Politikker

Her kan du læse Ballerup Kommunes forskellige politikker:

Om børnepolitik
Den 18. december 2006 vedtog kommunalbestyrelsen børnepolitikken, som består af følgende temaer:

 • Tema 1: Børns alsidige udvikling
 • Tema 2: Børns familieliv
 • Tema 3: Børns medbestemmelse
 • Tema 4: Børns tryghed og sundhed 
 • Tema 5: Børns plads og rum
 • Særligt vedrørende unge, der er fyldt 15 år

Om erhvervspoltik
Ballerup Kommune har i de sidste 40-50 år - i samarbejde med kommunens erhvervsorganisationer og uddannelsesinstitutioner - opbygget en meget stærk lokal erhvervstradition og præsteret en kontinuerlig udbygning af store erhvervsområder.

Kommunen har derved opnået en alsidig sammensætning af virksomheder i alle størrelser og indenfor alle brancher.

Ballerup Kommune har gennem mange år støttet og taget initiativer for en miljømæssig bæredygtig udvikling. Denne udvikling skal fortsættes i et tæt samarbejde med såvel nye som gamle virksomheder i kommunen.

Om frivillighedspolitik
Frivillighedspolitikken i Ballerup Kommune er vidtfavnende. Et område, der spænder fra patientforeningen over musiske/kulturelle foreninger til spejdere, idrætsforeninger og også løsere organiseringer uden egentlig foreningsdannelse.

Frivillighedspolitikken i Ballerup Kommune
Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Frivillighedspolitikken i marts 2006 har vi sammen med mange gode frivillige kræfter arbejdet intenst med overvejelserne og siden rammerne for etableringen af et Frivillighedsråd i Ballerup Kommune.

Frivillighedsrådet
Frivillighedsrådet skal medvirke til at omsætte Frivillighedspolitikken i handling. Rådet har til formål at styrke, støtte og udvikle det samlede frivillige område og arbejder som udgangspunkt indenfor følgende områder:

 • Rådgivning af politiske udvalg med høringsret indenfor områder med betydning for frivillighedsområdet
 • Skabe rammer for tværgående, frivillige indsatser
 • Synliggøre og sætte centrale temaer inden for frivillighedsområdet på dagsordenen.
Hvem kan være med i Rådet
Repræsentation fra formelle råd og udvalg:
 • Folkeoplysningsudvalget (1)
 • Ældrerådet (1)
 • Handicaprådet (1)
 • Ungdomsrådet (1)
 • Idrætsrådet (1)
 • Integrationsrådet (1)
 • Det kirkelige sociale arbejde (1)
 • Kultur- og Fritidsudvalget (1)
 • Socialudvalget (1)
 • Kommunalbestyrelsen (1)
Repræsentation fra frivillige områder, der ikke umiddelbart har et formelt organ til at repræsentere sig:
 • Bydelsråd-/bylaug (1 repr.)
 • Det boligsociale arbejde (1 repr.) – herunder SSP’s lokalgrupper
 • Øvrige områder (1 repr.), herunder eksempelvis humanitært arbejde (ex Røde Kors), besøgsvenner, Natteravne og andet

Om handicappolitik
Det er med glæde, at vi nu kan præsentere en samlet handicappolitik for Ballerup Kommune.

Handicappolitikken er en ramme om vores indsats på handicapområdet de kommende år, hvor vi står over for store udfordringer, blandt andet som følge af kommunalreformen.
 

Ballerup Kommunes nye idrætspolitik for 2016-2020 er i øjeblikket under udarbejdelse og forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen i efteråret 2016.  

Den nuværende idrætspolitik vedtog Kommunalbestyrelsen i 1997. Den har udgjort hovedlinjen i Ballerup Kommunes initiativer på idrætsområdet i de seneste mange år.

Om Integrationspolitik
I de senere år har Ballerup Kommune udarbejdet en række kommunale politikker som et ønske om at synliggøre kommunens visioner på forskellige indsatsområder og som styringsinstrument for den kommunale indsats.

Disse politikker omfatter naturligt alle borgere i kommunen - og dermed også de etniske minoriteter. For at styrke integrationsprocessen er det imidlertid nødvendigt at etablere en særlig indsats.

Integrationspolitikken sætter fokus på og synliggør de etniske minoriteters særlige behov, og skal derfor ses som en uddybning af de eksisterende politikker og en målretning af den kommunale indsats i forhold til de etniske minoriteter. Det er ønskeligt, at denne indsats på sigt vil medvirke til, at området bliver en integreret del af de øvrige kommunale politikker.

Om Kultur- & Fritidspolitikken
Ballerup Kommune har en lang tradition for at have et attraktivt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv, der til dels bygger på et fundament af en række velfungerende kulturinstitutioner. Men kendetegnende for kultur- og fritidsområdet er også, at det lever på en lyst og et engagement fra byens foreninger og de mange kulturfrivillige, der alle bidrager til løsninger og kontinuerlig udvikling på området.

Kultur- og fritidsområdet besidder en egen værdi, men spiller også en vigtig rolle som løftestang for indsatser indenfor andre politikområder. At arbejde på tværs af områder og samtænke indsatser er centralt, for at skabe en sammenhængskraft i kommunen og en by i balance.

I december 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny kultur- og fritidspolitik for fortsat at styrke indsatserne på kulturområdet samt at sørge for, at kultur- og fritidslivet fortsat samtænkes med øvrige indsatser. Dette for at sikre den forsatte videreudvikling af den kulturelle sammenhængskraft, vi har i kommunen.

Politikken er opdelt i seks temaer:

• Faciliteter
• Foreningslivet
• Kultur og fritid i byens rum
• Tag ejerskab til kunst og kultur
• Børn og unges møde med kunst og kultur
• En håndsrækning

Handleplaner
Handleplanerne for Kultur- og Fritidspolitikken tager udgangspunkt i de seks temaer og formålet med planerne er, at de skal bidrage til at realisere kulturpolitikken. Handleplanerne er dynamiske og omsætter de enkelte temaer til konkrete indsatser, som skal sikre udviklingen på det samlede område.
Handleplanerne for 2016-2017 blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i maj 2016.