Teknik- og Miljøudvalget

26.11.2019 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Hella Hardø Tiedemann (A)
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø)
 • Birgitte Dahl (O)
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V)
 • Morten Andersson (A)
 • Özcan Kizilkaya (A)
 • Per Mortensen (A)
 • Carsten Riis (direktør)
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø)

Åben dagsorden


 1. Ankestyrelsen har udsendt en ny udtalelse om styrelseslovens regler for offentliggørelse af Kommunalbestyrelsens beslutninger i sager, der er behandlet for lukkede døre. Ankestyrelsen har udtalt, at sigende overskrift og selve beslutningen skal offentliggøres, med de begrænsninger der følger af kommunens tavshedspligt.

  Direktionen har på sit møde den 18. november besluttet, at kommunen i overensstemmelse hermed fremover offentliggør både overskrift og beslutning, også i Økonomiudvalgets og de stående udvalgs sager. Ændringen forventes at kunne få virkning fra den 1. januar 2020.

   
 2. Boligbyggeriet i Ballerup Kommune pr. 15. november 2019

  Bilag
  1 bilag 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget forslag fra Novafos A/S til takstblad for afgifter og gebyrer for vand og spildevand for 2020. Den samlede takst i 2020 for vand og spildevand, der dækker almindelige forbrugere i Ballerup Kommune, bliver således 53,90 kr. pr. m3 mod 54,82 kr. pr. m3 inkl. moms i 2019.

 

Det vurderes, at det fremsendte udkast til takstblad for 2020 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet har udmeldt. Administrationen indstiller derfor, at takstbladet for 2020 godkendes.

 

Baggrund

Ballerup Kommune skal én gang om året godkende takster for vand og spildevand for kommunens forsyningsselskaber jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingsvedtægtens § 3, stk. 1.

 

Sagsfremstilling

Takstbladet for vand og spildevand skal principielt dække alle drifts- og anlægsudgifter ved forsyningsvirksomhederne således, at udgifter og indtægter balancerer. Et alment forsyningsanlæg fastsætter en gang årligt anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra forsyningen, som efterfølgende skal godkendes af Ballerup Kommune, som er myndighed.

 

Fastsættelsen sker under overholdelsen af det prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet har nu fastsat de økonomiske rammer for 2020 for henholdsvis Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S.

 

For Vand Ballerup A/S er indtægtsrammen for 2020 fastsat til 57.569.260 kr. Svarende til en forbrugerpris på 23,05 kr. pr. m3 inkl. moms og afgifter. Det er en stigning på 0,12 kr. pr. m3 i forhold til taksten i 2019.

 

For Afløb Ballerup A/S er indtægtsrammen for 2020 fastsat til 62.801.720 kr. svarende til en forbrugerpris på 30,85. kr. pr. m3 inkl. moms og afgifter. Det er et fald på 1,04 kr. pr. m3 i  forhold til taksten i 2019.

 

Faldet i taksten for vand og spildevand i 2020 skyldes almindelige prislofttekniske reguleringer vedrørende tidligere prisloft perioder, som er afvigelser mellem den økonomiske ramme og de faktiske afholdte omkostninger på spildevandsområdet samt fald i ikke påvirkelige omkostninger på spildevand området.

 

Således indregnes de mindre udgifter, som forsyningen har haft til anlæg i de tidligere år, i prisen for 2020, hvilket betyder et samlet fald for vand og spildevand 0,92 kr. pr. m3. Således bliver det samlede bidrag for vand og spildevand i 2020 53,90 kr. pr. m3. Det svarer til et fald på ca. 92 kr. for en familie set over et år.

 

Med udgangspunkt i ovenstående har Novafos A/S udarbejdet udkast til takstblad for 2020 (se bilag). De enkelte bidrag i takstbladet er prisreguleret efter gældende regler, og gebyrer for tømningsordningen for bundfældnings- og samletanke er reguleret, så ordningen hviler i sig selv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

8 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Taksterne for vand og spildevand 2020 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalg den 7. maj 2019 Punkt 7

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2019 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Administrationen har tidligere vist en løsning på den nuværende problematisk belysning og beklædningsløsning i Måløvaksen for Teknik- og Miljøudvalget. På baggrund af rådgivers beregning af anlægssum blev denne løsning sendt i udbud. Licitationsresultatet viser, at projektet ikke kan realisereres inden for det bevilgede beløb. Det laveste bud ligger på godt 6 mio. kr. Budget for anlægsudgifterne er 1,95 mio. kr.
 

Udskiftning af armaturer til LED inkl. efterreparation kan udføres for 1 mio. kr. Herudover skal der også udskiftes ophængssystem og plader. Administrationen har lavet et overslag til udskiftning af de eksisterende plader med samme type plader samt en ændring i det nuværende ophængssystem til en mere driftsvenlige system. Dette overslag overholder et budget, der ligger inden for det bevilget sum.

 

Baggrund

Måløvaksen har pt. en beklædning, der trænger til udskiftning, da det er blevet mælkehvid, grumset og svært at rense ordentlig for graffiti. Det nuværende ophængssystem gør det vanskeligt at udskifte lyskilder, når der er behov for dette. En udskiftning til LED pærer vil spare på driftsudgifterne.
 

Derfor har administrationen arbejdet på i forbindelse med at udskifte lyskilder til LED lyskiler og at finde en alternativ til den nuværende beklædning, som skal være robust, nem at udskifte og let at håndtere når lyskilder og armaturer trænger til reparation/udskiftning.


Det alternativ, der blev vist på Teknik- og Miljøudvalgets møde i august 2019, viser sig efter gennemført udbud, at være langt over budget og så dyrt, at det ville tage lang tid for investeringen at tjene sig hjem.

 

Sagsfremstilling

En alternativ og billigere løsning er at beholde samme type plader som tunnellerne er beklædt med i dag.
 

Den hærdede polycarbonat løsning som administrationen tidligere har fremvist er robust overfor hærværk. De nuværende plader har vist sig ikke at være robuste overfor hærværk. Til gengæld kan de være billige at udskifte. Dette kræver dog at ophængssystemet ændres så der kan udskiftes få stykker ad gangen modsat den eksisterende situation hvor samtlige plader på en facade skal udskiftes på én gang.

 

Derfor foreslår administrationen at der udvikles på et nyt ophængssystem som kan bruges sammen med den type plader der allerede er benyttet i Måløvaksen. Evt. kan ophængssystemet afprøves på stedet på et antal lbm.
 

Når dette er udviklet tilfredsstillende, monteres det nye ophængssystem i begge tunneller, defekte armaturer udskiftes og alle lyskilder udskiftes til Led lyskilder. Pladerne udskiftes til nye plader af samme type. Budgettet er mere robust, idet når der bruges samme type plader, er der plads til at vente fx med loftspladerne under jernbanen hvis der skulle komme uforudsete udgifter undervejs i anlægsperioden. Pladerne har en begrænsede levetid, og derfor skønner administrationen, at efter en 5-10 års periode vil man skulle begynde en rullende udskiftning af pladerne. De fremtidige årlige driftsudgifter vurderes til at være 90.000 kr. om året.


Udvikling af ophængssystemet kan igangsættes med det samme og udskiftningsarbejdet kan foregå til foråret 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projektet vil kunne udføres indenfor det bevilgede budget. Der vil være lidt større udgifter til udskiftning af plader, da deres holdbarhed ikke er så lang, som de der blev vist i den tidligere mock-up.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Lyskilder udskiftes til LED som tidligere besluttet.
   
 2. Defekte armaturer udskiftes som tidligere besluttet.
   
 3. Istedet for udskiftning af beklædningsplader til en ny type hærdet plade som tidligere besluttet, udskiftes beklædningen til samme type plade som eksisterende dog med nyt ophængssystem.

Beslutning

Undersøges nærmere. Ny sag forelægges.


Indhold

Sammendrag

JN Group har fremsendt ansøgning med tilhørende tegningsmateriale til fem dispensationer fra lokalplanen for Skovlunde Bymidte Nord. Hermed forelægges dispensationsansøgningen til godkendelse. Det er administrationens vurdering, at dispensationerne ikke strider mod de principper, der ligger til grund for arkitektkonkurrence og lokalplan, og administrationen indstiller at imødekomme ansøgningen.

 

Baggrund

Omdannelsen af Skovlunde Bymidte og Skovlunde Center Nord er baseret på et langt samarbejde mellem borgere, interesseorganisationer og handelslivet i Skovlunde. Forud for arkitektkonkurrencen i 2014 udarbejdede parterne et idékatalog, der udover at skabe klare forbindelser i byen og reducere vejenes barriereeffekt, satte fokus på at øge trygheden og sammenbinde station, handel og kulturliv. 

 

Lokalplanen er udarbejdet på ovenstående principper, og har som formål at sikre, at der kan indpasses en variation af nye boliger, som er egnede til børnefamilier, unge og ældre, og sikre at nybyggeriet - og de herved skabte byrum - indrettes og får dimensioner, der harmonerer med intentionerne om at skabe en mere sammenhængende, attraktiv og tryg bymidte. Derudover indebærer lokalplanen bl.a., at der introduceres et nyt bystræde som byens nye nerve, som indebærer en sammenkædning af byfunktioner, stræder og mødesteder, samt en fortætning af bymidten med både butikker og boliger.
 

JN Group, som ejer en stor del af arealerne i Skovlunde Bymidte nord, ønsker en række dispensationer for at kunne realisere deres projekt langs Bystrædet indenfor delområde 3. Det er administrationens vurdering, at de ansøgte dispensationer ikke er i strid med de grundlæggende formål med lokalplanen. 

 

Sagsfremstilling

Bygherren ønsker følgende dispensationer vedr. bebyggelse inden for lokalplanens delområde 3:

 1. Overskridelse og parallelforskydning af delområdeplan kortbilag 2. På grund af fejlbehæftet og upræcist grundlagsmateriale i lokalplan nr. 168 ønskes delområderne flyttet, så de svarer til de matrikulære forhold i området (jf. side 3 i bilag).
   
 2. Overskridelse af etagehøjder i delområde 3 mod bystrædet. Der ønskes dispensation til i 5 etager ind mod bystrædet – lokalplanen tillader minimum 3 og op til 4 etager på denne strækning.

  2a. Samtidig ønskes der dispensation fra lokalplankravet om min. 50 pct. tagterrasse på 5. etage i område 3  (jf. lokalplanens § 6.3).
   

 3. Der ønskes dispensation fra bestemmelsen om, at dagligvarebutikker maks. må have 12 m samlet facade ud mod bystrædet (jf. lokalplanens § 6.3). I dispensationsprojektet er principperne fra lokalplanbilag 5 indarbejdet, således at der stort set er det samme antal forskydninger i facaden, men dog sådan, at supermarkeder vil kunne få facader i op til 20 meters længde (jf. dispensations­projekt-bilag).

   

 4. For at skabe den største grad af homogenitet og arkitektonisk tilpasning til bygningen i delområde 2A (Netto) ønskes dispensation til at kommende bebyggelse i delområde 3 kan få en mørkere teglnuance end boligerne ovenpå. Formålet er at få en klar adskillelse imellem butiksarealerne i stueetagen og boligerne ovenpå (jf. lokalplanens § 7.3 samt dispensations­projekt-bilag)
   
 5. Mulighed for at etablere boliger på de øvre etager (over stueetage) i den sydlige bygning i delområde 5. I lokalplanen er anvendelsen fastlagt til liberale erhverv (jf. § 3.4)

Center for By, Erhverv og Miljø har følgende kommentarer til dispensations­ansøgningen:
 

Ad 1.  Administrationen anbefaler, at der gives dispensation til de foreslåede justeringer af lokalplanens delområder (side 3 i dispensationsmaterialet). Det reviderede kortgrundlag vil lette den fremtidige administration af lokalplanen, idet delområderne kommer til at følge de eksisterende matrikelskel. Í dispensationsmaterialet (bilag) fremgår, at Bystrædet ændrer forløb men ikke reduceres væsentligt i areal.
 

Ad 2. Ønsket om at bygge 4-5 etager ind mod Bystrædet, hvor lokalplanen tillader 4 etager, kan imøde­kommes, da ændringen ikke har væsentlig påvirkning af Bystrædets kvaliteter. Det forudsættes, at lokalplanens krav vedrørende parkeringspladser fortsat skal overholdes.


Ad 2a. Ønsket om reduceret areal til tagterrasse vil betyde mindre friareal til beboer­ne på den øverste etage. De fleste steder bliver tagterrassen 35-45 pct., i stedet for de 50 pct., som lokalplanen kræver, men i den sydlige ende af bystrædet ned til 13 pct., jf. dispensations­projektet (bilag). Administrationen finder, at denne dispensation kan imødekommes i det omfang, som det er illustreret af tegningsmaterialet til dispensationsansøgningen, og at der i øvrigt er en god variation i husenes afslutning mod himlen set fra Bystrædet.
 

Ad 3. Administrationen vurderer, at dispensationen vedr. dagligvarebutikkers facade­længde kan gives, uden at det overordnede princip om variation i stueetagen går tabt. I den forbindelse skal det understreges, at der skal opretholdes et tilsvarende antal frem- og tilbage­spring i facaderne langs bystrædet af hensyn til variationen i byrummet.
 

Ad 4. Dispensationen vedr. mørkere teglpartier i stueplan og lysere på de øvre etager - som vist på de renderinger der udgør for- og bagside på dispensations­projektet - vurderes at være en udmærket idé, der giver bygninger en rolig basis og tydeliggør forskel mellem forretnings- og boligetager. I den forbindelse bør det præci­seres, at dispensationen gives på betingelse af, at der i bystrædet opnås et samlet, kvalitets­mæssigt udtryk med hensyn til facader, materialer og detaljering, som vist på renderingerne, fx facader i tegl med diskret farvespil og med teglrecesser (tilbagetrukne rækker af teglsten) i facaderne, malede altanværn og –forkanter (ikke galvaniserede), og åbne butiksfacader, som muliggør visuel kontakt mellem ude og inde.

 

Ad 5. Administrationen vurderer, at der ikke er noget planmæssigt til hinder for en dispen­sation til at etablere boliger på de øvre etager i den sydligste bygning ved by­strædet i delområde 5 (jf. bilag, side 3), forudsat at lokalplanens krav vedr. parkering og friarealer kan opfyldes. Muligheden for erhverv, som det er fastsat i lokalplanen, opretholdes, og en kom­bination af boliger og erhverv vil også være en mulighed.

 

Administrationen anbefaler, at sagen afgøres inden årets udgang, da udfaldet har indvirkning på andre processer og forhold i realiseringen af Skovlunde Bymidte Nord samt for bygherrers muligheder for at planlægge den efterfølgende proces.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det foreliggende reviderede delområdekort godkendes som fremtidigt administrationsgrundlag.
   
 2. Der gives dispensation til byggeri i 5 etager i delområde 3 langs bystrædet, forudsat at lokalplanens krav om parkering kan overholdes, og (2a) til reduktion af tagterrasser i det omfang, som er vist på det tegningsmateriale, som ledsager dispensationsansøgningen.
   
 3. Der gives dispensation til, at dagligvarebutikkers facade må være op til 20 m lang, forudsat at variation og frem- og tilbagespring i facaderne langs bystrædet opretholdes.
   
 4. Der gives dispensation til mørkere teglpartier i stueplan, idet det understreges, at facadeudtryk, materialer og farver skal svare til de renderinger, som indgår i dispensationsmaterialet (for- og bagside).
   
 5. Der gives dispensation til at etablere boliger på de øvre etager af den sydligste bygning i delområde 5, forudsat at lokalplanens krav vedr. parkering og friarealer kan overholdes.

Beslutning

Sagen udsættes. Ny sag forelægges.

Der afholdes borgermøde i Skovlunde mandag den 2. december 2019 kl. 19.00. Derefter behandles dispensationsansøgningen på et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget mandag den 9. december 2019 kl. 18.30.


Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2019 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Indgåelse af investeringsaftalen er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav, samt investeringer og serviceniveau.
 

Administrationen indstiller, at investeringsaftalen med Novafos godkendes.

 

Baggrund

I forbindelse med etablering af Novafos-koncernen blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med Novafos' lokale vand og/eller spildevandselskab. Der er aftalt en proces, som sikrer, at udkast til investeringsaftaler kan forelægges ejerkommunerne til godkendelse i fjerde kvartal af 2019 og i selskabernes bestyrelser.

 

Sagsfremstilling

Novafos har i samarbejde med administrationen udformet vedlagte bilag til investeringsaftale. I 2020 vil samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Novafos rette sig mod:

 • Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse.
 • Fastlægge bæredygtig strategi for at undgå pesticider i drikkevandet, både med hensyn til beskyttelse af grundvandet og sikre levering af god vandkvalitet til forbrugerne.
 • Novafos indgår aktivt i arbejdet med planlægning, etablering og bevarelse af nødforsyninger, for både at sikre Novafos vandforsyning og andre vandværker i forsyningsområdet.
 • Samarbejde omkring separering af Centrumgaden.
 • Udarbejde strukturplan for en central rensestruktur.

Udover de fokusområder, der er fremhævet i investeringsaftaleteksten, er der i bilag oplistet de arbejdsopgaver, Novafos skal udføre i Ballerup Kommune i 2020. Opgaver, der er opdelt efter, om de vedrører drikkevand (vand), spildevand (klima og miljø), renseanlægget (rens) eller er fælles med de andre ejerkommuner.
 

Med den nye investeringsaftale bliver det derved tydeligt, hvilke prioriteringer selskabet har, samt at det har høj prioritet, at Novafos understøtter den byudvikling, som Ballerup Kommune ønsker.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Investeringsaftale for 2020 med Novafos godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2017 Punkt 12

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Som led i igangsættelsen af omdannelsen af området omkring Telegrafvej i Ballerup - også kaldet Baltorp Bykvarter, har Kommunalbestyrelsen indkaldt til idéer og forslag til den kommende kommune- og lokalplanlægning. Den forudgående høring forløb i perioden 16. september til 14. oktober 2019, og der blev afholdt et borgermøde den 19. september 2019. I løbet af høringsperioden er der indkommet ni høringssvar. Heraf er seks fra beboere på Atlasvænge, to er sammenhængende høringssvar fra Byager og ét er fra DSB.

 

Baggrund

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 blev området omkring Telegrafvej udpeget som byomdannelsesområde og senere med vedtagelsen af lokalplan nr. 134 for et område omkring Atlas-grunden. I april 2014 blev der taget hul på omdannelsesprocessen i området.

 

Ballerup Kommune har i en årrække været i dialog med områdets grundejere, og flere ønsker nu at sætte gang i omdannelsesprocessen. Det er administrationens vurdering, at en udnyttelse af området til boligbyggeri vil medføre en større ændring af det fysiske miljø, og at dette ikke ligger inden for rammerne af de gældende planer i områdets nordlige og vestlige del. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 og en til flere lokalplaner. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et debatoplæg, der nu har været i høring.

 

Kommunalbestyrelsen forelægges hermed de indkomne høringssvar samt administrationens kommentarer til disse.

 

Sagsfremstilling

I løbet af høringsperioden er der indkommet ni høringssvar.

 

Seks høringssvar er stort set enslydende høringssvar fra beboere på Atlasvænge. Høringssvarene fra disse borgere drejer sig i høj grad om bekymringer for højt byggeri - herunder gener fra indblik, billygter samt trafikale udfordringer i forhold til belastning af tilkørsel til området via Atlasvænge fra Baltorpvej og det påtænkte anlæg af en sti imellem Atlasvænge og Baltorp Bykvarter. Herudover rummer det ene høringssvar også forslag til etablering af et bytorv, udendørs aktivitetsområder og mindre supermarked, og der opfordres til, at der etableres tilstrækkelig parkering.

 

To høringssvar er afgivet af den samme borger på Byager, og her opfordres der til, at man i den videre projektudvikling og planlægning ser på de trafikale forhold for området, men også tager højde for de parkeringspladser, der i dag benyttes af beboerne på Byager.

 

Et høringssvar er fra DSB, der ønsker, at Ballerup Kommune muliggør boliger på det grønne areal nord for Telegrafvej.

 

Administrationens vurdering

Administrationen er ved at få udarbejdet et vej- og parkeringsprojekt for Baltorp Bykvarter, som skal indgå i det kommende planarbejde. Der arbejdes sideløbende på at finde varige løsninger på parkeringsproblematikkerne i Pederstrup.

 

Grantoftecentret på den anden side af Baltorpvej indeholder allerede flere indkøbsmuligheder, og der påtænkes ikke mulighed for detailhandel i Baltorp Bykvarter.

 

Der tænkes i fællesskaber og forbindelser i det videre planarbejde – herunder muligheder for fælles opholds- og aktivitetsområder, som også naboerne til bykvarteret vil kunne benytte.

 

Administrationen har fået foretaget en registrering af bevaringsværdige træer og beplantningsstrukturer. Det er intentionen at bevare så meget beplantning som muligt, da dette både virker skærmende og karaktergivende for området.

 

Der arbejdes med varierende højder og bygningstyper i hele området. Det forsøges så vidt muligt at holde byggeriet lavere mod Atlasvænge og Pederstrup med mulighed for at trappe op ud mod Vestbuen og Baltorpvej. Dialogen med grundejerne pågår, og hensyn til naboer i forhold til støj, lys, indblik mv. vil indgå i det videre planarbejde. Der forventes ikke etableret parcelhuse i Baltorp Bykvarter.

 

Idéen med en sti/forbindelsesvej mellem Atlasvænge og Baltorp Bykvarter skal fortsat kvalificeres, og hensyn til naboer medtænkes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det godkendes, at høringssvarene om omdannelsen af Baltorp Bykvarter i Ballerup indgår i den videre planlægning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedr. projekt nr. 222744 Nødvendige anlæg vedrørende fornyelse af Banegårdspladsen i Ballerup - Midlertidig busafvikling er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 28. november 2016 givet en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til etablering af en midlertidig busterminal på Linde Allé og busdepot på PostNords parkeringsplads nord for det gamle posthus. Arbejdet er udført forud for opstart af ombygningen af selve Ballerup Banegårdsplads.

 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 27. august 2018 givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til endelig færdiggørelse af Linde Allé samt retablering af det midlertidige busdepot samt etablering af adgang mellem parkeringspladsen nord for det gamle posthus og parkeringspladserne på bagsiden af posthuset.

 

Bevillingen blev på kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2018 nedskrevet med 650.000 kr. og på Kommunalbestyrelsens mødet den 25. november 2019 nedskrevet yderligere med 134.000 kr.

 

Sagsfremstilling

Som led i Kickstart-projektet for Ballerup Banegårdsplads er der i dette projekt etableret midlertidige anlæg for afvikling af bustrafikken, mens selve banegårdspladsens busterminal blev ombygget samt retablering og færdiggørelse af disse midlertidige anlæg. Der er konkret gennemført følgende:

 • Etablering af midlertidig busterminal på Linde Allé på strækningen mellem Centrumgaden og Bydammen med mulighed for, at busser kunne holde for af- og påstigning af passagerer.
 • Etablering af midlertidigt busdepot på PostNords parkeringsplads nord for det gamle posthus.
 • Færdiggørelse af Linde Allé mellem Centrumgaden og Bydammen til den endelige løsning med tre kørespor herunder fjernelse af midlertidig busterminal.
 • Retablering af det midlertidige busdepot nord for det gamle posthus.
 • Etablering af adgang mellem parkeringspladsen nord for det gamle posthuset og de 47 parkeringspladser, der er placeret på bagsiden af posthuset med adgang fra lyskrydset imellem Bydammen og Ahornsvej.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb

11.216.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af 28. november 20168.000.000 kr.
Tillægsbevilling (færdiggørelse) af 27. august 20184.000.000 kr.
Tillægsbevilling (nedskrivning) af 26. november 2018-650.000 kr.
Tillægsbevilling (nedskrivning) af 25. november 2019-134.000 kr.

Projektets samlede bevilling

11.216.000 kr.

Projektets samlede regnskab

11.215.551 kr.

Mindreudgift

449 kr.

Mindreudgift i procent

0,0 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 222744 Nødvendige anlæg vedrørende fornyelse af Banegårdspladsen i Ballerup - Midlertidig busafvikling godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2019 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Nedslidt kunstgræsbane i Ballerup Idrætsby reetableret i 2018.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav på møde den 26. februar 2018 en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til projekt nr. 031335 Fodboldbane - ny kunstgræs. På møde den 23. april 2019 besluttede Økonomiudvalget at nedbringe bevillingen med 0,65 mio. kr., og på møde den 30. september 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen af nedbringe bevillingen med yderligere 0,21 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Kunstgræsbanen, der i 2007 blev anlagt i Ballerup Idrætsby, er i 2018 blevet reetableret i samarbejde med Ballerup Idrætsby.

 

Retableringen har bestået i:

 • Nyt kunstgræstæppe og nyt infill med granulat
 • Nye udskiftningsbokse
 • Rydning og udtynding af beplantningen omkring banen
 • Løsninger der minimerer spredning af granulat uden for banen: Øget fliseareal omkring banen, bander langs eksisterende hegn og riste i nedløb, der sikrer, at granulat ikke føres i kloakken.

Med udgangspunkt i banens byggetilladelse fra 2007 tages årligt vandprøver af kunstgræsbanens drænvand. På projektet er der lavet en hensættelse på 700.000 kr. til eventuelt jordsiveanlæg, såfremt vandanalyser angiver resultater, der er højere end forventet. Eventuelt siveanlæg vurderes i 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb

3.640.000 kr.

Projektets oprindelige bevilling af 26. februar 20184.500.000 kr.
Tillægsbevilling (nedskrivning) af 23. april 2019-650.000 kr.
Tillægsbevilling (nedskrivning) af 30. september 2019-210.000 kr.

Projektets samlede bevilling

3.640.000 kr.

Projektets samlede regnskab

3.639.433 kr.

Mindreudgift

567 kr.

Mindreudgift i procent

0,0 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskab for projekt nr. 031335 fodboldbane - ny kunstgræs godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2018 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Den omfattende modernisering af gadebelysningen i Ballerup Kommune begyndte i 2015 og blev færdiganlagt ultimo 2018. Administrationen har siden arbejdet med at få udeståender vedrørende økonomien på plads med leverandør og samarbejdspartnere. Det er administrationens vurdering, at regnskabet nu kan lukkes. I den forbindelse kan der nu konstateres et samlet merforbrug på 0,865 mio. kr. (svarende til 1,3 pct.) i forbindelse med projektet. Merforbruget har været vanskeligt at forudse, idet leverandøren SEAS NVE ikke har fremsendt regninger løbende i 2018, som Ballerup Kommune ellers gentagende gange har bedt om. Merforbruget foreslås dækket af en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2019 på projekt nr. 002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning, som kan afse midlerne uden konsekvenser for projektets indhold. På den måde påvirkes hverken likviditet eller anlægsramme.

 

Baggrund

I forbindelse med hjemtagningen af belysningen fra DONG Energy pr. 1. januar 2015 med det formål at effektivisere og opnå driftsbesparelser blev moderniseringen og servicen af anlægget udbudt i 2015. På møde den 22. juni 2015 gav Kommunalbestyrelsen derfor en anlægsbevilling på 14,35 mio. kr. til projekt nr. 222746 Belysning - modernisering til finansiering af udbud af opgaven samt planlægning og udførelse af første etape af moderniseringen af kommunens belysningsanlæg.

 

På møde den 29. februar 2016 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 29,65 mio. kr. til projekt nr. 222746 Belysning - modernisering til finansiering af planlægning og udførelse af de efterfølgende etaper af moderniseringen af anlægget.

 

På samme møde gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 20,5 mio. kr. til projekt nr. 222748 Belysning - armaturer og lysstyring til finansiering af indkøb af armaturer og lysstyring.

 

På møde den 29. oktober 2018 gav Kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til projekt nr. 222746 Belysning - modernisering til finansiering af ekstraomkostninger forbundet med flytning af støttemure i Skovlunde.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune overtog i 2015 9.600 lyspunkter og har moderniseret knap 2/3. Efter moderniseringen er antallet af de 9.600 lyspunkter reduceret til 9.100. I forbindelse med modernisering af anlægget er der blevet udskiftet lysmaster, lysarmatur kabler i jorden, og luftkabler er blevet fjernet og nedgravet i jorden.


Moderniseringen er gennemført i syv etaper i disse områder:

 • Etape 1: Buekvarteret og Lautrupparken
 • Etape 2: Skovlunde Nord, Grantofteområdet og Hede-/Magleparken
 • Etape 3: Måløv
 • Etape 4: Ballerup Byvej og Harrestrupvej
 • Etape 5: Skovlunde
 • Etape 6: Digterparken, Ballerup Midtby, Skovlunde Bypark og Ballerup Byvej Øst
 • Etape 7: Egebjerg.

Udgifter til drift- og vedligeholdelse er på nuværende tidspunkt reduceret med 2,3 mio. kr. Derudover er strømforbruget faldet med et tilsvarende beløb efter, at de nye LED-lamper er blevet sat op.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 1,2 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 til projekt nr. 002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning. Midlerne til ingeniørhøjskolen er afsat på Investeringsoversigten med henblik på at etablere kryds ved DTU til studieboliger. Nu er der fundet en anden løsning, og alle udgifter afholdes af investorer. Det foreslås derfor, at belysningsprojektets merforbrug på 0,865 mio. kr. dækkes af en nedskrivning af rådighedsbeløbet på 0,866 mio. kr. i 2019 på projekt nr. 002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning. På den måde påvirkes hverken likviditet eller anlægsramme.

 

Anlægsregnskab

Projekternes samlede rådighedsbeløb

65.900.000 kr.

Oprindelig bevilling af 22. juni 2015 (første etape), projekt nr. 222746 Belysning - modernisering14.350.000 kr.
Oprindelig bevilling af 29. februar 2016 (øvrige etaper), projekt nr. 222746 Belysning - modernisering 29.650.000 kr.
Oprindelig bevilling af 29. februar 2016, projekt nr. 222748 Belysning - armaturer og lysstyring20.500.000 kr. 
Tillægsbevilling af 29. oktober 2018, projekt nr. 222746 Belysning - modernisering1.400.000 kr. 
  

Projekternes samlede bevilling

65.900.000 kr.

Projekternes samlede regnskab

66.765.277 kr.

Merudgift

865.277 kr.

Merudgift i procent

1,3 %

 

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Administrationen har i løbet af 2018 uden held efterspurgt, at leverandøren SEAS NVE fremsendte fakturaer vedrørende de sidste etaper i projektet, så projektets økonomi kunne følges og styres. Da SEAS NVE på trods af administrationens gentagene efterspørgsel først fremsendte fakturaerne ultimo 2018, har der været uoverensstemmelse mellem administrationen og SEAS NVE om slutafregningen, som ifølge administrationens opfattelse var for høj. Der er nu opnået enighed med SEAS NVE, og slutafregningen er betalt således, at der for projektet som helhed nu er et merforbrug på 0,865 mio. kr.

 

Da en række af gravearbejderne er udført som samgravning, har Ballerup Kommune som led i slutafregningen faktureret kommunens samarbejdspartnere for deres andele af arbejdet. I den forbindelse er der opstået uenighed med nogle af samarbejdspartnerne om deres andele af betalingen. Det skal nævnes, at det stadig udestår, at enkelte af kommunens samarbejdspartnere betaler de andele, der er aftalt (svarende til samlet 5,3 mio. kr.), men at disse andele er medregnet i regnskabsaflæggelsens resultat. De omtalte udeståender kan således føre til ekstraomkostninger på op til 5,3 mio. kr. for kommunen, hvis samarbejdspartnerne fastholder ikke at betale. Sagerne er overgået til juridisk behandling.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det samlede anlægsregnskab for projekt nr. 222746 Belysning - modernisering og projekt nr. 222748 Belysning - armaturer og lysstyring godkendes.
   
 2. Rådighedsbeløbet på projekt nr. 002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning nedskrives med 0,866 mio. kr. i 2019.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2019 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020, som søges frigivet til gennemførelse af det af Teknik- og Miljøudvalget godkendte løsningsforslag vedr. fortove langs Ballerup Boulevard.

 

Baggrund

I forbindelse med beslutningen om budget 2019 afsatte Kommunalbestyrelsen på møde den 8. oktober 2018 1,5 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til at etablere fortove på strækninger i forbindelse med Ballerup Boulevard. På møde i Økonomiudvalget den 23. april 2019 blev det besluttet at udskyde 0,5 mio. kr. fra 2019 til 2020. På møde den 4. juni 2019 traf Teknik- og Miljøudvalget beslutning om Forslag til etablering af fortovsløsning langs Ballerup Boulevard.

 

Sagsfremstilling

Det fremlagte Forslag til etablering af fortovsløsning langs Ballerup Boulevard på mødet den 4. juni 2019 er vedlagt som bilag. I løsningsforslaget indgår, at det nuværende fortov fra Malmparken St., sydlig retning udvides til to rækker fliser frem til Tempovej, og at der derfra anlægges asfaltbelægning med tydelig opmærkning for fodgængere frem til krydset på Ballerup Boulevard/Marbækvej. Løsningsforslaget blev godkendt på mødet med bemærkning om, at strækningen fra Malmparken St. til Tempovej skulle udgå. Midlerne til anlægsarbejdet søges nu frigivet for 2020 og 2021. 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed øges væsentligt på strækningen, hvor der etableres fortov.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A015002 Fortove - Ballerup Boulevard. Midlerne i 2020 og 2021 søges nu frigivet med 0,4 mio. kr. i 2020 og 2,6 mio. kr. i 2020. Der udskydes således 0,6 mio. kr. fra 2019 til 2020.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

3.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

3.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,4

2,6

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A015002 Fortove - Ballerup Boulevard. Der udskydes dermed 0,6 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

For at understøtte den igangværende udvikling af Skovlunde Bymidte er Ballerup Kommunes rådgiver i gang med at projektere ombygningen af henholdsvis Torvevej og Bybuen. I den forbindelse forelægges den nye udformning af vejanlæg og det trafikale løsningsforslag for Torvevej til godkendelse. Derudover fremlægges tidsplan for anlæg af Torvevej og Bybuen. 

 

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at godkende den trafikale løsning (vejforløb) for Torvevej. Teknik- og Miljøudvalget anmodes endvidere om at godkende, at finansieringen af det grønne udtryk på Torvevej sker via midlerne afsat i 2020 på projekt nr. A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer. Endelig ønskes anlægsmidlerne fra projekt nr. A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer og projekt nr. A222957 Torvevej og Bybuen frigivet.

 

Bemærk at det er muligt at zoome ind i bilag og se detaljer for det nye vejforløb.

 

Baggrund

Som led i udviklingen af Skovlunde Bymidte og i overensstemmelse med vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen fra 2014 er ombygningen af både Torvevej og Bybuen blevet lokalplanlagt og er omfattet af lokalplan nr. 168.

 

I den forbindelse afsatte Kommunalbestyrelsen, som en del af budgetaftale 2018, 9,2 mio. kr. på budgettet for 2018-2020 til at gennemføre ombygningen af begge vejstrækninger.

 

Af budgetaftale 2018 fremgår det under pkt. 6.10, at "Ballerup Kommune er en aktiv part i at understøtte udviklingen af det tidligere Skovlunde Center bl.a. ved at forbedre infrastrukturen. Som næste skridt skal Torvevej ombygges og indsnævres fra to til ét spor i hver retning, hvilket muliggør boligbyggeri langs Torvevej. Torvevej skal ombygges således, at dens nuværende barriereeffekt ophæves, og der skabes bedre sammenhæng mellem bymidten og det omkringliggende byområde." 

 

I Budgetaftale 2020 pkt 4.18 Skovlunde Bymidte bekræfter parterne, at være "enige om at understøtte denne positive udvikling af Skovlunde Bymidte bl.a. via nødvendige tilretninger af infrastrukturen på Torvevej og Bybuen".

 

Kommunalbestyrelsen frigav i 2018 1,5 mio. kr. til projekt nr. A222954 - Detailprojektering af omlægningen af Torvevej og Bybuen. Projektet blev finansieret af projekt nr. A222957 - Torvevej og Bybuen.

 

Det resterende beløb på 7,7 mio. kr. forventes benyttet til anlæggets udførelse inkl. intern projektering.

 

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling har til hensigt at præsentere den skitserede trafikale løsning samt mulighederne for ændringer hertil.

 

Detailprojektering, udbud og gennemførelse af Torvevej foretages i samarbejde med Novafos, der vil nedlægge rørbassiner.

 

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet et løsningsforslag for både Torvevej og Bybuen, som kan rummes inden for den nuværende økonomiske ramme, dog indeholder disse ikke begrønning, der er lokalplanglagt for, ej heller krydsningen mellem stationspladsen mod nord og det nye bystræde mod syd.

 

Følgende fremgår af lokalplan nr. 168: "Bybuen skal have karakter af en boulevard, og der skal langs vejforløbet plantes gadetræer såsom løn eller røn... For Torvevej gælder, at vejen skal have en grøn karakter, og der langs vejforløbet skal plantes robinietræer som reference til de eksisterende robinietræer langs med den østlige side af vejen.".

 

Trafikal løsning - Torvevej

For at skabe mere plads til byudvikling og etablering af parkeringsplads indsnævres Torvevej fra 4 til 2 spor. Ved ombygningen lægges der vægt på, at vejen fortsat skal kunne afvikle gennemkørende trafik mellem Ballerup Boulevard og Skovlunde Byvej - uden væsentlige konsekvenser for fremkommeligheden.

 

Indsnævringen frigiver et areal mod Skovlunde Centret. En del af dette areal skal benyttes af AAB til etablering af nye parkeringspladser for boligforeningens beboere.

 

Der etableres fortov og cykelsti i begge sider. Mod nord etableres cykelstien som kombineret højresvings- og cykelbane, hvor cykelstien i dag er fremført til det signalregulerede kryds.

 

For at øge trafiksikkerheden for både fodgængere og cyklister etableres der gennemgående fortov og cykelsti ved ind- og udkørsler, hvor det er muligt.

 

Der er i forbindelse med skitseprojektet udarbejdet en VISSIM-simulering (en detaljeret trafikanalyse) af forholdene efter ombygningen. Denne viser, at de trafikale forhold ikke forringes efter ombygningen. I beregningerne er der taget højde for den øgede trafikmængde til det nye Skovlunde Center.

 

Tidsplan og økonomi

Ombygning af Torvevej og Bybuen har været planlagt til henholdsvis 2020 og 2021, hvor Torvevej har været forventet udført i 2020. Opførelsen af de nye byggerier langs Bybuen forventes først afsluttet i 2023. Dette gør, at ombygning af Bybuen afventer færdiggørelse af byggearbejderne. Ombygning af Bybuen forventes derfor udskudt til i 2023/2024, og løsningerne beskrives ikke nærmere i indeværende sag.

 

Da ombygningen af Bybuen udskydes til 2023/2024, vurderer administrationen, at der i forbindelse med den kommende anlægsbevillingssag vil skulle udskydes ca. 2,6 mio. kr. fra budgettet i 2021 til 2023/24.

 

De trafikale løsninger på henholdsvis Torvevej og Bybuen kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme på 7,7 mio. kr. Dog lever man ikke op til lokalplan nr. 168, idet der ikke udføres beplantning på strækningen, eller der skal tilvejebringes ekstra finansiering.

 

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med "en grøn løsning" af Torvevej på nuværende tidspunkt. Dette forudsætter, at der tilvejebringes en ekstra finansiering til det ’grønne’. Det foreslås derfor at tilføre projektet 1,0 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer, hvortil der på investeringsoversigten er afsat 1 mio. kr. i 2020.

 

Den "grønne løsning" for Torvevej vil sikre, at Torvevej anlægges med et grønt beplantningsbælte med træer mellem cykelsti og fortov i den vestlige side af vejen, samtidig med at der anlægges en bredere midterrabat mod Ballerup Boulevard, hvor der kan plantes opstammede træer. Omfanget af beplantning vil i detailprojekteringen blive endelig fastlagt inden for det fastsatte budget. Selve den geometriske løsning vil svare til løsningen uden beplantning.

 

For at skabe en sammenhæng til Ballerup Boulevard og binde Skovlunde bymidte sammen, er der lagt vægt på, at der plantes træer og bunddække af samme karakter, som der er på Ballerup Boulevard.

 

Der vil fortsat blive udarbejdet et detailprojekt for både Torvevej og Bybuen, således at ombygningen af Bybuen tager højde for grænsefladerne til de nye byggerier. Dog afventer udarbejdelse af selve udbudsmaterialet og entreprenørudbud på Bybuen til 2023/2024.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved ombygningen lægges vægt på, at vejen fortsat skal kunne afvikle gennemkørende trafik mellem Ballerup Boulevard og Skovlunde Byvej - uden væsentlige konsekvenser for fremkommeligheden.

 

Trafiksikkerheden for fodgængere og cykelister vil blive forøget, idet der etableres gennemgående fortov og cykelsti ved ind- og udkørsler, hvor det er muligt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2020 og 2,7 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A222957 Torvevej og Bybuen. 2,6 mio. kr. af anlægssummen udskydes til 2023. De øvrige midler ønskes frigivet i 2020.

 

Der er endvidere på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer, som ønskes frigivet i 2020 til finansiering af "det grønne udtryk" på Torvevej.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

8.700.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer

1.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

8.700.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

6,1

 

 

2,6

 

Afledte driftsudgifter vedr. Torvevej på ramme 10.30 efter anlægsprojektet

 

0,13

0,13

0,25

0,25

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Teknik- og Miljøudvalget godkender den trafikale løsning (vejforløb) for Torvevej.
   
 2. Finansieringen af det "grønne udtryk" for Torvevej sker fra midlerne afsat i 2020 på projekt nr. A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer.
   
 3. Der gives en anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. i 2020 og 2,6 mio. kr. i 2023 til projekt nr. A222957 Torvevej og Bybuen.
   
 4. Det gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer til projekt nr. A222957 Torvevej og Bybuen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Dokumenter

Download samlet dokument

Download