Ballerup bymidte

Ballerups nye banegårdsplads

Ballerup Bymidte skal være mere livlig og attraktiv. Både Kommunalbestyrelsen og borgerne har ønsker om en bymidte, der er mere livlig og grøn, og hvor trafik og asfalt nedtones. Der skal bygges flere boliger i bymidten, for på den måde understøttes både handelslivet, kulturlivet og brugen af den offentlige transport.

Banegårdspladsen, som tidligere var én stor busterminal, er første skridt. Den ligger midt i byen, men tidligere gav den ikke indtryk af, at der var en bymidte lige om hjørnet. Med støtte fra Realdania er busterminalen er nu lagt om, så den fylder mindre, og så der skabes sammenhæng mellem togstation, busholdeplads og bymidte - til gavn for de ca. 20.000 mennesker, der dagligt færdes på pladsen. Nu skal der bygges boliger på pladsen, og så skal selve pladsen gøres færdig med belægning, beplantning, belysning – og en vandkunst.

Derudover er en del andre projekter i bymidten i gang eller på vej, særligt boligbyggerier (fx Dommergrunden, Bydammen, Toftehaven), men også anlægsarbejder som fx omlægning af Centrumgaden i forbindelse med at der skal separatkloakeres (dvs. adskillelse af regnvand og spildevand) og anlæg af en ny indkørsel fra Hold-an Vej til parkeringsarealerne bag Meny.

Her på siden kan du følge med i alt det, der foregår i bymidten for tiden, og finde information både om praktiske forhold og om baggrunden for bymidtens udvikling.

1. juli 2020

Ny asfalt på parkeringspladsen ved Lindevænget

Mandag den 6. juli (uge 28) går entreprenøren i gang med at lægge asfaltslidlag på den asfalterede del af p-pladsen på Lindevænget. Arbejdet tager ca. en uge. Der vil stadig være stadig mulighed for at parkere på den del af p-pladsen, som har SF-stensbelægning, for den skal ikke asfalteres.

Vi har valgt at få arbejdet udført, mens der er sommerferie - så er der færre pendlere, der benytter p-pladsen, og der vil derfor være tilstrækkelig med pladser på den SF-stensbelagte del af p-pladsen.


16. juni 2020

Centrumgade vis.1

Centrumgaden skal omlægges – se her, hvordan den bliver

Til efteråret går Novafos A/S i gang med at grave i Centrumgaden for at lægge nye kloak- og regnvandsledninger. Ballerup Kommune benytter lejligheden, når gaden alligevel er gravet op, til at renovere gaden, så den bliver mere tidssvarende og oplevelsesrig.

I første omgang er det den nordlige ende af gaden, der skal omlægges, dvs. strækningen mellem Linde Allé og kirken. Næste etape mellem Linde Allé og Ballerup Centret omlægges bagefter.

I den nye udformning af Centrumgaden lægges der vægt på ophold og oplevelser. Gågaden skal både byde på muligheder for at handle, og for at opholde sig og nyde vejret og det liv, der udspiller sig i byen. Derfor vil der være zoner både til ophold, til leg og til udeservering ned igennem gaden, og der vil være vand at kigge på. Der vil også være steder, som kan udnyttes til events af forskellig art. Kirketorvet vil fortsat være stedet for de større arrangementer, som det allerede er tilfældet i dag.

Gågaden bliver mere grøn, idet der både kommer blomsterbede og nye træer, og den bliver anlagt, så der tages mere hensyn til tilgængeligheden for dårligt gående og svagtseende.

Der bliver etableret en ny og bedre belysning, både ’almindelig’ gadebelysning og effekt­belysning, fx til julebelysning eller ved andre særlige lejligheder.

Novafos’ kloakarbejder og omlægningen af 1. etape (gadens nordlige del) forventes at gå i gang til september og vare ca. 1½ år.


16. juni 2020

Udvidede muligheder for udeservering uden tilladelse

I denne corona-tid er der øgede krav til afstand mellem kunderne på cafeer, restauranter og barer, og der kan være et øget pladsbehov til udeservering.

Derfor stiller Ballerup Kommune frem til den 1. september 2020 ikke krav om at caféer, restauranter og barer indhenter en tilladelse til at stille borde, stole og bænke op i forbindelse med udeservering,  forudsat at nedenstående krav overholdes.

Hvis man ønsker udeservering efter den d. 1. september 2020, skal man sende en ansøgning via dette link: https://ballerup.dk/borger/trafik/vej-trafik/tilladelse-til-brug-af-vejareal-0/materielopstilling

Denne undtagelse gøres jf. Bekendtgørelse om særlig råden over vejareal BEK nr. 1475 af 03/12/2015 § 1 stk. 2+3.

Kravene for opsætning af udeservering er:

På Centrumgaden og Stationsvej må der ikke opsættes borde, stole og bænke (materiel) på kørebanen, der skal altid opretholdes en fribredde på 4,8 meter til brandvej.

På andre vej skal der altid friholdes et gangareal på minimum 1,3 meter på fortov, og der må ikke opstilles materiel på cykelsti eller vejareal.

På alle arealer er det ejer af restauranten, cafeen eller baren der er ansvarlig for, at materiellet ikke er til fare eller ulempe for trafikken eller laver skade på belægningen.


19. maj 2020

Nu skal der støbes belægning på Banegårdspladsen

Ballerup Kommune skal i gang med at anlægge 2. etape af den nye Banegårds­plads i Ballerup. Mellem det nye husbyggeri og Ballerup Station anlægges en plads med ny belægning, beplantning og belysning.

På pladsen vil der desuden blive anlagt en vandkunst, og der bliver sat bænke på pladsen.

I den nye bygning kommer der café/restaurant og butikker i stueetagen – og her vil der være udeservering, når pladsen er færdig.

Der bliver anlagt nye handicap-parkeringspladser, afsætningspladser og taxiholde­pladser mellem de nuværende busperroner og den nye plads foran biblioteket.

Hvornår sker det?

I uge 21 (fra d. 25 maj) går arbejdet med den nye belægning i gang. Belægningen skal støbes på stedet. Arbejdet påbegyndes ved hjørnet af biblioteket og Centrumgaden. Belægningen kan først afsluttes, når den nye bygning på pladsen er færdig. Vi regner med, at hele pladsen vil være færdiganlagt omkring midten af december i år.

Hvad betyder det for dig?

Mens arbejdet står på, vil der være adgang fra Centrumgaden til stationsbygningen på det nye fortov langs med biblioteket. Hvis du ikke kan klare trapperne ved biblioteket, kan du i stedet gå langs husbyggeriet og via en af busperronerne (se illustration nedenfor).

Når biblioteket åbner igen efter corona-krisen, vil man også kunne gå den vej igennem og eventuelt benytte elevatoren i biblioteket.

Grus-parkeringspladsen foran fiskebutikken vil blive nedlagt i forbindelse med anlægsarbejdet. Vi henviser til parkering ved det gamle posthus og parkeringspladsen på Lindevænget. Her findes også handicap-parkeringspladser.

Her kan du gå (vist med røde pile):

belægn.ill maj20

Nedenfor kan du se projektets etaper; første etape, som omfattede busterminalen, blev gennemført i 2017-18.

etape-illustration
7. april 2020

Sct. Jacobsvej spærret for køretøjer

Fra tirdag den 14. april er Sct. Jacobsvej i Ballerup spærret for køretøjer. Adgang for køretøjer til Centrumgaden skal i perioden ske fra Linde Allé. Arbejdet forventes at være færdigt midt i maj måned.

Vand- og spildevandsselskabet Novafos er færdige med gravearbejde bag Meny i Ballerup. Efter påske rykker Novafos og gravearbejdet derefter videre mod Sct. Jacobsvej.

Det betyder, at Sct. Jacobsvej fra 14. april vil være spærret for køretøjer. Køretøjer har i perioden adgang til Centrumgaden fra Linde Allé. De automatiserede pullerter i Centrumgadens nordlige del vil derfor i samme periode være nedsænket.

Som fodgænger eller cyklist har du stadig mulighed for at bruge Sct. Jacobsvej, mens gravearbejdet står på.

sct.Jac.vej spærret

Kort over området. Det blå område viser arbejds- og graveareal. De grønne linjer viser, hvor du kan gå.


24. marts 2020

Taxaerne flytter holdeplads

Fra april måned i år bygges der på  par­keringspladsen ved Bydammen (bag Apoteket), og taxaer vil i stedet holde på den anden side af Bydammen ved det tidligere posthus. De kan også fortsat holde på den anden side af banen ved Ballerup Centret. Holdepladserne er vist med gule stjerner nedenfor.

Når den nye banegårdsplads bliver helt færdig, flyttes taxa-holdepladserne derhen, tættere på stationen.

Taxa-kort marts 2020


19. februar 2020

Der skal graves på Linde Allé mellem Centrumgaden og Hold-an Vej (uge 9)

Arbejdet med separatkloakering fortsætter i bymidten. Novafos' entreprenør går i gang i uge 9 med at grave på den del af Linde Allé, der ligger parallelt med Hold-an vej. Der skal nedgraves en ledning fra Linde Allé op til og med Sct. Jacobsvej. Arbejdet laves i etaper, således at der under hele anlægsarbejdet er adgang til bagindgangene til ejendommene på Centrumgaden og til den store parkeringsplads bag ved  Meny.

Første etape er i syd hvor der lukkes for adgang fra syd (Linde Allé) men fortsat vil være adgang til området fra Sct. Jacobsvej. Senere byttes der om, således at der lukkes ved Sct. Jacobsvej med adgang fra Linde Allé

Bydammen spærres for trafik – undtagen busser - i fire nætter (uge 11)

Novafos’ arbejde med at separatkloakere ved Bydammen er nået så langt, at entreprenøren snart skal grave på tværs af Bydammen fra Ahornsvej til Lindevænget. Arbejdet er planlagt til uge 11 (dvs. anden uge i marts), og det betyder, at Bydammen vil være spærret for al trafik - undtagen busser i rute - i fire aftener/nætter i tidsrummet fra kl. 21:00 til 05:00. Om dagen er Bydammen åben for trafik. Entreprenøren vil forsøge at begrænse støjen mest muligt.

Vi beklager de ulemper, som gravearbejderne måtte medføre.

ill lukn bydamg + sct.jac. forår2020


23. januar 2020

Gravearbejder ved Ahornsvej.

Mandag den 27. januar (uge 5) går forsyningsselskabet Novafos i gang med at grave ved Ahornsvej. Det sker som led i den separatkloakering, der foregår i bymidten i disse år, hvor formålet er at adskille regnvand og spildevand (kloak) for at fremtidssikre mod store regnhændelser. Arbejdet betyder, at parkeringspladsen ved Ahornsvej (område E på kortet nedenfor) vil være afspærret. Man kan fortsat parkere på resten af parkeringspladsen ved Bydammen (område F).

p i bymidten jan20

Arbejdet tager ca. 4 uger. Parkeringspladsen ved Ahornsvej (E) vil ikke komme i brug igen, da arealet fremover skal anvendes til andre formål. Der henvises til parkeringspladser på Lindevænget (A) og bag rådhuset på Hold-an Vej 7 (B)  - begge steder er der parkering uden tidsbegrænsning - samt bag det tidligere posthus.

Gravearbejder i Bydammen

Mandag den 3. februar (uge 6) går Novafos i gang med også at grave i Bydammen. Det betyder, at Bydammen indsnævres, men der kan fortsat både køre biler og busser i begge retninger.

Arbejdet her forventes at vare ca. 6 uger.

Hvis du har spørgsmål til anlægsarbejdet, kan du kontakte projektleder Anders Valentin på telefon 44 20 80 00 eller på anv@novafos.dk


12. december 2019

Samlet status

Husbyggeriet på Banegårdspladsen er i fuld gang, og huset forventes at stå færdigt inden udgangen af 2020.

Når de udvendige byggearbejder er afsluttet, kan kommunen gå i gang med etableringen af belægning og beplantning på Banepladsen. 

Du kan læse om hele Banegårdsprojektet ('Kickstart-projektet') her: www.ballerup.dk/banegardspladsen

Boligbyggeriet ved Bydammen forventes at gå i gang i april 2020, og her forventes byggeriet at vare ca. 1½ år.

Forsyningsselskabet Novafos skal separatkloakere i bymidten - det vil sige at regnvand og spildevand, som i dag løber i samme rør, fremover skal løbe i separate rør. Det er med til at fremtidssikre bymidten i forhold til fremtidige kraftige regnhændelser. Arbejdet omfatter både omlægning af rør i Centrumgaden og i de omkringliggende gader. Nærmere informationer vil følge, når tidsplanen er lagt fast. De berørte beboere og butiksdrivende vil få direkte information fra Novafos.

I forbindelse med, at Novafos graver i Centrumgaden, vil kommunen gennemføre en omlægning og renovering af gaden. Nærmere information følger, når tidsplanen ligger fast.

...

6. marts 2019

Afsætning og handicapparkeringspladser ved biblioteket & parkeringspladserne bag posthuset

Den sidste asfalt er lagt ud og afsætning og handicapparkering er mulig ved biblioteket. Der er adgang fra Linde Alle. 

Parkeringspladserne bag posthuset kan nu også benyttes. Man får adgang til parkeringspladserne fra Bydammen, og der er 3-timers parkering.

Når det holder op med at regne, og der samtidig er lidt varme i vejret, så vil vores entreprenør afstribe de sidste parkeringsbåse.

 

Info om p ved posthus - marts19

 


29. januar 2019

Parkeringsforhold omkring Banegårdspladsen

Nu hvor den nye busterminal står færdig, og byggearbejdet på den kommende plads foran biblioteket endnu ikke er gået i gang, bliver der anlagt nogle midlertidige pladser til handicap-parkering og afsætning (Kiss-and-Ride) foran biblioteket.

Nedenfor kan du se, hvordan parkeringssituationen er nu, og hvordan den bliver, når Banegårdspladsen er helt færdig.

Parkering på Banegårdspladsen januar 2019

 

parkering på færdig Banegårdsplads


Det har været nødvendigt at nedlægge de parkeringspladser, som tidligere har været på banegårdspladsen.

Til erstatning har kommunen anlagt flere nye parkeringspladser i bymidten: en på Rolighedsvej; en på Linde Allé ved Hold-an Vej, og på p-arealerne ved det tidligere posthus. Desuden er p-arealerne på Lindevænget (ved banen) blevet opgraderet og forøget. Endelig er der tilført p-pladser i den midlertidige indsnævring af Hold-an Vej.

Handicap-parkering

Der findes handicap-parkeringspladser ved Bydammen/Linde Allé og på den nye p-plads ved Linde Allé/Hold-an Vej. Der findes ligeledes handicap-pladser på den anden side af banen ved Netto.

Derudover er der etableret midlertidig handicap-parkering og afsætning (kiss-and-ride) foran biblioteket.

Når Banegårdspladsen er færdig, vil der igen være mulighed for handicapparkering tæt på stationen ved den nye plads foran biblioteket.

Hvor kan jeg sætte en kørestolsbruger af ved toget?

Indtil Banegårdspladsen er færdig, kan du sætte kørestolsbrugere af på den midlertidige afsætningsplads på grusarealet foran biblioteket,samt på parkeringsarealet ved Bydammen (bag Lidl) eller på Banetoften syd for banen. Her findes også handicap-parkeringspladser.

Du kan også sætte passagerer af på Lindevænget (for enden af det tidligere posthus).

Når Banegårdspladsen er helt færdig, vil der igen være afsætningspladser ('kiss-and-ride') og handicap-parkeringspladser nærmere på stationen, ved den nye plads foran biblioteket.

Hvordan med taxaer?

I den periode, hvor banegårdspladsen omlægges, har taxaerne ikke faste holdepladser.

Fra april måned 2020 bygges der på par­keringspladsen ved Bydammen (bag Apoteket), og taxaer vil derfor skulle holde på den anden side af Bydammen ved det tidligere posthus. De kan også holde på den anden side af banen ved Ballerup Centret. Disse midlertidige holdepladser er vist med gule stjerner nedenfor.

Taxa-kort marts 2020

Når den nye busterminal er færdig, vil der igen være faste taxaholdepladser ved stationen.

Boligbyggeri på Banegårdspladsen (2019-2020)

Ny belægning og beplantning på Banegårdspladsen (senest 2021; præcis tidsplan afhænger af boligbyggeriet på pladsen)

Boligbyggeri ved Bydammen (2020-2021)

Ny indkørsel fra Hold-an Vej til p-arealerne bag Meny (2020)

Separatkloakering (dvs. adskillelse af regnvand og spildevand), udføres af Novafos (2020-21)

Omlægning af Centrumgaden, i forbindelse med separatkloakeringen (2020-21)

Visionskampagne 2007

Vision 2020 kampagnen blev gennemført i 2007 og viste, at der er en opfattelse af, at trafikken dominerer og forstyrrer for meget i Ballerup Bymidte. Der blev dengang efterlyst metoder til at camouflere trafikken og til at afvikle den mere smart og smertefrit, sådan at der er plads til at udfolde sig i Bymidten.

Idékonkurrence 2010

Kommunalbestyrelsen gennemførte i 2010 en idékonkurrence om Ballerup Bymidte. Konkurrencen blev fulgt tæt af et stort antal borgere og interessenter. Tre arkitekt-teams kom med forslag til, hvordan Ballerup Bymidte – fra Rådhuset til Baltoppen – kan udvikles til en levende by. Der blev ikke kåret et egentligt vinderprojekt, men alle tre konkurrencebidrag indeholdt gode idéer og brugbare strategier, som vi kan plukke fra og lade os inspirere af fremover.

Efter konkurrencens afslutning vedtog Kommunalbestyrelsen dokumentet Rammer og Handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte: Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup bymidte (2011). Her udstikkes rammerne for de kvaliteter, vi ønsker at opnå i Ballerup Bymidte.

Kickstart-projektet

I 2014 udarbejdede Kommunen i samarbejde med Gehl Architects en såkaldt Kickstart-rapport om bymidten. Rapporten  dannede grundlag for en ansøgning til Realdania om støtte til et projekt, der skulle 'kickstarte' en udvikling i Ballerup Bymidte, nemlig Banegårdspladsen. Projektet opnåede støtte fra Realdania på 25 mio. kr.

Arkitektkonkurrence 2016

I februar 2016 udskrev Ballerup Kommune i samarbejde med Realdania en konkurrence om Banegårdspladsens udformning PDF ikon Kickstart Ballerup - arkitektkonkurrence om Banegårdspladsen (2016). Vinder af arkitektkonkurrencen om en ny banegårdsplads i Ballerup blev SLA A/S med underrådgivere Holscher Nordberg Architects A/S samt Atkins Danmark A/S.

Omlægning af busterminalen 2017-2018

Busterminalen blev omlagt i perioden oktober 2017 - december 2018. Herefter fylder busserne kun 3/5 af, hvad de gjorde tidligere, og dermed er der blevet areal til overs til en egentlig banegårdsplads foran stationen og biblioteket.

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

Send sikker besked

E-mail