Kommunalbestyrelsen

21.12.2020 kl. 18:00
Virtuelt

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Erling Andersen (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Bjarne Rasmussen (A) - Afbud
 • Sussie Wandel (V) - Afbud

Åben dagsorden

Borgmesteren orienterede om:

 1. Seneste status på Covid-19 situationen i Ballerup Kommune, herunder etableringen af et vaccinationscenter på Baltorpvej 18 i Ballerup.
   
 2. Brev til justitsministeren om håndteringen af utryghedsskabende adfærd fra de unge, og svar fra justitsministeren.

Beslutning

Taget til efterretning


Indhold

Sammendrag
Ballerup Boligselskab ansøger om godkendelse af helhedsplan (skema A) for renovering af afdeling Bispevangen i Ballerup med støtte fra Landsbyggefonden (LBF).

 

Renoveringen omfatter bl.a. ombygning af 64 boliger, så de bliver gjort tilgængelige for ældre og handicappede borgere.

 

Landsbyggefonden (LBF), har givet forhåndstilsagn om støtte til en del af arbejderne. Støtten gives som en del af ydelsen på de lån, der optages til at finansiere arbejderne. Derudover gives lån og tilskud til finansiering.

 

Endvidere regaranterer LBF for halvdelen af den kommunale garanti på lånene. Kommunalbestyrelsen skal indstille skemaet til godkendelse i LBF samt godkende lånoptagelse og huslejeforhøjelse. Herudover skal der gives kommunal garanti for lånene samt ydes et kommunalt lån til kapitaltilførsel på 200.000 kr.

 

Beboerne har endnu ikke haft lejlighed til, på grund af COVID-19, at drøfte og beslutte, om de ønsker renoveringen. Det er mod normal praksis, men LBF ønsker at få et tilsagn fra Kommunalbestyrelsen til projektet inden den 1. januar 2021, således at der kan reserveres midler til dette i LBF. Renoveringen er et af de renoveringsprojekter, som Folketinget har ønsket fremmet. Skema foreslås godkendt med forbehold for beboernes efterfølgende tilsagn.

 

Baggrund
Skema A forelægges nu til behandling, da LBF har bedt om, at sagen fremmes. Baggrunden for dette er, at de aktuelle samfundsmæssige udfordringer skaber et behov for initiativer, der hjælper dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang. Kommunalbestyrelsens godkendelse vil sikre en reservation i LBFs midler.

 

Skema A er et foreløbigt overslag over økonomien (anskaffelsessum, husleje mv.) samt forventninger til projektet. Ved godkendelsen gives der tilsagn til, at boligorganisationen kan arbejde videre på grundlag af skema A. Herefter afholdes licitation og projektet bliver endeligt fastlagt ved skema B.

 

Ved godkendelsen af skema A skal Kommunalbestyrelsen ligeledes godkende fravigelser i AB18 og ABT18.

Skema A godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1 og 7 i almenboligloven og kapitel 3 i almenlejeloven.

 

Sagsfremstilling
Ballerup Boligselskab har den 10. november 2020 ansøgt om godkendelse af skema A for renovering af afdeling Bispevangen, således at afdelingens boliger bliver renoveret til tidssvarende og sunde boliger.

 

Projektet omfatter støttede arbejder med forbedret tilgængelighed, ny ventilation, køkkener og udearealer samt planer om en række ustøttede arbejder. Arbejderne er nærmere beskrevet i et bilag til mødesagen.

 

Afdelingen vil få et mere ældre- og handicapvenligt udbud af boligtyper, efter renoveringen.

 

Energirenovering
Renoveringen vil leve op til kravene i BR2018.

Ny ventilation vil sammen med en evt. efterisolering og udskiftning af vinduer være med til, at give boligerne et bedre indeklima og en lavere varmeudgift.

 

Anskaffelsessum og finansiering
Den samlede anskaffelsessum og finansiering:

AnskaffelsessumBeløb 
Renoveringsarbejder113.157.779 kr. 
Forbedringsarbejder - ustøttede arbejder som følge af renoveringen 25.000.000 kr. 
I alt138.157.779 kr. 

 

FinansieringBeløb 
Realkreditlån - med støtte fra LBF113.157.779 kr. 
Realkreditlån - uden støtte25.000.000 kr. 
I alt138.157.779 kr. 

 

LBF forudsætter, at der som en del af finansieringen, gennemføres en kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. Kapitaltilførslen er "1/5-ordning", der betyder at Ballerup Kommune skal give et lån på 200.000 kr. Herudover giver realkreditinstituttet et lån på 200.000 kr., boligorganisationen giver et tilskud på 200.000 kr. og LBF giver både et lån og et tilskud på hver 200.000 kr. Det er normal praksis, at man bruger denne ordning i de store renoveringssager og kommunens andel er Ballerup Kommunes bidrag til, at projektet kan gennemføres. Det er et krav fra LBF, at alle parter deltager i ordningen. Kapitaltilførslen giver mulighed for tilskud fra fællespuljen.

 

Husleje
Den nuværende husleje er 747 kr. pr. m2, hvilket er lavt. Boligerne trænger til vedligeholdelse bl.a. som følge af, at der i den periode, der har været arbejdet med planer om renovering, er opstået et efterslæb på vedligeholdelsen.

 

Arbejderne vil blive finansieret med realkreditlån, der for en stor dels vedkommende vil blive støttet. Der forventes en huslejeforhøjelse på 30 kr. pr. m2 i gennemsnit. Det vil svare til en huslejeforhøjelse på ca. 200 kr. pr. måned. Vælger beboerne at prioritere yderligere ikke støttet renoveringsarbejder, vil det giver yderligere huslejeforhøjelser, hvilket der også vurderes at være både behov for og plads til. Vil indgå i skema B.

 

Boligtype Antal m2 Husleje nu Husleje efter renovering 
2 rum 72 m2 4.482 kr. 4.662 kr.
3 rum 85 m2 5.291 kr. 5.504 kr.

 

De boliger, der bliver bygget om og bliver tilgængelige, får både nyt køkken og baderum. Derfor vil huslejen blive differentieret, da den, efter bestemmelserne i kapitel 3 i almenlejeloven, fastsættes efter den indbyrdes brugsværdi. Da projektet stadig er meget foreløbigt, er der endnu ikke beregnet præcise eksempler på husleje for de tilgængelige boliger.

 

Genhusning
I forbindelse med renoveringen vil der blive behov for at genhuse beboerne, mens der arbejdes i boligerne. Der er afsat 9.200.000 kr. til genhusningen.

 

AB18 og ABT18
Ballerup Boligselskab har anmodet om godkendelse af AB18 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed og ABT18 Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed med tilføjelser og bemærkninger.

 

Kommunalbestyrelsen skal jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger, godkende aftaledokumentet med eventuelle tilføjelser og bemærkninger.

 

Ballerup Kommunes Juridiske kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til AB18 og ABT18 og oplyst, at der ikke er bemærkninger i denne anledning.

 

Beboerdemokratisk godkendelse
Beboerne har endnu ikke haft lejlighed til på grund af COVID-19, at drøfte og beslutte om de ønsker renoveringen.

 

Det betyder, at beslutter beboerne i Bispevangen efter en grundig fremlæggelse og drøftelse evt. afsluttende med en urafstemning, at de ikke kan tilslutte sig helhedsrenoveringsplanen - bortfalder Kommunalbestyrelsens tilsagn og sagen skal starte forfra.

 

I første kvartal 2021 forventer byggeudvalg, drift og rådgivere, at begynde arbejdet med at afklare hvor mange ustøttede arbejder, der skal indgå i renoveringen. Der planlægges derefter et besluttende afdelingsmøde medio 2021, hvor forslaget til renovering med støttede og ustøttede arbejder samt finansiering og huslejekonsekvens forelægges til beboerdemokratisk beslutning.

 

Når den beboerdemokratiske proces er afsluttet bliver Økonomiudvalget orienteret om resultatet.

 

Tidsplan - forventet

Skema A December 2020
Beboerdemokratisk proces Januar - juli 2021
Detailprojektering og licitation Juli 2021 - juli 2022
Skema B August - september 2022
Renovering af boliger Start efterår 2022

 

På Økonomiudvalgets møde deltager almen boligchef Torben Bille fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives et lån på 200.000 kr. til afdeling Bispevangen. Lånet er Ballerup Kommunes andel af den kapitaltilførsel, som LBF forudsætter som en del af finansieringen.

Udgiften afholdes af kontoen til kapitaltilførsel, ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapitallån og kapitaltilførsel).

Bilag

5 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at
 

 1. Skema A for renovering af Ballerup Boligselskab, afdeling Bispevangen indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden med forbehold for, at beboerne efterfølgende godkender renoveringsprojektet.
   
 2. Skema A for renovering af Ballerup Boligselskab, afdeling Bispevangen med en samlet anskaffelsessum på 138.157.779 kr. godkendes.
   
 3. Det godkendes, at Ballerup Boligselskab optager støttet lån på 113.157.779 kr.
   
 4. Det godkendes, at Ballerup Boligselskab optager ustøttet lån på 25.000.000 kr.
   
 5. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder kommunal garanti på lånene.
   
 6. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder et lån på 200.000 kr. som en del af kapitaltilførslen til Ballerup Boligselskab, afdeling Bispevangen.
   
 7. Det godkendes, at huslejen forhøjes med i gennemsnit 30 kr. pr. m2 pr. år.
   
 8. Det godkendes, at Ballerup Boligselskab, afdeling Bispevangen fritages for indbetalinger af udamortiserede lån til boligorganisationens dispositionsfond.
   
 9. Ansøgning om fravigelser fra AB18 og ABT18 godkendes.
   
 10. Tilsagnet gives under forudsætning af, at Ballerup Kommune løbende bliver orienteret om det videre arbejde med renoveringsprojektet og den beboerdemokratiske behandling.
   

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Økonomiudvalget opfordrer til, at der installeres individuelle vandmålere i det omfang, det er økonomisk rentabelt. Dette gælder generelt for alle almene boliger. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Indhold

Sammendrag
Ballerup Ejendomsselskab ansøger om godkendelse af helhedsplan (skema A) for renovering af afdeling Tøndehvælv på Egebjerggård i Ballerup med støtte fra Landsbyggefonden (LBF). Renoveringen omfatter bl.a. efterisolering af tag, etablering af tagudhæng, nye facadeplader og nye vinduer.

 

LBF har givet forhåndstilsagn om støtte til en del af arbejderne. Støtten gives som en del af ydelsen på de lån, der optages til at finansiere arbejderne. Derudover gives lån og tilskud til både finansiering og fremtidig drift. Endvidere regaranterer LBF for halvdelen af den kommunale garanti på lånene.

 

Kommunalbestyrelsen skal indstille skemaet til godkendelse i LBF samt godkende lånoptagelse og huslejeforhøjelse. Herudover skal der gives kommunal garanti for lånene samt ydes et kommunalt lån til kapitaltilførsel på 100.000 kr.

 

Beboerne har på et afdelingsmøde den 16. november 2020 godkendt helhedsplan, lejestigning mv.

 

Baggrund
Skema A forelægges nu til behandling, da LBF har bedt om, at sagen fremmes, da de aktuelle samfundsmæssige udfordringer skaber et behov for initiativer, der hjælper dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang, og der er således afsat midler til at få afviklet ventelisten i LBF i løbet af 2020 og 2021. Kommunalbestyrelsens godkendelse vil sikre en reservation i LBFs midler.

 

Skema A er et foreløbigt overslag over økonomien (anskaffelsessum, husleje mv.) samt forventninger til projektet. Ved godkendelsen gives der tilsagn til, at boligorganisationen kan arbejde videre på grundlag af skema A. Herefter afholdes licitation og projektet bliver endeligt fastlagt ved skema B.

 

Ved godkendelsen af skema A skal Kommunalbestyrelsen ligeledes godkende evt. ændringer til AB18.

 

Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Tøndehvælv er opført i 1994 og består af 5 små blokke med i alt 28 boliger. Afdelingen er beliggende på Egebjergtoften 19-27, Egebjerg Bygade 22-28 samt 89-127.

 

Skema A godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1 og 7 i almenboligloven og kapitel 3 i almenlejeloven.

 

Sagsfremstilling
Ballerup Ejendomsselskab har den 2. november 2020 ansøgt om godkendelse af skema A for renovering af afdeling Tøndehvælv. Afdelingen har haft en del vandskader, hvor vandet er kommet fra vinduerne og har skadet vægge, lofter og gulve. Facadepladebeklædningen er udført uden ventilering, hvilket betyder at fugten ikke har kunne ventileres væk, og der er fundet svampe- og skimmelsporer i konstruktionen.

 

Projektet omfatter følgende større arbejder, som primært er opretningsarbejde som suppleres med forbedringer i form af efterisolering mv.:

 • Facaderenovering, udbedring af skimmel og rådangreb samt efterisolering
 • Udskiftning af tag – ny tagbelægning, etablering af tagudhæng samt efterisolering
 • Udskiftning af vinduer og døre.

 

Anskaffelsessum og finansiering
Den samlede anskaffelsessum og finansiering:

AnskaffelsessumBeløb
Opretning11.197.081 kr.
Forbedringsarbejder7.093.808 kr.
I alt18.290.889 kr.

 

FinansieringBeløb
Realkreditlån med støtte fra LBF11.197.081 kr.
Realkreditlån uden støtte6.403.808 kr.
Kapitaltilførsel500.000 kr.
Trækningsret fra LBF190.000 kr.
I alt18.290.889 kr.

LBF forudsætter, at der som en del af finansieringen, gennemføres en kapitaltilførsel på 500.000 kr. Kapitaltilførslen gennemføres som "1/5-delsordning", der betyder, at Ballerup Kommune skal give et lån på 100.000 kr. Herudover giver realkreditinstituttet et lån på 100.000 kr., boligorganisationen giver et tilskud på 100.000 kr. og LBF giver dels et lån og dels et tilskud på hver 100.000 kr. Det er normal praksis, at man bruger denne ordning i de store renoveringssager, og kommunens andel er således Ballerup Kommunes bidrag til, at projektet kan gennemføres. Det er et krav fra Landbyggefonden, at alle parter deltager i ordningen for, at helhedsrenoveringen kan gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.

 

Der gives tilskud fra selskabets dispositionsfond samt driftslån fra LBF. Fordelingen er endnu ikke fastsat. Et driftslånet vil ligge fast de første år, og vil herefter blive nedsat med et fast årligt beløb.

 

Husleje
Den nuværende husleje er 989 kr. pr. m2, hvilket er i den høje ende i Ballerup Kommune, men normalt på Egebjerggård. Helhedsrenoveringen medfører, at lejen stiger med 77 kr. pr. m2.

 

Huslejeeksempler

 

Nuværende månedlige leje

ekskl. forbrug

Månedlig leje efter renovering

ekskl. forbrug

Bolig på 73 m2  6.042 kr.6.509 kr.
Bolig på 110 m2  8.633 kr.9.336 kr.

 

AB18
Ballerup Ejendomsselskab har anmodet om godkendelse af AB18 med tilføjelser og bemærkninger. Kommunalbestyrelsen skal jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger godkende aftaletaledokumentet med eventuelle tilføjelser og bemærkninger. Ballerup Kommunes Juridiske kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger og oplyst, at der ikke er bemærkninger i denne anledning.

 

Beboerne har på et afdelings møde den 16. november 2020 godkendt helhedsplanen.

 

Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget den 15. december 2020

 

"På afdelingsmødet den 16. november 2020 var der deltagelse/fuldmagt fra 14 boliger (50 pct.). Planen blev vedtaget med 26 stemmer for og 2 imod. Hver bolig har to stemmer".

 

Tidsplan
Renoveringen er planlagt til udførelse fra september 2021 og frem til juni 2022.

 

På Økonomiudvalgets møde deltager almen boligchef Torben Bille fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives et lån på 100.000 kr. til Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Tøndehvælv. Lånet er Ballerup Kommunes andel af den kapitaltilførsel, som LBF forudsætter som en del af finansieringen. Udgiften afholdes af kontoen til kapitaltilførsel, ramme 80.86 Øvrige balanceforskydninger (ramme for grundkapitallån og kapitaltilførsel).

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Skema A for renovering af Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Tøndehvælv indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden.
   
 2. Skema A for renovering af Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Tøndehvælv med en samlet anskaffelsessum på 18.290.889 kr. godkendes.
   
 3. Det godkendes, at Ballerup Ejendomsselskab optager støttet lån på 11.197.081 kr.
   
 4. Det godkendes, at Ballerup Ejendomsselskab optager ustøttet lån på 6.403.808 kr.
   
 5. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder kommunal garanti på lånene.
   
 6. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder et lån på 100.000 kr. som en del af kapitaltilførslen til Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Tøndehvælv.
   
 7. Det godkendes, at huslejen i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Tøndehvælv forhøjes med i gennemsnit 77 kr. pr. m2 pr. år.
   
 8. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB18 godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Økonomiudvalget anmoder om, at resultatet af beboerdemokratiets afstemning fremgår inden sagens behandling i Kommunalbestyrelsen. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Indhold

Sammendrag
Ballerup Ejendomsselskab har fremsendt ansøgning (skema A) om godkendelse til opførelse af 25 nye familieboliger, som tagboliger, i afdeling Stationsgården i Ballerup.

 

Skema A er et foreløbigt overslag over boligernes økonomi (anskaffelsessum, husleje mv.)

 

Ballerup Kommune skal give tilsagn til opførelse af nye almene boliger og finansierer 8 pct. af anskaffelsessummen med et grundkapitallån.

 

Etableringen af tagboligerne er mulig på grund af et større renoveringsprojekt i afdelingen med støtte fra Landsbyggefonden.

 

Baggrund
Skema A forelægges til behandling nu, idet der i maj 2020 blev forelagt en renoveringssag af Stationsgården, som LBF har bedt fremmet, da de aktuelle samfundsmæssige udfordringer skaber et behov for initiativer, der hjælper dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang. Renoveringssagen blev forelagt uden beboergodkendelse. Nu har beboerne godkendt hele projektet, og skema A for tagboligerne forelægges derfor.

 

Skema A er et foreløbigt overslag over økonomien (anskaffelsessum, husleje mv.) samt forventninger til projektet. Ved godkendelsen gives der tilsagn til at boligorganisationen kan arbejde videre på grundlag af skema A. Herefter afholdes licitation og projektet bliver endeligt fastlagt ved skema B.

 

Ved godkendelsen af skema A skal Kommunalbestyrelsen ligeledes godkende evt. ændringer til AB18.

 

Afdeling Stationsgården er opført i 1951-56 og består af 9 delvist sammenhængende blokke med i alt 128 boliger. Afdelingen er beliggende på Banetoften 6-8 og 18-22, Centrumgaden 15-37 og Linde allé 2-2A i Ballerup.

 

Skema A godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1 og 9 i almenboligloven.

 

Sagsfremstilling
Ballerup Ejendomsselskab har den 15. april 2020 ansøgt om godkendelse til opførelse af 25 tagboliger i afdeling Stationsgården. Ansøgningen har afventet den beboerdemokratiske beslutning og ved urafstemning i oktober 2020 har beboerne besluttet sig for både LBF-renoveringen og de 25 nye tagboliger.

 

Ansøgningen om godkendelse af skema A omfatter 25 nye almene boliger. Boligerne bliver etableret som tagboliger i Stationsgårdens blokke, der er beliggende på Centrumgaden 15-35 i Ballerup. 

 

Alle boligerne bliver 2-rums boliger på mellem 64 og 73 m2. Boligerne vil indeholde badeværelse, køkken/alrum samt et værelse. Boligerne får elevatoradgang og hver elevator skal servicere 5 tagboliger, samt tilgængelighedsboligerne, der indrettes på etagerne neden under i forbindelse med renoveringen af Stationsgården. To af boligerne vil have entredør i trappeopgangen, og de øvrige tre via en svalegang fra trappeopgangen. Tagboligerne bliver etableret i den eksisterende tagetage, som i dag indeholder depotrum mv.

 

Stationsgården får ikke ændret sit udseende mod Centrumgaden, udover at der vil komme vinduer i tagetagen. På østsiden mod Rolighedsvej og Hold-an Vej, vil der komme elevatortårne og svalegange.

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 42.724.750 kr., det svarer til 24.840 kr. pr. m2.

Anskaffelsessum  
Grundkøb 7.632.500 kr.
Øvrige grundudgifter 1.272.800 kr.
Entrepriseudgifter 25.953.156 kr.
Omkostninger 7.197.294 kr.
Gebyrer 669.000 kr.
I alt 42.724.750 kr.

 

Finansiering  
Realkreditlån - 90 pct. 38.452.275 kr.
Kommunalt grundkapitallån - 8 pct. 3.417.980 kr.
Beboerindskud - 2 pct. 854.495 kr.
I alt 42.724.750 kr.

 

Husleje
Husleje forventes at blive 1.141 kr. pr. m2 pr. år.

Husleje eksempler (beregnede eksempler):

2-rums bolig på ca. 64 m2 til en husleje på 6.085 kr. pr. måned - indskud ca. 32.800 kr.

2-rums bolig på ca. 73 m2 til en husleje på 6.941 kr. pr. måned - indskud ca. 36.300 kr. 

Hertil kommer udgifter til forbrug af vand, varme og el, der er budgetteret til aconto 110 kr. pr. m2 pr. år.

 

Når der bygges nye almene boliger, opføres de i en selvstændig afdeling. Stationsgården sælger derfor tagetagen til Stationsgården II, således at nybyggeriet er en selvstændig afdeling, og byggesagen ikke blandes med afdelingens økonomi. Kommunalbestyrelsen skal godkende at der sælges et areal fra en afdeling til en anden. Tagetagearealet er 1.720 m2 og overdrages for 7.632.500 kr. Det er dog besluttet at de to afdelinger skal lægges sammen til en efter byggeperioden.

 

Anvisning
Der er indgået aftale med Ballerup Ejendomsselskab omkring anvisning af boligerne.

 

Førsynsrapport
Bygherre har fået udarbejdet en førsynsrapport, hvoraf det fremgår at tagetagens kan anvendes til boliger.

 

Planforhold
Skema A godkendelsen forudsætter at plangrundlaget skal være på plads. Stationsgården er omfattet af lokalplanerne 62 og 95. Umiddelbart falder projektet ikke inden for reglerne i lokalplanerne, hvoraf der højst må være 4 etager i bebyggelsen, men da der er tale om tagboliger i den eksisterende tagetage, vurderes det, at der kan ansøges om dispensation fra lokalplanen. Tilsagnet gives derfor under forudsætning af, at bygherre ansøger og dispensationen for bebyggelse i tagetagen, godkendes.

 

AB18
Ballerup Ejendomsselskab har anmodet om godkendelse af AB18 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed med tilføjelser og præciseringer. Kommunalbestyrelsen skal jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger, godkende aftaledokumentet med eventuelle tilføjelser og bemærkninger. Ballerup Kommunes Juridiske Kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til AB18 og oplyst, at der ikke er bemærkninger i denne anledning.

 

Beboerdemokratisk godkendelse
Projektet om de nye tagboliger forventes forelagt for beboerne i afdelingen i september 2020. Afdelingsmødet valgte at sende det til urafstemning, som er blevet afviklet i oktober 2020.

 

Lokalplan
Projektet kræver at der dispenseres fra lokalplanerne i forhold til udnyttelse af tagetagen.

 

Tidsplan
Renoveringen er planlagt til udførelse fra marts 2022 til september 2024.

 

På Økonomiudvalgets møde deltager almen boligchef Torben Bille fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får en udgift til grundkapital på 3.417.980 kr., der bruges af de midler, der blev reserveret til nye almene boliger i budgetaftalen for 2020. Udgiften afholdes af kontoen for grundkapital ramme 80.86 (Øvrige balanceforskydninger - ramme for grundkapitallån og kapitaltilførsel).

 

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed udover 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at
 

 1. Ansøgning - skema A fra Ballerup Ejendomsselskab om opførelse af 25 almene familie boliger med en samlet anskaffelsessum på 42.724.750 kr. godkendes.
   
 2. Boligernes finansiering med realkredit lån på 38.452.275 kr., beboerindskud på 854.495 kr. og kommunalt grundkapitallån på 3.417.980 kr. godkendes.
   
 3. Det godkendes at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
   
 4. Den foreløbige husleje godkendes med en gennemsnitlig leje på 1.141 kr. pr. m2.
   
 5. Det godkendes, at Stationsgården I sælger et tagetageareal på 1.720 m2 og tilhørende byggeret til Stationsgården II.
   
 6. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB18 godkendes.
   
 7. Godkendelsen gives under forudsætning af, at der ansøges og godkendes dispensation fra lokalplanerne.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Økonomiudvalget bemærker, at resultatet af beboerafstemningen, hvor renoveringen blev godkendt, var 105 ja-stemmer og 41 nej-stemmer. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2020 Punkt 26

Indhold

Sammendrag
Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud om midlertidigt besøgsforbud på Plejecenter Lundehaven i Ballerup den 30. november 2020 og Plejecenter Rosenhaven i Ballerup den 9. december 2020. Borgmester Jesper Würtzen (A) har samme dag, som påbuddene er givet, truffet en formandsbeslutning om indførelse af besøgsforbud på plejecentrene.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen har den 26. oktober 2020 tiltrådt, at borgmesteren i særlige situationer bemyndiges til at træffe afgørelse om øjeblikkelig nedlukning af institutioner for at forhindre spredning af COVID-19. 
 

Sagsfremstilling
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 30. november 2020 givet Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune påbud om at udstede et midlertidigt besøgsforbud på Plejecenter Lundehaven. Styrelsen for Patientsikkerhed har ligeledes den 9. december 2020 givet Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune påbud om at udstede et midlertidigt besøgsforbud på Plejecenter Rosenhaven. 

Påbuddene kommer efter udbrud af coronavirus på plejecentrene. Påbuddene er gældende med øjeblikkelig virkning. 

 

Borgmesteren har, på baggrund af den til ham delegerede bemyndigelse, der blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2020, truffet beslutning om at gennemføre midlertidigt besøgsforbud på Plejecenter Lundehaven den 30. november 2020 og på Plejecenter Rosenhaven den 9. december 2020.
 

Påbuddene omfatter besøgsforbud på indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over samt udearealer på Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven. Det er således ikke muligt at foretage udendørsbesøg eller besøg i besøgsrummene. Der kan fortsat modtages besøg i kritiske situationer og af den nærmeste pårørende. Ansatte på plejecentrene og personer, der indfinder sig på plejecentrene for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses ikke for besøgende og må derfor gerne komme på plejecentrene.
 

Påbuddene vil løbende blive vurderet, og kan kun ophæves af Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget den 15. december 2020
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 17. december 2020 givet Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune påbud om at udstede et midlertidigt besøgsforbud på Plejecenter Sønderhaven i Ballerup. Borgmester Jesper Würtzen (A) har den 18. december 2020 truffet en formandsbeslutning om indførelse af besøgsforbud på Plejecenter Sønderhaven. 

 

Påbuddet kommer efter udbrud af coronavirus på plejecenteret. Påbuddet er gældende med øjeblikkelig virkning. 

 

Påbuddet omfatter besøgsforbud på indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over samt udearealer på Plejecenter Sønderhaven. Det er således ikke muligt at foretage udendørsbesøg eller besøg i besøgsrummet. Der kan fortsat modtages besøg i kritiske situationer og af den nærmeste pårørende. Ansatte på plejecenteret og personer, der indfinder sig på plejecenteret for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses ikke for besøgende og må derfor gerne komme på plejecenteret.

 

Påbuddet vil løbende blive vurderet, og kan kun ophæves af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

 1. Orienteringen om at borgmester Jesper Würtzen (A) har anvendt sin bemyndigelse til besøgsforbud på Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven i Ballerup tages til efterretning.
 2. Orienteringen om at borgmester Jesper Würtzen (A) har anvendt sin bemyndigelse til besøgsforbud på Plejecenter Sønderhaven i Ballerup tages til efterretning.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Taget til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2020 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om formandsbeslutning ved borgmesteren jf. lov om kommuners styrelse § 31 om påbud om at forlænge de midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser, korttidspladser og friplejehjem. Formandsbeslutningen er truffet den 16. december 2020.
 

Der orienteres om formandsbeslutning ved borgmesteren jf. lov om kommuners styrelse § 31 om at forlænge de midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale botilbud  Formandsbeslutningen er truffet den 16 december 2020.

 

Der orienteres om formandsbeslutning ved borgmesteren jf. lov om kommuners styrelse § 31 om ændring af de midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser, korttidspladser og friplejehjem. Formandsbeslutningen er truffet den 17. december 2020.

 

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse § 31.
 

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 9. december 2020 forlænget påbuddet om, at Kommunalbestyrelsen i en række kommuner i Region Hovedstaden skal genindføre midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser, korttidspladser og friplejehjem. Forlængelsen af besøgsrestriktionerne løber frem til 1. februar 2021.
 

Det oprindelige påbud blev gennemført ved en formandsbeslutning den 11. september 2020, og blev fremlagt som en orienteringssag på Kommunalbestyrelsens møde den 28. september 2020. Herefter blev påbuddet forlænget ved formandsbeslutning den 2. november 2020 med efterfølgende forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.
 

Den aktuelle forlængelse af påbuddet er ligeledes gennemført ved en formandsbeslutning den 16. december 2020 og forelægges her til orientering.

 

I forhold til de sociale tilbud er der ligeledes ved formandsbeslutning gennemført forlængelse af besøgsrestriktioner på botilbud i overensstemmelse med påbuddet på ældreområdet den 16. december 2020. Der er hjemmel i bekendtgørelse 1613 om mulighed for at fastsætte lokale besøgsrestriktioner på socialområdet.

 

Styrelsen for patientsikkerhed har derudover, den 17. december 2020 udmeldt en ændring af påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser, korttidspladser og friplejehjem.

Ændringen betyder, at beboere på plejecentre nu kan få besøg i egen bolig fra tre faste, nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere to faste nære pårørende). Der kan dog højst være to nære pårørende på besøg ad gangen.

Øvrige elementer i det eksisterende påbud er stadig gældende - herunder opretholdelse af besøgsrum.

 

Ændringerne af påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner er gennemført ved formandsbeslutning den 17. december 2020.

 


 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Administrationen opgør løbende merudgifter til corona-foranstaltninger.

Bilag

3 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

 1. Orienteringen om forlængelse af påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser, korttidspladser og friplejehjem tages til efterretning.
   
 2. Orienteringen om forlængelse af midlertidige besøgsrestriktioner på sociale botilbud tages til efterretning.
   
 3. Orientering om ændring af påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser, korttidspladser og friplejehjem tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.


Indhold

Sammendrag
I Aftale om budget 2020 blev brandingmidlerne erstattet af eventpuljen. I den forbindelse besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at der skulle udarbejdes kriterier for den nye eventpulje. 
 

Det indstilles, at udkast til retningslinjer og kriterier for Ballelup Kommunes Eventpulje godkendes. 
 

Baggrund
Aftale om budget 2020:

"2.4. Eventpulje erstatter brandingmidlerne
Den eksisterende konto med brandingmidler under Kultur- og Fritidsudvalget ændres til en egentlig eventpulje. Der afsættes 0,767 mio. kr. årligt til eventpuljen. Der er automatisk overførselsadgang, da der er brug for at kunne spare midler sammen over år. Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven".
 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 7. januar 2020 punkt 2, at der skulle udarbejdes kriterier for den nye eventpulje. 
 

Sagsfremstilling
Administrationen har udarbejdet forslag til retningslinjer og kriterier for Ballerup Kommunes Eventpulje. 
 

Forslag til retningslinjerne indeholder: 

 • Formål med eventpuljen
 • Puljens størrelse
 • Hvilke events der kan søges til og hvem der kan ansøge
 • Kriterier
 • Ansøgningsprocedure
 • Hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde
 • Udbetaling af tilskud
 • Krav til events der modtager støtte.
   

Formålet med eventpuljen er, at: 

 • Tiltrække og afvikle større nationale og internationale idræts- og kulturevents (i Ballerup Super Arena)
 • Positionere Ballerup som eventkommune både nationalt og internationalt.
 • Skabe udvikling og oplevelser både for Ballerup Kommunes borgere og for besøgende.
 • Bidrage til fortællingen om, at Ballerup Kommune er et spændende sted at bo, leve og opholde sig – og en kommune hvor fællesskab og engagement bliver vægtet højt.
   

Kriterierne for eventpuljen: 

 1. Større nationale og internationale idræts- og kulturevents, med højt tilskuerpotentiale, høj sportslig/kulturel værdi og mulighed for national og international opmærksomhed.
 2. Eventen skal kunne tiltrække mange mennesker, så mange får glæde af eventen.
 3. Eventen skal involvere lokale og skabe lokal engagement og stolthed (fx involvere foreninger, skoler, institutioner eller borgere gennem side-events).
 4. Der skal være en projektorganisation, der kan styre eventen sikkert i mål.
   

Ballerup Kommunes Eventpulje støtter ikke religiøse arrangementer, politiske arrangementer eller arrangementer uden offentlig adgang. 
 

Eksempler på events, der har modtaget støtte fra Ballerup Kommunes Eventpulje:

 • DBC’s 3-dagsløb i Ballerup Super Arena 2020-23
 • EM i Team Gym 2021
 • VM i banecykling i Ballerup Super Arena i 2024.
   

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at
 

 1. Forslag til retningslinjer og kriterier for Ballerup Kommunes Eventpulje godkendes. 
   

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 01-12-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Der tilføjes, at midlerne fra eventpuljen ikke må være den eneste indtægt for det pågældende arrangement, at der kun i særlige tilfælde gives tilskud til kommercielle arrangementer og at der under kriterie nr. 3 ændres til "Eventen skal involvere lokale og skabe lokal engagement og stolthed (fx involvere foreninger, skoler, institutioner eller borgere gennem side- eller hovedevents)".
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstilles til godkendelse med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Indhold

Sammendrag
Der forelægges forslag om fordeling af tilskud til aftenskolerne for 2021 til godkendelse efter ansøgning. Herudover indstilles det, at tilskud til aftenskolerne i 2021 udbetales med baggrund i tilskudsstørrelse til hver enkelt aftenskole i 2020.
 

Det indstilles endvidere, at aktivitetskravet knyttet til det kommunale tilskud i 2021 frafalder, så aftenskolerne ikke bliver opkrævet tilbagebetaling af tilskud, hvis aktiviteterne ikke kan realiseres på baggrund af COVID-19, såfremt der skabes lovhjemmel hertil.
 

Baggrund
Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) i henhold til folkeoplysningsloven og Kommunalbestyrelsens retningslinjer.
 

Aftenskolerne ii Ballerup Kommune har indsendt ansøgning om tilskud til undervisning mv. for 2021.
 

Ansøgningen sker på baggrund af indeværende års forventede udgifter til lærerløn ekskl. 10 pct. til debatskabende aktiviteter.
 

Bevilling af tilskud for 2021 sker på baggrund af modtaget ansøgninger i forhold til budgetrammen..

 

Sagsfremstilling
10 aftenskoler har indsendt  ansøgning om tilskud for 2021.
 

Aftenskolerne er:

 • FOF
 • Lautrupgård Musikfabrik
 • Ballerup Kammerkor
 • AOF
 • LOF
 • VoiceZone
 • Baldur
 • GOK
 • Ballerup Folkedanserforening
 • MOF.
   

Ansøgning 2021
Ansøgningerne om tilskud til undervisning mv. for 2021 er gennemgået af Center for Skoler, Institutioner og Kultur, der har følgende bemærkninger til ansøgningerne:
 

Aftenskolerne har samlet søgt om tilskud for 1.391.630 kr. til undervisning og foredrag, ekskl. 10 pct. til debatskabende aktiviteter. I budgettet for 2021 er der afsat 1.305.243 kr. til voksenundervisning inkl. 10 pct. til debatskabende aktiviteter.
 

Fratrukket 10 pct. til debatskabende aktiviteter er budgettet til undervisning og foredrag på 1.174.719 kr., og dermed 216.911 kr. mindre end der er ansøgninger for.

 

Budget inkl. 10 pct. debatskabende aktiviteter 1.305.243 kr.
Minus 10 pct. debatskabende aktiviteter 130.524 kr.
Budget til undervisning og foredrag 1.174.719 kr.
  
Ansøgninger fra aftenskolerne til undervisning og foredrag 1.391.630 kr.
Budget til undervisning og foredrag 1.174.719 kr.
  
Difference216.911 kr.FOF, Lautrupgaard Musikfabrik, AOF, LOF, VoiceZone, Baldur og Gigtforeningens Oplysningskreds i Ballerup (GOK) har søgt tilskud på baggrund af forventet tilskudsberettiget løn til leder- og lærerløn i 2020.
 

Ballerup Kammerkor har søgt mere i tilskud end forventet tilskudsberettiget løn i 2020. Ballerup Kammerkors dirigent er stoppet, hvilket har betydet at korets forventede aktiviteter er reduceret i efteråret 2020. Koret har haft vikarer med færre undervisningstimer pr. aften, samt aflysninger på grund af COVID-19.
 

Ballerup Folkedanserforening har søgt mere i tilskud end forventet tilskudsberettiget løn i 2020 på baggrund af en forventet lønstigning i 2021.
 

Musisk Oplysningsforbund (MOF) har søgt mere i tilskud end forventet tilskudsberettiget løn i 2020. MOF oplyser, at ansøgning for 2021 er baseret på forventet normal aktivitet uden særlige restriktioner i 2021.
 

Skovlundekoret har ikke søgt om tilskud i 2021, da aftenskolens aktiviteter er sat i bero på baggrund af COVID-19.


COVID-19
Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) har ikke kunnet gennemføre aktiviteter på normalt niveau siden marts 2020 på grund af situationen omkring COVID-19.
 

Den 19. marts 2020 vedtog Folketinget lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19. Loven blev fulgt af bekendtgørelse nr. 320 af 30.3.2020 om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19. 
 

I bekendtgørelsen står der bl.a. om den folkeoplysende voksenundervisning:

”Kommunalbestyrelsen kan fastholde det for året 2020 udmeldte tilskud og udbetale dette, herunder forud i rater eller forud som acontobeløb, efter folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 til den enkelte forening for folkeoplysende voksenundervisning i den periode, hvor foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19, forhindrer foreningen for den folkeoplysende voksenundervisning i at afholde aktiviteter. De fastsatte betingelser for foreninger for folkeoplysende voksenundervisning i folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 og regler fastsat i medfør heraf, herunder § 10 i bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter folkeoplysningsloven kan således fraviges i perioden.”.
 

For at anspore kommunerne til fortsat at udbetale det budgetteret tilskud til foreninger og aftenskoler under nedlukningen, udsendte kulturministeren et hyrdebrev til kommunerne, hvor ministeren opfordrede kommunerne til at udbetale det tilskud, som foreningerne og aftenskolerne var stillet i udsigt forud for nedlukningen.  
 

For at sikre fortsat aftenskoletilbud besluttede Kommunalbestyrelsen derfor på møde den 27. april 2020 at udbetale det fulde budgetbeløb til aftenskolerne samt af frafalde aktivitetskravet knyttet til det kommunale tilskud i 2020.
 

Dette betyder, at der ved regnskabsaflæggelsen for 2020 undlades at kræve tilbagebetaling af aftenskolernes afholdte udgifter til aktiviteter, som kommunen har bevilget støtte til, men som ikke har kunnet realiseres. Center for Skoler, Institutioner og Kultur bemærker, at  lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 ophæves den 1. marts 2021. Børne- og Undervisningsministeren kan fastsætte overgangsordninger i den forbindelse. Det er oplyst, at Børne- og Undervisningsministeren fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret 2020-21 inden udgangen af november 2020.
 

Tilskudspraksis i 2021
Aftenskolerne har på grund af situationen omkring COVID-19 ikke kunnet opretholde et ”normalt” aktivitets-/undervisningsniveau i 2020. Mange aktiviteter og undervisning har måtte aflyses, hvilket har betydet et fald i aftenskolernes indtægtsmuligheder. Aftenskolerne har igennem 2020 forsøgt at fastholde undervisningen via nye medier og undervisningsformer, men økonomien er presset, og der er behov for at det kommunale tilskud i 2021 opretholdes på normalt niveau, for at kunne sikre at der - også efter COVID-19 - er et tilbud om folkeoplysende voksenundervisning.  
 

I retningslinjerne for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven, står der, at "Tilskud beregnes på grundlag af foreningens tilskudsberettigede lønsum til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed samt tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer i senest afregnede år (1/1-31/12). Kultur- og Fritidsudvalget kan, hvis særlige forhold gør sig gældende og ud fra en konkret vurdering, beslutte at yde et højere eller mindre tilskud end det beregnede lønsumstilskud i seneste regnskabsperiode."
 

Grundet den særlige situation omkring COVID-19 foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at der afviges fra retningslinjerne for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven, og ydes tilskud for 2021 til aftenskolerne med baggrund i tilskudsstørrelse til hver enkelt aftenskole i 2020. Center for Skoler, Institutioner og Kultur er opmærksom på, at en sådan udbetalingspraksis ikke tager højde for udsving i aktivitetsniveauet inden for den enkelte aftenskole. Det er dog betragtningen, henset til situationen, at denne praksis tilgodeser aftenskoleområdet som helhed, mest rimeligt.
 

Idet der endnu ikke er udmeldt nyt/andet om tilskud til aftenskolevirksomhed i 2021, foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at Kommunalbestyrelsen, såfremt der skabes lovhjemmel hertil fra Børne- og Undervisningsministeren, også i 2021 frafalder aktivitetskravet knyttet til det kommunale tilskud, således, at aftenskolerne ikke bliver opkrævet tilbagebetaling af tilskud, hvis aktiviteterne ikke kan realiseres på baggrund af COVID-19.
 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budget 2021 afsat 1.305.234 kr. til tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at
 

 1. Forslag om fordeling af tilskud til aftenskolernes undervisning mv. for 2021 godkendes.
   
 2. Tilskud til aftenskolerne i 2021 udbetales med baggrund i tilskudsstørrelse til hver enkelt aftenskole i 2020.
   
 3. Frafalde aktivitetskravet knyttet til det kommunale tilskud i 2021, så aftenskolerne ikke bliver opkrævet tilbagebetaling af tilskud, hvis aktiviteterne ikke kan realiseres på baggrund af COVID-19, såfremt der skabes lovhjemmel hertil.
   

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 01-12-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 3. november 2020 punkt 7

Indhold

Sammendrag

Sagen sendes til fornyet behandling i Social- og Sundhedsudvalget på grund af fejlbehæftet bilag efter første behandling.
 

Forslag til revideret kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2021 efter servicelovens §§ 83 og 83a sendes hermed til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget forud for endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Kvalitetsstandarden har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvar kan ses i bilag.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til høringssvarene, og derefter sende den reviderede kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2021 til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt, eller når der foreligger ændringer i serviceniveauet, udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp mv. herunder rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 og § 83a.

 

Sagsfremstilling

Sagen sendes til fornyet behandling i Social- og Sundhedsudvalget på grund af fejlbehæftet bilag efter første behandling.


Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet er revideret i forhold til en mere flydende formulering af senest godkendte kvalitetsstandard 2020 samt revidering jf. gældende lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020.

 

Kvalitetsstandarden har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvar, samt administrationens bemærkninger hertil, kan ses af bilag. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at
 

 1. Høringssvar til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2021 tages til efterretning.
   
 2. Forslag til kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i hjemmet 2021 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 03-11-2020
Indstilles til godkendelse, med de anførte endelige tilrettelser af kvalitetsstandarden.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Sagen sendes tilbage til Social- og Sundhedsudvalget til fornyet behandling på førstkommende møde.
Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 01-12-2020
Indstilles til godkendelse. Bilag 1 tilrettes jf. de på mødet faldne bemærkninger.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. november 2020 Punkt 6

Økonomiudvalget den 24. november 2020 Punkt 33

Kommunalbestyrelsen 30. november 2020 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i den enkelte kommune. Med beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2015, er der dog ikke længere de samme formalia til beskæftigelsesplanen og dermed har kommunerne frie rammer for udarbejdelsen af planen. Da det er et krav, så udarbejder Ballerup Kommune en beskæftigelsesplan for 2021, der direkte afbilder principperne og fokusområder, som beskrevet i beskæftigelsesstrategien. Endvidere indgår en beskrivelse af, hvordan Ballerup kommune arbejder med repatriering i henhold til repatrieringsloven. 

 

Ballerup Kommunes primær strategi er stadigvæk den vedtagne beskæftigelsesstrategi. Samtidigt gives der en opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2019 og 2020.

 

Baggrund

Den vedtagne beskæftigelsesstrategi danner rammen for det fremadrettede arbejde med de ledige borgere i Ballerup Kommune. Da kommunerne alligevel skal udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er denne i tråd med den gældende beskæftigelsesstrategi. 

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen 2021 indeholder hovedprincipperne, som beskrevet i beskæftigelsesstrategien (vedtaget af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. oktober 2020) samt de fem ministermål for 2021. Hovedprincipperne er følgende:

 

 • Borgere oplever aktiv deltagelse i almene fællesskaber via uddannelsesmiljøer eller arbejdsmarkedet.
 • Borgere er i aktive beskæftigelsesforløb, der mere konsekvent er tilrettelagt ud fra forskningsmæssig viden. Fx er det dokumenteret, at virksomhedsrettede indsatser virker for alle målgrupper, og at aktive forløb med parallelle indsatser skaber større effekt end forløb, der ikke indeholder aktive tilbud eller er opbygget serielt.
 • Borgere oplever færre fagfolk i deres forløb. Borgerne skal altid have støtte fra de rette fagligheder, men det må aldrig være en opgave i sig selv for en borger at afstemme budskaber fra flere medarbejdere. Derfor kan og skal Ballerup Kommunes medarbejdere internt blive bedre til at løfte flere funktioner samtidig og samarbejde på tværs, når det er nødvendigt.
 • Borgere oplever virkningsfulde og inddragende samtaler, og at aftaler med borgerne italesætter mål og indsatser på vejen til job og uddannelse med udgangspunkt i borgernes mål og behov. Overholdelse af lovkrav og god inddragelse er hinandens forudsætninger. Hver borger er en aktiv del af eget forløb, og der skal være lydhørhed og mulighed for at justere mål, behov og indsats i takt med borgerens udvikling.

 

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år et antal mål for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, som udstikker den overordnede retning for den aktive beskæftigelsesindsats.  De fem ministermål er:

 

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (nyt mål).
 2. Flere ledige skal opkvalificeres (nyt mål).
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

 

For at sikre bedre beskæftigelseseffekter for borgerne arbejdes der med de fem ministermål inden for de fem fokusområder, som beskrevet i beskæftigelsesstrategien. 

 

Ministermål 1, 3 og 5 fremgår direkte af beskæftigelsesstrategiens fokuspunkter. 

Ministermål 2 er indarbejdet i strategien igennem indikatoren om, at mindst 85 procent af borgerne skal være i aktivt tilbud inden for 13 uger. Opkvalificering er en væsentlig del af den generelle indsats og med en ambition om, at flere borgere kommer i gang med et aktivt tilbud, vil det også betyde, at flere borgere opkvalificeres. 

Ministermål 4 omfatter alle målgrupper, og borgere med handicap er ligeledes omfattet af målsætningen om at få flere borgere i beskæftigelse. 

 

Vedhæftet sagen er beskæftigelsesplanen for 2021 samt opfølgningen på beskæftigelsesplan 2019-2020.

 

Bilaget med dataopfølgning på den seneste periodes ministermål viser, at målene kun delvist er nået. Det er dog vanskeligt at konkludere præcist. Dels fordi flere af målene er ganske overordnede og uspecifikke. Dels fordi den særlige corona-situation som bekendt har påvirket ledigheden i markant omfang i 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 10-11-2020
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at fokus på at få borgere med handicap i beskæftigelse tydeliggøres i indledningen til beskæftigelsesplanen.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 24-11-2020
Indstillingen anbefales med denne bemærkning:Erhverv- og Beskæftigelsesudvalgets bemærkning indarbejdes inden fremsendelse til Kommunalbestyrelsen. 
Beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen d. 30-11-2020
Sagen oversendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til fornyet behandling.
Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 08-12-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. februar 2019 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Vestforbrænding I/S har den 6. oktober 2020 ansøgt sine ejerkommuner om at godkende en låneramme på 180 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2021. Det er Kommunalbestyrelsen, som skal godkende ansøgning om optagelse af lån hos Vestforbrænding. Lånet optages med pro rata-hæftelse, hvilket betyder, at Ballerup Kommune hæfter for lånet i forhold til kommunens indbyggertal pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, jf. Vestforbrændings vedtægter § 6, stk. 2-3.

 

Baggrund

Når Vestforbrænding I/S skal optage lån, kræver det godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser. Det fremgår af Vestforbrænding I/S vedtægter.

 

Sagsfremstilling

Vestforbrænding I/S har anmodet Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune om godkendelse af en låneramme for 2021 på 180 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer. Vestforbrænding I/S bestyrelse har godkendt denne låneramme (se bilag 2). Mulighederne for låneoptagelse i et specifikt regnskabsår udløber senest den 30. april i det efterfølgende regnskabsår, hvilket fremgår af den kommunale lånebekendtgørelse.

 

I revisionsberetningen til Ballerup Kommunes regnskab 2019 har kommunens revisor bemærket, at der bør tages stilling til opkrævning af garantiprovision - herunder fra §60-selskaber. Det omfatter bl.a. Vestforbrænding I/S. Der har i nogle år eksisteret en usikkerhed om, hvorvidt hele eller dele af forsyningsområdet er omfattet af EU's statsstøtteregler. Staten har igennem nogle år barslet med et udredningsarbejde, der giver kommunerne klarhed over, hvordan garanti på forsyningsområdet skal håndteres, men udredningen er p.t. ikke afsluttet. Administrationen har været i dialog med Vestforbrænding I/S og ejerkommunerne om emnet, men i mangel på klart retsgrundlag opkræves p.t. ikke garantiprovision for kommunens godkendelse af låneoptaget.

 

KL har den 12. november 2020 sendt  en opfordring til alle kommuner om at afvente med godkendelser af yderligere investeringer i forbrændingsanlæg. KL er aktuelt i gang med at udarbejde en tilpasningsplan for reduktion af  kapaciteten for affaldsforbrænding, som pr. 1. januar 2021 skal fremsendes til Folketinget og myndigheder.

 

Formanden for Vestforbrænding I/S borgmester Ole Bondo Christensen Furesø Kommune har i den forbindelse udtalt "De aktuelle lån, der er til behandling i kommunerne, vedrører projekter, som bestyrelsen tidligere har godkendt, og som der er god samfundsøkonomi i - uanset fremtidige beslutninger om reduktion af forbrændingskapaciteten. Det gælder eksempelvis investeringerne i udbygning af fjernvarmekapaciteten. VF er jo det forbrændingsanlæg i Danmark med de laveste takster og den mest effektive drift. Samtidig ligger vi helt i top i forhold til miljømålene. Vi kæmper derfor det bedste, vi har lært, for at VF bør undtages, når forbrændingskapaciteten skal reduceres. I det lys, vil det bedste være, at vi fortsætter, med de projekter, som allerede er godkendt af bestyrelsen, og som VF er godt i gang med projekteringen af."

 

Administrationen vurderer, at det i forhold til deadline for låneoptag vil være muligt at afvente resultatet af KL's tilpasningsplan i januar 2021 og afklare om anlæggene på Vestforbrænding I/S investeringsplan bliver berørt af anbefalingerne om afvikling, inden der tages stilling til nye investeringer i anlæggene. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Når Vestforbrænding I/S optager lån, hæfter Ballerup Kommune i forhold til indbyggertallet det år, hvor lånet optages (pro rate-hæftelse).

 

Omfanget af kautionsforpligtelser opgøres årligt i kommunens regnskab. Ifølge kommunens regnskab 2019 havde Ballerup Kommune med udgangen af 2019 kautionsforpligtelser for 91 mio. kr. hos Vestforbrænding I/S. Kommunalbestyrelsen har i februar 2019 godkendt yderligere låneoptag hvor Ballerup Kommunes andel udgør 10 mio. kr. i 2020. Hvis Vestforbrænding I/S' aktuelle låneansøgning godkendes, vil kautionsforpligtelsen blive forhøjet med 9 mio. kr. til ca. 110 mio. kr. 

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Ansøgning fra Vestforbrænding I/S om godkendelse af en låneramme for 2021 på 180 mio. kr. til forventede investeringer godkendes under forbehold for, at  anlæggene på Vestforbrændings investeringsplan ikke bliver udvalgt til afvikling på KL's tilpasningsplan.
   
 2. Det tages til efterretning, at lånet optages med pro rata-hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor lånet optages.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Indhold

Sammendrag

Indgåelse af investeringsaftalen er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav, samt investeringer og serviceniveau.

 

Administrationen indstiller, at investeringsaftalen med Novafos godkendes.

 

Baggrund

I forbindelse med etablering af Novafos-koncernen blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med Novafos' lokale vand og/eller spildevandselskab. Der er aftalt en proces, som sikrer, at udkast til investeringsaftaler kan forelægges ejerkommunerne til godkendelse i fjerde kvartal af 2020 og i selskabernes bestyrelser.

 

Sagsfremstilling

Novafos har i samarbejde med administrationen udformet vedlagte bilag til investeringsaftale. I 2021 vil samarbejdet mellem Ballerup Kommune og Novafos rette sig mod:

 

Vand

 • Sikre en bæredygtig indvinding, samt sikre et lavt indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet
 • Novafos indgår aktivt i arbejdet med at sikre nødforsyninger, både for Novafos og andre vandværker i de ni kommuner.

 

Spildevand

 • Tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse, med fokus på Telegrafvej, Baltorpplænen og Kildedal
 • Samarbejde om separering af Centrumgaden og øvrige separeringsprojekter, således at flere af de sidste fælleskloakerede områder bliver separatkloakeret
 • Samarbejde om klimatilpasning på overfladen
 • Udarbejde strukturplan for en central rensestruktur med tilhørende miljøvurderinger, hvor kommunen inddrages fra begyndelsen.

 

Udover de fokusområder, der er fremhævet i investeringsaftaleteksten, er der i bilag oplistet de arbejdsopgaver, Novafos skal udføre i Ballerup Kommune i 2021. Opgaver, der er opdelt efter, om de vedrører drikkevand (vand), spildevand (klima og miljø), renseanlægget (rens) eller er fælles med de andre ejerkommuner.

 

Med den nye investeringsaftale bliver det derved tydeligt, hvilke prioriteringer selskabet har, samt at det har høj prioritet, at Novafos understøtter den byudvikling, som Ballerup Kommune ønsker.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Investeringsaftale for 2020 med Novafos godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget forslag fra Novafos A/S til takstblad for afgifter og gebyrer for vand og spildevand for 2021. Den samlede takst i 2021 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S, der dækker almindelige forbrugere i Ballerup Kommune, foreslås ændret til 56,80 kr. pr. m3 mod 53,90 kr. pr. m3 inkl. moms i 2020.

 

Baggrund

Ballerup Kommune skal én gang om året godkende takster for vand og spildevand for kommunens forsyningsselskaber jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingsvedtægtens § 3, stk. 1.

 

Sagsfremstilling

Takstbladet for vand og spildevand skal principielt dække alle drifts- og anlægsudgifter ved forsyningsvirksomhederne således, at udgifter og indtægter balancerer. Et alment forsyningsanlæg fastsætter en gang årligt anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra forsyningen, som efterfølgende skal godkendes af myndighedskommunen. Fastsættelsen sker under overholdelse af det prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet har nu fastsat de økonomiske rammer for 2021 for henholdsvis Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S.

 

For Novafos Vand Ballerup A/S er indtægtsrammen til opkrævning hos forbrugerne fastsat til 56.556.195 kr. i 2021. Det svarer til en forbrugerpris på 22,75 kr. pr. m3 inkl. moms og afgifter. Det er et fald  på 0,30 kr. pr. m3 i forhold til taksten i 2020.

 

For Novaofos Spildevand Ballerup A/S er indtægtsrammen til opkrævning hos forbrugerne fastsat til 68.859.021 kr. i 2021. Det svarer til en forbrugerpris på 34,05. kr. pr. m3 inkl. moms og afgifter. Det er en stigning på 3,20 kr. pr. m3 i forhold til taksten i 2020.

 

Stigningen i taksten for spildevand i 2021 skyldes almindelige prislofttekniske reguleringer vedrørende tidligere prisloft perioder, som er afvigelser mellem den økonomiske ramme og de faktiske afholdte omkostninger på spildevandsområdet, samt stigning i ikke påvirkelige omkostninger på spildevand området. Ikke påvirkelige omkostninger er de udgifter som Novafos har, men som ikke er omfattet af effektiviseringskrav. Således indregnes de mindre/mere udgifter, som forsyningen har haft til anlæg i de tidligere år, i prisen for 2021.

 

Samlet betyder det en stigning for vand og spildevand på 2,90 kr. pr. m3. Således bliver det samlede bidrag for vand og spildevand i 2021 56,90 kr. pr. m3. Det svarer til en stigning på ca. 290 kr. for en gennemsnitsfamilie pr. år.

 

Med udgangspunkt i ovenstående, har Novafos A/S udarbejdet udkast til takstblad for 2021. De enkelte bidrag i takstbladet er prisreguleret efter gældende regler, og gebyrer for tømningsordningen for bundfældnings- og samletanke er reguleret, så ordningen hviler i sig selv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Taksterne for vand og spildevand 2021 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Indhold

Sammendrag

Bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S holdt den 27. oktober 2020 et ekstraordinært bestyrelsesmøde om valg af selskabsform og markedsundersøgelse til brug for kommunalbestyrelsernes behandling i de fem ejer-kommuner i december 2020.

 

Bestyrelsen indstiller, at:

 

 • Scenarie 3 godkendes.
  • Det bemærkes, at Albertslund Kommune tager forbehold for Kommunalbestyrelsens beslutning.
 • Der gennemføres en administrativ markedsundersøgelse hurtigst muligt efter IPT-kontrakternes udløb i maj 2021.
  • Det bemærkes, at Furesø Byråd ønsker at arbejde for en egentlig markedsafprøvning i 2021, så vidt muligt gennem et udbud /kontrolbud. 

 

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmøderne i de fem ejer-kommuner i juni 2020, blev det besluttet, at kommunerne skulle:

 

 • Forblive i Indsamling på Tværs I/S.
 • Kvalificere scenariet om at fastholde og videreudvikle den nuværende selskabsform, hvor kommunerne i regi af Indsamling på Tværs I/S ejer Ressourceindsamling A/S.
 • Kvalificere scenariet om at sælge selskabet som datterselskab til Vestforbrænding I/S.

 

Desuden besluttede kommunalbestyrelserne i henholdsvis Furesø og Ballerup Kommuner, at kommunerne skulle:

 

 • Foretage en reel markedsafprøvning af Ressourceindsamling A/S (Ballerup Kommune).
 • Gennemføre en markedsafprøvning af Ressourceindsamling A/S i 2021 (Furesø Kommune).

 

Administrationen har kvalificeret de to scenarier samt udarbejdet et tredje scenarie, hvor der stilles forslag om at udskyde beslutning om valg af selskabsform til Ressourceindsamling A/S og den nye ledelse i Vestforbrænding I/S har haft tid og mulighed for at konsolidere og udvikle sig. De tre scenarier er:

 

 • Scenario 1: Fastholdelse af den nuværende selskabskonstruktion, hvor de fem ejer-kommuner i regi af Indsamling på Tværs I/S ejer Ressourceindsamling A/S (se bilag 2).
 • Scenario 2: Videreførelse af Ressourceindsamling A/S som datterselskab i Vestforbrænding (se bilag 3a-3d).
 • Scenario 3: Beslutning om valg af selskabsmodel træffes i Q4 2022 (se bilag 4).

 

Desuden har administrationen afdækket muligheder, fordele og ulemper ved henholdsvis udbud og markedsundersøgelse.

 

Sagsfremstilling

Ressourceindsamling A/S er et aktieselskab og er derfor reguleret af:

 

 • Selskabsloven
 • Vedtægterne for Ressourceindsamling A/S.

 

Ifølge selskabsloven varetager bestyrelsen for selskabet (Ressourceindsamling A/S) den overordnede, strategiske ledelse, mens generalforsamlingen træffer beslutning om: Ændring af vedtægter, valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor, godkendelse af årsrapport og udlodning af udbytte samt ophør af Ressourceindsamling A/S ved likvidation eller fusion.

 

Ved scenarie 1 og 3 vil det fortsat være de fem ejer-kommuner, der i regi af Indsamling på Tværs I/S ejer Ressourceindsamling A/S. Ved scenarie 2 vil det være de 19 ejer-kommuner i Vestforbrænding, som qua deres medlemskab af Vestforbrænding ejer Ressourceindsamling A/S, der vil indgå som et datterselskab under Vestforbrænding.

 

Bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S vil være den samme, uanset scenarie, mens generalforsamlingen vil udgøres af henholdsvis bestyrelsen for Indsamling på Tværs (scenarie 1 og 3) og Vestforbrændings bestyrelse (scenarie 2).

 

Alle tre scenarier giver mulighed for sikker drift og relevant udvikling. Forskellen er primært i ejer-strukturen og deraf styringen af Ressourceindsamling A/S samt den organisatoriske kontekst selskabet indgår i.

 

Uddybning af fordele og ulemper ved de tre scenarier kan ses i bilag.

 

Udbud/markedsundersøgelse

Til at undersøge, om Ressourceindsamling A/S er markedskonform, kan der gennemføres et udbud eller en markedsundersøgelse.

 

Et udbud er baseret på krav om ydelser. Da omfanget af Ressourceindsamling A/S’s ydelser endnu er uafklarede jf. scenarie 1- 3, vurderer administrationen, at det vil være vanskeligt på nuværende tidspunkt at definere og sammenligne Ressourceindsamling A/S ydelser og forretning med andre.

 

Desuden bemærkes det, at et udbud er juridisk bindende. Ordregiver er således forpligtet til at indgå kontrakt med afsender af det bedste tilbud jf. kriterierne for tildeling af kontrakt i udbudsmaterialet. I så fald kan kommunalbestyrelsernes beslutning á juni 2020 om at arbejde videre med Ressourceindsamling A/S ikke nødvendigvis fastholdes.

 

En markedsundersøgelse er baseret på en dialog med markedet eller andre kunder i markedet og kan gennemføres via to metoder:

 

 • Metode A: Undersøge pris og serviceniveau ved henvendelse til kommunale selskaber om kommunale kontrakter med private firmaer.
 • Metode B: Undersøge pris og serviceniveau ved henvendelse til private firmaer.

 

Bestyrelsen anbefaler metode A, da denne giver det mest sikre og valide resultat.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager miljøchef Trine Baarstrøm fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandlingen af sagen. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Valg af scenario vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser inden for de næste to år.

Bilag

12 bilag, heraf 10 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Bestyrelsen for Ressourceindsamling indstiller, at 

 1. Scenario 3, hvor valg af selskabsmodel træffes i 2022, godkendes.
   
 2. Der gennemføres en administrativ markedsundersøgelse hurtigst muligt efter IPT-kontrakternes udløb i maj 2021 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2019 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Movia og Ballerup Kommune deltager i et EU-finansieret projekt, som skal teste førerløse busser i Lautrup i Ballerup fra sommeren 2022. I starten af december 2020 offentliggør Movia udbudsmaterialet for forsøget, hvorefter kommunen i marts 2021 skal vælge den busoperatør, som skal gennemføre testen, og dermed også de køretøjer, som vil indgå i forsøget. 

 

Baggrund

Movia og Ballerup Kommune deltager i Shared automation Operating models for Worldwide adoption (SHOW) under EU-projektet Horizon 2020. Erhvervsområdet Lautrup er udpeget som et test site, hvor der ønskes afprøvet drift med førerløse busser mellem Malmparken station og virksomhederne i Lautrup, både som faste ruter og behovsstyret kørsel. Der er i ansøgningen til EU lagt op til, at der skal afprøves både små og mellemstore busser i mindst otte måneder fra sommeren 2022.

 

Sagsfremstilling

SHOW er et EU-finansieret projekt, som tæller 69 partnere og 10 test sites, hvoraf Lautrup er det ene. Projektet startede den 1. januar 2020 og skal afsluttes den 31. december 2023. Copenhagen Commute, som forsøget i Lautrup er døbt, har fået tildelt i alt 5.510.000 kr., heraf har Ballerup Kommune fået 642.000 kr. til investeringer i infrastruktur, primært opgradering af signalanlæg, og støtte til medarbejderressourcer.

 

De 4 projektår kan groft opdeles således:

 

 • 2020: Forberedelse og udbud
 • 2021: Kontrakt og ansøgning om testkørsel
 • 2022: Test og drift (1.7 2022 – 31.3 2023)
 • 2023: Evaluering og rapportering.

 

Der er i år blevet gennemført interviews med udvalgte virksomheder i Lautrup om deres behov. Efterfølgende er der blevet udarbejdet forslag til ruteføringer. På baggrund heraf har Movia gennemført en markedsdialog forud for udarbejdelsen af det endelige udbudsmateriale, som forventes offentliggjort den 7. december 2020. Markedsdialogen har vist, at projektet har et meget højt ambitionsniveau med ønsket om at afprøve to størrelser busser, der skal køre i blandet trafik. Der skal indgås kontrakt med en busoperatør til marts 2021 og udbuddet vil vise, om de høje ambitioner om førerløs busdrift, uden en steward ombord, kan gennemføres og om det bliver muligt at afprøve både små og mellemstore busser inden for den økonomiske ramme. Når busoperatøren er valgt, skal der udarbejdes et testoplæg parallelt med, at de valgte køretøjer skal godkendes. Driftsstart forventes at blive den 1. juli 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Orienteringen om status på projekt om test af førerløse busser i Lautrup i Ballerup tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2020
Taget til efterretning med denne bemærkning:  Teknik- og Miljøudvalget ønsker at sende sagen til orientering i Kommunalbestyrelsen.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Taget til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2019 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

I 2020 har administrationen etableret fortove langs Ballerup Boulevards nordlige side på strækningen mellem Tempovej og Lilletoften.

 

I 2021 planlægger administrationen at etablere fortove langs Ballerup Boulevards sydlige side på strækningen mellem Malmparken og Harrestrupvej.

 

Efter etablering af fortove på disse strækninger vurderer administrationen, at der er etableret tilstrækkeligt med fortove på Ballerup Boulevard til at sikre en god tilgængelighed for de fodgængere, som benytter Ballerup Boulevard. Administrationen foreslår derfor, at der ikke etableres mere fortov på Ballerup Boulevard, når strækningen mellem Malmparken og Harrestrupvej er etableret.

 

På investeringsoversigten er der afsat 2,6 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A015002 Fortove - Ballerup Boulevard. Med de foreslåede fortovsstækninger vil der være et mindreforbrug i forhold til de afsatte midler i investeringsoversigten. Administrationen foreslår, at en del af mindreforbruget prioriteres til andre projekter.

 

Baggrund

I forbindelse med budget 2019 afsatte Kommunalbestyrelsen på møde den 8. oktober 2018 1,5 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til at etablere fortove på strækninger i forbindelse med Ballerup Boulevard. 

 

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 16. december 2019  blev der givet en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A015002 Fortove - Ballerup Boulevard.

 

Sagsfremstilling

I 2020 har administrationen etableret fortove langs Ballerup Boulevards nordlige side på strækningen mellem Tempovej og Lilletoften.

 

Fortovene er etableret i en samlet bredde på 1,35 meter. Dette er, hvad der fysisk er plads til, på den største del af strækningen uden at skulle flytte støjskærme og overskride matrikelskel til private grundejere. Denne løsning er en afvejning af plads, økonomi og i særdeleshed mængden af fodgængere på strækningen.

 

For at tilgodese tilgængeligheden er der etableret ledelinjer og opmærksomhedsfelter, som skal hjælpe de svagtseende og blinde, på de hjørner, som de nye fortove passerer. Det vil sige på hjørnerne af:

 

 • Tempovej (øst) og Ballerup Boulevard
 • Malmparken (begge hjørner)
 • Lilletoften (vest) og Ballerup Boulevard.

 

På nuværende tidspunkt mangler der således kun fortov på følgende strækninger af Ballerup Boulevard:

 

 • Den sydlige side på strækningen mellem Malmparken og Harrestrupvej
 • Den nordlige side mellem Lundebjerg og kommunegrænsen til Herlev Kommune.

 

Der færdes ikke mange fodgængere langs Ballerup Boulevard på strækningen mellem Lundebjerg og kommunegrænsen til Herlev Kommune, da der på den nordlige side er industrikvarter. Der er ligeledes ikke fortov på Herlev Kommunes side. Derfor indstiller administrationen, at der i 2021 kun etableres fortov langs Ballerup Boulevards sydlige side, på strækningen mellem Malmparken og Harrestrupvej.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Etableringen af fortovsstrækningen i 2020 har i alt beløbet sig til 1,4 mio. kr., hvor der er et rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. Det betyder, at der i 2020 er et forventet mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. på projektet.

 

Etableringen af fortovsstrækningen i 2021, fra Malmparken til Harrestrupvej, vurderes samlet set at beløbe sig til 0,6 mio. kr. Der er et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2021. Det betyder, at der i 2021 er et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på projektet.

 

Administrationen foreslår, at de forventede mindreforbrug anvendes således:

 

 • Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. i 2020:
  1,2 mio. kr. anvendes til finansiering af oprensning af søer og vandhuller i 2020. Særskilt anlægsbevillingssag forlægges på dette møde. Forslaget indstilles derfor ikke i denne sag.  
 • Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. i 2021:
  Der overføres 0,4 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A015002 Fortove - Ballerup Boulevard til projekt nr. A222172 Sort Pulje 2021 ved første budgetopfølgning 2021.

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der i 2021 etableres fortov langs Ballerup Boulevards sydlige side på strækningen mellem Malmparken og Harrestrupvej.
   
 2. Der ikke etableres fortov langs Ballerup Boulevard på den nordlige side mellem Lundebjerg og kommunegrænsen til Herlev Kommune.
   
 3. Der overføres 0,4 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A015002 Fortove - Ballerup Boulevard til projekt nr. A222172 Sort Pulje 2021 ved første budgetopfølgning 2021.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2020
Indstilles til godkendelse. Jacob Wøhler Jørgensen (V) kunne ikke medvirke til indstillingens punkt 1, da der ikke er et behov for endnu flere fortove på denne strækning og vil derfor omprioritere 1.0 mio. kr. til sort pulje.  
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstillingen anbefales.  Kåre Harder Olesen (V) og Allan Kristensen (C) kan ikke medvirke til indstillingens punkt 1, da der ikke er et behov for endnu flere fortove på denne strækning og vil derfor omprioritere 1.0 mio. kr. til sort pulje jf. Venstre og Konservatives ændringsforslag til Budget 2021.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Venstre og Konservative stemte imod indstllingens punkt 1, da de ikke mener der er behov for flere fortove på denne strækning, og de vil derfor omprioritere 1,0 mio. kr. til sort pulje jf. V og K's ændringsforslag til budget 2021.

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2020 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedrørende projekt nr. A222958 Malmparken Busbetjening og projekt nr. A222962 Malmparken Busbetjening - Indtægter er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

 

Baggrund

 • Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 punkt 2:

Der er bevilget 2,1 mio. kr. på projekt nr. A222958 Malmparken Busbetjening til forbedring af fremkommeligheden for busserne ved Malmparken station.

 • Kommunalbestyrelsen den 30. april 2018, punkt 20:

Der er bevilget 2,1 mio. kr. på projekt nr. A222962 Malmparken Busbetjening - Indtægter samt yderligere 2,1 mio. kr. til projekt nr. A222958 Malmparken Busbetjening, således at rådighedsbeløbet er forhøjet fra 2,1 mio. kr. til 4,2 mio. kr. Løsningen var udgiftsneutral i forhold til bevillingen fra 30. april 2018, og handlede udelukkende om, at få bevillingerne på plads.

 

Sagsfremstilling

I 2018 er der udført følgende:

 

 • Buslommerne under S-togsbroen er blevet nedlagt, og der er foretaget en afretning af eksisterende fortov og cykelsti.
 • Der er etableret fremrykkede busstoppesteder på Malmparken Station, henholdsvis nord og syd for S-togsbroen. Således skal busserne holde på kørebanen, hvilket giver øget fremkommelighed for busserne.
 • Der er etableret kombineret cykel- og højresvingsbaner til henholdsvis LIDL og Metalbuen. 
 • Der er etableret venstresvingsbaner til henholdsvis LIDL og Tempovej.
 • Der er etableret IMPC bokse til busprioritering i lyskrydset Malmparken/Industriparken. Når en bus detekteres ca. 100 m. før lyskrydset, forøges grøntiden med 10 sekunder, så bussen kan nå at krydse.

 

I 2020 er der udført følgende: 

 • Der er etableret midterheller ud for de fremrykkede busstoppesteder, som blev etableret i 2018, for at forhindre hasarderede overhalinger af de holdende busser.

 

Projektet var oprindeligt færdigt efter de tiltag, som blev etableret i 2018. Det viste sig dog, at nogle bilister ikke havde tålmodighed til at holde bag bussen, og i stedet foretog hasarderede overhalinger, ved at overhale i modkørende bane. Som en midlertidig løsning blev der opsat steler, for at forhindre dette. I 2020 blev stelerne udskiftet med permanente midterheller, afgrænset med kantsten og fyldt til med chaussesten sat i beton. 

 

COWI har på Ballerup Kommunes anmodning udarbejdet et notat den 27. september 2019, som indeholder en vurdering af de etablerede tiltag ved Malmparken Station. Movia har ligeledes udarbejdet en evaluering af busfremkommelighedsprojektet på Malmparken den 19. februar 2020. Begge notater konkluderer at busfremkommelighedstiltagene på Malmparken samlet set har medført køretidsbesparelser for flere af de berørte buslinjer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektnr. A222958 Malmparken Busbetjening:

Projektets samlede rådighedsbeløb

4.200.000 kr.

Oprindelig bevilling på kommunalbestyrelsesmøde den 9.10.20172.100.000 kr.
Bevilling på kommunalbestyrelsesmøde den 30.04.20182.100.000 kr.

Projektets samlede bevilling

4.200.000 kr.

Projektets samlede regnskab

3.491.127 kr.

Mindreudgift

708.873 kr.

Mindreudgift i procent

16,9 %

 

Projektnr. A222962 Malmparken Busbetjening - Indtægter:

Projektets samlede rådighedsbeløb

-2.100.000 kr.

Projektets samlede bevilling

-2.100.000 kr.

Projektets samlede regnskab

-1.738.442 kr.

Mindreindtægt

-361.558 kr.

Mindreindtægt i procent

17,2 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det samlede anlægsregnskab for projekt nr. A222958 Malmparken Busbetjening og projekt nr. A222962 Malmparken Busbetjening - Indtægter godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedrørende projekt nr. A015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

 

Baggrund

 • Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019, punkt 12:

Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2019 til projekt nr. A015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde til udførelse af en række større heldækkende udbedringsarbejder på vejnettet, herunder forundersøgelser af de underliggende afvandingsforhold.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2020, punkt 28 blev det besluttet at frigive midlerne i 2020 på projekt nr. A015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde  1 mio. kr. til projekt nr. A222171 Sort Pulje - Vedligeholdelse af veje og broer 2020. Dette for at foretage en samlet prioritering af midlerne i 2020 til vedligeholdelsesarbejder på veje, stier, cykelstier, fortove, broer, mv. i Teknik- og Miljøudvalget. Disse midler regnskabsaflægges derfor ved regnskabsaflæggelsen af projekt nr. A222171 Sort Pulje - Vedligeholdelse af veje og broer 2020.

 

Sagsfremstilling

Der er udført diverse vejvedligeholdelsesarbejder i 2019 og 2020. Af disse kan bl.a. nævnes akutreparationer såsom lukning af huller i veje, nyt slidlag på større vej- og cykelstistrækninger, retablering af defekte fortovsstrækninger, reparation af vejafvandingssystemet m.m.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

2.500.000 kr.

Projektets samlede bevilling

2.500.000 kr.

Projektets samlede regnskab

2.494.962 kr.

Mindreudgift

5.038 kr.

Mindreudgift i procent

0,2 %

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2020 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Arbejdet vedrørende projekt nr. A222673 Omlægning af Linde Allé v/Hold-an Vej i Ballerup er færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse. 

 

Baggrund

 • Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017, punkt 22:

Anlægsbevilling på 6,12 mio. kr. til projekt nr. A222673 Omlægning af Linde Allé v/Hold-an Vej til at lukke stitunnellen under Hold-an Vej samt at etablere lyskryds, som også kan afvikle fodgængere og cyklister på Hold-an Vej, til erstatning for tunnellen. Derudover etablering af nye fortove og cykelstier på begge sider af Linde Alle mellem Centrumgaden og Hold-an Vej.

 • Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2020, punkt 18:

Der er overført 0,1 mio. kr. fra projekt nr. A222673 Omlægning af Linde Allé v/Hold-an Vej til projekt nr. A032014 Midlertidig etablering af dagtilbud i Skovlunde og Skovvejen. Der blev således givet en negativ tillægsbevilling til projektet på -0,1 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Der er i 2018 udført følgende: 

 

 • Nedlæggelse af cykel-/gangsti på begge sider af Hold-an Vej, syd for Linde Allé.
 • Lukning af tunnel under Hold-an Vej, syd for Linde Allé.
 • Opfyldning af stitracéet med muld og beplantning.
 • Fjernelse/flytning af diverse ledninger.

 

Der er i 2019 udført følgende: 

 

 • Etablering af fortov og cykelstier på Linde Allé.
 • Etablering af nyt kryds Hold-an Vej/Linde Allé med cykelstier og fodgængerovergange. 

 

Der er i 2020 udført følgende: 

 

 • Udlægning af slidlag på Linde Allé. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

6.020.000 kr.

Projektet oprindelige bevilling af den 27. marts 20176.120.000 kr.
Tillægsbevilling af den 26. oktober 2020-100.000 kr.

Projektets samlede bevilling

6.020.000 kr.

Projektets samlede regnskab

6.020.000 kr.

Merudgift/mindreudgift

0 kr.

Merudgift/mindreudgift i procent

0 %

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A222673 Omlægning af Linde Allé v/Hold-an Vej i Ballerup godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2020 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Der er bevilget 1 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A222759 Initiativer vedrørende kommunens bysøer til oprensning af planter og bundslam i seks bysøer. Der er nu indhentet tilbud på alle opgaverne, og udgifterne beløber sig til 1,8 mio. kr. Med yderligere 0,4 mio. kr. vil tre søer kunne oprenses for rørsump til fordel for både de rekreative og naturmæssige værdier. Administrationen foreslår at finansiere den samlede merudgift ved bevilling af et forventet mindreforbrug i 2020 på projekt nr. A015002 Fortove - Ballerup Boulevard, således, at der bevilges 1,2 mio. kr. fra projekt nr. A015002 Fortove - Ballerup Boulevard til projekt nr. A222759 Initiativer vedrørende kommunens bysøer.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 28. september 2020 1 mio. kr. til renovering af seks bysøer: Søndergård Sø i Måløv, Bydammen i Ballerup, Pederstrup Gadekær, søen i Skovlunde Bypark, Damgårdssøen i Ballerup og Tårnsøen i Egebjerg. Der har været forskellige oprensningsbehov for de enkelte søer. Søndergård Sø skulle have skåret grøde, mens de øvrige søer skal have ryddet planter af forskellig art. To søer, Pederstrup Gadekær og Damgårdssøen, skal desuden oprenses for bundslam. Der er nu mulighed for at tilføje tre yderligere tilgroede søer, som kan blive oprenset for rørsump for 0,4 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Udgiften til oprensning af planter i alle seks søer er 0,8 mio. kr., mens udgiften til oprensning af bundslam i Pederstrup Gadekær og Damgårdssøen er 1 mio. kr. Der mangler således ca. 0,8 mio. kr. til finansiering af den samlede opgave. Derudover er der mulighed for at få oprenset yderligere tre søer samt udført beskæring af opvækst omkring to søer for en merudgift på 0,4 mio. kr. Dvs. en samlet merudgift på 1,2 mio. kr.

 

Der er en finansieringsmulighed:

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A015002 Fortove - Ballerup Boulevard, jf. særskilt sag om Fortove langs Ballerup Boulevard på Teknik- og Miljøudvalgets møde. Hvis indstillingen om udførelse af fortove i sagen om Fortove langs Ballerup Boulevard godkendes, foreslår administrationen, at der her gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A015002 Fortove - Ballerup Boulevard til projekt nr. A222759 Initiativer vedrørende kommunens bysøer.

 

Vælges denne finansieringsmulighed er der midler til at gennemføre hele opgaven med oprensning af de seks bysøer samt tilføje tre andre søer, der i lige så høj grad trænger til en oprensning. De tre supplerende søer er alle bynære, og der er desuden et stort ønske fra lokale borgere om at få dem oprenset. De tre supplerende søer er søen ved Parklodden i Måløv og to søer ved Andelshusene i Østerhøj.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

1.200.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

1.000.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

A015002 Fortove - Ballerup Boulevard

1.200.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

 2.200.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

2,2

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.31 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. i 2020 fra projekt nr. A015002 Fortove - Ballerup Boulevard til projekt nr. A222759 Initiativer vedrørende kommunens bysøer.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2020
Indstilles til godkendelse. Stine Rahbek Pedersen (Ø) kan ikke medvirke til beslutningen, da Enhedslisten er imod genopretning af søer, idet det sker før, at den politisk vedtaget kortlægning af naturen i søerne er færdig. Dermed bruges pengene før, vi har den nødvendige viden til at fremme naturværdierne.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstillingen anbefalesAli Abbasi (Ø) kan ikke medvirke til beslutningen jf. udtalelsen fra Enhedslisten på Teknik- og Miljøudvalgets møde. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Enhedslisten stemte imod indstillingen med samme begrundelse som angivet på Teknik- og Miljøudvalgets møde.


Indhold

Sammendrag

Der er afsat 0,2 mio. kr. i budget 2020 til projekt, hvor borgere planter træer. Det har i år ikke været muligt at gennemføre en inddragelsesproces eller invitere til store arrangementer, hvor borgere planter træer. Derfor indstiller administrationen, at midlerne i år anvendes til Skovlunde Lokalråd, som har indsendt en ansøgning om at få støtte til at beplante strækninger, der adskiller villakvarterene og Skovlunde Naturpark, for at skabe en mere harmonisk overgang mellem by og natur. Ansøgning kan se af bilag.

 

Baggrund

Der er i budget 2020 afsat 0,2 mio. kr. til puljen Borgere planter træer. Af budget 2021 fremgår det ligeledes, at der er afsat 0,2 mio. kr. i årene 2022-2024.

 

Sagsfremstilling

Det har ikke været muligt at gennemføre projektet Borgere planter træer tidligere på året og derved få en bredere involvering af Ballerup Kommunes borgere. Skovlunde Lokalråd har ansøgt om at bruge midler fra Borgere planter træer til beplantning og motiverer bl.a. deres ansøgning med:

 

"I den sydlige del af Skovlunde har vi stadig et tydeligt spor fra 70’ernes trafikplanlægning – nemlig det område, hvor Sydbuen skulle have været fortsat syd om Skovlunde til Ballerup Boulevard ved Vestforbrændingen. 

 

Vi kan godt tænke os, at området bliver kultiveret lidt mere. ved at man tilplanter området med kirsebær, æbler, elm, hassel, lind eller lignende træer og buske med både en visuel og en rekreativ funktion og samtidig en gavnlig virkning for fugle og insekter. Alt vil på positiv facon understøtte kommunens og områdets grønne profil."

 

Skovlunde Lokalråd ønsker, at projektet realiseres med hjælp fra frivillige i nærområdet på en lørdag eller søndag.

 

Administrationen vil stå til rådighed på dagen og stå for de indledende arbejder i form af indkøb af egnede træer og jordbearbejdning m.m.

 

Skovlunde Lokalråd har opdelt deres projekt og ansøgt om 125.000-150.000 kr. til første etape af projektet. Da den afsatte pulje er på 0,2 mio. kr. indstiller administrationen at hele puljen frigives til projektet inkl. det forarbejde og intern projektering, som administrationen skal forestå.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Træer placeres således at de ikke giver anledning til gene for tilgængelighed samt skyggegener for tilstødende villakvarter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i den politiske aftale for 2020 afsat anlægsmidler til Borgere planter træer, i alt 200.000 kr. 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

200.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

200.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

200.000

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 efter anlægsprojektet

 

5.000

5.000

5.000

7.000

 

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2020 på projekt A020250 - Borgere planter træer, til støtte for træplantningsprojekt søgt af Skovlunde Lokalråd.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-12-2020
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 15-12-2020
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 15. december 2020 Punkt 22

 

Indhold

Sammendrag
Økonomiudvalget behandlede på mødet den 15. december 2020 en sag om godkendelse af leveringsbetingelser fra Novafos for vand og spildevand. Administrationen er i den mellemlæggende periode blevet opmærksomme på, at en bestemmelse i betalingsvedtægten for spildevand til Novafos ikke er i overensstemmelse med en dom afsagt af Østre Landsret i starten af 2020. Borgmesteren fremlægger på denne baggrund sagen for Økonomiudvalget igen, med foreslag om at sagen genoptages, samt at Økonomiudvalgets indstilling ændres, for så vidt angår indstillingspunkt nr. 1 vedrørende betalingsvedtægten for spildevand.

Baggrund
Ballerup Kommune skal som myndighed godkende leveringsbestemmelser for vand og spildevand før, at de kan træde i kraft over for forbrugerne.

Sagsfremstilling
Administrationen er siden Økonomiudvalgets møde den 15. december 2020 blevet opmærksomme på, at bestemmelsen i betalingsvedtægtens punkt 5.1.2.5 ikke er i overensstemmelse med en dom afsagt af Østre Landsret den 28. januar 2020. Den nuværende bestemmelse har følgende ordlyd:

"Ved udstykning af boligparceller fra en allerede tilsluttet erhvervsejendom opkræves ikke tilslutningsbidrag for de udstykkede boligparceller. De udstykkede boligparceller anses dog for fuldt forsynet ved den oprindelige tilslutning, og Spildevandsforsyningen fører derfor ikke stikledninger frem til matrikelgrænsen for de nye boligparceller"

Bestemmelsen indebærer, at den private developer bliver pålagt at afholde udgiften til etablering af spildevandsledninger til den enkelte grund, som Novafos derefter har ret til at overtage vederlagsfrit til fremtidig drift. Østre Landsret fandt ved dom af 28. januar 2020, at en sådan praksis ikke var i overensstemmelse med reglerne på området. Dommen er anket til Højesteret.

Den administrerende direktør i Novafos har i sin beretning til bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 13. august 2020 orienteret om sagen (omtalt som Grøntorvssagen). Her blev der kort orienteret om, at "Novafos viderefører sædvanlig praksis i den mellemliggende periode". Se side 3 og 4 i vedlagte referat fra bestyrelsesmødet i Novafos' bestyrelse den 13. august 2020.

Administrationen vurderer, at der ikke er hjemmel til at videreføre den sædvanlige praksis på området, idet en anke til Højesteret ikke indebærer en opsættende virkning. Østre Landsrets dom er derfor gældende ret og skal efterleves, indtil sagen har været behandlet i Højesteret. Administrationen vurderer ligeledes, at Østre Landsrets dom og bestemmelsen i betalingsvedtægtens punkt 5.1.2.5 burde have været genstand for en egentlig behandling i Novafos' bestyrelse. Bestyrelsen burde i den forbindelse være blevet vejledt om de juridiske følger af dommen.

Administrationen har været i kontakt med Hørsholm Kommune, som deler denne opfattelse af sagen. Hørsholm Kommune har i den forbindelse fået udarbejdet en uvildig juridisk vurdering af en ekstern advokat, som er specialiseret inden for bl.a. miljøret. Notatet er vedhæftet.

Kommunaldirektøren indstiller på den baggrund, at sagen genoptages til behandling i Økonomiudvalget. Samtidig ændres indstillingen, hvorefter Betalingsvedtægten for Spildevand fra Novafos godkendes, dog således at bestemmelsen 5.1.2.5 om udstykning af boligparceller fra erhvervsejendomme udgår.

Kommunaldirektøren indstiller derudover, at borgmesterene i Ballerup og Hørsholm Kommuner, på vegne af de to kommunalbestyrelser, sender et brev til Novafos' bestyrelse med henblik på at formanden sikrer, at sagen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde med afsæt i Østre Landsrets dom, og konsekvenserne heraf for Novafos' praksis på området. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Bilag

4  bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at 

 1. Sagen genoptages til fornyet behandling på baggrund af de nye oplysninger.
   
 2. Økononomiudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen ændres til:
   
  1. Betalingsvedtægt for spildevand til Novafos godkendes, dog således at bestemmelse 5.1.2.5 om udstykning af boligparceller fra erhvervsområder udgår.
    
  2. Regulativet for vandforsyning fra Novafos godkendes.
    
  3. Regulativet for tømningsordning fra Novafos godkendes.
    
 3. Borgmestrene i Ballerup og Hørsholm Kommuner, på vegne af de to kommunalbestyrelser, sender et brev til Novafos' direktion, hvori de i sagen beskrevne forhold påtales.

   

  Beslutningshistorik
  Økonomiudvalget 21-12-2020 Punkt 2
  Beslutning

  Indstillingen anbefales

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt". 

Lukket dagsorden

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Dokumenter

Download samlet dokument

Download