Råd & Nævn

Råd & Nævn

Hvad er et Børn- og unge-udvalg? 
Udvalget træffer beslutning om iværksættelse af foranstaltninger for børn og unge uden forældrenes samtykke, fx:

 • Tvangsanbringelse
 • Tvangsmæssig undersøgelse eller behandling
 • Afbrydelse af samvær
 • Afbrydelse af brev-, mail- eller telefonkontakt

Hvem er med i udvalgene?
Børn- og Ungeudvalgets sammensætning og kompetence er nærmere beskrevet i retssikkerhedslovens § 18 og 19 og i servicelovens § 58 og 74.

Møder
Møder afholdes for lukkede døre og efter behov.

 

Læs mere om Ballerup Ungdomsråd på Vognporten

Hvad er Det lokale Beskæftigelsesråd
Med lov om organiseringen af beskæftigelsesindsatsen, blev det lokale beskæftigelsesråd (LBR) nedlagt med udgangen af 2014. Der er i stedet kommet regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).

LBR havde til formål løbende at arbejde på at styrke den lokale virksomhedsrettede og forebyggende indsats for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Herunder at øge beskæftigelsesmulighederne for borgere, der er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller borgere, der ikke eller kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår.

Det er i Ballerup besluttet at videreføre dialogforummet, som LBR rummer. 

Medlemmer af dialogforummet for beskæftigelse i Ballerup

Formand Jesper Würtzen
Næstformand Musa Kekec 
Ina Stevenius Ringsdal, arbejdsmarkedschef 
Karen G. Nielsen, LO
Kjeld Egebjerg, LO
Svend Troelsen, LO
Håkon Pettersen, DA
John Finnich Pedersen, DA
Kim Erhardt Iversen, DA
Stephen Frank Mortensen, FTF
Iman Safari, Integrationsrådet
Annette Loop, Handicaprådet i Ballerup
Lars Mikkelsen, uddannelsesområdet i Ballerup
Carsten Bødker, UU-Vestegnen

Ballerup Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Team Danmark som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Ballerup Kommune.
Der er i den forbindelse nedsat et eliteidrætsråd. Eliteidrætsrådet skal medvirke til, at realisere samarbejdsaftalen samt udmønte Ballerup Kommunes politik på elite- og talentområdet.

Særligt skal Eliteidrætsrådet medvirke til:

 • at formulere årlige handlings- og indsatsplaner på elite- og talentudviklingsområdet,
 • at prioritere indsatsen indenfor elite- og talentudvikling
 • at skabe opmærksomhed om de idrætspolitiske initiativer på elite- og talentområdet
 • at arbejde for at optimere vilkår for foreningerne og udøvernes muligheder for at dyrke idræt og udvikle talenter.

Eliteidrætsrådet har følgende sammensætning:

 • den til enhver tid siddende borgmester som formand for Eliteidrætsrådet
 • den til enhver tid siddende formand for Kultur- og Fritidsudvalget
 • den til enhver tid siddende formand for Skole- og Uddannelsesudvalget
 • yderligere 1 kommunalbestyrelsesmedlem
 • 2 repræsentanter for idrætsforeningerne, udpeget blandt satsningsidrætsgrenene i Ballerup Kommune
 • 1 repræsentant for erhvervslivet i Ballerup Kommune
 • 1 repræsentant for uddannelsesinstitutionerne.

Yderligere information

Se dagsorden/referat

Folkeoplysningsudvalget refererer til Kultur og Fritidsudvalget og skal inddrages i sager af generel betydning for det folkeoplysende område. Det sker fx forud for vedtagelse af:

 • Folkeoplysningspolitikken
 • Kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed
 • Tilskudsregler for den folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningsudvalget er først og fremmest et høringsorgang. Høring af udvalget i relevante sager skal ske på så tidligt et tidspunkt, at udvalget kan udtale sig, inden der træffes afgørelse. Udvalget kan udover høringsretten stille forslag til emner, der skal drøftes på Kultur- og Fritidsudvalgets årlige foreningsmøde.
 
De ni medlemmer er valgt således: 

 • Tre medlemmer blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer, valgt af Kommunalbestyrelsen
 • To repræsentanter fra idrætsforeningerne
 • To repræsentanter fra aftenskolerne
 • To repræsentanter fra øvrige frivillige folkeoplysende foreninger

Folkeoplysningsudvalgets sammensætning pr. 1. januar 2018

Dagsorden med bilag - møde den 31. januar 2018

 

Er du frivillig i en hjælpeorganisation, en patientforening eller anden forening, hvor du arbejder ulønnet for andre?
Er du aktiv i en organisering, der ikke er repræsenteret af et råd, nævn eller udvalg inden for det frivillige arbejde, fx lektiehjælper, aktiv i boligsocialt arbejde eller lignende?
 
Er dit svar ja, så er du én af de personer som Frivillighedsrådet arbejder for.
 
Frivillighedsrådets opgaver
Frivillighedsrådet skal medvirke til at omsætte Frivillighedspolitikken i Ballerup Kommune i handling. Rådets formål er at styrke, støtte og udvikle det samlede frivillige område og arbejder som udgangspunkt indenfor følgende områder:

 • Rådgivning af politiske udvalg med høringsret indenfor områder med betydning for frivillighedsområdet
 • Skabe rammer og inspirere til frivillige, tværgående indsatser
 • Synliggøre, dokumentere og sætte centrale temaer indenfor frivillighedsområdet på dagsordenen

Frivillighedsrådets sammensætning og valg
Frivillighedsrådet vælges for to år ad gangen.

Opstillingsberettigede er borgere, som er bosat i Ballerup Kommune, og som arbejder som frivillig i et projekt, en forening eller lignende.
 
Der er valgt 10 medlemmer fra det frivillige område, samt 3 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen. Medlemmer af Frivillighedsrådet 2016-2017

Du kan læse mere om dette og om det frivillige arbejde i Ballerup Kommune her.
 
Ønsker du herudover at vide mere om Frivillighedsrådet:
Michael Hansen, Center for Skoler, Institutioner og Kultur: telefon nr. 2522 8178 eller email: mic@balk.dk

Yderligere oplysninger
Læs dagsorden/referat

Hvad er Grønt Råd?
I Grønt Råd drøfter borgere, foreninger og politikere, hvordan Ballerup kan blive en grønnere kommune - i forhold til natur, trafik, affald, forurening og forsyning.

Grønt Råd blev etableret i 2006 som et forum, der afgiver høringssvar til de planer, som Ballerup Kommune udarbejder.

Hvem er med i Grønt Råd?
Det seneste valg til Grønt Råd foregik i oktober 2017. Rådet bliver konstitueret i starten af 2018. Medlemmerne er repræsentanter fra bl.a. Kommunalbestyrelsen, boligforeninger, grønne interesseorganisationer m.v. 

Grønt Råds møder i 2018
Ikke fastlagt

Grønt Råds Pulje
Grønt Råd har årlig pulje på 50.000 kr., som støtter lokale grønne initiativer indenfor natur, trafik, forsyning, affald, videndeling, forurening, arealanvendelse m.v.

Hvem kan søge om tilskud fra Grønt Råds Pulje?
Borgere, foreninger, boligafdelinger m.v. kan søge om tilskud til lokale aktiviteter fx oplysning, afholdelse af arrangementer og andre lokale miljøtiltag.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Hvis du vil søge tilskud, skal du sende en kort ansøgning, der beskriver hvad du vil søge tilskud til og hvorfor.

Løbende behandling af ansøgninger til Grønt Råds Pulje 
Ansøgninger til Grønt Råds Pulje skal være Sekretariatet for Grønt Råd i hænde fire (4) uger før en fastlagt mødedato.  Bemærk, at det er ikke muligt at søge penge fra puljen ved årets sidste møde. 

Du kan sendes din ansøgning til

Ballerup Rådhus
Sekr. for Grønt Råd
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

eller borger@balk.dk

Mærk emnefeltet med ”Ansøgning til Grønt Råds pulje”

Yderligere info
Ansøgningsskema
Ansøgningskriterier

Kommisorium for Grønt Råd

Læs dagsorden/referat

Læs mere om Grønt Råd
Besøg Grønt Råds egen hjemmeside

Handicaprådets formål

 • Udvikle og øge indflydelse på kommunens beslutninger indenfor handicapområdet
 • Fastholde kommunens forpligtigelse til at holde rådet orienteret om udviklingen inden for sociale- og tilgrænsende områder

 • Tage spørgsmål af generel karakter vedrørende sociale, kulturelle, boligmæssige, byplanmæssige og trafikale forslag op til drøftelse, og fremsætte forslag om ændringer og forbedringer

 • Foreslå nye aktiviteter.

Arbejdsområder

 • FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede
 • Hjælpemidler
 • Døgninstitutioner for børn og unge
 • Bofællesskaber for fysisk/psykisk handicappede
 • Adgangsforhold til offentlige og private byggerier
 • Institutioner for børn og voksne med vidtgående fysiske og psykiske handicap
 • Revalidering
 • Handicapvenlig byplanlægning.
 • Information

Du kan skrive til Handicaprådet ved at kontakte medlemmerne direkte eller på følgende adresse:
Handicaprådet i Ballerup
Center for Social og Sundhed
Handicap og Psykiatri
Hold-An Vej 7
2750 Ballerup

eller på e-mail: social-adm@balk.dk att: Handicaprådet i Ballerup

Hvem er med i Handicaprådet:

Medlemmer af Handicaprådet

Mere info:

Læs dagsorden/referat
Det Centrale Handicapråd
Handicapkonventionen
Danske Handicaporganisationer
Forældreforeningen til handicappede i Ballerup Kommune
Sind - lokalafdelingen

I Ballerups pensionistkredse er der mange forskellige råd. Seniorrådet (tidligere kaldt Ældrerådet) er valgt ved lov, og er en selvstændig forvaltningsenhed i Ballerup Kommune. 

Hvad er Seniorrådet?
Seniorrådet er valgt ved lov, og er en selvstændig forvaltningsenhed i Ballerup Kommune.

Seniorrådet har høringsret i alle initiativer der har betydning for ældre borgere i Ballerup. Det vil sige, at rådet skal høres, når kommunalbestyrelsen behandler en sag, der berører ældreområdet.

Seniorrådet tager generelle spørgsmål vedrørende de ældres forhold op til debat og fremsætter forslag til Kommunalbestyrelsen. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende trafikforhold, kulturtilbud eller byudvikling.

Rådet kan ikke behandle personsager, men modtager gerne henvendelser om spørgsmål, som mere generelt vedrører ældres forhold i kommunen.

Medlemmer af Senirrådet for perioden 2018-2021:

Se medlemmer fra Seniorrådet her

Hvordan bliver jeg medlem af Seniorrådet?
Seniorrådet vælges ved direkte valg af alle borgere der er fyldt 60 år.
Opstillingsberettiget til valget er også borgere, der er fyldt 60 år.

Det nuværende seniorråd har funktionsperiode fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017. Perioden følger perioden for Kommunalbestyrelsen.

Hvordan kontakter jeg Seniorrådet?
Du kan kontakte Seniorrådets medlemmer direkte eller skrive til Seniorrådet på følgende adresse: 
Seniorrådet i Ballerup, Center for Social og Sundhed, Rådhuset, Hold-An vej 7, 2750 Ballerup

Yderligere information
Læs dagsorden/referat
Læs vedtægter for Seniorrådet

Kontakt

Politisk Sekretariat

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail