Kommunalbestyrelsen

27.04.2015 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Dennis Herman Nygaard Sørensen (A) - Deltog
 • Suppleant for Tom Schiermer Nielsen
 • Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Marie Kielberg-Bæk (V) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Mette Hedegaard (Ø) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Martin Jonassen (C) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Jack Nør (O) - Deltog
 • Jan Møller (A) - Deltog
 • Kim Schulz Larsen (V) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Lone Madsen (O) - Deltog
 • Christian Skjæran (V) - Deltog
 • Irene Jørgensen (A) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Søren Krøigaard (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Tom Schiermer Nielsen (A) - Afbud

Åben dagsorden

 1. Dennis Sørensen (A) suppleant for Tom Nielsen (A).
   
 2. Ballerup Kommune er genvalgt som den første kommune i landet, som årets Elevvenlige Kommune 2015.
   
 3. Kommunalbestyrelsen har givet et bidrag på 800 kr. til HKH Dronning Margrethes 75 års fødselsdag.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet for 2014 forelægges hermed til Kommunalbestyrelsens behandling, forinden det afgives til kommunens revision.

 

Efter de gældende regler er der udarbejdet et udgiftsbaseret regnskab. I 2014 har der været stort fokus på budgetoverholdelse og pejlemærkerne i den økonomiske strategi. Regnskabsresultatet viser, at dette fokus er lykkes, idet budgettet på driften er overholdt. Derimod har det været vanskeligere at styre anlægsbudgettet, idet der har været færre salgsindtægter end budgetteret. Servicerammen for 2014 er igen i år overholdt.

 

Regnskabet på det skattefinansierede område viser et mindreforbrug på 70 mio. kr., hvilket er 72 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes både øgede nettoanlægsudgifter og øgede nettodriftsudgifter.

 

Baggrund

Styrelseslovens § 45 samt den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan for regnskabsafslutningen 2014.

 

Sagsfremstilling

Det officielle årsregnskab består af en regnskabsmæssig årsberetning og forskellige regnskabsopgørelser. I afsnittet omkring de specielle bemærkninger fremgår bevillingerne på de enkelte områder samt de specielle regnskabsbemærkninger. I bemærkningerne indgår også udvalgenes redegørelser for de opnåede resultater i forhold til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte mål.

 

 

 

Mio. kr. (netto)

 

 

Regnskab

2014

Oprindeligt

budget 2014

Ajourført budget 2014

Skatter, tilskud og kommunal

udligning

 

 

-3.451,8

 

 

-3.463,1

 

 

-3.456,8

 

Driftsudgifter inkl. renter

3.253,0

3.248,1

3.237,5

Overskud på de løbende poster

-198,5-214,3

-219,2

 

Anlægsudgifter

 

118,3

 

73,1

 

142,1

 

 

 

 

Resultat i alt

-80,2

-141,1

-77,2

Finansieringsposter

45,4

56,1

28,2

 

 

 

 

Ændring af kassebeholdningen

-34,8-85,1

-49,0

 

Ballerup Kommunes samlede regnskabsresultat blev et overskud på 34,8 mio. kr. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på 85,1 mio. kr. Dvs. en afvigelse på 50,3 mio. kr., hvilket der redegøres for i det nedenstående.

 

Nettodriftsindtægter (skatter, tilskud og udligning mv.)

Driftsindtægterne udviser en mindreindtægt på 5,4 mio. kr. fra det budgetterede, som var 3,5 mia. kr. De samlede skatteindtægter var mindre end budgetteret primært på grund af klagesager vedrørende grundskyld og dækningsafgift, mens indtægten fra tilskud og udligning var stort set lig det budgetterede.

 

Nettodriftsudgifter

Nettodriftsudgifterne udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget dækker over en række modsatrettede bevægelser, samt et større forbrug af opsparede driftsbudgetter end forventet. 

 

Hoveddelen af nettodriftsbudgettet er servicerammen, som der mellem kommunerne og regeringen er aftalt et niveau for. Hvis kommunerne samlet set overskrider dette niveau, kan det medføre sanktioner fra staten i form af et reduceret bloktilskud. Servicerammen for 2014 er overholdt og dermed bidrager kommunen til at overholde det aftalte niveau. 

 

I 2014 har der været fokus på overholdelse af budgettet. Der har især været pres på beskæftigelsesområdet med øgede udgifter til kontanthjælp og forsikrede ledige, hvilket dog ikke indgår i opgørelsen af kommunens serviceudgifter.   

 

Nettoanlægsudgifter (skattefinansieret område)

I forhold til det oprindelige budget er nettoanlægsudgifterne ca. 45,2 mio. kr. mere end budgetlagt. Dette skyldes primært mindre salgsindtægter, men også tidsforskydninger af projekter fra 2013 til 2014.

 

Nettorenteudgifter

Kommunens nettorenteudgifter var oprindeligt budgetlagt til 10,9 mio. kr., og regnskabet blev 13,4 mio. kr.

 

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område, renovation, udviser et mindreforbrug på 14,4 mio. kr.

 

Ultimo 2014 udgjorde kassebeholdningen 272,6 mio. kr. mod en beholdning primo 2014 på 253,4 mio. kr.

 

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 21. april 2015

Bilag med oversigt over udviklingen i serviceudgifter er tilføjet som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

 1. Ballerup Kommunes årsregnskab for 2014 foreløbigt godkendes og afgives til kommunens revision.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. november 2014 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2015 og opfølgning på aftale om budget 2015 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

I henhold til tidsplanen skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2015 og aftale om budget 2015 tre gange årligt.

 

Ved tredje budgetopfølgning 2014 for budgetåret 2015 udgjorde det forventede driftsregnskab 3.313,8 mio. kr. Ved opfølgningen var der særligt fokus på udfordringerne vedrørende færdigbehandlede patienter på ældreområdet og merudgifter på voksen-/handicapområdet, samt nye forventninger til udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp og sygedagpenge.

 

Desuden blev anlægsbudgettet tilført ca. 36,5 mio. kr. primært som følge af udskydelse af projekter fra 2014 til 2015.

 

Overskuddet på de løbende poster var 299,4 mio. kr. og der var en likviditetsændring på 52,9 mio. kr. således, at den forventede likviditet ultimo 2015 udgør 333,9 mio. kr. Endelig var der en forventning om en overskridelse af servicerammen på 1,6 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Første opfølgning på budgettet for 2015 viser, at det forventede regnskab for alle bevillingsrammer på driftsbudgettet er 61,4 mio. kr. større end det seneste ajourførte budget (2). Heraf udgør de samlede overførsler fra 2014 i alt 47,6 mio. kr. og de reelle afvigelser 13,8 mio. kr. For budgetårene 2016-2019 vil den samlede ændring på driftsbudgettet være 12,3 mio. kr. i 2016 faldende til -6,7 mio. kr. i 2019. Samlet set er der indarbejdet nettobudgetændringer som følge af reelle afvigelser på 12,3 mio. kr. over hele perioden 2015-2019 på driftsbudgettet. I 2015 er der desuden indarbejdet arbejdet en P/L-justering af lønsummen svarende til -10,6 mio. kr. efter KL's anbefaling på baggrund af resultatet af Overenskomst 2015.

 

De væsentligste årsager til ændringerne er:

 • Beskæftigelsesområdet (20.02) - ændringer som følge af merudgifter til sygedagpenge på 4,1 mio. kr., samt indarbejdelse af Økonomiudvalgets beslutning fra december 2014 vedrørende Jobcenter Ballerups lønsum på 7,9 mio. kr.
   
 • Ældreområdet (50.52) - ændringer som følge indtægtstab ved mindre salg af plejeboliger på 2,5 mio. kr. samt merudgifter til hjemtagelse af færdigbehandlede patienter i lighed med 2014 på 5,5 mio. kr.
   
 • Sundhedsområdet (50.52) - regulering af budgettet til aktivitetsbaseret medfinansiering svarende til 4,7 mio. kr. i 2015.

Driftsbudgettet

Indenfor driftsbudgettets bevillingsrammer er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

 • Udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere, stigende statsligt fastsatte satser på kontanthjælp, samt konsekvenser ved den kommende refusionsreform på beskæftigelsesområdet (20.02)
   
 • Hjemtagelse af færdigbehandlede patienter fra hospital, samt demografiregulering på ældreområdet (50.52)
   
 • Etablering af modgående foranstaltninger vedrørende udviklingen på Voksen-/Handicapområdet (50.54) i forhold til flere indvisiterede borgere end forudsat, som forventes  at udgøre omkring 11-14 mio. kr. årligt i perioden 2015-19.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

 • Beskæftigelsesområdet (20.02) - Center for Beskæftigelse og Borgerservice vurderer, at gennem en opnormering og igangsættelse af en række initiativer på sygedagpengeområdet, herunder projekter vedrørende langvarige/dispenserede sager, ny-sygemeldte og sygemeldte blandt kommunens egne ansatte vil udfordringerne kunne imødegås, samt at der gennem den nyligt vedtagne aktiveringsstrategi iværksættes samarbejde med eksterne leverandører med henblik på en tilstrækkelig hurtig stigning i omfanget af virksomhedsaktivering.
   
 • Ældreområdet (50.52) - Center for Social og Sundhed har udarbejdet et ny budget- og demografimodel for området, som Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget at ibrugtage fra anden budgetopfølgning. Med et stadigt stigende antal ældre med et stigende plejebehov i de kommende år, er der på længere sigt behov for en tættere sammenhæng mellem service, mængder og priser på området, så der opnås størst mulig effekt af fremtidige investeringer for færrest mulige ressourcer. Administrationen vil inden anden budgetopfølgning skabe et samlet overblik over og oplæg til beslutning om de områder, hvor der evt. kan ske reduktion i kan-tilbud og/eller serviceniveauer samtidig med at der sker den nødvendige tilpasning af kapacitet og kvalitet på området. Ældreområdet indgår som en væsentlig del af den sundhedsplan, der foreligger i høringsudkast, og hvor en styring af tilbuddene på området forsøges skåret til, så de passer til såvel behov som ressourcer.
   
 • Voksen-/Handicapområdet (50.54) - Center Social og Sundhed vil inden sommerferien forelægge forslag til at imødegå udfordringerne på området, herunder evt. overførsel af tiltag fra andre kommuner, reduktion i kan-tilbud på området og muligheder for øgede indtægter. Desuden fortsættes og udvikles den udviklingsstrategi for området, som blev vedtaget i 2013. En række tiltag  vil også være af tværgående karakter, således at indsatser på tilgrænsende områder som påvirker voksen/handicapområdet indtænkes.

Anlæg

Første opfølgning for anlægsbudgettet i 2015 viser et anlægsbudget på 221,6 mio. kr. i 2015, og et anlægsbudget på 149,6 mio. kr. i 2016, mens anlægsbudgetterne 2017-2019 udgør 132,0 mio. kr. i 2017 faldende til 83,5 mio. kr. i 2019.

 

Afvigelsen i 2015 skyldes primært overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015, som samlet udgør 20,3 mio. kr. Derudover er der øgede indtægter fra salg af jord i Hyldhøj samt indtægter fra de almene boligselskabers indfrielse af hjemfaldspligten. På udgiftssiden er der afsat rådighedsbeløb til ejendomskøb, udvikling af Højengen og reduktion af rådighedsbeløbet til Kombit – IT, som modsvares af et forhøjet driftsbudget.  

 

Øvrige poster

Som følge af klager over ejendomsvurderingerne er der øgede udgifter på 7,3 mio. kr. til tilbagebetalinger vedrørende grundskyld og dækningsafgifter (inkl. rentegodtgørelse) i 2015. I modsat retning øges skatteindtægterne fra forsker- og dødsboskatten med 1,2 mio. kr. i 2015.

 

På rentesiden er der en lavere forventning til renter fra kommunens tilgodehavender på grund af et lavere renteniveau. Det lave renteniveau betyder samtidig, at kommunens renteudgifter fremadrettet forventes reduceret. Samlet set forventes øgede renteudgifter på 1,1 mio. kr. i 2015, mens renteudgiften reduceres med henholdsvis 0,9 mio. kr., 1,3 mio. kr., 3,9 mio. kr. og 5,7 mio. kr. i 2016-2019.

 

Under øvrige balanceforskydninger er der indarbejdet en lavere udgift til lån til betaling af ejendomsskat, budgettet vedrørende Landsbyggefonden er justeret, så det passer med de aktuelle forventninger, og kommunens afdrag på lån er tilrettet i forhold til den nye forventning til låneoptaget. Det betyder en forbedring af budgettet i 2015 på 1,5 mio. kr., mens budgetterne for 2016-2019 forværres med henholdsvis 1,3 mio. kr., 2,4 mio. kr., 0,6 mio. kr. og 6,5 mio. kr.

 

SKAT har fremrykket betalingsfristen for A-skat af kommunens bagudlønnede medarbejdere, således at den betaling, kommunen normalt ville foretage den 2. februar blev fremrykket til den 30. januar. Det betyder, at der i 2015 vil falde 13 betalinger til SKAT mod normalt 12. Det har en betydning for Ballerup Kommunes likviditet ultimo året på ca. 50 mio. kr., mens det for den gennemsnitlige likviditet har en betydning på 1-2 mio. kr. viser beregninger foretaget i kommunens likviditetsmodel. KL arbejder i øjeblikket med at finde en mulig langsigtet løsning. På den baggrund afventes resultatet af KL's arbejde, og konsekvenser af ovenstående er derfor ikke indarbejdet i første budgetopfølgning.

 

Overførsler

Overførslerne fra 2014 til 2015 udgør isoleret set 44,9 mio. kr. samt en overførsel på 0,9 mio. kr. fra 2014, som allerede nu periodiseres til budget 2017. Hertil kommer en overførsel på 2,7 mio. kr. fra 2013 som er periodiseret til 2015. De samlede overførsler til 2015 udgør således 47,6 mio. kr. De forventede overførsler til 2016 udgør 20,0 mio. kr. svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2015 på 27,6 mio. kr. Der er fortsat en bufferpulje på 7,2 mio. kr. til imødegåelse af udsving mellem årene.

 

Servicerammen

Ballerup Kommunes serviceramme i 2015 udgjorde oprindeligt 2.443,4 mio. kr. Servicerammen nedjusteres med 10,6 mio. kr. på baggrund af forhandlingsresultatet fra Overenskomst 2015, således at den justerede serviceramme herefter udgør 2.432,8 mio. kr. Det forventede forbrug på servicerammen efter første budgetopfølgning 2015 udgør 2.445,1 mio. kr. svarende til en overskridelse af servicerammen på 12,3 mio. kr. i 2015, og 5,1 mio. kr. efter brug af bufferpuljen. Såfremt forbruget af overførsler i 2015 viser sig, at være som ovenfor forventet, øges servicerammeoverskridelsen yderligere.

 

Likvid beholdning

Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2015 på 288,3 mio. kr., hvilket er 45,6 mio. kr. mindre end ved seneste ajourføring  af budget 2015, hvor den forventede likviditet ultimo året udgjorde 333,9 mio. kr. Budgetopfølgningen betyder, at likviditeten ultimo 2017 vil udgøre 113,0 mio. kr.

 

Opfølgningen på aftale om budget 2015 fremgår af Økonomibilag nr. 3.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På baggrund af det forventede resultat (3) er de samlede økonomiske konsekvenser på de enkelte bevillingsområder følgende (4):

 

 

 

 

 

Udvalgsområder

1.000 kr. netto

 

 

Ved-

taget

budget

2015

 

 

Senest

ajour-

ført

budget

 

For-

ventet

regn-

skab

2015

Afvigelse

til

senest

ajour-

ført

budget

 

 

 

Heraf

reel

afvigelse

 

Heraf

over-

førsler

fra

2014*

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(3)-(2)

(5)

(6)

 

 

Teknik- og Miljøudvalget

 

 

 

 

75.707

 

 

 

 

 

75.707 

 

 

 

 

 

84.632

 

 

 

 

 

8.925

 

 

 

 

 

-20

 

 

 

 

 

8.945

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 

 

 

 

432.720

 

 

 

 

 

445.462

 

 

 

 

 

457.689

 

 

 

 

 

12.227

 

 

 

 

 

12.914

 

 

 

 

 

-687

 

Børne- og Skoleudvalget1.002.4661.001.8571.018.00016.143-2.99519.521
Kultur- og Fritidsudvalget134.875134.893137.7953.000-5743.177
Social- og Sundhedsudvalget*1.218.4931.208.3861.227.58719.19412.7469.898

 

Økonomiudvalget

 

 

 

450.140

 

 

 

 

447.461

 

 

 

 

449.501

 

 

 

 

2.040

 

 

 

 

-4.816

 

 

 

 

6.773

 

 

I alt

3.314.401

3.313.766

3.375.205

61.439

13.812

47.627

*Inkl. overførsler på 2.722.000 kr. fra 2013 som er periodiseret til 2015.

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

 

I bilagene er der en uddybning af det forventede regnskab og konsekvenserne for de efterfølgende budgetår, udfordringer og anbefalede handlinger, samt udviklingen i priser og antal, som indgik i mål- og rammebeskrivelserne til budgettet.

 

Effekten af budgetopfølgningen i årene 2016-2019 fremgår af oversigten nedenfor:

 

Bevillingsramme

1.000 kr. netto

 

2016

 

*2017

 

2018

 

2019

Teknik- og Miljøudvalget

 

 

 

73.391

 

 

 

 

 

73.065

 

 

 

 

 

73.062

 

 

 

 

 

73.062

 

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget453.835449.215446.430445.455
Børne- og Skoleudvalget*990.161987.487989.522988.312
Kultur- og Fritidsudvalget134.304137.571133.720133.720

 

Social- og Sundhedsudvalget

 

 

 

 

1.223.176

 

 

 

 

 

1.231.986

 

 

 

 

 

1.238.614

 

 

 

 

 

1.240.620

 

 

Økonomiudvalget

 

 

438.837

 

 

 

 

439.999

 

 

 

 

442.861

 

 

 

 

442.924

 

 

I alt

3.331.702

3.319.320

3.324.203

3.324.012

*Desuden periodiseres overførsler på 896.000 kr. fra 2015 til 2017.

 

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

 1. Den første egentlige budgetopfølgning for 2015 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser på driftsvirksomheden og hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt.
   
 2. Rådighedsbeløbene i den ajourførte investeringsplan godkendes.
   
 3. De forventede ændringer i forhold til budgetoverslagene 2016-2019 i det senest vedtagne budget tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Administration og fagudvalg tager de nødvendige initiativer for at imødegå opdriften på de forskellige sektorområder.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2014 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at etablere et fælles redningsberedskab mellem Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner med virkning fra den 1. januar 2016.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelser og byråd i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner traf i december 2014 og januar 2015 principbeslutning om etablering af et redningsberedskab for de fem kommuner.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af økonomiaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i op mod 20 tværkommunale beredskabsenheder senest den 1. januar 2016, og at der årligt skal spares 175 mio. kr. på beredskabsområdet.

                         

På møderne i december 2014 og januar 2015 blev det samtidigt besluttet at nedsætte en politisk styregruppe bestående af de fem borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de fem kommunaldirektører samt en projektgruppe bestående af de fem beredskabschefer/direktører med henblik på at få udarbejdet det fornødne grundlag for at træffe endelig beslutning om etablering af et fælles redningsberedskab.

 

Der er udarbejdet vedlagte rapport om ”Etablering af et fælles beredskab i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner”. Rapporten er fortrolig, idet den bl.a. indeholder fortrolige økonomiske oplysninger af betydning for den forestående udbudsproces med brandslukningsydelsen mv.

 

Endvidere er der udarbejdet vedlagte ”Samordningsaftale for Beredskab Øst”, der fungerer som en vedtægt for selskabet. Samordningsaftalen skal forelægges Statsforvaltningen til godkendelse.

 

Konklusionerne i rapporten og samordningsaftalen er følgende:

 • Det anbefales, at beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner sammenlægges til et fælles beredskab under navnet ”Beredskab Øst”. Det nye selskab organiseres med virkning fra den 1. januar 2016 som et § 60-selskab efter styrelsesloven.
   
 • Medarbejdere, der udelukkende eller primært er beskæftiget med beredskabsopgaven, virksomhedsoverdrages til det fælles beredskab bortset fra tjenestemænd, der udlånes fra kommunerne til selskabet.
   
 • Selskabet ledes af en fælles beredskabskommission bestående af de fem borgmestre samt politidirektøren for Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi.
   
 • Kommunerne overfører de i rapportens bilag 1 angivne opgaver til selskabet.
   
 • De forventede bruttoeffektiviseringsgevinster er i 2015 på samlet ca. 7,3 mio. kr. og på yderligere ca. 1,2 mio. kr. i 2016. Den fulde effektivisering på i alt ca. 8,5 mio. kr. er således indarbejdet i budgetgrundlaget fra og med 2016. Endvidere anbefales det, at selskabet pålægges et årligt effektiviseringskrav på 1 pct. af det samlede budget fra 2017 til 2020.
   
 • Ejer- og udgiftsfordelingen i selskabet fastsættes for 2016 på baggrund af kommunernes korrigerede budgetomkostning i 2015 til beredskabsopgaven. Udgifterne til tilknyttede serviceopgaver betales direkte efter forbrug.
   
 • Med henblik på, at ejer- og udgiftsfordelingen på sigt sker efter indbyggertal opgjort hvert år den 1. januar skal fremtidige indtægter og reduktioner/besparelser i selskabet fra og med den 1. januar 2016 anvendes til at udjævne forskellene i udgiften pr. indbygger interessenterne imellem. Indtægter og reduktioner/besparelser fordeles til interessenterne efter hvem, der betaler mest pr. indbygger.
   
 • Senest den 1. januar 2020 skal der mellem interessenterne være gennemført forhandlinger om ejer- og udgiftsfordelingen mellem interessenterne med henblik på gennemførelse af et for interessenterne ens udgiftsniveau pr. indbygger.
   
 • Ud fra et samlet hensyn til den risikobaserede dimensionering, økonomi, geografi og fleksibilitet anbefales det, at beredskabsadministrationen placeres på Gladsaxe Brandstation, mens Gentofte Kommune varetager de administrative støttefunktioner for selskabet.
   
 • Bygninger og køretøjer, der ejes af kommunerne, overføres ikke til selskabet, men forbliver ejet af de respektive kommuner, der lejer bygninger og køretøjer ud til selskabet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har dispenseret fra lånereglerne i forhold til de nye beredskaber, således at der ikke skal ske deponering.
   
 • Kommunerne kan tidligst udtræde af Beredskab Øst med virkning fra den 1. januar 2021, og det skal ske med 12 måneders varsel.

Det vurderes som hensigtsmæssigt at etablere et fælles beredskab for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det nuværende budget til Ballerup Kommunes redningsberedskab/Brandvæsen, inkl. det beregnede ”overhead” på ca. 0,2 mio. kr., men bl.a. korrigeret for den aftalte besparelse fra 2016 på årligt ca. 1,6 mio. kr., overføres til det fælles selskab med virkning fra den 1. januar 2016.

 

Ballerup Redningsberedskabs budget er korrigeret for det nye selskabs forventede bruttoeffektiviseringsgevinster i 2015 på samlet ca. 7,3 mio. kr. Det resterende beløb på yderligere ca. 1,2 mio. kr. reguleres i 2016, således at Ballerup Kommunes redningsberedskab i alt korrigeres med ca. 1,6 mio. kr.

 

Det er forudsat, at etablerings- og harmoniseringsomkostningerne til selskabet udgør 1 mio. kr., der for størstedelens vedkommende forventes afholdt i 2015. Udgiften for Ballerup Kommune andrager ca. 165.000 kr. og søges afholdt inden for nuværende driftsbudget for 2015.

Bilag

2 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen og Redningsberedskabet indstiller, at

 1. Der stiftes et fælles beredskab for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner.
   
 2. Det fælles beredskab organiseres som et § 60-selskab under navnet "Beredskab Øst".
   
 3. Samordningsaftalen (vedtægten) for Beredskab Øst godkendes, idet borgmesteren bemyndiges til at lave redaktionelle og mindre ændringer i samordningsaftalen herunder på baggrund af Statsforvaltningens eventuelle bemærkninger.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Borgmesteren bemyndiges til at arbejde for at fremme inddragelse og demokrati i det nye selskab.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Forsyning Ballerup A/S har søgt Ballerup Kommune om garantistillelse, da Forsyning Ballerup A/S ønsker at optage et lån med en hovedstol på 8,35 mio. kr. Forsyning Ballerup betaler i den forbindelse et årligt vederlag på markedsmæssige vilkår for den af Ballerup Kommune stillede garanti (garantiprovision).

 

Baggrund

Det fremgår af § 16 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, at en kommune kan meddele garanti for lån optaget af vandselskaber til finansiering af anlægsudgifter.

 

Formålet med garantistillelsen er at sikre lånefinansiering og gode lånevilkår, og i forbindelse med garantistillelser til forsyningsvirksomheder, er der en automatisk låneadgang, således at garantistillelsen er neutral for kommunens adgang til låneoptagelse, ligesom der ej heller skal foretages deponering.

 

Garantistillelsen indebærer en vis økonomisk risiko, hvis lånet misligholdes. Af denne årsag præciserer Statsforvaltningen i en række afgørelser, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for stillede lånegarantier. Garantiprovisionen kan ikke opkræves for allerede stillede garantier, men kun for fremadrettede garantier.

 

Sagsfremstilling

Forsyning Ballerup A/S har søgt Ballerup Kommune om garanti vedrørende optagelse af lån hos Kommunekredit. Låneoptagelsen skal finansiere anlægsudgifter i 2015. Bestyrelsen i Forsyning Ballerup har godkendt optagelse af lånet, hvilket fremgår af bilaget.

 

Størrelsen på garantiprovisionen til Forsyning Ballerup kan delvist sammenlignes med et realkreditlån, hvor der skal betales en bidragssats. For et solidt selskab vil bidragssatsen formentlig være 0,4-0,5 pct. pr. år og for et mindre solidt selskab mere.

 

Da Forsyning Ballerup vurderes som et solidt selskab vil der blive opkrævet en garantiprovision på 0,4 pct. pr. år.

 

Forsyning Ballerup A/S er orienteret om, at der foreligger en politisk sag omkring opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I 2015 vil garantiprovisionen indbringe Ballerup Kommune ca. 22.000 kr. For 2016 ca. 31.000 kr., herefter faldende i takt med en faldende nominel restgæld.

 

Indtægten vil tilgå Ballerup Kommune og indtægtsføres på hovedkonto 07 - rentekonto.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

 1. Der gives en skriftlig garanti til Kommunekredit for Forsyning Ballerups optagelse af lån med en samlet hovedstol på 8,35 mio. kroner.
   
 2. Forsyning Ballerup betaler et årligt vederlag på markedsmæssige vilkår for den kommunale garanti (garantiprovision) svarende til 0,4 pct. årligt af den nominelle restgæld for lånene ultimo året, samt en garantiprovision på 0,4 pct. af en eventuel markedsværdi opgjort den 31. december på de tilknyttede swaps. Krav om garantiprovision er med virkning pr. dato for endelig optagelse af lån og dermed garantiernes ikrafttrædelser.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 1. oktober 2013 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab ansøger om godkendelse af helhedsplan (skema A) for renovering af afdeling Ellebo i Ballerup med støtte fra Landsbyggefonden (LBF).

 

Renoveringen omfatter bl.a. udskiftning og isolering af facade og tag, nye energirigtige vinduer, nye hoveddøre, nye badeværelser og udskiftning af de køkkener, der endnu ikke er udskiftet. Derudover etableres gennemgange til gårdareal, trapper til have og en forbedring af udearealerne. Endvidere bliver 62 boliger gjort tilgængelige med elevator.

 

LBF har givet forhåndstilsagn om støtte til en del af arbejderne. Støtten gives som en del af ydelsen på de lån, der optages til at finansiere arbejderne. Derudover gives lån og tilskud til både finansiering og fremtidig drift. Endvidere regaranterer LBF for halvdelen af den kommunale garanti på lånene.

 

Kommunalbestyrelsen skal indstille skema A til godkendelse i LBF samt godkende låneoptagelse og huslejeforhøjelse. Herudover skal der gives kommunal garanti for lånene samt ydes et kommunalt lån til en kapitaltilførsel på 500.000 kr.

 

I forbindelse med renoveringen vil man opføre nye boliger. Det kommunale tilsagn til de nye boliger forventes behandlet af Kommunalbestyrelsen i sommeren 2015.

 

Baggrund

Skema A forelægges nu til behandling, da LBF har disponeret støtte til projektet i 2015.

 

Skema A er et foreløbigt overslag over økonomien (anskaffelsessum, husleje m.m.) samt forventninger til projektet. Ved godkendelsen gives der tilsagn til, at boligorganisationen kan arbejde videre på grundlag af skema A. Herefter afholdes licitation, og projektet bliver endeligt fastlagt ved skema B.

 

Ved godkendelsen af skema A skal Kommunalbestyrelsen ligeledes godkende eventuelle ændringer til AB92.

 

Renoveringen af Ellebo deltog som case i en international arkitektkonkurrence efter bæredygtighedsprincipperne i Nordic Built Charter. Renoveringsprojektet lever derfor op til principperne i Nordic Built. Ellebo vandt arkitektkonkurrencen og Teknik- og Miljøudvalget besluttede i oktober 2013 at vinderprojektet med både renovering og nybyggeri skulle danne grundlag for udviklingen af Ellebo.

 

Afdeling Ellebo er opført i 1963, og består af fire 4-etages blokke med i alt 284 boliger. Afdelingen er beliggende på Baltorpvej 39-91 i Ballerup.

 

I 1992 gennemgik afdelingen en større facaderenovering, hvor facaderne blev efterisoleret. I dag står facaderne misfarvede, med alger og knækkede plader. Der er ligeledes kuldebroer, som er årsag til skimmelvækst i flere boliger. Ved facadeisoleringen i 1992 blev der ikke opsat vindspærre, som det ellers var normal byggeskik på dette tidspunkt. Den manglende vindspærre har medført, at isoleringen har mistet noget af sin effekt.

 

Undersøgelser af afdelingen viser væsentlige skader, og der er derfor behov for en renovering. Renoveringen er nødvendig for at sikre et godt indeklima og for at fremtidssikre bebyggelsen.

 

Skema A godkendes efter bestemmelser i kapitlerne 1 og 7 i almenboligloven og kapitel 3 i almenlejeloven.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Ejendomsselskab har den 16. marts 2015 ansøgt om godkendelse af skema A for renovering af afdeling Ellebo, således at afdelingen bliver opdateret til sunde og tidssvarende boliger.

 

Projektet omfatter følgende større arbejder:

 • Facade- og gavlrenovering
  De eksisterende facader/gavle udskiftes og der efterisoleres. Vinduer udskiftes til mere energirigtige vinduer, og hoveddøre udskiftes samtidig med, at der etableres dørtelefoner. Der bliver lagt nyt isoleret tag på, der hvor der ikke etableres tagboliger. Der etableres nyt mekanisk ventilationsanlæg med varmegenindvinding.

   
 • Nyt køkken og bad
  Der indrettes nye badeværelser med nye faldstammer, vandinstallationer og ny sanitet. Ca. 1/3 af køkkenerne er blevet udskiftet i de senere år. De øvrige oprindelige køkkener vil blive udskiftet til nye.

   
 • Tilgængelighed
  Der etableres elevatorer i otte opgange. Det betyder, at 62 boliger får elevatoradgang. I de boliger bliver badeværelse og køkken også indrettet, så det er handicapvenligt.

   
 • Sammenlægninger
  Der sammenlægges en del boliger, så der efter renoveringen bliver 224 boliger. 

   
 • Udearealer
  Gårdarealet bliver indrettet i samarbejde med beboerne. Der etableres ny belægning, cykelparkering og fartdæmpende foranstaltninger. Der bliver adgang til gårdarealet fra de 12 opgange, der ikke har indgang fra gården. Stuelejlighederne får direkte adgang til haven og mulighed for egen have.

   
 • Energirigtige arbejder
  Renoveringen vil leve op til kravene i BR2015. Med nye vinduer og forbedret isolering kan mange beboere forvente en lavere varmeudgift. Der etableres nedgravede affaldsbeholdere og der er planer om en LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand).

Den samlede anskaffelsessum og finansiering:

 

Anskaffelsessum

 
Renoveringsarbejder182.833.545 kr.
Forbedringsarbejder88.606.288 kr.
I alt271.439.833 kr.

 

Finansiering 
Realkreditlån - støttet182.833.545 kr.
Realkreditlån - ustøttet78.526.288 kr.
Kapitaltilførsel2.500.000 kr.
Fællespuljetilskud fra LBF5.680.000 kr.
Egen trækningsret1.900.000 kr.
I alt271.439.833 kr.

 

LBF forudsætter, at der som en del af finansieringen, gennemføres en kapitaltilførsel på 2.500.000 kr. Kapitaltilførslen gennemføres som "1/5-ordning", der medfører, at Ballerup Kommune skal give et lån på 500.000 kr. Herudover giver realkreditinstituttet et lån på 500.000 kr., boligorganisationen giver et tilskud på 500.000 kr. og LBF giver dels et lån og dels et tilskud på hver 500.000 kr.

 

Husleje

Den nuværende husleje er 788 kr. pr. m2. I forbindelse med renoveringen forventes det, at lejen vil stige med ca. 114 kr. pr. m2. Huslejeniveauet er skønnet af LBF til at være passende for en afdeling af denne karakter. Huslejen kan holdes på dette niveau, da LBF yder både huslejestøtte og driftslån til afdelingen.

 

LBF yder huslejestøtte på 1.296.000 kr. pr. år. Støtten vil ligge fast de første fire år, hvorefter den bliver nedsat med et fast beløb pr. år.

 

LBF yder et driftslån på 5.000.000 kr. pr. år. Driftslånet vil ligge fast de første 11 år, hvorefter den bliver nedsat med et fast beløb pr. år.

 

Boligerne før og efter renoveringen:

M2RumBoliger
nu
Boliger
efter
Husleje
nu/måned
Husleje
efter/måned
38160 stk.0 stk.2.495 kr.-
5720 stk.5 stk.-4.285 kr.
60215 stk.7 stk.3.940 kr.4.510 kr.
66313 stk.13 stk.4.334 kr.4.961 kr.
68345 stk.0 stk.4.465 kr.-
73391 stk.86 stk.4.794 kr.5.487 kr.
7530 stk.8 stk.-5.638 kr.
81460 stk.45 stk.5.319 kr.6.089 kr.
101   50 stk.60 stk.-7.592 kr.
  284 stk.224 stk.  

 

Oplysningerne om antal m2 er cirkatal og huslejen er gennemsnitstal.

 

Som det fremgår af skemaet, bliver der ændret meget på fordelingen af boliger. Afdelingen får et bredere udbud af boligtyper efter renoveringen, hvor der bliver flere større boliger. Den nye boligfordeling er derfor i overensstemmelse med de politiske ønsker om økonomisk og social bæredygtighed i boligområderne, så borgerne kan blive i deres nærmiljø i alle livets faser og de enkelte boligområder får en balanceret beboersammensætning. De mange boliger med elevatoradgang gør, at mange ældre kan blive boende i afdelingen og de store boliger kan tiltrække og fastholde børnefamilier.

 

Samtidig med renoveringen opføres der tagboliger og en ekstra opgang på blokken langs Baltorpvej. Der er tale om et sammenhængende projekt, men nybyggeriet kræver en særskilt skema A-behandling.

 

Skema A for nybyggeriet forventes at blive forelagt for Kommunalbestyrelsen i sommeren 2015. Nybyggeriet kan komme til at omfatte ca. 5.000 m2, hvor fordelingen af boligtyper endnu ikke ligger fast. Nybyggeriet har en forventet anskaffelsessum på op til 112 mio. kr. Da der er tale om nybyggeri, skal Ballerup Kommune yde et grundkapitallån på 10 pct. af anskaffelsessummen.

 

I forbindelse med renoveringen vil der blive behov for genhusning. Beboerne i de 60 små boliger, der nedlægges, skal genhuses permanent. En del boliger vil blive berørt af ombygninger og beboerne kan vælge om de vil genhuses. KAB er i gang med at planlægge genhusningsprocessen, der er budgetteret til at koste op til 3.980.000 kr.

 

Ballerup Ejendomsselskab har anmodet om godkendelse af AB92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" med tilføjelser og bemærkninger. Det er kutyme i denne type sager, at der godkendes tilføjelser til AB92, da den er fra 1992, og ikke fuldt ud lever op til de krav, der stilles i 2015.

 

Juridisk Kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til AB92. Der er tale om få tilføjelser og primært præciseringer af AB92's bestemmelser, og Juridisk Kontor har oplyst, at der ikke er bemærkninger i denne anledning.

 

Beboerne har godkendt projektet på et afdelingsmøde den 20. januar 2015. Projektet er ligeledes godkendt af organisationsbestyrelsen i december 2014.

 

Renoveringen er planlagt gennemført fra sommeren 2016 til sommeren 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives et lån på 500.000 kr. til afdeling Ellebo. Lånet er Ballerup Kommunes del af den kapitaltilførsel som LBF forudsætter som en del af finansieringen.

 

Udgiften afholdes af kontoen til kapitaltilførsel, ramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab.

 

Huslejeforhøjelsen kan medføre indirekte udgifter til boligsikring og boligydelse.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

 

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at 

 1. Skema A for renovering af afdeling Ellebo i Ballerup indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden.
   
 2. Skema A for renovering af afdeling Ellebo i Ballerup med en anskaffelsessum på 271.439.833 kr. godkendes.
   
 3. Det godkendes, at Ballerup Ejendomsselskab optager støttet lån på 182.833.545 kr.
   
 4. Det godkendes, at Ballerup Ejendomsselskab optager ustøttet lån på 78.526.288 kr.
   
 5. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder kommunal garanti på lånene.
   
 6. Det godkendes, at Ballerup Kommune yder et lån på 500.000 kr. som en del af kapitaltilførslen til afdeling Ellebo i Ballerup.
   
 7. Det godkendes, at huslejen i afdeling Ellebo i Ballerup forhøjes med 114 kr. svarende til 14,43 pct.
   
 8. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB92 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Den 5. juni 2015 er det 100 år siden, at kvinder og tjenestefolk fik valgret og ret til at stille op til rigsdagsvalg. Folketing og regering gennemfører en national markering af denne begivenhed og opfordrer til lokale arrangementer i den anledning. Kommunalbestyrelsen orienteres om, hvilke aktiviteter, der er planlagt i Ballerup Kommune i anledning af 100-års fejringen.  

 

Baggrund

Før 1915 havde kun ca. 18 pct. af den samlede befolkning valgret og valgbarhed. Med ændringen af Danmarks grundlov den 5. juni 1915 fik kvinder ret til at stemme og stille op til det, der dengang hed rigsdagsvalg, og en række indskrænkninger i valg- og stemmeretten for mænd uden egen husstand blev ophævet.

 

Sagsfremstilling

Folketinget og regeringen har søsat en landsdækkende kampagne i anledning af 100-året for kvinders og tjenestefolks valgret og valgbarhed med det formål at skabe opmærksomhed om grundlæggende værdier som ligestilling mellem kønnene, demokrati og samfundsdeltagelse. Kampagnen har en officiel hjemmeside, www.100aaret.dk, hvor der vil være omtale af de begivenheder, der gennemføres i anledning af 100-års fejringen og en kalender, hvor arrangører kan indskrive lokale begivenheder. Der er også et fælles logo, som kommuner og andre aktører kan gøre brug af.

 

I Ballerup Kommune planlægges følgende arrangementer i anledning af 100-året:

 

Ballerup Bibliotek

I grundlovsweekenden gennemfører Ballerup Bibliotek en særudgave af ”Ordet er frit” i anledning af 100-året for kvinders og tjenestefolks valgret og valgbarhed.

 

”Ordet er frit” er en kæde af debatarrangementer, hvor biblioteket gennem kombinationen af forskellige eksperter og fri debat skaber et rum, hvor borgerne får ekspertviden stillet til rådighed, samtidig med, at de selv kan få lov at forme debatten og afprøve deres egne og andres holdninger.

 

Derudover vil Ballerup Bibliotek bruge udstillingspladsen på at sætte yderligere fokus på fejringen af 100 året, evt. i samarbejde med Ballerup Museum. Der bliver muligvis suppleret med aktiviteter på bibliotekets digitale platforme.

 

Ballerup Museum

Aktiviteterne er endnu ikke planlagt i detaljer, men museet vil bl.a. gennemføre en historisk søndagssalon med foredrag og musik samt muligvis en mindre udstilling med en demokrativinkel og andre arrangementer med forskellige foredragsholdere, evt. i samarbejde med Ballerup Bibliotek. Aktiviteterne vil foregå i andet halvår af 2015.

 

Børnehuset Valhalla

Børnehuset Valhalla har arrangeret en mærkedag, der både inddrager børn og mødre i og omkring Børnehuset Valhalla, og som har til formål at give børnene en fornemmelse af, hvad et formelt demokrati er, og hvad det vil sige at afgive sin stemme. Intentionerne bag arrangementet er at lave en markering i anledning af 100 års dagen, men også at skabe en mulighed for at børn og mødre kan opleve en sjov og stemningsfuld eftermiddag i fællesskab og trække tråde både fremad og tilbage i tiden. Der bliver plantet et egetræ på Valhallas store naturgrund og børnene får mulighed for at komme på skattejagt og finde X'er, som de senere kan bruge til at stemme på det dyr, de bedst kan lide af alle skovens dyr. Arrangementet er offentligt og bliver annonceret i lokalpressen.

 

Alle ovenstående aktiviteter vil blive lagt ind i den landsdækkende kampagnekalender på www.100aaret.dk og det fælles 100-års logo vil blive anvendt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Arrangementerne holdes inden for eksisterende økonomiske rammer.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

 1. Orientering om markeringen af 100-året for kvinders og tjenestefolks valgret og valgbarhed tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 71

Indhold

Sammendrag

Et medlem af bestyrelsen for Forsyning Ballerup A/S har anmodet om at blive fritaget for hvervet. Hvis anmodningen om fritagelse imødekommes, skal Kommunalbestyrelsen som følge heraf udpege et nyt medlem.

 

Baggrund

Vandsektorloven, lov, nr. 469 af 12. juni 2009.

Vedtægter for Forsyning Ballerup A/S og selskaberne herunder (vand, afløb, service og holding) af 17. maj 2013.

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

 

Sagsfremstilling

Forsyning Ballerup A/S består af et holdingselskab og tre selskaber; Afløb A/S, Vand A/S og Service A/S. Bestyrelsen er gennemgående for alle fire selskaber.

 

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

 • 3-9 generalforsamlingsvalgte medlemmer
 • 2 medarbejderrepræsentanter
 • 2 brugervalgte repræsentanter

I den siddende bestyrelse sidder 5 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen.

 

Line Markert har anmodet om at blive fritaget for hvervet som medlem af bestyrelsen for Forsyning Ballerup i forbindelse med generalforsamlingen den 19. maj 2015. E-mail med begrundelse er vedhæftet som bilag.

 

Den valggruppe, der har valgt det afgående medlem, skal besætte de ledige pladser, jævnfør styrelsesloven.

 

Det nye medlem behøver ikke at være medlem af Kommunalbestyrelsen.

 

På det konstituerende møde blev Line Markert valgt af valggruppen bestående af C (Det Konservative Folkeparti), O (Dansk Folkeparti) og V (Venstre, Danmarks Liberale Parti).

 

Udpegningen træder i kraft den 27. april 2015 og for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017.

 

Opgaver

Forsyningsselskaberne har ansvaret for forsyning af drikkevand og afledning af spildevand i Ballerup Kommune, og driver fem vandværker, to pumpestationer og et renseanlæg. Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af selskabets anliggender.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Medlemmer af bestyrelsen modtager et bestyrelseshonorar fra Forsyning Ballerup A/S.

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

 1. Det godkendes, at Line Markert fritages for hvervet som medlem af bestyrelsen for Forsyning Ballerup A/S.
   
 2. Der udpeges et nyt medlem til bestyrelsen for Forsyning Ballerup for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017.

  C, O og V indstiller:

  Kåre Harder Olesen (V)

 

 

BESLUTNINGSHISTORIK

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 27-04-2015 Punkt 2

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Red Barnet har søgt om tilladelse til at foretage indsamling på afstemningsstederne i Ballerup Kommune i forbindelse med afholdelse af det kommende valg til Folketinget. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der må ske indsamlinger til velgørende formål ved det kommende folketingsvalg.

 

Baggrund

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg, punkt 7.7 (VEJ nr. 9827 af 29/10/2014).

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afgør, om der må ske indsamlinger til velgørende formål, og kan i den forbindelse stille betingelser om, hvor store indsamlingsbøsserne må være, og hvor de må stå mv. Indsamlingerne skal foregå, så de på ingen måde kan forstyrre valghandlingen, herunder gøre det besværligt at komme ind og ud af valglokalerne. Kommunalbestyrelsen kan også give tilladelse til salg af lotterisedler til velgørende formål ved afstemningsstederne, når de øvrige betingelser for indsamling til velgørende formål er opfyldt.

 

Velgørende formål er eksempelvis indsamlinger til Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Kræftens Bekæmpelse, Red Barnet mfl.

 

Udover Kommunalbestyrelsens tilladelse kræves politiets tilladelse til indsamlingen. Tilladelsen fra Ballerup Kommune gives under forudsætning af, at politiet giver sin tilladelse.

 

Ballerup Kommune har haft tradition for at tillade indsamlinger til velgørende formål. Hidtil har indsamlingerne foregået ved indsamlere eller opstilling af ubemandede indsamlingsbøsser uden for stemmelokalerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

 1. Der gives tilladelse til Red Barnet til at foretage indsamling på afstemningsstederne ved det kommende valg til Folketinget på betingelse af, at indsamlingerne foregår uden for valglokalerne og foregår, så de på ingen måde kan forstyrre valghandlingen enten ved indsamlere eller opstilling af ubemandede indsamlingsbøsser.
   
 2. Borgmesteren bemyndiges til at afgøre yderligere ansøgninger om tilladelse til indsamling eller salg af lotterisedler til velgørende formål på afstemningsstederne ved det kommende valg til Folketinget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune skal godkende regnskab 2014 for Ballerup Museums Fond i sin egenskab af tilsynsmyndighed.

 

Baggrund

Ballerup Museums Fond er stiftet den 1. maj 2005.

 

Ifølge vedtægten for Ballerup Museums Fond, § 8, udarbejder fonden hvert kalenderår - med afleveringsfrist den 1. april året efter - et årsregnskab.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Museums Fond har fremsendt regnskab for perioden fra den 1. januar - 31. december 2014 til godkendelse.

 

På aktivitetssiden har der været flere formidlingsaktiviteter bygget op omkring en række historiske temaer og jubilæer - herunder Folkeskolen 200 år, Golden Days Festival i anledning af 100 året for første verdenskrig og 150-året for krigen i 1864.

 

Herudover er der afholdt en række årstidsarrangementer omkring fastelavn, påske, jul og efterårsferie.

 

I 2014 er opbygning af en ny permanent udstilling om storfyrstinde Olga opstartet, og udstilling forventes at åbne i maj 2015.

 

En oversigt over alle museets aktiviteter fremgår af "Årsrapport 2014, Ballerup Museum".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bestyrelsen for fonden har til opgave at godkende årsregnskabet samt træffe beslutning om, hvordan et over-/underskud anvendes. Regnskabsåret endte med et underskud på 18.410 kr.

 

Der er i de tidligere regnskabsår genereret et underskud på driften, der er finansieret af renteindtægter fra ”arv og donation”. Det er ikke defineret, at ”arv og donation” ikke må anvendes til drift, men fonden tilstræber, at driften hviler i sig selv. Derfor er der fra regnskabsår 2014 hensat et beløb til at nedskrive merforbrug fra tidligere år. Samme metode anvendes i regnskabsårene fremover. Der skal samtidig gøres opmærksom på, at det drejer sig om et beløb på ca. 30.000 kr.

 

Ifølge vedtægterne yder Ballerup Kommune et årligt driftstilskud. I 2014 udgjorde tilskuddet 457.920 kr.

 

Herudover yder Ballerup Kommune et indirekte tilskud i form af vedligeholdte og rengjorte museumsbygninger og udendørsarealer samt løn til museumsfaglig og administrativ bistand mv.

 

Bygningerne er forsikret under Ballerup Kommune.

 

I årsregnskabet fra Deloitte bemærkes, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at 

 1. Regnskabet for 2014 for Ballerup Museums Fond godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 14-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget skal behandle en ansøgning fra Ordblindeinstituttet om dispensation efter folkeskolelovens § 16b om fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden. Ansøgningen gælder 5. til 7. klasse i perioden fra den 10. august 2015 til den 12. februar 2016.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen kan ifølge folkeskoleloven godkende, at en skole fraviger reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for at bruge de frigivne ressourcer til ekstra medarbejdere i klassen. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse. Den tid, som eleverne ikke går i skole, skal de have et relevant fritidstilbud uden ekstra betaling for forældrene. Ovenstående gælder for den understøttende undervisning. 

 

Sagsfremstilling

Ordblindeinstituttet har sendt en ansøgning om dispensation til, at 5. til 7. klasse i perioden fra den 10. august 2015 til den 12. februar 2016 kan benytte sig af muligheden for at anvende ressourcerne fra den understøttende undervisning som dobbeltbelægning i den faglige undervisning. Ordblindeinstituttet anfører, at eleverne på disse klassetrin er særligt udfordrede af de lange skoledage som følge af folkeskolereformen og den lange transporttid.

 

Det er også på disse klassetrin, at Ordblindeinstituttet har oplevet en stor tilgang af elever, og de elever, der visiteres til Ordblindeinstituttet, er elever med store sociale og emotionelle vanskeligheder. De ekstra lærerressourcer vil betyde, at eleverne kan få den omsorg, som de har brug for i et skoleskift, hvilket vil få stor betydning for deres videre skoleforløb.

 

Skolebestyrelsen for Ordblindeinstituttet støtter ansøgningen. Center for Skoler og Institutioner anbefaler, at ansøgningen godkendes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

 1. Ansøgning om dispensation efter folkeskolelovens § 16b om fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for 5. til 7. klasse i perioden fra den 10. august 2015 til den 12. februar 2016 fra Ordblindeinstituttet godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2013 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Sagen indeholder to sæt af kvalitetsstandarder:
 

1. Reviderede kvalitetsstandarder for Træning & Aktivitet, som repræsenterer enhedens ydelser. Kvalitetsstandarden forelægges i en udgave med synlige rettelser samt en udgave uden synlige rettelser. Kvalitetsstandarderne har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.
 

2. Kvalitetsstandarden for den kommende praksis for rehabiliteringsforløb på baggrund af ændring af lov om social service § 83 a, der er et tillæg til kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp.
 

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet med henblik på at kunne understøtte de indsatser der iværksættes i relation til hjemtagelse af færdigmeldte borgere fra hospitalerne, samt skabe sammenhængende borgerforløb på tværs af enhedernes indsatser.

 

Baggrund

Efter serviceloven om kvalitetsstandarden for genoptræning skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for genoptræning efter servicelovens § 86. Kvalitetsstandarden er sidst godkendt december 2013.
 

På baggrund af Folketingets lovændring af lov om social service § 83 a skal borgere der søger hjælp efter § 83 tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb forud for vurdering af behov for hjemmehjælp. Som følge

heraf er der udarbejdet forslag til en ny kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.

 

Sagsfremstilling

I Center for Social og Sundhed har Træning & Aktivitet udarbejdet kvalitetsstandarder i forhold til følgende ydelser, som repræsenterer ydelser efter såvel serviceloven som sundhedsloven:

 • Genoptræning og vedligeholdende træning
 • Dagtilbud for voksne
 • Hjemmevejledning for senhjerneskadede.

I forhold til nuværende kvalitetsstandard for Træning & Aktivitet er der sket følgende overordnede ændringer i den udgave som nu forelægges til politisk godkendelse:

 • Der er indført et servicemål i forhold til tilbud efter sundhedsloven § 140:

  ”Hvis der ikke er angivet en tidsfrist, er servicemålet, at træningen starter indenfor 10 hverdage, efter modtagelse af Genoptræningsplanen”.
   
 • Der er indført et servicemål i forhold til tilbud efter servicelovens § 86, stk. 1 og 2: ”Træning & Aktivitet opstarter træning med undersøgelser og tests indenfor 10 hverdage efter at borgerens ansøgning er modtaget fra Visitationen”
 • Sproglige/redaktionelle ændringer
 • Ny lovgivning er indarbejdet
 • Konsekvenser af organisatoriske ændringer er indarbejdet:

  "Hjerneskadekoordinator er nu en del af Sundhedsstrategisk Afsnit, Visitationen i Træning & Aktivitet er nu en del af den centrale visitation".

I forhold til dagtilbud for voksne i Træning & Aktivitet er der sket følgende ændringer:

 • Det gøres muligt at blive i dagtilbuddet frem mod indflytning på plejecenter, såfremt borger fortsat profiterer af tilbuddet sammenholdt med et hensyn til en evt. ægtefælle
 • Det gøres dels muligt at udvide antallet af dage i samværsgrupper og daghjem fra en til to dage til en til fem dage, dels gøres det muligt at udvide tidsrummet fra tre timer til fem timer dagligt, ud fra en konkret og helhedsorienteret vurdering af behov. Dette som led i en strategi om, at udskyde/forebygge behov for andre udgiftsdrivende ydelser. Der er evidens for, at dagtilbud har denne effekt.

Seniorrådets høringssvar af den 17. februar 2015 og Handicaprådets høringssvar af den 2. februar 2015 vedlægges som bilag. På baggrund af ændringer i kvalitetsstandarderne efter høringen foreslås det, at de sendes i rådene igen.

 

Kvalitetsstandarden for § 83 a er kendetegnet ved at sikre borgere et tidsafgrænset og målorienteret rehabiliteringsforløb, hvor det er borgerens egne mål og ressourcer, der er omdrejningspunktet. Forløbet tilrettelægges helhedsorienteret og udføres tværfagligt.
 

For at sikre koordinerede og sammenhængende borgerforløb kan et rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a kombineres med genoptræningsindsatser efter fx sundhedslovens § 140 eller § 86.1 i lov om social service.

 

Det foreslås, at kvalitetsstandarden sendes i høring i henholdsvis Seniorrådet som Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Center for Social og Sundhed vil sammen med Træning & Aktivitet følge op på, om det får ressourcemæssige konsekvenser, at indføre servicemål i forhold til opstart indenfor 10 hverdage. Der er udarbejdet business case i forhold til de økonomiske konsekvenser af ændringerne på dagtilbudsområdet, og der er afsat midler til udbygning via sundhedspuljen på ramme 50.56.

 

Ændringen i forhold til dagtilbud for voksne kan medføre behov for, at oprette flere dagtilbud for at sikre det nødvendige flow og optag i tilbuddene.

 

Kvalitetsstandarden i forhold til servicelovens § 83 a forventes at være udgiftsneutralt, hvilket Center for Social og Sundhed vil følge udviklingen af området.

Bilag

5 bilag, hvoraf 1 internt arbejdsdokument (med rettelser)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Kvalitetsstandarden for Træning & Aktivitet og servicelovens § 83 a godkendes.
   
 2. Kvalitetsstandarder fremover præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget samt høringsparter i en udgave uden synlige rettelser.
   
 3. Kvalitetsstandarderne sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2014 Punkt 8

Indhold

 

Sammendrag

Sagen indeholder beskrivelse af model og principper for det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation på kræftområdet "Vi samler kræfterne", der er et samarbejde mellem Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal, Ballerup og Rødovre Kommuner.
 

Baggrund

I 2012 udgav Sundhedsstyrelsen ”Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft”. Med forløbsprogrammet fik kommunerne til opgave at varetage borgerens almene rehabiliteringsbehov efter en kræftsygdom samt ansvar for at varetage dele af den palliative indsats på et basalt niveau i samarbejde med hospitaler og almen praksis.

 

Som følge af udgivelsen af forløbsprogrammet besluttede Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Furesø og Egedal Kommuner at etablere et samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Ved at ”samle kræfterne” ønsker de seks kommuner i fællesskab at tilbyde deres borgere målrettede rehabiliterende og palliative indsatser af en høj faglig kvalitet.
 

Lovgrundlaget for samarbejdet er sundhedsloven §§ 119 og 140, lov om social service § 86, Sundhedsaftalen 2015 – 2018, Kræftplan III.

 

Sagsfremstilling

For at kunne tilbyde borgerne fagligt velkvalificerende rehabiliterende og palliative indsatser, har formålet også været at udvikle en ny samarbejdsform og organisering mellem kommunerne, som passer til opgaven.
 

Kommunerne baserer samarbejdet på seks bærende principper:

 • Øget faglig kvalitet
 • Fælles kvalitetsstandarder og ensartede tilbud
 • Inddragelse af eksterne samarbejdspartnere
 • Mellemkommunal udgiftsneutralitet
 • Borgerens mobilitet på tværs af kommunegrænser
 • Højere grad af organisatorisk robusthed.

For at kunne implementere og sikre et højt fagligt tilbud, baseret på formål og de overordnede principper for det tværkommunale samarbejde, er kommunerne forpligtede til at anvende de tværkommunale indsatser. Det vil sige, at en borger ikke kan blive tilbudt et alternativt eller parallelt tilbud i hjemkommunen. Derimod kan en borger altid tilbydes fysisk træning på hold for blandede diagnoser, såfremt borgeren ikke ønsker at modtage det tværkommunale tilbud.
 

Den overordnede model for den geografiske placering af indsatserne i det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft tager udgangspunkt i, at:

 • Alle seks kommuner skal tilbyde "fysisk træning til blandede diagnoser" til kommunens egne borgere
 • Alle seks kommuner skal varetage en eller flere af de målgruppespecifikke indsatser, som tilgodeser særlig behov hos en mere præcist defineret gruppe
 • Alle seks kommuner skal bidrage og på skift være ansvarlige for afholdelsen af patientundervisning.

Det foreslås, at følgende tværkommunale indsatser igangsættes i maj måned 2015:

 • Fysisk aktivitet til blandende diagnoser
 • Fysisk aktivitet til mænd
 • Fysisk aktivitet til brystopererede
 • Fysisk aktivitet til unge
 • Bækkenbundstræning til mænd med prostatakræft
 • Patientundervisning.

Ballerup Kommune vil i første omgang få ansvar for afvikling af følgende indsatser:

 • Fysisk aktivitet til unge
 • Patientundervisning (første forløb)
 • Fysisk aktivitet til blandende diagnoser (kun egne borgere).

I perioden september 2014 til februar 2015 er der gennemført en pilottest af det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Formålet var at afprøve koordineringen af de tværkommunale indsatser mellem kommunerne, indsamle erfaringer om borgernes mobilitet på tværs af kommunegrænserne, samt indsamle erfaringer om udfordringerne i det tværsektorielle felt. De foreløbige resultater og erfaringer af pilottesten bygger på et meget lille grundlag, hvorfor pilottesten er forlænget til maj 2015.
 

Det tværkommunale samarbejde foreslås igangsat i maj 2015. Perioden maj - december 2015 vil være en pilotperiode, der skal evalueres primo 2016 med henblik på at lave justeringer i model for det tværkommunale samarbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kræftrehabiliteringsområdet finansieres af sundhedspuljemidlerne på ramme 50.56.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. De overordnede principper og model for det tværkommunale samarbejde på kræftområdet godkendes.

 

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Timepriserne for personlig og praktisk hjælp på hjemmehjælpsområdet samt kostpriserne for mad leveret til borgerne i eget hjem i Ballerup Kommune skal fastsættes mindst én gang årligt.

 

Baggrund

Jævnfør retningslinjer fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold skal beregning af timepriser for 2015 ske ud fra det seneste afsluttede regnskab. Priserne skal efter gældende regler efterreguleres på baggrund af endelig regnskab for 2014.

 

Sagsfremstilling

Timepriserne skal svare til de omkostninger, der er forbundet med drift af den kommunale leverandørvirksomhed.

 

Timepriserne for personlig og praktisk hjælp er beregnet ud fra de:

 • Direkte omkostninger ved Ballerup Kommunes Hjemmepleje i det afsluttede regnskab 2014
 • Indirekte omkostninger (udgifter til huslejeadministration mv.)
 • Langsigtede omkostninger (afskrivning og forrentning af aktiver)
 • Timer som Ballerup Kommunes Hjemmepleje har leveret i 2014.

Til beregningen af personlig og praktisk hjælp er anvendt KL's tidligere beregningsmodel. Timepriserne er efterfølgende fremskrevet til 2015-priser, jævnfør KL's løn- og prisskøn.

 

De anvendte timer til sygepleje og tilhørende udgifter er ikke medtaget, da området ikke vedrører frit valg-området.

 

Ballerup Kommune gennemførte i november 2011 udbud på indkøbsordning til kommunens hjemmeboende borgere. Priserne for et standardindkøb i 2015 dækker call-funktion og levering.

 

 201320142015
Timepris for en normaltime for praktisk hjælp307 kr.289 kr.290 kr.
Timepris for personlig hjælp (på bekvemme tider)381 kr.380 kr.383 kr.
Timepris for personlig hjælp (på ubekvemme tider)468 kr.471 kr. 476 kr.
Kostpris for et standardindkøb116,20 kr.117,36 kr. 118,29 kr.


Der er ingen betaling fra borgerne for ovennævnte ydelser.

 

Vaskeordning

I november 2011 gennemførte Ballerup Kommune et udbud af vaskeopgaven.

 

Priserne er fastsat følgende:

 201320142015
Hveranden uge, enlig603,03 kr.606,22 kr.610,83 kr.
Hver anden uge, ægtepar798,78 kr.803,01 kr.809,12 kr.

 

Priserne reguleres en gang årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

 

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgernes betaling:

 201320142015
Egenbetaling pr. måned178 kr.180 kr. 184 kr.

 

Madservice

Madservice har været i udbud i 2011 og kostprisen er fra den 1. juni 2011 fastsat på baggrund af pristilbud fra den valgte leverandør. I kostprisberegningen indgår udgifterne til udbringning af mad til borgerne.

 

Kostprisen for madservice er fastsat for henholdsvis normal kost og diætkost.

 

Borgerne vil forsat have mulighed for valg af biret som en tilkøbsydelse hos leverandøren til 11,50 kr. pr. biret i 2015.

 

I hele kr.201320142015
Kostpris for en hovedret kølemad*51,97 kr. *51,97 kr.*52,36 kr.
Kostpris for varm mad58,40 kr.58,40 kr.58,84 kr.
Kostpris for en diætportion kølemad62,36 kr.62,36 kr.62,83 kr.
Kostpris for en diætportion varm mad68,52 kr.68,52 kr.69,03 kr.

 

*Kostprisen for kølemad er en gennemsnitsberegning. Den endelige pris afhænger af, hvor mange portioner den enkelte borger køber, da der kan være enten en eller to kørsler pr. uge. Får en borger fire portioner mad eller derover skal der udbringes to gange ugentlig. Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. januar jævnfør Danmarks Statistiks nettoindeks. Priserne er reguleret med 1,9 pct. fra 2014 til 2015.

 

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgerens betaling:

 

I hele kr.201320142015
Pr. leveret portion47,50 kr. 48 kr.49 kr.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, idet prisforholdene er indregnet i budgettet.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. De beregnede timepriser for 2015 for personlig og praktisk hjælp godkendes.

 

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 27. januar 2015 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har siden 2009 uddelt en sundhedspris på 25.000 kr. i forbindelse med "Store Cykeldag". Det er i budgetaftalen for 2015 besluttet at stifte en årlig sundhedspris på 20.000 kr. til børne- og ungeområdet.

 

De fælles rammer og kriterier for Ballerup Kommunes sundhedspriser forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

Ballerup Kommunes sundhedspriser skal uddeles som anerkendelse for initiativer og aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, der gør Ballerup Kommune til Danmarks sundeste kommune. Initiativerne og aktiviteterne på børne- og ungeområdet skal sikre børn og unges trivsel samt fremme udviklingen af at gøre det sunde valg til det foretrukne valg.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at kriterier og uddeling af de to sundhedspriser skal ses i en sammenhæng, hvorfor der skal være fælles rammer og kriterier for uddeling af de to sundhedspriser.

 

Sundhedspriserne skal understøtte Ballerup Kommunes sundhedspolitik og gives for:

 • Indsatser, der retter sig mod væsentlige fokusområder indenfor folkesundhedsområdet
 • Væsentlige og banebrydende indsatser, der understøtter et tværfagligt fokus indenfor sundhedsfremme og forebyggelse
 • Nyskabende og utraditionelle indsatser og aktiviteter til sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundhedsprisen for børne- og ungeområdet skal endvidere understøtte væsentlige fokusområder indenfor folkesundhed blandt børn og unge, fx styrke den mentale sundhed, rygestop, alkoholforebyggelse, mere fysisk aktivitet og bedre motorik, fremme af sunde kostvaner, hygiejnevaner m.m.

 

Sundhedspriserne, som uddeles på "Store Cykeldag", kan uddeles til enkeltpersoner, grupper af borgere, foreninger, boligforeninger, virksomheder, frivillige, daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, der er hjemhørende i Ballerup Kommune.

 

Sundhedsprisen på børne- og ungeområdet kan også uddeles til børn og unge under 18 år.

 

Prismodtagerne vælges af en dommerkomité på ni medlemmer bestående af:

 • Borgmesteren, formand for dommerkomitéen
 • Formanden for Social- og Sundhedsudvalget
 • 1 medlem udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
 • 1 medlem af Ballerup Kommunes Frivillighedsråd
 • 1 medlem af Ballerup Kommunes Ungdomsråd
 • 1 erhvervsleder udpeget af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Center for By, Kultur og Erhverv
 • 1 medlem fra Ballerup Fælleselevråd (BAFE)
 • Den kommunale praksiskonsulent.

Prismodtagerne findes via annoncering med indstillinger til administrationen, som fremlægger disse for dommerkomitéen.

 

Såfremt rammerne og kriterierne for Ballerup Kommunes sundhedspriser godkendes, skal Kommunalbestyrelsen udpege et medlem af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer samt en erhvervsleder efter indstilling fra Center for By, Kultur og Erhverv.

 

I øvrigt kan følgende indtræde som medlemmer af dommerkomitéen, såfremt rammer og kriterier for Ballerup Kommunes sundhedspriser godkendes:

 • Connie Hartz, Ballerup Kommunes Frivillighedsråd
 • Laura Skyum Rasmussen, Ballerup Kommunes Ungdomsråd
 • Kasper Schlander, Ballerup Fælleselevråd (BAFE)
 • Jørgen Steen Andersen, den kommunale praksiskonsulent.

I øvrigt henvises til udkast for Ballerup Kommunes sundhedspriser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommunes to sundhedspriser er på i alt 45.000 kr. årligt, hvoraf 20.000 kr. skal anvendes på børne- og ungeområdet. Sundhedspriserne finansieres af ramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.

 

Der udbetales ikke diæter til medlemmerne af dommerkomitéen for Ballerup Kommunes sundhedspriser.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Rammer og kriterier for uddeling af Ballerup Kommunes sundhedspriser godkendes.
   
 2. Sammensætningen af dommerkomitéen godkendes.
   
 3. Der vælges et medlem af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

  C, O og V indstiller:

  1. Birgitte Dahl (O)

   
 4. Anne Rodenberg fra Novo Nordisk udpeges som repræsentant for erhvervslederne i Ballerup Kommune indstillet af Center for By, Kultur og Erhverv.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: C, O og V's udpegning af medlem til dommerkomitéen sker efterfølgende.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. april 2015 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning i december 2014 om det fremtidige niveau for Jobcenter Ballerups lønsum besluttede Økonomiudvalget en række nye mål og forstærkede indsatser på beskæftigelsesområdet for perioden 2015-2018. Der følges op seks gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget efter et fast koncept. Hermed forelægges den første opfølgning, som er baseret på data til og med november-december 2014.

 

Baggrund

Økonomiudvalgets beslutning i december 2014 om nye mål og forstærkede indsatser på beskæftigelsesområdet for perioden 2015-2018.

 

Sagen har været behandlet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14. april 2015, hvor konceptet for opfølgning på nye mål og forstærkede indsatser for beskæftigelsesområdet blev godkendt.

 

Sagsfremstilling

Opfølgningen sker efter et fast koncept seks gange årligt i perioden 2015-2018 til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget. Der følges op på indfrielsen af de nye resultatmål og heraf følgende forventede besparelser på forsørgelsesudgifterne. Endvidere følges op på implementeringen af de forstærkede indsatser overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Konceptet består af en række faste figurer med beskrivelse af indholdet i figuren. Figurerne opdateres ved hver opfølgning med nye data  for de seneste tilgængelige måneder fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Derudover beskrives status på udviklingen kortfattet med bemærkninger til hver figur.

 

Opfølgningen er som nævnt baseret på data til og med udgangen af 2014, hvor de nye mål endnu ikke er trådt i kraft. Denne første status er dermed en demonstration af, hvordan den løbende fremadrettede opfølgning vil foregå. Opfølgningen viser, at status på udviklingen ved udgangen af  2014 var:

 • Markant positiv udvikling i forhold til det generelle mål vedrørende forsørgelsestrykket og det specifikke mål vedrørende ungeledigheden
   
 • Positiv udvikling i forhold til målet vedrørende nye fleksjob
   
 • Markant negativ udvikling i forhold til vedrørende sygedagpengeområdet
   
 • Som konsekvens af især sidstnævnte beregnes samlet set en merudgift på ca. 3 mio. kr. i forhold til udgangspunktet på de tre områder berørt af de specifikke mål (ungeledigheden, fleksjob og sygedagpengeområdet)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser af den beskrevne udvikling på forsørgelsesområdet håndteres alene i forbindelse med budgetopfølgning og regnskabsbemærkninger.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

 1. Konceptet for opfølgning på nye mål og forstærkede indsatser tages til efterretning.
   
 2. Opfølgningen på de nye mål og forstærkede indsatser tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstilles til godkendelse, idet Økonomiudvalget ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2012 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Statens Vandplaner blev tilbage i december 2012 kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet, og dermed var den kommunale vandhandleplan, som var udarbejdet  i Ballerup Kommune, ligeledes ikke gældende. Statens arbejde med at udarbejde en gyldig vandplan for første planperiode 2010-2015, har desværre været længe undervejs, og er først blevet offentliggjort den 30. oktober 2014. Da miljømålsloven foreskriver, at kommuner skal udarbejde en vandhandleplan, er Ballerup Kommune også forpligtet til at genfremsætte et revideret forslag til en vandhandleplan.   

 

Baggrund

På baggrund af den fornyede godkendelse af de statslige vandplaner i oktober 2014, skal den rettede kommunale vandhandleplan 2010 - 2015  jævnfør miljømålsloven (LBK nr. 932 24. september 2009), sendes i høring i otte uger med endelig godkendelse senest den 30. oktober 2015.

 

Sagsfremstilling

Center for Miljø og Teknik har på baggrund af den vandhandleplan, der blev politisk behandlet i november 2012, udarbejdet en revideret vandhandleplan, som stemmer overens med de nye statslige vandplaner for Isefjord og Roskilde Fjord 2.2 og Køge Bugt 2.4.

 

Forsinkelsen af de statslige vandplaner betyder, at de fleste tiltag i den nye vandhandleplan enten er gennemført eller udgået som følge af statens reviderede virkemiddelkatalog. Således er størstedelen af spildevandsindsatsen for det åbne land i gang eller gennemført. For vandløbsindsatsen er der ligeledes sket væsentlige ændringer idet en ændret vandløbsvedligeholdelse, som var benyttet i den første vandhandleplan, ikke længere kan benyttes.

 

I den første udgave til vandhandleplan for Ballerup Kommune blev der udpeget to overløb, hvor der skulle gøres en indsats. Disse overløb er fortsat en del af Vandhandleplan 2012-2015 for Ballerup kommune.

 

Center for Miljø og Teknik har udarbejdet en  screening af Vandhandleplan 2012-2015 for Ballerup Kommune jævnfør bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013) og vurderer, at planen ikke giver anledning til en miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

 1. Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 for Ballerup kommune godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring.
   
 2. Høringsperioden fastsættes til otte uger fra den 28. april til den 23. juni 2015.
   
 3. Der udarbejdes ikke en miljøvurdering af Vandhandleplan 2012-2015 for Ballerup Kommune.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2010 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Med godkendelse af drejebogen for udviklingen af kolonihaverne i Ballerup Kommune tilbage i 2010, blev kloakeringen af de ni kolonihaveforeninger igangsat. Arbejdet med at få foreningernes fælles kloakeringsprojekter gennemført har stået på frem til årsskiftet 2014/15.

 

I drejebogen for "Udviklingen af Kolonihaverne i Ballerup Kommune" blev der givet mulighed for, at kolonihavelodderne kunne tilsluttes over tid og der i denne overgangsperiode også kunne betales et afledningsbidrag, der stod mål med antallet af tilsluttede havelodder. Med statens vandplaners krav til gennemførelsen af den forbedrede spildevandsrensning senest den 30. oktober 2016, er der nu en deadline for gennemførelse af de sidste tilslutninger og endelige dato for hvor lang tid, at overgangsperioden for afledningsbidraget kan løbe. 

 

Baggrund

Med statens vandplaner stilles der skærpede krav til håndteringen af spildevand i det åbne land. Statens vandplaner har været længe undervejs, men er nu endelig godkendt den 30. oktober 2014. Dette betyder, at Ballerup Kommune, har en deadline for gennemførelsen der hedder den 30. oktober 2016, hvilket er en udskydelse af det oprindelige krav.

 

Sagsfremstilling

Med drejebogen for "Udviklingen af kolonihaverne i Ballerup Kommune" fra 2010 blev der sat gang i kloakeringen af de 2.500 ukloakerede kolonihavelodder, der var i Ballerup Kommune. Denne kloakering er nu gennemført på foreningsniveau, og mange af havelodderne er allerede tilsluttet. Drejebogen gav mulighed for, at de enkelte kolonihavelodder skulle have mulighed for at tilslutte sig over tid, og at haveforeningen i denne overgangsperiode kunne betale et differentieret afledningsbidrag jævnfør tillæg til ”Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups Spildevandsanlæg" af 29. oktober 2012.

 

Med statens endelige udmelding om gennemførelse af den forbedrede spildevandsrensning, er der nu en endelig frist for, hvornår denne kloakering skal være gennemført for alle kolonihavelodderne, og hvor lang tid overgangsordningen med det reducerede afledningsbidrag kan fortsætte for kolonihaveforeningerne.

 

Det er Center for Miljø og Tekniks vurdering, at der med den endelige fastsættelse af frist for tilslutning af de sidste kolonihavelodder til 30. oktober 2016 og med ophør af overgangsperioden for reduceret afledningsbidrag den 31. december 2016, er givet en rimelig periode til kolonihaveejerne, så de rettidigt kan gennemføre deres kloakeringsprojekter. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

 1. Den endelige dato, for hvornår de sidste kolonihavelodder skal være tilsluttet kloakken, sættes til den 30. oktober 2016 således, at Ballerup Kommune kan overholde statens krav til gennemførelsen af den forbedrede spildevandsrensning i det åbne land.
   
 2. Center for Miljø og Teknik bemyndiges til at gå i dialog med de enkelte haveforeninger for at sikre, at kravet til tilslutningstidspunktet overholdes.
   
 3. Betalingsvedtægtens paragraf om differentieret afledningsbidrag for kolonihaverne ophører med udgangen af 2016, hvilket betyder, at alle kolonihaveforeninger fra 2017 skal betale fuldt afledningsbidrag.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2014 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Udgifterne til den kollektive bustrafik i Ballerup Kommune stiger fra den 1. januar 2016 som følge af implementering af ny finansieringsmodel, og som resultat af en voldgiftskendelse vedrørende Movias passagertællesystem. Der er tale om en årlig udgiftsstigning på 2,8 mio. kr. fra den 1. januar 2016 og yderligere en engangsudgift på 2,3 mio. kr., der forfalder ved årsskiftet 2016/17.

 

Region Hovedstadens Trafikbestilling for 2016, der først er kendt ultimo maj 2015, vil muligvis give Ballerup Kommune mulighed for at reducere linje 153E og dermed høste en besparelse i størrelsesorden 1,8 - 3,1 mio. kr. Movia har udarbejdet et mulighedskatalog, som peger på, hvilke muligheder Ballerup Kommune har for at optimere busdriften. Der lægges op til en fornyet drøftelse i august 2015 af kommunens fremtidige busbetjening, når resultatet af Region Hovedstadens busbestilling for 2016 er kendt.

 

Baggrund

En konsekvens af Folketingets revision af lov om Trafikselskaber er, at der i Movias område skal implementeres en ny finansieringsmodel for, hvorledes Movias udgifter fordeles mellem kommuner og regioner. Movia har i efteråret 2014 ledet implementeringen af den nye finansieringsmodel. Dette har også betydet en omfordeling af linjer mellem kommuner og regioner således, at kommunerne nu bidrager til Movias administrationsudgifter. Movia havde lagt op til at de økonomiske konsekvenser af den nye finansieringsmodel skulle indfases over tre år. Imidlertid har én kommune nægtet at tilslutte sig overgangsordningen, hvorfor den nye finansieringsmodel træder i kraft den 1. januar 2016.

 

Sagsfremstilling

Overgangsordningen, hvor konsekvenserne af den ny finansieringsmodel indfases over tre år, er bortfaldet. Det betyder, at kommunens udgifter pr. 1. januar 2016 stiger med 3,4 mio. kr. pr. år. Hertil kommer en ekstra udgift på 0,3 mio. kr. pr. år som følge af, at Movia har tabt en voldgiftssag vedrørende indtægtsfordelingen. I modsat retning trækker, at Movia har opdateret de indeks, som budget 2016 hviler på således, at budgettet nedskrives med 0,9 mio. kr. Alt i alt betyder det, at kommunens udgifter stiger til 26,1 mio. kr. med uændret buskørsel svarende til en forøgelse af budgettet med 3 mio. kr. i forhold til budget 2015.

 

Movia har "tabt" en voldgiftssag, som DSB og Metroselskabet har anlagt vedrørende Movias passagertællesystem. Sagen går tilbage til 2008. Movia skal således tilbagebetale i alt 161,4 mio. kr. til DSB og Metroselskabet for perioden 2008-2014 inkl. tillæg af pristalsregulering og renter. Endvidere bliver Movias indtægtsgrundlag fremover reduceret med 24,8 mio. kr. årligt tillagt pristalsregulering efter nettoprisindekset. De økonomiske konsekvenser af voldgiftsrettens kendelse fordeles i sidste ende på kommuner og regioner i forhold til deres andele af billetindtægterne i busdriften. For Ballerup Kommune betyder det en årlig merudgift fremadrettet på 0,3 mio. kr. pr. år, og at der kommer en ekstraregning i forbindelse med Movias regnskab for 2015 på 2,3 mio. kr., som kommunen skal betale omring årsskiftet 2016/17.

 

Ballerup Kommune har i forbindelse med busbestillingen 2016 bedt Movia udarbejde et mulighedskatalog, der skal beskrive, hvilke muligheder kommunen har for at reducere udgifterne til kollektiv bustrafik. Kataloget er vedlagt som bilag.

 

Region Hovedstaden har sammen med Movia gennemført en analyse af den regionale busbetjening og udviklingsmulighederne. Heri indgår etableringen af to E-busser, der begge betjener erhvervsområdet Lautrupgård. Såfremt Region Hovedstaden i deres busbestilling 2016 beslutter at etablere den ene eller begge de regionale E-linjer, vil Ballerup Kommune kunne reducere linje 153E, og dermed opnå en besparelse på 1,8 - 3,1 mio. kr. årligt. Regionen tager først stilling til deres busbestilling for 2016 ultimo maj 2015.

 

Den videre drøftelse af den fremtidige busbetjening i Ballerup Kommune foreslås udskudt til august 2015, når resultatet af Region Hovedstadens busbestilling er kendt.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager trafikplanlægger Tina Wexøe Ertbjerg fra Center for Miljø og Teknik under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Engangsudgiften vedrørende voldgiftssagen på 2,3 mio. kr. vil udfordre den økonomiske strategi i forhold til servicerammen, overskuddet på de løbende poster og likviditetsmålsætningen for 2016 eller 2017 (alt efter, hvornår betalingen falder).

 

Ligeledes kan den økonomiske strategi blive udfordret i 2016, hvis Region Hovedstaden vælger ikke at oprette linjerne 535E og/eller 440E, da der derved vil være yderligere ekstra udgifter for 2,8 mio. kr. i 2016. For 2017 og frem kan der i forbindelse med Trafikbestilling 2017 søges en løsning, hvor den eksisterende busrutefordeling og tilhørende økonomi tilpasses.

 

En overskridelse af servicerammen skal dog ses i forhold til en overskridelse af den samlede aftalte serviceramme mellem regeringen og KL, før der eventuelt udløses en sanktion.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

 1. Der fremlægges en ny sag i august 2015, hvor Ballerup Kommunes fremtidige busbetjening og serviceniveau herfor drøftes med henblik på input til Trafikbestilling 2017.
   
 2. Finansieringen af engangsudgiften på 2,3 mio. kr. til dækning af Movias voldgiftssag indgår som et element i de politiske drøftelser af budget 2016.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Movia har på baggrund af ønsker fra henholdsvis Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner udarbejdet et forslag tilændret ruteføring og driftsomfang for linjerne 152 og 158. Forslagene vil give Klakkebjerg bedre busbetjening, ligesom busbetjeningen mellem Måløv St. - Novo Nordisk - Kildedal St. vil blive forenklet med den nye linje 158, som fremover vil køre helt til Slangerup og give forbindelse til linje 600S.

 

Movia og Region Hovedstaden har gennemført en større analyse af den regionale busbetjening og hvorledes denne kan styrkes. Analysen peger på muligheden for at etablere to E-buslinjer, som begge vil betjene erhvervsområdet

Lautrupgård. Såfremt Regionen vedtager at etablere den ene eller begge E-buslinjer, vil det være fornuftigt at reducere linje 153E.

 

Baggrund

I forbindelse med den årlige busbestilling til Movia, som skal afgives senest den 1. maj 2015, har Movia udarbejdet forslag til linje- og ruteændringer, som imødekommer de ønsker, som kommuner og regioner har formuleret i eftersommeren 2014.

 

Sagsfremstilling

Furesø Kommune har ønsket en omlægning af linje 152, således at denne kan betjene en større del af Værløse Bymidte. Samtidig har Ballerup Kommune fremsat et ønske om at få linjen omlagt ad Måløvgårdsvej - Knastebakken - Klakkebjerg for derved at få en bedre busbetjening af Østerhøj, idet linjen nu betjenes med små 8 m busser.

Samtidig afkortes linjen til kun at køre til Måløv St., idet sløjfen til Kildedal St. over Novo Nordisk nedlægges.

Betjeningen af denne strækning overtages af en ny linje 158 Måløv St. - Slangerup. Linjen vil fortsat køre med 30 minutters drift i dagtimerne på hverdage og times drift på øvrige tidspunkter.

 

Movia har for Egedal Kommune gennemført en større busanalyse, som har medført et forslag til omlægning af linje 158. Dette åbner mulighed for en forbedret betjening af Novo Nordisk og Måløv Hovedgade i myldretiderne med 20 minutters drift. Linjen foreslås omlagt fra den nuværende ringlinje Måløv - Kildedal - Ganløse - Slagslunde - Søsum - Kildedal - Måløv til en ny linje, der kører Måløv - Kildedal - Ganløse - Slagslunde og fortsætter til Slangerup, hvor der er forbindelse til bl.a. linje 600S Hillerød - Roskilde - Hundige. Den nye linje vil få times drift i hele driftsperioden.

Disse afgange i myldretiderne på hverdage med korte ture, der kører i ring Måløv St. - Novo Nordisk - Måløv St., således at der på strækningen mellem Måløv St. - Måløv Hovedgade - Novo Nordisk bliver 20 minutters drift.

 

Samlet skønnes omlægningen at koste Ballerup Kommune ca. 100.000 kr. ekstra om året. Movia har skønnet, at omlægningen af linjerne 152 og 158 samlet set vil give en passagervækst på ca. 75.000 årligt i de berørte kommuner.

 

Region Hovedstaden har sammen med Movia gennemført en analyse af den regionale busbetjening, og hvorledes denne kan styrkes. I analysearbejdet er Ballerup Kommunes kommentarer om, at erhvervsområdet Lautrupgård er et regionalt knudepunkt blevet hørt, idet regionen i deres busbestilling foreslår etableret to nye regionale E-buslinjer, om begge vil betjene erhvervsområdet Lautrupgård. Det drejer sig om linje 440E (arbejdstitel) City 2 - Høje Tåstrup St. - Malmparken St. - Bagsværd St. - Lyngby - DTU - Skodsborg St. og linje 535E (arbejdstitel) Malmparken St. -

Værløse St. - Allerød St. Begge linjer foreslås betjent på hverdage med 10 minutters drift i myldretiderne og 20 minutters drift mellem kl. 9.00-14.00 og kl. 18.00-20.00. Linjerne vil ikke køre om aftenen, lørdage og søndage.

Region Hovedstaden tager først stilling til deres busbestilling den 20. maj 2015, og dermed om linjerne vil blive etableret. 

 

Såfremt den ene eller begge af disse E-buslinjer bliver besluttet, vil det være hensigtsmæssigt og forsvarligt at reducere linje 153E til at køre 20 minutters drift i myldretiderne mellem Ballerup St./Malmparken St. - Hjortespring - Gladsaxe Trafikplads, hvilket vil give Ballerup Kommune en årlig besparelse på ca. 1,8 - 3,1 mio. kr.

 

De netop gennemførte ændringer af busbetjeningen i Skovlunde vil blive evalueret i andet kvartal 2015. På baggrund af denne vil administrationen i efteråret gå i dialog med Skovlunde Lokalråd og øvrige interessenter med henblik på eventuelle tilpasninger.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager trafikplanlægger Tina Wexøe Ertbjerg fra Center for Miljø og Teknik under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Gennemførelsen af ændringerne på linjerne 152 og 158 vil betyde en årlig ekstraudgift på ca. 100.000 kr. fra 2016, hvilket vil kunne rummes indenfor det eksisterende budget.

En eventuel besparelse, som følge af reduktion af linje 153E, vil kunne medfinansiere den merudgift, som er en konsekvens af den ændrede finansieringsmodel for kollektiv trafik. Denne problemstilling behandles i en særskilt sag.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

 1. Linje 152 omlægges til at betjene Måløvgårdsvej - Knastebakken - Klakkebjerg i stedet for at køre direkte ad Måløv Parkvej.
   
 2. Den foreslåede afkortning af linje 152 og linjeændring på linje 158 gennemføres.
   
 3. Linje 153E reduceres, såfremt Region Hovedstaden beslutter at etablere linje 440E og/eller linje 535E i deres busbestilling 2016.

 

 

BESLUTNINGSHISTORIK

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 27-04-2015 Punkt 3

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

 

Centerchef Steen Pedersen og trafikplanlægger Tina Wexøe Ertbjerg fra Center for Miljø og Teknik deltog i behandlingen af punktet.

 

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget 27-04-2015 Punkt 2

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

 

Linje 152 bliver på Måløvparkvej i morgenmyldretrafikken.

 

Centerchef Steen Pedersen og trafikplanlægger Tina Wexøe Ertbjerg fra Center for Miljø og Teknik deltog i behandlingen af punktet.

 

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 21-04-2015 Punkt 28

Økonomiudvalget besluttede, at Teknik- og Miljøudvalget behandler sagen på ny på ekstraordinært møde

inden sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget 07-04-2015 Punkt 10

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

 

Martin Jonassen (C), Mette Hedegaard (Ø) samt O stemte imod indstillingspunkt 1.

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2012 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 21. maj 2012 givet en indtægtsbevilling på 5,4 mio. kr., til modtagelse af uforurenet overskudsjord fra Banedanmark. Jorden er overskudsjord fra udvidelsen af baneforbindelsen mellem Vipperød og Lejre. Jorden er anvendt til opbygning af en støjvold på vestsiden af Motorring 4.

 

Sagsfremstilling

Projektet er nu afsluttet, projekt 020027, Harrestrup Ådal - indtægter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

-5.400.000 kr.

Projektets samlede bevilling

-5.400.000 kr.

Projektets samlede regnskab

-5.460.000 kr.

Merindtægt

-60.000 kr.

Merindtægt i procent

1,1 %

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at 

 1. Regnskab for anlægsbevilling til Harrestrup Ådal - indtægter, projekt nr. 020027, godkendes. 

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Der ansøges hermed om frigivelse af 1,3 mio. kr. fra rådighedsbevillingen til finansiering af boldbanefaciliteter i Søndergårdskvarteret.

 

Baggrund

De offentlige friarealer i Søndergårdskvarteret giver muligheder for forskellige aktiviteter for kvarterets børn og unge. De fleste egentlige byggemodningsarbejder er ved at være afsluttet med hensyn til veje, stier og tilhørende alléplantninger samt terrænudformning af friarealer med græssåning. Detailudformningen af friarealerne står nu for tur og omfatter også etablering af fritidsfaciliteter.

 

Sagsfremstilling

Langs kvarterets sydvestgrænse mod Egedal Kommune strækker sig et grønt bånd med stiforbindelse. Her er der udfor Myrholmen etableret græsarealer med henblik på boldspil. I flere sæsoner har der imidlertid været så vådt, at man i praksis ikke har kunnet spille på området. Center for Miljø og Teknik har tidligere fået udarbejdet et dræningsprojekt for området og med en gennemførelse af projektet vil arealets brugsværdi øges betragteligt.

 

Som supplement til mulighederne for at spille bold på græs kan der på et endnu ikke anlagt friareal ved Tueholmen etableres en multibane med fast belægning, mål og boldhegn, hvor der udover for eksempel fodbold for en lille gruppe også kan spilles basketball, hockey m.m.

 

Centrene for By, Kultur og Erhverv samt Miljø og Teknik har været i dialog med grundejerforeningerne Søndergård Syd og Søndergård Nord om placering og udformning af boldspilsfaciliteter m.m. og har i den forbindelse drøftet adgangsmulighederne.

 

Efter færdiggørelsen sidste år af stier samt Søndergårds Allé med rundkørsel og permanente bump er der nu skabt gode forbindelser for bløde trafikanter til begge boldspilsarealer.

 

Centrene foreslår, at der i 2015 etableres multibane med tilhørende opholdsfaciliteter på friarealet på Tueholmen - mellem børneinstitutionen og den lokale affaldsplads - samt at der etableres drænanlæg på boldfælledarealer mellem Myrholmen og kommunegrænsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1.300.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

031236 Søndergård - fritidsanlæg

1.300.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.300.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,3

0,7

0,7

0,7

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under anlægsprojektet

 

0,011

0,011

0,011

0,011

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for By, Kultur og Erhverv samt Miljø og Teknik indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til projekt nr. 031236 Søndergård - fritidsfaciliteter.
   
 2. Driftsudgifterne for ramme 10.12 Fritidsområder øges med 11.000 kr. fra 1. januar 2016.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 14-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

På baggrund af den gennemførte registrering af tilstanden af elevtoiletterne på skolerne søges der frigivet anlægsmidler til gennemførelse af renoveringsarbejder, så de kan udføres sideløbende med skolestrukturprojektet.

 

Baggrund

Som en del af den politiske aftale, blev det besluttet at gennemgå tilstanden på skolernes toiletter. Der er afsat 2 mio. kr. til udbedring af dårlige toiletforhold.

 

Sagsfremstilling

Tilstanden på skolernes elevtoiletter er registreret ud fra et teknisk syn på overflader, installationer og sanitet. Det overordnede billede viser, at toiletterne på flere skoler er i god stand, og få tiltag som udskiftning af belysningen, maling af vægge eller udskiftning af en dør vil hæve niveauet på endnu flere.

 

Der er dog også toiletrum, hvor det umiddelbare indtryk er godt, men hvor en ram lugt af urin vælter dette indtryk. Trods en ekstraordinær rengøringsmæssig indsats, har det ikke været muligt at komme problemet til livs. I disse udtalte tilfælde vurderes nu alternative belægninger.

 

Endelig er der en række toiletter, der trænger til en gennemgribende renovering.

 

Der planlægges nu gennemført større og mindre renoveringer på alle skoler, med hovedvægten på skoler med et efterslæb. De enkelte tiltag planlægges og afstemmes med skolens ledelse og kommunens rengøringscontroller.

 

I de planlagte tiltag indgår udskiftning af gulvbelægninger, maling af overflader, udskiftning af skillerumsvægge samt udskiftning af sanitet, blandingsbatterier og belysningsarmaturer. Der er ikke gulvafløb i alle toiletrum. Hvor det er muligt, overvejes det at etablere et sådant, med henblik på at kunne spule/vaske grundigt.

 

For fremadrettet at holde fokus på hygiejne og adfærd på toiletter planlægges gennemført en indsats med udgangspunkt i "Ren dag"-projektet på Rosenlundskolen, i samarbejde med skolernes ledelse og rengøringscontrolleren. Den øgede rengøringsindsats på skoleområdet forventes ligeledes at understøtte det positive indtryk af elevtoiletterne og lysten til at værne om disse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 2 mio. kr. til renovering af toiletter på skoler på projekt nr. 301237 Toiletundersøgelse og eventuelle forbedringer.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

2.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

2.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

2,0

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler og Institutioner samt Ejendomme indstiller, at

 1. Der gives 2 mio. kr. til renovering af toiletter på skoler til projekt nr. 301237 Toiletundersøgelse og eventuelle forbedringer.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

For at understøtte den ny skolestruktur, foreslås udearealer/legepladser på Lundebjergskolen og Grantofteskolen opgraderet. Ligeledes søges midler frigivet til legepladsinspektion på skoler og BFO'er samt et beløb afsat til akutte sikkerhedsmæssige tiltag.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. november 2014 en ny skolestruktur for Ballerup Kommunes skoler. Den ny struktur træder i kraft i august 2015.

 

Sagsfremstilling

Gennemførelse af den ny skolestruktur, og den rokade af klasser og BFO'er der foretages, medfører et ændret behov i forhold til udformning og indhold af legepladser og udearealer. De ændrede behov ligger primært på Lundebjergskolen og Grantofteskolen.

 

På Lundebjergskolen flyttes indskolingen til fløj 5, hvor der udover skolegården kun er adgang til en mindre legeplads i tilknytning til BFO'en. Der er ingen adgang til arealet mod øst. Det foreslås derfor, at der udarbejdes en plan for det østlige område og at der etableres legeplads i dette område, inkl. nødvendige belægninger. Det foreslås ligeledes at renovere belægningerne i arealet, hvor den nu nedrevne pavillon lå (ud for fløj 1). Disse arbejder vurderes overslagsmæssigt at udgøre 1 mio. kr.

 

På Grantofteskolen flytter BFO'en fra fløj B til fløj A, og belastningen af legepladsen ved fløj A øges. Det foreslås at opgradere legepladsen på dette sted. Opgraderingen vurderes overslagsmæssigt at udgøre 0,3 mio. kr.

  

Hvert andet år foretages uvildig inspektion af kommunens legepladser på henholdsvis skoler/BFO'er og institutioner. I 2015 bliver skoler og BFO'er inspiceret, og udgiften til gennemførelse af dette finansieres som tidligere år over legepladspuljen. Der foreslås ligeledes afsat en pulje til akutte legepladsreparationer på skoler og BFO'er.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten er der afsat 1,0 mio. kr. i 2015 på projekt nr. 301168 Renovering af legepladser på skoler. Der er afsat 0,75 mio. kr. i 2015 på projekt nr. 301205 Renovering af belægninger i skolegårde. Begge projekter søges frigivet til projekt nr. 301239 Renovering af legepladser og belægninger på skoler i 2015.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1.750.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.750.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,75

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler og Institutioner og Ejendomme indstiller, at

 1. De foreslåede tiltag på renovering af legepladser og belægninger på skoler i 2015 godkendes.
   
 2. Der overføres 0,75 mio. kr. fra projekt nr. 301205, Renovering af belægninger i skolegårde til projekt nr. 301239 Renovering af legepladser og belægninger på skoler i 2015.
   
 3. Der overføres 1 mio. kr. fra projekt nr. 301168 Renovering af legepladser på skoler til projekt nr. 301239 Renovering af legepladser og belægninger på skoler i 2015.
   
 4. Der gives en anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. over projekt nr. 301239 Renovering af legepladser og belægninger på skoler i 2015.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2014 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

For at kunne imødekomme den fysiske realisering af den ny skolestruktur i Ballerup Kommune er der udarbejdet et skitseforslag med prisoverslag på nødvendige ombygninger på de respektive skoler.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. november 2014 en ny skolestruktur for Ballerup Kommunes skoler. Den ny struktur træder i kraft i august 2015, ved start af skoleåret 2015/16.

 

Sagsfremstilling

Den ny skolestruktur medfører ud over sammenlægning af skoler til distriktsskoler, at specialklasser samles på færre lokationer end tidligere:

 

Autisme-, ADHD- og modtageklasser flyttes til Hedegårdsskolen, specialklasser (gruppeordninger) flyttes til Grantofteskolen og Ballerup Ordblindeklasser flyttes sammen med Ordblindeinstituttet til lokaler på Lundebjergskolen. Høreklasserne forbliver på Rugvængets Skole. Øvrige skoler har herefter ikke specialtilbud.

 

Bygningsmæssige ønsker og behov for gennemførelse af den nye skolestruktur er gennemgået med ledelsen på de involverede skoler og ledelsen for specialklasserne. Der er nu udarbejdet et skitseforslag på hver skole med tilhørende økonomisk overslag.

 

Generelt er der indarbejdet bygningsmæssige arbejder i form af ændringer i lokaleopdelinger, tilpasning af belysning i nødvendigt omfang, supplering af el- og it-stik i mindre omfang, tilpasning af ABA-anlæg, etablering af akustikregulerende loftbeklædning i nødvendigt omfang, udskiftning af gulvbelægning samt maling af overflader, hvor dette er vurderet nødvendigt. Det er især på Lundebjergskolen, at overfladerne er planlagt løftet.

 

Kort opsummering af lokaleændringer på de respektive skoler:

 

Højagerskolen

Udskolingsklasserne flytter til Egebjergskolen, hvorved der frigøres 6 klasselokaler på Højagerskolen. Det betyder, at der ikke længere er brug for pavillonen, som istandsættes og fjernes. Der er indregnet en mindre reparation af asfaltarealet under pavillonen.

 

Egebjergskolen

ADHD- og modtageklasserne flytter til Hedegårdsskolen, og Ballerup Ordblindeklasser flytter til Ordblindeinstituttet på Lundebjergskolen. Der etableres fire ekstra klasselokaler til udskolingsklasserne fra Højagerskolen i henholdsvis modtageklassens fraflyttede lokale, i et tidligere lærerarbejdsrum i afdeling C samt i to nyetablerede lokaler i "den høje hat" i udskolingsafdelingen. Der etableres ventilation lokalt i disse lokaler.

 

Fysik- og sciencelokalerne ombygges og opgraderes, så der kan undervises en hel klasse i hvert af disse rum, og der etableres et natur- og tekniklokale i mellemtrinnet, afdeling B. 

 

Østerhøjskolen

Autismeklasserne flytter til Hedegårdsskolen. De klasser, der pt. har klasselokaler i pavillonen, flyttes ind i de fraflyttede lokaler. Istandsættelse og fjernelse af pavillonen er ikke indeholdt i dette projekt, men vil blive gennemført efterfølgende.

 

Grantofteskolen

BFO'en, der pt. har lokaler i stueetage i fløj B, flyttes til fløj A. Der etableres ekstra tekøkken og monteres vaske i lokaler, hvor disse mangler. Indskolingen flyttes til fløj B og samles således med mellemtrinnet i denne bygning. I fløj B lukkes den store vægåbning mod gangarealet i stueetagen mod øst. 

 

Specialklasserne samles i fløj A sammen med BFO'erne. Det eksisterende køkken i den tidligere indskoling renoveres. Der isættes døre i de klasser, hvor dette mangler. Der etableres supplerende belysning og ventilationen justeres. Der etableres ligeledes et handicaptoilet i fløj A.

 

Hedegårdsskolen

Specialklasserne, der pt. anvender lokalerne tilknyttet hallen, flyttes til Grantofteskolen. Lokalerne ombygges til indflytning af ADHD-klasser. Der etableres køkkenfaciliteter i hvert klasselokale. Den pædagogiske områdeleder for daginstitutionerne placeres ligeledes i lokaler ved hallen. Placeringen af modtageklasserne er ikke fastlagt, men indarbejdes i normalklasseområderne. Det tidligere kantineareal i kælderplan i fløj F ombygges til autismeklasser. I den forbindelse udgraves til en lysgård samme sted, for etablering af udgange til det fri samt supplering af dagslys. Der etableres ventilation i disse lokaler.

 

Lundebjergskolen

Indskolingen, der pt. anvender lokalerne i fløj 1, flyttes til lokaler i fløj 5. Der foretages ombygninger og istandsættelse af lokaler i fløj 5, og der etableres større lysindfald i gangarealer i underetagen, fx ved isætning af døre med ruder. Mod vest udgraves to lysgårde, ligeledes med henblik på øget dagslys i underetagen, og der etableres udgang til det fri. Musiklokalet flyttes ligeledes til fløj 5, og der sikres lydisolering. Adskillelsen (depotrum) mellem BFO og skole i underetagen fjernes, så gennemgang etableres. Depotet retableres ved hjemkundskab. Der etableres udgang fra otte klasser på første sal med direkte adgang til terræn via svalegang.

 

Specialklassen, der pt. anvender lokalet i administrationsfløjen, flyttes til Grantofteskolen. Ordblindeinstituttet flyttes fra Baltorpvej til de fraflyttede lokaler i fløj 1 samt lokalet i administrationsfløjen. Lokalerne ombygges i mindre omfang og der etableres ventilation i disse lokaler. Der etableres to ekstra elevtoiletter i fløj 5 samt ét i Ordblindeinstituttet. Der etableres fælles personalefaciliteter for Ordblindeinstituttet og Lundebjergskolen i administrationsfløjens underetage.

 

Der er afsat et beløb til materialeanalyser, arbejdsmiljøforanstaltninger og affaldshåndtering, i tilfælde af at der påvises farlige stoffer (asbest, pcb, bly). 

 

Der afsættes 1,5 mio. kr. til flytteomkostninger, supplerende løst inventar, whiteboards og lignende.

 

Eventuelle restarbejder fra projektet vedrørende etablering af medarbejderarbejdspladser gennemføres samtidig med den øvrige renovering.

 

Den ny skolestruktur afføder ændrede behov til udearealer og legepladser på Lundebjergskolen og Grantofteskolen. Disse ændringer søges sideløbende over et andet projekt.  

 

Med udspring i den politiske aftale pågår pt. et analysearbejde omkring indeklima/ventilation i de kommunale skoler. På baggrund af resultatet af denne analyse, vil der efterfølgende blive taget stilling til yderligere ventilationstiltag. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På investeringsoversigten er der afsat 13,5 mio. kr. til gennemførelse af bygningsændringer i forbindelse med den ny skolestruktur, projekt nr. 301235 Anlægsudgifter i forbindelse med skolestruktur. Bygningsændringerne, jævnfør skitseprojekterne, er overslagsmæssigt prissat til 18 mio. kr. og der er anslået en udgift til flytninger, supplerende løst inventar mv. på 1,5 mio. kr. Den samlede udgift anslås således til i alt 19,5 mio. kr.

 

I 2016 er afsat 6 mio. kr. på investeringsoversigten til modernisering af skoler over projekt nr. 301172. Disse foreslås fremrykket til 2015 og overført til projekt nr. 301235 Anlægsudgifter i forbindelse med skolestruktur.

 

De foreslåede tiltag har ikke afledte konsekvenser for driftsudgifterne. Når den endelige arealfordeling er på plads i forhold til specialklasserne, skal taksterne genberegnes. 

 

Ved opsigelse af de lejede pavilloner på Højagerskolen opnås en årlig driftsbesparelse på 929.290 kr. Denne besparelse realiseres i forhold til ejendomsdriftsbesparelsen på ramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

19.500.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

19.500.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

19,5

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 efter anlægsprojektet

-0,31

-0,93

-0,93

-0,93

-0,93

 

Bilag

12 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler og Institutioner samt Ejendomme indstiller, at 

 1. De samlede skitseprojekter for ombygninger i forbindelse med ny skolestruktur godkendes.
   
 2. Der fremrykkes 6 mio. kr. til 2015 på projekt nr. 301172 Skoler - Moderniseringsplan.
   
 3. Der overføres 6 mio. kr. fra projekt nr. 301172 Skoler - Moderniseringsplan til projekt nr. 301235, Anlægsudgifter i forbindelse med skolestruktur.
   
 4. Der gives en anlægsbevilling på 19,5 mio. kr. til ombygninger i forbindelse med realisering af den ny skolestruktur over projekt nr. 301235 Anlægsudgifter i forbindelse med skolestruktur.
   
 5. Den afledte driftsbesparelse på opsigelse af pavillonerne på Højagerskolen realiseres i forhold til ejendomsdriftsbesparelsen på ramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab.  

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

For at imødekomme presset på hjemtagelse af færdigmeldte borgere fra regionens hospitaler, foreslås etableret et antal korttidspladser i kommunen for en midlertidig periode (3-5 år). Disse foreslås konkret placeret i de tomme lokaler på Ved Parken 1 i Ballerup, hvor ældreaktivitetscentret Parkhuset netop er fraflyttet.
 

Korttidspladserne vil medføre en bedre service og kvalitet for den ældre borger, da de hurtigere vil få en rehabiliterende indsats og undgå unødig  funktionstab.  

 

Baggrund

Ballerup Kommune har i en længere periode oplevet problemer med at hjemtage såkaldte "færdigmeldte" borgere fra regionens hospitaler til tilbud i kommunen. Efter ældreaktivitetscentret Parkhusets flytning fra Ved Parken 1, står disse lokaler tomme. De kan umiddelbart ombygges til midlertidig husning af disse borgere.

 

Sagsfremstilling

Den nu fraflyttede bygning, Ved Parken 1, udgør ca. 1.100 m2. Bygningen er en let bygning, der oprindelig blev opført til midlertidigt brug. Funderingen er derfor delvist på træpæle med en isoleringstykkelse i tag og facade efter datidens regler. Se notat om tilstandsvurdering, bilag nr. 6. Efter ændring af lokalplanen for området påregnes bygningen nedrevet og frasolgt med henblik på etablering af boliger. Indtil da står bygningen tom.

 

Lokalerne kan relativt nemt ombygges til maks. 16 korttidsboliger med toilet-/badefaciliteter pr. tre boliger. Det eksisterende cafélokale fra Parkhusets tid, kan nemt udgøre genoptrænings- og samlingsrum, og der kan etableres et modtagekøkken i det tidligere produktionskøkken. Se billeder i bilag nr. 7.

 

Overslag over de samlede bygningsmæssige etableringsudgifter udgør 5 mio. kr.

 

Overslaget indeholder opgradering af adgangsveje til niveaufri adgang, ombygninger i forbindelse med etablering af maks. 16 boliger og bade-/toiletfaciliteter, opmaling af eksisterende overflader, etablering af brand-, varslings-, kalde-, og ventilationsanlæg i toilet-/baderum og adgangskontrol samt etablering af modtagekøkken.

 

Overslaget indeholder ikke etablering af mekanisk ventilation i samtlige boliger. Dette er et myndighedskrav ved ændring af anvendelsen af bygningen til boligformål. Det foreløbige estimat beløber sig til maks. 1,5 mio. kr. men kræver en nærmere afklaring med bygningsmyndigheden. Når denne afklaring foreligger og det samlede anlægsprojekt er endeligt prissat, vil der blive søgt en tillægsbevilling på det resterende beløb.

 

Udgiften til inventar i boliger, fællesarealer, træningsfaciliteter, hjælpemidler mv. vurderes at udgøre 1,75 mio. kr. 

 

I alt søges nu en anlægsbevilling på i alt 6,75 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

 

Projektet forventes at kunne gennemføres til ibrugtagning i oktober 2015.

Projektet foreslås forelagt Seniorrådet på deres møde i april 2015.

 

De nye korttidspladser tænkes sammen med de eksisterende korttidspladser i kommunen og skal således sortere ledelsesmæssigt under Lindehaven (plejehjemsleder Torben Ø. Nielsen og ledende sygeplejerske Anette Wintlev Jensen).

 

Personale- og plejeudgifter

De 16 korttidsboliger skal fungere 24 timer i døgnet året rundt. Døgnet skal dækkes af en plejenormering organiseret i tre vagthold (dag, aften, nat). To faggrupper tænkes indsat: Sygeplejersker og SOSU’ere. Jævnfør bilag nr. 5.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager centerchef Mads Bo Bojesen fra Ejendomme under behandling af sagen.

 

Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 21. april 2015

Bilag om Økonomi i alternative løsninger til etablering af midlertidige korttidspladser er tilføjet som bilag 8.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De foreslåede tiltag vil betyde en anlægsinvestering på 6,75 mio. kr. i forbindelse med etablering af en midlertidig kapacitetsudvidelse, som der ikke er afsat rådighedsbeløb til i investeringsoversigten. Hertil kommer en anlægsinvestering på op til 1,5 mio. kr. til etablering af mekanisk ventilation i boligerne. Denne søges særskilt. Endvidere vil det foreslåede tiltag indebære en driftsudvidelse på bevillingsramme 50.52.  Det fremgår også i bemærkning til første budgetopfølgning. Driftsudvidelsen skal ses som en konsekvens af demografiændringen (jævnfør demografimodellen). Driftsudgiften søges indregnet ved anden budgetopfølgning. Udgiften for 2016 og overslagsår kan evt. ske ved finansiering af omprioriteringspuljen fra 2016.

 

Driftsudgiften for korttidstilbuddet på Ved Parken 1 vurderes samlet set (el, vand, varme, personale, pleje, kost m.v.) årligt at være på 9,49 mio. kr. (heraf ca. 1,4 mio. kr. i reel ejendomsdrift). Der er dog brugerfinansiering på kost-, vaske- og linnedpakker på samlet set -0,76 mio. kr., hvilket giver en netto årlig driftsudgift på 8,73 mio. kr., svarende til 546.000 kr. Hvis der tillægges omkostninger til anlæg over en 4-årig periode, vil omkostningen pr. plads kunne beregnes til 652.000 kr. 

 

En korttidsplads på de øvrige plejecentre i kommunen koster 663.000 kr. i årlig drift. Hvis kommunen skulle købe korttidspladser i andre kommuner ville prisen være 774.000 kr. (gennemsnit af prisen i Gladsaxe og Københavns Kommuner). 

 

Udgiften til færdigmeldte borgere var på  6,6 mio. kr. i 2014, hvilket var en merudgift på 4,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 2,5 mio. kr. Derudover var der mindreindtægter ved inddragelse af plejepladser.

 

Der er i 2015 og i årene frem afsat 2,5 mio. kr.  til færdigmeldte borgere, svarende til 110 ventedage om måneden. Vi kan ikke forvente helt at kunne afskaffe ventedagene, men et forsigtigt skøn kunne være en reducering på 50 pct. Hvilket vil medføre en nedjustering af budgettet til færdigmeldte borgere i 2015 med 0,31 mio. kr. og i de efterfølgende år med 1,25 mio. kr.                

 

En kassefinansieret tillægsbevilling vil uanset størrelsen udfordre pejlemærkerne i den økonomiske strategi. Med de vedtagne budgetter for 2015 ligger kommunernes samlede anlægsudgifter på niveau med det aftalte, hvilket også er en målsætning i den økonomiske strategi. Overholdelsen af likviditetsmålsætningen vil blive forringet, ligesom et evt. økonomisk råderum i forbindelse med budget 2016 reduceres.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

6.750.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

6.750.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

6,750

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 50.52 under anlægs-projektet

 

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 50.52 efter anlægs-projektet

2,183

8,73

8,73

8,73

 
Reduceret budget til færdigmeldte-0,31-1,25-1,25-1,25 

 

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed samt Ejendomme indstiller, at

 1. Oplægget vedrørende indretning af Ved Parken 1 i Ballerup til korttidspladser godkendes.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 6,75 mio. kr. til etablering af korttidspladser til færdigmeldte borgere, projekt nr. 532302.
   
 3. Der gives en driftsbevilling til ramme  50.52 på 1,9 mio. kr. i 2015 og fra 2016 på 7,5 mio. kr. Konsekvenserne tages med ved anden budgetopfølgning. 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 16-04-2015
Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:Idet de 1,9 mio. kr. i 2015 findes indenfor Ballerup Kommunes samlede drift, og at finasieringen af de 7,5 mio. kr. findes i forbindelse med budgetlægningen for 2016.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets indstilling

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Center for Social og Sundhed foreslår, at UUC Maglemosen får tilladelse til at købe de i 2009 fem opstillede, lejede pavilloner, som blandt andet anvendes til børneklubben Grønnemosen. Købsprisen er 950.000 kr.

 

Baggrund

I forbindelse med flytning af børneklubben fra Krumtappen til UUC Maglemosen i 2009 blev der etableret lokaler til brug for klubben ved at UUC Maglemosen lejede og opstillede fem pavilloner. Lejeprisen er årligt ca. 200.000 kr.  Pavillonerne har nu stået i næsten fem år, og det forventes, at pavillonerne også skal anvendes i årene fremover.
 

Det vurderes derfor, at det vil være rentabelt for UUC Maglemosen at købe pavillonerne i stedet for fortsat at leje. Købet kan finansieres af et økonomisk råderum i UUC Maglemosens budget 2014.

 

Sagsfremstilling

I efteråret 2014 blev UUC Maglemosen opmærksom på, at der i det økonomiske råderum for 2014, udover en overførsel på 4 pct. til 2015, ville være mulighed for at købe de lejede pavilloner, og dermed opnår en varig besparelse på ca. 200.000 kr. årligt fremover. UUC Maglemosen tog derfor kontakt til Center for Ejendomme bl.a. for at få en vurdering af pavillonernes tilstand i forhold til prisen. I den forbindelse opstod en lang række spørgsmål, bl.a. om pavillonernes status som midlertidigt byggeri ville have betydning for muligheden for at købe. Deraf afledt opstod et spørgsmål om, hvilket bygningsregulativ, som bygningen ville være omfattet af ved køb, og deraf krav til efterisolering m.m. Efter et afklaringsforløb er konklusionen fra Center for Ejendommes side:

 • At der er tale om en rimelig pris for pavillonerne, som anses for at være i en god stand
 • At der ikke er krav til en permanent bygningstilladelse, idet der ikke er udløbsfrist på den midlertidige bygningstilladelse
 • At der dermed ikke er krav om, at pavillonerne skal efterisoleres.

Der er således fra Center for Ejendommes side ingen indvendinger mod at købe pavillonerne til den tilbudte pris.
 

Købskontrakten har været til vurdering hos kommunens jurist og giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Købet finansieres via ekstraordinært overført overskud fra 2014, jævnfør første budgetopfølgning 2015.

 

Besparelsen på ca. 200.000 kr. vil blive anvendt til at nedbringe et forventet underskud på driften af UUC Maglemosen

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

950.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

950.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2014

2015

2016

2017

2018

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

950.000

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 50.54 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Pavillonerne købes af UUC Maglemosen.
   
 2. Finansieringen sker af UUC Maglemosen økonomiske råderum i budget 2014.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 07-04-2015
Udsættes
Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 16-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af friarealer langs søbredden og i de grønne kiler mod Søndergårds Allé. Anlægsmidlerne er afsat på investeringsoversigten i forbindelse med budgetforliget for 2015.

 

Baggrund

I den byggemodning, der indtil nu er gennemført i Søndergårdskvarteret mellem Søndergårds Allé og søen, er der udover veje, stier m.m. udført terrænregulering, græssåning og plantning af allétræer. Der resterer derfor en mere detaljeret bearbejdning af de grønne kiler og parkarealerne ned til søen.

 

Sagsfremstilling

Området mellem Søndergårds Allé og søen nærmer sig en færdiggørelse. I 2013-2014 blev Damholmen og hovedstien langs søen (tidligere byggepladsvej) færdiganlagt, og i 2016 vil det igangværende byggeri på Søholmen være afsluttet, så denne vejstrækning også kan gøres færdig.

 

Færdiggørelsesarbejderne i friarealerne i 2015 vil udover beplantninger og parkudstyr omfatte en bearbejdning af de to slugter, der afslutter de grønne kiler ned mod søen. Beplantninger i form af bunddækkende stauder og græsser og solitære træer og buske vil give større variation og frodighed og være med til at fremhæve kontrasten til det stramt urbane udtryk langs Søpromenaden.

 

Parkarealerne nærmest søen er attraktive opholdsarealer og naturlige mødesteder for hele Søndergårdskvarteret. De skal både rumme mulighed for leg og aktiviteter og byde på visuelle oplevelser af frodighed og blomster. På baggrund af erfaringer fra bl.a. svenske kommuner arbejder flere kommuner herhjemme også med at inddrage stauder, prydgræsser og blomstrende urter mere i parkerne. Center for Miljø og Teknik har de seneste par år inddraget blomsterne flere steder i kommunens parker og grønne områder og fortsætter denne udvikling bl.a. i Søndergårdskvarteret. Der vil dels anlægges felter med blomstrende flader, der veksler med det klippede græs og dels varieret urtevegetation langs søbredderne.

 

To af de grønne kiler i området danner nærmest søen en lille slugt. Begge steder forstærkes slugtvirkningen med stensætninger, beplantning m.m.

 

På den nordlige del af torvet og øvrige arealer omkring cykelparkeringen op mod jernbanen skabes der mere frodighed med bunddækkebeplantning og trægrupper.

 

Der vil blive skabt sidde- og opholdsmuligheder flere steder i området, dels i form af bænke og affaldsbeholdere langs stier og veje og dels små opholdspladser i de grønne friarealer tættest på søen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

1.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

 

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

1.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2015

2016

201720182019

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1,0

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under anlægsprojektet

 

0,050

0,050

0.050

0,065

Afledte driftsudgifter på ramme efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projekt nr. 020078 Færdiggørelse af grønne områder mv. Søndergård.
   
 2. Driftsudgifterne for fritidsområder øges med 50.000 kr. fra den 1. januar 2016 og yderligere 15.000 kr. fra den 1. januar 2019.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevillinger til naturgenopretning, til renovering af grusstier og fortove med mere og til plantning af flere træer i byen.

 

Baggrund

Naturgenopretningen i Hjortespringkilen fortsætter med indsatser i bl.a. flere vandhuller. For at forbedre fremkommeligheden på fortove fortsættes indsatserne i "viften" og "pigekvarteret" i Skovlunde. Fremkommeligheden i naturområderne forbedres ved fortsat renovering af eksisterende grusstier. Bymiljøernes beplantninger styrkes og videreudvikles, fortrinsvis ved nyplantninger og efterplantninger af vej- og gadetræer.

 

Sagsfremstilling

Naturgenopretning

Ballerup Kommune har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at sikre levesteder for padder og foretage en kortlægning af tilstanden for at kunne kvalificere indsatsen. Denne kortlægning er tidligere gennemført for vandhuller i den nordlige del af kommunen. Center for Miljø og Teknik vil nu foretage en tilsvarende kortlægning i den sydlige del af kommunen, bl.a. for at kunne følge udviklingen i de mange nye vådområder, der er anlagt ved Haraldsminde i forbindelse med motorvejsprojekterne.

 

Center for Miljø og Teknik vil herudover fortsætte genopretningsindsatsen for vådområder i Hjortespringkilen i 2015 bl.a. i naturområdet ved Lindbjergvej. Efterfølgende vil Center for Beskæftigelse og Borgerservice ved Kompetencecentret stå for den praktiske udførelse af den tilbagevendende årlige pleje. Desuden etableres der oplevelsesbro i Teglværkssøen, et anlæg som Friluftsrådet vil yde tilskud til.

 

Beplantninger

I 2015 vil renovering af beplantninger have fokus på træer i bymiljøet især træer langs gader og veje.

 

I Pederstrup har de store gamle træer en vigtig betydning for den samlede oplevelse af det særlige landsbymiljø. Forskellige sygdomsangreb har dog været hårde ved nogle af træerne i de senere år. I 1990'erne var det elmesygen, der gjorde det af med mange træer og gav anledning til efterplantninger. Senere har både asketræer og hestekastanjer været hårdt ramt. I dag savnes træerne især omkring Ryttergården, netop hvor man ankommer til landsbyen og der er derfor behov for en efterplantning.

 

I 2009 startede renoveringen af træplantningerne i Egebjerg på baggrund af en udarbejdet strategi for kvarterets gadetræer. På samme måde vil Center for Miljø og Teknik gennemføre en renovering af træer langs offentlige veje og stier i Østerhøj Nord.

 

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget blev der afsat en særlig pulje til træer i byen. Her vil indsatsen være rettet mod lokaliteter, hvor mange færdes eller opholder sig og hvor et markant træ, evt. suppleret med anden beplantning, vil være med til at fremhæve stedet.

 

Som forberedelse til en mere omfattende renovering og fornyelse af træplantninger langs det overordnede vejnet vil Center for Miljø og Teknik iværksætte en handleplan, der kan udmøntes i konkrete plantninger.

 

Fortovsrenovering

En række fortovsstrækninger i Ballerup Kommune er efterhånden så gamle og slidte, at de på nogle strækninger trænger til en større renovering end blot en udskiftning af nogle få ødelagte fliser. I 2014 startede der en renovering af fortovet på den side af Åbyvej og Søbyvej i Skovlunde, hvor der ikke står lysmaster med luftledninger. I forbindelse med kabellægning af luftledningerne vil det tilliggende fortov blive renoveret. Indsatsen fortsættes i 2015 med fokus på fortove langs skoleveje i området.

 

Naturstier

De foregående års indsats med renovering af grusstier i naturområder fortsættes. Indsatsen vil bl.a. foregå ved rideskolen, Egebjerg Naturpark og Skovlunde Naturpark.

 

Vandopgaver

Flere steder i parker og naturområder giver manglende eller ødelagte dræn og tilgroede grøfter anledning til oversvømmelser. Det betyder bl.a. isglatte stier om vinteren og beplantninger, der må bukke under, hvis rødderne står under vand for længe. Dræn og grøfter renoveres med undtagelse af naturområder, hvor det ikke er til gene for andre anlæg men tværtimod bidrager til biodiversiteten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

5.850.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder

5.850.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

5.850.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

5,85

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under anlægsprojektet

 

0,030

0,0300,0300,036

Afledte driftsudgifter på ramme efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

200.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

200.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,2

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under anlægsprojektet

 

0,012

0,0120,0120,014

Afledte driftsudgifter på ramme efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 5.850.000 kr. til projekt nr. 020239 Grøn pulje - vedligeholdelse 2015.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til projekt nr. 020108 Flere træer i byen.
   
 3. Driftsudgifterne vedrørende projektet på i alt 42.000 kr. indarbejdes i driftsbudgettet fra den 1. januar 2016 og yderligere 8.000 kr. fra den 1. januar 2019.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

På baggrund af udført generelt eftersyn og særeftersyn, anbefaler Center for Miljø og Teknik, at der frigøres midler til reparation af bro nr. 48, Bringevej i Ballerup, der er adgangsvej til Flyvestation Værløse.

 

Baggrund

Broconsult A/S har i 2011 udført generelt eftersyn på Bringevej, underføringen af Jonstrup Å. Vejen, der løber på broen, er adgangsvej til Flyvestation Værløse. Det generelle eftersyn viste, at underføringen er i meget dårlig stand, og der er derfor i 2015 udført et særeftersyn for at fastlægge skadesomkostningerne og renoveringsstrategier. Ved særeftersynet er der observeret fire væsentlige forhold, der har betydning for broens bæreevne, og det er derfor nødvendigt at udføre udbedringer på broen hurtigst muligt. Underføringen deles med Furesø Kommune, og økonomien for broen deles 50/50 mellem Ballerup og Furesø Kommuner.

 

Sagsfremstilling

Der anbefales følgende vedligeholdelses- og opgraderingsarbejder: 

 • Fugning og omsætning/bagstøbning af fløje.
  Defekte og manglende fuger i fløje er størst i den nedre halvdel. Det vurderes, at disse skader skyldes stærk strøm i vandløbet, sætninger i bygværket, manglende fundering, samt belastning fra trafik. Ved opgradering til broklasse 60, bør de nordlige fløje omsættes og bagstøbes for at sikre mod nedskridning af skråning og kørebane.

   
 • Fugning af vederlag.
  Defekte og manglende fuger i vederlag er størst i den nedre halvdel. Det vurderes, at disse skader skyldes stærk strøm i vandløbet. 

   
 • Fugttætning af den bærende overbygning.
  Revnerne i den bærende overbygning vurderes at skyldes sætninger i bygværket samt belastninger fra tunge køretøjer. Der er registeret salt- og kalkudfældninger, hvilket skyldes udvaskning grundet gennemsivninger.

   
 • Udlægning af fugtisolering.
  Der er ingen fugtisolering på broen i dag, hvilket er kritisk, da fugt uhindret kan passere gennem bygværket. Den manglende fugtisolering vurderes at kunne forværre skaderne i den bærende overbygning, da dette medfører stor risiko for frostskader og nedsat bæreevne.

   
 • Hævning af kantbjælker.
  Kantbjælkerne er ikke høje nok til at holde skråningerne tilstrækkeligt tilbage, og kantbjælkerne skal derfor forhøjes.

   
 • Udskiftning af autoværn.
  På broen er monteret vejautoværn. Dette skal opgraderes til broautoværn for, at vejreglerne er overholdt.

   
 • Udlægning af bro- og vejbelægningen.
  Brobelægningen har skader, der skyldes almindeligt ælde og slidtage. Afvandingen på broen er ikke hensigtsmæssig og denne ændres.

   
 • Fjernelse af beplantning.
  Rodnet fra især træer, der vokser tæt på fløjene, er vurderet til at belaste bygværket og skal fjernes.
     

Anlægsarbejdet skal udføres sammen med Furesø Kommune, der har midler til anlægsarbejdet i år. Arbejdet forventes at tage 10-12 uger, og det vurderes, at broen bør lukkes helt for gennemkørsel under renovationsarbejdet. Dette gælder både for de hårde og de bløde trafikanter. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

950.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer

950.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

950.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2015

2016

2017

2018

2019

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,95

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at 

 1. Det nævnte renovationsarbejde af bro nr. 48, Bringevej i Ballerup udføres i 2015 i samarbejde med Furesø Kommune.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 0,95 mio. kr. til projekt nr. 222176 Renovering af bro nr. 48 - Bringevej.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-04-2015
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 21-04-2015
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen godkendt

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download