Hjælpemidler

Du har mulighed for at søge om forskellige former for hjælpemidler. Du kan læse mere om de forskellige typer af hjælpemidler, og andre oplysninger, nedenfor. ​

Vigtig information om at søge hjælpemidler

Alle borgere med en varig nedsat funktionsevne, og folkeregisteradresse i Ballerup, kan søge - uanset alder og økonomisk situation.                 Alle ansøgninger bliver vurderet ud fra lovgivningens kriterier. Når kommunen bevilger et hjælpemiddel, er det altid bedst og billigst egnet.   (Læs også om frit valgs ordningen nedenfor)

Det er vigtigt, at du ikke køber hjælpemidlet, før du har søgt og modtaget en afgørelse fra Hjælpemiddelteamet. Ellers risikerer du, at få afslag på hjælp eller støtte til hjælpemidlet via kommunen.

Du kan få yderligere råd og vejledning af Hjælpemiddelteamet. Du finder kontaktinformation i boksen til højre?                                                 Læs også om dine muligheder ved åbent hus på Hjælpemiddeldepotet.

Midlertidige hjælpemidler – ikke via kommunen

Du kan ikke få hjælp til midlertidige hjælpemidler via kommunen. Hospitalet kan i nogle tilfælde hjælpe med midlertidige hjælpemidler efter en skade eller indlæggelse.

Pjecer og gode råd

Hvor meget koster det at få et kropsbårent hjælpemiddel?

 • Ved nogle personlige hjælpemidler kan der blive tale om en egenbetaling, fx ved bevilling af ortopædiske sko. Men i de fleste tilfælde vil kommunen yde fuld støtte til hjælpemidlet.
 • Når du har fået bevilget et personligt hjælpemiddel, ejer du det selv.
 
Hvilke leverandører kan jeg vælge i mellem?
 • Ballerup Kommune har indgået leverandøraftaler på en række områder (fx stomi, injektionsmaterialer, ortopædiske sko og indlæg, skinner, bandager og støttestrømper).
 • Du kan vælge en anden leverandør, men du kan højest få refunderet et beløb, som svarer til den pris, som Ballerup Kommune har indgået leverandøraftale om.
 • Du kan risikere egenbetaling, når du vælger en anden leverandør end kommunens.
 
Hvordan ansøger jeg om hjælpemidlet?
 • Kropsbårne hjælpemidler søges digitalt - klik her
 • I forbindelse med ansøgningen, giver du tilladelse til, at kommunen kan indhente dokumentation og oplysninger fra andre instanser – fx din praktiserende læge.
 • Hjælpemiddelteamet foretager altid en konkret og individuel vurdering af, om du opfylder betingelserne for bevillingen.
 • Vær opmærksom på, at hjælpemidler normalt kun ydes, hvis der er givet en bevilling inden det anskaffes.
 • Hjælpen gives efter servicelovens § 112. Her kan du læse mere om loven.

Høreapparater og batterier søger du ikke hos kommunen.

Det er Regionen der står for området med høreapparater og batterier til høreapparater via private leverandører.

Kontakt derfor:

Region Hovedstaden - Koncern Praksis

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

Telefon: 3866 5000

Hvis du ikke ønsker at bruge en privat leverandør, kan du kontakte en audiologisk afdeling, på et offentligt hospital, direkte.

Hvordan søger jeg om høretekniske hjælpemidler?

Ballerup kommune har aftale med Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, vedrørende alle høretekniske hjælpemidler. Det betyder, at du selv skal kontakte dem direkte, hvis du har behov for et høreteknisk hjælpemiddel:

Kommunikationscentret - Høreafdelingen

Rygårds Allé 45

2900 Hellerup

Telefon: 4511 4700

Du kan efter aftale også træffe dem i Ballerup:

Høreafdelingen

Telegrafvej 5, opgang 1, 3. sal 

2750 Ballerup

Kommunikationscenteret finder sammen med dig, ud af hvilke høretekniske hjælpemidler du har brug for. Når I har fundet frem til de hjælpemidler som du vil få bedst gavn af, sender Kommunikationscenteret ansøgningen til Ballerup Kommune for dig, sammen med deres faglige indstilling.

Hvis dit høretekniske hjælpemiddel går i stykker, kan du søge Hjælpemiddelteamet om reparation. 

 

Hvordan søger jeg om syns- og kommunikationshjælpemidler?

Ballerup kommune har aftale med Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, vedrørende alle syns- og kommunikationshjælpemidler. Det betyder, at du skal kontakte dem direkte, for at søge om disse hjælpemidler:

Kommunikationscentret - Synsteamet

Rygårds Allé 45

2900 Hellerup

Telefon: 4511 4600

Kommunikationscenteret finder sammen med dig, ud af hvilke syns- eller kommunikationshjælpemidler du har brug for. Når I har fundet frem til de hjælpemidler du vil få bedst gavn af, sender Kommunikationscenteret ansøgningen til Ballerup Kommune for dig, sammen med deres faglige indstilling.

Hvis dit hjælpemiddel går i stykker, kan du søge Hjælpemiddelteamet om reparation. 

 

Hvad er et genbrugshjælpemiddel?

 • Et genbrugshjælpemiddel er et hjælpemiddel, som udlånes og genbruges via kommunen.
 • Hjælpemidlet har været brugt tidligere, men er efterfølgende er rengjort og istandsat, inden du låner det.

Hvem har ansvaret for hjælpemidlet?

 • Et hjælpemiddel er kun til personligt brug. Som låner er det dit ansvar at opbevare hjælpemidlet forsvarligt, rengøre og vedligeholde det. 
 • Du skal som hovedregel selv betale, hvis der er udgifter forbundet med brugen af hjælpemidlet.
 • Der er undtagelser fx hvis du har behov for mere end et sæt dæk og slanger om året til din kørestol, eller du skal have skiftet batteri på din elkørestol.
 • Kommunen er ikke ansvarlig, hvis du kommer til at gøre skade på andres ejendom fx med en elektrisk kørestol. Vi anbefaler derfor, at du giver besked til dit forsikringsselskab.

Hvad hvis mit hjælpemiddel går i stykker?

 • Du kan søge om reparation hos hjælpemiddelteamet. 
 • Hjælpemiddelteamet vurderer, om det kan betale sig at reparere eller om hjælpemidlet skal udskiftes.  
 • OBS! Som hovedregel skal du selv betale regningen, hvis du iværksætter en reparation, inden bevillingen er givet. Der er dog undtagelser, så kontakt os, hvis du har været i en situation, hvor det har været nødvendigt at få repareret dit hjælpemiddel, fordi du er helt afhængigt af det.

Hvordan søger jeg om et teknisk hjælpemiddel?

 • Du kan søge om tekniske hjælpemidler digitalt - klik her
 • Når du søger om visse hjælpemidler, skal du give tilladelse til, at kommunen kan indhente dokumentation og oplysninger fra andre instanser fx din praktiserende læge.
 • Hjælpemiddelteamet foretager altid en konkret og individuel vurdering af, om du opfylder betingelserne for bevillingen.
 • Hjælpen gives efter Servicelovens §§ 112 & 113. Her kan du læse mere om loven.

Ny lov om frit valg af hjælpemidler

 • Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om frit valg på hjælpemiddelområdet i kraft i henhold til Servicelovens § 112. Læs mere i højre side under Hjælpemiddelområdet, "Ny lov om frit valg af hjælpemidler og boligindretning".

Ved en boligindretning forstås bygningsmæssige ændringer, der er mur og nagelfaste, og som er nødvendige, for at gøre boligen bedre egnet til ophold for en person med en varig nedsat funktionsevne

I daglig tale kalder vi boligindretning for boligændring.

Boligændringerne må ikke have karakter af modernisering eller istandsættelse.

Hvem kan søge om en boligændring?

 • Alle borgere, der har folkeregisteradresse i Ballerup og som har en varig nedsat funktionsevne, kan søge om en boligændring uanset alder og økonomiske situation.
 • En boligændring kan kun bevilges på folkeregisteradressen.
 • Boligændringen kan fx være fjernelse af dørtrin, opsætning af håndgreb eller rampe til hoveddøren.
 • Du kan søge, uanset om du bor i lejebolig, andelsbolig eller ejerbolig.
 • Hvis du bor i lejebolig skal boligselskabet dog give tilladelse til boligændringen forud for bevillingen.

For at få hjælp til boligændring er der nogle forudsætninger, som skal være opfyldt:

 • Du kan søge, hvis boligen i væsentlig grad bliver bedre egnet til ophold for dig efter ændringen
 • Du kan søge, hvis det er nødvendigt for, at du kan opholde dig i dit hjem

Hvad koster det at få en boligændring?

 • Får du bevilget en boligændring vil den normalt være uden udgifter for dig.
 • I særlige tilfælde, hvor det er umuligt eller dyrt at lave boligændringen, kan kommunen evt. anvise en egnet bolig eller i sidste ende yde hjælp til flytning til en mere egnet bolig.

Hvordan søger du om en boligændring?

 • Du kan søge om en boligændring digitalt - klik her
 • Når du søger om en boligændring, skal du i nogle tilfælde give tilladelse til, at kommunen kan indhente dokumentation og oplysninger fra andre instanser, fx fra din praktiserende læge.
 • Hjælpemiddelteamet foretager altid en konkret og individuel vurdering af, om du opfylder betingelserne for bevillingen.
 • Vær opmærksom på, at boligændringen normalt kun ydes, hvis der foreligger en bevilling, inden ændringen sættes i værk.
 • Hjælpen gives efter Servicelovens § 116. Her kan du læse mere om loven.

Ny lov om frit valg af boligindretning
Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om frit valg på hjælpemiddelområdet i kraft i henhold til Servicelovens § 116. Læs mere i højre side under Hjælpemiddelområdet, "Ny lov om frit valg af hjælpemidler og boligindretning".

Hvad er et forbrugsgode og hvad er almindeligt indbo?

 • Et forbrugsgode er et produkt, som fremstilles og sælges med den almindelige forbruger for øje, og som kan købes i almindelig handel af hvem, som måtte ønske det.
 • Almindeligt indbo er indbo, der er så almindeligt, at en meget stor andel af danske hjem har det fx telefon, vaskemaskine, kaffemaskine m.m.

Hvem ejer forbrugsgodet?

 • Ved forbrugsgoder er der normalt en egenbetaling.
 • Støtten svarer til 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den ansøgte art. Du ejer herefter selv forbrugsgodet.
 • I særlige tilfælde hvor forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, kan det bevilges uden egenbetaling og som et udlån fra kommunens Hjælpemiddeldepot.
 • OBS! Forbrugsgoder der koster kr. 500.- eller mindre, skal du selv betale.

Hvad hvis mit forbrugsgode går i stykker?

 • Du skal selv sørge for og betale vedligeholdelse, reparation og evt. udskiftning af et bevilget forbrugsgode.
 • Går dit forbrugsgode i stykker kan der ikke bevilges reparation.

Hvordan søger jeg om et forbrugsgode?

 • For at få bevilget et forbrugsgode skal du være berettiget til at få bevilget et hjælpemiddel. Forbrugsgodet erstatter herefter hjælpemidlet.
 • Du kan søge om et forbrugsgode digitalt - klik her
 • Et forbrugsgode kan kun bevilges én gang.
 • Når du søger om visse hjælpemidler, skal du, via et underskrevet ansøgningsskema, give tilladelse til, at kommunen kan indhente dokumentation og oplysninger fra andre instanser fx din praktiserende læge.
 • Hjælpemiddelteamet foretager altid en konkret og individuel vurdering af, om du opfylder betingelserne for bevillingen.
 • Vær opmærksom på, at forbrugsgodet normalt kun ydes, hvis der foreligger en bevilling, inden det anskaffes.
 • Hjælpen gives efter Servicelovens §§ 112 & 113. Her kan du læse mere om loven.

Du kan søge om støtte til køb af en bil, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der: 

 • I væsentlig grad forringer din evne til at færdes uden bil
 • I væsentlig grad vanskeliggør din mulighed for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil
 • I væsentlig grad forhindrer dig i at gennemføre en uddannelse uden bil

Støtten kan bevilges i form af:

 • Lån til køb af bil
 • Afgiftsfritagelse
 • Bevilling af særlig indretning
 • Bevilling af særlig indretning på grund af krav i kørekortet

Der kan kun ydes støtte, hvis dit samlede kørselsbehov ikke kan tilgodeses gennem offentlige transportmuligheder som fx MOVIAS handicapkørsel og/eller bevilling af fx el-scooter eller 3hjulet knallert.

Støtten bevilges ud fra en helhedsvurdering, hvor bl.a. din alder, din helbredstilstand og øvrige forhold vurderes.

Hvordan søger jeg om støtte til køb af bil?

 • Du søger om støtte til køb af bil, særlig indretning og afgiftsfritagelse digitalt. Klik her.
 • Når du godkender ansøgningen accepterer du samtidig, at Hjælpemiddelteamet indhenter nødvendige oplysninger til sagsbehandlingen fra andre instanser.
 • Sagsbehandlingen kan være langvarig, da der meget ofte skal indhentes mange oplysninger fra eksterne specialister. Dette kan forlænge sagsbehandlingstiden med flere måneder.
 • Hjælpemiddelteamet behandler din ansøgning på baggrund af en grundig og uddybende samtale med dig.
 • Sagsbehandleren udfærdiger, på baggrund af alle indhentede oplysninger og dokumentation, en indstilling, som forelægges Ballerup Kommunes Bilstøttenævn. 
 • Det er Bilstøttenævnet der i sidste ende træffer afgørelse om din ansøgning vedrørende støtte til køb af bil.

Hvilke udgifter skal jeg selv betale?

 • Du skal i månedlige afdrag tilbagebetale ½-delen af det bevilgede lån over 6 år.
 • Der vil altid være en egen udgift til forsikringer, reparation og brændstofforbrug.
 • Ved bevilling ydes støtte til anskaffelse af den billigst egnede bil. Støtten ydes som et rentefrit lån på højest kr. 168.000 inkl. moms og leveringsomkostninger – 2012 sats – dog højest bilens købesum.
 • Bilen skal indregistreres i ansøgerens navn, uanset om det er en anden, der skal være chauffør.

Hvem opretter lånet?

 • Når du har fået bevilget bilstøtte, har købt bil og har fået godkendt slutsedlen, varetager Hjælpemiddelteamet de administrative opgaver i forbindelse med oprettelse af lån og gældsbrev, samt udregning af afdrag og afregning af dit billån.

Kan jeg få indrettet min bil efter mine behov?
Der kan ydes tilskud eller hjælp til nødvendig indretning af en bil, også selvom du ikke opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil.

Tilskud kan ydes, hvis:

 • Politiet har stillet krav om særlig indretning – krav i kørekortet
 • Hvis dine helbredsmæssige forhold taler for det, fx på grund af smertetilstande eller skånehensyn
 • Hvis det letter din adgang til og placering i bilen i væsentlig grad

Kan jeg få tilskud til et kørekort?

 • Hvis du ikke har kørekort, men selv ønsker at føre bilen, kan der i visse tilfælde ydes tilskud til, at du kan erhverve et kørekort.
 • Hvis du ikke selv skal føre bilen, skal du ved ansøgningen oplyse om, hvem der i så fald skal være chauffør.

Hvordan får jeg en invalideparkeringsplads ved min bolig?

 • Hvis du har brug for en invalideparkeringsplads tæt ved din bolig, skal du søge dit boligselskab om afmærkning.
 • Det er alene dit boligselskab, der afgør, om de vil reservere en plads til din bil. Det er også dem, der afgør, hvem der skal betale.
 • På offentlig vej, er det Ballerup kommune, der opretter invalideparkeringspladser.

Hvad er hjælpemideldepotet?

 • Hjælpemiddeldepotet er en del af Hjælpemiddelteamet.
 • Hvis Hjælpemiddelteamet bevilger dig et genbrugshjælpemiddel, vil det typisk blive udlånt fra Hjælpemiddeldepotet.
 • Udover udlån af hjælpemidler foretager depotets teknikere tilpasning, reparation og fremstilling af specielle hjælpemidler.
 • Hjælpemiddeldepotet kører de bevilgede hjælpemidler ud til borgerne i det omfang, de ikke selv er i stand til at hente dem.
 • En væsentlig opgave for Hjælpemiddeldepotet er at hente, rengøre og istandsætte hjælpemidler, som kommer retur til depotet, når borgeren ikke længere har behov for dem.

Adresse:
Hjælpemiddeldepotet ligger i samme bygning som kommunens materielgård:                                 
 
Energivej 50
2750 Ballerup
Find på kort

Åbent hus:

 • Hjælpemiddeldepotet har åbent hus tirsdag fra kl. 8:30 – 12:00.
 • Du skal komme inden kl. 11:30
 • Her kan du komme uden forudgående aftale, hvis dit hjælpemiddel ikke fungerer optimalt.
 • Personalet prøver at afhjælpe problemerne på stedet, men det kan forekomme, at der skal bestilles reservedele, så reparationen først kan ske på et senere tidspunkt.

Kontakt:

 • Du kan ringe til Hjælpemiddelteamet og afgive ønske om fx reparation af dit hjælpemiddel eller afhentning af hjælpemidler, som du ikke længere bruger.
 • Du vil efterfølgende blive kontaktet af Hjælpemiddeldepotet for aftale om tid og sted.

Leje/salg af hjælpemidler

 • Har du brug for at leje eller købe et hjælpemiddel, kan du finde de fleste Hjælpemiddelleverandører på internettet, eksempelvis via Hjælpemiddelbasen.

Hvad kan MOVIA Handicapkørsel bruges til?

 • MOVIA Handicapkørsel er en kørselsordning, der sikrer, at handicappede, der har svært ved at benytte almindelige offentlige transportmuligheder, kan blive kørt og fulgt sikkert fra dør til dør.
 • Vær opmærksom på, at du skal have fået bevilget et mobilitetshjælpemiddel fra kommunen, for at du kan blive kunde hos MOVIA Handicapkørsel – fx albuestokke, rollator eller kørestol.

Hvordan fungerer MOVIA Handicapkørsel?

 • Bruger du kørestol, bliver du kørt i minibusser, som har en lift.
 • Generelt har alle busserne trappemaskine, der gør det muligt at hente dig, selvom du bor i lejlighed uden elevator.
 • Du kan medbringe 2 stk. hjælpemidler.
 • Du kan bestille en tur fra 14 dage ned til to timer før, du skal ud at køre med undtagelse af den 24. december.
 • Generelt gælder det om at være ude i god tid, for der kan være udsolgt.
 • MOVIA Handicapkørsel er en del af den kollektive trafik, og du kan derfor ikke regne med at blive kørt den korteste vej til destination.

Hvordan ansøger jeg om ordningen?

 • Du skal søge Hjælpemiddelteamet om at komme med i kørselsordningen.
 • Du kan hente ansøgningsskemaet på Movias hjemmeside.
 • Hvis du ønsker at få tilsendt et ansøgningsskema i papir, kan du ringe til os eller skrive til os. Se kontaktoplysninger øverst til højre. 

Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om frit valg på hjælpemiddelområdet i kraft i henhold til Servicelovens § 112 og § 116.

Lovgivningen medfører, at borgerne har ret til at benytte en anden leverandør end den byrådet har indgået aftale med, medmindre hjælpemidlet er fuldstændig identisk med det borgeren ønsker at erhverve. 

Du kan først benytte dig af frit valgs ordningen efter at du har fået en bevilling fra hjælpemiddelteamet. 

 
Du skal søge om handicapparkeringskort hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Du finder ansøgningsskemaet på deres hjemmeside. Alternativt kan du ved henvendelse til Hjælpemiddelteamet få udleveret et ansøgningsskema på papir. 

Betingelser for at ansøge om handicapparkeringskort:

 • Kan få støtte til køb af bil efter Serviceloven
 • Har fået støtte til køb af bil inden for de sidste seks år
 • Er godkendt af regionen eller kommunen til at køre med trafikselskabernes individuelle handicapkørsel
 • Går meget dårligt eller har varig nedsat funktionsevne, som gør, at du har svært ved at arbejde eller gennemføre en uddannelse

Et handicapparkeringskort giver dig ret til at parkere steder, som er forbeholdt handicappede. Kortet skal ligge i bilens forrude, når du parkerer. Kortet udstedes til dig personligt, og du kan benytte det i hele EU.

Gyldighed:

 • Et udstedt handicapparkeringskort er gyldigt i 10 år, hvorefter du skal søge igen.
Særligt for handicapparkeringskort udstedt før 1. januar 2001:
(jf ny bekendtgørelse af 11. juni 2010 om parkeringskort)
 • Har du et handicapparkeringskort til din bil udstedt før 1. januar 2001, skal du være opmærksom på, at det ikke længere er gyldigt.
 • Det gamle invalideskilt kan du få udskiftet til det nye personlige parkeringskort mod at betale 250 kr. Du skal i den forbindelse henvende dig til Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Klagemulighed:

 • Der er indført mulighed for at klage over en afgørelse, som er truffet af Danske Handicaporganisationers Brugerservice efter den nye bekendtgørelse.
 • Du kan klage til Rigspolitichefen inden for en frist på 4 uger regnet fra den dag, hvor du har modtaget afgørelsen fra Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Ansøg om post til dør hos borgerservice. 

Andre sider i Hjælpemidler

Kontakt

Hjælpemidler &
Visitation


Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

44 77 17 17

E-mail