Nyttehaver & kolonihaver

Ballerup Kommune har godt 700 nyttehaver og 3.300 kolonihaver

Forskellen på en nyttehave og en kolonihave er, at en nyttehave er en daghave, hvor overnatning aldrig er tilladt. Kolonihaver har tilladelse til overnatning i perioden 1. april – 30. september. Se i øvrigt bestemmelser og vedtægter for de enkelte haver på deres hjemmesider.

Som borger i kommunen kan du leje en nyttehave til dyrkning af grøntsager m.m. 

Der er 5 nyttehaveforeninger i Ballerup, som du kan kontakte og høre om om ledige haver, priser m.m.


Egebjergs Grønne Fingre
Mergeltoften 3 + 16
2750 Ballerup

Kontakt Kirsten Neumann
Telefon 23 27 10 21


Fløjholm Nyttehaveforening
Marbækvej 3
2750 Ballerup

Antal haver: 116 stk.

Kontakt foreningen på mail: flojholm@gmail.com
Formand Anita Sloth


Råmosen Nyttehaveforening
Råmosevej 60
2750 Ballerup

Antal haver: 381 stk.

Kontakt foreningen via www.nf-raamosen.dk


Skovlunde Nyttehaveforening 
Ejby Frugtplantage
Ejbyvej 82 og 109A
2740 Skovlunde

Antal haver: 157 stk.

Kontakt Karen Eva Smith
Telefon 44 91 04 62 (mellem 17-19) 

Læs mere på www.skovlundenyttehaver.dk


Stengården Nyttehaveforening
Jonstrupvej 140
2750 Ballerup

Antal haver: 55 stk.

Kontakt Charlotte Lind Hansen
Email kochlindhansen@hotmail.com
Telefon 24 34 14 55

Læs mere på www.stengaarden.se

Der er 12 kolonihaveforeninger i Ballerup kommune, som du kan kontakte og høre om om ledige haver, priser m.m.


HF Brøndgården
Vestbuen 73
2750 Ballerup


PF Godthåb
Valkyriensvej 6A
2740 Skovlunde


HF Hanevadsholm
Øster Hanevad 63
2740 Skovlunde


OF Harrestrup
Frejavej 44
2740 Skovlunde


Harrestrup Andelshaveforening
Harrestrupvej 181
2740 Skovlunde


HF Hestholm
Vestbuen 75
2750 Ballerup


HF Højvænge
Ågerupvej 100
2750 Ballerup


AH Kildegården
Ved Åen 3
2740 Skovlunde


HF Rønhøjgård
Ågerupvej 104
2750 Ballerup


AH Stuvehøjgård
Ågerupvej 42
2750 Ballerup


AH Tjørnebjerg
Vestbuen 81
2750 Ballerup


OF Ågerup
Ågerupvej 68
2750 Ballerup

En kolonihave er et grønt fristed med et socialt sigte. Tanken bag kolonihaver er, at de skal være et økonomisk realistisk tilbud for alle dele af befolkningen.

En kolonihave defineres i kolonihaveloven bl.a. ved at:

  • Havelodderne normalt ikke er større end 400 m²
  • Huse til dag- og natophold må opføres
  • Småbygninger til opbevaring af redskaber m.m. må opføres

En almindelig regel er, at man må bo i kolonihavehuset i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september.

I vinterhalvåret fra 1. oktober til 31. marts må man kun undtagelsesvis overnatte, fx i forbindelse med ferie eller weekendophold.

Det er dermed ikke tilladt at bruge et kolonihavehus som helårsbeboelse.

Hvis du gerne vil købe et kolonihavehus, er det nemmest at kontakte den forening, som du ønsker et hus i. (Se oversigten over kolonihaveforeninger i kommunen ovenfor).

Mange foreninger har ventelister, og man er derfor i nogle tilfælde nødt til at vente på at få tilbudt et kolonihavehus.

Ifølge Kolonihaveforbundets vedtægter kan man ikke blive optaget i en kolonihaveforening, uden at haveforeningens bestyrelse er inddraget.

Vedtægter og ordensregler for at bo i kolonihave
Det er vigtigt at have godt kendskab til haveforeningens vedtægter og regler, idet en overtrædelse kan medføre, at man kan ekskluderes fra foreningen og miste retten til kolonihaven.

Overtræder man vedtægter og regler, kan man i yderste konsekvens miste retten til kolonihaven - altså retten til at leje grunden. Man vil dog stadig være ejer af et eventuelt kolonihavehus på grunden, men den nye lejer af grunden vil ikke være forpligtet til at overtage kolonihavehuset.

Du kan som regel få information om vedtægter og ordensregler hos haveforeningens bestyrelse.

Rigtig adresse kan redde liv
Beredskabet (112) anvender kommunens data til at finde adressen, når der kommer et nødopkald. Blandt andet derfor er det vigtigt, at den præcise adresse er registreret hos kommunen. En ukorrekt adresse kan koste ekstra tid og i yderste konsekvens menneskeliv.

Læs mere om præcis adresse, husnummer m.m. her

Se video
Se en kort film Præcise adresser skal redde liv (0:44 min.), der viser vigtigheden af at opgive præcise adresser for kolonihaver, erhvervsområder og indkøbscentre m.m.

Lovgivning
Kolonihaver er omfattet af Kolonihaveloven, der har til formål "at sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden".

Kolonihaveloven beskytter eksisterende havekolonier mod at blive sløjfet til fordel for fx udstykning af erhvervsgrunde. Samtidig præciserer loven, at der skal være offentlig adgang til veje og stier i kolonihaveområderne i sommerhalvåret, så flest mulige kan nyde godt af de rekreative områder. 

Lokalplaner
Ballerup Kommunes lokalplaner indeholder diverse regler, der gælder for haveforeningernes område og huse og som fastlægger regler for byggeri.

Tinglysning
Kolonihaveområder er typisk reguleret af tinglyste deklarationer/servitutter med bestemmelser om det enkelte haveforeningsområde og de enkelte havelodders anvendelse, bebyggelse og tekniske installationer.

Deklarationerne gælder i forhold til foreningen, som har ansvar for at håndhæve eventuelle overtrædelser i forhold til de enkelte medlemmer/kolonister.

Vedtægter og ordensregler
I mange haveforeninger er der specifikke krav til fx hækhøjde, græsslåning og generelt vedligehold, mens der andre steder er en mere afslappet tilgang. 

Tjek derfor altid haveforeningens vedtægter og ordensregler.

Du skal have tilladelse af haveforeningens bestyrelse, hvis du ønsker at:

  • Bygge nyt hus
  • Bygge om
  • Bygge til

Dispensation
Hvis byggeriet kræver dispensation fra en eventuel lokalplan eller deklaration, er det haveforeningens bestyrelse, som skal søge om dispensation hos Ballerup Kommune.

Læs mere om byggeri i kolonihaver

Læs mere om dispensation i byggesager

Når din kolonihave er tilsluttet afløb, skal du informere kommunen.

Sådan gør du
Det er tilstrækkeligt at informere os i en mail til c-mt-brr@balk.dk

Du er også velkommen til at udfylde skemaet:

Erklæring / færdigmelding fra autoriseret kloakmester

Det udfyldte skema sendes ligeledes til c-mt-brr@balk.dk

Har du spørgsmål om kolonihaver, skal du i første omgang kontakte bestyrelsen i din haveforening.

Kontakt

Center for
Ejendomme

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked

4477 2000

E-mail