Sådan arbejder vi

I Center for Voksne og Sundhed arbejder vi med sundhed, forebyggelse og omsorg i hele Ballerup Kommune. 

Vi understøtter den enkelte borgers mulighed for et sundt og godt liv. Det gør vi ved at have fokus på dine muligheder for at opnå et godt liv ud fra, hvad der er vigtigst for dig. 

 

Vision:

Sammen skaber vi fremtidens velfærd, vi inddrager borgeren, vi samarbejder og tænker nyt i opgaveløsningen

 

Mission:

Vi understøtter den enkelte borgers ønsker for et godt, sundt og værdigt liv.

Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og netværk og finder de bedste løsninger sammen med borgeren. 

 • Her kan du læse en præsentation af demensområdet i Ballerup Kommune. Notatet er udarbejdet på baggrund af en administrativ og politisk proces i efteråret 2016, og er blevet løbende opdateret.

Her kan du læse den endelige version: Styrket og optimeret demensindsats i Ballerup Kommune

Hvad er kvalitetsstandarder?

 • Formålet med kvalitetsstandarderne er, at beskrive den hjælp du som borger kan forvente at modtage fra Ballerup kommune.
 • For at vide hvornår vi taler om god service, har Ballerup Kommune udarbejdet en række kvalitetsstandarder.
 • Kvalitetsstandarderne skal medvirke til at sikre, at borgernes forventninger til den kommunale service afstemmes med det politisk besluttede serviceniveau og den faktiske indsats.

Hvad bruges standarderne til?

 • Kvalitetsstandarderne er tænkt som en måde at give dig en enkel og klar information om, hvilken hjælp du kan forvente at få.
 • Du kan derfor bruge standarderne til et redskab for at vide, hvilke krav og forventninger kommunen stiller til egne medarbejdere, såvel som de private leverandørers medarbejdere.  

En god service er vigtig

 • En god service på omsorgsområdet er vigtigt for Ballerup Kommune, og ikke mindst for dig som borger i Ballerup.
 • Du kan bruge kvalitetsstandarderne til at orientere dig i, og som et udgangspunkt for en dialog med de medarbejdere, du er i kontakt med omkring din pleje og omsorg. 

Kvalitetsstandarder:

 

Genvej til øvrige Kvalitetsstandarder - Støtte og Hjælpemidler:

 

 

I Ballerup kommune har vi en række tiltag som varetages af frivillige. Læs mere om dine muligheder om at være frivillig i Ballerup Kommune.

Plejeorlov

Hvis du ønsker at passe et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag efter SEL § 119.  

Genvej til ansøgningsskema på borger.dk: Ansøgning om plejevederlag

OBS! Du skal også sende os en kopi af den syges terminalerklæring samt ansøgers 3 seneste lønsedler. 

Formålet med plejeorlov

Formålet med plejeorlov er at give den syge borger et alternativ til hospitalsophold, plejebolig og hospice og dermed en mulighed for at blive passet af nærtstående i vante og hjemlige omgivelser.

Orloven gives som hjælp til den uhelbredelig syge borger og vedkommende skal være indforstået med, at en pårørende holder plejeorlov.   

Hvem kan holde plejeorlov

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en alvorligt syg. 

Der er dog en række betingelser som både du og den syge skal opfylde.   

Krav til den syges tilstand:    

 • en læge skal have læge fastslået, at hospitalsbehandling af den syge er udsigtsløs, og at prognosen er kort levetid
 • den uhelbredelig syge skal have behov for pleje og omsorg
 • det skal være muligt og hensigtsmæssigt at pleje den syge i hjemme

Der er ikke fastsat nogen tidsbegrænsning for plejeorlovens længde. Orloven kan derfor bevilges så længe den døende er plejekrævende. 

Krav til dig, der søger plejeorlov   

 • du skal være i stand til at varetage almindelig omsorg, støtte og lindring
 • du behøver ikke at hjælpe den syge med personlig pleje (toiletbesøg, bad osv.), men må selvfølgelig gerne. Det er op til den syge og dig. Hjemmeplejen kan hjælpe med disse personlige opgaver, når det er nødvendigt 

Ballerup Kommune kan bidrage med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler osv. afhængigt af behovet.

Hvem har ret til at holde plejeorlov

Du skal være dagpengeberettiget for at kunne modtage plejevederlag. Plejevederlaget kan ikke overstige din vanlige indtægt. Plejevederlaget udgør max. 1,5 x sygedagpengebeløb. 

Personer, der ikke er berettigede til plejevederlag (fx kontanthjælpsmodtagere), kan få udbetalt et basisbeløb i stedet (Servicelovens § 120 stk. 2).

Plejevederlaget er skattepligtigt, og der skal betales arbejdsmarkedsbidrag.

Du optjener ikke feriepenge og pension af betalingen, da der ikke er tale om et ansættelsesforhold. Plejevederlaget udbetales som refusion til arbejdsgivere, der yder fuld løn under orloven.

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en alvorligt syg. 

Enten vil du få løn af din arbejdsgiver under orloven, ellers udbetaler Ballerup Kommune dig plejevederlag. Plejevederlaget kan max. udgøre 1,5 x det dagpengebeløb som i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om sygedagpenge.

Hvis din arbejdsgiver giver dig løn under orloven vil Ballerup Kommune give refusion til arbejdsgiveren. Dette beløb kan dog også max være x 1,5 dagpengebeløb som du i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om sygedagpenge.  

Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejeorlov.

Fuld orlov eller deltidsorlov

Du har mulighed for at holde enten fuld orlov, hvor du er helt væk fra dit arbejde i en periode, eller deltidsorlov, hvor du passer dit arbejde på nedsat tid og holder orlov i de resterende timer. 

Du har også mulighed for at dele orloven med en eller flere andre, fx et andre nære familiemedlemmer.

Plejevederlaget beregnes forholdsmæssigt svarende til den nedsatte tid. Flere personer må gerne deles om plejevederlaget. Men det samlet plejevederlag kan ikke overstige 1,5 x det maksimale sygedagpengebeløb.  

Hvis den syge bliver indlagt eller kommer på hospice

Du bevarer retten til plejevederlag og orlov, hvis den syge er indlagt i kortere tid - op til ca. 14 dage. Det samme gælder hvis vedkommende kommer på midlertidigt ophold i en plejebolig / aflastning eller midlertidigt på hospice.

Som udgangspunkt falder plejevederlaget væk, hvis der er tale om længerevarende indlæggelse eller andet, men det vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde.

Ophør af plejeorlov

Når den syge dør, skal du give besked til Hjælpemidler og Visitation senest efter to hverdage. 

Du kan få udbetalt plejevederlaget i op til 14 dage efter dødsfaldet.

Hvis du er lønmodtager, skal du også senest to hverdage efter dødsfaldet meddele din arbejdsgiver, hvornår du kommer på arbejde igen.

 

Kontakt

Center for Voksne og
Sundhed

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 2000

E-mail