Børne- og Skoleudvalget

17.04.2018 kl. 08:00
Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Irene Jørgensen (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Birte Kramhøft (F) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Afbud

Åben dagsorden

 1. Ballerup Kommune har forespurgt Børne- og Socialministeriet om lovligheden af at træffe principbeslutning om ikke at anvende tilbud, som er drevet af Tvind. Ministeriet vurderede, at der ikke kan træffes en sådan principbeslutning. Socialtilsyn Hovedstaden har på forespørgsel bekræftet dette.
   
 2. Status på antal klager og afgørelser til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

  Kommunalbestyrelsen har den 25. september 2017 besluttet, at Børne- og Skoleudvalget hvert kvartal skal orienteres om klager til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

  Center for Skoler, Institutioner og Kultur har modtaget en klage fra forældre til et barn på en af Ballerup Kommunes skoler, som ikke mener, at skolen har levet op til skolens antimobbestrategi. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har vurderet, at skolen har levet op til strategien. Da forældrene således ikke fik medhold i klagen, er den videresendt til Den Nationale Klageinstans mod Mobning. Klageinstansen har afvist at behandle klagen, da den ikke længere er aktuel.

  Center for Skoler, Institutioner og Kultur har siden ændringen af lov om undervisningsmiljø trådte i kraft den 1. august 2017 ikke behandlet andre klager vedrørende mobning.
   
 3. Der har været afholdt fællesmøde for Skoleforum, Dialogforum og formændene for klubbestyrelserne den 14. marts 2018.
   
 4. Ballerup Kommune har i 16 år været en del af First Lego League. Konkurrencen er afviklet i et tæt samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og det har været til stor glæde for alle, men især de mange børn, som har deltaget.

  De ledende kræfter i afviklingen af konkurrencen er nu enten gået på pension eller har fået andre opgaver nye steder. Derfor bliver der ikke længere en First Lego League konkurrence i Ballerup Kommune.

  First Lego League afløses af en række mindre konkurrencer og aktiviteter, der rummer elementer af science, innovation, kodning og naturvidenskab.

  Der forelægges en sag om dette på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 2018. 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget behandler fjerde og sidste opfølgning på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2017".

 

Baggrund

Forligspartierne Socialdemokratiet og Venstre bag "Aftale om budget 2017" godkendte i december 2016 udmøntningen af aftalen i form af en milepælsplan. Der bliver fulgt op på denne fire gange, hvoraf dette er den fjerde og sidste opfølgning.

 

Sagsfremstilling

Fagcentre og sekretariater har for fjerde og sidste gang foretaget en status på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2017". Opfølgningen på udmøntningen sker i form af smileys. Der gives en smiley på indsats og en på økonomi.

 

Smileys på indsats bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - milepælen er opfyldt.
 • "Mellemfornøjet smiley" - milepælen er ikke opfyldt, men det er forsat realistisk, at det samlede mål nås. Der kan fx være tale om en tidsforskydning.
 • "Sur smiley" - milepælen er ikke opfyldt, og det er ikke realistisk, at den opnås inden for perioden under de givne forudsætninger.

Smileys på økonomi bliver givet på denne baggrund:

 • "Glad smiley" - budgettet er overholdt/besparelsen er opnået.
 • "Sur smiley" - budgetter er ikke overholdet/besparelsen er ikke opnået.

Der er i fjerde og sidste opfølgning uddelt i alt 124 smileys, hvoraf de 98 er glade, 9 er mellemfornøjet og 17 er sure. På milepæle, der er givet en mellemfornøjet eller sur smiley, vil der være en kort status, der forklarer, hvorfor milepælen ikke er opnået, eller hvad den nuværende status er på milepælen. Efter denne fjerde og sidste opfølgning er det de ansvarlige fagcentre og sekretariaters eget ansvar at følge op på de milepæle, der har modtaget en sur eller mellemfornøjet smiley.

 

Denne fjerde og sidste opfølgning er tidligere behandlet i direktionen og på et budgetforhandlingsmøde imellem borgmesteren og gruppeformændene. Opfølgningen vil efterfølgende blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Fjerde og sidste opfølgning på "Aftale om budget 2017" godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 28. marts 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalgets regnskab for 2017 på udvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling.
 

Det vedtagne budget på udvalgets rammer var 1.029,3 mio. kr.
 

Det seneste korrigerede budget på Børne- og Skoleudvalgets rammer er 1.032,8 mio. kr.
 

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 1.014,7 mio. kr.
 

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør samlet 18,3 mio. kr.
 

Resultatet for 2017 efter overførsler er således 1.033,0 mio. kr., svarende til et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.

 

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2017 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen foretages på mødet i april 2018, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget har følgende rammer:

 • 30.30 Folkeskolen
 • 30.31 Sundheds- og tandpleje
 • 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed
 • 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
 • 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
 • 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet
 • 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2017 på Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.

 

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

 • Generelt har der på flere rammer (bl.a. ramme 30.30 Folkeskolen og ramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige) været tale om decentrale overførsler inden for overførselsrammen på 4 pct. Dette skyldes bl.a. mindre opsparinger med henblik på fysiske forbedringer.
 • Der ses et merforbrug på ramme 30.33. Pædagogisk psykologisk rådgivning og ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet.
 • Samlet set betyder det, at rammerne under et genererer et mindre merforbrug, dog med væsentlige underliggende forskelle på de enkelte rammer. 

Inden for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

 • Der ses væsentlige økonomiske udfordringer på ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning. Det skyldes overvejende en stigning i såvel antallet af henvisninger til specialiseret undervisning og bevilgede støttetimer i almenmiljøet samt en stigende tyngde i den specialiserede undervisning.
 • Der ses et merforbrug på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet. To tredjedele af merforbruget vedrører større udgifter til kvindekrisecentre og sikrede institutioner. Begge disse udgiftsområder er svære at påvirke i Center for Børne- og Ungerådgivning, fordi centret ikke anviser pladser på kvindekrisecentre og sikrede institutioner, men afholder udgiften.

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2017:

 • Ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning. Der fremlægges forslag om korrigerende handlinger på ramme 30.30, 30.32, 30.34 og 30.50 i forbindelse med drøftelserne af omstillingsarbejdet, bl.a. med forslag om at fremrykke besparelser på en række centrale puljer, så de er gældende fra 2018. Det anslås, at de korrigerende handlinger i 2018 skal have en størrelsesorden på mellem 6-8 mio. kr. afhængigt af forårets anvendelse af midler og visitationen i maj 2018. Korrektioner af korrigerende besparelser kan evt. foretages i forbindelse med anden budgetopfølgning, hvor det endelige udgiftsniveau på ramme 30.33 for 2018 er bedre kendt.
 • Ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Center for Børne- og Ungerådgivning har i 2017 arbejdet for at flytte aktivietet ned af indsatstrappen inden for rammerne af Fællesskabsmodellen. Forbruget på rammen har flyttet sig fra de indgribende til de forebyggende foranstaltninger og målet om at bevæge fem børn/unge nedad indsatstrappen er opnået.

Oversigt over budget samt regnskabsresultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer:

 

Bevillingsramme
(i 1.000 kr. netto)
 Vedtaget
budget
2017

(1)
 

Korrigeret
budget

2017

(2)

 
Regnskab
2017

(3)
 

Overført til

budget
2018

(4)

 Resultat
2017 efter
overførsler

(3)+(4)=(5)
           

30.30

Folkeskolen

 346.417 348.734 341.295 5.788 347.083
           

30.31

Sundheds- og tand-

pleje

 33.681 34.629 32.856 1.080 33.936
           

30.32

Øvrig folkeskole-

virksomhed

 90.262 96.204 93.462 3.058 96.520
           

30.33

Pædagogisk

psykologisk

rådgivning

 82.619 77.519 78.287 0 78.287
           

30.34

Ballerup Fritids-

ordning (BFO)

 66.687 66.340 62.464 1.937 64.401
           

30.46

Forebyggelse/

anbringelse af

børn og unge

udenfor hjemmet

 181.064 177.489 182.819 552 183.371
           

30.50

Dagtilbud til

0-5 årige

 228.540 231.861 223.470 5.909 229.379
           
I alt 1.029.270 1.032.776 1.014.653 18.324 1.032.977

 

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning)

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

30.30: Folkeskolen

Det samlede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., som kan henføres til decentrale overførsler inden for overførselsadgangen på 4 pct.

 

30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed:

Det samlede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som kan henføres til decentrale overførsler inden for overførselsadgangen på 4 pct.

 

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet:

Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 5,9 mio. kr. som for 2/3 vedkommende kan henføres til stigende aktivitet i 2017 på kvindekrisecentre og sikrede institutioner. Dette er begge områder, som ikke kan påvirkes af strategiske indsatser inden for Fællesskabsmodellen. 

 

30.50 Dagtilbud til 0-5 årige:

Det samlede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., som kan henføres til decentrale overførsler inden for overførselsadgangen på 4 pct.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2017 for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 1.014,7 mio. kr. Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 18,3 mio. kr., som søges overført til 2018. Udvalgets bevillingsrammer udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr.

 

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2018 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2017.

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur, Social- og Sundhed samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1. Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2017 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede mål- og rammebeskrivelser til årsregnskab 2017, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2018 og første opfølgning på "Aftale om budget 2018" for Børne- og Skoleudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 på -1,567 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets rammer i forhold til det korrigerede budget for 2018.

 

Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører -1,567 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter udenfor servicerammen.

 

Den samlede ændring skyldes:

 • Et merforbrug på udvalgets bevillingsrammer på 2,000 mio. kr.
 • Den seneste demografiske prognose er indarbejdet med 3,678 mio. kr. som beskrevet under "Sagsfremstilling".
 • Opfølgningen viser en reduktion i udvalgets samlede bevillingsrammer på 3,245 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg.

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på udvalgets bevillingsrammer på i alt 18,323 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på udvalgets bevillingsrammer på 16,756 mio. kr.

 

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2018 tre gange årligt og "Aftale om budget 2018" fire gange årligt.

 

Børne- og Skoleudvalget har følgende bevillingsrammer:

 

30.30 Folkeskolen

30.31 Sundheds- og tandpleje

30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

30.50 Dagtilbud til 0-5 årige.

 

Første budgetopfølgning på driftsbudgettet for Børne- og Skoleudvalget bygger på ændringer siden tredje budgetopfølgning 2017. Budgetopfølgningen skal også ses med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 13. marts 2018, punkt 43, om reduktion på servicerammeforbruget i 2018.

 

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer ved første opfølgning på budgettet for 2018 viser en samlet ændring på -1,567 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 i forhold til det korrigerede budget for 2018. For budgetårene 2019-2022 vil den samlede ændring være -6,653 mio. kr. i 2019 faldende til -7,794 mio. kr. i 2022.

 

Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

 

Reduktion af kontrakter ("Aftale om budget 2018", punkt 8.08)

I første budgetopfølgning 2018 er besparelsen fra "Aftale om budget 2018" vedrørende reduktion af kontrakter (8.08) indarbejdet. Besparelsen på samlet 6,0 mio. kr. for hele Ballerup Kommune er fordelt efter budgetandele på kontraktbærende områder.

 

Ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Mindreforbruget ses overvejende i relation til overførslen af Maglemosen fra ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov til ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed, herunder tekniske ændringer i budgetteringsprincipper.

 

Ramme 30.33 Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR)

Det bemærkes, at ramme 30.33 Psykologisk Pædagogisk Rådgivning kan blive økonomisk udfordret i løbet af 2018 som følge af et relativt højt niveau af henvisninger og et svagt faldende budget. Der følges op herpå efter visitationsmødet i maj måned 2018 og i forhold til anden budgetopfølgning i 2018.

 

Status på omstillingsarbejdet

Målsætningen for omstillingsarbejdet om at nedbringe budgettet med 39,4 mio. kr. plus 25 pct. i råderum svarende til ca. 50 mio. kr. er fordelt på hvert udvalg med det formål at sikre fokus på fremdrift i forhold til det samlede mål. For at sikre, at omstillingsarbejdet ses i forhold til den økonomiske udvikling i kommunen, skal omstillingsarbejdet koordineres med de tre årlige budgetopfølgninger. Udvalget skal derfor aktivt tage stilling til måltallet, når budgetopfølgningen udarbejdes for at få en politisk prioritering af, om et eventuelt mindreforbrug kan benyttes til at imødegå måltallet. Udvalgets seneste status (pr. marts 2018) for omstillingsarbejdet fremgår af bilaget ”Status for omstillingsarbejdet ved første budgetopfølgning 2018”. Børne- og Skoleudvalgets andel af omstillingsarbejdet udgør 15 mio.kr.

 

Opfølgning på Aftale om budget 2018

Endvidere forelægges første opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Børne- og Skoleudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område

 

 

 

 

 

 

Bevillings-

ramme

(mio. kr.)

 

 

 

 

 

 

Vedtaget

budget

2018

 

 

 

 

 

Senest

korrigerede

budget pr.

27-11-2017

 

 

 

 

 

 

Mer-/

mindre-

forbrug

 

 

 

 

 

 

 

Demografi-

prognose

 

 

 

 

 

 

Om-

place-

ringer

 

 

 

 

 

Over-

førsler

fra 2017

til 2018

 

Forslag

til nyt

budget pr.

30-04-2018

inkl. over-

førsler

fra 2017

til 2018

               

30.30

Folke-

skolen

 352,647 352,232 0,000 0,000 9,515 5,788 367,535
               

30.31

Sundheds-

og tand-

pleje

 32,947 32,729 0,000 0,000 0,387 1,080 34,196
               

30.32

Øvrig

folke-

skole-

virksom-

hed

 87,983 88,905 -2,000 0,000 -2,624 3,058 87,339
               

30.33

Pædago-

gisk psy-

kologisk

rådgiv-

ning

 80,238 79,885 0,000 0,000 0,165 0,000 86,350
               

30.34

Ballerup

Fritids-

ordning

(BFO)

 66,968 66,905 0,000 0,837 -10,026 1,937 59,653
               

30.46

Forebyg-

gelse/an-

bringelse

af børn

og unge

udenfor

hjemmet

 177,001 176,697 0,000 0,000 0,100 0,551 177,348
               

30.50

Dagtilbud

til 0-5

årige

 231,332 231,055 0,000 2,841 -0,762 5,909 239,043
               
I alt 1.029,116 1.028,410 -2,000 3,678 -3,245 18,323 1.045,164

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Første budgetopfølgning 2018 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2019-2022 på Børne- og Skoleudvalgets område

 

Bevillingsramme

(mio. kr. netto)

 2019 2020 2021 2022
         

30.30

Folkeskolen

 365,599 368,193 368,469 368,539
         

30.31

Sundhed- og tandpleje

 32,244 31,007 30,528 30,526
         

30.32

Øvrig folkeskolevirksomhed

 87,591 87,587 87,586 87,523
         

30.33

Pædagogisk psykologisk

rådgivning

 77,417 73,927 72,935 72,889
         

30.34

Ballerup Fritidsordning

(BFO)

 55,859 54,809 55,379 55,531
         

30.46

Forebyggelse/anbringelse

af børn og unge udenfor

hjemmet

 168,825 165,755 166,591 166,587
         

30.50

Dagtilbud til 0-5 årige

 227,691 227,489 228,921 231,975
         
I alt 1.015,226 1.008,767 1.010,409 1.013,570

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

Ballerup Kommune arbejder ud fra en budgetmæssig forudsætning om, at de samlede overførsler fra foregående regnskabsår for Ballerup Kommune, der føres ind i budgetåret, svarer til de overførsler, der også føres ud af budgetåret. Dette forudsættes for at holde overførslerne likviditetsmæssigt og servicerammemæssigt neutrale i løbet af budgetåret.

Bilag

10 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Første budgetopfølgnings ændring på -1,567 mio. kr. for Børne- og Skoleudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2018, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
   
 2. Første opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Børne- og Skoleudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 5. september 2017 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

I aftalen om budget 2018 ønsker parterne at styrke børns trivsel, udvikling og læring i de første år, hvor samarbejdet mellem sundhedspleje, dagtilbud og børnenes forældre har en afgørende betydning.

 

Der er i januar 2018 iværksat et pilotprojekt i distrikt Skovlunde under overskriften "De første 1000 dage", som skal afprøve tre indsatser, der skal styrke samarbejdet på tværs, understøtte den tidlige opsporing og bidrage til en bedre start for barn/familie i dagtilbud.

 

Sagen er en status på pilotprojektet, som forelægges til orientering.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 5. september 2017 oplægget til et pilotprojekt i distrikt Skovlunde, som senere kom med i "Aftale om budget 2018", punkt 3.01, med følgende elementer: 

 1. Et kvalitetsløft af overleveringssamtale ved start i dagtilbud og kommunikationen mellem sundhedspleje og dagtilbud
 2. Besøg i mødregrupper af pædagog og sundhedsplejerske
 3. Styrket samarbejde med forældrene - ”Fælles om en god dagtilbudsstart” i form af temaaftener.

40 familier får en udvidet overleveringssamtale og deltager i spørgeskemaundersøgelse. 5-6 mødregrupper får besøg af pædagog og sundhedsplejerske, når børnene er 5-6 måneder. Begge forældre til børnene i de 5-6 mødregrupper bliver inviteret til at deltage i en temaaften med overskriften "Fælles om en god dagtilbudsstart" med pædagog og sundhedsplejerske. 

 

Sagsfremstilling

Projektgruppen har arbejdet videre med oplægget fra den 5. september 2017, hvor bl.a. logistik og behovet for koordinering mellem samarbejdsparterne er blevet kortlagt. Der skal fx tages højde for antal fødsler, aldersafhængige besøg, pladser i de forskellige dagtilbud samt varighed af forældrenes barsel. Udfaldet blev, at projektperioden kommer til at strække sig over en længere periode end først antaget, samt at tilbuddet til de involverede familier kan variere. Mødregrupperne (ca. 35 børn) får tilbudt også at deltage i forældretemaaften, og en anden gruppe (40 børn) får tilbudt overgangssamtalerne. Der kan muligvis blive overlap, så nogle familier får alle tre dele.

 

Tidsplanen for pilotprojektet i 2018 er derfor blevet justeret og ser således ud:

 

Januar - marts

 • Etablering af projektgruppe bestående af to pædagogiske ledere fra børnehusene Ellekilde samt Himmel og Hav, distriktsleder 0-5 år i Skovlunde, leder af Sundhedsplejen og projektleder fra Forebyggelsesenheden. 
 • Udvikling af spørgeskema og folder til brug i overleveringssamtaler.
 • Udarbejdelse af informationsfilm til personale i dagtilbud om, hvordan overleveringssamtalen foregår.
 • Etablering af arbejdsgruppe med to pædagoger fra børnehusene Himmel og Hav samt Ellekilde og to sundhedsplejersker, som skal udarbejde indhold og program til besøg i mødregrupperne samt forældretemaaftenerne ud fra de rammer, som projektgruppen har defineret.

April

 • Færdiggørelse og visning af film til personalet i dagtilbud.
 • Grafiker er færdig med layout til spørgeskema, og der tages stilling til, om der også skal være en elektronisk version. 
 • Evt. tryk af spørgeskema.
 • Der bliver aftalt arbejdsgange mellem pladsanvisning, dagtilbud og sundhedsplejen i forhold til, hvornår børnene skal starte i dagtilbud, og hvordan der inviteres til overgangssamtaler. 
 • Sundhedsplejerskerne begynder at udlevere spørgeskema og folder til familier ved 5-6 måneders besøget.

Maj - ca. august

 • Mødregrupper får besøg af sundhedsplejerske og pædagog, der er pt. planlagt tre besøg i maj.
 • Forældretemaaftenerne bliver datosat efter besøgene i mødregrupperne, da det afhænger af, hvornår børnene skal starte i dagtilbud. De skal så vidt muligt afholdes senest en måned før barnet skal starte i dagtilbud.

Juni - ca. oktober

Dagtilbud kan begynde at invitere de familier, der har fået udleveret spørgeskema til overleveringssamtale. Overgangssamtalen bliver afholdt en måned før barnet skal starte i dagtilbud. De fleste børn er ca. 10 måneder, når de starter i dagtilbud, hvilket betyder at de fleste overgangssamtaler forventes at blive afholdt i august, september og oktober.

Der bliver afholdt to forældretemaaftener (højst sandsynligt i midten af august og starten af oktober).

 

November - december

Evaluering af pilotprojektet.

 

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager sundhedschef Tina Roikjer Køtter fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat midler til pilotprojektet i budget 2018.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Status for pilotprojektet "De første 1000 dage" tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om indholdet i forslag til en ny dagtilbudslov, som er fremsat i Folketinget. Der udløses i den forbindelse puljemidler til kompetenceudvikling, som Ballerup Kommune kan søge. Derfor søges der en indtægtsbevilling.

 

Baggrund

På baggrund af aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om "Stærke Dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" er der den 28. februar 2018 fremsat forslag til ny dagtilbudslov. Førstebehandling af lovforslaget er den 20. marts 2018, og loven træder i kraft fra den 1. juli 2018, visse dele dog først fra den 1. januar 2019.

 

Sagsfremstilling

Den nye dagtilbudslov medfører en række ændringer, som kan beskrives under to hovedoverskrifter:

 

1. Styrket kvalitet i dagtilbud

Ministeren får som konsekvens af lovændringerne bemyndigelse til at udsende en bekendtgørelse, der beskriver det fælles pædagogiske fundament, der skal være gældende for alle dagtilbud i Danmark fra den 1. juli 2018. Der vil blive fastsat to retningsgivende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring for hvert læreplanstema. Dertil kommer korte indholdsbeskrivelser i relation til de seks læreplanstemaer. Mål og indholdsbeskrivelser vil tage afsæt i ”Masterplan for en styrket læreplan” med tilhørende arbejdsgruppearbejde for læreplanstemaerne.

 

Det er ikke hensigten, at staten og kommunerne som udgangspunkt skal pålægge dagtilbuddene tiltag som supplerende læreplaner, mål eller koncepter, der ikke er i tråd med eller rækker ud over den pædagogiske læreplan, som dagtilbuddene lokalt udarbejder på baggrund af dagtilbudsloven og med udgangspunkt i den konkrete børnegruppe, forældregruppe, fysiske forhold mv.

 

Det enkelte dagtilbud får således ansvaret for at udarbejde og evaluere den pædagogiske læreplan. Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan skal igangsættes ved lovens ikrafttrædelse den 1. juli 2018, og læreplanen skal lokalt evalueres første gang efter to år. Kommunalbestyrelsen skal ikke godkende hverken læreplaner eller evalueringerne, men mindst hvert andet år skal kommunalbestyrelsen drøfte de kommunale rammer og indsatser

 

Derudover indeholder loven en skærpelse af kommunens forpligtelse til at beskrive og offentliggøre en sammenhængende børnepolitik og kommunens rammer for samarbejde mellem forskellige dele af forvaltningen. I forlængelse af lovens endelige vedtagelse udarbejder administrationen udkast til dette.

 

2. Øget fleksibilitet og valgfrihed for forældre

Den nye dagtilbudslov har til hensigt at øge fleksibiliteten og valgfriheden for forældrene. Det betyder, at:

 • Kommunen skal stille deltidspladser (30 timer) til rådighed for forældre på barsel.
 • Kommunen skal tilbyde kombinationstilbud mellem dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning udenfor almindelig åbningstid i dagtilbuddene, hvis forældrene kan dokumentere et arbejdsbetinget pasningsbehov.
 • Det skal være muligt at stå på venteliste til et konkret børnehus (hvilket ikke er muligt i dag), så anvisningsreglerne skal ændres.
 • Minimumskompetencen for forældrebestyrelserne udvides, så de gældende vedtægter skal opdateres.

Kommunen får en skærpet forpligtelse til:

 • At føre tilsyn med private pasningsordninger på samme niveau som med de kommunale og at vejlede de private passere om lovens krav om trygge læringsmiljøer.
 • At oplyse forældrene om forskellene mellem kommunal og privat pasning og at rådgive om, hvordan man får et kommunalt pasningstilbud.

Kravspecifikationen til private dagtilbud skal ændres, så der fremover gives seks måneder til at opfylde kravene i den, og endelig skal der være en samlet formidling af alle kommunens rammer og retningslinjer, som gælder for dagtilbudsområdet.

 

Puljemidler

Som en del af aftalen er der afsat en pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft. Puljen skal søges senest den 16. april 2018, og den skal bruges inden for de kommende to år. Formålet er at løfte den generelle kvalitet i dagtilbud og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan.

 

Ballerup Kommunes andel af puljemidlerne udgør 1,424 mio. kr. De skal bruges til kompetenceudvikling i henholdsvis kommunale og private dagtilbud, herunder dagplejen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Såfremt loven vedtages vil Børne- og Skoleudvalget få forelagt et forslag til implementeringen heraf i Ballerup Kommune, herunder eventuelle økonomiske konsekvenser. 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om ny dagtilbudslov tages til efterretning.
   
 2. Der gives en indtægtsbevilling på 1,424 mio. kr. til kompetenceudvikling i dagtilbud.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om tilsyn, som er udført med tre private dagtilbud for børn fra 0 til 5 år.

 

Baggrund

Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen tilsynsforpligtelsen overfor kommunale og private dagtilbud. I Ballerup Kommune varetager Børne- og Skoleudvalget denne tilsynsforpligtelse.

 

Sagsfremstilling

Der har i starten af 2018 været udført tilsyn med de tre private dagtilbud, som er beliggende i Ballerup Kommune. Det drejer sig om:

 • Skovlunde Menighedsbørnehave, Torvevej 17 i Skovlunde
 • Børnehaven Brombærhuset, Stokholtbuen 25 i Herlev
 • Børnehuset Rosenlund, Tangevej 46 i Skovlunde.

I Ballerup Kommune gennemføres der tilsyn med det enkelte dagtilbud hvert andet år. Tilsynet varetages af konsulenter i Center for Skoler, Institutioner og Kultur og tager udgangspunkt i dagtilbudslovens krav, som er de samme til kommunale og private dagtilbud. På baggrund af tilsynet udarbejdes der et kort notat.
 

Konklusionen på tilsynene er, at privatinstitutionerne alle lever op til krav og intentioner i dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om tilsyn i private dagtilbud tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Skovvejens Skole ønsker at samle BFO-afdelingerne på Øst til én afdeling på skolens matrikel.

 

Skovvejens Skoles bestyrelse og MED-udvalg bakker op omkring denne ansøgning. Ansøgningen er behandlet på skolebestyrelsesmøde den 21. marts 2018 og MED-møde den 5. april 2018, bemærkninger fra disse møder er indarbejdet i ansøgningen og i sagen i øvrigt. Berørte medarbejdere i BFO’en er positive og bakker op omkring denne ansøgning. Skolens ledelse anbefaler en sammenlægning.

 

Baggrund

I forbindelse med, at Agernhusets børn flyttes ind i "Valhalla i Byens" nuværende lokaler, som overgår til skolen, ønsker skolen at samle Skovvejens Skole Østs BFO til en samlet BFO-afdeling placeret i og omkring de nuværende børnehuslokaler og Fritter 1.

 

Sagsfremstilling

Ønsket om at skabe en samlet BFO begrundes i pædagogiske, personale-, ledelses- og ressourcemæssige rationaler. Der vil ydermere være et økonomisk rationale på sigt.

 

P.t. har Skovvejens Skole børn i tre forskellige afdelinger under to daglige ledere. Det betyder bl.a., at årgange af elever bliver delt/skilt fra hinanden i fritidsdelen, hvilket ikke fremmer helhed og sammenhæng i deres hverdag. Skovvejens Skole ønsker at skabe én samlet enhed bestående af den nuværende Fritter 1, Valhallas lokaler samt omkringliggende lokaler, som indrettes med henblik på at skabe optimale forhold for børn og voksne i BFO'en.

 

Lærerarbejdspladserne for udskolingslærerne flyttes til den gamle Fritter 2, hvilket vil samle medarbejderne i deres forberedelse og derved styrke sammenhængskraften ved skolen. De nye samlede og sammenhængende udearealer inkl. udearealet omkring Det blå Hus kan rumme udendørsaktiviteter/udendørs læringsmiljøer i den samlede BFO.

 

Den større enhed vil give muligheder for at indrette den samlede BFO med områder til årgangene (hjemsted) samt store, gode og nyindrettede/nytænkte værksteder og læringsmiljøer. 3. årgang vil kunne få et område, der er deres domæne – miniklub - ligesom 1. maj børn/børnehaveklasser vil få tildelt et område, hvor de kan være lidt skærmet og samtidig have mulighed for at deltage i det større fællesskab i diverse læringsmiljøer.

 

Det vil give bedre muligheder for at understøtte arbejdet med de politiske besluttede mål- og indholdsbeskrivelser for BFO i Ballerup Kommune.

 

Da der er tale om en forandringsproces, som kan skabe usikkerhed og tvivl hos medarbejdere, påtænkes der etableret et tilbud om sparring for den enkelte medarbejder i processen ved en HR-konsulent.

 

Skovvejens Skoles begrundelser for sammenlægningen kan opsummeres:

 

Pædagogisk:

 • Større sammenhæng mellem skole- og fritidsdel, hvor børn fra samme årgang ikke som nu deles i BFO-tiden. Det vil fremme relationsarbejdet og understøtte det store fællesskab på årgangene.
 • Større værksteder med flere medarbejderkompetencer end ved de nuværende tre små.
 • Højere fagligt niveau, når pædagogerne samarbejder om aktiviteterne.
 • Det nære i det store – fordelene ved tæt fællesskab kombineres med muligheden for at deltage i en større og mere udbygget vifte af tilbud.

Personale- og ressourcemæssigt:

 • Langt mindre sårbart i åbne/lukke situationerne og ved sygdom og ferier
 • Flere muligheder for at flytte ressourcer til spidsbelastninger
 • Bredere kollegaskab, sparring og samarbejde
 • Større fællesskab
 • Teamtanken kan udfoldes langt mere.

Ledelsesmæssigt:

 • Tæt samarbejde mellem den pædagogiske leder og BFO-lederen.
 • Mere ledelsestid til den pædagogiske leder, som samtidig kan være tæt på hele afdelingen.

Økonomisk:

 • Langt bedre udnyttelse af tildelte ressourcer, da der er stordriftsfordele, hvad angår indkøb, forbrug og spild.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunekassen. Skovvejen Skoles BFO'er vil få mulighed for at udnytte deres tildelte ressourcer mere optimalt.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. BFO'en ved Skovvejens Skole Øst samles til én enhed. 

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Distriktsskolelederne fra Måløvhøj Skole, Skovlunde Skole og Ordblindeinstituttet orienterer om, hvordan de følger op på kvalitetsrapporten.

 

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for hver distriktsskole, de to specialskoler og skoleområdet som helhed jf. § 40a i folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016). Kvalitetsrapporterne blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018.

 

Sagsfremstilling

Distriktsskoleleder Peter Haldor fra Måløvhøj Skole, distriktsskoleleder Martin Gredal fra Skovlunde Skole og konstitueret skoleleder Per Kjær fra Ordblindeinstituttet orienterer om det videre arbejde med kvalitetsrapporten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om anerkendelser og anbefalinger fra kvalitetsrapporten tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 7. november 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Sagen omhandler en gennemgang af udvalgte måltal, der både viser de eksisterende måltal ved Fællesskabsmodellens start og progressionen i tallene. Måltallene bliver gennemgået ved hver budgetopfølgning i løbet af året, så udvalget kan følge progressionen i Fællesskabsmodellen.

 

Måltallene tager udgangspunkt i de pejlemærker og succeskriterier, der er udarbejdet i forbindelse med etableringen af Fællesskabsmodellen.

                                                                                                                                

Baggrund

Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev der givet økonomi til etablering af Fællesskabsmodellen. Der er blevet ansat 12 socialrådgivere, hvor sigtet er, at de med færre sager kan opnå et tættere samarbejde med børn, familier og samarbejdspartnere.

 

Sagsfremstilling

Fællesskabsmodellen tager afsæt i tre spor og med tilhørende pejlemærker og succeskriterier:

 

Spor 1 – Tidlig og tæt på

Et forebyggende distriktsteam, der består af en forebyggende socialrådgiver, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Sundhedsplejen, får kompetence til at iværksætte mindre indsatser hurtigere.

 

Spor 2 – Tæt på familien

Ved specialiserede indsatser i hjemmet følges der op med familien og dens netværk hver tredje måned.

 

Spor 3 – Tæt på anbringelsen

Ved anbringelse udenfor hjemmet følges der op med barn, familie og anbringelsessted hver sjette uge.

 

På dette møde gennemgås pejlemærker og succeskriterier på hvert spor samt tilknyttede måltal, der fremadrettet vil vise progressionen i Fællesskabsmodellen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1.  Orienteringen om Fællesskabsmodellens faglige måltal tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Centrene for Børne- og Ungerådgivning, Social og Sundhed samt Arbejdsmarked har i fællesskab udarbejdet en kvalitetsstandard for overgangen fra barn til voksen.

 

Kvalitetsstandarden beskriver de overordnede værdier og målsætninger for overgangen fra barn til voksen.

 

Baggrund

Når en ung bliver voksen, sker der væsentlige ændringer både for den unge og for forældrene. Hvis familien har modtaget støtte fra serviceloven og der fortsat er behov for støtte efter det fyldte 18. år, vil sagsbehandlingen overgå fra børneområdet til voksenområdet. Der vil samtidigt ske et betydeligt skift i rettigheder og pligter for den unge og forældrene.

 

Sagsfremstilling

For at understøtte, at den unge får den nødvendige støtte og vejledning i overgangen samt oplever en tidlig og sammenhængende indsats, har Centrene for Børne- og Ungerådgivning, Social og Sundhed samt Arbejdsmarked i samarbejde udarbejdet en ny kvalitetsstandard for overgangen, hvor de grundlæggende værdier for samarbejdet beskrives.

 

Der er fokus på at sikre sammenhængende forløb og kvalitet i sagsbehandlingen samt en rehabiliterende tilgang, hvor der ses på de unges ressourcer. Det er vigtigt, at den unge og familierne kan genkende problemstillingen og er med til at formulere hvad, der kan afhjælpe og hvad formålet er med den indsats, der skal iværksættes.

 

Kvalitetsstandarden vil også blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1. Kvalitetstandarden for overgangen fra barn til voksen godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Der forelægges med i udgangspunkt i punkt 3.29. i budgetaftale 2018 evaluering og årsrapport 2017 for Kulturtjenesten.

 

I 2018 er de lokale kulturnetværk finansieret via budgetaftalen 2018, punkt 3.29. Evalueringen og årsrapporten samler op på erfaringerne fra 2017 med henblik på, at der kan tages stilling til en eventuel permanentgørelse af finansieringen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.

 

Sagen forelægges i både Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

 

Baggrund

Kulturtjenesten blev etableret i efteråret 2015 og er et netværk med repræsentanter fra Ballerup Kommunes kulturinstitutioner samt fem netværkskoordinatorer fra henholdsvis dagtilbud, BFO, skole og klub. Disse koordinatorer repræsenterer de lokale kulturnetværk, der er blevet nedsat i hvert skoledistrikt.

 

Kulturtjenesten formål er at sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdagsliv i alle institutionstyper. Kulturnetværkenes formål er at inspirere og tage initiativ til det lokale arbejde med kunst og kultur for, med og af børn og unge i egen institutionstype og på tværs af institutionstyperne i distriktet. Således for at styrke den lokale sammenhængskraft.

 

De lokale kulturnetværk har i 2017 været finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler. I 2018 er de lokale netværk finansieret via budgetaftalen 2018, punkt 3.29. I budgetaftalen fremgår det, at der i løbet af foråret 2018 skal samles op på erfaringerne med arbejdet, med henblik på at der kan tages stilling til en eventuel permanentgørelse af finansieringen.

 

Der er derfor udarbejdet en evaluering og årsrapport for 2017 for Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk.

 

Sagsfremstilling

I 2018 er de lokale kulturnetværk finansieret via budgetaftalen 2018, punkt 3.29. Evalueringen og årsrapporten samler op på erfaringerne fra 2017 med henblik på, at der kan tages stilling til en eventuel permanentgørelse af finansieringen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.

 

Af ”Evaluering og årsrapport 2017. Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk” fremgår en lang række indsatser for 2017. Indsatserne rammer alle grupper af børn - også på tværs af institutionstyper.

 

Netværkene var i 2017 støttet økonomisk via Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler. I november 2016 bevilgede udvalget 25.000 kr. pr. distrikt - dog 15.000 kr. til distrikt Hedegård. Disse midler har igangsat en række nye projekter og initiativer i 2017.

 

Rapporten viser, at de lokale kulturnetværk har benyttet pengene til bl.a. indkøb af teaterforestillinger, et stort kulturelt sprogprojekt, kunstprojekter, musikoptræden, cirkus og en stor majstangsfejring. Endvidere er samarbejdet med en række kulturinstitutioner blevet forankret i netværkene. Rapporten dokumenterer også Kulturtjenestens arbejde med bl.a. Skammerfestivalen.

 

Rapporten samler desuden op på erfaringerne fra 2017 med henblik på, at der kan tages stilling til en eventuel permanentgørelse af finansieringen med budgetaftalen 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Årsrapporten 2017 for de lokale kulturnetværk, tages til efterretning.
   
 2. En permanentgørelse af finansieringen af de lokale kulturnetværk indgår i budgetforhandlingerne for 2019.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download