Råd & Nævn

I Ballerup Kommune er der nedsat en række råd og nævn, der varetager borgernes interesser. På denne side kan du se mere om arbejdsopgaverne og medlemmerne i de forskellige udvalg.

Råd & Nævn

Hvad er et Børn- og unge-udvalg? 
Udvalget træffer beslutning om iværksættelse af foranstaltninger for børn og unge uden forældrenes samtykke, fx:

 • Tvangsanbringelse
 • Tvangsmæssig undersøgelse eller behandling
 • Afbrydelse af samvær
 • Afbrydelse af brev-, mail- eller telefonkontakt

Hvem er med i udvalgene?
Børn- og Ungeudvalgets sammensætning og kompetence er nærmere beskrevet i retssikkerhedslovens § 18 og 19 og i servicelovens § 58 og 74.

Møder
Møder afholdes for lukkede døre og efter behov.

 

Formål for Ballerup Beskæftigelsesforum

Ballerup Kommune har nedsat Ballerup Beskæftigelsesforum i 2015 som erstatning for det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og som supplement til de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).

Formålet med Ballerup Beskæftigelsesforum er at rådgive Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om relevante beskæftigelses- og uddannelsesrettede emner og dermed at sikre fortsat indspil fra aktører på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet og at skabe grobund for evt. samarbejdsprojekter.

Ballerup Beskæftigelsesforum drøfter aktuelle emner og udfordringer på beskæftigelsesområdet og i relation til uddannelse for unge efter endt grundskole, herunder specialiserede uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud til unge med særlige behov, uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud til ledige og sygemeldte borgere. Forummet kommer med input, der kan inspirere og danne grundlag for de politiske prioriteringer i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Dialogen i Ballerup Beskæftigelsesforum skal også medvirke til at sikre viden om og en forståelse for de politiske beslutninger på udvalgets område, samt give lejlighed til at drøfte dem.

Hvem er med i Ballerup Beskæftigelsesforum?

Medlemmer af Ballerup Beskæftigelsesforum

Yderligere information

Læs kommissoriet her

Folkeoplysningsudvalget refererer til Kultur og Fritidsudvalget og skal inddrages i sager af generel betydning for det folkeoplysende område. Det sker fx forud for vedtagelse af:

 • Folkeoplysningspolitikken
 • Kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed
 • Tilskudsregler for den folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningsudvalget er først og fremmest et høringsorgang. Høring af udvalget i relevante sager skal ske på så tidligt et tidspunkt, at udvalget kan udtale sig, inden der træffes afgørelse. Udvalget kan udover høringsretten stille forslag til emner, der skal drøftes på Kultur- og Fritidsudvalgets årlige foreningsmøde.
 
De ni medlemmer er valgt således: 

 • Tre medlemmer blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer, valgt af Kommunalbestyrelsen
 • To repræsentanter fra idrætsforeningerne
 • To repræsentanter fra aftenskolerne
 • To repræsentanter fra øvrige frivillige folkeoplysende foreninger

Hvem er med i Folkeoplysningsudvalget

Møder

Referat af møde den 19. december 2018

Møder i 2019
13. marts
19. juni
28. august
 6. november

Handicaprådets formål

 • Udvikle og øge indflydelse på kommunens beslutninger indenfor handicapområdet
 • Fastholde kommunens forpligtigelse til at holde rådet orienteret om udviklingen inden for sociale- og tilgrænsende områder

 • Tage spørgsmål af generel karakter vedrørende sociale, kulturelle, boligmæssige, byplanmæssige og trafikale forslag op til drøftelse, og fremsætte forslag om ændringer og forbedringer

 • Foreslå nye aktiviteter.

Arbejdsområder

 • FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede
 • Hjælpemidler
 • Døgninstitutioner for børn og unge
 • Bofællesskaber for fysisk/psykisk handicappede
 • Adgangsforhold til offentlige og private byggerier
 • Institutioner for børn og voksne med vidtgående fysiske og psykiske handicap
 • Revalidering
 • Handicapvenlig byplanlægning.
 • Information.

Du kan skrive til Handicaprådet ved at kontakte medlemmerne direkte eller på følgende adresse:
Handicaprådet i Ballerup
Center for Social og Sundhed
Handicap og Psykiatri
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

eller på e-mail: social-adm@balk.dk att: Handicaprådet i Ballerup

Hvem er med i Handicaprådet:

Medlemmer af Handicaprådet

Mere info:

Læs dagsorden/referat
Det Centrale Handicapråd
Handicapkonventionen
Danske Handicaporganisationer
Forældreforeningen til handicappede i Ballerup Kommune
Sind - lokalafdelingen

I Ballerups pensionistkredse er der mange forskellige råd. Seniorrådet (tidligere kaldt Ældrerådet) er valgt ved lov, og er en selvstændig forvaltningsenhed i Ballerup Kommune. 

Hvad er Seniorrådet?
Seniorrådet er valgt ved lov, og er en selvstændig forvaltningsenhed i Ballerup Kommune.

Seniorrådet har høringsret i alle initiativer der har betydning for ældre borgere i Ballerup. Det vil sige, at rådet skal høres, når kommunalbestyrelsen behandler en sag, der berører ældreområdet.

Seniorrådet tager generelle spørgsmål vedrørende de ældres forhold op til debat og fremsætter forslag til Kommunalbestyrelsen. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende trafikforhold, kulturtilbud eller byudvikling.

Rådet kan ikke behandle personsager, men modtager gerne henvendelser om spørgsmål, som mere generelt vedrører ældres forhold i kommunen.

Hvem er med i Seniorrådet?

Medlemmer fra Seniorrådet

Hvordan bliver jeg medlem af Seniorrådet?
Seniorrådet vælges ved direkte valg af alle borgere der er fyldt 60 år.
Opstillingsberettiget til valget er også borgere, der er fyldt 60 år.

Det nuværende seniorråd har funktionsperiode fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021. Perioden følger perioden for Kommunalbestyrelsen.

Hvordan kontakter jeg Seniorrådet?
Du kan kontakte Seniorrådets medlemmer direkte eller skrive til Seniorrådet på følgende adresse: 
Seniorrådet i Ballerup, Center for Social og Sundhed, Rådhuset, Hold-an vej 7, 2750 Ballerup

Yderligere information
Læs dagsorden/referat
Seniorrådets gældende vedtægter

Kontakt

Sekretariat for
Politik og 

Borgerservice 

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en sikker
besked

4477 2000

E-mail