Kommunalbestyrelsen

28.01.2019 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Irene Jørgensen (A) - Afbud
 • Allan Kristensen (C) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Udmøntning af "Aftale om budget 2019".

  Bilag
  1 bilag

   
 2. Athena Partners har købt grunden på Banegårdspladsen i Ballerup og opfører den besluttede bygning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 74

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en ændring i bemyndigelsen til at underskrive dokumenter i henhold til styrelseslovens § 32.

 

Ændringerne er en følge af ansættelsen af centerchef for Økonomi og Styring, Karsten Fey Kristiansen, pr. 1. december 2018.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på det konstituerende møde den 13. december 2017 at bemyndige et antal personer til sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene at underskrive nærmere angivne dokumenter.

 

Bemyndigelsen skal ses i sammenhæng med, at de pågældende personer har ansvaret for varetagelsen af opgaverne omhandlende køb og salg, optagelse af lån og garantiforpligtelser, hvor særlig underskriftsbemyndigelse af dokumenter er påkrævet.

 

Hjemmel: Lov om kommunernes styrelse, § 32.

 

Sagsfremstilling

Den 1. december 2018 tiltrådte Karsten Fey Kristiansen som centerchef for Økonomi og Styring. I den forbindelse foreslår administrationen, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Karsten Fey Kristiansen til at underskrive dokumenter efter styrelseslovens § 32.

 

Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen.

 

Alle personer skal være personligt udpegede af Kommunalbestyrelsen, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen.

 

Følgende personer er i dag bemyndiget af Kommunalbestyrelsen:

 • Kommunaldirektør Eik Møller
 • Direktør Mette Vaaben Mortensen
 • Direktør Carsten Riis
 • Vicekontorchef Bo Clausen, Sekretariatet for Politik og Borgerservice
 • Juridisk konsulent Silje Victoria Juel Rubæk, Sekretariatet for Politik og Borgerservice.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Det godkendes, at Karsten Fey Kristiansen, centerchef for Økonomi og Styring, bemyndiges til fra den 29. januar 2019 at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd), jf. styrelseslovens § 32.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab har sendt ansøgning om ændring af skema B for de nye boliger i afdeling Ellebo i Ballerup.

 

Det var oprindelig planen at bygge 52 nye boliger, dels som tagboliger på afdeling Ellebos fire blokke, samt ved at bygge en ekstra opgang på den blok, der ligger ud mod Baltorpvej.

 

Da det har vist sig, at bygningerne ikke kan bære tagboliger, herunder at to blokke søges nedrevet, ændres projektet til alene at omfatte 12 boliger på blok 3.

 

Denne indstilling, hvor projektet ændres til 12 boliger, erstatter den tidligere godkendelse af skema B den 27. februar 2017, hvor der blev godkendt opførelse af 52 boliger på i alt 4.998 m2.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2017 skema B for opførelse af 52 nye boliger i afdeling Ellebo.

 

I samme møde godkendte Kommunalbestyrelsen en sag om renovering af de fire blokke i afdeling Ellebo.

 

Kommunalbestyrelsen skal, jf. kapitel 9 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger, godkende skema B inden byggeriet kan sættes i gang. Endvidere skal alle væsentlige projektændringer godkendes. 

 

Afdeling Ellebo er beliggende på Baltorpvej 39-91 i Ballerup. Boligerne er opført i 1963 og består af fire blokke i fire etager med i alt 284 boliger på i alt 19.696 m2.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Ejendomsselskab søger om at ændre skema B for nybyggeri af de planlagte nye boliger i afdeling Ellebo.

 

I februar 2017 blev skema B for 52 nye boliger på i alt 4.998 m2, godkendt. Den samlede anskaffelsessum beløb sig til 120.150.808 kr.

 

Det var planen at opføre boligerne sideløbende med at blokkene blev renoveret. Renoveringen blev sat i gang i april 2017.

 

Da det har vist sig, at der er store udfordringer med bl.a. gamle bygningsfejl i fundamenterne, bliver det alene muligt at opføre 12 nye boliger på taget af blok 3.

 

De nye boliger opføres med samme facadeudtryk, således at blok 3 får et ensartet udtryk.

 

De nye boliger opføres efter reglerne i BR2020 samt Nordic Builts principper om bæredygtigt byggeri.

 

Det bliver 6 stk. 2-rums boliger på 67,5 m2 og 6 stk. 3-rums boliger på 102,5 m2, i alt 1.020 m2.

 

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 24.520.718 kr., det svarer til ca. 24.040 kr. pr. m2.

 

Maksimumsbeløb for familieboliger i 2017 22.890 kr. pr. m2
Energitillæg for etageboliger 1.150 kr. pr. m2
I alt 24.040 kr. pr. m2

 

Anskaffelsessum Udgift
Grundudgifter 89.000 kr.
Entrepriseudgifter 19.563.200 kr.
Omkostninger 4.501.518 kr.
Gebyrer 367.000 kr.
I alt 24.520.718 kr.

 

Finansiering  Beløb
Realkreditlån 21.578.232 kr.
Kommunal grundkapital 2.452.072 kr.
Beboerindskud 490.414 kr.
I alt 24.520.718 kr.

 

Husleje

Huslejen forventes at blive 1.118 kr. pr. m2, det er samme niveau som ved godkendelsen af skema B i februar 2017. Hertil kommer forbrugsudgifter til varme og vand.

 

Husleje eksempler Månedlig husleje uden forbrug Indskud
2 rums boliger på 67,5 m2 6.289 kr. 32.454 kr.
3 rums boliger på 102,5 m2 9.550 kr. 49.281 kr.

 

Boligerne forventes at være klar til indflytning i maj 2019.

 

Center for By, Erhverv og Miljø vurderer, at projektet lever op til reglerne i lov om almene boliger og bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ved behandlingen af skema B i februar 2017 blev der godkendt et kommunalt grundkapitallån på 12.015.081 kr. Lånet er afregnet til Ballerup Ejendomsselskab.

 

Det kommunale grundkapitallån til 12 nye boliger på 1.020 m2 beløber sig til 2.452.072 kr.

 

Når projektændringen af skema B er godkendt, vil Landsbyggefonden opkræve det overskydende grundkapitallån hos Ballerup Ejendomsselskab og det tilbagebetales efterfølgende til Ballerup Kommune. 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Skema B for opførelse af 12 nye familieboliger i afdeling Ellebo på Baltorpvej i Ballerup, med en samlet anskaffelsessum på 24.520.718 kr. godkendes.
   
 2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 21.578.232 kr., beboerindskud på 490.414 kr. og kommunalt grundkapitallån på 2.452.072 kr. godkendes.
   
 3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
   
 4. Den foreløbige husleje uden forbrugsafgifter godkendes med en gennemsnitlig leje på 1.118 kr. pr. m2 årligt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2018 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Årsregnskaber og revisionsprotokollater for IT-Forsyningen I/S blev godkendt på bestyrelsesmøderne henholdsvis den 18. marts 2016 og den 27. marts 2017. Regnskaberne er uden anmærkninger og forbehold.

 

Årsregnskaberne for 2015 og 2016 for IT-Forsyningen I/S forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse nu, da de ved en fejl ikke tidligere er blevet forelagt til godkendelse.

 

Baggrund

Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S.

 

Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jf. punkt 14.3, at årsregnskaberne skal forelægges til godkendelse i kommunalbestyrelserne i de tre interessentkommuner.

 

Efterfølgende indsendes regnskaberne til Ankestyrelsen, som bl.a. fører tilsyn med kommunernes revision af § 60-selskaber. Ankestyrelsen har gjort opmærksom på, at den ikke har modtaget regnskaberne for 2015 og 2016.

 

Ankestyrelsen henviser til bestemmelserne i styrelsesloven, § 45, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen i et møde træffer afgørelse om regnskabets godkendelse. Denne bestemmelse gælder også for kommunale fællesskaber, herunder § 60-selskaber.

 

Sagsfremstilling

Årsregnskaberne og revisionsprotokollaterne for 2015 og 2016 for IT-Forsyningen I/S blev fremlagt på bestyrelsesmøderne henholdsvis den 18. marts 2016 og den 27. marts 2017 og blev efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S. Årsregnskaberne for 2015 og 2016 for IT-Forsyningen I/S er ved en fejl ikke tidligere er blevet forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

 

Regnskaberne er uden anmærkninger og forbehold.

 

Revisionen har dog følgende forhold, som er af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskaberne:

 

Regnskabet for 2015

Der er i 2015 igangsat en proces for etablering af detaljerede forretningsgange og interne kontroller, der forebygger og opdager fejl i årsregnskabet, som er fortsat i 2016, ligesom der fra sommeren 2015 har været fokus på økonomistyring og opfølgning.

 

Det er revisionens konklusion, at der er etableret en velfungerende økonomistyring, men at der fortsat er enkelte områder, hvor forretningsgangene og de tilhørende beskrivelser og interne kontroller kan forbedres.

 

Regnskabet for 2016

Der blev i 2015 igangsat en proces for etablering af detaljerede forretningsgange og interne kontroller, der forebygger og opdager fejl i årsregnskabet, og denne er forsat i 2016.

 

Det er revisionens konklusion, at der er etableret en velfungerende økonomistyring, men at der fortsat er enkelte områder, hvor forretningsgangene og de tilhørende beskrivelser og interne kontroller kan forbedres. Endelig afklaring heraf er iværksat i første kvartal 2017.

 

Regnskabet for 2017 har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2018. Her bemærkede IT-Forsyningen I/S om forbedring af enkelte afstemninger (Bank, Debitor og Kreditor), at de har modtaget rådgivning fra Deloitte, samt at der er foretaget afstemninger, og at disse er dokumenteret bedre.

 

Bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S har meddelt ejerkommunerne, at der nu er sikret sammenhæng mellem ejerkommunernes og selskabets budget- og regnskabsprocesser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Årsregnskabet for 2015 for IT-Forsyningen I/S godkendes, og revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet godkendes.
   
 2. Årsregnskabet for 2016 for IT-Forsyningen I/S godkendes, og revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal godkende korrigeret budget 2019 for IT-Forsyningen I/S.

 

Budgettet er fremlagt på bestyrelsesmødet den 23. november 2018, hvor det blev godkendt af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

 

Baggrund

Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Den 1. september 2018 er selskabet udvidet med Allerød Kommune.

 

Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jf. punkt 13.1-3, at budget skal forelægges til godkendelse i de fire interessentkommuner.

 

Hjemmel: Styrelsesloven, § 60.

 

Sagsfremstilling

IT-Forsyningens budget for 2019 blev behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2018.

 

Budgettet var fremskrevet med KLs vægtede fremskrivningsprocent og var fremskrevet på basis af budget 2018 efter den 3 pct. besparelse, som IT-Forsyningen I/S var blevet pålagt. Dvs. at IT-Forsyningen I/S også i 2019 har indarbejdet en besparelse på 1,5 mio. kr. Det fremlagte budget var i balance inden for de gældende budgetrammer.

 

I samme forbindelse blev det oplyst, at der ville komme et korrigeret budget i forbindelse med Allerød Kommunes indtræden i IT-Forsyningen I/S den 1. september 2018.

 

Dette budget er nu modtaget og forelægges hermed til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Budgettet er korrigeret for Allerød Kommunes indtræden og fordelt på de fire kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Af budgettet for 2019 fremgår de respektive interessentkommuneres betaling fordelt på basisydelse, abonnement samt andre ydelser. Herudover rummer budgetforslaget ingen øvrige økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Det korrigerede budget 2019 for IT-Forsyningen I/S godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Enhedslisten ønsker, med vedtagelsen af en udtalelse på KLs Delegeretmøde 2019, at bakke op om KLs bestyrelse i økonomiforhandlingerne med staten, og ved dens arbejde med at få indflydelse på den kommende revision af budgetloven.

 

Baggrund

Hvert år indgår regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi. Siden 2014 har denne aftale været underlagt budgetloven og de tilhørende sanktionsregler.

 

Budgetloven medfører bl.a., at finansministeren kan beslutte at tilbageholde statstilskud, det såkaldte betingede bloktilskud, til kommunerne, hvis de kommunale budgetter under ét ikke overholder den indgåede aftale mellem regeringen og KL.

 

Sagsfremstilling

Enhedslisten mener at de kommunale budgetter er så pressede, at kommunerne ofte tvinges til en uhensigtsmæssig økonomistyring, hvor en lille overskridelse kræver, at den enkelte kommune sætter ind med det samme, uanset om det er hensigtsmæssigt på langt sigt, blot for at undgå at rammerne overskrides.

 

Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse er tilhængere af det kommunale selvstyre og mener, at skiftende regeringer har taget så meget økonomisk magt, at kommunernes selvstyre reelt bliver kompromitteret, hvis vi giver os yderligere på vores økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Enhedslisten indstiller følgende:
 

Ballerup Kommune ønsker følgende udtalelser sat til afstemning:

 1. KLs delegeretmøde bakker KLs bestyrelse op i dens anstrengelser for at sikre en økonomiaftale for 2020, som indskrænker sanktionsmulighederne.
   
 2. KLs delegeretmøde bakker KLs bestyrelse op i dens anstrengelser for at sikre en revision af budgetloven, som indskrænker sanktionsmulighederne.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstilles ikke til godkendelse Ali Abbasi (Ø) og Ulrik Falk-Sørensen (F) indstiller til Kommunalbestyrelsen, at forslaget godkendes.

Beslutning

Enhedslistens forslag:

 

For stemte 3: Ø og F

Imod stemte 21: A, V og O

 

Forslaget er faldet.

 

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune bakker op om KL's bestyrelses arbejde for at sikre kommunerne i Danmark bedre betingelser for at levere borgernær velfærd, herunder bestyrelsens arbejde for ved de årlige budgetforhandlinger med regeringen at sikre videre og mere fleksible rammer for kommunernes drift.

 

Sanktionslovgivningens skarpe rammer giver, som den er i dag, øget risiko for, at der tages uhensigtsmæssige beslutninger på længere sigt.

 

For stemte 22: A, V, O og F

Imod stemte 2: Ø

 

Forslaget er vedtaget.

Indhold

Sammendrag

Enhedslisten ønsker, at Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune opfordrer KLs Delegeretmøde til at vedtage en række udtalelser, der opfordrer Folketinget til at foretage ændringer i budgetloven, der skal skabe mulighed for, at kommunerne kan optimere deres økonomistyring.

 

Baggrund

Budgetloven giver på nuværende tidspunkt kommunerne et snævert handlerum, dette bør udvides i forbindelse med den forestående evaluering af budgetloven. Derfor ønsker Enhedslisten, at kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune viderebringer forslag til ændringer af budgetloven via en udtalelse ved det kommende KL Delegeretmøde.

 

Sagsfremstilling

Med henblik på at forbedre kommunernes muligheder for at planlægge drifts- og anlægsopgaver langsigtet foreslår Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse, at:

 

KLs Delegeretmøde vedtager en fælles udtalelse, der opfordrer Folketinget til at lave en række ændringer af budgetloven, der skal forbedre kommunernes handlerum for at planlægge drifts- og anlægsopgaver:

 1. KLs Delegeretmøde vedtager en udtalelse, der opfordrer Folketinget til at indføre en automatisk demografisk regulering af driftsrammen. På den måde vil kommunerne kunne få et reelt økonomisk grundlag for at opretholde velfærden.
   
 2. KLs Delegeretmøde vedtager en udtalelse, der opfordrer Folketinget til at indføre flerårige budgetrammer, det vil gøre det muligt for kommunerne at planlægge med investeringer, der tager hånd om fremtidige udfordringer og dermed håndterer udgiftspresset på længere sigt.
   
 3. KLs Delegeretmøde vedtager en udtalelse, der opfordrer Folketinget til at indføre en undtagelse fra servicerammen for investeringer, der laves for at give besparelser på de udgifter, der ligger udenfor servicerammen, fx på beskæftigelsesområdet.
   
 4. KLs Delegeretmøde vedtager en udtalelse, der opfordrer Folketinget til at indføre en undtagelse fra anlægsrammen for investeringer i energibesparelser og andre forebyggende tiltag imod klimaforandringerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Enhedslisten indstiller følgende:


Ballerup Kommune ønsker, at budgetloven bliver behandlet på KLs delegeretmøde 2019, hvor følgende udtalelser ønskes sat til afstemning:

 1. Den demografiske udvikling presser den kommunale økonomi, derfor støtter KLs delegeretmøde KLs bestyrelse i arbejdet for at indføre en automatisk demografisk regulering af driftsrammen.
   
 2. Kommunernes etårige budgetrammer gør det unødigt besværligt at lave langsigtet økonomistyring, der tager hånd om udgiftspresset på længere sigt. Derfor støtter KLs delegeretmøde KLs bestyrelse i at opfordre Folketinget til at indføre flerårige budgetrammer.
   
 3. Nogle enkelte udgiftsområder, hovedsageligt beskæftigelsesområdet, ligger udenfor servicerammen. Hvis en kommune investerer i området, med henblik på at spare ressourcer på den lange bane, kan der være modsatgående incitamentstrukturer, i og med at der bliver brugt servicerammeressourcer på noget, der ikke vil give et serviceramme-”afkast”. Dette skal der gøres op med, derfor bakker KLs Delegeretmøde KLs bestyrelse op i indsatsen for at få indført undtagelser fra servicerammen for investeringer, der laves for at give besparelser på de udgifter, der ligger udenfor servicerammen, fx på beskæftigelsesområdet.
   
 4. Folketinget har vedtaget en række klimamål. For at kommunerne aktivt kan medvirke til, at disse nationale mål nås, er det nødvendigt med væsentlige investeringer, som risikerer yderligere at belaste vores allerede pressede anlægsramme. KLs Delegeretmøde bakker derfor KLs bestyrelse op i arbejdet for at få indført en undtagelse fra anlægsrammen for investeringer i energibesparelser og andre forebyggende tiltag, der skal bidrage til at nå de nationale klimamål.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstilles ikke til godkendelse Ali Abbasi (Ø) og Ulrik Falk-Sørensen (F) indstiller til Kommunalbestyrelsen, at forslaget godkendes.

Beslutning

Enhedslistens forslag:

 

For stemte 3: Ø og F

Imod stemte 21: A, V og O

 

Forslaget er faldet.

 

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune støtter KL's bestyrelses arbejde med at udvide kommunernes økonomiske rammer i takt med den demografiske udvikling, hvor kommunerne må forvente massive øgede udgifter de kommende år. På samme måde er det godt, at KL's bestyrelse er i dialog med regeringen om muligheden for flerårlige budgetter.

 

KL's bestyrelse har flere gange påpeget uhensigtsmæssigheder i forhold til, hvad der er indenfor og uden for service- og anlægsramme. Vi støtter bestyrelsens fortsatte bestræbelser på at skabe sammenhæng i rammer mellem mulige investeringer og besparelser, samt på anlægsrammen at udskille køb af ejendom, samt give bedre mulighed for grønne investeringer, der har såvel økonomisk som klimamæssige potentialer.

 

For stemte 22: A, V, O og F

Imod stemte 2: Ø

 

Forslaget er vedtaget.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 27. november 2017 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Forslag til revideret Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

Baggrunden for ændringerne i Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune er et politisk ønske om at udvide Økonomiudvalget fra 9 til 11 medlemmer.

 

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger forslag til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune. Ændringen omfatter en udvidelse af Økonomiudvalget fra de nuværende 9 medlemmer til 11 medlemmer. Hensigten med udvidelsen er at sikre, at alle partier er repræsenteret i Økonomiudvalget. Udvidelsen ønskes foretaget for indeværende valgperiode.

 

Da det ikke er muligt at sætte tidsbegrænsning på udvidelsen, vil administrationen i efteråret 2021, umiddelbart inden kommunalvalget, forelægge forslag til ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune, hvor antallet af medlemmer i Økonomiudvalget igen reduceres fra 11 til de nuværende 9.

 

Ud over ovenstående ændring har administrationen foretaget en konsekvensrettelse i styrelsesvedtægten, da det kriminalitetsforbyggende arbejde, herunder SSP, ligger under Økonomiudvalget.

 

Den nye styrelsesvedtægt skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 28. januar 2019 og 25. februar 2019. Hvis styrelsesvedtægten godkendes, træder den i kraft den 1. marts 2019.

 

I forlængelse af andenbehandlingen, som er planlagt til den 25. februar 2019, vil der blive fremlagt en sag om udpegning af de 2 nye medlemmer af Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den samlede udgift til udvidelse af Økonomiudvalget med 2 medlemmer er 41.495,76 kr. pr. år. Udgiften dækkes inden for den samlede ramme af op til 305 pct. af borgmestervederlaget til øvrige vederlæggelser til politiske udvalg.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Det godkendes, at Økonomiudvalget udvides fra 9 til 11 medlemmer.
   
 2. Udvidelsen af Økonomiudvalget gælder for indeværende valgperiode, således at administrationen fremlægger forslag til ny styrelsesvedtægt i efteråret 2021.
   
 3. Forslag til Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 27. november 2018 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Administrationen i Center for Social og Sundhed indstiller til godkendelse, at Botilbuddet Rødbo (Rødbo) fremover indfører en takststruktur med to takster for botilbudsdelen og fastholder en uændret takst for Dagtilbuddet Basen.

 

Den 27. november 2018 godkendte Social og Sundhedsudvalget sagen. Da det er Kommunalbestyrelsen, der har beslutningskompetencen sendes sagen nu videre til endelig behandling.

 

Baggrund

Rødbo er et botilbud for 40 borgere med erhvervet hjerneskade og et aktivitets- og samværstilbud til 12 borgere. 9 af de 40 beboere er ballerupborgere og 4 af disse benytter Dagtilbuddet Basen. De øvrige borgere kommer fra 17 andre kommuner, se oversigten i bilag.

 

I forbindelse med den politiske behandling af rammeaftale 2019 og 2020 besluttede Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup Kommune, efter indstilling fra administrationen, at bl.a. Rødbo skulle fritages for den takstreduktion, der er indeholdt i styringsaftalen i rammeaftalen. Baggrunden for denne beslutning var bekymring for konsekvenserne af takstreduktionen i forhold til kvaliteten af det borgerrettede arbejde, da det er vanskeligt at opretholde kvalitetsniveauet i tilbuddet med den eksisterende takst.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede desuden, at det arbejde administrationen havde igangsat omkring forslag om en ændring af takststukturen på Botilbuddet Rødbo, skal forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Desuden blev det ved det uanmeldte Socialtilsynsbesøg den 7. maj 2018 igen konstateret, at der er en høj medarbejdergennemstrømning, som påvirker kvaliteten og vikarforbruget.

 

I bilag til sagsfremstillingen kan man læse en uddybning af baggrunden for forslag om takstændringen.

 

Sagsfremstilling

De borgere, der i dag visiteres til Rødbo, og de borgere, der bor i tilbuddet, har et større behov for hjælp til personlig og praktisk bistand og socialpædagogisk støtte, end tidligere. Det skyldes en udvikling af deres handicap, som nu er mere omfattende og indgribende i den enkelte beboers livsudfoldelse. Beboerne lever også længere som andre borgere i samfundet. Den højere levealder medfører et yderligere funktionstab.

 

Som en konsekvens af det øgede pleje- og pasningsbehov er der ikke mulighed for så mange individuelle eller fælles “botilbudsoplevelser” som tidligere, da arbejdstiden er udfyldt med at yde den helt basale pasning og pleje af beboerne.

 

Den foreslåede nye takststruktur tager afsæt i Voksenudredningsmetoden, som kommunerne anvender til at udrede borgernes funktionsniveau og støttebehov.

 

I Voksenudredningsmetoden vurderes borgernes samlede funktionsniveau i kategorierne fra A til E, hvor E er borgere med det mest indgribende handicap.

 

Botilbuddet Rødbo er et tilbud til borgere med et funktionsniveau på D eller E. Samtlige nuværende beboere er gennemgået og indplaceret forud for takstfastsættelse og differentiering.

 

Opdelingen i to takster betyder, at det bliver muligt at skabe en tydeligere sammenhæng mellem den faglige ydelse og prisen for opholdet på tilbuddet, så den i højere grad afspejler indsats og støttebehov hos den enkelte beboer. Ændringen giver også mulighed for bedre at kunne følge beboernes regression/progression og deraf følgende ændrede støttebehov samt prisfastsættelse af denne, således at behov, indsats og pris følges ad. Dette ses uddybet i bilag.

 

Nuværende takst 2018, pr. årTakst D, pr. årTakst E, pr. år
945.350 kr.936.553 kr.1.149.406 kr.

 

Det forventes, at takstsændringen og differentieringen kan gennemføres pr. 1. maj 2019. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, vil første skridt være, at varsle de berørte kommuner, idet der skal ske en skriftlig varsling 3 måneder før ikrafttræden til de 17 kommuner, som er handle- og betalingskommuner for borgere på Rødbo.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den beskrevne takstændring vil betyde en stigning i overhead fra 1,981 mio. kr. til 2,226 mio. kr. Som konsekvens af takstændringen vil udgiften for de 9 Ballerup borgere, der bor på Botilbuddet Rødbo, øge udgiften på myndighedsrammen for 2019 med ca. 0,580 mio. kr. og fra 2020 med helårsvirkning kr. 0,772 mio. kr. (i 2018 pris).

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Takstændringen på Botilbuddet Rødbo godkendes med virkning fra den 1. maj 2019.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 13. november 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et serviceniveau for tilsynet med kommunal dagpleje og private passere.

 

Sagen har været behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. november 2018 og genforelægges med supplerende oplysninger om Dagplejens opgaver.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal efter de gældende regler føre løbende tilsyn med de private pasningsordninger. Med den nye dagtilbudslov er det et krav, at kommunalbestyrelsens løbende tilsyn med de private pasningsordninger gennemsnitligt skal stå mål med kommunens tilsyn med alderssvarende dagtilbud.

 

Det betyder, at i tilfælde, hvor kommunen tilbyder dagpleje til aldersgruppen, og der er tale om en dagplejelignende privat pasningsordning eller en tilsvarende ordning med et eller få børn, som drives i et privat hjem, skal kommunen lægge rammerne for tilsynet med den kommunale dagpleje til grund for tilsynet med den private pasningsordning. Med rammer forstås fx hyppighed af tilsyn, og om der gøres brug af uanmeldte tilsynsbesøg mv.

 

I Ballerup Kommune har der over det sidste år i gennemsnit været ca. 10 private passere, som tilsammen passer 23-25 børn. Med nye muligheder i dagtilbudsloven for anvendelse af privat pasning vil dette antal muligvis øges.

 

Sagsfremstilling

Tilsynet med den kommunale dagpleje og de private passere i Ballerup Kommune varetages af de tilsynsførende i Dagplejen. Der har hidtil været ført tilsyn med de kommunale dagplejere hver fjerde uge og med de private passere hver tredje måned.

 

Tilsynet skal nu harmoniseres, og der er ikke tilført særlige midler til Ballerup Kommune i den forbindelse. Derfor er den kommende tilsynshyppighed fastsat efter, hvor tit der kan føres tilsyn med de ressourcer, som allerede er i Dagplejen. Hvis der kommer flere private passere, end der er regnet med, kan det blive nødvendigt at justere på hyppigheden igen, hvis tilsynet skal afholdes inden for samme økonomi.

 

Det foreslås, at der fremover føres tilsyn med såvel kommunal dagpleje og private passere hver sjette uge. Det omfatter også de private passere, som godkendes i forbindelse med et kombinationstilbud (dagtilbud/privat pasning). Der er tale om anmeldte tilsyn, som gennemføres i henhold til de kommunale retningslinjer (se bilag).

 

Udover tilsyn i hjemmene deltager de tilsynsførende i de kommunale dagplejeres legestuer ca. hver fjerde uge og løser en række administrative og pædagogiske opgaver, som fremgår af bilag.

 

Ifølge rapporten "Kvalitet og tilsyn i dagplejen 2015" udarbejdet af Bureau 2000 for FOA, har en fuldtidsdagplejepædagog i gennemsnit tilsyn med 80-100 børn, alt efter opgørelsesmetode. Her ligger Ballerup Kommune væsentlig lavere, også når man regner de privatpassede børn med.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Hvis tilsynet fastsættes til hver sjette uge, er der ingen økonomiske konsekvenser.

 

Hvis man fastholder den gældende frekvens på hver fjerde uge, som også skal omfatte de private passere (i gennemsnit 10), er der en merudgift på ca. 96.000 kr. pr. år, forudsat at antallet af private passere ligger på samme niveau.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Tilsynsniveauet med kommunal dagpleje og privat pasning fastsættes til hver sjette uge.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 04-12-2018
Udsættes
Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 15-01-2019
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Børne- og Skoleudvalget ønsker en evaluering forud for budgetforhandlingerne for 2020 af, hvordan det går med tilsyn i Dagplejen og med ressourceanvendelsen til tilsyn for de private dagplejere.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget forslag fra Novafos A/S til takstblad for afgifter og gebyrer for vand og spildevand for 2019. Den samlede takst i 2019 for vand og spildevand, der dækker almindelige forbrugere i Ballerup Kommune, bliver således 54,82 kr. pr. m3 mod 49,48 kr. pr. m3 inkl. moms i 2018. Ballerup Kommune skal jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingslovens § 3, stk. 1 godkende taksterne for Novafos A/S.
 

Det vurderes, at det fremsendte takstblad for 2019 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet har udmeldt. Det foreslås derfor, at takstbladet for 2019 godkendes.

 

Baggrund

Ballerup Kommune skal én gang om året godkende takster for vand og spildevand for kommunens forsyningsselskaber jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingsvedtægtens § 3, stk. 1.

 

Sagsfremstilling

Takstbladet for vand og spildevand skal principielt dække alle drifts- og anlægsudgifter ved forsyningsvirksomhederne således, at udgifter og indtægter balancerer. Et alment forsyningsanlæg fastsætter en gang årligt anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra forsyningen, som efterfølgende skal godkendes af Ballerup Kommune, som er myndighed. Fastsættelsen sker under overholdelsen af det prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

 

Forsyningssekretariatet har nu fastsat de økonomiske rammer for 2019 for henholdsvis Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S.

 

For Vand Ballerup A/S er indtægtsrammen for 2019 fastsat til 56.863.192 kr. Svarende til en forbrugerpris på 22,54 kr. pr. m3 inkl. moms og afgifter. Det er en stigning på 0,39 kr. pr. m3 i forhold til taksten i 2018. 

 

For Afløb Ballerup A/S er indtægtsrammen for 2019 fastsat til 67.055.355 kr. svarende til en stigning på ca. 5 mio. kr. i forhold til 2018, hvilket betyder en stigning på 4,95 kr. pr. m3.

 

Stigningen i taksten for vand og spildevand i 2019 skyldes almindelige prislofttekniske reguleringer vedrørende tidligere prisloft perioder, som er afvigelser mellem den økonomiske ramme og de faktiske afholdte omkostninger på spildevandsområdet. Således indregnes de merudgifter som forsyningen har haft til anlæg i de tidligere år i prisen for 2019, hvilket betyder en stigning på 3,07 kr. pr. m3 reduktionen af vejvandingsbidragssats fra 8 pct. til 2 pct. udgør 1,81 kr. pr. m3 , reduceret vandmængde udgør 1,13 kr. pr. m3, samt indregnede effektiviseringer på vand og spildevandsselskaberne på -0,67 kr. pr. m3.

 

Således bliver det samlede bidrag for vand og spildevand i 2019 54,82 kr. pr. m3. Hvilket er en samlet stigning på lidt over 5 kr. pr. m3 set i forhold til 2018, der svarer til en stigning på ca. 50 kr. for en familie set over et år.

 

Med udgangspunkt i ovenstående har Novafos A/S udarbejdet et takstblad for 2019 (se bilag). De enkelte bidrag i

takstbladet er prisreguleret efter gældende regler, og gebyrer for tømningsordningen for bundfældnings- og samletanke er reguleret, så ordningen hviler i sig selv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Taksterne for vand og spildevand 2019 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 08-01-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Efter forgæves forsøg på at finde en økonomisk holdbar model for etablering af solceller på eksisterende kommunale bygninger, er det administrationens anbefaling ikke at etablere solceller på Ballerup Rådhus.

 

Baggrund

I "Aftalen om budget 2018" besluttede partnerne, at der skulle etableres solceller på Ballerup Rådhus. Forudsætningen var, at der kunne etableres et anlæg svarende til en årligt produktion på ca. 143.000 kWh. Anlægget skulle bidrage med en besparelse på 0,065 mio. kr. årligt fra 2019 og en årlig CO2-besparelse på ca. 44 ton. Til etablering af solceller på rådhuset blev der afsat 2 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018.

 

Projektet blev udsat til 2019.

 

Sagsfremstilling

Ved indgåelse af budgetaftalen var administrationen opmærksom på de ugunstige betingelser, som er gældende for etablering af solcelleanlæg på eksisterende bygninger.

 

Administrationen har på den baggrund gennem 2018 undersøgt forudsætningerne for etablering af solceller yderligere. 

 

Indledningsvis er der udarbejdet et internt notat, som beskriver de juridiske forhold. Notatet kan ses i bilag. Herudover har administrationen været i dialog med firmaet Grøn Industri og deres økonomiske rådgiver fra Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Firmaet samarbejder med Danmarks Grønne Investeringsfond og har forsøgt at finde en alternativ model for etablering af solceller i kommunerne med en økonomisk holdbar model. Det har desværre ikke været muligt.

 

Administrationen anbefaler derfor ikke at etablere solceller på rådhuset, idet det vil medføre varige forøgede serviceudgifter for Ballerup Kommune.

 

Forudsætningerne for projektet er betinget af en beslutning i Folketinget tilbage i 2013 om, at kommunale solcelleanlæg er omfattet af elforsyningsloven og dermed at betragte på linje med kraftvarmeværker. Det har to økonomisk ufordelagtige konsekvenser for Ballerup Kommune, såfremt man etablerer solcelleanlæg:

 • For det første skal der for hvert solcelleanlæg etableres et selvstændigt selskab. Det medfører øgede administrative omkostninger til regnskab, momsafregning mv. samt ikke mindst revisionsudgifter til at drive dette selvstændige selskab.
 • For det andet skal strømmen sælges til spotprisen på den nordiske elbørs, mens Ballerup Kommune skal købe strømmen til markedspris, hvilket er en langt højere pris.

Der er dermed intet økonomisk incitament til at etablere solceller i kommunalt regi.

 

Beslutningen i Budget 2018 om etablering af solceller på Ballerup Rådhus indebar forudsætning om et positivt afkast på 0,065 mio. kr. årligt. Denne forudsætning kan af ovenstående årsager ikke opfyldes. Tværtimod vil det medføre en varig økonomisk driftsudgift (inden for servicerammen) at etablere solceller på rådhuset. I den forbindelse skal det tilføjes, at opsætningen af solceller på landets kommunale bygninger stort set er gået i stå, ligesom en række kommuner har pillet allerede etablerede solceller ned igen for at undgå de forøgede driftsudgifter.

 

Ud fra en samlet vurdering er det derfor administrationens anbefaling, at projektet vedrørende solceller på Ballerup Rådhus besluttet i Budget 2018 annulleres.

 

Det skal nævnes, at stat og regioner ikke er underlagt samme lovgivning som kommuner, og at de derfor godt må producere strøm til sig selv. De har dermed et økonomisk incitament til at etablere solceller. KL har flere gange rejst denne forskelsbehandling over for staten. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ved at annullere anlægsprojektet for etablering af solceller på rådhuset, frigives 2,0 mio. kr. på budget 2019 og et tilsvarende beløb kan anvendes til andre projekter samtidig med, at anlægsloftet 2019 overholdes.

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsprojekt nr. 651993 Rådhuset Solceller annulleres.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten er der afsat 0,5 mio. kr. på projekt nr. 510107 til renovering af legepladser på daginstitutioner. Disse midler søges nu frigivet til gennemførelse af de projekter, som institutionerne har søgt om, og sikkerhedsmæssige tiltag på institutionernes legepladser.

 

Baggrund

Der er hvert år afsat midler til renovering af legepladserne på Ballerup Kommunes daginstitutioner. Midlerne kan søges af daginstitutioner til vedligeholdelse af legeredskaber, til projekter, der forbedrer sikkerheden på legepladserne eller til udvikling og fornyelse af legepladser, der understøtter kommunens visioner om fx motorisk leg og læring. Ansøgning forudsætter medfinansiering på 50 pct. over daginstitutionernes egne budgetter.

 

Sagsfremstilling

Der er nu modtaget ansøgninger fra daginstitutioner på projekter, hvor legepladspuljens finansieringsandel i alt udgør 487.765 kr. Projekterne omfatter reel vedligeholdelse af eksisterende legeredskaber, udskiftning af eksisterende udslidte legeredskaber til nye samt udvidelse af legepladser (se bilag).

 

Det foreslås fortsat at uddanne personalet i daginstitutionerne i daglig og kvartalsvise sikkerhedstjek af legepladser ved afholdelse af kurser.

 

Der søges i alt frigivet 0,5 mio. kr. til ovennævnte tiltag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 510107 Renovering

af legepladser på daginstitutionsområdet.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

510107, Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet

500.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,5

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme indstiller, at

 1. De foreslåede tiltag vedrørende renovering af legepladser på daginstitutionerne godkendes.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. på projekt nr. 510985, Renovering af legepladser - daginstitutioner.
   
 3. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet fra projekt nr. 510107, Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 15-01-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Med budgetaftalen for 2017 blev der afsat 30 mio. kr. over årene til at sikre den videre udvikling af Ballerup Kommunes bymidter.

 

Da der har vist sig interesse for at omdanne og modernisere erhvervsområdet omkring Telegrafvej i Ballerup til et blandet bolig- og erhvervsområde søges der hermed om frigivelse af anlægsmidler til at foretage undersøgelser, som skal sikre en vellykket omdannelse og modernisering af erhvervsområdet. Der søges hermed en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2019 til projekt nr. 222762. Projektet foreslås finansieret af projekt nr. 222760 Byudvikling af bymidter.

 

Baggrund

Interessen for at omdanne og modernisere erhvervsområdet omkring Telegrafvej til et blandet bolig- og erhvervsområde (herunder undervisning), er stor blandt grundejere, hvoraf flere ønsker byggeretsgivende lokalplan snarest muligt.

 

Center for By, Erhverv og Miljø fik i efteråret 2018 udarbejdet en helhedsplan for omdannelsen af Ballerup Erhvervspark omkring Telegrafvej. Denne kan ses som bilag.

 

Sagsfremstilling

Med afsæt i den udarbejdede helhedsplan skal der findes en model, der kan realisere omdannelsen af erhvervsparken omkring Telegrafvej. For at sikre en vellykket omdannelse er der behov for rådgivning inden for disciplinerne bygherrerådgivning, jura, landinspektør, infrastruktur og forsyning, geoteknik og miljø. Administrationen skønner, at rådgivning vil beløbe sig til 1,5 mio. kr.

 

Tilføjet efter mødet i Teknik og Miljøudvalget den 8. januar 2019

Til orientering vedlægges helhedsplan for Telegrafvej i Ballerup, behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2019, og som danner grundlag for den kommende planlægning, hvortil anlægsbevillingen skal anvendes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges om frigivelse af 1,5 mio. kr. til projekt nr. 222762 Omdannelse af Telegrafvej - rådgivning fra projekt nr. 222760 Byudvikling af bymidter. Rådighedsbeløbet på projekt nr. 222760 er i 2018 i alt 4,85 mio. kr.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

1,5 mio. kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

 

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

222760 Byudvikling af bymidter

1,5 mio. kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1,5 mio. kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

1,5

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

I forbindelse med de videre undersøgelser vil det blive vurderet, hvilke vilkår der skal stilles i forhold til indarbejdelse af tilgængelighed ved en omdannelse fra erhverv til bolig. 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der frigives 1,5 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 222760 Byudvikling af bymidter til projekt nr. 222762 Omdannelse af Telegrafvej - rådgivning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 08-01-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2018 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab har den 16. november 2018 sendt ansøgning, skema A, om nedrivning af to blokke med 124 boliger i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo i Ballerup.

 

Det har vist sig, at to af de fire blokke i afdeling Ellebo har gamle bygningsfejl i fundamenterne.

 

Ballerup Kommune skal, efter § 28 i almenboligloven, godkende nedrivning af de to blokke. Ansøgningen er allerede vurderet af Landsbyggefonden og derfor forelægges skema A, for nedrivningen.

 

I forbindelse med godkendelsen skal det sikres, at nedrivningen bliver fuldt finansieret, således at afdelingens resterende beboere ikke får huslejeforhøjelser, som følge af nedrivningen.

 

Den endelige godkendelse af nedrivningen sker i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2017 skema B for den oprindeligt planlagte renovering af de fire blokke.

 

På mødet den 30. april 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen, at boligerne i blok 1 og 2 i afdeling Ellebo, beliggende på Baltorpvej 67-75 og 39-51, kan nedrives. Godkendelsen var nødvendig, for at boligorganisationen kunne arbejde videre med sagen.

 

Denne sag handler om de omkostninger, nedrivningen forventes at medføre samt finansieringen af omkostningerne. Da finansieringen sker med et støttet lån fra Landsbyggefonden skal der gives 100 pct. kommunal garanti for lånet efter § 91 stk. 6 i almenboligloven.

 

Afdeling Ellebo er beliggende på Baltorpvej 39-91 i Ballerup. Boligerne er opført i 1963 og består af fire blokke i fire etager med i alt 284 boliger på i alt 19.696 m2.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Ejendomsselskab ansøger om godkendelse af skema A for nedrivning af 124 boliger i blok 1 og 2 i afdeling Ellebo.

 

Rådgivende ingeniørfirma Rambøll har udført en detaljeret statisk beregning af blok 1 og 2. Efterfølgende er beregningerne blevet efterberegnet af Jørgen Nielsen rådgivende ingeniører. Det har vist sig, at de to blokke har gamle bygningsfejl i fundamenterne. Udbedring af disse fejl vil løbe op i et større millionbeløb og kan derfor ikke finansieres af den igangværende renoveringssag.

 

Det vil ikke være realistisk at finansiere udgifterne til at rette op på de gamle fejl i fundamenterne og efterfølgende renovere boligerne, da de samlede udgifter vil være meget høje sammenlignet med anskaffelsessummen for et nyt byggeri.

 

I de to blokke er der 124 boliger på i alt 8.512 m2.

 

Anskaffelsessum og finansiering

 

Budget Udgift
Entrepriseudgifter m.m. 45.492.000 kr.
Administrationsomkostninger 10.394.000 kr.
Lejetab frem til 1. maj 2019 12.108.000 kr.
Genhusning 3.700.000 kr.
Gebyr 50.000 kr.
I alt 71.744.000 kr.

 

Landsbyggefonden har meddelt, at nedrivningen finansieres fuldt ud med et støttet lån fra fonden. Ydelsen på lånet betales af fondens renoveringsstøtteordning.

 

Ballerup Kommune skal give 100 pct. kommunal garanti på det støttede lån. Landsbyggefonden regaranterer 50 pct.

 

De realkreditlån, der er optaget, skal nedbringes således, at afdelingens resterende beboere ikke får huslejeforhøjelser, som følge af nedrivningen af de to blokke.

 

Derfor har Udbetaling Danmark foretaget en vurdering efter almenboliglovens § 28, stk. 4 og meddelt, at der skal ske en forholdsmæssig nedbringelse på de oprindelige lån i afdelingen med 42,22 pct.

 

Det svarer til ca. 15,7 mio. kr. Hertil kommer en andel af beboerindskuddene, der beløber sig til 363.000 kr.

 

Indfrielse af andel af realkreditlån og beboerindskud forudsættes i første omgang dækket af dispositionsfonden og evt. arbejdskapitalen i Ballerup Ejendomsselskab. Dispositionsfonden vil efterfølgende få en indtægt fra salg af byggeretter til nye boliger.

 

Finansiering med støttet lån og indfrielse af en andel af realkreditbelåning sikrer, at afdelingens øvrige beboere ikke får huslejeforhøjelser, som følge af nedrivningen.

 

Nedrivning af blokkene er godkendt af Ballerup Ejendomsselskabs repræsentantskab den 9. april og 4. december 2018.

 

Der er planer om at starte nedrivningen i maj 2019. Forinden skal der foreligge en godkendelse fra ministeriet, ligesom Kommunalbestyrelsen skal have godkendt et skema B, når arbejderne har været budt ud og den endelige anskaffelsessum ligger fast. Herudover skal der indhentes nedrivningstilladelse fra Center for By, Erhverv og Miljø.

 

Center for By, Erhverv og Miljø vurderer, at det samlet set vil være den bedste løsning at rive de to blokke ned i stedet for at renovere blokkene for et større millionbeløb.

 

Nybyggeri efter nedrivning

Administrationen er i dialog med Ballerup Ejendomsselskab (KAB) om idéer, behov og hvilke muligheder, der er i forhold til nybyggeri på afdeling Ellebos grund efter nedrivning.

 

Det er foreløbig i de indledende faser, hvor tanker om billige boliger til både enlige og børnefamilier, men også seniorer indgår sammen med en blanding af ejerformer m.m. i en bred vifte.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen direkte økonomiske konsekvenser, men der skal stilles en 100 pct. kommunal garanti på det støttede lån.

 

Landsbyggefonden regaranterer 50 pct.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ansøgning (skema A) fra Ballerup Ejendomsselskab om nedrivning af 124 boliger, i alt 8.512 m2, i afdeling Ellebo på Baltorpvej i Ballerup med en samlet anskaffelsessum på 71.744.000 kr. godkendes.
   
 2. Nedrivningen finansieres med et støttet lån fra Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning på 71.744.000 kr.
   
 3. Der gives kommunal garanti for det støttede lån på 71.744.000 kr.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til fornyelse af beplantning i parker og grønne områder.

 

Baggrund

Fornyelse af beplantninger består i udtyndinger og rydning samt etablering af nye plantninger, hvor der er buske mv., der er gået ud.

 

Sagsfremstilling

Skovlunde Bypark er et godt eksempel på et grønt område med mange randplantninger og busketter, der efterhånden trænger til renovering dels for at give optimale oplevelser af det grønne anlæg og dels for at skabe mere tryghed blandt brugerne og de mange, som passerer gennem parken på vej til job, skole eller lignende. I forbindelse med Kasperskolens flytning til Ejbyvej bliver der nu ryddet i de plantninger, der er langs stien overfor den nye skoles friarealer. Lignende indsatser er nødvendige flere steder i bl.a. Skovlunde Bypark.

 

Busketter, der trænger til oprensning af selvsåede træer og efterplantning med buske, der matcher den oprindelige beplantning, findes rundt omkring i bymidterne eksempelvis langs veje og cykelstier. Renovering af den type plantninger tjener også til både at forskønne områderne og at skabe mere tryghed. Eksempler fra Måløv er langs Måløv Parkvej mellem cykelsti og kørebane og busketter mod vej omkring Børnehuset Kærlodden. I Ballerup drejer det sig bl.a. om skråningerne langs cykelstier øst for Hold-an Vej og bede langs cykelstier ved Bydammen nord for det gamle posthus.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2019 på projekt nr. 020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer. Midlerne indstilles frigivet til ovenstående opgaver.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

1.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer

1.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,9

0,1

0,1

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

  

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer til projekt nr. 020216 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2019.
   
 2. Der udskydes 0,1 mio. kr. fra 2019 til 2020 på projekt nr. 020216 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2019.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 08-01-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstillingen anbefales med denne bemærkning:Skemaet i sagsfremstillingen med oplysning om fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter korrigeres, sådan at der ikke er angivet et rådighedsbeløb i 2021. Der er bevilget et samlet beløb på 1 mio. kr., som er fordelt med 0,9 og 0,1 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020. Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

 

Ø stemte imod beslutningen.


Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til naturgenopretning, fornyelse af beplantning samt renovering og etablering af grusstier i grønne områder.

 

Baggrund

I de seneste år har der været fokus på at synliggøre og skabe bedre adgang til kommunens mange naturområder og grønne områder i øvrigt. Center for By, Erhverv og Miljø fortsætter denne indsats. Samtidig arbejdes der med at kortlægge kvaliteten af de enkelte naturområder - dels for at kunne sætte ind med den bedste og mest effektive pleje og dels for at være bedre rustet til at håndtere påvirkninger og krav, når nye og eksisterende byområder udvikles og fortættes. Træer langs veje og stier har stor betydning for oplevelsen, miljøet og lokalklimaet i byområder. Centret har desuden i de sidste par år taget fat i plantninger langs de overordnede veje i kommunen samt andre strækninger og vil fortsætte denne indsats.

 

Sagsfremstilling

Naturindsatser:

Bevoksninger omkring kommunens mange søer og vandhuller vokser og breder sig hele tiden. Der er derfor også brug for - med års mellemrum - at foretage udtyndinger af hensyn til dyreliv og vandkvalitet og for at skabe bedre indblik og give mulighed for oplevelsen af vandfladen. Eksempler er vandhuller i Østerhøj Naturpark, der besøges af mange i boligkvartererne i Østerhøj-området.

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte i september 2018 forslaget til en revideret plejeplan for Sømosen. Planen har herefter været i høring og nu skal planens nye indsatser realiseres. Der etableres et par nye, mindre vandhuller på arealet syd for selve mosen.

 

En vigtig indsats for at styrke en artsrig flora er at bekæmpe invasive plantearter, der er en trussel for de naturlige plantesamfund. En vedholdende og målrettet indsats mod kæmpebjørneklo er ved at bære frugt, og det giver mulighed for også at gøre en indsats mod andre uønskede plantearter. Japansk Pileurt er særligt vanskelig at bekæmpe, men med en engangsinvestering i udstyr og materialer vil den efterfølgende driftsindsats kunne holdes indenfor det eksisterende budget til bjørneklobekæmpelse.

 

I Egebjerg Naturpark foreslås en af de dyrkede marker omlagt til vedvarende græs for at øge biodiversiteten og skabe bedre sammenhæng og spredning af arter mellem de eksisterende naturområder.

 

Der er fortsat behov for at styrke kortlægningen af biotoper i Ballerup Kommune med henblik på at få det bedst mulige grundlag for en varieret pleje af grønne områder med vægt på de områder der rummer det største potentiale for øget naturkvalitet. Kortlægningen af naturværdierne har også stor værdi i forhold til planlægning og videreudvikling af bykvartererne.  

 

Træplantning:

Ballerup Boulevard ved Skovlunde Bymidte, Hold-an Vej og Ballerup Banegårdsplads er blandt de nyeste eksempler på beplantningsindsatser med stor effekt. Træplantninger vil også blive gennemført, hvor de ikke knytter sig til nyanlæg i øvrigt - langs veje og stier samt ved kommunens friarealer, bl.a. ved mindre haveanlæg, skolegårde og kommunale institutioner. Eksempler er udskiftning af træer ved Måløv Kulturhus, nyplantning ved Måløvhallerne og udskiftning af planter ved Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj.

 

Grusstier:

Der er en stor efterspørgsel på velfungerende stier i naturområderne. Center for By, Erhverv og Miljø ønsker derfor at fortsætte arbejdet med at renovere stier i naturområderne og etablere nye stier, hvor det kan forbedre fremkommeligheden mellem bydelene og til de grønne områder. Både i Harrestrup Ådal og i Egebjerg Naturpark er der eksisterende strækninger, der trænger til renovering og strækninger med spor i græs, som med fordel kan anlægges i grus og skabe bedre sammenhæng i stisystemet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på projektnr. 020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder afsat 4 mio. kr. i 2019 på investeringsoversigten. Midlerne indstilles frigivet til finansiering af ovenstående opgaver.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

4.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder

4.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

4.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

3,5

0,5

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægs-projektet

 

0,03

0,03

0,03

0,03

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Fremkommeligheden forbedres ved at anlægge stierne.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder til projekt nr. 020234 Grøn pulje - vedligeholdelse 2019.
   
 2. Der udskydes 0,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 på projekt nr. 020234 Grøn pulje - vedligeholdelse 2019.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 08-01-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Der er afsat 20,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2019. Disse midler søges nu frigivet.

 

Baggrund

Det kommende års bygningsvedligeholdelse fordeles i puljer på tværs af bygningstyper.

 

Sagsfremstilling

Med baggrund i budgettets størrelse, kontra de senere års forbrug til pludseligt opståede skader og andre forhold, som fx vandskader, tekniske nedbrud, øvrige akutte skader samt øvrige akutte vedligeholdelsesopgaver mv., foreslås det at fordele budgettet i puljer på tværs af bygningstyper.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i investeringeroversigten afsat 20,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse 2019.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

20.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

 0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

20.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

20,0

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.06 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen har ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der overføres et rådighedsbeløb fra projekt nr. 650260 Vedligeholdelsesarbejder til projekt nr. 650113 Vedligeholdelsesarbejder ØKU 2019.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. over projekt nr. 650113 Vedligeholdelsesarbejder ØKU 2019.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018

Indhold

Sammendrag

På baggrund af omstillingsarbejdet og den vedtagne beslutning i forbindelse med vedtagelse af Budget 2019 igangsættes arbejdet med kortlægning og udførelse af supplerende energitiltag i 2019.

 

Baggrund

I "Aftale om budget 2019" indgår det politiske ønske om at gennemføre supplerende energitiltag, Omstillingsarbejdet 2019-2022, Nr. ØKU-04.

 

Sagsfremstilling

Det foreslås at begynde arbejdet med kortlægning og efterfølgende igangsætning af supplerende energitiltag.

 

Energitiltagene vil bl.a. ske ved udskiftning af gamle belysningsanlæg til LED-belysning på forventelig tre skoler og tre institutioner med henblik på at opnå en optimering af indeklimaet ved bedre belysning og dels en driftsbesparelse. Skolerne og institutionerne udvælges efter kortlægning af behov, omfang og økonomi.

 

Der vil være en inddragelse af relevante fagpersoner samt arbejdsmiljørepræsentanter, og der gennemføres en prøveopsætning forud for valg af endelig løsning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i investeringsoversigten 2019 afsat 10,0 mio. kr. til ekstraordinære energitiltag.

 

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

10.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

10.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

10,0

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under anlægs-projektet

 

- 0,8

- 0,8

- 0,8

- 0,8

Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 efter anlægs-projektet

 

- 0,2

- 0,2

- 0,2

- 0,2

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen vil ikke have konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. De foreslåede tiltag til ekstraordinære energitiltag igangsættes.
   
 2. Der meddeles en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. over projekt nr. 089002 Energitiltag - ekstraordinære 2019.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 Punkt 35

Indhold

Sammendrag

Børnehuset Himmel og Hav, Lundebjerggårdsvej 5 i Skovlunde havde indvielse den 28. november 2017, og der blev afholdt etårs gennemgang med totalrådgiverne og entreprenøren den 12. oktober 2018.

 

Desværre har de udfordringer som opstod i byggeperioden forfulgt projektet, også efter ibrugtagningen. Det er på den baggrund ikke muligt at afslutte anlægsregnskabet endnu, og der varsles med dette dagsordenspunkt et forventet behov for yderligere bevilling.

 

Baggrund

Etableringen af Børnehuset Himmel og Hav blev igangsat i oktober 2016 med en forventet åbning i november 2017 i henhold til behandlingen af sagen i august 2017. Den samlede anlægsramme på projektet er 77,2 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Siden redegørelsen i august 2017 er der for langt de fleste uafklarede forhold indgået forlig med både totalrådgiveren og entreprenøren, under rådgivning fra Ballerup Kommunes bygherrerådgivere, herunder har Ballerup Kommune afvist krav svarende til ca. 6,0 mio. kr. i gennem forhandlingsprocessen - som ellers havde belastet sagen yderligere.

 

Selvom de aktuelle forlig har sikret kommunen en fremdrift i sagen, så den aftalte aflevering blev overholdt, har det medført udgifter ud over budgetrammen. Endvidere har de tilbageværende uoverensstemmelser medført gener for vores brugere af børnehuset. Særligt to forhold har haft en negativ betydning for børnehuset efter ibrugtagningen:

 

Udearealer

Ved afleveringen var der en række udskudte arbejdere på udearealerne som først kunne gennemføres efterfølgende. Det har givet nogle udfordringer, og det har været vanskeligt at få afsluttet. Ydermere viste det sig, at et mindre område af legepladsen mod nordøst var etableret med så stejle bakker, at den ikke kunne benyttes. Her er gennemført et nyt projekt i samarbejde med ledelsen af børnehuset. Den tørre og varme sommer gjorde ydermere betingelserne for det nye udeareal vanskeligt at få i vækst.

 

Elevator

Efter ibrugtagningen af børnehuset blev godkendelsen af elevatoren afvist af Arbejdstilsynet. Årsagen var en for lav dørhøjde i den teknikbygning, som er på taget af børnehuset, og som tilgås via elevatoren. Som en konsekvens heraf er der efterfølgende etableret en alternativ flugtvej fra taget med stiger gennem et oplukkeligt tagvindue. Afgørelsen er indgivet til arbejdsmiljø klagenævnet som forventer at afgøre sagen primo februar 2019.

 

Der blev gennemført etårs gennemgang af børnehuset den 12. oktober 2018. Her blev der identificeret en række større og mindre forhold, som skal bringes i orden. Der er i alt udestående for ca. 1,6 mio. kr. som entreprenøren er pålagt at udbedre uden beregning for Ballerup Kommune.

 

Heraf er der to større udestående som er helt tilbage fra afleveringen bestående af ruchebanen og lysningerne omkring vinduerne. De to forhold er forsøgt klaret ved mægling ved hjælp af Ballerup Kommunes bygherrerådgiver, men sagen er nu overladt til afgørelse ved en voldgiftsag over for entreprenøren og totalrådgiveren.

 

Ruchebanen

Den ruchebane, som entreprenøren har leveret, lever ikke op til de normer, som fremgår af projekteringsmaterialet, og kan derfor ikke godkendes af legepladsinspektøren. Entreprenøren mener, at den er udført svarende til rådgiverens tegninger.

 

Lysningerne omkring vinduerne

Det viste sig under byggeprocessen, at entreprenøren havde bestilt vinduer efter en forkert tegning. Det gav lidt udfordringer i forhold til de lysninger som er omkring vinduerne. Derfor aftalte totalrådgiveren og entreprenøren en anden løsning end den projekterede løsning. Efterfølgende har Ballerup Kommune måtte konstatere, at den faktiske løsning er en helt anden, som medfører revnedannelse omkring vinduerne i facaden. Dette er særligt kritisk de steder, hvor der er flisebeklædning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forholdende, som er beskrevet oven for, har økonomiske konsekvenser for projektet. Det har, som beskrevet, været nødvendigt at inddrage en ekstern bygherrerådgivere for dels at opnå acceptable forlig og dels at sikre den videre fremdrift at voldgiftsagen. Det samlet økonomiske behov for færdiggørelsen af projektet er skønnet til 0,8 mio. kr.

 

Administrationen søger på den baggrund om en anlægsbevilling for projektets færdiggørelse. Der kan ikke peges på finansiering af de øgede udgifter inden for projektets ramme, derfor foreslås det, at omplacere et tilsvarende beløb fra projektet til etablering af solceller på Ballerup Rådhus. Etablering af solceller på rådhuset er økonomisk ikke gennemførligt med den nuværende lovgivning. Der er afsat 2,0 mio. kr. på budget 2019 til dette projektet.

 

Alternativt kan administrationen pege på legepladspuljen til daginstitutioner, som er en løbende anlægspulje på 1,0 mio. kr. Begrundelsen herfor kunne være, at dele af overskridelsen er gået til forbedringer af udearealet for børnehuset.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

800.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

77.200.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

78.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,8

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Beslutningen vil ikke have konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der omplaceres 0,8 mio. kr. fra projekt nr. 651993 - Rådhus Solceller til projekt  nr. 514547 - Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde, til finansiering projektafslutningen.
   
 2. Der frigives et rådighedsbeløb og meddeles en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. over projekt nr. 514547 - Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde. 
   
 3. Orienteringen om projektforløbet og håndteringen af de udestående forhold tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-01-2019
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Der omplaceres 0,8 mio. kr. fra projekt nr. 510107 - Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet til projekt nr. 514547 - Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde, til finansiering af projektafslutningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download