Søndergård

Bykvarteret Søndergård er et nyt by- og boligkvarter, der ligger lige syd for Måløv Station.

Søndergårds særlige kendetegn er en ca. 600 meter lang, kunstig sø/kanal, som giver hele området herlighedsværdi og karakter.

Læs om Søndergård og følg med i anlægsarbejder m.m.:

8. oktober 2020

Ballerup Kommune har nu frigivet midler til en oprensning af Søndergård Sø. Vi har fået den nødvendige dispensation og der er truffet aftale med en entreprenør, så søen kan blive renset op.

HedeDanmark går i gang med høst af vandplanter og alger i uge 42. Der efterlades dog en række ”øer” af vandplanter ned gennem søen som skjul for vandinsekter og fisk.

sø okt20

Hvis der skulle være spørgsmål til dette, er I velkomne til at kontakte   

Thomas Christensen, Naturmedarbejder

Center for By, Erhverv og Miljø 

Tlf: 4175 0141, e-mail: thoc@balk.dk


14. maj 2020

Vedr. alger og planter i søen

I 2019 valgte vi at oprense søen for trådalger, der havde inficeret det meste af søen. Langt de fleste trådalgerne blev høstet, hvilket gav plads og næring til vandplanten aks-tusindblad, som bredte sig kraftigt. Søen er næringsrig, hvilket betyder, at der er et solidt grundlag for vækst af planter og/eller alger, og når algerne fjernes er der mere næring til planterne og omvendt. Det betyder, at man må vælge mellem vandplanter eller alger, hvis ikke man skal høste hvert år. Der er konstateret store mængder af vandplanten Aks-tusindblad i år.

 Når vi skal vurdere fordele og ulemper ved at rense søen, skal det med at

 1) Vandplanten Aks-tusindblad er god for søens vandkvalitet. Den er én af de planter, der bedst tåler højt indhold af næringsstoffer. Den er med andre ord med til at rense søen og give det klare vand. Hvis vi oprenser Aks-tusindblad, vil det dels medføre, at næringen i vandet skaber grobund for trådalger, hvilket kan skabe en opblomstring som i 2019, dels at selve høstarbejdet vil hvirvle næringsrigt bundslam op og gøre vandet uklart med algevækst til følge,

2) Planten giver rigtig godt skjul til fiskeyngel, vandinsekter og måske også padder langs kanten. Med andre ord er Aks-tusindblad også god for biodiversiteten i søen - det håber vi, at I også sætter pris på.

På baggrund af disse overvejelser ønsker Ballerup Kommune ikke at igangsætte en høst af vandplanter i Søndergård Sø i år. Det er samtidig en meget bekostelig affære, som ikke er prioriteret i årets budget.

aks-tusindblad foto af Aks-tusindblad


 

11. juni 2019

Så fjernes der alger i søen!

algehøst juni 19

27. maj 2019

Søen skal renses for alger

Vi har modtaget flere henvendelser om, at der er særligt mange alger i søen i dette forår, og det bliver der nu gjort noget ved. HedeDanmark går inden for de næste to uger i gang med en oprensning af søen. Det sker med to slags både, bl.a. for at man kan komme helt ind til bredden. Når bådene har høstet, trækkes der et net igennem hele søen for at opsamle løse rester. Algerne vil blive placereret i to bunker (én mod nord ved statuen og én mod syd på Pynten). Her skal de ligge lidt og dryppe af, hvorefter bunkerne bliver fjernet.

Derefter skulle søen gerne være så god som ny.

 


 

22. august 2018

Nu skal rundkørslen gøres færdig

Alle byggerier i Søndergårdskvarteret er nu færdige, og der kommer ikke længere transporter af byggematerialer ind i området. Det betyder, at midterøen på rundkørslen nu også kan gøres færdig, uden risiko for at den efterfølgende bliver kørt i stykker af lastbiler.

Arbejdet med at færdiggøre rundkørslen kommer til at foregå i uge 35-36. Asfaltbelægningen bag den inderste kant fjernes og erstattes med muld, der formes til en hvælving i samme højde som den nuværende. Derefter vil der blive sået græs og lagt blomsterløg.


 3. august 2018

En lille servicemeddelelse: ny tømmedag for restaffald i Søndergård

Restaffald vil fremover blive afhentet om onsdagen. Hidtil har det været om mandagen.

(Restaffald = husholdningsaffald, det vil sige det affald, som bliver til overs efter sortering i diverse fraktioner).

 


4. juli 2018

Pynten Søndergård

Arealet Pynten vil blive afspærret for at få græsset til at gro

Tørken har ramt os og det gælder også friarealet ”Pynten” ved Søndergård. Arealerne er udjævnet og tilsået med græs for snart længe siden, men uden regn spirer græsset ikke. Indtil nu er det kun de nyplantede træer, der har fået vand, men for at få et græstæppe vil vi nu også sætte gang i vanding af græsarealerne. 

Det er dejligt at se, at området bliver flittigt benyttet, men hvis græsset skal have en chance for at overleve, når det spirer efter vanding, er vi nødt til at spærre området af. Der vil dog i hele perioden være adgang til stierne, brodækket og siddepladserne omkring grillen.


7. juni 2018

Søndergård Sø er ikke egnet til badning!

Hvor fristende det end kan forekomme, så er badning i Søndergård Sø ikke nogen særligt god idé. Vandet har ikke badevandskvalitet, og derfor kan det her, som i kommunens øvrige søer, være forbundet med hygiejnemæssige problemer at bade i søen. Årsagen er, at søen modtager regnvand, som på sin vej vasker støv, dækrester og efterladenskaber fra dyr, herunder fugle, med ud i søen. Der kan også være skadelige alger. Disse ting skader ikke livet i søen, men det kan være meget usundt for både os mennesker og vores firbenede venner.

Vi kan i øvrigt oplyse, at vandstanden i søen ved det nye anlæg på Pynten gennemsnitligt er ca. 60-70 cm ud for brodækket, som det også er tilfældet langs søpromenaden (dybden vil dog variere lidt over tid, afhængig af hvor meget regn, der falder). Det er dybt nok til at det forhindrer siv og rør i at gro, og samtidig lavt nok til at de, der eventuelt måtte være så uheldige at falde i, kan rejse sig op og få næsen oven vande.

God sommer!


7. marts 2018

Ny affaldsordning i Søndergård

I Ballerup Kommune skal alle sortere mere til genanvendelse. Det sker etapevis, og vi er nu nået til Søndergård.

Da vi udvider og udskifter de nuværende affalds-øer med nye nedgravede beholdere, vil I kunne opleve lidt støj i området fra uge 10 til ultimo juni. På hver af de nuværende affalds-øer vil der blive opstillet nye nedgravede affaldsbeholdere til plast-, papir-, glas-, metal-, mad- og restaffald.

Affalds-øerne bliver etableret én ad gangen, og hver affalds-ø vil tage omkring én uge at etablere.

Når din nærmeste affalds-ø er færdig, skal du gå i gang med at sortere dit affald. Det vil sige, at hvis vi går i gang med din affalds-ø i uge 10, skal du begynde at affaldssortere i uge 11. Husk derfor at hold øje med den affalds-ø, der er nærmest dig.

cid:image005.jpg@01D3A0B7.3CC43FB0

I har alle modtaget et brev i e-boks, hvor I kan læse mere om ordningen.

HUSK: Når den nærmeste affalds-ø står færdig, er den klar til brug og du skal begynde at sortere dit affald til genanvendelse.


22. december 2017

Status på ”Pynten”

Selvom det måske ikke ser sådan ud, så er anlægget af Pynten faktisk stort set færdigt. Der mangler kun nogle få færdiggørelsesarbejder. Nogle af dem vil blive udført umiddelbart efter nytår, mens det sidste udføres til foråret, når vejret tillader det. Det gælder f.eks. muldregulering og græssåning. Det har været et meget regnfuldt efterår, og jorden er så våd, at det ikke er muligt at regulere muldjorden fint nu. Græssåningen var under alle omstændigheder forudsat udført til foråret. Færdiggørelse af grillen sker ligeledes til foråret. I grusfelterne bliver der opsat borde og bænke.

Færdsel på arealerne sker på eget ansvar! Jorden er meget blød, men det er muligt at færdes på stierne i området. Det er også muligt at bruge de forskellige legeaktiviteter, da der er lagt gangplader fra stierne ud til aktiviteterne. Selve legeredskaberne er sikkerhedsgodkendt efter monteringen.

Spjældet ved søens overløb er nu lukket igen, og vandstanden vil stille og roligt stige til det normale niveau i takt med at det regner.

De grønne kiler

Den lerede undergrund i området betyder, at jorden holder godt på vandet. Derfor har vi måttet sikre med faskiner, at vandet kan ledes væk fra de nye træers plantehuller. Både plantningen og arbejderne med faskiner m.m. har bevirket en del kørespor i de grønne kiler. Det er entreprenørens opgave at retablere efter sig. Nogle af skaderne kan udbedres nu, men den endelige finish må udsættes til foråret, når vejret tillader det.

Byggepladsen ved rundkørslen bliver også retableret til foråret – der ligger en muldbunke tilbage i området til at oprette sporene i græsarealerne.

 

 


28. september 2017

Nyhedsbrev nr. 28

Så er der et nyt  nyhedsbrev, som handler om færdiggørelse af Pynten og de grønne områder i Søndergård: 

- - -

 

 

Lidt ekstra info om Fælleshuset:

Friarealerne omkring fælleshuset er nu stort set anlagt - i oktober/ november bliver der plantet både her og på parkeringsstrøget frem mod fælleshuset. Enkelte asfaltarbejder afventer, at de igangværende arbejder omkring vejafvandingens olieudskilleranlæg bliver færdige.

- - -

31. august 2017

Status på fælleshuset

Søndergårds fælleshus er nu ved at være klar til overdragelse. Det har været en lang proces for alle parter.Der blev fra starten er gjort meget ud af at finde en totalentreprenør, der kunne løfte opgaven, via både prækvalifikation og konkurrence. Alligevel har det desværre vist sig, at den vindende totalentreprenør har haft meget svært ved at klare opgaven. Entreprenøren har ikke kunnet leve op til sine løfter, hverken hvad angår styring af projektet eller den håndværksmæssige kvalitet. Det har resulteret i et stort antal fejl og mangler, som både har vist sig undervejs i projektet og efterfølgende. De mange fejl har endvidere betydet store forsinkelser i udførelsen.

Ved en totalentreprise er det entreprenøren selv, der skal stå for al projektering, koordinering, opfølgning og udførelse, og populært sagt burde man "bare kunne hente nøglen når huset er færdigt"

Vi har undervejs i projektet lagt mest muligt pres på entreprenøren indenfor de juridiske rammer.

Selvom der ved afleveringen er holdt en væsentlig sum penge tilbage til afhjælpning af mangler, er entreprenørens mangelafhjælpning næsten gået helt i stå.

Ballerup Kommune har i samarbejde med grundejerforeningerne identificeret de sidste mangler og udeståender, som kommunen vil sikre bliver udbedret ved en anden entreprenør. På den baggrund er grundejerforeningerne nu indbudt til et overdragelsesmøde, med henblik på at tage fælleshuset i brug.

Kommunen vil fortsat have ansvar for at de sidste mangler bliver udbedret, også når huset er taget i brug af de to grundejerforeninger. Desuden varetager Ballerup kommune 1 års og 5 års gennemgang med entreprenøren.

- - -

10. august 2017

Søndergårdskvarteret - Orientering om anlæg af ”Pynten” og udskiftning af brønde

Omkring 1. september starter anlæg af det projekt for friarealet ”Pynten” for enden af søen, der tidligere har været udsendt som skitseforslag. Projektet har været udbudt i licitation, og det er firmaet OK Nygaard A/ S, der skal stå for udførelsen. Det udsendte skitseforslag indeholdt en række mulige forslag til aktiviteter og udstyr. Efter licitationen er der foretaget justeringer i projektet, og vi er nu klar til at ”gå i jorden”.

I samme periode vil Novafos (det tidligere Forsyning Ballerup) udføre arbejder på en række eksisterende brønde i tilknytning til regnvandsledningernes udløb til søen. Brøndene udskiftes for at give en bedre rensemulighed af olieudskillere. En mere effektiv rensning og vedligeholdelse af olieudskillerne vil forbedre vandkvaliteten i søen. Det er firmaet Wicotec Kirkebjerg A/ S der står for denne entreprise.

Begge arbejderne kræver, at vandstanden i søen sænkes med omkring 1 meter. Erfaringen fra tidligere arbejder ved søen er, at det tager ca. 1 uge at sænke vandstanden. En vandstandssænkning foregår bedst i slutningen af august/ starten af september, og den vil være opretholdt i den periode, hvor der arbejdes med terrænet på Pynten og med brøndene.

Det grønne område mellem rundkørslen og Pynten skal rumme byggepladsareal for arbejdet på Pynten, mens der bliver en lille skurplads på parkeringsstrøget for arbejdet med brøndene.

Udover Pynten vil nogle af de øvrige grønne områder langs søen blive suppleret med beplantning og siddepladser. På Søndergård Torv sættes en mindre trægruppe i grusarealet mellem Søndergårds Allé og perronen.

Vi håber, I vil bære over med de gener, som disse arbejder forbigående kan medføre.

- - -

30. juni 2017

Fælleshuset forventes klar til overdragelse i august

Fælleshuset er tæt på at være helt færdigt, og arbejderne med at anlægge de tilhørende grønne arealer er i fuld gang. Det omfatter belægninger, beplantning og udstyr rundt om fælleshuset og på forpladsen. Arbejderne forventes færdige i løbet af august. Græsset kan dog først sås i august, så det bliver september, før det ser helt færdigt ud.

Beplantningerne udføres i oktober-november.

- - -

20. juni 2017

Fælleshuset nu er opført, og parkeringsstrøget og cykelstien der fører fra Søndergårds Allé frem til fælleshuset er gjort færdig, så nu er det tid til også at gøre forpladsen og de sidste arealer omkring fælleshuset færdig. Derfor er stitrafikken blevet omlagt i den perioden, hvor der arbejdes foran fælleshuset.

Forpladsen indrettes med flisebelægning, som den der er udført langs fælleshusets facade og på terrassen mod søen. På pladsen kommer der cykelstativer, en bænk der omkranser et solitærtræ, og en indramning til de affaldsbeholdere, der hører til fælleshuset. Skråningerne ved fælleshuset anlægges med græs og enkelte træer.

Planen er at anlægsarbejderne afsluttes i midten af august – bortset fra beplantningen, der først kan udføres til efteråret. Omlægningen af stitrafikken opretholdes indtil midten af august.

- - -

8. maj 2017

Fælleshuset står snart færdigt

For tiden arbejder entreprenøren på at få de sidste ting gjort færdig og gøre fælleshuset helt klart til overdragelse. Vi forventer, at det varer et par uger endnu.

Derefter skal der indgås en overdragelsesaftale, så kommunen kan overdrage fælleshuset til de to grundejerforeninger i fællesskab. Den aftale arbejdes der på i en dialog mellem kommunen og grundejerforeningernes repræsentanter. Så snart den er faldet på plads, vil huset kunne tages i brug af Søndergårds beboere.

Udbygningen af Søndergård begyndte i 2001 og ved udgangen af 2015 var der opført ca. 700 boliger i området. Når området er færdigudbygget, vil der være ca. 750 boliger.

Boliggrund til salg

Der er én ledig grund til boligbebyggelse tilbage, der er udbudt til salg: Storparcel A8

Faciliteter

Foruden ca. 750 boliger findes der på Søndergård:

  • Affaldsplads
  • Børnehus
  • Handicapbofællesskab
  • Tre seniorbofællesskaber
  • Ældreboliger
  • Plejecenter
  • Hospice

I efteråret 2016 forventes et fælleshus for hele området at stå færdigt. Fælleshuset skal ligge ved den vestlige ende af søen.

 

 

Fælleshuset skal ligge ved den vestlige ende af søen.

Du kan se løbende opdateringer om fælleshuset under 'Løbende nyheder' ovenfor.

Se også nyhedsbreve fra kommunen til Søndergårds beboere:

Nyhedsbrev med status på Fælleshus (maj 2016)

Nyhedsbrev om Fælleshuset (august 2015)- og se dokumenter fra arkitektkonkurrencen om fælleshuset her:

Vinderprojekt - Fælleshus Søndergård (2015)

Konkurrenceprogram - Fælleshus Søndergård (2015)

konkurrenceprogram_-_faelleshus_soendergaard_2015.pdf

konkurrenceprogram_-_faelleshus_soendergaard_2015.pdf

 

 

Vandkunst på Søndergård Torv

Læs beskrivelse af Bjørn Nørgaards store vandkunst Nåleøjet på Søndergård Torv:

Vandkunsten Nåleøjet (2008)Kunstplan

Billedhugger og professor Bjørn Nørgaard var kommunens kunstkonsulent i udarbejdelsen af kunstplanen for Søndergård:

Kunstplan for Søndergård (2005)

En bygherrevejledning formidler intentioner og visioner for området til de kommende bygherrer.

Bygherrevejledning Søndergaard (2001)

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

Send sikker besked

E-mail