Råd & Nævn

I Ballerup Kommune er der nedsat en række råd og nævn, der varetager borgernes interesser. På denne side kan du se mere om arbejdsopgaverne og medlemmerne i de forskellige udvalg.

Råd & Nævn

Hvad er Børn og unge-udvalget? 

Udvalget træffer beslutning om iværksættelse af foranstaltninger for børn og unge uden forældrenes samtykke, fx:

 • Tvangsanbringelse
 • Tvangsmæssig undersøgelse eller behandling
 • Afbrydelse af samvær
 • Afbrydelse af brev-, mail- eller telefonkontakt

Hvem er medlemmer?

Børn og unge-udvalgets sammensætning og kompetence er nærmere beskrevet i retssikkerhedslovens § 18 og 19 og i servicelovens § 58 og 74.

Møder

Møder afholdes for lukkede døre og efter behov.

 

Hvad er Folkeoplysningsudvalget?

Folkeoplysningsudvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget og skal inddrages i sager af generel betydning for det folkeoplysende område. Det sker fx forud for vedtagelse af:

 • Folkeoplysningspolitikken
 • Kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed
 • Tilskudsregler for den folkeoplysende virksomhed.

Folkeoplysningsudvalget er først og fremmest et høringsorgang. Høring af udvalget i relevante sager skal ske på så tidligt et tidspunkt, at udvalget kan udtale sig, inden der træffes afgørelse. Udvalget kan udover høringsretten stille forslag til emner, som udvalget ønsker Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte, herunder emner til Kultur- og Fritidsudvalgets årlige foreningsmøde.

Udvalgets sammensætning: 

Yderligere information

Referater af udvalgets møder kan rekvireres ved henvendelse på mail til kultur@balk.dk.

Hvad er Handicaprådet?

Handicaprådet er et dialogforum, hvis primære formål er, at:

 • Rådgive Ballerup Kommunalbestyrelse i handicappolitiske spørgsmål
 • Behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap
 • Tage spørgsmål af generel karakter vedrørende sociale, kulturelle, boligmæssige, byplanmæssige og trafikale forslag op til drøftelse, og fremsætte forslag om ændringer og forbedringer
 • Foreslå nye aktiviteter.

Handicaprådet har følgende arbejdsområder:

 • FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede
 • Hjælpemidler
 • Døgninstitutioner for børn og unge
 • Bofællesskaber for fysisk/psykisk handicappede
 • Adgangsforhold til offentlige og private byggerier
 • Institutioner for børn og voksne med vidtgående fysiske og psykiske handicap
 • Revalidering
 • Handicapvenlig byplanlægning.
 • Information.

Du kan skrive til Handicaprådet ved at kontakte rådets medlemmerne direkte eller på følgende adresse:

Handicaprådet i Ballerup

Center for Voksne og Sundhed

Hold-an Vej 7

2750 Ballerup

eller på e-mail: social-adm@balk.dk att: Handicaprådet i Ballerup

Hvem er medlemmer?

Medlemmer af Handicaprådet

Yderligere info:

Dagsorden/referat

Det Centrale Handicapråd

Handicapkonventionen

Danske Handicaporganisationer

Forældreforeningen til handicappede i Ballerup Kommune

Sind - lokalafdelingen

Hvad er Seniorrådet?

I Ballerups pensionistkredse er der mange forskellige råd. Seniorrådet (tidligere kaldt Ældrerådet) er valgt ved lov, og er en selvstændig forvaltningsenhed i Ballerup Kommune. 

Seniorrådet har høringsret i alle initiativer der har betydning for ældre borgere i Ballerup Kommune. Det vil sige, at rådet skal høres, når Kommunalbestyrelsen behandler en sag, der berører ældreområdet.

Seniorrådet tager generelle spørgsmål vedrørende de ældres forhold op til debat og fremsætter forslag til Kommunalbestyrelsen. Det kan fx være spørgsmål vedrørende trafikforhold, kulturtilbud eller byudvikling.

Rådet kan ikke behandle personsager, men modtager gerne henvendelser om spørgsmål, som mere generelt vedrører ældres forhold i kommunen.

Hvem er medlemmer?

Medlemmer af Seniorrådet

Hvordan bliver jeg medlem af Seniorrådet?

Seniorrådet vælges ved direkte valg af alle borgere der er fyldt 60 år.

Opstillingsberettiget til valget er også borgere, der er fyldt 60 år.

Det nuværende seniorråd har funktionsperiode fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021. Perioden følger perioden for Kommunalbestyrelsen.

Hvordan kontakter jeg Seniorrådet?

Du kan kontakte Seniorrådets medlemmer direkte eller skrive til Seniorrådet på følgende adresse: 

Seniorrådet i Ballerup

Center for Voksen og Sundhed

Ballerup Rådhus

Hold-an vej 7

2750 Ballerup

Yderligere information

Dagsorden/referat

Vedtægter

Kontakt

Center for
Politik og 

Organisation 

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 2000

E-mail