Social- og Sundhedsudvalget

30.01.2018 kl. 13:00
Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Irene Jørgensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Eva Borg (centerchef for Social og Sundhed) - Deltog

Åben dagsorden


 1. Ballerup Kommune, Center Social og Sundhed har søgt puljen i Sundhedsstyrelsen: Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper til projektet ”Forebyggelse af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser af ældre borgere +65 år til Herlev/Gentofte Hospital ved den kommunale akutfunktion - Det specialiserede hjemmesygepleje team (SHS-team). 

   

  Sundhedsstyrelsen har bevilget et tilskud på 766.675 kr. til anvendelse inden den 30. april 2019.

  Bilag
  1 bilag
   

 2. Social- og Sundhedspolitiske Forum den 17.-18. maj 2018
  KL afholder for politikere og embedsmænd med interesse for årets tema til at deltage i Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018 den 17.-18. maj 2018. Temaer på konferencen er vedlagt som bilag.
   

  Konference afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center.

        Bilag
        1 bilag

 1. Social- og Sundhedsudvalget har tidligere ønsket at komme på besøg på plejecentrene i 2018 i forbindelse med de allerede planlagte beboer- og pårørendemøder.

  Der er lavet en oversigt over møderne, og de enkelte udvalgsmedlemmer kan deltage i de møder, hvor det er praktisk muligt under hensyntagen til andre gøremål.

  Formålet med deltagelse er at møde og være i dialog med beboere og pårørende og derved få et indtryk af trivslen og stemningen i de enkelte plejecentre. Ligeledes har beboere og pårørende mulighed for at komme med input og synspunkter om Ballerup Kommunes Ældrepolitik.

  Bilag
  1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget introduceres til udvalgets resortområde, som omfatter hjemmepleje, plejecentre, træning og aktivitet, forebyggelse og sundhedsfremme, tandpleje, sundhedsplejen, det højtspecialiserede sociale område (voksne), socialpsykiatri mv.
 

Der gives en mundtlig orientering på mødet med henblik på at give udvalget en grundviden om dets område.
 

Derudover skal udvalget forholde sig til det videre introduktionsforløb

 

Baggrund

Udvalget er tiltrådt pr. 1. januar 2018.

 

Sagsfremstilling

Introduktion til Social- og Sundhedsudvalget indeholder følgende:

 • Oversigt over udvalgets område
 • De seneste besluttede politikker
 • Orientering om strategier på området, herunder tværsektorielt og tværkommunalt samarbejde.

Oversigter samt udvalgt materiale vedrørende udvalgets område er vedlagt i bilag til udvalgets mulige orientering, men forudsættes ikke læst forud for mødet.

 

Administrationen anbefaler, at de besluttede temaer drøftes jævnfør Social- og Sundhedsudvalgets årshjul, og så vidt muligt indgår i de ordinære møder som en sagsfremstilling.

 

Der afholdes efterfølgende drøftelser på de øvrige møder, som fastlægges løbende ud fra interesser og behov.

 • Udvalgsseminar i foråret 2018.
 • Administrationen anbefaler, at udvalgsseminar placeres inden sommer, således at udvalget kan lægge konkrete planer og opstille mål for valgperioden.
 • Konkret indstilles, at seminaret holdes.

Udvalget besøger de forskellige institutioner i Center for Social og Sundhed for rundvisning på institutionen, hvorefter udvalgsmødet afholdes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Deltagelse i arrangementer og afholdelse af seminar mv. afholdes indenfor udvalgets ramme til egne formål.

Bilag

17 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om Social og Sundhedsudvaltningen område tages til efterretning.
   
 2. Program for den videre introduktion godkendes, herunder at der planlægges 12-12 seminar for Social- og Sundhedsudvalget inden sommer 2018.
   
 3. Oversigt over Social- og Sundhedsudvalgets mødesteder 2018 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Administrationen orienterer om omstillingsarbejdet for nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2021. Der er to mål med arbejdet. Det ene mål er at nedbringe budgettet med 39,4 mio. kr. Målet er fordelt på de enkelte udvalg. Fordelingen fremgår af kommissoriet, som også beskriver omstillingsarbejdet. Det andet mål er, at Ballerup Kommune i højere grad skal arbejde mod en kultur, hvor omstilling er en integreret del af den daglige opgavevaretagelse.

 

Baggrund

Som konsekvens af vedtagelsen af budget 2018 skal der findes varige budgetnedbringelser på 39,4 mio. kr. i perioden 2019-2021. For at opnå dette har omstillingsarbejdet overordnet to formål. Disse er følgende:

 1. At nå Ballerup Kommunes politisk besluttede måltal på 39,4 mio. kr. tillagt 25 pct. svarende til 50 mio. kr. i årene 2019-2021.

   

 2. At opnå en kulturforandring i Ballerup Kommune, der sikrer, at driften løbende optimeres i forhold til ressourceforbrug og effekt. Omstillingsarbejdet skal være en del af hverdagen for såvel administrationen som for det politiske niveau.

Sagsfremstilling

Omstillingsarbejdet for budget 2019 og overslagsårene i Ballerup Kommune er i fuld gang. Ambitionen er, at finde effektiviserings-, besparelses- og serviceniveauforslag i hvert af budgetårene 2019-2021, der sikrer at målet nås, samt sikre at kulturen i Ballerup Kommune understøtter omstillingsarbejdet.

 

Baggrunden for den besluttede spareblok er:

 • Internt pres på service
 • At skabe plads til nye politiske prioriteringer
 • En ændret demografi med primært flere ældre.

Nyt for 2019 er, at måltallet er fordelt på udvalgene med hvert deres individuelle måltal, som de enkelte udvalg har ansvaret for at opnå. Fordelingen af de 50 mio. kr. på de enkelte fagudvalg blev besluttet af Økonomiudvalget den 13. juni 2017, punkt 4. Forslagene til nedbringelse af budgettet samles i et katalog, der vedlægges budgetforslaget, som det har været tilfældet tidligere. Målet for hvert udvalg er beregnet på baggrund af budgetandele på de respektive bevillingsrammer under hvert udvalg.

 

Fordeling af måltal:

 

Udvalg (mio. kr.)2019-2021
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget7,0

Social- og Sundhedsudvalget

20,0

Økonomiudvalget

5,0
Teknik- og Miljøudvalget1,0
Børne- og Skoleudvalget15,0

Kultur- og Fritidsudvalget

2,0
Total50,0

 

Tematiseringerne bliver henover foråret 2018 og hen mod sommeren 2018 konkretiseret via analyser til omstillingscases. De konkrete omstillingscases indstilles løbende til behandling i de relevante stående udvalg, og det samme gør sig gældende for Økonomiudvalget. Første delleverance er et katalog til brug på budgetorienteringsmødet for Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018, som peger på konkrete tiltag i Ballerup Kommune for at opfylde målet på 50 mio. kr. Her gives således et samlet overblik over forslagene. Det endelige katalog med forslag til nedbringelse af budgettet foreligger sidst i juni 2018.  

 

Baggrunden for en justering af kulturen i Ballerup Kommune er at opnå en kultur, hvor omstillingsarbejdet er en integreret del af den daglige opgavevaretagelse. Der skal i den forbindelse være et større fokus på effektive arbejdsgange, planlægning, organisering samt tværgående tænkning og idéudvikling og ikke mindst fokus på investeringer.

 

Frem for at være en opgave, der foregår sideløbende med andre opgaver, skal omstillingsarbejdet være en del af de daglige beslutninger og handlinger for, at Ballerup Kommune kan lykkes med opgaven.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager direktør Carsten Riis under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag (Heraf 1 tilknyttet efter Social- og Sundhedsudvalgets møde)

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller at,

 1. Orientering om omstillingsarbejdet for nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2021 tages til efterretning.

Økonomiudvalget

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 23. januar 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Udmøntningen af "Aftale om budget 2018" bliver forelagt til drøftelse.

 

Baggrund

Forligspartierne bag "Aftale om budget 2018", Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har fordelt ansvarsområderne i aftalen.

 

Økonomiudvalget har besluttet på deres møde den 23. januar 2018 at sende sagen tilbage til fagudvalgene med henblik på input fra fagudvalgene til de foreslåede indsatser og pejlemærker.

 

De enkelte fagudvalg drøfter udmøntningen af "Aftale om budget 2018", for de dele, som vedrører deres fagområde.

 

Sagsfremstilling
De enkelte udvalg skal drøfte de foreslåede indsatser og pejlemærker for udmøntningen af "Aftale om budget 2018". Udmøntningen består i, at der for de enkelte delelementer i aftalen er udarbejdet milepæle, der afrapporteres ved hver budgetopfølgning. Derved kan fremdriften på det enkelte delelement i aftalen følges, så der kan træffes beslutning om, der skal korrigeres i den oprindelige plan for at nå målet. Der vil være fire opfølgninger på "Aftale om budget 2018", hvoraf tre er knyttet til budgetopfølgningerne, og den sidste foretages efter årets udgang. Den sidste opfølgning vil vise, om det overordnet mål er nået.

 

I bilaget fremgår de dele af "Aftale om budget 2018", som vedrører Social- og Sundhedsudvalget. Endvidere indeholder bilaget milepæle for, hvornår og hvordan de enkelte dele udmøntes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. De foreslåede indsatser og pejlemærker drøftes og der afgives evt. input til ønskede justeringer i dokumentet, hvorefter disse ønsker indgår i Økonomiudvalgets behandling af det samlede dokument på mødet i februar.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Til 1. milepæl i indsats 4.06 tilføjes: "Plan for processen godkendes i Social- og Sundhedsudvalget".


Indhold

Sammendrag

Styrelsen for patientsikkerhed har den 6. juni 2017 gennemført et risikobaseret tilsyn hos Tværkommunale Specialiserede Hjemmesygeplejeteam (SHS-teamet) - den tværkommunale akutfunktion, der drives i et samarbejde mellem Ballerup, Furesø og Herlev Kommuner. Tilsynene gennemføres for at vurdere om patientsikkerheden er blevet overholdt ved SHS-teamets pleje og behandling af borgerne.

 

Den endelige tilsynsrapport blev offentliggjort medio november 2017. Tilsynets vurdering er, at SHS-teamet har "få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden" at "sætte fingeren på", hvilket er en flot vurdering. Det bemærkes, at tilsynets anbefalinger er taget til efterretning, og aktuelle tiltag er gennemført i SHS-teamet kort efter tilsynets besøg.

 

Tilsynsrapporten præsenteres med denne sag politisk i Ballerup til orientering, og er koordineret med den politiske orienterende præsentation i Herlev og Furesø kommune. Rapporten er på grund af den tværkommunale koordinering ikke forelagt Seniorrådet, forud for præsentationen i Social- og Sundhedsudvalget - men bliver præsenteret for Seniorrådet til orientering på førstkommende møde ( uge 7, februar).

 

Baggrund

Styrelsen for patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Fra 2017 blev tidligere frekvensbaseret tilsyn omlagt til et proaktivt risikobaseret tilsyn og SHS-teamet blev udvalgt som relevant behandlingssted, i form af funktionen som kommunal akutfunktion. Årets tema for tilsynsbesøgene var medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb samt generelle forhold som journalføring og hygiejne.

 

Formålet med tilsynsbesøgene er, at vurdere patientsikkerheden på det udvalgte behandlingssted, og sikre læring hos sundhedspersonalet.

 

Sagsfremstilling

Styrelsen for patientsikkerhed har kategoriseret tilsynet i følgende trin:

 • Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden
 • Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden
 • Problemer af betydning for patientsikkerheden
 • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

SHS-teamet er flot placeret i kategorien "Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden".

 

Tilsynet bemærkninger og gennemførte tiltag

 • Der skal foreligge en skriftlig instruks for fravalg af livsforlængende behandling.
  • Instruksen vil blive udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning.
 • Ledelsen sikrer, at personalet har mulighed for at overholde instruksen for fravalg af livsforlængende behandling, og at personalet følger den.
  • Dette vil ske i naturlig forlængelse af instruksens udarbejdelse.
 • Der skal forefindes adrenalin ved injektionsbehandling, og at personalet har de fornødne kompetencer til vurdering af behov for indgift af adrenalin.
  • Dette implementeres, til trods for, at behandlingsansvarlige læge havde sikret anden behandlingsmulighed ved anafylaksis (allergisk) shock. 

Tilsynsrapporten vedlægges sagen til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Rapport om tilsyn hos Tværkommunale Specialiserede Hjemmesygeplejeteam tages til efterretning.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 15. august 2017

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunes tilbud om akut sygeplejebehandling samt serviceniveauet for transportmuligheder til korttidspladserne i forbindelse med akutophold er tilføjet i Kvalitetsstandarden for sygepleje.

Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse forud for at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ballerup kommunes Seniorråd og Handicapråd.

 

Baggrund

Sundhedsloven § 138, der handler om sygepleje.

 

Sagsfremstilling

Alle kommuner er pr. 1. januar 2018 forpligtiget til at have en akutfunktion hele døgnet - alle ugens dage. Det har Ballerup Kommune allerede i form af det tværgående sygeplejeteam (SHS-teamet), kommunens hjemmesygepleje samt kommunens muligheder for at bruge korttidspladserne til at indlægge borgere, der i en periode er for syge til at være i eget hjem, men ikke så syge, at de skal indlægges på hospital. At kommunen har en akutfunktion hele døgnet, og hvordan kommunen bruger denne mulighed, indføjes i kvalitetsstandarden for sygepleje. Ændringerne i kvalitetsstandarden herunder mulighed for kørsel til akutophold på korttidsplads er markeret med rødt (se bilag).

 

Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, man som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når man bliver visiteret til sygepleje.
 

Kvalitetsstandardens formål er at oplyse om, hvornår man kan få støtte, og hvor og hvordan denne støtte foregår.

 

Det er ikke et lovkrav, at Ballerup Kommune skal have en kvalitetsstandard på § 138 ydelserne, men det er en god service for borgerne at kunne få oplysninger om, hvilke muligheder, der rent faktisk er. 

 

Kvalitetsstandarden er vedhæftet som bilag, og henvender sig direkte til de borgere, der bliver visiteret til den kommunale sygepleje.
 

Kvalitetsstandarden vil blive udleveret til borgeren i forbindelse med visitationsbesøget og vil desuden kunne findes på Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

Sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet efter Social- og Sundhedsudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 Bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Forslaget til kvalitetsstandard for den kommunale sygepleje i Ballerup Kommune godkendes og sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social og Sundhedsudvalget 7. november 2017 Punkt 12 

Indhold

Sammendrag

Det er med denne sag ønsket at give Social- og Sundhedsudvalget en kort orientering om det specialiserede voksenområde med særlig vægt på de økonomiske udfordringer, der ses på myndighedsrammen. Handicap & Psykiatri i Center for Social og Sundhed består af en stor mængde øvrige områder og driftsenheder, som udvalget mere uddybende vil blive præsenteret for i april 2018.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde vil både den seneste udvikling i relation til de strategiske greb for at imødegå og neutralisere merforbruget og den økonomiske situation for området blive præsenteret. Den seneste strategi for området vil er vedlagt som bilag.

 

Baggrund

Gennem sidste halvdel af 2017 har der udviklet sig et massivt merforbrug på myndighedsrammen i Handicap & Psykiatri, og de tiltag, der tidligere har fungeret og dermed reduceret merforbrug, har vist sig ikke at have samme effekt som i de tidligere år. Den hidtidige strategi for området har især handlet om en øget hjemtagning til Ballerup Kommune og mindre indgribende indsatser overfor den enkelte. Dette har gennem de seneste 3-4 år medført en beparelse på rammen på 20 mio. kr., men indsatsen giver ikke længere den fornødne gevinst i takt med at de borgere, der kunne bo i egen bolig med støtte, er hjemtaget.

 

Ved tredje budgetopfølgning 2017 blev der iagttaget et merforbrug på 10,7 mio. kr. I sammenhæng med dette blev der igennen sidste halvdel af 2017 evalueret på den hidtige strategi og udformet en ny og fremadrettet strategi. Den tidligere, såvel som den nye, havde og har til formål at udvikle, styre og imødegå evt. økonomiske udfordringer, der vil være på et område, der er kendetegnet ved en vis grad af uforudsigelighed. Det betyder, at der er behov for et konstant blik på udvikling i målgrupper, relevante borgerdata og økonomiske styringsværktøjer.  

 

Sagen har været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. november 2017, hvor fremstillingen dog var mere fokuseret på overgangen fra den hidtige til den nye strategi for området hvor også den budgetmæssige udfordring var kendt.

 

Sagsfremstilling

Myndighedsområdet i Handicap & Psykiatri varetager indsatser og ydelser for borgere, der er berettiget til og har brug for varig, midlertig og kortvarig hjælp efter §§ i lov om social service. En afgørende strategi på området er at give tilstrækkelig hjælp til de borgere, der har behov og at hjælpen gives ud fra en betragtning om mindst indgribende foranstaltning og på en for borgeren betryggende vis. Ved mødet vil en indsatstrappe, der viser denne tilgang blive præsenteret og eksemplificeret gennem fortællinger og cases.

 

Siden sensommeren 2017 har der været tættere og mere skærpet opfølgning på myndighedsrammen og ved visitationspraksiser, ligesom der ved hver måneds udløb er samlet op på hvilke bevægelser, der har været - i mange tilfælde på cpr. nr. niveau. På baggrund af vigtigheden for styring og dermed behovet for denne tætte opfølgning er der arbejdet med en styringsmodel, der introduceres primo 2018. I enkelte tilfælde kan en bevægelse på den økonomiske ramme handle om en borger, der diagnosticeres med ex. ALS (Amyotrofisk lateral sklerose (en langsom fremadskridende uhelbredelig sygdom, der nedbryder alle kropppens muskler)), og som har brug for pleje i hjemmet 24 timer i døgnet til økonomisk udgift på mellem 1,5-2,5 mio. kr. årligt. Den anden vej rundt kan et dødsfald have den modsatte effekt. Netop den virkelighed kalder på en tættere og mere systematisk opfølgning samt en stillingtagen til den konsekvente udsving som området er karakteriseret ved. Eksempler og cases vil blive præsenteret på mødet.

 

Som konsekvens af tredje budgetopfølgning 2017 blev det besluttet, at tilføre myndighedsrammen 10,7 mio. kr. fra Ballerup Kommunes samlede kasse hvoraf de 7.528 mio. kr. var bidrag fra de øvrige rammer under Social- og Sundhedsudvalget. På mødet i Social- og Sundhedsudvalget vil det seneste regnskabsresultat blive forelagt. Det kan på nuværende tidspunkt konstateres, at der trods tæt opfølgning stadig er pres på området - borgere der har behov for berettiget hjælp eller et øget hjælpebehov. Der er især enkelte områder og tendenser der er med til at presse udgifterne i vejret - det drejer sig om flere og udgiftstunge visitationer til botilbud af både midlertidig og varig karakter, dyrere foranstaltninger end forventet samt en tilgang af sager generelt på udvalgte områder indenfor serviceloven. Sammenholdt med en mindre afgang fra området til at dæmme op for tilgangen bliver der tale om en kausabel årsag til et konstant pres på budgetrammen. Også dette vil udvalget blive præsenteret yderligere for under mødet.  

 

Et andet og meget vigtigt element i opgaven på det specialiserede voksenområde er den forebyggende indsats samt råd og vejledning. Der er netop igangsat et forløb i Handicap & Psykiatri, der sætter fokus på "Sammenhængende borgerforløb og rehabiliterende indsatser", hvor både medarbejdere fra myndighedsafsnittet og de udgående medarbejdere skal opøve et yderligere rehabiliterende sigte med de individuelle indsatser sammen med borgeren under temaet; øget livsduelighed og egen forsørgelse, herunder uddannelse og beskæftigelse.

 

Det tredje og sidste element i strategien som fremstilles her vil være, at der første halvår vil blive etableret en forebyggende indgang som en del af et behov for at mindske tilgangen af borgere, der skal modtage ydelser efter serviceloven. Hensigten er, at borgere i første omgang bliver hjulpet, rådet og vejledt uden at der som sådan bliver opstartet en sag i myndighedsafsnittet. Ydermere er hensigten, at der i denne indgang varetages opgaver af mere akut karakter såsom opsøgende arbejde og samarbejde med fx boligselskaber. Indgangen bemandes med medabejdere fra både myndighed og udførende led - specifikt fra den nye sammenlagte organisation; Socialpsykiatrien, udgående medarbejdere fra Center for Voksne med Særlige Behov og misbrugcenter Brydehuset.

 

På mødet vil der blive fremvist forskellige slides vedrørende målgrupper, paragraffer i serviceloven, forbrug og seneste regnskabstal samt scenarier og de strategiske overvejelser.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager handicap og psykiatrichef Vivi Lauritsen under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag (Heraf 1 tilknyttet efter Social- og Sundhedsudvalgets møde)

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om det specialiserede voksenområde tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Rusmiddelcenter Brydehuset ønsker at indgå en to-årig samarbejdsaftale med KABS (det tidligere Københavns Amts Behandlingstilbud til Stofbrugere - nu under Glostrup Kommune) om udnyttelse af Tandrøddernes kapacitet således at klinikkens eksistens bevares. Sagen belyser baggrunden for aftalen og Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til indgåelse af samarbejdsaftalen for 2 år på det foreliggende grundlag.

 

Baggrund

Mens Tandrødderne fungerede som et puljefinansieret projekt fra 2014-2016, var tandklinikken åben for alle socialt udsatte borgere fra hele regionen. KABS var en væsentlig kilde i forhold til at henvise patienter til Tandrødderne. Efter projektets ophør, er Tandrødderne overgået til drift under Rusmiddelcenter Brydehuset, og KABS har løbende efterspurgt muligheden for at samarbejde om tandbehandling til de mest udsatte misbrugere.

 

Sagsfremstilling

Muligheden for samarbejde har været drøftet på flere bestyrelsesmøder i Tandrødderne, og der er nu enighed om, at man fra frivillighedsforeningens side gerne vil indgå i et sådant samarbejde. Foreningen ønsker, at deres uegennyttige indsats kommer flest mulige udsatte borgere tilgode. Samtidig er situationen, at klinikkens drift og materialeforbrug er finansieret ved puljeansøgninger. Den største bidragsyder udløber i 2018, og det er usikkert, hvorvidt det igen kan lade sig gøre at rejse finansiering til klinikken. Der arbejdes dog kontinuerligt fra foreningens side på at søge fortsatte midler.

 

Klinikken er drevet i et fællesskab, hvor Ballerup Kommune bidrager med de fysiske lokaliteter, Rusmiddelcenter Brydehuset finansierer aflønningen af en medarbejder og drift/materialer er puljefinansierede. Ud fra et administrativt perspektiv er der behov for at afsøge nye muligheder for at skabe økonomi til klinikkens drift, og det tværkommunale samarbejde ligger fint i tråd med både Brydehusets og Ballerup Kommunes strategier. KABS vil i perioden bidrage med både materialer og finansieringen af den halve lønudgif.

 

Med det afsæt ønsker Rusmiddelcenter Brydehuset at indgå i en to-årig aftale med KABS med mulighed for opsigelse fra begge parter med et seks måneders varsel.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Rusmiddelcenter Brydehuset indgår en to-årig samarbejdsaftale med KABS.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 28. marts 2017 Punkt 14

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 5. december 2017 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om status på den reviderede tværsektorielle organisering og rehabiliteringsindsats i sager, hvor borgeren modtager et ressourceforløb.

 

Sagen har ligeledes været behandlet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 5. december 2017 og blev her godkendt.

 

Baggrund

På møder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i november 2016 blev det, med baggrund i de foreløbige erfaringer med ressourceforløb, besluttet at forstærke den tværsektorielle rehabiliteringsindsats bl.a. gennem følgende initiativer:

 • Tæt samarbejde og fælles økonomi på tværs af beskæftigelses- og  social- og sundhedsområdet
 • Kontinuerlig og intensiv indsats.

Den samlede indsats og samarbejdsform evalueres i denne sag.

 

Sagsfremstilling

Indsats og samarbejdsform vurderes ud fra følgende succeskriterier fremsat på møder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i marts 2017:

 1. Organisatorisk vinkel
 2. Effektvinkel
 3. Borgervinkel.

1. Organisatorisk vinkel:

 

Den valgte model for samarbejde er organisatorisk forankret

For at styrke samarbejdet på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet blev en koordinationsgruppe, bestående af medarbejdere på tværs af de tre områder, nedsat i foråret 2017. Der er på foranledning af koordinationsgruppen udviklet og implementeret nye arbejdsgange på flere centrale punkter. Se uddybning i bilag.

 

Koordinationsgruppen har dog gennem året erfaret, at proces og udvikling af nye arbejdsgange er meget tidskrævende, hvorfor det tværsektorielle samarbejde endnu ikke er implementeret til fulde. For at imødekomme denne udfordring har både Center for Arbejdsmarked og Center for Social og Sundhed tilført projektlederressourcer for en periode på et halvt år frem til foråret 2018.

 

2. Effektvinkel:

 

Indsatsen igangsættes hurtigere, borgerne bliver hurtigere arbejdsmarkedsparate og har kortere sagsforløb:

Det er endnu ikke muligt at vise overordnet fremgang på disse parametre, idet det administrativt vurderes, at ændringerne i arbejdsgange endnu ikke er slået igennem. Processen er dog (jævnfør ovenfor) godt i gang. Desuden er det endnu ikke administrativt muligt at måle, hvorvidt indsatsen igangsættes hurtigere (se bilag).

 

Forventningen er, at sagsforløbene reelt vil blive kortere, bl.a. fordi praksis vedrørende bevillinger er ændret: Der bevilges i dag kortere ressourceforløb end hidtil med tættere opfølgning jævnfør beslutning på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. november 2016. Siden den 1. januar 2017 er 89 pct. af alle tilkendte ressourceforløb således bevilget som 2-årige ressourceforløb.

 

Se bilag for yderligere uddybning af konkrete arbejdsgange, som forventet vil få effekt på ovenstående parametre.

 

Administrationen foreslår en politisk opfølgning på effektvinklen inden udgangen af første halvår af 2018.

 

3. Borgervinkel:

 

Højere tilfredshed med indsats:

Tilfredsheden med indsatsen blandt ressourceforløbsborgere måles i den årlige borgerundersøgelse, som udføres af Center for Arbejdsmarked. Gennemsnitligt set er der på alle adspurgte parametre sket en moderat forbedring fra 2016 til 2017 i forhold til tilfredsheden med indsatsen for denne målgruppe. Se bilag for uddybning.

 

Sammenfatning

Der tages i det tætte tværsektorielle samarbejde udgangspunkt i den individuelle borgers ofte komplekse problematik – og ikke i Ballerup Kommunes administrative opdelinger – i et ønske om at møde borgeren i øjenhøjde, hvilket er en af grundstenene i kommunens Vision 2029. Udviklingen og implementeringen af dette samarbejde er essentiel, men er tidskrævende at få til at slå igennem i hele organisationen.

 

Erfaringen er yderligere, at det har været vanskeligt at sikre fremdrift i opbygningen af det tværsektorielle samarbejde uden projektlederressourcer. Området er fortsat højt prioriteret, og der er jævnfør ovenfor sat ekstra kræfter ind for fremadrettet at sikre fremdrift i udviklingen af samarbejdet og i indfrielsen af målene for samarbejdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Centrene for Arbejdsmarked samt Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om status i forhold til organiseringen af og indsatsen i ressourceforløb tages til efterretning.
   
 2. Forslag om yderligere opfølgning inden udgangen af første halvår af 2018 særligt på effektdelen godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2017 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget bedes i denne sag tage stilling til om at de otte korttidspladser på Plejecenter Sønderhaven forbliver som korttidspladser til borgere med særlige behov herunder demens, samt at den tidligere beslutning om etablering af fire nye plejeboliger i Sønderhaven ikke sker.  

 

Der skal ligeledes tages stilling til om at samle dagtilbuddene for borgere med særlige behov, herunder demens. Det vil give en stærk synergieffetkt mellem dagtilbud i form af samværsgrupper og korttidsboliger.

 

Baggrund

Med budgetaftalen for 2017 blev det aftalt at omdanne otte korttidsboliger på Plejecenter Sønderhaven til plejeboliger og samtidig omdanne otte plejeboliger på Plejecenter Lindehaven til korttidsboliger.
 

For at sikre en ny plejeboligenhed i Plejecenter Sønderhaven, der ville have volumen til at være bæredygtig og driftssikker, blev det besluttet at udvide med yderligere fire plejeboliger. I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev det desuden besluttet at samle dagtilbuddene for borgere med demens med henblik på at øge den faglige kvalitet og forbedre ressourceudnyttelsen.

 

Sagsfremstilling

I august 2017 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at etablere fire nye plejeboliger på Plejecenter Sønderhaven. Dette skulle ske ved at inddrage og ombygge arealet, hvor der i dag er samværs- og aktivitetsgrupper for mennesker med demenssygdom. Området ligger i forlængelse af plejecentrets nuværende otte korttidsboliger, der i samme ombæring ville blive lavet til plejeboliger.

 

Beslutningen indebar, at projektet skulle beregnes, færdigtegnes og forelægges igen for Social- og Sundhedsudvalget, når de økonomiske konsekvenser var blevet kortlagt.
 

Siden har de bygningstekniske undersøgelser vist, at det vil blive en uforholdsmæssig dyr løsning, da selve grunden i givet fald skal nivelleres og hele bygningen laves markant om. Den rådgivende arkitekt fraråder direkte projektet og giver et løseligt overslag på en anlægsudgift på ca. 11 mio. kr.

 

Derfor er der undersøgt alternativer. Fremfor at bygge plejeboliger foreslås det at anvende det samlede område med både korttidsboliger og dagtilbud for Ballerup Kommunes borgere med særlige behov, herunder demenssygdomme. I dag er der dagtilbud både på Plejecenter Lundehaven og Plejecenter Sønderhaven.
 

Dermed lægges der op til at fastholde de otte korttidsboliger på Plejecenter Sønderhaven og anvende dem fleksibelt alt efter behov og samle dagtilbuddene.

 

Antallet af korttidsboliger forbliver det samme som i dag (49 i alt).

 

Fordelene ved at samle dagtilbuddene samt benytte korttidspladserne på Plejecenter Sønderhaven er, at der kan der etableres en fælles enhed med bedre ressource anvendelse og dermed en bedre synergieffekt mellem dagtilbuddet i form af samværsgrupperne og korttidsboligerne. Personalet får mulighed for at arbejde tættere sammen, og der vil kunne etableres flere meningsfulde aktiviteter for borgerne, uanset om de er i dagtilbud eller på korttidspladserne. Brugerne på korttidspladserne vil drage fordel af, at der er dagtilbud, som de også ville kunne deltage i. Brugerne af korttidspladserne, og særligt borgere med demens, er sædvanligvis mere mobile end plejecenterbeboerne, og vil derfor typisk ikke være hæmmet i samme grad af de eksisterende bygningsmæssige niveauforskelle.

 

Brugerne af dagtilbuddene bliver hovedsageligt kørt til deres dagtilbud og har ikke nødvendigvis en lokal tilknytning til deres samværsgruppe. Den geografiske placering af tilbuddet vurderes derfor ikke at være vigtig for brugerne.

 

I budgetaftale 2018 er der afsat 0,5 mio. kr. til samling af dagtilbud og udvidelse af målgruppen i Parkhuset i Aktiv Center Ballerup. Der vil senere lægges en sag op til udvalget vedrørende Parkhusets målgruppe og sammenhæng med dag- og aktivitetsområdet.

 

Det langsigtede mål er fortsat at omdanne Plejecenter Lindehaven til udelukkende at rumme korttids- og rehabiliteringspladser. Når det mål er realiseret, og der samtidig er otte korttidspladser på Plejecenter Sønderhaven, vil der samlet set være en øgning af antallet af korttidspladser i forhold til den tidligere beregning. På nuværende tidspunkt anses korttidspladser for en god kommunal konstruktion i forhold til at imødekomme udviklingen indenfor det nære sundhedsvæsen med accelererede borgerforløb og specialiseret pleje inden tilbagevenden til eget hjem.

 

Forslaget medfører derfor også, at der skal tages stilling til takten af omdannelsen af plejeboliger til korttidspladser på Plejecenter Lindehaven. Hver gang en plejebolig på Plejecenter Lindehaven bliver ledig, skal der foretages en vurdering af den aktuelle og kommende efterspørgsel på plejeboliger, og plejeboligen skal kun omdannes til korttidsbolig, hvis det vurderes, at plejeboliggarantien fortsat kan overholdes, indtil der er bygget nye plejeboliger andetsteds i kommunen.

 

Overholdelse af plejeboliggarantien

Den oprindelige plan om etablering af fire nye plejeboliger på Plejecenter Sønderhaven indgik i den oprindelige analyse af plejeboligkapaciteten. De fire manglende pladser vurderes dog ikke at få betydning på kort sigt, hvor plejeboliggarantien fortsat vil kunne overholdes. Men på længere sigt vil det selvfølgelig fremskynde behovet for nye pladser en anelse. Der er her mulighed for dels at være tilbageholdende med konvertering af plejeboliger på Plejecenter Lindehaven til korttidspladser, dels indholdet i den fremtidige udviklingsplan for Plejecenter Egely, dels konkretiseringen af beslutningen om en udvidelse af Plejecenter Toftehaven. Udviklingen i demografien følges årligt og fremskrivninger indregnes i den fremtidige kapacitetsberegning. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ud over de afsatte 0,5 mio. kr. i budgetaftale 2018 er der ingen økonomiske konsekvenser, da der ikke har været afsat anlægsmidler til det oprindelige projekt med plejeboliger. 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der ikke etableres fire nye plejeboliger på Plejecenter Sønderhaven godkendes.
   
 2. De otte korttidsboliger på Plejecenter Sønderhaven forbliver korttidsboliger, og at disse fortrinsvis anvendes til mennesker med særlige behov, herunder demens godkendes.
   
 3. Omdannelsen af plejeboliger til korttidsboliger på Plejecenter Lindehaven alene gennemføres, hvis det vurderes, at plejeboliggarantien kan overholdes i hele perioden, indtil antallet af plejeboliger i Ballerup Kommune samlet set udvides andetsteds godkendes.
   
 4. Dagtilbuddene fra Plejecenter Lundehaven flyttes til Plejecenter Sønderhaven godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Der skal træffes beslutning om igangsætning af proces om nedsættelse af et Psykiatriråd i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Udvalget nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Sagsfremstilling

I den politiske budgetaftale for 2018 er det besluttet at nedsætte et psykiatriråd i Ballerup Kommune. Der skal således i samarbejde med Psykiatrirådets brugere og interessenter etableres et forum til dialog om psykiatriens udvikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune. Med budgetaftalen er der endvidere enighed om, at der skal formuleres en psykiatripolitik, og at der afsættes 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021.

 

Administrationen anbefaler, at der igangsættes en proces i Social- og Sundhedsudvalget om formål, indhold og repræsentation i det nye Psykiatriråd med henblik på at nedsætte rådet medio 2018. I forberedelsesperioden kan der eventuelt afholdes indledende drøftelser og "modningsmøder” med eksterne interessenter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udvalgets økonomiske ramme er endnu ikke fastsat.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der igangsættes en proces i Social- og Sundhedsudvalget om formål, indhold og repræsentation i det nye Psykiatriråd i Ballerup Kommune.
   

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 20. juni 2016, i forbindelse med behandlingen af en analyse om Ballerup Kommunes administration og ledelse, besluttet, at der udarbejdes en delegationsplan, og at der fremadrettet arbejdes mere systematisk med delegationer.

 

Baggrund

BDO-analysen om Ballerup Kommunes administration og ledelse - forslag til besparelser og effektiviseringer.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 20. juni 2016 BDO-rapporten om analysen om Ballerup Kommunes administration og ledelse samt de foreslåede besparelser og effektiviseringer.

 

Det blev i rapporten bl.a. foreslået at effektivisere sekretariatsbetjeningen gennem forbedring af arbejdsgange og procedurer og systematisk arbejde med delegationer, og direktionen havde i sagen anbefalet, at Kommunalbestyrelsen godkendte en beslutning herom. Delegationsplanen skal være med til at sikre smidige og effektive arbejdsgange.

 

På sit møde den 20. juni 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen direktionens anbefaling om at effektivisere sekretariatsbetjeningen gennem forbedring af arbejdsgange og procedurer samt systematisk arbejde med delegationer. Kommunalbestyrelsen bemærkede, at der også fremover skulle være høj kvalitet i den politiske sekretariatsbetjening.

 

Arbejdet med delegationsplaner på samtlige udvalgs områder igangsættes nu med det formål at effektivisere sagsgange og procedurer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå en besparelse som følge af delegationerne.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at 

 1. Orienteringen om, at arbejdet med delegationsplaner påbegyndes, tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget er bl.a.  ansvarlig for de kommunale indsatser under overskriften "Det Nære Sundhedsvæsen". Sagen indeholder en orientering om definition af "Det Nære Sundhedsvæsen", opgaveløsningen i Ballerup Kommune samt udpegning af udfordringer og muligheder indenfor området.

 

Baggrund

"Det Nære Sundhedsvæsen" omfatter de indsatser som borgerne tilbydes i eget hjem eller i deres nærmiljø. Det er fx sygepleje i hjemmet, genoptræning og rehabilitering, indsatser på korttidspladser, samt indsatser for borgere med psykisk sygdom. Indsatserne kan både leveres af kommunen, men også af almen praksis samt udegående funktioner eller ambulatorier på hospitalet. Det vigtige er egentlig ikke hvem der leverer ydelserne, men at de leveres i et koordineret samarbejde mellem parterne i et samarbejde med borgerne tæt på deres eget hjem eller hverdag.

 

Sagsfremstilling

Udviklingen indenfor sundhedsområdet går i retning af et stærkt specialiseret hospitalsvæsen, med korte indlæggelsestider og efterfølgende opfølgning i ambulatorier og samarbejde med hjemmesygepleje og genoptræningsindsatser. 

 

Sundheds- og Ældreministeriet udpeger i et udvalgsarbejde om "Det Nære Sundhedsvæsen" følgende fire temaer, som særligt væsentlige:

 • Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor
 • Rette kompetencer til rette opgaver
 • Ensartet kvalitet over hele landet
 • Bedre digital understøttelse og brug af data.

Udvalgsarbejdet bygger på en vision om at "Sundhedsvæsenet understøtter patienten i at mestre egen sygdom i patientens nære miljø, gennem høj, ensartet kvalitet og samarbejde, så patienten kan leve et liv med højest mulig livskvalitet".

 

Udviklingen påvirker den kommunale opgaveløsning dels i forhold til kompetencer men også i forhold til øget krav til koordination og samarbejde med såvel almen praksis som ambulatorier mv. Den kommunale opgaveløsning handler i høj grad om tidlig opsporing af funktionstab hos borgerne, og efterfølgende målrettede indsatser, men også om behov for helt andre kompetencer blandt medarbejderne end tidligere, hvilket er en stor omstillingsproces. I Ballerup Kommune har der de senere år været særligt fokus på etablering af specialiseret hjemmesygepleje, optimering af sygeplejeklinik, korttidspladser, den rehabiliterende indsats, samt kompetenceudvikling. Disse områder vil der være særligt fokus på også i de kommende år med den tilføjelse, at der forventes rekrutteringsproblemer indenfor særligt SOSU-området.

 

Det anbefales at bilag 1 læses fra side 8-13. Øvrige bilag er orienteringsbilag.

 

Pleje- og omsorgschef Susanne Bettina Jørgensen og sundhedschef Tina Roikjer Køtter vil på mødet fremlægge et oplæg om "Det Nære Sundhedsvæsen" og betydningen af udviklingen med særligt fokus på ældreområdet i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag (Heraf 1 tilknyttet efter Social- og Sundhedsudvalgets møde)

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om "Det Nære Sundhedsvæsen" med særligt fokus på ældreområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download