Råd & Nævn

Råd & Nævn

Hvad er et Børn- og unge-udvalg? 
Udvalget træffer beslutning om iværksættelse af foranstaltninger for børn og unge uden forældrenes samtykke, fx:

 • Tvangsanbringelse
 • Tvangsmæssig undersøgelse eller behandling
 • Afbrydelse af samvær
 • Afbrydelse af brev-, mail- eller telefonkontakt

Hvem er med i udvalgene?
Børn- og Ungeudvalgets sammensætning og kompetence er nærmere beskrevet i retssikkerhedslovens § 18 og 19 og i servicelovens § 58 og 74.

Møder
Møder afholdes for lukkede døre og efter behov.

 

Formål for Ballerup Beskæftigelsesforum

Ballerup Kommune har nedsat Ballerup Beskæftigelsesforum i 2015 som erstatning for det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og som supplement til de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).

Formålet med Ballerup Beskæftigelsesforum er at rådgive Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om relevante beskæftigelses- og uddannelsesrettede emner og dermed at sikre fortsat indspil fra aktører på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet og at skabe grobund for evt. samarbejdsprojekter.

Ballerup Beskæftigelsesforum drøfter aktuelle emner og udfordringer på beskæftigelsesområdet og i relation til uddannelse for unge efter endt grundskole, herunder specialiserede uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud til unge med særlige behov, uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud til ledige og sygemeldte borgere. Forummet kommer med input, der kan inspirere og danne grundlag for de politiske prioriteringer i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Dialogen i Ballerup Beskæftigelsesforum skal også medvirke til at sikre viden om og en forståelse for de politiske beslutninger på udvalgets område, samt give lejlighed til at drøfte dem.

Du kan se kommissoriet her.

Sammensætning af medlemmer til Ballerup Beskæftigelsesforum

Ballerup Beskæftigelsesforum består af borgmester, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, repræsentanter for virksomheder/arbejdsgivere, faglige organisationer, uddannelsesområdet, Handicaprådet og Psykiatrirådet. Ballerup Beskæftigelsesforum mødes to gange om året.

Medlemmer til Ballerup Beskæftigelsesforum

Formand Musa Kekec, der også er formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Borgmester Jesper Würtzen
Anja Holtze, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget                                             
Sussie Wandel, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget                                    
Per Mortensen, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget        
Lars-Erik Rasmussen, Greens Engros ApS               
Anders Hundahl, Asfaltindustrien
Christian Lind-Holm Kuhnt Institutionsvask
Carsten Enevoldsen, 3F Storkøbenhavn                
Klaus Gerschanoff, FOA afdeling 1      
Lasse Lippert Laursen, HK                                  
Rasmus Frimodt, Erhvervsskolen NEXT
Tina Jensen, Ballerup Herlev Produktionshøjskole
Carsten Bøtker, UU-Vestegnen          
Jeanett Dahl Pedersen, AOF Vestegnen
Annette Loop, Handicaprådet
Psykiatrirådet

Folkeoplysningsudvalget refererer til Kultur og Fritidsudvalget og skal inddrages i sager af generel betydning for det folkeoplysende område. Det sker fx forud for vedtagelse af:

 • Folkeoplysningspolitikken
 • Kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed
 • Tilskudsregler for den folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningsudvalget er først og fremmest et høringsorgang. Høring af udvalget i relevante sager skal ske på så tidligt et tidspunkt, at udvalget kan udtale sig, inden der træffes afgørelse. Udvalget kan udover høringsretten stille forslag til emner, der skal drøftes på Kultur- og Fritidsudvalgets årlige foreningsmøde.
 
De ni medlemmer er valgt således: 

 • Tre medlemmer blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer, valgt af Kommunalbestyrelsen
 • To repræsentanter fra idrætsforeningerne
 • To repræsentanter fra aftenskolerne
 • To repræsentanter fra øvrige frivillige folkeoplysende foreninger

Folkeoplysningsudvalgets sammensætning pr. 1. januar 2018

Dagsorden med bilag - møde den 31. januar 2018

 

Handicaprådets formål

 • Udvikle og øge indflydelse på kommunens beslutninger indenfor handicapområdet
 • Fastholde kommunens forpligtigelse til at holde rådet orienteret om udviklingen inden for sociale- og tilgrænsende områder

 • Tage spørgsmål af generel karakter vedrørende sociale, kulturelle, boligmæssige, byplanmæssige og trafikale forslag op til drøftelse, og fremsætte forslag om ændringer og forbedringer

 • Foreslå nye aktiviteter.

Arbejdsområder

 • FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede
 • Hjælpemidler
 • Døgninstitutioner for børn og unge
 • Bofællesskaber for fysisk/psykisk handicappede
 • Adgangsforhold til offentlige og private byggerier
 • Institutioner for børn og voksne med vidtgående fysiske og psykiske handicap
 • Revalidering
 • Handicapvenlig byplanlægning.
 • Information

Du kan skrive til Handicaprådet ved at kontakte medlemmerne direkte eller på følgende adresse:
Handicaprådet i Ballerup
Center for Social og Sundhed
Handicap og Psykiatri
Hold-An Vej 7
2750 Ballerup

eller på e-mail: social-adm@balk.dk att: Handicaprådet i Ballerup

Hvem er med i Handicaprådet:

Medlemmer af Handicaprådet

Mere info:

Læs dagsorden/referat
Det Centrale Handicapråd
Handicapkonventionen
Danske Handicaporganisationer
Forældreforeningen til handicappede i Ballerup Kommune
Sind - lokalafdelingen

I Ballerups pensionistkredse er der mange forskellige råd. Seniorrådet (tidligere kaldt Ældrerådet) er valgt ved lov, og er en selvstændig forvaltningsenhed i Ballerup Kommune. 

Se Seniorrådets gældende vedtægter pr. 28.5.2018

Hvad er Seniorrådet?
Seniorrådet er valgt ved lov, og er en selvstændig forvaltningsenhed i Ballerup Kommune.

Seniorrådet har høringsret i alle initiativer der har betydning for ældre borgere i Ballerup. Det vil sige, at rådet skal høres, når kommunalbestyrelsen behandler en sag, der berører ældreområdet.

Seniorrådet tager generelle spørgsmål vedrørende de ældres forhold op til debat og fremsætter forslag til Kommunalbestyrelsen. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende trafikforhold, kulturtilbud eller byudvikling.

Rådet kan ikke behandle personsager, men modtager gerne henvendelser om spørgsmål, som mere generelt vedrører ældres forhold i kommunen.

Medlemmer af Senirrådet for perioden 2018-2021:

Se medlemmer fra Seniorrådet her

Hvordan bliver jeg medlem af Seniorrådet?
Seniorrådet vælges ved direkte valg af alle borgere der er fyldt 60 år.
Opstillingsberettiget til valget er også borgere, der er fyldt 60 år.

Det nuværende seniorråd har funktionsperiode fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017. Perioden følger perioden for Kommunalbestyrelsen.

Hvordan kontakter jeg Seniorrådet?
Du kan kontakte Seniorrådets medlemmer direkte eller skrive til Seniorrådet på følgende adresse: 
Seniorrådet i Ballerup, Center for Social og Sundhed, Rådhuset, Hold-An vej 7, 2750 Ballerup

Yderligere information
Læs dagsorden/referat
Se Seniorrådets gældende vedtægter pr. 28.5.2018

Kontakt

Sekretariat for
Politik og 

Borgerservice 

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en sikker
besked

4477 2000

E-mail