Kommunalbestyrelsen

04.11.2019 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Thomas Fogh (Ø) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Karsten Kriegel (C) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Musa Kekec (A) - Afbud
 • Allan Kristensen (C) - Afbud

Åben dagsorden

Beslutning

Intet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 for Ballerup Kommune forelægges til godkendelse, herunder de tilhørende mål- og rammebeskrivelser samt investeringsoversigt.

 

Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der til andenbehandlingen indarbejdet likviditetskonsekvenser af kirkelige ligninger og konsekvenserne af "Aftale om budget 2020". Sidstnævnte er indarbejdet efter Økonomiudvalgets andenbehandling.

 

Med budgetforslaget opfylder Ballerup Kommune pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

 

Baggrund

Den 7. oktober 2019 førstebehandlede Kommunalbestyrelsen det foreliggende budgetforslag og lod det overgå til andenbehandling. Ifølge den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober og november 2019 have budgetforslaget til andenbehandling.

 

Dertil forelægges takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser gældende fra den 1. januar 2020, inden for de stående udvalgs områder, jf. § 13 i "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune".

 

Sagsfremstilling

Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der til andenbehandlingen indarbejdet likviditetskonsekvenser af kirkelige ligninger, og efter Økonomiudvalgets andenbehandling er konsekvenserne af "Aftale om budget 2020" indarbejdet.

 

På driftsbudgettet er der dels indarbejdet initiativer på for i alt 26,6 mio. kr. i 2020, og dels der er tilvalgt spareforslag fra direktionens samlede omprioriteringskatalog for 32,3 mio. kr. i 2020, jf. Økonomibilag nr. 7. Driftsbesparelserne fra omprioriteringskataloget stiger til 54,2 mio. kr. i 2023.

 

Det samlede bruttoanlægsbudget i 2020 er forøget med 26,6 mio. kr. i 2020, heraf vedrører 17,3 mio. kr. helt nye anlægsprojekter, men de øvrige ændringer vedrører anlægsprojekter, som indgik i direktions budgetforslag.

 

Efter førstebehandlingen er Ballerup Kommunes serviceramme og anlægsramme i 2020 opjusteret på baggrund af udmeldinger fra KL. Med budgetforslaget opfylder Ballerup Kommune pejlemærkerne i den økonomiske strategi, herunder overholdelse af de opjusterede serviceramme og anlægsramme.

 

I budgetforslaget lægges der op til en uændret udskrivningsprocent på 25,5, en uændret grundskyldspromille på 28,89, og at Ballerup Kommune vælger statsgaranti for 2020, jf. Økonomibilag nr. 8.

 

Omprioriteringskatalog

Omprioriteringskataloget består af:

 • Bidrag til omprioriteringspuljen svarende til 30,2 mio. kr. i 2020 stigende til 39,6 mio. kr. i 2023 inden for servicerammen
 • Forslag til serviceniveauændringer og besparelser på specialområdet på 8,6 mio. kr. i 2020 stigende til 22,5 mio. kr. i 2023 inden for servicerammen. 

En samlet oversigt over bidrag til omprioriteringskataloget samt oversigt over besparelsespotentialerne kan ses i bilag. 

 

En samlet oversigt viser de forslag fra omprioriteringskataloget, som indgår i budgettet. Oversigten kan ses i bilag (tilføjet efter Økonomiudvalgets møde den 28. oktober 2019).

 

Mål- og rammebeskrivelser

Kommunalbestyrelsen behandlede den 30. september 2019, Punkt 2, mål- og rammebeskrivelserne til budget 2020. Mål- og rammebeskrivelserne - også kaldet grundbudgettet - udgør det økonomiske grundlag, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i. Disse er nu opdateret med pris- og lønreguleringerne og er vedhæftet dagsordenspunktet.

 

Hvis der foretages ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med budgetvedtagelsen eller ved indgåelse af en "Aftale om budget 2020", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

 

Takster

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser inden for de stående udvalgs områder.

 

Generelt er taksterne tilrettet i forhold til den almindelige pris- og lønfremskrivning. Dog er der enkelte områder, hvor taksterne af andre årsager ændrer sig. Disse er beskrevet i bilaget "Bilag til Takster 2020 for Ballerup Kommune".

 

Efter budgetvedtagelsen for 2020 vil der kunne ske en reberegning af enkelte takstområder. Det skyldes, at grundlaget for takstberegningen kan ændre sig som følge af elementerne i det vedtagne budget samt efterfølgende udmøntning af midler vedrørende lovændringer mv. i bloktilskuddet efter Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT-midler). Reberegning af taksterne vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019.

 

Sideløbende med budgetprocessen har Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019 godkendt forslag om etablering af tværkommunalt selskab efter styrelseslovens § 60, som skal stå for den fremtidige indsamling af affald. Derfor udarbejdes der nye takster for affaldsområdet, som ligeledes forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 25. november 2019.

 

Anlæg

Den vedlagte investeringsoversigt viser rådighedsbeløbene for anlægsprojekterne i budgetforslaget.

 

Tidligere år er der allerede ved budgetvedtagelsen blevet frigivet en række anlægsbevillinger med det formål, at projekterne hurtigere kan påbegyndes, og samtidig letter det den politiske og administrative behandling af sagerne. Budgetforslaget indeholder både en række nye anlægsprojekter og udskydelser af anlægsprojekter, hvorfor der lægges op til, at der forelægges en samlet sag om eventuelle frigivelser af anlægsbevillinger i november 2019.

 

Høringssvar

Vedlagt sagen findes høringssvar afgivet i forbindelse med budgetprocessens tre høringer:

 • Høringssvar til administrationens bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 (samlet oversigt), som var i høring i perioden fra den 21. august til den 22. september 2019.
   
 • Høringssvar til forslag til serviceniveauændringer og besparelser på specialområderne til budget 2020 (samlet oversigt), som var i høring i perioden fra den 1. til den 11. oktober 2019.
   
 • Høringssvar til direktionens samlede forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 (samlet oversigt), som var i høring i perioden fra den 8. til den 11. oktober 2019.

Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde den 28. oktober 2019

Efter Økonomiudvalgets møde er følgende bilag blevet tilrettet/tilføjet:

 • Økonomibilag nr. 7 om Forslag til budget 2020-2023
 • Økonomibilag nr. 8 om Økonomiudvalgets forslag til budget 2020-2023
 • Investeringsoversigten 2019-2023
 • Samlet oversigt over forslag fra omprioriteringskataloget, som indgår i budget 2020
 • Aftale om budget 2020
 • Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2020

Derudover er beskrivelserne i sagsfremstillingen for så vidt angår afsnittene om driftsbudgettet, anlægsbudgettet og omprioriteringskataloget tilrettet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgangspunktet for den afsluttende budgetbehandling er et budget, der opfylder pejlemærkerne i den justerede økonomiske strategi, herunder et gennemsnitligt overskud på de løbende poster på min. 150 mio. kr., en likviditet på min. 125 mio. kr. ultimo 2019, 2020 og 2021, min. 150 mio. kr. ultimo 2022, driftsudgifter på niveau med servicerammen og en reduktion af gælden med mere end 50 mio. kr. i valgperioden.

Bilag

12 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Budget 2020 samt vejledende budgetoverslag for årene 2021-2023, som anført i Økonomibilag nr. 8, godkendes, idet det forudsættes, at
 • Tekniske tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 7, godkendes.
   
 • Udskrivningsprocenten for 2020 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidigt forudsættes, at Ballerup Kommune vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt - i konsekvens heraf - også kirkeskatten.
   
 • Grundskyldspromillen for 2020 fastsættes uændret til 28,89.
   
 • Dækningsafgiften for 2020 opkræves for de ejendomme, som er omfattet af lovgivningen (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således:
   
  • Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien og 14,445 af grundværdien)
  • Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien).
    
 • Kirkeskatteprocenten for 2020 fastholdes på 0,72.
   
 • Takster og bidrag mv. vedrørende pasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i takstbladet i Økonomibilag nr. 8, tabel 3.
   
 • Den nuværende opdeling på bevillingsområdet videreføres for regnskabsåret 2020.
 1. Mål- og rammebeskrivelserne godkendes og de berørte bevillingsrammer tilrettes i henhold til det vedtagne budget.
   
 2. Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene for Ballerup Kommunes anlægsprojekter efter vedtagelsen af budget 2020.
   
 3. Der forelægges i november 2019 en samlet sag om eventuelle frigivelser af anlægsbevillinger i forlængelse af vedtagelsen af budget 2020.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 28-10-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Dokumenter

Download samlet dokument

Download