Kommunalbestyrelsen

24.04.2017 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
 • Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Marie Kielberg-Bæk (V) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Mette Hedegaard (Ø) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Martin Jonassen (C) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Jan Møller (A) - Deltog
 • Kim Schulz Larsen (V) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Mikael Wandel (V) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Lone Madsen (O) - Deltog
 • Christian Skjæran (V) - Deltog
 • Irene Jørgensen (A) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog

Åben dagsorden


 1. Svar på spørgsmål stillet af Ulrik Falk-Sørensen på Kommunalbestyrelsens møde mandag den 27. marts 2017 til punkt 20 om "It-midler i sundhedsvæsenet - anlægsbevilling". Spørgsmålet var om, hvorfor sagen vedrørende it-midler i sundhedsvæsenet, herunder anvendelse af bevillingen ikke har været til høring i Seniorrådet.

  Bilag
  1 bilag
   
 2. Frem mod kommunalvalget i 2017 vil KL bidrage til at skabe opmærksomhed på betydningen af at stemme. KL er gået sammen med Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet om at gennemføre en kampagne, der skal skabe opmærksomhed på betydningen af at stemme.

  Bilag
  1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet for 2016 forelægges til behandling med henblik på oversendelse til Ballerup Kommunes revision PwC.

 

I 2016 har der været fokus på overholdelse af den økonomiske strategi, og der er i løbet af året foretaget en opbremsning for at sikre overholdelse af budgettet, herunder konkret på servicerammen. Regnskabsresultatet, inkl. det brugerfinansierede område, viser et overskud på de løbende poster på 202,8 mio. kr. Ballerup Kommunes samlede serviceudgifter blev 18,2 mio. kr. under det mellem KL og regeringen aftalte sigtepunkt. Gennemsnitslikviditeten er steget i løbet af året, og kassebeholdningen landede på 486,9 mio. kr. ultimo 2016.

 

Pejlemærkerne for Ballerup Kommunes økonomiske strategi er overholdt i 2016.

 

Baggrund

Regnskab 2016 for Ballerup Kommune skal efter styrelseslovens § 45 afgives til revisionen og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj 2017.

 

Regnskabet er på nuværende tidspunkt delvist gennemgået af revisionen og revisionsberetningen forventes at foreligge til Kommunalbestyrelsens behandling i maj måned 2016.

 

Sagsfremstilling

Det officielle årsregnskab består af en regnskabsmæssig årsberetning med en overordnet resultatopgørelse og øvrige regnskabsopgørelser. I bemærkningerne indgår udvalgenes redegørelser for de opnåede resultater i forhold til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte bevillinger og mål for året.

 

De bevillingsmæssige konsekvenser af dette regnskabsresultat godkendes og berigtiges i forbindelse med førstebehandlingen af årsregnskabet for 2016, idet flere bevillingsrammer afviger fra det senest ajourførte budget med bevægelser, der går i hver sin retning på de enkelte bevillingsrammer.

 

De samlede indtægter, skatter, tilskud og udligning mv., viser et resultat på 3,5 mia. kr. Det er 10,8 mio. kr. mindre end ajourført budget. I forhold til 2015 er skatteindtægterne faldet med 230 mio. kr. Den primære årsag skyldes et midlertidigt fald i selskabsskatterne i 2016 og handler om en større tilbagebetaling til staten i en selskabsskattesag fra regnskabsåret 2010.

 

Driftsudgifterne udviser et mindreforbrug på 32,0 mio. kr. efter overførsler til budget 2017 på 51,1 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 1 pct., idet driftsvirksomheden inkl. det brugerfinansierede område udgør 3,2 mia. kr. I forhold til ajourført budget er de væsentligste afvigelser på beskæftigelsesområdet (22 mio. kr.), som følge af et generelt fald i ydelsesmodtagere og enhedsomkostninger, samt på Økonomiudvalgets område (9,4 mio. kr.) som primært skyldes et generelt overskud på lønsummer og udskudte leverancer.

 

Ballerup Kommunes økonomiske strategi indeholder en række pejlemærker, herunder overholdelse af servicerammen. Ved anden budgetopfølgning 2016 stod det klart, at Ballerup Kommune var på vej til en overskridelse på ca. 17 mio. kr. Derfor blev der iværksat modgående foranstaltninger både med centrale initiativer og konkrete tiltag på fagområderne.

 

Ovennævnte tiltag har medvirket til en stigning i overførslerne fra 28,6 mio. kr. sidste år til 51,1 mio. kr. Stigningen er særligt sket på decentrale driftsområder. På den enkelte institution er overførslen maks. 4 pct. I 2017 vil der i forbindelse med budgetopfølgningerne være fokus på, at der ikke opstår et merforbrug decentralt, som påvirker Ballerup Kommunes mulighed for at overholde servicerammen.

 

På anlægsområdet viser regnskabsresultatet et nettoforbrug på 208,2 mio. kr. I 2016 er gennemført og afsluttet skattefinansierede anlægsprojekter for brutto 292,7 mio. kr., hvilket er meget tilfredsstillende. Det samlede nettoresultat, der er 85,5 mio. kr. mindre end ajourført budget, skyldes hovedsageligt indtægten fra salget af grunden til Novo sidst på året.

 

Det brugerfinansierede område, renovation, har generet et overskud på 14,0 mio. kr., som forsyningen skal anvende til at muliggøre øget affaldssortering i hele Ballerup Kommune.

 

Ballerup Kommunes samlede ultimolikviditet påvirkes af bevægelser vedrørende renter, låneoptagelse, gældsafvikling og tidsforskydninger mellem regnskabsårene. Ultimo 2016 udgør kassebeholdningen 486,9 mio. kr. mod en beholdning primo på 461,9 mio. kr. Stigningen i likviditetsniveauet i 2016 skyldes færre driftsudgifter, fremskudte indtægter vedrørende salg af jord og mindreforbrug på øvrige balanceforskydninger.

 

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til beretningen i Årsregnskab 2016, der er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I forhold til ajourført budget for 2016 viser årets regnskabsresultat et mindreforbrug på 32,0 mio. kr. efter forventede overførsler til 2017 på 51,1 mio. kr.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Mer- og mindreudgifter i regnskabsresultatet for 2016 berigtiges bevillingsmæssigt, jævnfør styrelseslovens § 40.
   
 2. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2016 godkendes foreløbigt og afgives til Ballerup Kommunes revision PwC.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2017 og opfølgning på "Aftale om budget 2017" forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen.

 

Samlet set viser første budgetopfølgning 2017 budgetoverholdelse i forhold til det senest ajourførte budget ved tredje budgetopfølgning 2016, hvilket betyder, at den økonomiske strategi overholdes.

 

Dog skal det bemærkes, at mens der fortsat ses en positiv udvikling på især beskæftigelsesområdet med øget beskæftigelse og færre på sygedagpenge, kan der fortsat konstateres en stigning i udgifterne til ældreområdet grundet demografi, et udgiftspres i socialpsykiatrien samt en forventning om øgede udgifter til barsel.

 

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2018 og budgetopfølgningen for 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2017 tre gange årligt og "Aftale om budget 2017" fire gange årligt.

 

Tredje budgetopfølgning for 2016 viste grundlæggende en overholdelse af det samlede driftsbudget i 2017, dog var der en mindre forventet overskridelse af servicerammen og dermed af den økonomiske strategi. Trods en positiv udvikling på beskæftigelsesområdet viste opfølgningen dog et fortsat budgetpres på især de specialiserede områder på såvel børne- som voksenområdet i overslagsårene.  

 

Tredje budgetopfølgning 2016 viste en forventet forbedring af overskuddet på de løbende poster og likviditeten set i forhold til det vedtagne budget 2017. Således viste opfølgningen en overholdelse af målsætningerne for overskud på de løbende poster og likviditeten.

 

Sagsfremstilling

Første budgetopfølgning på driftsbudgettet for Ballerup Kommune bygger på tilbagemeldingerne fra udvalgene siden tredje budgetopfølgning 2016.

 

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for Ballerup Kommunes bevillingsrammer er 39,3 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. Ændringen fordeler sig med overførsler fra 2016 til 2017 på 51,1 mio. kr. og 11,8 mio. kr. i mindreforbrug på driftsbudgettet. 

 

For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være -14,5 mio. kr. i 2018 faldende til -9,7 mio. kr. i 2021.

 

De væsentligste ændringer ved første budgetopfølgning er:

 • 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Der forventes en væsentlig reduktion af udgifterne til offentlig forsørgelse i 2017. I særdeleshed forventes en reduktion af udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge. Samlet er budgettet reduceret med 9,9 mio. kr. i 2017 i forhold til tredje budgetopfølgning 2016.
 • 50.52 Tilbud til ældre pensionister En stigning i antallet af ældre medfører en opskrivning af budgettet til hjemme- og sygepleje på 1,4 mio. i budget 2017. Stigningen i antallet af ældre fortsætter også i de kommende år, og det forventede merforbrug i 2017 på 1,4 mio. kr. forventes således at stige til 5,9 mio. kr. i 2021, når de seneste demografiske beregninger indregnes i områdets budgetmodel.  
 • 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Med henblik på at imødegå efterspørgslen på socialpædagogisk bistand, opretholde aktivitetsniveauet i værestedet samt finansiere udviklingsinitiativer i socialpsykiatrien, øges budgettet med en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2017. Budgetopfølgningen har givet udsving i begge retninger på servicerammen som samlet set giver nul, inkl. finansiering af denne bevilling. Da første budgetopfølgning er servicerammeneutral, anses tillægsbevillingen for at være finansieret. Der arbejdes fortsat med tiltag og strategier på myndighedsområdet, der reducerer fremtidige udgifter på området. Opfølgning fremgår af det særskilte notat.

De væsentligste udfordringer på driftsbudgettet, som kan have konsekvenser fremadrettet:

 • 60.62 Den centrale administrative funktion Ballerup Kommunes barselsfond har fra 2014 til 2016 haft stigende udgifter til barselsrefusion til områder med medarbejdere på barsel. Stigningen udgør 44 pct. fra 8,6 mio. kr. i 2014 til 12,803 mio. kr. i 2016. Udgiften på området forventes i 2017 at ligge på niveau med 2016, og budgettet for 2017 på 10,658 mio. kr. forudses på den baggrund for lavt. Administrationen har igangsat en kortlægning af området, herunder en afdækning af lovgrundlag og serviceniveau, med henblik på at afdække muligheder for tilpasning af budgettet. Resultatet vil blive forelagt i forbindelse med anden budgetopfølgning 2017.

Anlæg
Første budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2017 viser et nettoanlægsbudget på 293,9 mio. kr. i 2017, svarende til en forøgelse på 96,3 mio. kr. siden tredje budgetopfølgning 2016. Anlægsbudgettet i 2018 udgør 129,8 mio. kr., mens anlægsbudgetterne 2019-2021 udgør 83,0 mio. kr. i 2019, 123,7 mio. kr. i 2020, og 123,7 mio. kr. i 2021.

Ændringerne på anlægsbudgettet skyldes hovedsageligt indarbejdelse af årsrulning af anlægsmidler fra 2016 til 2017 svarende til 35,8 mio. kr.

 

Dertil skyldes ændringerne en reduktion på 50 mio. kr., hvor en forventet salgsindtægt vedrørende salg af en grund allerede blev registreret i 2016. Fremrykning af udvidelsen af genbrugsstationen, hvor 7 mio. kr. flyttes fra 2019 til 2017 og en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. til ombygning af daginstitutionen Valhalla.

 

Overordnet er det kun tillægsbevillinger givet i perioden, som har betydning for den økonomiske strategi, idet årsrulningen, genbrugsstationen og den fremskudte indtægt alene udgør likviditetsforskydninger.

 

Øvrige poster
Under øvrige poster er der reserveret en udgift på 65 mio. kr. til brug for afregning af den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2016. Den endelige afregning med Region Hovedstaden foretages først i juni 2017, hvilket skyldes Region Hovedstadens forsinkelse med ibrugtagningen af den nye sundhedsplatform.

 

Under skatter og tilskud/udligning er der indarbejdet de forventede konsekvenser af den kommende midtvejsregulering. På baggrund af en mere gunstig fremgang i beskæftigelsen på landsplan i 2016 end ventet, forventer KL en negativ midtvejsregulering af kommunerne i 2017 (de budgetgaranterede områder). Administrationen har derfor på baggrund af regnskab 2016 reserveret midler i 2017 til at imødegå den kommende midtvejsregulering. 

 

Overførsler

Der er indarbejdet overførsler på 51,1 mio. kr. fra 2016 til 2017 i første budgetopfølgning 2017. Dette betyder, at der føres 22,5 mio. kr. mere i overførsler ud af budgetåret 2016, end der blev ført ind i budgetåret 2016.


De forventede overførsler fra 2017 til 2018 udgør 23,5 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2017 på 27,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at opgørelsen af de forventede overførsler erfaringsmæssigt er forbundet med betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger og det endelige regnskabsresultat.

 

Det skal dog pointeres, at et forbrug af overførte midler som det skitserede kan medføre en større overskridelse af servicerammen. Administrationen vil derfor i 2017 have ekstraordinært fokus på området med henblik på at undgå en overskridelse af servicerammen.

 

Servicerammen
Første budgetopfølgning 2017 er neutral på servicerammen. Den vejledende serviceramme (KL) udgør 2.526,3 mio. kr. Det forventede forbrug på servicerammen ved første budgetopfølgning 2017 udgør 2.529,7 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 3,4 mio. kr. i 2017. Overskridelsen er indarbejdet ved tredje budgetopfølgning 2016 med konsekvens for budget 2017.

 

Med baggrund i erfaringerne fra bl.a. regnskab 2016 vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt at iværksætte modgående foranstaltninger ved en forventet overskridelse på 3,4 mio. kr., idet området følges nøje.
 

Likvid beholdning
Med baggrund i denne budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2017 på 196,6 mio. kr., hvilket er 33,2 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2017, hvor den forventede likviditet ultimo året (2017) udgjorde 163,4 mio. kr. Det kan bemærkes, at primolikviditeten for 2017 er væsentligt højere end forventet, men dette har dog været indikeret i forbindelse med den løbende opgørelse til Kommunalbestyrelsen af gennemsnitslikviditet hen over budgetåret 2016.
 

Langfristet gæld
Ballerup Kommunes gæld udgør 617,0 mio. kr. primo 2017 og forventes ultimo 2017 at udgøre 599,1 mio. kr. med de ændringer, som er indarbejdet i første budgetopfølgning 2017. Ved seneste budgetopfølgning var forventningen, at gælden skulle udgøre 587,0 mio. kr. ultimo 2017.

 

Som led i den løbende optimering af Ballerup Kommunes låneporteføjle, foretog administrationen en større låneomlægning ultimo 2016. Umiddelbart indebar låneomlægningen et kurstab og en forøgelse af den samlede gæld med 12,1 mio. kr., men indebar samtidig en væsentlig rentebesparelse som hurtigt tjener kurstabet hjem. Formålet med omlægningen var at udnytte det lave renteniveau i markedet.  Forøgelsen af gælden har ikke betydning for overholdelsen af den økonomiske strategi. Det kan oplyses, at administrationen rådfører sig med kommunens bank, Danske Bank, og Kommunekredit og i øvrigt arbejder indenfor den finansielle strategis rammer.

 

Endvidere forelægges første opfølgning på "Aftale om budget 2017" til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 for Ballerup Kommune:

 

 

 

 

 

 

 

Bevillingsramme

(mio. kr.)

 

 

 

 

 

 

Vedtaget

budget

2017

 

 

 

 

Senest

korrigeret

budget pr.

28-11-

2016

 

 

 

 

 

 

Om-

place-

ringer

 

 

 

 

 

 

Mer-/
mindre
forbrug

 

 

 

 

 

 

Overførsler

fra 2016

til 2017

 

Forslag

til nyt

budget pr.

24-04-2017

inkl. over-

førsler

fra 2016

til 2017

             

Teknik- og Miljø-

udvalget

 78,125 81,818 -0,202 -2,954 3,704 82,366

 

            

10.12

Fritids-

områder mv.

 12,178 12,189 -0,468 0,000 0,000 11,721
             

10.19

Vandløbs-

væsen

 0,680 0,680 0,000 0,000 0,000 0,680
             

10.22

Trafik- og

infrastruktur

 62,336 62,322 0,366 -2,954 0,304 60,038
             

10.26

Renovation

mv.

 -0,500 3,000 0,000 0,000 3,400 6,400
             

10.28

Øvrige

miljøforanstalt-

ninger

 3,431 3,627 -0,100 0,000 0,000 3,527
             

Erhvervs- og

Beskæftigelses-

udvalget

 510,348 516,401 -2,073 -9,913 -0,539 503,876
             

20.02 Beskæf-

tigelsesfrem-

mende foran-

staltninger mv.

 506,693 512,746 -2,046 -9,913 -1,434 499,353
             

20.04

Erhvervs-

udvikling,

turisme og

landdistrikter

 3,655 3,655 -0,027 0,000 0,895 4,523
             

Børne- og Skole-

udvalget

 1.029,271 1.027,792 -7,902 -2,320 19,569 1.037,139
             

30.30 Folkeskolen

 346,417 345,356 -1,498 -2,210 8,919 350,567
             

30.31 Sundheds-

og tandpleje

 33,681 33,681 0,081 0,000 1,077 34,839
             

30.32 Øvrig

folkeskole-

virksomhed

 90,262 89,400 0,149 -0,700 3,208 92,057
             

30.33 Pædago-

gisk psykologisk

rådgivning

 82,619 84,825 -0,009 0,000 -0,163 84,653
             

30.34 Ballerup

Fritidsordning

(BFO)

 66,687 66,396 -0,225 -0,590 1,523 67,104
             

30.46

Forebyg-

gelse/anbrin-

gelse af børn

og unge udenfor

hjemmet

 181,064 180,862 -5,806 0,140 1,884 177,080
             

30.50

Dagtilbud

til 0-5 årige

 228,540 227,271 -0,594 1,040 3,121 230,838
             

Kultur- og

Fritidsudvalget

 135,765 135,621 -0,108 0,299 3,463 139,275
             

40.35

Folke-

oplysning og

fritidsaktivi-

teter mv.

 37,565 37,553 -0,436 0,310 0,214 37,641
             

40.37

Folke-

biblioteker

 33,953 33,946 -0,087 0,000 1,004 34,863
             

40.38

Kulturel

virksomhed

 23,949 23,929 0,540 0,053 0,922 25,444
             

40.39

Klubber

og byggelege-

pladser

 40,298 40,193 -0,125 -0,064 1,323 41,327
             

Social- og

Sundheds-

udvalget

 1.291,913 1.290,744 -0,965 2,891 17,017 1.309,687
             

50.44

Førtids-

pension

 216,681 215,278 2,112 -0,911 0,000 216,479
             

50.52

Tilbud til

ældre pensio-

nister

 457,809 458,465 -0,289 1,721 12,321* 471,683
             

50.54

Tilbud til

voksne med

særlig behov

 245,940 245,931 -0,697 2,500 3,876 251,610
             

50.56

Sundhed

og forebyggelse

 306,671 307,159 -2,091 0,000 1,240 306,308
             

50.58

Bolig-

støtte

 63,749 62,848 0,000 -0,419 0,000 62,429
             

50.59

Øvrige

sociale formål

 1,063 1,063 0,000 0,000 0,115 1,178
             
Økonomiudvalget 412,068 403,963 11,250 0,241 7,885 423,339
             

60.60

Jord-

forsyning, faste

ejendomme og

rednings-

beredskab

 25,719 25,907 0,000 0,000 0,008 25,915
             

60.62

Den

centrale

administrative

funktion

 376,041 367,748 11,250 0,000 6,915* 386,448
             

60.64

Politiske

organer, valg

mv.

 10,308 10,308 0,000 0,241 0,427 10,976
             
Total 3.457,491 3.456,340 0,000 -11,756 51,099 3.495,683

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

* Bilagsnotatet vedrørende ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er revideret efter Social- og Sundhedsudvalgets møde den 28. marts 2017, da omplacering af lønsum på 535.000 kr. til ramme 60.62 Den centrale administrative funktion udskydes til anden budgetopfølgning 2017.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Første budgetopfølgnings forventede regnskabsresultat for 2017 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser på driftsvirksomheden samt hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt. 
   
 2. Rådighedsbeløbene i den ajourførte investeringsplan godkendes.
   
 3. De forventede ændringer i forhold til budgetoverslagsårene 2018-2021 i det senest vedtagne budget tages til efterretning.
   
 4. Første opfølgning på "Aftale om budget 2017" tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvem der skal bemyndiges som pantefogeder i forbindelse med, at opgaven vedrørende inddrivelse af ejendomsskat overgår fra SKAT til Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Kommunerne har fra den 2. februar 2017 overtaget opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav jævnfør vedtagelse i Folketinget den 26. januar 2017, L102.

 

Kommunen kan fremover iværksætte inddrivelsesskridt og sætte ejendomme på tvangsauktion ved manglende betaling af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede kommunale krav, fx affalds- og rottebekæmpelsesgebyrer, vejvedligeholdelse samt skorstensfejerafgift. Fortrinsberettigede krav hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld i ejendommen.

 

Sagsfremstilling

Den 1. februar 2017 overtog Ballerup Kommune opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, jævnfør lovforslag FSL 102, der blev vedtaget i Folketinget den 26. januar 2017.

 

Kommunen overtager opgaven i en foreløbig to-årig periode. SKAT har varetaget opgaven siden 2005, men den overdrages nu til kommunerne, fordi SKATs inddrivelsessystem, EFI, har været suspenderet siden efteråret 2015.

 

Ballerup Kommune skal varetage pantefogedopgaven for kommunale ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav. Den kommunale pantefoged vil kunne foretage udlæg i fast ejendom for krav for ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, der på udlægstidspunktet er sikret ved lovbestemt panteret i den pågældende ejendom. Kravet skal derefter oversendes til advokat med henblik på at tage kravet i fogedretten samt forestå eventuelt tvangsauktion.

 

Efter endt tvangsauktion oversender advokaten betalingen til kommunen, der skal placere pengene og udstede samtykkeerklæring til køber af ejendommen. Omkostninger til advokaten pålægges skyldner ved tvangsauktionen.

 

Kommunalbestyrelsen skal bemyndige relevante medarbejdere til at udføre opgaven. Den kommunale pantefoged har dog kun beføjelser til at foretage kontorudlæg for krav vedrørende ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav. Ved kontorudlæg kan den kommunale pantefoged foretage udlægsforretning uden personligt fremmøde af skyldneren.

 

Det foreslås, at borgmesteren tildeles kompetencen til at bemyndige administrative medarbejdere til at foretage inddrivelsen, dvs. at fungere som pantefoged. Det anslås, at der bliver tale om to til tre personer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Borgmesteren tildeles kompetencen til at bemyndige administrative medarbejdere til at foretage inddrivelsen (pantefogeder).

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget skal tage stilling til politiske foreningers mulighed for at annoncere arrangementer i kulturmagasinet Kig & Lyt. 

 

Baggrund

Radikale Venstre i Ballerup v/Lene Küppel Andersen og Sanne Aasborg Fandrup har den 2. marts 2017 sendt et åbent brev til Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune. Brevet indeholder tre punkter, hvor det ene punkt vedrører politiske foreningers mulighed for at formidle information om deres partipolitiske arrangementer i kulturmagasinet Kig & Lyt.

Radikale Venstres åbne brev blev behandlet under spørgetiden på mødet i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017. Ved denne lejlighed tilkendegav borgmester Jesper Würtzen, på vegne af hele Kommunalbestyrelsen, at spørgsmålet om politiske foreningers mulighed for at annoncere deres arrangementer i Kig & Lyt ville blive drøftet på Økonomiudvalgets møde i april 2017.

 

Sagsfremstilling

Kig & Lyt er et kulturmagasin, der udkommer 10 gange om året. I magasinet omtales de mange kulturelle arrangementer, som er offentligt tilgængelige i Ballerup Kommune.
 

Det er Ballerup Kommune, der er afsender af magasinet, og magasinet bliver redigeret og layoutet af to ansatte i kommunens kommunikationsafdeling, der hører under Politisk Sekretariat. Ved redaktionen lægges vægt på, at magasinets politiske objektivitet og neutralitet er uomtvistelig. Politiske foreningers partiarrangementer har således hidtil ikke haft fast spalteplads i magasinet, og magasinet har ikke indeholdt reklamer og omtale af arrangementer, som arrangeres af ét politisk parti eller én politisk forening.

På den anden side er det ikke Ballerup Kommunes opgave eller ønske at begrænse den offentlige debat eller informationen om offentlige tilgængelige arrangementer, og magasinet Kig & Lyt har netop til formål at formidle viden om de aktiviteter, der findes i kommunen.
 
Åbnes der op for annoncering af partipolitiske arrangementer i et kulturmagasin som Kig & Lyt, bør det dog afklares, om alle partier skal have den samme mængde spalteplads, og hvordan der fortsat sikres en klar kompetence redaktionelt i forhold til at afgøre, hvad der skal med og ikke med i Kig & Lyt. Administrationen anbefaler derfor, at der, i det omfang Kommunalbestyrelsen vælger at åbne for politiske arrangementer i Kig & Lyt, vedtages klare principper at arbejde efter. For eksempel, at det alene kan være tværpolitiske arrangementer med mindst tre eller flere partier, der kan optages i Kig & Lyt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Mulighederne for omtale af politiske arrangementer i kulturmagasinet Kig & Lyt drøftes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2017
Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:Kig & Lyt omtaler som en forsøgsordning i et år alle politiske arrangementer, der er åbne for offentligheden. Der skal som minimum være to politiske partier bag arrangementet. Det er redaktionen af Kig & Lyt, der beslutter omfanget og layoutet af den enkelte annonce/omtale. Forsøgsordningen evalueres i april 2018. Sagen ønskes indbragt for Kommunalbestyrelsen til orientering.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Der er i den politiske budgetaftale 2017 afsat 1,2 mio. kr. til nyinvesteringer i forbindelse med overtagelse af forpagtning af køkken samt til køb af elkabler og kraner i Ballerup Super Arena. Det afsatte beløb forslår ikke, hvorfor der søges om yderligere finansiering til realisering af opgaven fra projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg med 0,3 mio. kr.

 

Baggrund

Der er i den politiske budgetaftale 2017 (6.14), vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2016, afsat og bevilliget 1,2 mio. kr. til nyinvesteringer i forbindelse med overtagelse af forpagtning af køkken samt til køb af elkabler og kraner i Ballerup Super Arena.

 

Sagsfremstilling

Der er i den politiske budgetaftale 2017 (6.14), vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2016, afsat og bevilliget 1,2 mio. kr. til nyinvesteringer i forbindelse med overtagelse af forpagtning af køkken samt til køb af elkabler og kraner i Ballerup Super Arena. De faktiske udgifter i forbindelse med overtagelsen af de "fysiske forhold" i Ballerup Super Arena har vist sig at være større end anslået op til indgåelsen af den politiske budgetaftale 2017, hvorfor der søges om yderligere finansiering fra projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg med 0,3 mio. kr. til realisering af opgaven.

 

Nyinvesteringer i forbindelse med overtagelsen af forpagtning af køkken samt elkabler og kraner, er:

 

Kraner1,2 mio. kr.
Køkken0,2 mio. kr.
Elkabler0,1 mio. kr.

 

I alt

 

1,5 mio. kr.

 

Hertil er der afledte driftsudgifter til køkkenvedligehold mv., som i indeværende år finansieres via bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Finansiering af køkkendriften fra 2018 og frem indgår i budgetforhandlingerne for 2018 med 0,2 mio. kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

300.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1.200.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg

300.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 40.35 under/efter anlægsprojektet

 

0,2

0,2

0,2

0,2

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projekt nr. 031029 Ballerup Super Arena - nyinvesteringer.
 1. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb fra projekt nr. 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg.
   
 2. Afledte driftsudgifter til køkkenvedligehold 0,2 mio. kr. årligt indgår i budgetforhandlingerne for 2018.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 04-04-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2016 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

De specialiserede undervisningstilbud i Ballerup Kommune har ud fra en given ramme udarbejdet en beskrivelse, der giver forældre og andre interessenter mulighed for at få et overblik over de forskellige tilbuds profil, grundoplysninger, aktuelle arbejdsopgaver samt teori og praksis. Præsentationerne af de specialiserede undervisningstilbud forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen fik i april 2016 forelagt tilsynsrapporter for de specialiserede undervisningstilbud. Præsentationerne er blevet til på baggrund af de anbefalinger, der blev givet på det pågældende tilsyn.

 

Sagsfremstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning har i tæt samarbejde med de specialiserede tilbud udarbejdet beskrivelser af tilbuddenes indhold.

 

Beskrivelserne har til formål at sikre gennemsigtige og sammenlignelige tilbud i Ballerup Kommune.

 

Der er i beskrivelserne lagt vægt på, at tilbuddene får beskrevet den faglige opgave, som specialtilbud i Ballerup Kommune skal løse, herunder hvordan det skal efterleves i praksis med forankring i Børne- og ungestrategien Fællesskab for alle – Alle i fællesskab samt Skole med vilje.

 

Præsentationerne indeholder en beskrivelse af, hvordan tilbuddene er organiseret, målgruppe, ledelse og medarbejdere, kompetenceniveau samt tilbuddets teoretiske tilgang, børnesyn og arbejdsgange.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1. Præsentation af de specialiserede undervisningstilbud godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 28-03-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune indførte pr. 1. august 2016 en ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Fremadrettet er der 5 distriktsledere og 37 pædagogiske ledere. Ballerup Kommune og BUPL forhandler for nuværende lønniveauet for både distriktsledere og pædagogiske ledere.

 

I den tidligere struktur anvendtes 28,2 mio. kr. til aflønning af ledelsespersoner. Ud af disse midler blev ca. 9,5 mio. kr. finansieret via pædagognormeringen, idet mange ledelsespersoner også varetog tid med børnene. I den nye struktur er der jævnfør Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 30. marts 2016 budgetmæssigt afsat 21,9 mio. kr. til aflønning af ledelsespersoner.

 

I det seneste udspil fra Ballerup Kommune anvendes 25,2 mio. kr. på ledelse. Dette giver en manko på 3,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

 

Samlet betyder det, at der i nogle børnehuse kan være en oplevelse af, at ledelseslønningerne har haft konsekvens for normeringerne i forhold til børnene. Den faktiske forskel kan ikke opgøres, idet børnetiden i den tidligere struktur ikke er kendt.

 

Det foreslås derfor, at de fem distriktsinstitutioner tilføres 3,7 mio. kr. varigt for at dække mankoen i forhold til det budgetterede samt finansiere en personlig ordning for de tidligere børnehusledere. 

 

Baggrund

Pr. 1. august 2016 indførtes en ny distriktsledelsesstruktur på daginstitutionsområdet. I den forbindelse har der det sidste lille års tid været forhandlet løn for henholdsvis distriktslederne, de pædagogiske ledere og de tidligere børnehusledere, som har ændret stilling (overgangsordninger). I den tidligere struktur var ledelsestiden fordelt på 55 personer, som både varetog ledelse og tid med børnene. I den nye struktur er ledelsen samlet på 42 personer (5 distriktsledere og 37 pædagogiske ledere).

 

BUPL har ikke været tilfredse med de løntilbud, Ballerup Kommune er kommet med, og derfor er forhandlingerne løftet til en såkaldt niveau 3 forhandling, hvor forhandlingerne foregår mellem KL og BUPL's hovedorganisation. 

 

Sagsfremstilling

Sammenlignes lønniveauerne i Ballerup Kommune med andre omkringliggende kommuners lønniveauer for de pædagogiske ledere ses nedenstående billede. Der er i beregningerne ikke taget hensyn til evt. forskelle i indholdet af stillingerne, herunder opgavebeskrivelser.

 

Tabel 1. Sammenligning af aktuelt lønniveau for pædagogiske ledere i Ballerup Kommune med udvalgte kommuner (stillingskategori "pædagogisk uddannede ledere"), brutto.

 

 

Antal ledere /omregnet til fuld tid

 

Gns. bruttoløn

 

Ballerup Kommune før den 1. august 201655,041.536 kr.
Glostrup Kommune40,049.436 kr.
Herlev Kommune39,046.069 kr.
Hvidovre Kommune46,050.820 kr.
Høje-Taastrup Kommune68,048.363 kr.
Rødovre Kommune40,547.720 kr.

 

Note: Stillingerne er omregnet til fuldtidsstillinger. Det skal bemærkes, at der er tale om simple træk i KL's løndatabase, hvorfor der kan være forskelle kommunerne imellem i forhold til, hvad der lægges ind som ledere, herunder stillingskategorier, fx vil der i tallene kunne indgå ledende personale fra døgninstitutioner under SL-overenskomst (Socialpædagogernes Landsforbund). Sammenligningerne skal derfor tages med forbehold. Det har ikke umiddelbart været muligt at foretage tilsvarende for distriktslederne, idet stillingskategorien i lønstatistikkerne er meget brede og indeholder flere typer af ledere.

 

Det må konstateres, at lønniveauet i Ballerup Kommune er lavt sammenlignet med omkringliggende kommuner. Ballerup Kommune har lagt et forslag frem, hvor lønniveauet svarer til det, der er i de omkringliggende kommuner.

 

Tabel 2. Ballerup Kommunes seneste udspil til lønniveau for pædagogiske ledere i daginstitutioner

 

  

Ballerup - niveau 3 forslag

 

 
StillingOverenskomstområdeAntal ledere /omregnet til fuld tidLøn
LedereI alt35,0

48.177

 

Omkostningerne til forslaget, der er i niveau 3 forhandling, er 25,2 mio. kr.

 

Derudover er der opstået en diskussion om, hvorvidt de tidligere børnehusledere bør falde i løn. Administrationen har beregnet omkostningerne ved en individuel ordning, der holder de tidligere børnehusledere skadesløse. I forbindelse med en eventuel individuel ordning til de tidligere børnehusledere bør der oprettes en ordning, hvor de sparede midler, når en leder med individuel ordning fratræder sin stilling, tilføres en central pulje. Fra den centrale pulje fordeles midlerne ud på alle distrikter til normering.

 

De samlede omkostninger til det forslag, der er i niveau 3 forhandling, samt en individuel ordning, er 3,7 mio. kr. mere end de 21,9 mio. kr., der er budgetteret med til ledelse. For at det højere lønniveau ikke går ud over normeringerne foreslås det, at der tilføres de fem distriktsinstitutioner samlet 3,7 mio. kr. fra centrale puljer.

 

Det foreslås, at midlerne i 2017 finansieres gennem:

 

Finansiering, puljer

 

Kr.

 

Dagtilbud - Udviklingspulje/Fællespulje

             2.400.000

Skole - Mellemkommunal betaling, Frit valg                               700.000
BFO - Udviklingspuljen                                600.000

 

I alt

                  

         3.700.000

 

Inden for dagtilbuddenes ramme vil det betyde, at der kan iværksættes færre udviklings- og uddannelsestiltag end oprindeligt forudsat. Det samme gør sig i mindre omfang gældende for midlerne på BFO-området. Midlerne på skoleområdet er forventede "frie" midler på baggrund af opgørelse fra årets første måneder og prognose for resten af året. Af den samlede reduktion følger, at Center for Skoler, Institutioner og Kulturs mulighed for at løse problemer, der opstår i løbet af året, reduceres.

 

Fra 2018 og fremover kan 1 mio. kr. findes varigt inden for fagcentrets egne rammer, mens de resterende midler kan indgå i forbindelse med budgetforhandlingerne. Den ene mio. kr., som kan findes inden for fagcentrets egen ramme, medfører, at centrale udviklingsinitiativer mv. fra 2018 mindskes, hvorfor det ikke vil være muligt at gennemføre større initiativer uden anden udefrakommende finansiering.   

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslaget har økonomiske konsekvenser i 2017 inden for fagcentrets rammer, idet der foreslås tilført 3,4 mio. kr. til finansiering af forhandlingsudspillet samt 0,3 mio. kr. til finansiering af personlige ordninger. Hermed er der en parallelitet til skoleområdet, hvor der blev tilført 3,4 mio. kr. til finansiering af ny ledelsesstruktur.

 

Der foreslås overført 0,7 mio. kr. fra ramme 30.30 Folkeskolen til ramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige, samt 0,6 mio. kr. fra ramme 30.34 BFO til ramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige. Endvidere foretages omprioriteringer inden for ramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige.

 

Fra 2018 og frem foreslås 1 mio. kr. finansieret inden for fagcentrets ramme, mens de resterende 2,7 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2018.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der tilføres de decentrale daginstitutioner i alt 3,7 mio. kr. i 2017, som kompensation for stigende lederlønninger.
   
 2. De 3,7 mio. kr. i 2017 finansieres inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs egne rammer, jævnfør ovenstående.
   
 3. De 3,7 mio. kr. fra 2018 og frem finansieres, således at 1 mio. kr. findes inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs rammer, mens 2,7 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 28-03-2017
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Børne- og Skoleudvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde alternativ finansiering. Børne- og Skoleudvalget finder det kritisabelt, at beslutningsgrundlaget vedrørende økonomien i distriktsstrukturen har vist sig ikke at være korrekt. 
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2017
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.Økonomiudvalget tilslutter sig Børne- og Skoleudvalgets kritik. Ali Abbasi (Ø) stemte imod indstillingens punkt 2 og 3. Martin Jonassen (C) stemte imod indstillingens punkt 2. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

 

O stemte imod indstillingen.
 

Ø stemte imod indstillings punkt 2 og 3.
 

K stemte imod indstillings punkt 2.

Indhold

Sammendrag

Timepriserne for personlig og praktisk hjælp på hjemmehjælpsområdet samt kostpriserne for mad leveret til borgerne i eget hjem i Ballerup Kommune skal fastsættes mindst én gang årligt.

 

Baggrund

Det frie leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet betyder, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at etablere rammerne for, at modtagere af personlig og praktisk hjælp samt madservice efter servicelovens § 83, jævnfør dog § 93, kan vælge mellem forskellige leverandører. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tilrettelægge borgerens frie valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp samt madservice ved at indgå kontrakt med kvalificerede leverandører eller tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis. Kommunalbestyrelsen skal som minimum skabe grundlag for at modtagere af personlig og praktisk hjælp samt madservice kan vælge mellem to leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Kommunen kan enten vælge at anvende godkendelsesmodellen eller gennemføre udbud.
 

Fritvalg på hjemmehjælpsområdet i Ballerup Kommune er efter godkendelsesmodellen. Jævnfør bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 (ændret pr. 5. januar 2012) fra det daværende Socialministerie skal beregning af timepriser til privatleverandører af hjemmehjælp for 2017 ske ud fra det seneste afsluttede regnskab. Priserne skal efter gældende regler efterreguleres på baggrund af endeligt regnskab for 2017.
 

Frit valg madservice er også efter godkendelsesmodellen.
 

Priserne fremskrives årligt med Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

 

Sagsfremstilling

Timepriser til privatleverandører

Timepriserne skal svare til de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der er forbundet med drift af den kommunale leverandørvirksomhed.
 

Timepriserne for personlig og praktisk hjælp er beregnet ud fra:

 • Budgettet for 2017.
 • Indirekte omkostninger (udgifter til huslejeadministration mv.).
 • Langsigtede omkostninger (afskrivning og forrentning af aktiver).
 • Timer som Ballerup Kommunes hjemmepleje har leveret i 2016.

Til beregningen af personlig og praktisk hjælp er anvendt KL's tidligere beregningsmodel.  Det endelige regnskab af timeprisen 2016 viser et stort fald i priserne.

 

 Beregnet timepris 2016Regnskab timepris 2016

 

Praktisk timepris

 

293 kr.

 

278 kr.

 

Personlig pleje hverdag

 

388 kr.

 

367 kr.

Personlig pleje øvrig tid482 kr.

 

456 kr.

 

Hjemmeplejen har fået overført et overskud fra 2016 til 2017, som forventes brugt til frikøb af personale til diverse udviklingsprojekter samt implementering af nyt omsorgssystem og fællessprog III.
 

På baggrund af dette fastholdes timepriserne for 2016 for ikke at skulle regulere privatleverandørerne i 2018 grundet for lave timepriser i 2017.

 

De anvendte timer til sygepleje og tilhørende udgifter er ikke medtaget, da området ikke vedrører frit valg-området.

 

Indkøbsordning

Ballerup Kommune har i 2015 gennemført nyt udbud på indkøbsordning til kommunens hjemmeboende borgere. Priserne for et standardindkøb i 2017 dækker call-funktion og levering.

 

 201520162017
Timepris for en normaltime for praktisk hjælp290 kr.293 kr.293 kr.
Timepris for personlig hjælp (på bekvemme tider)383 kr.388 kr.388 kr.
Timepris for personlig hjælp (på ubekvemme tider)476 kr.482 kr.482 kr.
Kostpris for et standardindkøb118,29 kr.*78,33 kr.

*79,14 kr.

 

Der er ingen betaling fra borgerne for ovennævnte ydelser.

 

Vaskeordning

I januar 2017 gennemførte Ballerup Kommune endnu et udbud af vaskeopgaven til hjemmeboende borgere. Udbuddet er gældende fra den 1. juli 2017.

 

Priserne er fastsat til følgende:

 201520162017
Tøjvask hver anden uge, enlig610,83 kr.615,11 kr.

  616,82/212 kr.

Tøjvask hver anden uge, ægtepar1.006,36 kr.1.013,40 kr.1.015,42/225 kr.

Der er to priser i 2017. Første pris er fra det nuværende udbud og er gældende til 30. juni 2017. Den anden pris er for det nye udbud og er gældende fra 1. juli 2017.

 

Der er korrigeret for besparelsen i budget 2017 og frem.

 

Priserne reguleres en gang årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

 

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgernes betaling:

 

 201520162017
Tøjvask hver anden uge184 kr.187 kr.190 kr.

 

Madservice

Madservice har været i udbud i 2011 og kostprisen er fra den 1. juni 2011 fastsat på baggrund af pristilbud fra den valgte leverandør. I kostprisberegningen indgår udgifterne til udbringning af mad til borgerne.

 

Kostprisen for madservice er fastsat for henholdsvis normal kost og diætkost.

 

Borgerne vil forsat have mulighed for valg af biret som en tilkøbsydelse hos leverandøren til 11,50 kr. pr. biret i 2017.

 

 201520162017
Kostpris for en hovedret kølemad *52,36 kr.*52,88 kr.*53,14 kr.
Kostpris for varm mad58,84 kr.58,85 kr.59,14 kr.
Kostpris for en diætportion kølemad62,83 kr.62,84 kr.63,15 kr.
Kostpris for en diætportion varm mad69,03 kr.69,04 kr.69,39 kr.

 

* Kostprisen for kølemad er en gennemsnitsberegning. Den endelige pris afhænger af, hvor mange portioner den enkelte borger køber, da der kan være enten en eller to kørsler pr. uge. Får en borger fire portioner mad eller derover skal der udbringes to gange ugentlig. Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. januar jævnfør Danmarks Statistiks nettoindeks - hvilket svarer til den maksimale prisstigning.

 

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgerens betaling:

 

 201520162017
Pr. leveret portion i hele kr.49 kr.50 kr.

51 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, idet prisforholdene er indregnet i budgettet.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. De beregnede timepriser for 2017 for personlig og praktisk hjælp samt kostprisen for vaske- og madordning godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 28-03-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Sagen beskriver de nye KKR-mål for sundhed, som erstatter de tidligere rammepapirer.

 

KKR-målene for sundhed forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden i KKR-Hovedstaden, som har styrket kommunernes fælles stemme og vist en retning til KL og regeringen samt til samarbejdspartnere som Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Rammepapirerne har også øget opmærksomheden på mulighederne for tættere samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet.
 

KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornys. Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og fokusere på de nye mål. KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer.

 

KKR-mål for sundhed
Formålet med KKR-mål for sundhed er, at kommuner sætter en fælleskommunal dagsorden på vigtige områder, hvor vi sammen kan yde en bedre indsats til borgerne. Når de 29 kommuner i hovedstadsregionen samarbejder, står vi desuden langt stærkere, end hvis vi har 29 forskellige positioner. Det giver mulighed for, at vi kan yde en endnu bedre indsats til borgerne i det nære sundhedsvæsen, og stille fælles krav til vores samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden, herunder i en ny sundhedsaftale i 2019.
 

KKR-mål for sundhed kan kort opsummeres således:

 • Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
 • Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand
 • Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed.

Valget er faldet på netop disse tre mål, fordi de er vigtigst for fællesskabet af 29 kommuner at arbejde med i de kommende år. Målene tegner ikke nødvendigvis de største sundhedsudfordringer for den enkelte kommune, men de tegner de udfordringer, som ligger på den fælleskommunale bane, som vi ikke arbejder med i regi af sundhedsaftalen eller andre regi. Eksempelvis fylder borgere med kronisk sygdom rigtig meget i sundhedsaftalen, men de spiller ikke nogen rolle i KKR-mål for sundhed for nuværende.

 

akutområdet for borgere med fysiske sygdomme  har vi som følge af handlingsplan for den ældre medicinske patient en fælles opgave. Vi skal i 2018 sikre vores borgere adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye standard. Det vil vi gøre sammen ved at udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018. Vi vil tegne en fælles og entydig profil for vores akutfunktioner og det vil gøre os til en stærkere spiller, når vi skal indgå aftaler med vores samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Samtidig giver det et godt grundlag for at hjælpe hinanden, herunder med at opnå en tilstrækkelig volumen bl.a. via fælles drift af tilbud mellem kommuner.

 

akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Det handler i høj grad om at komme på forkant med udviklingen og definere vores egen rolle før andre aktører for alvor træder ind i det rum. Der er ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil være videndelingsaktiviteter for at sikre, at de kommuner som arbejder med tilbud på området kan tilrettelægge tilbuddene mest muligt effekt.

 

forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Vi skal forebygge for hinandens unge, der hvor de færdes og vi vil sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. De unge er valgt, fordi der er nogle væsentlige sundhedsudfordringer, som vi som enkeltkommuner har svært ved at løse.

 

Proces for udarbejdelsen af KKR-mål for sundhed
KKR-målene er efter ønske fra KKR udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner. Alle kommuner har haft mulighed for at give input til relevante temaer, som dernæst er blevet drøftet på to administrative og to politiske dialogmøder i 2016.

 

På de politiske dialogmøder har borgmestre, udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner været inviteret. Deltagerne har på møderne drøftet og prioriteret temaer inden for henholdsvis fysisk og psykisk sundhed. Det politiske dialogmøde i april 2016 har givet anledning til, at KKR-målene nu omfatter både fysisk og psykisk sundhed i ét papir.
 

De politiske prioriteringer fra dialogmøderne har dannet grundlag for et udkast til KKR-mål for sundhed, som blev forelagt KKR-Hovedstaden den 25. november 2016. På det tidspunkt indeholdt KKR-mål for sundhed i alt 6 mål og KKR bad om en yderligere fokusering. På den baggrund er KKR-mål for sundhed blevet tilpasset. KKR godkendte den 6. februar 2017 den vedlagte udgave af KKR-mål for sundhed til udsendelse til kommunalbestyrelserne. De tre mål, som blev sorteret fra i den sidste runde fremgår sidst i papiret som udviklingsområder, som kommunerne opfordres til at arbejde videre med.

 

Konkret er KKR-målene udarbejdet af en skrivegruppe under KKR’s Embedsmandsudvalg for Sundhed med repræsentanter fra alle klynger og med indsigt i henholdsvis somatik og psykiatriområdet.

 

Sagsfremstilling

Forudsætninger for implementering

Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de kan implementeres inden for de gældende økonomiske rammer. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser i dag. Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde. Der gøres opmærksom på, at kommunerne fra 2016 modtager varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (2016).
 

Nogle indsatser vil løses bedst, når det sker i samarbejde mellem kommuner, fx på akutområdet. Her kan forpligtende driftssamarbejder mellem et antal kommuner være relevant, fx i klyngeregi.

 

I bilag 3 fremgår administrationens vurdering af, hvad der skal til, for at Ballerup Kommune kan bidrage til opnåelse af de enkelte mål.

 

Opfølgning på KKR-mål for sundhed

KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog dynamisk, forstået på den måde, at vi hvert år vil gøre status på, hvor langt vi er nået. Vi vil sammen i KKR-regi sætte hak ved opfyldte mål, tilpasse mål der er blevet forældet eller tilføje nye relevante mål. Således forventes papiret at udvikle sig løbende, hvilket giver mulighed for at reagere på udviklingen på området og politiske prioriteringer for fællesskabet af de 29 kommuner. Afhængigt af karakteren af ændringerne vil de blive forelagt KKR og evt. kommunalbestyrelserne. Udviklingsområderne, som står til sidst i KKR-mål for sundhed, vil være oplagte at tage frem, når der bliver plads til nye mål. KKR-mål for sundhed, uddybende inspirationsmateriale om udviklingsområderne samt løbende resultater kan findes på Det fælleskommunale sundhedssekretariats hjemmeside her: www.fks-h.dk/KKR-maal.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. KKR-målene for sundhed godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 28-03-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Forslag til lokalplan nr. 152 og Kommuneplantillæg nr. 6 var i offentlig høring i perioden fra den 6. december 2016 til den 8. februar 2017. Ballerup Kommune har modtaget i alt fem høringssvar, som er samlet i en anonymiseret hvidbog. Høringssvarene giver anledning til nogle justeringer i lokalplanens bestemmelser, samtidig lægges der op til nogle ændringer af præciserings- og korrekturmæssig karakter i enkelte paragraffer. Lokalplan nr. 152 forelægges til endelig vedtagelse.

 

Baggrund

Ballerup Kommune har igangsat en lokalplanlægning, fordi lokalplanområdet ønskes udviklet til offentlige formål og boligformål. Størstedelen af lokalplanområdet er ejet af Ballerup Kommune. Den øvrige del ejes af Afløb Ballerup A/S.

 

På baggrund af lokalplanen forventer Ballerup Kommune at sælge en del af arealet til et kommende alment seniorbofællesskab. En anden del af arealet vil blive udbudt til salg til offentlige formål. Derudover er der et areal, som Afløb Ballerup A/S ønsker at købe med henblik på at sikre areal til fremtidig udvikling. Der er ingen salgsplaner for den del af lokalplanområdet, der pt. er udlejet til to spejdergrupper.

 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 152 for Bispevangen med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 6 har været i offentlig høring fra den 6. december 2016 til den 8. februar 2017. Ballerup Kommune har i perioden modtaget fem høringssvar. Derudover er der nogle mindre ændringsforslag fra administrationen.

 

Høringssvarene er blevet gengivet kort i en hvidbog, hvor de administrativt er blevet behandlet efter, hvilken lokalplanbestemmelse de enkelte kommentarer vedrører.

 

På baggrund af den administrative behandling af høringssvarene, indstiller Center for By, Erhverv og Miljø til følgende ændringer i lokalplanen før den endelige vedtagelse:

 

§ 5.1 ændres til "Der udlægges en adgangsvej til delområde B og C fra Bispevangen, som vist på kortbilag 3. Adgangsvejen udlægges som privat fællesvej. Adgangsvejen skal udformes og dimensioneres i forhold til dens anvendelse og i henhold til gældende vejregler." Ændringsforslaget er en administrativ præcisering.

 

§ 5.3 Ændres til "Der udlægges areal til en sti i en bredde af 4 meter i delområde B, C og D, som vist på kortbilag 3. Stien udlægges som privat fællessti." Ændringsforslaget er administrativ præcisering.

 

§ 8.1 Ændres til "Plantebælte 1 skal fastholdes eller reetableres og udvikles som plantebælte i en bredde af 10 meter med indplantning af træarter, som højest bliver 8 meter høje, se bilag 3." Bestemmelsen foreslås ændret på baggrund af høringssvar.

 

§ 8.5 Ændres til "På begge sider af adgangsvejen til delområderne B og C, skal der etableres plantebede med opstammede vejtræer, se bilag 3." Bestemmelsen foreslås ændret på baggrund af høringssvar.

 

Til § 8.7 Tilføjes følgende "Hegn i skel er undtaget af højdebestemmelsen." Bestemmelsen foreslås ændret på baggrund af høringssvar.

 

§ 8.10 Ændres til "Indenfor delområde B skal der ud for boliger sikres forarealer på minimum 1 meter fra facader med vindues- og/eller døråbninger til veje- og stiforbindelser." Bestemmelsen foreslås ændret på baggrund af høringssvar.

 

§ 9.3 Ændres til "Langs adgangsvejen skal der være etableret plantebede, som beskrevet under pkt. 8.5. Dette gælder dog først, når bebyggelserne i både delområde B og C er opført." Ændringsforslaget er administrativ præcisering.

 

Kortbilag 3 ændres på baggrund af de høringssvar, der indkom til pkt. 2.2 og 5.3. Byggefelt B2 er blevet udvidet mod sydvest og et foreslået stiforløb er udlagt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

7 bilag heraf 2 interne arbejdsdokumenter

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt.
   
 2. Lokalplan nr. 152 for Bispevangen vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 28-03-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Forslag til lokalplan nr. 169 var i offentlig høring i perioden fra den 29. november 2016 til den 7. februar 2017. Ballerup Kommune har modtaget i alt syv høringssvar, som er samlet i en anonymiseret hvidbog. Høringssvarene giver anledning til nogle justeringer i lokalplanens bestemmelser. Lokalplan nr. 169 forelægges til endelig vedtagelse.

 

Baggrund

Med henblik på at afgøre, om der skulle tages initiativ til at opføre flere seniorbofællesskaber, gennemførte OK-Fonden i foråret 2015 en undersøgelse, der skulle afdække, hvor godt de eksisterende seniorbofællesskaber i Ballerup Kommune fungerer. Det viste sig, at seniorbofællesskaberne er velfungerende, og at der er efterspørgsel efter flere seniorbofælleskaber i kommunen. I den sammenhæng blev der peget på arealet ved Lystoftegård, som mulig placering af et seniorbofællesskab, og at der blev udarbejdet et forslag til lokalplan, der muliggør etableringen af en bebyggelse, der kan huse et seniorbofælleskab.

 

Planforslaget har i perioden fra den 29. november 2016 til den 7. februar 2017 været i offentlig høring og som led heri, blev der den 24. januar 2017 afholdt borgermøde på Ballerup Rådhus. I høringsperioden er der indkommet i alt syv høringssvar.

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet en hvidbog (se bilag), som rummer høringssvarene i anonymiseret udgave samt administrationens kommentarer og indstillinger. Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at høringssvarene giver anledning til nogle justeringer i lokalplanens bestemmelser.

Overordnet omhandler høringssvarene et ønske om, at der ikke bør opføres bebyggelse på arealet, noget om parkering, bebyggelsens tilpasning til omgivelserne, at der ikke bygges for tæt på stien mellem lokalplanområdet og gadekæret, samt indretningen af området.

På baggrund af den administrative behandling af høringssvarene, indstiller Center for By, Erhverv og Miljø til følgende ændringer i lokalplanen før den endelige vedtagelse:

§ 5.3: ændres til "Der skal etableres 1½ p-plads pr. bolig."

 

§ 8.3: ændres til "Der må ikke foretages terrænreguleringer på over +/- 0,5 meter indenfor lokalplanområdet."

 

Kortbilag 4: ændres så der kan indpasses den nødvendige parkering indenfor afgrænsningen og den udlagte parkering langs Gl. Skovlundevej tages ud.

 

Kortbilag 3 og 5: ændres, så der mellem byggefeltet og stien mod gadekæret holdes en hensigtsmæssig afstand.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Lokalplan nr. 169 for boliger ved Lystoftegård vedtages med de foreslåede ændringer.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 28-03-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2016 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Forslag til lokalplan nr. 170 og Kommuneplantillæg nr. 7 var i offentlig høring i perioden fra den 27. december 2016 til den 28. februar 2017. Ballerup Kommune har modtaget i alt fem høringssvar, som er samlet i en anonymiseret hvidbog. Høringssvarene giver anledning til nogle justeringer i lokalplanen, og samtidig indarbejdes enkelte administrative  præciseringer. Lokalplan nr. 170 med tilhørende Kommuneplantillæg og udbygningsaftale forelægges til endelig vedtagelse.

 

Baggrund

Freja Ejendomme (Freja) har ønsket at fremskynde kommunens planlægning for ejendommen Rolighedsvej 1 i Ballerup. Freja har i den forbindelse lagt op til, at der indgås en udbygnings­aftale mellem Freja og Ballerup Kommune vedrørende anlæg af fortov på Rolighedsvej, som er en trafikal forudsætning for udnyttelsen af ejendommen. En sådan udbygningsaftale skal godkendes samtidig med den endelige vedtagelse af den lokalplan, som den vedrører.

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet fem høringssvar vedrørende forslaget til lokalplan nr. 170. Der er udarbejdet en hvidbog (se bilag), som rummer høringssvarene i anonymiseret udgave samt administrationens kommentarer og vurderinger af de indkomne forslag og kommentarer. Center for By, Erhverv og Miljø vurderer, høringssvarene fra henholdsvis Banedanmark (om grænseværdier for vibrationer fra banen) og Freja Ejendomme (om grundejerforening) afføder ændringer i lokalplanens bestemmelser. Derudover har Teknik- og Miljøudvalget ønsket at fjerne en bestemmelse om, at der ikke må etableres solceller på tæt-lavbebyggelse. Center for By, Erhverv og Miljø indstiller følgende ændringer i lokalplanen:

 

§ 5.5: Ordene "og cyklister" udgår (administrativ præcisering). Sidst i paragraffen tilføjes: "Der skal etableres vejbelysning i henhold til den til enhver tid gældende belysningsplan for Ballerup Kommune" (flyttes fra § 5.11).

 

§ 5.8: Ny note: "Der kan dog indgås aftale med ejeren af matr.nr. 10p om, at parkering kan anlægges delvist på en del af Rolighedsvejs areal (offentlig vej) mod, at der etableres offentligt tilgængeligt fortov med et tilsvarende areal inde på matriklen (privat areal)" (administrativ præcisering med baggrund i udbygningsaftalens scenarie B).

I noten tilføjes "der kan ikke etableres privat parkeringskontrol" (administrativ præcisering).

 

§ 6.3: Ordlyden "et hjørne i den viste facadelinje og" udgår for at gøre det muligt at sikre gode oversigtsforhold i Hold-an Vej-krydset, jf. ovenstående vedr. § 5.7 (administrativ konsekvensrettelse).

 

§ 7.2: Sætningen "Der må ikke opsættes solceller på tagfladerne i delområde II" udgår efter ønske fra Teknik- og Miljøudvalget.

 

§ 7.9: Tilføjes: "Der må ikke opsættes digital skiltning (dioder, skærme etc.)" (administrativ præcisering).

 

§ 9.1: Efter "grundejer inden for" udgår ordet "lokalplanområdet" og i stedet tilføjes "et af lokalplanens delområder hhv. øst eller vest for Rolighedsvej". Efter "for alle grundejere" tilføjes "inden for delområdet" (i henhold til høringssvar fra Freja Ejendomme).

 

§ 10.1: Efter noten tilføjes "Det skal ligeledes sikres, at grænseværdierne for vibrationer og støj for jernbanen overholdes, jf. Miljøstyrelsens Vejledning 1/1997 med tillæg" (ændring i henhold til Banedanmarks høringssvar).

 

Ny § 11.3: "Fortov langs Rolighedsvejs østlige side skal være anlagt, jf. udbygningsaftale".

 

Lokalplanens bilag ændres ikke.

 

Sammen med lokalplanen forelægges også en udbygningsaftale med Freja til godkendelse. Udbygningsaftalen skal sikre lokalplanens virkeliggørelse for så vidt angår anlæg af fortov langs Rolighedsvej i forbindelse med bebyggelse af lokalplanens delområde I. Udbygningsplanen er udformet i samarbejde med Freja Ejendomme.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

8 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages uden ændringer.
   
 2. Lokalplan nr. 170 for et område ved Rolighedsvej vedtages med de ovenfor foreslåede ændringer.
   
 3. Udbygningsplan vedrørende anlæg på Rolighedsvej vedtages som forelagt.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 28-03-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med at den nye metrocityring tages i brug til juni 2019, vil store dele af det eksisterende busnet skulle tilpasses. Der er i arbejdet med Movias Trafikplan 2016, som Movias bestyrelse netop har godkendt, skitseret et overordnet strategisk busnet. Dele af det lokale busnet i Ballerup Kommune forventes også at blive berørt af tilpasningerne ved metrocityringens åbning. Samtidig er de sidste ændringer, som blev besluttet i forbindelse med trafikbestilling 2017 endnu ikke implementeret. Administrationen foreslår, at Ballerup Kommune meddeler Movia, at der ikke ønskes ændringer i den kollektive trafikbetjening af Ballerup Kommune i 2018.

 

Baggrund

Hvert år inden den 1. maj skal kommuner og regioner afgive deres trafikbestilling til Movia for det efterfølgende år. Ved sidste års trafikbestilling blev der gennemført en besparelse på 1,9 mio. kr., som sikrede, at udgifterne til den kollektive busbetjening igen kunne afholdes inden for det afsatte driftsbudget for kollektiv trafik. Trafikbestillingsgrundlag 2018 for Ballerup Kommune udgør pt. i størrelsesorden 23,2 - 25,5 mio. kr. og vil kunne rummes inden for det afsatte driftsbudget. Movia har påpeget, at trafikbestillingsgrundlaget ikke er et egentligt budget, men en tidlig fremskrivning af økonomien for 2018. Der kan derfor ske mange ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund herfor, i perioden fra trafikbestilling 2018 bliver udarbejdet i november 2016, til det endelige budget vedtages i september 2017. En forskel på 5 pct. er ikke ualmindelig, hvilket det opgivne interval er et udtryk for.

 

Sagsfremstilling

Dele af det lokale busnet i Ballerup Kommune vil blive berørt, når det samlede busnet skal tilpasses i sommeren 2019, når den nye metrocityring åbner. Det har været administrationens vurdering, at det er fornuftigt at afvente implementeringen af de ændringer på buslinjerne 147/157 og 143/144/159, som blev besluttet som en del af trafikbestilling 2017. Disse vil først blive gennemført til august 2017, som en del af omlægningen af busdriften i Egedal Kommune. Administrationen vurderer, at det lokale busnet med de kommende ændringer fungerer tilfredsstillende, og der har ikke været fremsat ønsker om yderligere ændringer i 2018.

 

Administrationen indstiller derfor, at Ballerup Kommune meddeler Movia, at der ikke er ønsker ændringer i den kommunale busbetjening i 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det gives besked til Movia om, at der ikke ønskes ændringer i kommunens kollektive busbetjening i 2018.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 28-03-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Mange virksomheder i Ballerup Kommune bruger store mængder energi til køling. Det kan være til køling af serverrum og industriprocesser eller til komfortkøling. Ballerup Kommune, Forsyning Ballerup og Vestforbrænding igangsatte derfor i begyndelsen af 2016 et projekt med det formål, at belyse mulighederne for at etablere et samlet fjernkøleanlæg i området omkring Lautrupparken, Industriparken og Metalbuen.

 

Projektet er resulteret i overordnede to scenarier - et syd for og et nord for Ballerup Byvej (se bilag). I begge scenarier anlægges en kølecentral med tilhørende facilitet for sæsonlagring. Herudover etableres et sammenhængende fjernkølenet, som kan forsyne de relevante virksomheder.

 

Begge scenarier udviser en positiv samfundsøkonomi såvel som selskabsøkonomi. I politisk aftale for 2017 er det ønsket at få en status på projektet, og det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

 

Baggrund

Fjernkøling er en miljøvenlig løsning. Overskudsvarmen fra køleanlægget kan lagres i grundvandet og anvendes, når der er behov for varmen i fjernvarmenettet. På den måde kan energiproduktionen sæsonforskydes fra sommer til vinter. Der er altså både en økonomisk og miljømæssig fordel for de deltagende virksomheder og for Vestforbrænding, som kan levere varme med en minimal CO2-udledning.

 

I samarbejde med Vestforbrænding og Forsyning Ballerup har Ballerup Kommune set nærmere på, om virksomhederne i stedet for at have hvert deres kølesystem, kunne tilbydes et fælles system, der kan levere grøn, billig og driftssikker køling.

 

Sagsfremstilling

Fra april til juni 2016 har Vestforbrændingen været i kontakt med og besøgt virksomheder i områder, som kunne have glæde af at være med i et fælles fjernkølingssystem. Ud af 22 virksomheder, som er blevet kontaktet, har der været afholdt møder med 15 virksomheder. 8 virksomheder har vist interesse for projektet og ønsker at fortsætte med en yderligere afklaring.

 

På møderne er konceptet med fjernkøling blevet præsenteret. Samtidig er de enkelte virksomheders eksisterende køleanlæg blevet gennemgået. De 15 virksomheder, der har været dialog med, har alle vist positiv interesse for projektet.

 

Vestforbrænding arbejder lige nu på at skitsere de fremtidige betalingsbetingelser for fjernkølingen. Ballerup Kommune vil gerne sammen med virksomhederne i området indgå i en åben diskussion om interessen for projektet, og om den fælles interesse for etablering af et køle-/varme-system.
 

Målet er, at forhandlingerne med virksomhederne i området resulterer i, at der kan opstilles økonomisk sunde prospekter, der kan interessere en mulig investor.
 

En investor kan være en ekstern investor, et eksisterende fjernkøleselskab, eventuelt et kommercielt datterselskab af Vestforbrænding eller et a.m.b.a. dannet blandt brugere/ejere.

 

Diskussionen med virksomhederne i området skal føres frem til bindende forhandlinger vedrørende foreløbige kontrakter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Orienteringen om status på fjernkølingsprojektet tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 28-03-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 7. marts 2017 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Der søges hermed om godkendelse af forslag til anvendelse af midler til investeringer i maskiner og inventar til Køkken Ballerup. Der søges i den forbindelse om frigivelse af en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til finansiering af udgifterne i forbindelse hermed for årene 2017 til 2019.

 

Baggrund

På Ballerup Kommunes investeringsoversigt er der afsat rådighedsbeløb på i alt 2 mio. kr. til vedligeholdelse og fornyelse af maskiner og inventar til Køkken Ballerup i de næste tre år. I forbindelse med overdragelse af plejecentrenes køkkener til Køkken Ballerup er der overdraget flere maskiner, som allerede var afskrevet og brugt i flere år. For at holde produktionen er det nu nødvendigt med udskiftninger de næste år.

Pt. er det påkrævet med en ny tunnelopvaskemaskine i lokalkøkkenet på Plejecenter Lundehaven. Denne investering koster 325.485 kr. ekskl. moms. Heri er indberegnet et genindvindingssystem til 77.000 kr., som forventes indtjent over fem år.

Desuden vil der i 2017 være behov for udskiftning af en række udtjente røremaskiner, vaskemaskiner, industrigryder mv., jævnfør Køkken Ballerups investeringsoversigt (se vedlagte bilag). 

 

Sagsfremstilling

I 2017, 2018, 2019 og fremadrettet forventes der, at maskiner jævnfør vedhæftede investeringsoversigt skal udskiftes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes ingen afledte driftsudgifter.
 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. 532300 maskiner og inventar

2.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

projekt nr. 532300 til maskiner og inventar til Køkken Ballerup

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

2.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0

Afledte driftsudgifter på ramme 50.52 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

    

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Den foreslåede anvendelse af midlerne til maskiner og inventar til Køkken Ballerup for 2017, 2018 og 2019 godkendes.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projekt nr. 532300 til maskiner og inventar til Køkken Ballerup.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 28-03-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2017
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløbet i 2017 på projekt nr. 532111 Handicap tilgængelighed til udarbejdelse af forslag til tilgængelighedspolitik samt konkrete fysiske tiltag.

 

Baggrund

I den politiske aftale for 2017 er det besluttet at sætte fokus på øget tilgængelighed ved Ballerup Kommunes ejendomme, veje og pladser for alle i kommunen. Mulighederne for at forbedre tilgængeligheden skal undersøges, og der skal udarbejdes en overordnet tilgængelighedspolitik for Ballerup Kommune. Parallelt hermed forbedres tilgængelighed på baggrund af kendte udfordringer.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i "Aftale om budget 2017" afsat 0,4 mio. kr. årligt til konkrete forbedringer i det fysiske byrum i Ballerup Kommune. Indsatsen består af en tilgængelighedspolitik, der indeholder de overordnede indsatsområder og mål, en tilgængelighedsplan med konkrete forslag til forbedringer i det fysiske byrum og kommunens ejendomme samt konkrete fysiske forbedringstiltag. Forslag til tilgængelighedspolitik forelægges Teknik- og Miljøudvalget på møde i juni 2017. Fysiske forbedringer udføres i tredje kvartal 2017.

 

Med en tilgængelighedsplan vil det være muligt at udpege et tilgængelighedsnet, kortlægge vigtige rejsemål samt give forslag til konkrete indsatser i de kommende år.

 

Repræsentanter fra Ballerup Kommunes Handicapråd og Seniorråd inddrages i projektets følgegruppe og der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at identificere tilgængelighedsudfordringer. De konkrete tiltag, der realiseres i 2017, vælger administrationen blandt forslag fra spørgeskemaet. For at kunne planlægge og realisere konkrete projekter i 2017, ønskes anlægsmidler frigivet nu.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 400.000 kr. årligt på projektnr. 532111 Tilgængelighedspolitik. Der søges nu om frigivelse af midlerne i 2017 til projektnr. 532112 Tilgængelighedspolitik 2017. I 2017 anvendes midlerne til rådgiverudgifter, tilgænglighedsrevision, intern projektering og fysiske forbedringer. 

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering, mv.

400.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnr. 532111 Handicap tilgængelighed

400.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

400.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,4

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet

*

*

*

*

*

*oplysning om afledte driftsudgifter kan på nuværende tidspunkt ikke angives.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til projektnr. 532112 Tilgænglighedspolitik 2017.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 28-03-2017
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 18-04-2017
Indstillingen anbefales med denne bemærkning:Teknik- og Miljøudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget forelægges forslag til udmøntning af puljen. 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download