Baggrund

Formålet med Integrationspuljen er at understøtte og sikre, at integrationsfremmende initiativer i lokalsamfundet sættes i gang, da det er mellem mennesker i lokalsamfundet, at den egentlige integration sker. Overordnet prioriteres puljemidlerne til opstart af nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende aktiviteter. Midlerne fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget.

 

For at sikre at initiativer kan sættes i gang, besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. maj 2016 at afsætte en pulje på 140.000 kr. til fremme af integration og medborgerskab. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. januar 2017 at overføre de uforbrugte midler i 2016 og 2017.

 

Sagsfremstilling

Baltoppen LIVE søger på vegne af en større samarbejdskreds, herunder flere frivillige foreninger, om et tilskud på 50.000 kr. til opførelse af seks teaterforestillinger "Ikke uden min mor", som skal fremme integrationen og sociale relationer gennem kultur. Til de seks forestillinger, som har en billetpris på 20 kr. bliver der via www.ballerupmuseum.dk ligeledes mulighed for at tilkøbe spisebilletter til 30 kr. Billetprisen er sat lavt for, at det ikke er økonomien, der begrænser en evt. deltagelse. Samtidig bydes der på aftensmad/frokost/eller kaffe og kage for at understrege det sociale element omkring den kulturelle aktivitet. Her vil skuespillerne endvidere samtale med – og stimulere samtaler imellem - gæsterne om forestillingens tema.

 

Forestillingen "Ikke uden min mor" er én af aktiviteterne i projektet "Nye stemmer", hvis mål det er gennem kulturevents at skabe tillid, tryghed og fællesskaber, der vil bidrage til at afhjælpe integrationsudfordringer. Gennem forskellige kulturelle arrangementer skal der skabes interaktion og kendskab til forskellige kulturer med fokus på sociale relationer mellem borgere af forskellig kulturel herkomst.

 

Baltoppen LIVE har taget kontakt til teatret "danskdansk", der er specialister i at producere stedspecifik teater. Forestillingen er et mangfoldigt og nuanceret kvindeportræt af kvinder i flere generationer, baseret på interviews med kvinder i alle farver, kulturer og baggrunde fra forskellige byer.

 

Målgruppen er ikke-vestlige borgere, herunder indvandrere/flygtninge eller efterkommere. 

 

De seks forestillinger bliver opført i marts 2018. Forestillingen "Ikke uden min mor" foreslås opført på TAPETEN Forenings- og Frivillighedscenter, Aktiv Center Ballerup og Ryttergården "Hestestalden".  
 

Forestillingen skal bl.a. medvirke til at etablere fælles referencer, forøge empatien mellem etniske grupperinger, forøge antallet af borgere, der deltager i kulturelle arrangementer og stimulere aktivt medborgerskab blandt borgerne i Ballerup Kommune. De frivillige er ambassadører for teaterforestillingen og skal række ud efter det publikum, der normalt ikke af eget initiativ finder vejen til det opsøgende teater.

 

Der søges om et tilskud på 50.000 kr. til opførelsen af seks forestillinger i Ballerup Kommune, som støttes af Slots- og Kulturstyrelsen med 75.000 kr.

 

Kriterierne for tildeling af midler fra integrationspuljen er, at:

 • Aktiviteten eller arrangementet primært skal rette sig mod borgere i Ballerup Kommune.
 • Aktiviteten skal have til formål enten at fremme/styrke borgernes kendskab til lokalområdet, skabe relationer/netværk eller skabe nye fællesskaber.
 • Projekter skal for egne midler i udgangspunktet kunne drives videre efter projektperiodens udløb.
 • Det må ikke være et kommercielt arrangement.

Derudover lægges der vægt på, om aktiviteten planlægges af borgere med forskellig kulturel baggrund.


Det årlige støttebeløb pr. projekt kan som udgangspunkt ikke overstige 50.000 kr.

 

Center for Arbejdsmarkeds vurdering

Center for Arbejdsmarked vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for puljen til integrationsfremmende initiativer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 5. december 2017, at de uforbrugte midler på 230.500 kr. fra integrationspuljen i 2017 overføres til budget 2018 i forbindelse med første budgetopfølgning 2018.

 

Der er i alt et budget på 370.500 kr. til fordeling efter ansøgning i 2018.

 

Ved imødekommelse af ansøgningen på nærværende møde vil der herefter resterer 320.500 kr. til fordeling i resten af 2018.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Der bevilges et tilskud på 50.000 kr. fra puljen til integrationsfremmende initiativer til opførelse af seks forestillinger "Ikke uden min mor".

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 30-01-2018
Indstillingen godkendt Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen. Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen.Jacob Wøhler Jørgensen (V) ønsker sagen indbragt til Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23.    

Beslutning

Indstillingen anbefales.

 

Jesper Würtzen (A), Lolan Marianne Ottesen (A), Helle Hardø Tiedemann (A), Musa Kekec (A), Peter Als (A), Ali Abbasi (Ø) stemte for beslutningen.
 

Kåre Harder Olesen (V) og Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen, idet de ikke mener, at ansøgningen overholder ansøgningskriterierne. 

 

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med forældrenes stillingtagen til det forældrebetalte frokostmåltid i dagtilbud, som Ballerup Kommune i henhold til dagtilbudsloven er forpligtet til at tilbyde, fastsætte prisen for dette.

 

Det er tidligere besluttet, at der skal gives forældrene mulighed for stillingtagen hvert andet år, så det kommende valg gælder for perioden 2019-2020.

 

Baggrund

Ballerup Kommune skal tilbyde et forældrebetalt frokosttilbud i dagtilbud og give forældregruppen mulighed for at til-/fravælge dette. Valget afgøres ved simpelt flertal for henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år i det enkelte børnehus. Efter dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen forud for forældrenes stillingtagen til frokosttilbuddet oplyse om den forventede pris.

 

Sagsfremstilling

Forældrene i Ballerup Kommunes dagtilbud skal i foråret 2018 have mulighed for at tage stilling til det forældrebetalte frokostmåltid, idet de to år, som den tidligere valghandling var gældende for, udløber med årets udgang. Ved den sidste stillingtagen i 2016 blev frokosten tilvalgt for samtlige 0- til 2-års børn, samt i tre 3- til 5-års afdelinger.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010, at frokosttilbuddet til de 0- til 2-årige skulle bestå af et lokalt produceret måltid. Det forventes, at frokosten kan produceres til 594 kr. pr. barn pr. måned (2019-pris).

 

Til de 3- til 5-årige blev det i 2010 besluttet at tilbyde en cateringbaseret frokost. Prisen for levering og servering af en cateringbaseret frokost til de 3- til 5-årige forventes at blive ca. 634 kr. pr. barn pr. måned (2019-pris).

 

Den endelige pris for forældrene fastsættes først i forbindelse med vedtagelse af budget 2019. Alle priser forudsættes reguleret med den almindelige prisudvikling.

 

Det forventes, at valget vil kunne være afviklet den 1. juni 2018, så frokosttilbuddet i de dagtilbud, hvor der allerede er frokost, og hvor dette ikke fravælges, vil kunne fortsætte kontinuerligt fra den 1. januar 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Frokosten er forældrebetalt, men Ballerup Kommune skal give søskende- og fripladstilskud. Udgiften til dette afhænger af, hvor mange steder frokosten tilvælges. Hvis alle tilvælger frokosten, er Ballerup Kommunes samlede udgift ca. 4,9 mio. kr. pr. år.

 

I 1.000 kr.0-2 år 3-5 årSamlet udgift

 

Friplads

            1.413                2.202                    3.615

 

Søskenderabat

               502                    782                    1.284

 

Samlet

            1.915                2.984                    4.899

 

I forhold til 2018, hvor samtlige 0- til 2-årige og ca. 225 3- til 5-årige er omfattet af ordningen, er det en evt. merudgift på ca. 2,5 mio. kr.

 

Hertil kommer evt. udgifter til ombygning af køkkener, hvis flere 3- til 5-årsafdelinger tilvælger frokosten.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Prisen for et forældrebetalt frokostmåltid til de 0- til 2-årige fastsættes til 594 kr. pr. måned.
   
 2. Prisen for et forældrebetalt frokostmåltid til de 3- til 5-årige fastsættes til 634 kr. pr. måned.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 06-02-2018
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Der ønskes en analyse af udgifterne til henholdsvis anretterkøkkener og produktionskøkkener på hele 0-5 års området, herunder en analyse af mulighederne for etapevis udrulning, mulighederne for udekøkkener samt driftsudgifterne forbundet med lokal madproduktion. Analysen skal drøftes i dialogforum forud for budgetforhandingerne for 2019.

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2009 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget henvendelse af den 2. august 2017 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som gør opmærksom på, at den hidtidige praksis (rækkende tilbage til 2010) med opkrævning af forældrebetaling for fritidsdelen af de kommunale specialtilbud muligvis ikke er lovlig.

 

KL har foretaget en vurdering af reglerne, herunder bl.a. omfanget af tilbagebetaling. Konklusionen er, at Ballerup Kommune ikke har opkrævet efter de givne regler og derfor er pligtig til at betale de forkert opkrævede beløb tilbage, også ud over den normalt gældende forældelsesfrist.

 

Det estimeres, at omfanget af en tilbagebetaling vil beløbe sig til ca. 1,9 mio. kr. (netto). Der er her tale om en engangsudgift. Det estimeres videre, at de årlige fremadrettede omkostninger ved en ændret opkrævning vil beløbe sig til ca. 0,4 mio. kr.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har modtaget henvendelse af den 2. august 2017 fra Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Ministeriet gør opmærksom på, at såfremt forældrene ikke har mulighed for at fravælge heldagsskolens fritidslignende aktiviteter, kan forældrene ikke opkræves betaling for heldagsskolens fritidslignende aktiviteter, jf. folkeskolelovens § 2. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har efterfølgende haft ministeriets skrivelse til vurdering i KL's juridiske enhed, jf. vedlagte juridiske sammenfatning fra KL.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har siden 2011, på baggrund af en beslutning i Kommunalbestyrelsen i december 2009, opkrævet forældrebetaling for fritidsdelen af specialtilbuddene. Beslutningen var baseret på, at tilbud i Ballerup Fritidsordninger (BFO) til elever i ADHD-klasserne, gruppeordningerne, høreklasserne, Lautrupgårdskolen og Kasperskolen blev opfattet som pasningstilbud på lige fod med de andre BFO'er.

 

Der er nu på baggrund af en konkret forældrehenvendelse, som har affødt vedlagte henvendelse fra Undervisningsministeriet, opstået tvivl om, hvorvidt en generel beslutning om at opkræve betaling for fritidsdelen af et helhedstilbud er lovlig, i og med at fritidsdelen ikke kan fravælges af den enkelte forælder, jf. også tilbuddenes hjemmesider.

 

På baggrund af styrelsens henvendelse og vurdering er KL's juridiske enhed anmodet om at gennemgå regelgrundlaget, herunder omfanget af en evt. tilbagebetaling mv. Det er KL's vurdering, at Ballerup Kommune har pligt til at tilbagebetale den forkert opkrævede forældrebetaling, samt at der ikke umiddelbart ses at være en forældelsesfrist i forhold til betalingens indførelse, som blev behandlet i det tidligere Skole- og Uddannelsesudvalg den 1. december 2009 og besluttet af Kommunalbestyrelsen den 21. december 2009.

 

Administrationen er på baggrund heraf i gang med systematisk at identificere de enkelte forældre samt omfanget af mulig tilbagebetaling for ulovlig opkrævet forældrebetaling.

 

Samlet er det estimatet, at tilbagebetalingen beløber sig til ca. 1,9 mio. kr. Det omfatter dels tilbagebetaling til forældre med elever på Kasperskolen, som den konkrete henvendelse omhandler, dels tilbagebetaling til lignende tilbud i specialundervisningen, hvor der er heldags- eller heldagslignende tilbud samt enkelte steder inden for daginstitutionsområdet, som er sammenlignelige, jf. dagtilbudslovens § 43. Tilbagebetalingen er en engangsudgift.

 

Den varige fremadrettede mindreindtægt forventes at beløbe sig til ca. 0,4 mio. kr. årligt.

 

Der skal i den konkrete opgørelse af tilbagebetaling til den enkelte tages højde for evt. fripladser og søskenderabatter.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der estimeres et forventet samlet tilbagebetalingskrav på 1,9 mio. kr. Der er tale om et engangsbeløb. Endvidere forventes fremadrettet en permanent mindreindtægt på samlet 0,4 mio. kr. Såvel tilbagebetaling som den fremadrettede mindreindtægt vedrører rammerne 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning og 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet.

 

Der er ikke mulighed for at finde midlerne inden for de nævnte rammer, da de i forvejen er hårdt pressede. Det indstilles derfor, at midlerne findes inden for Ballerup Kommunes samlede økonomi og restancebogføres i budgetåret 2017.  

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der foretages tilbagebetaling til de forældre på Kasperskolen, som har fået forkert opkrævet forældrebetaling tilbage til 2010/11 for fritidstilbud.
   
 2. Der foretages proaktivt tilbagebetaling til de forældre på andre specialundervisningstilbud, hvor Ballerup Kommune i samme periode har opkrævet forældrebetaling for fritidstilbud, samt til forældre, som har haft børn i sammenlignelige specialdagtilbud, hvor der i samme periode har været opkrævet forældrebetaling. 
   
 3. Der foretages fremadrettet en justering af Ballerup Kommunes praksis for forældrebetaling, således at der ikke opkræves forældrebetaling for fritids- og fritidslignende tilbud, som er en del af den samlede undervisning, samt i specialdagtilbud.
   
 4. Der foretages modregning i forskellen mellem tilbagebetalingskravet for forældrebetaling til fritidsdelen i heldagstilbud og den heraf for meget beregnede søskenderabat. Endvidere opkræves ikke tilbagebetaling i de få tilfælde, hvor søskenderabatten overstiger tilbagebetalingen. 
   
 5. Midlerne til tilbagebetaling samt fremadrettet findes inden for Ballerup Kommunes samlede økonomi og finansieres gennem en restancebogføring i budgetåret 2017.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 06-02-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Indhold

Sammendrag

Styrelsen for patientsikkerhed har den 6. juni 2017 gennemført et risikobaseret tilsyn hos Tværkommunale Specialiserede Hjemmesygeplejeteam (SHS-teamet) - den tværkommunale akutfunktion, der drives i et samarbejde mellem Ballerup, Furesø og Herlev Kommuner. Tilsynene gennemføres for at vurdere om patientsikkerheden er blevet overholdt ved SHS-teamets pleje og behandling af borgerne.

 

Den endelige tilsynsrapport blev offentliggjort medio november 2017. Tilsynets vurdering er, at SHS-teamet har "få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden" at "sætte fingeren på", hvilket er en flot vurdering. Det bemærkes, at tilsynets anbefalinger er taget til efterretning, og aktuelle tiltag er gennemført i SHS-teamet kort efter tilsynets besøg.

 

Tilsynsrapporten præsenteres med denne sag politisk i Ballerup til orientering, og er koordineret med den politiske orienterende præsentation i Herlev og Furesø kommune. Rapporten er på grund af den tværkommunale koordinering ikke forelagt Seniorrådet, forud for præsentationen i Social- og Sundhedsudvalget - men bliver præsenteret for Seniorrådet til orientering på førstkommende møde ( uge 7, februar).

 

Baggrund

Styrelsen for patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Fra 2017 blev tidligere frekvensbaseret tilsyn omlagt til et proaktivt risikobaseret tilsyn og SHS-teamet blev udvalgt som relevant behandlingssted, i form af funktionen som kommunal akutfunktion. Årets tema for tilsynsbesøgene var medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb samt generelle forhold som journalføring og hygiejne.

 

Formålet med tilsynsbesøgene er, at vurdere patientsikkerheden på det udvalgte behandlingssted, og sikre læring hos sundhedspersonalet.

 

Sagsfremstilling

Styrelsen for patientsikkerhed har kategoriseret tilsynet i følgende trin:

 • Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden
 • Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden
 • Problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

SHS-teamet er flot placeret i kategorien "Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden".

 

Tilsynet bemærkninger og gennemførte tiltag

 • Der skal foreligge en skriftlig instruks for fravalg af livsforlængende behandling.
  • Instruksen vil blive udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning.
 • Ledelsen sikrer, at personalet har mulighed for at overholde instruksen for fravalg af livsforlængende behandling, og at personalet følger den.
  • Dette vil ske i naturlig forlængelse af instruksens udarbejdelse.
 • Der skal forefindes adrenalin ved injektionsbehandling, og at personalet har de fornødne kompetencer til vurdering af behov for indgift af adrenalin.
  • Dette implementeres, til trods for, at behandlingsansvarlige læge havde sikret anden behandlingsmulighed ved anafylaksis (allergisk) shock. 

Tilsynsrapporten vedlægges sagen til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Rapport om tilsyn hos Tværkommunale Specialiserede Hjemmesygeplejeteam tages til efterretning.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Indhold

Sammendrag

Der skal træffes beslutning om igangsætning af proces om nedsættelse af et Psykiatriråd i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Udvalget nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

I den politiske budgetaftale for 2018 er det besluttet at nedsætte et psykiatriråd i Ballerup Kommune. Der skal således i samarbejde med Psykiatrirådets brugere og interessenter etableres et forum til dialog om psykiatriens udvikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune. Med budgetaftalen er der endvidere enighed om, at der skal formuleres en psykiatripolitik, og at der afsættes 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021.

 

Administrationen anbefaler, at der igangsættes en proces i Social- og Sundhedsudvalget om formål, indhold og repræsentation i det nye Psykiatriråd med henblik på at nedsætte rådet medio 2018. I forberedelsesperioden kan der eventuelt afholdes indledende drøftelser og "modningsmøder” med eksterne interessenter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udvalgets økonomiske ramme er endnu ikke fastsat.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der igangsættes en proces i Social- og Sundhedsudvalget om formål, indhold og repræsentation i det nye Psykiatriråd i Ballerup Kommune.
   

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Indhold

Sammendrag

Der skal træffes beslutning om igangsætning af en proces om at nedsætte et Naturkvalitetsudvalg i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Udvalget nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforhandlingerne om budget 2018 er det aftalt at oprette et § 17, stk. 4-udvalg med titlen Naturkvalitetsudvalget. Det kommende naturkvalitetsudvalg skal have fokus på dialog og skabe inspiration og interesse for området for borgere, foreninger og institutioner. Det skal sikres, at opgaven koordineres tæt med det allerede eksisterende Grønt Råds kommissorium og opgave. Det anbefales, at processen igangsættes i regi af Teknik- og Miljøudvalget, hvortil også Grønt Råd refererer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udvalgets økonomiske ramme er endnu ikke fastsat

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der igangsættes en proces i Teknik- og Miljøudvalget om formål, indhold og repræsentation i den nye Naturkvalitetsudvalg i Ballerup Kommune.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Indhold

Sammendrag

Forslag til lokalplan nr. 151 for et område ved Gl. Rådhusvej og Parkvej i Ballerup forelægges hermed til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring.

 

Baggrund

Arealerne ved Gl. Rådhusvej og Parkvej, som p.t. rummer midlertidige bygninger, ligger tæt på Ballerups Bymidte, og en udvikling af området med boligbebyggelse vil ligge i tråd med den øvrige udvikling af bymidten, som foregår i disse år.

 

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse i form af maks. fire punkthuse i op til fire etager. Planen skal gøre en etapevis udbygning af arealet mulig, idet det samtidig sikres, at bygningerne på grunden fremstår som en arkitektonisk helhed. Planforslaget indeholder bestemmelser, der skal sikre, at bebyggelsen får karakter af park­bebyggelse, og at der skabes en frodig sammenhæng imellem ny bolig­bebyggelses friarealer og Damgårdsparken på tværs af Parkvej. I medfør af lokalplanen inddrages der kommunalt vejareal til bebyggelse.
 

Det vil være en forudsætning for områdets udvikling, at Ballerup Kommune - til erstatning for et antal eksisterende parkeringspladser ved den tidligere Parkskole med indkørsel fra Parkvej - etablerer ny parkering ved den tidligere Parkskole med indkørsel fra Gl. Rådhusvej.

 

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen på hjørnet af Parkvej og Ved Parken i Ballerup ønsker at udnytte sin ejendom til boligbebyggelse. Administrationen vurderer, at hele arealet ved Gl. Rådhusvej/Parkvej/Ved Parken bør udvikles ud fra en samlet plan. Den private grundejer har derfor udarbejdet en helhedsplan, som er lagt til grund for det foreliggende forslag til lokalplan nr. 151.

 

Størstedelen af arealerne inden for lokalplanområdet er kommunale og rummer i dag en barakbebyggelse, der anvendes som hjemtagnings­boliger for Ballerup Kommunes borgere. Lokalplanen er derfor udarbejdet på en sådan måde, at der kan ske en etapevis udbygning, således at den private ejer kan realisere sin grund, selvom hjemtagningsboligerne stadig er i funktion.

 

Ved den tidligere Parkskole, ud mod Parkvej ligger en matrikel, der i dag anvendes til parkering for brugerne af Parkskolens tilbud. Dette kommunale areal skal sælges til bebyggelse som led i realisering af den samlede bebyggelsesplan. Det vil derfor være en forudsætning for udbygningen af lokalplanområdet, at Ballerup Kommune etablerer et tilsvarende antal parkeringspladsen på Parkskolens areal med indkørsel fra Gl. Rådhusvej. Flytningen af parkeringen vil have den positive effekt, at trafikken hertil ikke længere skal ske ad Ved Parken og Parkvej, men flyttes til Gl. Rådhusvej.

 

Derudover er der i dag parkeringspladser på en del af et (kommunalt) vejareal, som ligeledes inddrages i bebyggelsen. Disse pladser anvendes i alt væsentligt af hjemtagningsboligernes personale og brugere, og dette parkeringsbehov vil derfor forsvinde sammen med barakkerne. Arealet skal nedlægges som vejareal.

 

Hjemtagningsboligerne i barakkerne forventes opretholdt indtil 2019-2020. Derefter er det Kommunalbestyrelsens hensigt, at barak­bebyggelsen nedrives, hjemtagningsboligerne flyttes, og arealet sælges til boligbebyggelse som led i den aktuelle udvikling og fortætning af Ballerup Bymidte.

 

Regnvandshåndtering for ny bebyggelse skal ske på overfladen, da der er højt grundvand i området. Det betyder, at vand ikke kan nedsive. Derfor fastlægger lokalplanen bestemmelser om, at der skal etableres grøfter, regnbede, forsinkelsesbassiner eller lignende på terræn. Desuden åbnes der mulighed for at lede overfladevand til søen i Damgårdsparken.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Lokalplanen medfører ikke i sig selv nogen udgifter, tværtimod vil salg af de kommunale ejendomme betyde en indtægt til Ballerup Kommune. Det skal dog bemærkes, at det nuværende p-areal langs den tidligere Parkskole med tilkørsel fra Parkvej kun kan inddrages i en kommende bebyggelse, hvis der etableres erstatningsparkeringspladser på den tidligere Parkskolens arealer ud mod Gl. Rådhusvej (se bilag). Der vil derfor blive tale om en kommunal udgift til anlæg af ca. 15 p-pladser på anslået 0,5 mio. kr.

 

Der vil blive søgt anlægsbevilling hertil i forbindelse med udbud og salg af de kommunale arealer.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til Lokalplan 151 for et område ved Gl. Rådhusvej i Ballerup godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring.
   
 2. Der gennemføres en offentlig høring i perioden fra den 6. marts - 1. maj 2018.
   
 3. Der afholdes borgermøde på Ballerup Rådhus i høringsperioden.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Bestemmelsen om, at der "kan" etableres solceller, ændres til, at der "bør" etableres solceller.

Beslutning

Udsættes

Indhold

Sammendrag

Som led i Kommunalbestyrelsens løbende indsats for at modernisere planbestemmelserne for Ballerup Kommunes ældre industrikvarterer er der udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for erhvervsområdet omkring Måløvbakken i Måløv. Lokalplanen vil delvis erstatte to hidtil gældende lokalplaner fra 1980'erne.

 

Forslaget fastholder området til mindre og mellemstore fremstillingsvirksomheder mv. og vil ikke ændre på de hidtidige bebyggelsesmuligheder. Men i lyset af den løbende udvikling og omdannelse af Ballerup Kommunes erhvervsområder vil planforslaget udvide muligheden for, at ejendommene fremover kan anvendes til mere serviceprægede virksomheder og mindre miljøbelastende aktiviteter. Planforslaget udmønter således kommuneplanens rammebestemmelser om mulighed for indpasning af forenings- og menighedslokaler og tilsvarende offentlige formål, der kan indpasses, uden at området ændrer karakter.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har i en årrække været i dialog med forskellige trossamfund og menigheder om at finde egnede steder til etablering af forsamlings- og mødesteder. På baggrund heraf har en af disse for nyligt købt en erhvervsparcel i Måløv Teknikkerby. Den gældende lokalplan giver imidlertid ikke mulighed for den ønskede anvendelse, hvorfor der må etableres et nyt plangrundlag. 

 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omfatter et ca. 11 ha stort område omkring Måløvbakken, der hidtil har været omfattet af lokalplanerne nr. 031 og nr. 041. Området rummer i dag blot tre mellemstore virksomheder og en større ubebygget ejendom.

Den nye plan fastholder i det store og hele de hidtidige bestemmelser for de berørte ejendommes anvendelse og udnyttelse. Men planforslaget udmønter samtidig den senere kommuneplanlægnings rammebestemmelser, som åbner mulighed for, at der blandt erhvervsbebyggelserne kan indpasses forenings- og menighedslokaler og tilsvarende offentlige formål.

 

Her ud over er der foretaget en redaktionel opdatering og supplering af bestemmelser bl.a. om beplantningsbælter, skiltning og varmeforsyning.

 

Der er gennemført en screening af lokalplanforslagets miljømæssige konsekvenser. Det vurderes heri, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

I lyset af ovenstående anbefaler Center for By, Erhverv og Miljø, at den forestående høringsperiode afvikles på fire uger, og at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Lokalplan nr. 183 for et erhvervsområde omkring Måløvbakken i Måløv godkendes med henblik på offentliggørelse.
   
 2. Lokalplanforslaget sendes til høring i en fire ugers periode fra den 1. marts 2018.
   
 3. Såfremt der ikke under høringen indkommer væsentlige indsigelser, kan lokalplanens endelige vedtagelse ske i Teknik- og Miljøudvalget.
   
 4. Der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2016 Punkt 10 og 11

Indhold

Sammendrag

Investorer har interesse i at udvikle stationsområdet i Måløv til boliger, derfor har administrationen foretaget et studie af stedets potentiale og stiller nu forslag om at omdanne området til boliger.

 

Der skal tilvejebringes et kommuneplantillæg og en lokalplan for at realisere planerne. Det indstilles, at der forud for forslag til en ændring af kommuneplanen indkaldes idéer og forslag til planlægningen i en periode på fire uger, samt at et oplæg til forhøringen godkendes.

 

Baggrund

Vinderforslaget "Måløvringen" fra projektkonkurrence i 2016 er blevet bearbejdet, hvad angår arealet mellem Måløv Byvej og jernbanen i Måløv, som i forslaget fortrinsvist var lagt ud til detailhandelserhverv.

 

Jeudan, som ejer den østlige del af stationsområdet, ønsker at udvikle deres ejendom til boligbebyggelse. Udvikling af boliger er i overensstemmelse med et politisk ønske om, at der skal opføres flere boliger for at kunne tiltrække flere borgere til Ballerup Kommune.

 

Der er blevet foretaget et studie af, hvorvidt området mellem Måløv Station og Toyota kan omdannes til godt boligområde. Samtlige ejere inden for området er orienteret om studiet.

 

Sagsfremstilling

Stationsområdet er i dag afskåret fra den oprindelige del af Måløv og Søndergård af to store barrierer - Måløv Byvej/Frederikssundsvej og jernbanen, og området er forholdsvist ekstensivt udnyttet til trods for stationsnærheden.

 

Strategien er at udvikle et boligområde øst for Måløv Station, hvis bærende struktur er et sammenhængende grønt landskab mod jernbanen og en bebyggelsesmæssig "ryg" mod Måløv Byvej.

 

Trafikhastigheden på Måløv Byvej skal sænkes for at mindske støjbelastning og for at signalere, at trafikanterne kører gennem Måløv. Et nyt lyskryds på Måløv Byvej vil sammen med en ny bro eller tunnel komme til at forbinde den østlige del af Måløv og samtidig være vejadgang til den planlagte boligbebyggelse.

 

En ny pendlerparkeringsplads skal etableres og erstatte den nuværende med det formål at øge parkeringskapaciteten og frigive plads til byggeri. Den eksisterende pendlerparkeringspladsen, som ejes af Ballerup Kommune, nedlægges og ud mod stationspladsen planlægges der i stedet for en dagligvarebutik i stueetagen. Butikken skal være med til at styrke bylivet på pladsen og gøre det attraktivt at bosætte sig i området. Dette skal vejes op mod de konsekvenser, som butikken vil få for handelslivet i Måløv. Det beskrives i undersøgelse en vurdering foretaget af ICP for Ballerup Kommune.

 

Flere butikskæder har vist stor interesse i at investere i området. Andre investorer har ligeledes udtrykt interesse i at udvikle boligbebyggelse på området.

 

En økonomisk undersøgelse viser, at byggeri på Jeudans grund skal opføres i op til 6-7 etager, for at det kan svare sig at omdanne det. Til sammenligning er etagebebyggelsen på Søndergård 5 etager. Bebyggelsen vil ikke medføre skyggegener for andre end for bebyggelsen selv. 


Plangrundlaget skal ændres for at realisere planerne. Forud for et tillæg til kommuneplanen skal Kommunalbestyrelsen ifølge planloven indkalde idéer og forslag til planlægningen. I forhøringsperioden afholdes der et offentligt dialogmøde i starten af marts 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilvejebringelse af det for projektet nødvendige plangrundlag har ingen økonomiske konsekvenser. Realiseringen af omdannelsesprojektet vil have økonomiske konsekvenser.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der forud for forslag til en ændring af kommuneplanen indkaldes idéer og forslag til planlægningen i en periode på fire uger.
   
 2. Oplæg til forhøring godkendes med henblik på offentliggørelse i høringsperioden.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 2. maj 2017 Punkt 1.2

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Som følge af generelle prisstigninger på materialer siden anlægsbevillingen blev givet, indstiller administrationen, at der gives en tillægsbevilling på 4 mio. kr. i 2018 til anlægsprojektet vedrørende udvidelse af genbrugsstationen i Ballerup.

 

Baggrund

I oktober 2016 blev der udarbejdet et økonomisk overslag, der kombinerer miljøforbedringer og modernisering i et og samme projektoplæg udarbejdet af COWI for Ballerup Kommune. Der blev efterfølgende søgt en anlægsbevilling på 14 mio. kr. til modernisering af genbrugsstationen. På driftsbudgettet blev der samtidig afsat 9,5 mio. kr. til miljøforbedringerne, som skal gennemføres som følge af reglerne om revurdering i miljøbeskyttelseslovens § 41.

 

Udvidelsen og miljøforbedringerne er finansieret af opsparede midler fra affaldsgebyrerne. 

 

Sagsfremstilling

Det er Vestforbrænding A/S, der har projektledelsen for modernisering af genbrugsstationen, og trods Vestforbrændings tætte styring fra projektets start har det ikke været muligt at tegne projektet inden for den økonomiske ramme.

 

Den væsentligste årsag til dette er, at priserne på markedet er steget markant, siden rådgiver udarbejdede projektoplæg i 2016. Generelt på markedet ses, at prisniveauet på klassiske byggeprojekter er øget med 30 pct. på bare et år. Et konkret eksempel er, at prisen på den rampe, som danner grundlag for den nye genbrugsstation, er steget med 33 pct., jævnfør redegørelsen i det vedlagte bilag.

 

Vestforbrændig A/S har derfor genberegnet omkostningerne til det besluttede projektoplæg på baggrund af de nuværende priser, og Vestforbrænding vurderer, at der er behov for en tillægsbevilling på 4 mio. kr. til anlægsbevillingen.

 

Det forventes, at den nye genbrugsstation står færdig omkring den 1. november 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges om en tillægsbevilling på 4 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 165002 Udvidelse af genbrugsstation. Midlerne finansieres af opsparede midler og  tillægsbevillingen medfører ikke  gebyrstigninger. Udvidelsen af genbrugsstationen er finansieret af gebyrindtægter og har derfor ikke indflydelse på anlægsloftet.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket tillægsbevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

4.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

14.000.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

(finansieringen sker via i forvejen opsparede gebyrmidler)

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

18.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløbet for tillægsbevillingen

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

4

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.22 under/efter anlægsprojektet     

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en tillægsbevilling til projekt nr. 165002 Udvidelse af genbrugsstation på 4 mio. kr. i 2018.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler til omlægning og vedligehold af eksisterende kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby, samt til undersøgelse af ny kunstgræsbane på eksisterende grusbane i Ballerup Idrætsby.

 

Baggrund

Der er i budgetaftale 2018 afsat 4,5 mio. kr. i 2018 til etablering og vedligehold af kommunens kunstgræsbaner.

 

Sagsfremstilling

I Ballerup Idrætsby blev i 2007 anlagt en kunstgræsbane svarende til en 11-mandsbane. Kunstgræsbanen er indhegnet og oplyst, hvilket sikrer brugen i vinterhalvåret. Toplaget på kunstgræsbanen har udtjent sin levetid og skal omlægges for at opretholde en vedvarende og høj banekvalitet. Projektudvikling og anlæggelse sker i samarbejde med Ballerup Idrætsby. Projektet udarbejdes med henblik på at være færdigetableret i efteråret 2018.

 

På eksisterende grusbane i Ballerup Idrætsby ønskes etableret ny kunstgræs. Det vurderes, at det ikke vil være muligt at omlægge grusbanen til kunstgræs inden for det afsatte rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. Dette undersøges i projektet, samt om der er mulighed for andre forbedringer inden for rådighedsbeløbet. Resultatet af undersøgelsen forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I budget 2018 er der på investeringsoversigten afsat 4,5 mio. kr. 2018 til omlægning og vedligehold af kommunens kunstgræsbaner. Beløbet ønskes frigivet til projekt nr. 031335 Fodboldbane - ny kunstgræs. Op til 10 pct. af bevillingen vil blive anvendt til intern projektering. Afledte driftsudgifter forventes afholdt inden for den eksisterende ramme.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering mv.

4.500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

4.500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

4,5

 

 

 

Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2018 til projekt 031335- Fodboldbane - ny kunstgræs.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Indhold

Sammendrag

Landskabsarkitektfirmaet SLA A/S, som står bag udformningen af den nye banegårdsplads i Ballerup, har udarbejdet to scenarier til kunstbelysning af det kommende byrum foran biblioteket. Center for By, Erhverv og Miljø har sammen med Realdania, som støtter selve banegårdsprojektet med 25 mio. kr., vurderet de to belysningsforslag, og der er enighed om, at forslaget, der indbefatter belysning af beplantningen på pladsen, er det bedste. Der søges hermed en anlægsbevilling til realisering af lysprojektet.

 

Baggrund

SLA vandt i 2016 konkurrencen om udformningen af banegårdspladsen i Ballerup. Dommerkomitéen bad dengang om, at der blev arbejdet med at give pladsen noget "wow-effekt" - det vil sige tilføje pladsen "noget ekstra", udover de fine og funktionelle løsninger, som vinderprojektet indeholdt. Da det hele tiden har været et krav, at pladsen skal være så "ren" og multifunktionel som mulig, er løsningen ikke at tilføje et traditionelt kunstværk, som - udover at "fylde op" på pladsen - også ville konkurrere med den vandkunst, som er en del af projektet.

 

Sagsfremstilling

Vandkunsten vil give pladsen attraktivitet i sommerhalvåret. Om natten og især i vintermånederne, når der skal lukkes af for vandet, vil kunstbelysningen gøre pladsen mere attraktiv og spændende, understrege forbindelsen mellem stationen og Centrumgaden og samtidig bidrage til at gøre pladsen mere tryg.

 

SLA har udarbejdet to mulige kunstlyskoncepter: Belysning af beplantningen og belysning af belægningen. Center for By, Erhverv og Miljø samt Realdania er enige om, at løsningen med belysning af beplantningen (scenario 1, se bilag) vil give den bedste og største effekt, bl.a. fordi de belyste planter og træer vil være med til at danne rum på pladsen. Samtidig er det parternes vurdering, at belysning af belægningen vil være "dobbeltkonfekt", fordi belægningen i forvejen er udført på en speciel og kunstnerisk måde.

 

Kunstbelysningen vil koste ca. 470.00 kr. Det er der ikke midler til i banegårdsprojektet, her er kun afsat 30.000 kr. til en såkaldt "gobo-løsning", der kun omfatter ét effektbelysningsarmatur. Den foreslåede løsning til kunstbelysning indeholder syv armaturer for at kunne skabe den ønskede effekt. 

 

Da kunstbelysningen imidlertid er et vigtigt element i byrummets udformning, har Realdania tilbudt at støtte med op til 210.000 kr. til rådgivning og entreprenørudgifter, under forudsætning af at Ballerup Kommune dækker tilsvarende samt står for den efterfølgende drift.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Til finansiering af kunstbelysningen søges en anlægsbevilling på 440.000 kr. i 2019 til projekt nr. 222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen. Bevillingen foreslås finansieret fra projekt nr. 650301 Ballerup Bymidte - Omforandringsprojekt ved at udskyde rådighedsbeløbet på 440.000 kr. fra 2018 til 2019. Der søges samtidig om en indtægtsbevilling vedrørende Realdanias støtte til projektet med op til 210.000 kr. i 2019 til projekt nr. 222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania.

 

Ballerup Kommune skal efterfølgende stå for driften af belysningsprojektet. Midlerne til afledt drift vil indgå i budgetforhandlingerne til budget 2019. 

 

Anlægsbevilling

Ønsket bevilling

inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering mv.

440.000 kr.

Tidligere bevilling

inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

50.700.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

650301 Ballerup Bymidte - Omforandringsprojekt

440.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

51.140.000 kr.

 

Indtægtsbevilling

Ønsket bevilling

inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

210.000 kr.

Tidligere bevilling

inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

25.000.000 kr. 

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.  

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

25.210.000 kr. 

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

 

0,44 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.22 efter anlægs-projektet

 

 

 

0,011

0,011

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det foreliggende projekt vedrørende kunstbelysning af beplantning på den kommende plads foran Ballerup Bibliotek godkendes.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 440.000 kr. til projekt nr. 222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen til realisering af kunstbelysningsprojektet. Bevillingen finansieres fra projekt nr. 650301 Ballerup Bymidte - Omforandringsprojekt ved at udskyde rådighedsbeløbet fra 2018 til 2019.
   
 3. Der gives en indtægtsbevilling på 210.000 kr. til projekt nr. 222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania vedrørende RealDanias støtte til kunstbelysningsprojektet.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. august 2017 Punkt 38 

Teknik og Miljøudvalget den 28. november 2017 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Der skal etableres et "hænge ud"-sted til de unge i Ballerup Syd. Der ønskes i den sammenhæng to anlægsbevillinger til projektet på i alt 0,37 mio. kr. i 2018.

 

Baggrund

Med henblik på at etablere et sted til de unge har administrationen på møde den 15. august 2017 indstillet, at der i punkt 1 skulle gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til projektet, og i punkt 2 at projektet derudover skulle tilføres 0,17 mio. kr. fra et andet projekt, idet der dermed ville være midler til at etablere strøm til lys og opladerfaciliteter. Teknik- og Miljøudvalget indstillede punkt 1, men ikke punkt 2 til godkendelse. På møde den 22. august 2017 besluttede Økonomiudvalget, at sagen skulle undersøges yderligere og behandles i Teknik- og Miljøudvalget igen.

 

Kommunalbestyrelsen har siden i budgetaftalen for 2018 afsat 0,17 mio. kr. ekstra til "Hænge-ud"-sted på Baltorpplænen med henblik på finansiering af etableringen af strøm til lys og opladerfunktioner.

 

Den 28. november 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at placering af container skulle undersøges nærmere, da der var bekymring for lydgener for de nærmeste beboelsesblokke.

 

Sagsfremstilling

De unge ønsker et sted, hvor de kan hænge ud, som er ”sejt” uden overvågning fra voksne. Administrationen har derfor sammen med de unge udarbejdet et forslag til "hænge ud"-sted. De unge ønsker at ombygge en skibscontainer til shelter, som har et råt og urbant udtryk, kan bruges som ikke planlagt mødested om aftenen, og som også kan bruges til musikarrangementer i samarbejde med projekt "Mere Monitor". Facaderne giver mulighed for at skabe en væg, hvor de må male graffiti, og hvor der vil blive bygget et lille rum, som vil være låst af, hvor man kan trække strøm til større arrangementer. Materialerne er meget hårdføre, og udformningen vil blive godkendt af byggemyndighed.

 

Containeren med alt inventar og el-relæ opbygges, så den er flytbar med kran. Det giver mulighed for at flytte lokationen et andet sted for få penge, hvis Baltorpplænen på sigt skal bruges til andre funktioner.

 

Når der er koncerter vil den mobile musikscene vende mod togbanen, sådan at container og græsareal bruges til publikumsareal (se bilag).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,2 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen. Der er endvidere i forbindelse med budgetaftale 2018 afsat 0,17 mio. kr. til projekt nr. 020272 Hænge ud sted på Baltorpplænen (til etableringen af strøm til lys og opladerfunktioner).

 

Der ønskes en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen. Der ønskes endvidere en anlægsbevilling på 0,17 mio. kr. fra projekt nr. 020272 Hænge ud sted på Baltorpplænen til projekt nr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen.

 

Der vil blive anvendt op til ca. 10 pct. af bevillingerne til intern projektering. De afledte driftsudgifter af projektet vil blive afholdt inden for Teknik- og Miljøudvalgets rammer.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering mv.

200.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

Projektnr. 020272 Hænge ud sted på Baltorpplænen

170.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

370.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,37

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter primært på ramme 10.12 under anlægsprojektet

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2018 til projektnr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen i Ballerup.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 0,17 mio. kr. i 2018 fra projektnr. 020272 Hænge ud sted på Baltorpplænen til projektnr. 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen i Ballerup.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Udsættes

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. august 2017 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med projekt Fibernet til Ballerup Kommunes lokationer, søges der om anlægsbevilling af de budgetterede midler til projekt nr. 652004 Fibernet på totalt 19.092 mio. kr.

 

Baggrund

Brugen af digitale værktøjer er en integreret del af løsningen i alle Ballerup Kommunes opgaver. Der opleves i dag problemer med at anvende digitale redskaber i kommunen på grund af manglende båndbredde. Det kommer især til udtryk ved, at mange plejecentre, klubber og skoler klager over problemer med at logge på, lange svartider, brugere bliver smidt af, hastighed m.m.


Dertil kommer, at kravene til den digitale infrastruktur vil stige med den øgede digitalisering på flere områder. Nogle af disse krav er bl.a. nye fælleskommunale tiltag som bl.a. plejecentrenes Fællessprog III (Nexus) og skolernes nye digitale platform, AULA.
 

Sagsfremstilling

Den mest fordelagtige løsning på denne udfordring er, at Ballerup Kommune etablerer sit eget fibernet til kommunens lokaliteter frem for at opgradere det nuværende lejede netværk. Ejerscenariet er den fleksible og økonomiske løsning, der løbende kan tilpasses behovet for båndbredde. Samtidig vil ejerscenariet betyde, at fremtidige opgraderinger i båndbredde kan udføres til væsentligt færre omkostninger end ved lejescenariet.

Parallelt med investeringen i nye lejede forbindelser til skolerne, bortfalder lejeomkostninger til de nuværende forbindelser. Administrationen udarbejder mere konkrete vurderinger i processen med at realisere fibernet.
 

Projektet tilstræber at samgrave mest muligt med private graveaktører herunder bredbåndsoperatører.


Til etablering af fibernet til Ballerup Kommunes egne lokaliteter er der i budget 2018 afsat i alt 19 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projektet er beskrevet med en ligelig fordeling af omkostninger i anlægsprojektets løbetid. For at optimere økonomien i projektet, er det tæt koordineret med øvrige anlægsprojekter - herunder belysningsprojektet. Der er derfor behov for en fleksibel styring af budgettet over de fire år. Derfor ønskes hele anlægsbudgettet udmøntet i 2018.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

19.092.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

19.092.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

4.333

4.333

4.333

4.333

Afledte driftsudgifter på ramme under anlægsprojektet

 

0.440

0.4400.4400.440

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Digitaliseringssekretariatet indstiller, at

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 19.092.000 kr. i 2018 for projekt 652004 til gennemførelse af fiberprojektet over årene 2018-2021.

Beslutning

Udsættes

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download