Kommunalbestyrelsen

26.08.2019 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Deltog ikke under punkterne 20-21
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Irene Jørgensen (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Kasper Sørmer-Sørensen (O) - Deltog
 • Deltog ikke under punkterne 20-21
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Michael Jensen (O) - Afbud

Åben dagsorden

Beslutning

Intet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2019 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2019 og opfølgning på "Aftale om budget 2019" forelægges hermed til godkendelse.

 

Ballerup Kommune har overordnet set en sund og robust økonomi, hvor målene i den økonomiske strategi vedrørende overskud på de løbende poster, likviditet og afbetaling af gæld overholdes. Ballerup Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme er dog under pres.

 

På servicerammen skyldes presset primært stigende udgifter på de specialiserede områder, hvorfor der allerede er besluttet og nu foreslås yderligere modgående foranstaltninger til opbremsning af serviceudgifter bredt i kommunen. På anlægsrammen skyldes presset et stort antal anlægsprojekter i forhold til Ballerup Kommunes anlægsramme, hvorfor der er udskudt anlægsprojekter til de kommende år for at sikre budgetoverholdelse, ligesom der nu foreslås yderligere reduktioner i anlægsbudgettet i indeværende år. Enhver udgiftsstigning i 2019 på begge rammer vil udgøre en yderligere udfordring for overholdelse af rammerne.

 

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2020, budgetopfølgningerne 2019 og regnskabsaflæggelsen 2018" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2019 tre gange årligt og "Aftale om budget 2019" fire gange.

 

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling er ændret i forhold til Økonomiudvalgets behandling den 20. august 2019. Se ændringerne nederst i denne sagsfremstilling.

 

Den økonomiske strategi er overholdt ved anden budgetopfølgning 2019. Dette er dog under forudsætning af den gennemførte opbremsning af udgifterne, samt nye forslag til opbremsning inden for servicerammen godkendes og udskydning af anlægsprojekter på bruttoanlægsrammen fastholdes. Se mere om servicerammen og bruttoanlægsrammen nedenfor.

 

Risikoområder på driftsbudgettet

 

Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33):

Der er et stort pres på området, som følge af øget visitation, særligt inden for dagbehandling. Der forventes således et samlet merforbrug på mellem 6 og 8 mio. kr. på rammen med den nuværende udvikling.

 

Dagbehandling er for elever med særlige behov, som ikke kan rummes i folkeskolen eller på en specialskole. Der er flere ansatte pr. elev i dagbehandling end i folkeskoler og de fleste specialskoler; oftest i ratioen én underviser til tre elever. Disse tilbud er derfor også væsentlig dyrere end specialskolerne. Udgifterne til kørsel er ligeledes stigende, således forventes der i 2019 et merforbrug på 1 mio. kr., hvis det forventede forbrug i 2019 antages at blive som det faktiske i 2018. Det stigende forbrug på kørsel hænger sammen med det øgede antal elever i tilbud.

 

Der forventes endvidere et merforbrug på 1 mio. kr. på budgettet til specialbørnehaver, idet der har været en stigning i antallet af 0-5 års børn, som har behov for særlige tilbud.

 

Det samlede merforbrug på rammen forventes dækket inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs samlede rammer.

 

Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46):

Der er risiko for, at rammen ikke kan overholdes i 2019. Konsekvenserne af udgiftsniveauet i 2019 er, alt andet lige, en økonomisk udfordring i størrelsesordenen 15 mio. kr.

 

Ved første budgetopfølgning 2019 blev det konstateret, at hvis ikke udgiftsniveauet ændres, vil udfordringen være 23 mio. kr. på rammen i 2019. Center for Børne- og Ungerådgivning har iværksat en handleplan, der forventes at kunne nedbringe udfordringen til 15 mio. kr. Center for Børne- og Ungerådgivning har siden efteråret 2018 yderligere arbejdet målrettet med nedbringelse af udgiftsniveauet.

 

Udfordringerne på rammen viser sig både på det indgribende og på det foregribende område. Der er to hovedforklaringer:

 1. Generelt for området har der siden 2017 været et øget antal underretninger med efterfølgende flere børnefaglige undersøgelser, der munder ud i flere aktive indsatser. Der er tale om en øgning af 100 flere forløb i løbet af 2018. Stigningen af antallet af underretninger skal ses i sammenhæng med indførsel af ny skærpet lov om underretningsforpligtelsen.
   
 2. Antallet af anbringelser er faldende. Imidlertid er der en tendens til stigende omkostninger. Fra 2017 til 2018 steg de ti dyreste anbringelser på socialpædagogisk opholdssted med 5 mio. kr.

For at skabe en umiddelbar opbremsning er der iværksat en ny bevillingsprocedure, der har fokus på den enkelte rådgivers overblik over økonomien i de konkrete indsatser, ligesom alle indsatser ledelsesmæssigt skal bevilges. Området vurderes at være udfordret fremadrettet, og der forventes en udfordring på rammen i 2019 på mindst 15 mio. kr., som ikke kan løses i 2019.

 

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54):

Der har været økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde gennem årene, og ved vedtagelsen af budget 2019 er der tilført 23 mio. kr. til området. Der er fortsat pres på området som følge af et stigende antal borgere, længere levealder, pris og kompleksitet i borgersagerne.

 

Siden første budgetopfølgning 2019 og indtil anden budgetøkonomiopfølgning (pr. juli 2019) udgør det forventede merforbrug 13 mio. kr.

 

Merforbruget på de 13 mio. kr. fordeler sig med en tilgang på 33 borgere, svarende til 10 mio. kr. i 2019. Derudover har der været en takstændring for 20 borgere, der udløser en stigning på 3 mio. kr.

 

Da udviklingen på området er stigende, forventes der et samlet merforbrug på 17 mio. kr. for hele året, 2019.

 

Ved første budgetopfølgning 2019 var der en forventning om at indhente 2 mio. kr. ved hjemtagelser fra botilbud og herberg. I det omfang dette fortsat kan realiseres, vil merforbruget på myndighedsrammen kunne holdes på 15 mio. kr. Hvis udvalget godkender omplaceringen af de 3 mio. kr. fra ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister, vil det forventede merforbrug på myndighedsrammen være 12 mio. kr.

 

Som følge af mindre omkostninger på servicelovens § 100 forventes der en mindre statsrefusion på 0,7 mio. kr.

 

Samlet set søges der en tillægsbevilling på rammen svarende til 13 mio. kr. efter omplacering af midler fra ældreområdet.

 

Servicerammen

Administrationen har iværksat de i foråret besluttede tiltag til servicerammereduktioner i 2019. Den vejledende serviceramme for Ballerup Kommune udgør 2.631 mio. kr. i 2019. Efter indarbejdelsen af servicerammereduktioner i budget 2019 samt de mer- og mindreforbrug som indgår i anden budgetopfølgning på udvalgenes rammer, udgør det forventede forbrug 2.645 mio. kr. på servicerammen ved anden budgetopfølgning 2019. Det svarer til et samlet merforbrug på servicerammen på 14 mio. kr. i 2019 eller 0,5 pct.

 

Det forventede merforbrug ser dermed ud til at være 14 mio. kr. efter gennemførslen af de serviceramme-reduktioner, som blev besluttet i foråret 2019.  Merforbruget på servicerammen kan i al væsentlighed henføres til nye enkeltsager på voksen-/handicapområdet, som er kommet til hen over sommeren, jf. ovenstående forklaring.

 

Ud fra en samlet risikovurdering vurderer administrationen, at mindre afvigelser i størrelsesorden på et par millioner kroner på servicerammen er inden for usikkerhed, som kan tilskrives almindelige driftsøkonomiske udsving på kommunens driftsbudget.

Dette understreges også af sidste års anden budgetopfølgning, som viste et merforbrug på 5 mio. kr. på servicerammen, og hvor det blev besluttet ikke at igangsætte yderligere konkrete tiltag på den baggrund. Sidste års resultat på servicerammen blev som bekendt ganske tæt på overholdelse af den vejledende serviceramme. Ud fra denne betragtning vurderer administrationen det nødvendigt at finde opbremsninger på servicerammen på yderligere 12 mio. kr. i 2019.

 

Administrationen har fulgt udviklingen på servicerammen tæt, og der er arbejdet fortløbende med at finde forslag, som kan kompensere presset på servicerammen. Det drejer sig om tilpasning af de tekniske lønfremskrivningspuljer i 2019, revurdering af forsikringspuljer i 2019 samt revurdering af provenuet fra den besluttede karensperiode og vurderet ansættelsesstop bl.a. ved at begrænse antallet af dispensationer fra ansættelsesstoppet. Endelig er der behov for flytte en del af projektmidlerne fra AULA og BAL fra 2019 til 2020 på grund af forsinkelse. Disse tiltag kan samlet kompensere merforbruget på servicerammen med 5 mio. kr. i 2019. Der er alene tale om tiltag, der får effekt i 2019.

 

Via disse tiltag er det kun delvist muligt at kompensere for det øgede udgiftspres på servicerammen. Administrationen kan på nuværende tidspunkt ikke pege på nye konkrete opgavetilpasninger og opbremsninger i lighed med de forslag, som blev fremlagt i foråret til politisk behandling.

 

Der findes ca. 1 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalgets område. Se under "Indstilling", punkt 7. Det vurderes derfor, at det resterende merforbrug på serviceramme, som udgør 6 mio. kr., skal kompenseres gennem en generel servicerammebesparelse på samtlige udvalgs bevillingsrammer. Administrationen foreslår, at besparelsen på de 6 mio. kr. fordeles på bevillingsrammerne efter deres relative andel, hvorefter besparelserne udmøntes videre til de budgetbærende enheder både centralt og decentralt. Det betyder, at enhedernes budgetter for 2019 reduceres, og beløbene overføres til voksenhandicap-områdets budget under Social- og Sundhedsudvalget. En beslutning om yderligere opbremsning vil dermed indebære generelle forbrugsbegrænsende rammereduktioner i hele Ballerup Kommune for i alt 6 mio. kr. 


Anlægsbudgettet

For at sikre overholdelse af anlægsrammen i 2019 har det været nødvendigt at udskyde en række anlægsprojekter fra 2019, jf. sagen "Udskydelse af anlægsprojekter ved første budgetopfølgning 2019", som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 23. april 2019, punkt 6. Anden budgetopfølgning 2019 er udarbejdet med afsæt i de af Økonomiudvalget godkendte forslag til justering af investeringsoversigten samt de løbende anlægsbeslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet siden første budgetopfølgning 2019.

 

Bruttoanlægsrammen udgør 179 mio. kr. i 2019 for Ballerup Kommune. Ved anden budgetopfølgning udgør Ballerup Kommunes bruttoanlægsbudget i 2019 på 210 mio. kr., hvilket betyder, at bruttoanlægsrammen er under pres, da dette er 31 mio. kr. over den udmeldte ramme. Der skal dog tages forbehold for, at der traditionelt hvert år er en overførsel på anlægsområdet på mellem 25 og 45 mio. kr. Men opbremsningen på bruttoanlægsbudgettet i indeværende år kan det betyde, at anlægsoverførslen til budget 2020 vil være mindre end tidligere år.

 

Anlægsrammen er yderligere under pres grundet en række akutte opgaver på ejendomsområdet, som af hensyn til opretholdelse af stabil drift i kommunens enheder har været nødvendige at prioritere. Ud fra en samlet risikovurdering anbefaler administrationen, at der med anden budgetopfølgning foretages en yderligere reduktion af anlægsbudgettet for 2019.

 

Da der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere anlægsprojekter, som uden videre kan neddrosles eller reduceres, vil en beslutning om yderligere opbremsning på anlægsrammen indebære annullering eller udskydelse af hele anlægsprojekter. Administrationen har gennemgået den samlede anlægsportefølje med henblik på at pege på konkrete anlæg, hvor der endnu ikke er indgået kontrakt på med henblik på at annullere eller udskyde disse. Det drejer sig om:

 • A552801 Ombygning af plejeboliger til korttidsboliger, Lindehaven 1,11 mio. kr. annulleres i 2019
 • A514003 Bygning indeklima daginstitution rest rådighedsbeløb på 1 mio. kr. udskydes til 2020
 • A652005 Bredbåndsprojekt 1 mio. kr. annulleres i 2019.
 • I alt foreslås det at ændre rådighedsbeløbene i 2019 med sammenlagt 3,11 mio. kr. 

Øvrige poster

Ved anden budgetopfølgning for 2019 er der indarbejdet ændringer på øvrige poster under hovedkontiene 07 og 08, som består primært af justeringer på Optagelse af lån (80.85) og Afdrag på lån (80.84) på baggrund af det ændrede anlægsbudget

 

Under Øvrige balanceforskydninger (80.86) er budgettet til hjemfaldspligtsandelen til Københavns Kommune omplaceret til budget 2019 fra budget 2021 svarende til 36 mio. kr. Herudover forhøjes budgettet til hjemfaldspligt med yderligere 10 mio. kr., da det samlede udestående er beregnet til 46 mio. kr. Herefter vil det nuværende udestående med Københavns Kommune kunne afsluttes i 2019.

 

Årsagen til, at udestående med Københavns Kommune er større end budgetlagt, skal findes i, at hjemfaldspligten vedrørende UCC nu endeligt er afklaret, samt at borgerne i Ballerup Kommune i højere grad end forventet har valgt at betale hjemfaldspligten (frigørelsesvederlaget).

 

Hjemfaldspligt er en form for tilbagekøbsklausul, som er lagt på en række grunde, både privat og erhverv, i Ballerup Kommune. Det er Københavns Kommune, som oprindeligt har pålagt hjemfaldspligten ved det oprindelige grundsalg. Ved at betale et frigørelsesvederlag kan grundejerne frigøre sig fra tilbagekøbsklausulen, og det er dette beløb, Københavns Kommune skal have 30 pct. af, mens Ballerup Kommune får de resterende 70 pct., jf. overenskomstaftalen mellem Københavns Kommune og Ballerup Kommune fra 1993.

 

Likvid beholdning og overskud på løbende poster

Ultimo 2019 forventes en likvid beholdning på 232 mio. kr., hvilket er 59 mio. kr. mindre end ved seneste ajourføring af budget 2019, hvor den forventede likviditet ultimo året (2019) udgjorde 291 mio. kr. Forklaringen er primært ændringer på anlægsbudgettet, merforbruget på driftsbudgettet samt ændringer på hjemfaldspligt. Overskuddet på budgettets løbende poster udgør ved første budgetopfølgning 192 mio. kr. i gennemsnit over årene.

 

Den økonomiske strategi er overholdt vedrørende likviditeten for årene 2019-2023. Målsætningen om et gennemsnitligt overskud på 150 mio. kr. over perioden på de løbende poster er ligeledes opfyldt.

 

Langfristet gæld

Ballerup Kommunes gæld forventes at være 581 mio. kr. ultimo 2019 og vil ultimo 2021 udgøre 515 mio. kr. Målet i den økonomiske strategi om nedbringelse af gælden med 50 mio. kr. over valgperioden er dermed opfyldt. En medvirkende årsag til overholdelse af den økonomiske strategi vedrørende nedbringelsen af den langfristede gæld er, at låneoptaget i årene fremover er relativt lavt, mens afdragene på mellem 47-51 mio. kr. pr. år i perioden frem til 2020-2023, hvilket følger afdragsprofilen i de optagne lån i 2019. Det budgetterede låneoptag i perioden 2019-2023 er lagt efter maksimal udnyttes af lånerammen på eksisterende projekter.

 

I forbindelse med årsregnskabet opgøres Ballerup Kommunes endelige lånemulighed for det foregående år. Dette betyder, at lånet for 2019 er optaget som følge af udgifter i 2018. Lånene kan optages i forhold til energioptimeringsprojekter, etablering af flygtningeboliger, effektiviseringsprojekter, finansiering af indefrosne ejendomsskatter og særligt besluttede tiltag fra kommuneaftalen.

 

Overførsler

Overførselsadgangen til budget 2019 følger Ballerup Kommunes almindelige regelsæt vedrørende overførselsadgang på +/- 4 pct. og udskudte leverancer. De samlede overførsler til 2019 udgør således i alt 48 mio. kr. Heraf udgør det indefrosne overskud fra 2017 på 26 mio. kr., som blev besluttet overført ved tredje budgetopfølgning 2018.

 

De forventede overførsler fra 2019 til 2020 udgør 15 mio. kr. ved anden budgetopfølgning 2019, svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2019 på 33 mio. kr. Det skal bemærkes, at opgørelsen af de forventede overførsler erfaringsmæssigt er forbundet med betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger i forhold til det endelige regnskabsresultat.

 

Risikobaseret økonomistyring

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2018, Punkt 4, at indføre et mere risikobaseret styringskoncept for Ballerup Kommunes budgetopfølgninger. Som grundlag for den risikobaserede styring vil der komme et skarpere skel mellem de tekniske elementer og de risikobetonede elementer i budgetopfølgningerne. Denne risikobaserede tilgang vil blive trinvist indfaset i budgetopfølgningerne.

 

Administrationen har tillige igangsat en organisationsændring, der pr. maj 2019 samlede de økonomiopgaver, som blev løst i de forskellige fagcentre og i den centrale økonomienhed, i et nyt økonomicenter. Formålet er bl.a. at kunne have en mere risikobaseret tilgang til økonomistyringen, så fagområder med store økonomiske risici kan opprioriteres rent ressourcemæssigt på bekostning af fagområder med mindre økonomiske risici.

 

Opfølgning på "Aftale om budget 2019"

Endvidere forelægges anden opfølgning på "Aftale om budget 2019" for Ballerup Kommune til orientering.

 

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Karsten Fey Kristiansen fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

 

Ændringer i forhold til behandlingen i Økonomiudvalget den 20. august 2019

Sidste afsnit under "Servicerammen" ovenfor er tilrettet.

 

Oplistningen af anlægsprojekter under "Anlægsbudgettet" ovenfor er tilrettet, og beløbet er ændret til 3,11 mio. kr.

 

Under "Indstilling" er punkterne 2, 3 og 5 udgået.

 

Under "Indstilling" er der tilføjet nye punkter 7 og 8.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Anden budgetopfølgning 2019 for Ballerup Kommune godkendes, idet samtlige registrerede budgetafvigelser på driftsvirksomheden samt hovedkontiene 07 og 08 berigtiges bevillingsmæssigt.
   
 2. UDGÅET
   
 3. UDGÅET
   
 4. De forventede ændringer i forhold til budgetoverslagsårene 2020-2023 i det senest vedtagne budget tages til efterretning.
   
 5. UDGÅET
   
 6. Anden opfølgning på "Aftale om budget 2019" for Ballerup Kommune tages til efterretning.
   
 7. NY Forslag til yderligere opbremsning på servicerammen på i alt 12 mio. kr. i 2019 godkendes. Beløbet fordeler sig således:
 • 5 mio. kr. via diverse centrale puljer.
 • 0,402 mio. kr. via diverse puljer under Kultur- og Fritidsudvalget.
 • 0,400 mio. kr. fra brandingpuljen under Kultur- og Fritidsudvalget. Beløbet overføres fra 2019 til 2021.
 • 0,100 mio. kr. fra kommunikationsbudgettet under Økonomiudvalget.
 • 6 mio. kr. fra en generel besparelse på driftsbevillingsrammerne fordelt efter serviceudgifter.
 1. NY Det godkendes, at følgende anlægsprojekter ændres:
 • A552801 Ombygning af plejeboliger til korttidsboliger, Lindehaven 1,11 mio. kr. annulleres i 2019
 • A514003 Bygning indeklima daginstitution rest rådighedsbeløb på 1 mio. kr. udskydes til 2020
 • A652005 Bredbåndsprojekt 1 mio. kr. annulleres i 2019.

 

Økonomiudvalget 26-08-2019 Punkt 2
Beslutning

Indstilles til godkendelse
 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Behandles fortsat. Undersøges nærmere.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt


Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 22. januar 2019 Punkt 1.4

Indhold

Sammendrag

I forlængelse af en række hvidvasksager i 2018, der satte tilliden til de danske banker under pres, nedsatte KL i januar 2019 et bankråd, der skulle se på, hvordan kommunernes tillid til bankerne sikres fremadrettet. KL’s bankråd har i juni 2019 færdiggjort arbejdet og har afleveret otte governanceprincipper og en række anbefalinger til KL’s bestyrelse.

 

Økonomiudvalget orienteres om KL's arbejde.

 

Baggrund

I forlængelse af en række hvidvasksager, Panama-papirer mfl. i 2018, der satte tilliden til bankerne under pres nedsatte KL i januar 2019 et bankråd der skulle se på, hvordan kommunernes tillid til bankerne sikres fremadrettet.

 

KL’s bankråd har i juni 2019 færdiggjort arbejdet og har afleveret otte principper for god selskabsledelse (governanceprincipper) og en række anbefalinger til KL’s bestyrelse.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes bankforretninger

Ballerup Kommune har siden den 1. november 2016 haft kontrakt med Danske Bank omkring de daglige bankforretninger. Kontrakten udløber den 31. oktober 2020 med mulighed for forlængelse frem til ultimo oktober 2022. Kontrakten skal genudbydes i 2020 eller 2022, hvilket der træffes beslutning om på et senere tidpunkt. Ved det seneste udbud var det kun Danske Bank, der bød, selv om Jyske Bank og Nordea også løser bankforretninger for kommuner, regioner og staten. Udbud og efterfølgende implementering af en kontrakt med en eventuel anden leverandør er en omfattende proces, og det er ikke givet, at et genudbud giver en lavere pris. 

 

Ud over de daglige bankforretninger har Ballerup Kommune forretninger med den finansielle sektor omkring kommunens gæld og investeringer. Kommunens langfristede gæld på 589 mio. kr. pr. ultimo 2018 er optaget i Kommunekredit. Kommunes likvide midler på 434 mio. kr. pr. ultimo 2018 er fortrinsvis placeret i investeringsforeninger i henholdsvis Nykredit, Jyske Bank og Danske Bank.

 

KL's bankråds anbefalinger

Rådets anbefalinger består af forslag til en række governanceprincipper, som kommuner forventer, at bankerne lever op til. Governanceprincipperne er vedhæftet som bilag.

 

Endvidere er der udarbejdet konkrete juridiske værktøjer, som gør det muligt for kommunerne at reagere over for banker, der har været eller bliver involveret i sager om hvidvask. De anbefalede værktøjer fremgår af afsnit 5.2 i KL's Bankråds rapport (se bilag) eller afsnit 4 i rapportens sammenfatning (se bilag). Rådets anbefalinger er målrettet relationen mellem kommunen som ordregiver og banken som leverandør af en række serviceydelser til kommunen. Anbefalingerne tager således afsæt i, at kommunerne har en legitim interesse i at kunne sikre, at aftaler kun indgås med leverandører, hvis samfundssind og etiske principper stemmer overens med det øvrige samfunds, og at principperne efterleves i praksis. Center for Økonomi indstiller, at anbefalingerne i KL's Bankråds rapport indgår, når Ballerup Kommune genudbyder bankopgaven i 2020 eller 2022.

 

Ballerup Kommunes nye indkøbspolitik er fint i tråd med ovenstående. Ved EU-udbud er hvidvask en obligatorisk udelukkelsesgrund. Under udbudsgrænsen anvendes en tro- og love erklæring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at 

 1. Orienteringen om håndtering af hvidvask ved kontrakter om bankydelser til efterretning.
   
 2. Det godkendes, at KL's Bankråds rapport indgår, når Ballerup Kommune genudbyder bankopgaven i 2020 eller 2022.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Indstillingen godkendt Ali Abbasi (Ø) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens 23.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Ballerup Kommune kan godkende en ansøgning fra Realkredit Danmark om rykning af et ejerpantebrev for NEXT Uddannelse København, Baltorpvej 20A i Ballerup, som ønsker at optage yderligere lån.

 

Baggrund

I 1993 solgte Ballerup Kommune den daværende "Ellegårdskolen" til Handelsskolen, nu NEXT Uddannelse København, for en samlet pris på 20 mio. kr., hvoraf 8 mio. kr. bestod af et rente- og afdragsfrit lån. Dette lån er uopsigeligt fra kreditors side. Lånet forfalder dog uden opsigelse i tilfælde af tvangsaktion, ejerskifte eller såfremt ejendommen ændrer formål til andet end undervisnings-, fritids- eller kulturformål, uden kommunalbestyrelsens samtykke.

 

Ifølge den kommunale styrelseslov § 41 skal beslutninger om optagelse af lån eller påtegnelse af garantistillelse træffes i Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har fået en henvendelse fra Realkredit Danmark om udbetaling af nye lån til NEXT Uddannelse København, hvori Ballerup Kommune har et ejerpantebrev på 8 mio. kr. For at NEXT Uddannelse København kan få udbetalt deres lån, skal Ballerup Kommune acceptere rykningsforespørgslen, der ændrer i prioritetsstillingen af NEXT Uddannelse Københavns samlede lån. Realkredit Danmark ønsker af hensyn til sikkerhed for deres udlån, at disse ligge øverst i prioritetsrækkefølgen.

 

De to nye lån er begge 30-årige CIBOR-lån med en fast obligationsrente og en hovedstol på henholdsvis 89,97 mio. kr. og 69,98 mio. kr., samlet set 159,95 mio. kr. 

 

Retningslinjerne for ejerpantebrevet ændres ikke med optagelsen af de nye lån. De 8 mio. kr. er stadig et rente- og afdragsfrit lån, der ikke kan opsiges af kreditor (Ballerup Kommune). Optagelsen af de nye lån har derimod indvirkning på prioritetsrækkefølgen, da andre lån og hæftelse i ejendommen enten skal aflyses eller rykke for det nye lån. Det vil derfor sætte Ballerup Kommunes lån to pladser længere ned på prioritetsstillingen. Hvis NEXT Uddannelse København misligholder deres låneforpligtelser eller ejendommen går på tvangsauktion vil Ballerup Kommunes udestående være stillet dårligere end før. Det kan dermed på længere sigt have en økonomisk konsekvens for Ballerup Kommune.

 

Det fremgår af NEXT Uddannelse Københavns årsrapport for 2018, at de har en likviditet, der gør det muligt for dem at indfri gælden på 8 mio. kr. til Ballerup Kommune. 

 

Administrationen indstiller, at de nye vilkår i forbindelse med NEXT Uddannelse Københavns optagelse af nye lån ikke accepteres, da det rykker Ballerup Kommune længere ned på prioritetstillingen ved indfrielse af gælden. Det vil muligvis have den konsekvens for NEXT, at Realkredit Danmark vil ændre i lånevilkårene for NEXT eller kræve ejerpantebrevet på 8 mio. kr. indfriet. NEXT har hidtil ikke haft incitament til at indfri ejerpantebrevet, da det er rente- og afdragsfrit. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I tilfælde af at NEXT Uddannelse København misligholder deres låneforpligtelser eller ejendommen går på tvangsauktion, vil Ballerup Kommune være dårligere stillet, hvis rykningsforespørgslen accepteres, da Ballerup Kommune rykker to pladser ned på prioritetsrækkefølgen.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at 

 1. Ansøgningen fra Realkredit Danmark om rykning af ejerpantebrev for NEXT Uddannelse København, Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup ikke godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Borgmester Jesper Würtzen (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2019 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Ballerup Ejendomsselskab har den 11. juli 2019 sendt ansøgning skema B om nedrivning af to blokke med 124 boliger i Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo i Ballerup.

 

Baggrunden for ansøgningen er, at det har vist sig, at to af de fire blokke i boligafdelingen har gamle bygningsfejl i fundamenterne.

 

Kommunalbestyrelsen skal, efter § 28 i almenboligloven, godkende skema B for nedrivning af blokkene.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2019 skema A for nedrivning af de to blokke i Ellebo. Skema A var på daværende tidspunkt vurderet af Landsbyggefonden.

 

Efter Ballerup Kommunes godkendelse af skema A har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i brev af 21. februar 2019 godkendt, at de to blokke kan rives ned.

 

Nedrivningsarbejdet har nu været i licitation og skema B, der er en detailberegning af økonomien og endelig fastsættelse af anskaffelsessummen, efter der er afholdt licitation, skal godkendes, inden nedrivningen kan påbegyndes.

 

Afdeling Ellebo er beliggende på Baltorpvej 39-91 i Ballerup. Boligerne er opført i 1963 og består af fire blokke i fire etager med oprindelig 284 boliger på 19.696 m2.

 

Blok 3 er renoveret og taget i brug i perioden fra den 17. juni til den 1. juli 2019. Endvidere er de 12 nye tagboliger på blok 3 taget i brug.

 

Renoveringen af blok 4 forventes igangsat i marts 2020.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Ejendomsselskab ansøger om godkendelse af skema B for nedrivning af 124 boliger i blok 1 og 2 i afdeling Ellebo.

 

Efter at Rådgivende ingeniørfirma Rambøll og Jørgen Nielsen rådgivende ingeniører har henholdsvis udført og efterberegnet detaljerede statiske beregninger af blokkene, har det vist sig, at blokkene har gamle bygningsfejl i fundamenterne. Udbedring af disse fejl vil løbe op i et større millionbeløb og kan derfor ikke finansieres af den igangværende renoveringssag.

 

Det vil ikke være realistisk at finansiere udgifterne til at rette op på de gamle fejl i fundamenterne og efterfølgende renovere boligerne, da de samlede udgifter vil være meget høje sammenlignet med anskaffelsessummen for et nyt byggeri.

 

I de to blokke er der 124 boliger på i alt 8.512 m2.

 

Anskaffelsessum og finansiering

Budget Skema A Skema B
Entrepriseudgifter m.m. 45.492.000 kr. 46.960.000 kr.
Administrationsomkostninger 10.394.000 kr. 8.976.000 kr.
Lejetab frem til 1. maj 2019 12.108.000 kr. 12.108.000 kr.
Genhusning 3.700.000 kr. 3.700.000 kr.
Gebyr 50.000 kr. 0 kr.
I alt 71.744.000 kr. 71.744.000 kr.

 

Støttet lån og garanti

Landsbyggefonden har meddelt, at nedrivningen finansieres fuldt ud med et støttet lån fra fonden. Ydelsen på lånet betales af fondens renoveringsstøtteordning.

 

Ballerup Kommune skal give 100 pct. kommunal garanti på det støttede lån. Landsbyggefonden regaranterer 50 pct.

 

Oprindelig belåning

De realkreditlån, der er optaget, skal nedbringes således, at afdelingens resterende beboere ikke får huslejeforhøjelser, som følge af nedrivningen.

 

Derfor har Udbetaling Danmark foretaget en vurdering efter almenboliglovens § 28, stk. 4 og meddelt, at der skal ske en forholdsmæssig nedbringelse på de oprindelige lån i afdelingen med 42,22 pct.

 

Det svarer til ca. 15,7 mio. kr. Hertil kommer en andel af beboerindskuddene, der beløber sig til 363.000 kr.

 

Indfrielse af andel af realkreditlån og beboerindskud forudsættes i første omgang dækket af dispositionsfonden og evt. arbejdskapitalen i Ballerup Ejendomsselskab. Dispositionsfonden vil efterfølgende få en indtægt fra salg af byggeretter til nye boliger.

 

Finansiering med støttet lån og indfrielse af en andel af realkreditbelåning sikrer, at afdelingens øvrige beboere ikke får huslejeforhøjelser, som følge af nedrivningen.

 

Nedrivning

Nedrivning af blokkene er godkendt af Ballerup Ejendomsselskabs repræsentantskab den 9. april og 4. december 2018.

 

Nedrivningen kan sættes i gang den 16. september 2019 og forventes afsluttet i april 2020. De to blokke skal gennemgå en omfattende miljøsanering, inden den fysiske nedrivning kan sættes i gang.

 

Center for By, Erhverv og Miljø vurderer, at det samlet set vil være den bedste løsning at rive de to blokke ned i stedet for at renovere blokkene for et større millionbeløb.

 

Nedlæggelse af boliger

Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende væsentlige forandringer i almen boligafdeling, såsom nedlæggelse af 124 boliger jf. almenboliglovens § 28.

 

Nybyggeri efter nedrivning

Administrationen er i dialog med Ballerup Ejendomsselskab (KAB) om idéer, behov og hvilke muligheder, der er i forhold til nybyggeri på afdeling Ellebos grund efter nedrivning.

 

Det er foreløbig i de indledende faser, hvor tanker om billige boliger til både enlige og børnefamilier, men også seniorer indgår sammen med en blanding af ejerformer m.m. i en bred vifte.

 

Samtidig arbejdes der på forslag til en ny lokalplan for området.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen direkte økonomiske konsekvenser, men der skal stilles en 100 pct. kommunal garanti for det støttede lån.

 

Landsbyggefonden regaranterer 50 pct.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ansøgning skema B fra Ballerup Ejendomsselskab om nedrivning af 124 boliger, i alt 8.512 m2 i afdeling Ellebo på Baltorpvej 39-51 og 67-75 i Ballerup med en samlet anskaffelsessum på 71.744.000 kr. godkendes.
   
 2. Nedrivningen finansieres med et støttet lån fra Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning på 71.744.000 kr.
   
 3. Der gives kommunal garanti for det støttede lån på 71.744.000 kr.
   
 4. Der nedlægges 124 boliger på Baltorpvej 39-51 og 67-75 i Ballerup.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. september 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Der gives en opfølgning på FN's Verdensmål om bæredygtig udvikling

 

I den politiske aftale 2018 valgte aftaleparterne at fremhæve 6 af FN's 17 Verdensmål om bæredygtig udvikling.

 

Administrationen har udarbejdet en liste over de indsatser og aktiviteter, hvor de udvalgte seks mål er tænkt ind. Den samlede oversigt findes i bilaget.

 

Baggrund

FN's 17 Verdensmål sigter mod at løse en del af klodens største problemer inden 2030, herunder fattigdom og sult på globalt plan, mindske ulighed og bekæmpe klimaforandringer.

 

Med den politiske aftale for 2018 har budgetparterne aftalt at prioritere at arbejde med seks udvalgte FN's Verdensmål ud af de 17, som FN har vedtaget i 2015. Der skal i arbejdet være fokus på, hvordan Ballerup Kommune integrerer verdensmålene i indsatser og prioriteringer på tværs af Ballerup Kommune, således at Kommunen, kommunens borgere og virksomheder bidrager til en fremtidig bæredygtig udvikling af såvel kommunen som Danmark.

 

Der er således fokus på at indtænke de udvalgte seks FN's Verdensmål fremfor at sætte selvstændige projekter og aktiviteter i gang.

 

Sagsfremstilling

De seks FN's Verdensmål aftaleparterne valgte at fremhæve er:

 • Mål 3: "Sundhed og trivsel", der handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
   
 • Mål 4: "Kvalitetsuddannelse", der handler om at sikre kvalitetsuddannelse for alle gennem hele livet.
   
 • Mål 7: "Bæredygtig energi", der handler om at sikre alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.
   
 • Mål 9: "Industri, innovation og infrastruktur", der handler om at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
   
 • Mål 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund", der handler om, at gøre byen og lokalsamfund inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.
   
 • Mål 13: "Klimaindsats", der handler om, at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Efter udpegelsen af de seks FN's Verdensmål har administrationen tænkt dem ind i en række indsatser og aktiviteter. Der er løbende arbejdet med at integrere dem i det daglige arbejde i administrationen. 

 

Administrationen har udarbejdet en liste over strategiske indsatser og aktiviteter hvor FN's Verdensmålene er indtænkt (se bilag). Listen er ikke udtømmende, men giver et indblik i hvordan verdensmålene afspejles i såvel det strategiske arbejde, som de konkrete aktiviteter, der henvender sig til borgere og virksomheder.

 

Det fremgår af bilaget at mål 7 "Bæredygtig energi" og mål 13 "Klimaindsats" er overlappende i Ballerup Kommunes kontekst. Til gengæld har administration identificeret en række indsatser og aktiviteter, der knytter sig til mål 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst". Administration anbefaler derfor at lade mål 7 "Bæredygtig energi" udgå og mål 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst" indgå fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 1. FN verdensmål 7 "Bæredygtig energi" udgår og FN's Verdensmål 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst" indgår fremadrettet.
   
 2. Opsamlingen fra administrationen tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Mål 7 og 13 opdateres som et samlet mål.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærkning.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om status for arbejdet med klager til efterretning samt tage stilling til, om der skal arbejdes videre med projektet, herunder om der skal igangsættes to pilotprojekter i dele af organisationen i starten af 2020.

 

Baggrund

Parterne bag Budgetaftalen for 2019 (Budgetaftalen for 2019 punkt 6.5) var enige om, at Ballerup Kommune skal arbejde med at se klager som mulighed for innovation og være i øjenhøjde med borgerne på nye måder. Med inspiration fra Roskilde Kommunes projekt "Klagedrevet Innovation" ønskede parterne, at der afprøves nye måder at have dialog med borgere, der klager, uanset klagens indhold og årsag. At være i øjenhøjde med borgerne er et vigtigt element i Vision2029.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har i løbet af første halvår 2019 undersøgt, hvilke måder der i dag arbejdes med klager i hele organisationen. Overordnet kan det siges, at de forskellige centre har forskellige tilgange til arbejdet med klager.

 

Nogle centre har en lang erfaring med at have en tæt telefonisk kontakt til borgerne under sagsbehandlingen også i klageprocesser. De centre, der har øget dialog med borgerne, har dog ikke en beskrevet systematik omkring denne tilgang eller andre former for opsamling af erfaringer. Det er dog deres oplevelse, at de har ret få klagesager, der går videre i systemet til andre instanser. 

 

Andre centre har en mere klassisk tilgang til sagsbehandlingen med høj grad af skriftlighed og kommunikation via e-mail eller e-post. Der ser ud til at være en tendens til, at de centre, der har en høj grad af skriftlighed i større omfang har klager, der påklages til andre instanser. Der ses desuden at være en tendens til, at centre med store andele af decentrale enheder ikke har et klageantal i den centrale del af forvaltningen, der matcher deres størrelse. Dette skyldes, at klagesager i høj grad bliver håndteret decentralt og formentlig med en højere grad af mundtlig dialog med borgere, forældre og pårørende.  

 

Der har tidligere kørt forskellige processer i Ballerup Kommune under andre navne, herunder kurser i "Styrket Borgerkontakt", som alle har haft til formål at skabe bedre dialog med borgerne. De forskellige tiltag i de enkelte centre har ikke været kædet sammen og har haft forskellig gennemslagskraft.

 

Nogle centre kører i dag med en meget dialogorienteret tilgang til omgivelserne, mens det i andre centre ikke har haft den samme virkning. Mange er blevet opmærksomme på "Styrket Borgerkontakt" gennem Center for HR og Organisationsudviklings udbud af kurset.

 

"Styrket Borgerkontakt" er en metode udviklet i Holland til at forebygge og håndtere klager på en imødekommende og professionel måde bl.a. ved hjælp af styrket samarbejde og direkte dialog mellem medarbejder og borger.

 

Erfaringerne omkring arbejdet med "Styrket Borgerkontakt" er, at det kræver en stærk organisatorisk forankring at få det fulde potentiale ud af modellen.

 

I forbindelse med undersøgelserne af klagesagsbehandlingen i hele organisationen, er administrationen blevet opmærksom på, at der ikke er en egentlig systematisk tilgang til arbejdet med klagesager, som har været påklaget til en højere instans. Det er administrationens vurdering, at der kan være læring i at bruge klagesager der er givet medhold i, hjemvist eller omgjort mere systematisk.

 

Administrationen anbefaler på baggrund af kortlægningen samt det allerede eksisterende kursus "Styrket Borgerkontakt", at der i løbet af efteråret 2019 arbejdes videre med at udvikle to pilotprojekter, som anbefales igangsat i starten af 2020. Der vil i løbet af efteråret 2020 blive arbejdet videre med udviklingen af projektet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske bemærkninger

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariatet for Politik og Borgerservice indstiller, at

 1. Orienteringen om arbejdet med "Klagedrevet Innovation" tages til efterretning.
   
 2. Der arbejdes videre med projektet og forberedelserne til to pilotprojekter.
   
 3. Pilotprojekterne sættes i gang i starten 2020. 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. februar 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Som led i administrationens arbejde med handlingsplanen til nedbringelse af udgiftsniveauet på Børne- og Skoleudvalgets område justeres tilbudsviften, og der fremlægges derfor en orientering om, at der etableres et kollegielignende værelsestilbud i midlertidige boliger.

 

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. februar 2019 et ændret fokus i den fælles ejendomsstrategi vedrørende de kommunale ejendomme, således at evt. overskudskapacitet kan anvendes til etablering af fx midlertidige boliger eller andre tilbud i Ballerup Kommune til skiftende målgrupper på det specialiserede område. På den baggrund har administrationen gennemgået hvilke ejendomme, der kan være relevante at inddrage, samt hvilke tilbud, der er behov for. 

 

Sagsfremstilling

På det specialiserede børneområde vurderes der at være behov for en ny tilbudstype, som kan anvendes til unge, der har behov for en anbringelse, som ikke er på en institution, socialpædagogisk opholdssted eller i en ungdomsbolig. Det kan være unge, der har behov for at blive anbragt uden for hjemmet eller unge, der er parate til at flytte fra den institution eller det socialpædagogiske opholdssted, hvor de aktuelt er anbragt.

 

Der etableres derfor et kollegielignende værelsestilbud, hvor tre unge fra denne målgruppe træner at bo mere selvstændigt i et fællesskab, sammen med en fjerde beboer, der er enten pædagogstuderende eller pædagog og som tilknyttes som kontaktperson.

 

Børne- og Ungestrategien og Fællesskabsmodellen vægter børn og unges deltagelsesmuligheder i fællesskaber højt og har fokus på, at alle unge skal videre i uddannelse og job og det vurderes, at det kollegielignende værelsestilbud vil understøtte dette fokus.

 

Som et vigtigt led i indsatsen skal de unge medvirke til den eventuelle istandsættelse og den løbende vedligeholdelse af ejendomme samtidig med, at de også skal deltage i andre aktiviteter, som bringer dem tættere på en stabil voksentilværelse med uddannelse og job. Aktiviteterne udvikles på tværs af velfærdsområderne.

 

Det kollegielignende værelsestilbud forventes etableret i Kasperskolens rektorbolig på Baltorpvej 20 i Ballerup. Ejendommen kan indrettes, så der kan bo tre unge samt en pædagogstuderende eller uddannet pædagog.

 

Børne- og Skoleudvalget har på sit møde den 14. august 2019, punkt 13, fået forelagt en orientering om etablering af et kollegielignende værelsestilbud i rektorboligen på Baltorpvej 20 i Ballerup.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ved etablering af det kollegielignende værelsestilbud i rektorbolig på Baltorpvej opnås en disponeringsmulighed til placering af unge, der har behov for en midlertidig bolig. Det er administrationens vurdering, at der vil kunne opnås en årlig udgiftsreduktion på mellem 140.000 kr. og 315.000 kr. på Center for Børne- og Ungerådgivnings område, afhængig af hvilke borgere, som tilbydes boligerne.

 

Det driftsmæssige ansvar for boligerne vil blive varetaget af Center for Børne- og Ungerådgivning.

 

Center for Ejendomme har gennemgået bygningen og vurderet, at der skal anvendes ca. 0,2 mio. kr. til klargøring af rektorboligen på Baltorpvej 20 med henblik på etablering af midlertidige boliger. Der er tidligere bevilget 0,8 mio. kr. over projekt nr. 013005, Bygningsmassereduktion til etablering af midlertidige boliger på Torvevej i Skovlunde. Administrationen har efterfølgende fået et tilbud på ca. 0,6 mio. kr., hvorfor det foreslås, at de resterende 0,2 mio. kr. anvendes til klargøring af rektorboligen på Baltorpvej 20. Administrationen foreslår derfor at de 0,2 mio. kr. finansieres over projekt nr. 013005, Bygninsmassereduktion.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Orienteringen om oprettelsen af midlertidige boliger i rektorboligen på Baltorpvej 20 i Ballerup tages til efterretning.
   
 2. Der anvendes 0,2 mio. kr. af den allerede frigivne anlægsbevilling til projekt nr. 013005, Bygningsmassereduktion til finansiering af midlertidige boliger i rektorboligen på Baltorpvej 20 i Ballerup.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Danmarks Cykle Union (DCU) søger Union Cycliste Internationale (UCI), som er det internationale cykelforbund, om retten til at afholde VM i banecykling. Dette sker i konkurrence med andre interesserede arrangører/lande. 

 

Med henblik på at sikre den nødvendige finansiering af eventen, der muliggør afviklingen, er det lykkes at etablere et samarbejde mellem Ballerup Kommune, Sport Event Danmark, Københavns Kommune og Dansk Cykle Union (DCU). DCU vil stå som arrangør af begivenheden over for UCI. 

 

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at afsætte 2 mio. kr. via Ballerup Kommunes brandingmidler til medfinansiering af VM i banecykling.

 

Baggrund

Efter VM i landevejscykling er VM i banecykling det internationale cykelforbunds (UCI) mest prestigefyldte mesterskab. VM i banecykling afholdes årligt og er en olympisk disciplin.

 

Banecykling dyrkes primært i USA, Europa, Australien og New Zealand. Hvor særligt England, Holland, Australien og Danmark er de primære medaljetagere. 

 

Danmark var vært for VM banecykling ni gange i perioden 1856-1956 samt i 2002 og 2010, hvor VM i banecykling begge gange blev afholdt i Ballerup Super Arena. Danmark har på nuværende tidspunkt et landshold, der til daglig træner i Ballerup Super Arena, og gør sig gældende helt i toppen af international banecykling.

 

Sagsfremstilling

Der har gennem længere tid været ført dialog med det internationale cykelforbund UCI om muligheden for afvikling af VM i banecykling i Danmark i 2022 eller 2024 med Ballerup Super Arena som lokation. 

 

Ballerup Kommune, Sport Event Danmark, Danmarks Cykle Union og Købehavns Kommune har udarbejdet og sendt budmateriale til det internationale cykelforbund UCI. DCU vil stå som arrangør af begivenheden over for UCI. Der er tidsfrist for den endelige ansøgning om VM i banecykling ultimo august 2019. Det forventes, at tildelingen af værtskabet for VM i banecykling i 2022 og 2024 bliver offentliggjort umiddelbart herefter. 

 

VM i banecykling afvikles over fem dage, med deltagelse af 300 atleter, 500 mediefolk og 1.300 officials. Hertil kommer forventet ca. 2.000 tilrejsende fans. VM i banecykling afholdes samlet for mænd og kvinder og består af en række løb på forskellige distancer. Deltagerne stiller normalt op i flere løb henover de fem afviklingsdage. 

 

Dansk ambition og sportslig niveau

Danmark har et højt internationalt niveau hos både kvinderne og de mandlige atleter, og mændene har gennem en årrække været blandt verdens tre til fire bedste nationer i de olympiske banediscipliner. Det forventes, at de danske herrer kan hjemtage medaljer ved mesterskaberne. DCU ønsker at benytte VM strategisk til at skabe opmærksomhed om banecykling via markedsføringskampagne og sideevents. 

 

Markedsføring og erhvervsfremme 

Der forventes omfattende national og international tv-dækning. Effektanalyse af VM 2018 angav akkumuleret 170 mio. seere fordelt på 130 lande, med primære interesse i Holland, Tyskland og Polen. Deltagerdelegationerne vil primært blive indkvarteret på hoteller i København og Ballerup. 

 

Branding og (vedvarende) effekt 

Den primære målsætning med afholdelse af VM banecykling i Ballerup er at højne interessen for banecykling i Danmark. Endvidere at fastholde København og Danmarks position i forhold til tiltrækning og afholdelse af internationale events. I Ballerup regi vil det desuden styrke interessen for banecykling og foreningen DBC. 

 

Afholdelse af VM i banecykling vil cementere Ballerup Super Arena som Danmarks primære cykelarena. Arenaen som en lokation for store sportsoplevelser for Ballerup Kommunes borgere, og Ballerup Kommune som en kommune, hvor sport, fællesskab og oplevelser er en del af kommunens dna.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De samlede udgifter forventes at udgøre 9,4 mio. kr. Budgettet er lagt på baggrund af erfaringerne fra VM 2010 samt arrangørernes erfaring med afvikling af cykelevents og events i Ballerup Super Arena. 

 

Det indstilles, at Ballerup Kommune medfinansierer VM i banecykling 2022 eller 2024 med 2 mio. kr. via brandingmidlerne. For at muliggøre tiltrækning af store begivenheder til Ballerup Super Arena afsættes der årligt 867.000 kr. i brandingmidler. Der er overførselsadgang af midlerne mellem regnskabsår for at sikre ”økonomiske muskler” til arbejdet. I 2019 blev det besluttet at afsætte 423.000 kr. til indkøb af hegn i Harrestrup Ådal til Københavns Middelalder Marked samt vedligehold af de grønne områder i Ådalen i forbindelse med fire arrangementer i 2019. Herudover er der øremærket 1 mio. kr. til VM i Team Gym 2020 i Ballerup Super Arena/Ballerup Idrætsby.

 

Der er på nuværende tidspunkt 2,275 mio. kr. til branding.

 

Finansiering af VM i banecykling

Tilskud/indtægter fra:mio. kr. 
Sport Event Danmark3,7
Københavns Kommune2,0
Ballerup Kommune2,0
Sponsorater, billetindtægter og salg af forplejning og merchandise1,7

 

Det skal bemærkes, at Københavns Kommune først behandler Københavns Kommunes medfinansiering efter kontraktunderskrivelse med UCI. Ballerup Kommunes medfinansiering er i den sammenhæng betinget af, at den fulde offentlige medfinansiering tilvejebringes.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Ballerup Kommune, såfremt DCU bliver tildelt værtskabet for VM i banecykling i 2022 eller 2024 med afvikling i Ballerup Super Arena, medfinansierer begivenheden med 2 mio. kr. via brandingmidler.
   
 2. Ballerup Kommunes medfinansiering er betinget af, at den fulde offentlige medfinansiering tilvejebringes. 

 

 

Beslutningshistorik
 
Kultur- og Fritidsudvalget 13-08-2019 Punkt 9
Beslutning
 
Indstillingen godkendt.

Michael Jensen (O) undlod at stemme.

Michael Jensen (O) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23.

 

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Indstillingen anbefales. Kåre Harder Olesen (V), Allan Kristensen (C), og Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen.

Beslutning

Ændringsforslag:

1B: Ballerup Kommune, såfremt DCU bliver tildelt værtskabet for VM i banecykling i 2022 eller 2024 med afvikling i Ballerup Super Arena, stiller Ballerup Super Arena gratis til rådighed i stedet for økonomisk støtte.

 1. Så vidt muligt bidrage ved at understøtte en proces, hvor mulige kommende sponsorer kontaktes af Sport Event Danmark.

For stemte: Ø, O, V og C

Imod stemte: A og F

 

Forslaget er bortfaldet.

 

Indstillingen tiltrådt.

 

Imod stemte: Ø, O, V og C

Indhold

Sammendrag

Vicerektor på NEXT - Uddannelse København i Ballerup, Baltorp Gymnasium, som har været udpeget af Kommunalbestyrelsen som repræsentant for en organisation med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, går på pension og fratræder Ungdomsskolebestyrelsen ved Ballerup Ungdomsskole. 

 

Den nye vicerektor på Next har givet tilsagn om at indgå i Ungdomsskolebestyrelsen. 

 

Baggrund

Bestyrelsen ved Ballerup Ungdomsskole består af 9 medlemmer: 

 • 3 medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
 • 1 medlem vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra ungdomsrådet.
 • 2 medlemmer udpeges efter forslag fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
 • 1 medlem vælges af kommunalbestyrelsen efter forslag fra skolebestyrelserne.
 • 1 medlem vælges af Ballerup Ungdomsskoles medarbejdere. 
 • 1 medlem vælges af Ballerup Ungdomsskolens elever. 

Der vælges en stedfortræder for hvert medlem. Uden stemmeret deltager skoleinspektør og souschef for Ballerup Ungdomsskole. Formand og næstformand vælges af Ungdomsskolebestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling

I følge Ungdomsskoleloven og vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen kan Kommunalbestyrelsen udpege et medlem, som repræsenterer en organisation med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet til en plads i ungdomsskolebestyrelsen. 

 

Vicerektor på NEXT, Poul Duer, har været udpeget som medlem for en organisation med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet. Vicerektoren går på pension, og der er ikke valgt en stedfortræder for Poul Duer på grund af manglende kandidater. Der er derfor heller ikke været foretaget et egentligt suppleringsvalg. 

 

Den nye vicerektor på NEXT, Mikkel Lunding Smith, har givet tilsagn om at overtage pladsen i ungdomsskolebestyrelsen på Ballerup Ungdomsskole. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Vicerektor på NEXT, Mikkel Lunding Smith, indtræder i bestyrelsen ved Ballerup Ungdomsskole, som repræsentant for en organisation med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet.

 

 

 

 

Beslutningshistorik
 
Kultur- og Fritidsudvalget 13-08-2019 Punkt 13
Beslutning
 
Indstilles til godkendelse

 

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Sagen omhandler en godkendelse af Kvalitetsstandarden for social behandling på stofbehandlingsområdet.

Sagen har været til høring i Handicaprådet og Psykiatrirådet.
 

Sagen skal jf. rammerne for servicelovens § 101, bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug, endelig godkendes i Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrund

Hvert andet år skal Kommunalbestyrelsen godkende kvalitetsstandarder - herunder serviceniveau på stofbehandlingsområdet, jf. servicelovens § 101.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes Rusmiddelcenter Brydehuset følger forpligtigelsen til at udarbejde kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere. Standarden indeholder en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgerne kan tilbydes, hvis de ønsker social behandling for stofmisbrug i Ballerup Kommune. 

 

Kvalitetsstandarden er vedhæftet til godkendelse. Kvalitetsstandarden er udarbejdet på baggrund af den tidligere kvalitetsstandard, men er tilpasset den udvikling, der har været i kommunikationen med og til borgerne. Derfor er sprogbrug og afsnitsinddeling i den nye kvalitetsstandard væsentlig ændret. Samtidig er den nye kvalitetsstandard opdateret med gældende lov og praksis, og nye betegnelser.

 

Ændringerne giver ikke anledning til et ændret serviceniveau for borgere, der har brug for stofbehandling i Ballerup Kommune.

 

Bilag, hvoraf rettelserne fremgår, er ikke medtaget i sagen, idet standarden er gennemgribende ændret.

 

Kvalitetsstandarder for stof- og alkoholbehandling 2019 har været til høring i Handicaprådet og Psykiatrirådet (se bilag).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Kvalitetstandarder til behandling for Stof- og Alkoholbehandling 2019 godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 13-08-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har revideret hovedkloakområderne, således at alle by- og byomdannelsesprojekter er beliggende heri. Grænserne er justeret på baggrund af bemærkninger fra forsyningen, intern gennemgang af alle byudviklingsprojekter for sikring af, at alle er beliggende i kloakområde samt kontrol med, at alle kloakområder er ført ud til grund- og matrikelskel. Projekter skal ligge i kloakområde, hvis det skal have ret til at aflede regn- og spildevand til Novafos's hovedregn- og spildevandsledninger.

 

Baggrund

Novafos' kloakområder i kommunens gældende spildevandsplan dækker ikke alle Ballerup Kommunes by- og boligudviklingsplaner. Det betyder, at de ikke er forpligtet til at forsyne disse områder.

 

Sagsfremstilling

Dette forslag til tillæg handler om ændring af områdegrænserne for henholdsvis regn- og spildevandsområderne (kloakområderne) både de etablerede og planlagte, og om ændring af tabel 5 – forventet tidsplan for udbygning af forsyningsnettet og andre aktiviteter på spildevandsområdet i de kommende år. I bilag 1 ses den reviderede tabel 5 og af bilag 2 er i oversigt angivet ændringerne i den forventede tidsplan.

 

Ved ændring af områdegrænserne er kontrolleret, at alle kloakområder er ført ud til grund- og matrikelskel, og at alle by- og byomdannelsesprojekter for Ballerup Kommune indgår i kloakområde, gælder bl.a. Kildedal og Hindsgaul. Ændringer til by- og byomdannelsesprojekter har ført til at kloakområderne jf. spildevandsplanen ikke er dækkende. Derfor er alle kloakområder gennemgået, og rettet til, således at alle projekter og planlagte projekter er beliggende i kloakområde. Af bilag 3 – 8 ses ændringerne i kloakområderne, og af bilag 9 – 14 ses den fremtidige status og planlagte kloakområder. Forsyningens bemærkninger til kloakområderne, der er tilgået administrationen efter vedtagelse af spildevandsplanen, er ligeledes indarbejdet.

 

Dette tillæg er nødvendigt, da spildevandsforsyningen alene er forpligtet til at forsyne ejendomme beliggende i et kloakområde, og også nødvendigt for Novafos, så de bedre kan planlægge forsyning af disse områder.

 

Forslag til tillæg har været i forhøring hos Novafos, som ikke havde bemærkninger til de fysiske ændringer af områderne. Forslaget skal efter vedtagelse i offentlig høring i 8 uger. Administrationen vurderer, at der løbende vil være behov for tekniske justeringer i spildevandsplanen, som ikke har negative konsekvenser for borgere og virksomheder, og ikke har et politisk indhold. Det foreslås derfor at disse mindre justeringer fremadrettet sker administrativt. 

 

Der er gennemført en miljøscreeningen efter miljøvurderingsloven af de nytilføjede områder i spildevandsplanen.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

17 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til tillæg til Spildevandsplan 2017-2027 godkendes.
   
 2. Forslag til tillæg til Spildevandsplan 2017-2027 kan godkendes administrativt, hvis der ikke har været nævneværdige indsigelser i høringsperioden.
   

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 13-08-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

For at sikre at Ballerup Kommunes Spildvandsplan hele tiden er opdateret og bl.a. omfatter de byudviklingsområder kommunen til enhver tid udpeger, indstiller administrationen, at administrationen får delegation til at foretage ændringer, der udelukkende har teknisk karakter. Ændringer af Spildevandsplanen, der ændrer serviceniveau, om områder skal udtages af kloakområder, om områder skal kloakeres eller andre ændringer af politisk karakter, vil fortsat blive forelagt politisk.

 

Baggrund

Selvom Spildevandsplanen har gennemgået en gennemgribende revision, er der stadig behov for løbende tekniske justeringer og ændringer, som følge af ændring af henholdsvis: by- og boligområder, lovgivning og administrationspraksis, således at spildevandsplanen udgør et korrekt administrationsgrundlag for såvel administrationen og forsyningen.

 

Så længe administrationen ikke har delegation til at foretage disse tilretninger, skal de forelægges udvalget hver gang.

 

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2019 er der en sag på dagsordenen om tillæg til spildevandsplanen, som omhandler ændring af kloakområder. Denne sag er et eksempel på tekniske justeringer, som en delegation fremover vil friholde politiske udvalg fra at skulle tage stilling til. Men det er samtidig ændringer af spildevandsplanen som er nødvendige, da forsyningen ellers ikke har forsyningspligt til enkelte udviklingsområder, som ikke er omfattet af den eksisterende spildevandsplan.

 

Følgende ændringer i Spildevandsplanen vil fortsat altid blive fremlagt politisk:

 • Ændring af serviceniveau
 • Beslutninger om tilslutningsret- og pligt
 • Kloakering af områder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Administrationen får delegation til at foretage tekniske rettelser af Spildevandsplanen fremover. 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 13-08-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2017, Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Som led i igangsættelsen af omdannelsen af området omkring Telegrafvej - også kaldet Baltorp Bykvarter, skal Kommunalbestyrelsen indkalde idéer og forslag til den kommende kommune- og lokalplanlægning. Det indstilles, at der indkaldes til denne forudgående høring i en periode på 4 uger, og at de indkomne høringssvar behandles i forbindelse med udarbejdelsen af tillæg til Kommuneplan 2013 og lokalplanforslag.

 

Baggrund

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 blev området omkring Telegrafvej udpeget som byomdannelsesområde. Det betyder, at området kan omdannes til at rumme andre formål, end det gør i dag. Visionen er, at området skal udvikles til et blandet bolig- og erhvervsområde, hvor eksisterende virksomheder og uddannelsesinstitutioner fortsat kan trives sammen med nye boliger af forskellig type.

 

Med vedtagelsen af lokalplan nr. 134 for et område omkring Atlas-grunden i april 2014 blev der taget hul på omdannelsesprocessen. Siden da er der opført flere parcelhuse og rækkehusbebyggelser. Samtidig blev der på områdets sydlige erhvervsejendomme åbnet for indpasning af flere byformål foruden boliger - herunder foreningslokaler, kulturaktiviteter, undervisning, børneinstitutioner og lignende offentlige formål.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har i en årrække været i dialog med områdets grundejere, og flere ønsker nu at sætte gang i omdannelsesprocessen, hvorfor tiden er kommet til at igangsætte det forudgående planarbejde. Der er tidligere udarbejdet helhedsplan for Baltorp Bykvarter. Helhedsplanen indeholder en række dogmer for områdets udvikling og fremtidige karakter, og disse indgår i dialogen med grundejerne omkring konkrete projekter.

 

Det er administrationens vurdering, at en udnyttelse af området til boligbyggeri vil medføre en større ændring af det fysiske miljø, og at dette ikke ligger inden for rammerne af de gældende planer i områdets nordlige og vestlige del. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 og en til flere lokalplaner. Forud for dette er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at indkalde idéer og forslag fra berørte parter og naboer i og til omdannelsesområdet. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et debatoplæg, der er vedhæftet som bilag. Det vurderes, at en forudgående høring med borgermøde vil skabe en bedre borgerinddragelse i et snarligt projekt, som ellers ville blive gemt væk i processen omkring Kommuneplan 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der forud for udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og af en detaljeret lokalplan indkaldes idéer og forslag til planlægningen i minimum 4 uger.
   
 2. Der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 13-08-2019
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Helhedsplanen for Telegrafvej i Ballerup indgår i debatoplægget.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonimiudvalgets bemærkning.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 26. februar 2018 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan nr. 175 for campusområdet omkring DTU i Ballerup giver mulighed for at understøtte udviklingen af DTU og området omkring, herunder til boligformål for studerende, seniorer, familier, forskere m.fl. Samtidig sikres naturværdierne nærmest Sømosen og størstedelen af områdets karakteristiske beplantningsbælter.

 

Det nye plangrundlag forelægges til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger. Der er tale om en A-sagsbehandling, hvilket betyder, at planforslagene skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen af visse rammeområder og af rammebestemmelserne, så boligformål muliggøres i enkelte områder. Indholdet er identisk med de rammer, der er indarbejdet i Forslag til Kommuneplan 2019, som er undervejs i det politiske system.

 

Baggrund

Formålet med de ændrede kommuneplanrammer og en ny lokalplan for området er at muliggøre, at DTU og området omkring kan udvikles til et Campusmiljø, hvor man kan bo og uddanne sig, hvor der er gode rammer for fællesskab, og hvor naturværdierne nærmest Sømosen samt størstedelen af områdets karakteristiske beplantningsbælter sikres.


At introducere boliger generelt i Lautrup-området er i tråd med kommunens og virksomhedernes ønsker, herunder den kommende udviklingsplan.

 

Der har været arbejdet med områdets udvikling siden 2017. Et debatoplæg med henblik på ændring af kommuneplanens rammer for området var i høring fra ultimo august til medio oktober 2017. Høringsperioden blev forlænget grundet den store interesse, og der indkom knap 100 høringssvar. Hovedparten ønskede at prioritere rekreation og natur frem for byggeri. Det blev dog besluttet at fortsætte planarbejdet med det formål at muliggøre en konvertering fra erhverv til boliger på en del af arealet.

 

Siden da er der blevet udarbejdet en ny plejeplan for de naturfredede arealer ved Sømosen. Der er også foretaget en udvidet kortlægning, som opfølgning på den i efteråret 2017 foretagne artsregistrering af dyr og planter, med henblik på at kunne fastsætte behovet for og arten af eventuelle "afværgeforanstaltninger". Endelig er der blevet udarbejdet nærværende plangrundlag.

 

Plejeplan 2018-2027 blev vedtaget af Ballerup Kommune den 27. november 2018 og af Herlev Kommune den 17. december 2018.

 

Sagsfremstilling

Plangrundlaget muliggør, at DTU kan udvikle sig, og at der på de i dag ubebyggede arealer nord for DTU kan opføres to boligbebyggelser. Målgruppen for boligerne spænder fra studerende, ph.d.er, lærere, ansatte på DTU i Lyngby og Ballerup (delområde B) til familier, seniorer m.fl. (delområde C).
 

I den vestligste bebyggelse (delområde B) kan der etableres op mod 433 boligenheder, fordelt på 2-3 etages bygninger. Og i den østligste bebyggelse (delområde C) kan der opføres 83 familieboliger mv. fordelt på rækkehuse i 1-2 etager samt mindre etageejendomme på 3-4 etager.
 

Bebyggelserne integreres i landskabet, og der er arbejdet både med tilpasningen til terrænnet og med bevaring af den naturprægede landskabskarakter.

 

Med henblik på at beskytte landskabet nærmest Sømosen udlægger kommuneplantillægget og lokalplanen et landskabsområde, som friholdes for bebyggelse (delområde D). Ny boligbebyggelse vil således blive holdt uden for søbeskyttelseslinjen omkring mosen.

 

Uden for bebyggelserne skal områdets beplantningsbælter samt poppelhegnet langs Datastien bevares. Der stilles krav om ny beplantning, der matcher den kendte karakter i området. En vis terrænregulering må forventes. Men forud for tilladelse til terrænregulering og byggeri skal der fastsættes vilkår for beskyttelse af bevaringsværdig beplantning i forhold til nærtliggende bygge- og anlægsarbejder, og for afværgeforanstaltninger i forhold til evt. bilag IV-arter.

 

Alt byggeri skal opføres som bæredygtigt byggeri som minimum til DGBN Guld-niveau, hvilket er en bæredygtigheds-certificering (miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed). DTU tillades at opføre såkaldte testområder, der er præsentable udstillings- og forsøgsområder, der viser hvilken forskning og udvikling, der foregår på DTU (forskning i fremtidens bæredygtige materialer). Af samme årsag gives DTU meget frie arkitektoniske rammer med hensyn til bebyggelsens udseende, hvor imod boligbebyggelserne reguleres mere traditionelt.

 

I forhold til de nuværende kommuneplanrammer for DTU kan der etableres lidt højere byggeri (+ 1 etage). Bebyggelsesprocenten på 60 fastholdes, hvorved DTU har en udvidelsesmulighed på 10.800 m2. Boligbebyggelserne gives en byggeret svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 44 (delområde B) og ca. 41 (delområde C). Byggehøjderne modsvarer etageantallet.

 

Vejadgang til DTU skal foregå fra Lautrupvang og Sømoseparken. Vejadgang til boligbebyggelserne skal foregå fra en ny adgangsvej, der tilsluttes Lautrupvang via en ny fordelingsvej på matrikel nr. 22 e (delområde E). Der foreslås følgende nye vejnavne: Engvang, Betzy Meyers Høj og Sømose Hegn (Betzy Meyer var Danmarks første kvindelige ingeniør). P-normen for områdets boliger er lav, særligt i det ene boligområde, men er vurderet acceptabel for området.

 

NOVAFOS har ønsket tilslutning til ledningsnettet. Sømosen indgår i Harrestrup Å-samarbejdet og er udpeget til at skulle tilbageholde skybrudsvand. Der er således planer om at skabe et stort volumen i mosen på sigt, men p.t. er det ikke hensigtsmæssigt at bruge midler på yderligere forsinkelse så tæt på mosen. NOVAFOS ønsker på sigt at anlægge et forbassin til mosen. Lokalplanen muliggør derfor etablering af bassiner til håndtering af regnvand.

 

Center for By, Erhverv og Miljø har foretaget en miljøscreening af planforslagene med henblik på at vurdere, om de bør udløse en egentlig miljøundersøgelse. Det er administrationens vurdering, at planforslagene ikke vil medføre ændringer, som får væsentlig indflydelse på miljøet. Der lægges derfor op til, at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planforslagene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Lokalplanen danner bl.a. baggrund for salg af en kommunal parcel til boligformål.

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 godkendes som forelagt.
   
 2. Forslag til lokalplan nr. 175 for campusområde ved DTU i Ballerup godkendes som forelagt.
   
 3. Områdets nye veje tildeles navnene: Engvang, Betzy Meyers Høj og Sømose Hegn.
   
 4. Der ikke foretages en egentlig miljøundersøgelse af planforslagene, jævnfør den fælles miljøscreening.
   
 5. Det samlede forslag til nyt plangrundlag sendes i høring i otte uger, og der planlægges afholdt et borgermøde midt i høringsperioden.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 13-08-2019
Indstillingens punkt 1-2 og 4-5 indstilles til godkendelse.  Indstillingens punkt 3 ikke godkendt. Ny sag vedrørende navne til veje forelægges.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonimiudvalgets bemærkning.


Indhold

Sammendrag

Novafos har i brev af 14. juni 2019 og 24. juni 2019, jf. bilag, på vegne af Novafos Vand Ballerup A/S, Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Måløv Rens A/S ansøgt Ballerup Kommune om kommunal lånegaranti på 46,908 mio. kr. med henblik på optagelse af lån i Kommunekredit. Lånene skal anvendes til forventede investeringer i 2019 fordelt med 27,5 mio. kr. til vand, 14,2 mio. kr. til spildevand og 5,208 mio. kr. til rens.

 

For Ballerup Kommune betyder det en garantistillelse på 46,908 mio. kr., svarende til kommunens ejerandel på 100 pct. i Vand Ballerup A/S og Spildevand A/S og 31 pct. i Måløv Rens A/S. Der skal træffes beslutning om garantistillelse og en garantiprovision, der betales af Novafos for Vand Ballerup A/S, Spildevand Ballerup A/S og Måløv Rens A/S. Garantiprovisionen er på markedsmæssige vilkår vurderet til 0,5 pct.

 

Baggrund

Det fremgår af Vandsektorloven, at en kommune kan meddele garanti for lån optaget af vand- eller spildevandsforsyning til finansiering af investeringer i det omfang, lånet kan indregnes i vandprisen.

 

Formålet med garantistillelsen er at sikre lånefinansiering og gode lånevilkår. I forbindelse med garantistillelser til forsyningsvirksomheder er der en automatisk låneadgang, således at garantistillelsen er neutral for Ballerup Kommunes adgang til låneoptagelse, ligesom der heller ikke skal foretages deponering.


Garantistillelsen indebærer en vis økonomisk risiko for Ballerup Kommune, hvis lånet misligholdes. Af denne årsag har Statsforvaltningen i en række afgørelser præciseret, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for stillede lånegarantier.

 

Ballerup Kommune har tidligere stillet garanti for lån til Novasfos til:

 1. Vand Ballerup A/S (restgæld 37,8 mio. kr. pr. 31. december 2018).
 2. Spildevand Ballerup A/S (0 kr.).
 3. Måløv Rens A/S (restgæld 6,0 mio. kr. pr. 31. december 2018).

Sagsfremstilling

Novafos har på vegne af Vand Ballerup A/S, Spildevand Ballerup A/S og Måløv Rens A/S søgt Ballerup Kommune om en garanti vedrørende optagelse af lån hos KommuneKredit til finansiering af nødvendige anlægsudgifter i investeringsplanen for 2019, hvor lånebehovet udgør i alt 46,908 mio. kr. Lånebehovet er fordelt med 27,5 mio. kr. til vand, 14,2 mio. kr. til spildevand og 5,208 mio. kr. til rens. Investeringsaftalerne fremgår af bilagene. De  ønskede lånegarantier er mindre end det samlede investeringsniveau, hvilket skyldes delvis takstfinansiering af investeringerne.


For Ballerup Kommune betyder det, at der stilles en garanti på 46,908 mio. kr., og at Ballerup Kommune opkræver garantiprovision fra Vand Ballerup A/S, Spildevand Ballerup A/S og Måløv Rens A/S. Årsrapporterne for Vand Ballerup A/S, Spildevand Ballerup A/S og Måløv Rens A/S fremgår af bilagene.


Størrelsen på garantiprovisionen kan delvist sammenlignes med et realkreditlån, hvor der betales en bidragssats. Administrationen har på baggrund af en konkret risikovurdering vurderet, at både Vand Ballerup A/S, Spildevand Ballerup A/S og Måløv Rens A/S er solide selskaber med lav risiko og indstiller, at der opkræves en garantiprovision på 0,5 pct. pr. år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Garantiprovisionen opkræves én gang årligt og falder i takt med indfrielsen af gælden. Det første år får Ballerup Kommune en indtægt på 234.540 kr.

Beløbet indsættes på bevillingsramme 70.76 Renter.


Beregning af garantiprovision for 2019 ved garantistillelse af Ballerup Kommune:

 

 (i kr.) 

Vand

Ballerup

 

Afløb

Ballerup

 

Måløv

Rens

 I alt 
        
Samlet lånebehov27.500.000 14.200.000 5.208.000 46.908.000
        

Provision, jf.

risikovurdering

0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
        
Garantiprovision137.500 71.000 26.040 234.540

 

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Der gives tilsagn til den ansøgte garantistillelse på 46,908 mio. kr. til Novafos til Vand Ballerup A/S, Spildevand Ballerup A/S og Måløv Rens A/S.
   
 2. Der opkræves garantiprovision fra Novafos for Vand Ballerup A/S, Spildevand Ballerup A/S og Måløv Rens A/S på 0,5 pct. af restgælden pr. år af den stillede garanti.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 13-08-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsesmøde den 25. marts 2019 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Det indstilles, at de resterende midler i 2019 i puljen til renovering af belægninger i skolegårde frigives med henblik på at minimere den fremtidige drift af parkeringspladsen ved Baltorpskolen, Afdeling Grantoften samt optimere trafiksikkerheden og forbedre fremkommeligheden ved at udbedre belægninger, hvor de haster mest.

 

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet i marts 2019 blev der fra puljen Renoveringen af belægninger i skolegårde bevilget 600.000 kr. i 2019 til projekt nr. A485006 Tandklinik struktur til en ny parkeringsplads på Baltorpskolen, Afdeling Grantoften i forbindelse med omstruktureringen af kommunens tandklinikker.

 

Der er en rest i puljen på 150.000 kr. Det indstilles, at restbeløbet frigives til en mindre ændring af projektet vedrørende parkeringspladsen samt til at udbedre belægninger, hvor de er værst.

 

Sagsfremstilling

I forberedelserne til anlægget af parkeringspladsen på Baltorpskolen, Afdeling Grantoften, har det ved jordbundsundersøgelser bl.a. vist sig, at der er dårlig nedsivning på det tidligere anviste område (fodboldbanen), og at det vil være en bedre løsning at placere parkeringspladsen på det højtliggende område ved Platanbuen, samt etablere parkeringspladsen med asfaltering. Herved øges trafiksikkerheden, ligesom de fremadrettede vedligeholdelsesudgifter af parkeringspladsen reduceres væsentligt.

 

Ændringen indebærer en mindre merudgift til projektet, til gengæld vil der som nævnt opnås besparelser på afvandingsudgifter, snerydning, ukrudtsbekæmpelse, mv. Der er enighed mellem skolen, tandklinik og klub om, at denne nye løsning og placering er den bedste løsning.

 

Herudover er der flere af skolernes belægninger, der trænger til opretning, som vil blive udbedret for de øvrige midler.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Udbedring af ødelagte belægninger samt asfaltbelægning af parkeringspladsen ved Baltorpskolen, Afdeling Grantoften vil øge tilgængeligheden af arealerne væsentligt særligt i efterårs- og vintermånederne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

150.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

6.600.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projekt nr. 301205 Renovering af belægninger i skolegårde

150.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

6.750.000 kr.

 

Fordeling af det frigivende rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

150.000

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der frigives 0,150 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A301205 Renovering af belægninger i skolegårde til projekt nr. A485006 Tandklinik struktur.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 14-08-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 26. februar 2018 Punkt 30

Indhold

Sammendrag

Udvidelsen af genbrugsstationen er gennemført som planlagt. Projektets samlede bevilling var på 18 mio. kr., og forbruget var på 18 mio. kr.

 

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmøde den 1. november 2016 blev der givet en anlægsbevilling på 14 mio. kr. til at gennemføre en udvidelse af genbrugsstationen. Den 26. februar 2018 gav kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling på 4 mio. kr. grundet generelle prisstigninger på anlægsmarkedet fra projektoplægget i 2016 til udførelsen i 2018. Eksempelvis steg prisen på betonrampen med 33 pct. i perioden.

 

Sagsfremstilling

Følgende er udført inden for bevillingen:

 • Udvidelse af eksisterende areal fra 7.671 m2 til 8.410 m2
 • Nyt manskabshus
 • Nyt kemikaliehus
 • Nye lagerfaciliter
 • Hævet rampe for nemmere tilkørsel
 • Udvidet haveaffaldsafsnit
 • Døgnåbent.

Projektet er forløbet som planlagt. Der er sideløbende foregået miljøforbedringer i form af ny belægning, støjskærme mm, som er blevet finansieret af det brugerfinansierede renovationsområdes driftsmidler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projektet er finansieret af brugerfinansierede midler fra renovationsgebyret og påvirker ikke bruttoanlægsrammen.

 

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb

18.000.000 kr.

Projektets samlede bevilling

18.000.000 kr.

Projektets samlede regnskab

17.999.845 kr.

Mindreudgift

155 kr.

Mindreudgift i procent

0,00 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Regnskab for anlægsbevillingen til udvidelse af genbrugsstationen, projekt A165002 - Udvidelse af genbrugsstation, godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 13-08-2019
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 17. juni 2019 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Der ses i øjeblikket en merindskrivning af børn i dagtilbud i distrikterne Skovlunde, Skovvejen og Hedegården. Merindskrivningen overstiger det forventede i prognoserne samt i forhold til tidligere. Det presser den fysiske kapacitet i børnehusene i de respektive distrikter.

 

På baggrund heraf gennemgår vedlagte analysenotat dels den forventede udvikling i børnetallet i distrikterne, dels mulige løsninger på forøgelsen af kapacitetsbehovet jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning om analysens indhold den 9. april 2019, punkt 12.

 

Det indstilles, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de forskellige muligheder, herunder evt. i forhold til en kommende budgetaftale.

 

Det skal dog bemærkes, at det særligt i distrikt Hedegården er påtrængende med en evt. midlertidig udvidelse af kapaciteten, idet der pt. er et pres på den fysiske kapacitet som følge af merindskrivningen. Merindskrivningen ser ud til at fortsætte, også i sensommeren og i løbet af efteråret. For at løse en akut udfordring foreslås det, at dagplejens legestue flyttes til den tidligere tandklinik ved Hedegårdsskolen, og at pavillonen i Birkegården anvendes til merindskrivningen.

 

Der er siden sagens behandling i Økonomiudvalget den 20. august 2019 tilføjet nye indstillingspunkter (4 - 6).

 

Baggrund

Der har i det sidste halve til hele års tid været en relativ stor stigning i antallet af børn, som søger mod børnehusene i henholdsvis distrikterne Skovlunde, Skovvejen og Hedegården, jf. den kapacitetsanalyse, som blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget den 5. februar 2019. I løbet af de seneste måneder er der særligt i distrikterne Skovvejen og Hedegården set en accelererende merindskrivning.

 

På baggrund af kapacitetsanalysen samt de seneste drøftelser i Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2019 iværksatte Børne- og Skoleudvalget en række yderligere analyser af forskellige muligheder for at udvide kapaciteten i børnehusene i distrikterne Skovlunde og Skovvejen.

 

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 9. april 2019, punkt 13, at udvide kapaciteten ved at åbne to satellitter til to eksisterende børnehuse på henholdsvis Torvevej i distrikt Skovlunde og på Agernhaven (Isbjerget) i distrikt Skovvejen. Satellitterne forventes at åbne henholdsvis den 1. oktober og den 1. september 2019.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 9. april 2019 at iværksætte en række yderligere analyser omkring mulighederne for at øge den fysiske kapacitet i børnehusene i distrikt Skovlunde og Skovvejen. Siden beslutningen ses endvidere en relativ stor merindskrivning i distrikt Hedegården, hvorfor distriktet er omfattet i vedlagte analysenotat, som beskriver den forventede udvikling i børnetallene i distrikterne.

 

Vedlagte analysenotat gennemgår mulighederne for at øge den fysiske kapacitet eller få kapaciteten til at strække længere med den nuværende fysiske kapacitet.

 

Der er udarbejdet bagvedliggende skitser for at vurdere de bygningsmæssige forslag i henholdsvis distrikt Skovlunde og Skovvejen. Såfremt det overvejes at gå videre med mere langsigtede forslag i forhold til distrikt Hedegården kan der hurtigt udarbejdes tilsvarende skitser herfor, idet dog evt. ændringer i forhold til Globen vil involvere boligselskabet, da bygningen i dag lejes af Ballerup Kommune.

 

Det indstilles, at forslagene drøftes med henblik på eventuelle videre drøftelser i forbindelse med budgetprocessen for budget 2020. Dog er der en relativ akut problemstilling omkring kapaciteten i distrikt Hedegården. Det foreslås derfor, at dagplejens legestue i Birkegården flyttes til den tidligere tandklinik ved Hedegårdsskolen, hvorefter pavillonen ved Birkegården anvendes til merindskrivning i distriktet. Dette anslås at medføre udgifter til flytning og evt. en mindre legeplads, såfremt Globens legeplads ikke kan anvendes. Forslaget giver mulighed for, at der kan indledes et samarbejde mellem Globen og dagplejen, herunder også om anvendelse af andre lokaler mv.

 

Det indstilles endvidere, at analysenotatet sendes til udtalelse i de respektive forældrebestyrelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Alt efter hvilke løsninger, der arbejdes videre med, vil der være såvel anlægs- som driftsmæssige omkostninger.

 

I forhold til en flytning af dagplejens legestue i Birkegården til fx den tidligere tandklinik ved Hedegårdsskolen, kan der evt. være udgifter til en mindre legeplads mv. Dette anslås til mellem 0,2 og 0,4 mio. kr., som kan finansieres af en udviklingspulje på ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at:

 1. Det samlede analysekompleks tillige med de nævnte bygningsmæssige forslag sendes til udtalelse i forældrebestyrelserne i henholdsvis distrikterne Skovlunde, Skovvejen og Hedegården samt dagplejen, med frist den 23. september 2019, inden der træffes beslutning om mere langsigtede tiltag.
   
 2. Mulighederne for langsigtede løsninger indgår i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.
   
 3. UDGÅR Dagplejens legestue i Birkegården rykkes til den tidligere tandklinik ved Hedegårdsskolen og pavillonen i Birkegården anvendes til merindskrivning, således at den akutte merindskrivning i distrikt Hedegården håndteres. Flytningen finansieres af en udviklingspulje på ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.
   
 4.  NY Dagplejens legestue i Birkegården ikke flyttes.
   
 5.  NY Der etableres en ny gruppe i Birkegården, i den del af pavillonen, som ikke anvendes af dagplejen.
   
 6.  NY Det undersøges, om Sesam eller Mødestedet i Klub Syd kan placeres i andre lokaler i Ballerup Kommune.

 

 

Beslutningshistorik
 
Børne- og Skoleudvalget 26-08-2019 Punkt 2
Beslutning
 

Indstillingspunkterne 1, 2, 4, 5 og 6 godkendes.

 

Indstillingens punkt 3 udgår.

 

Børne- og Skoleudvalget tilkendegiver, at udvalget ikke ser den i analysekomplekset beskrevne løsning om at inddrage fællesrum permanent som en ønskværdig løsning. 

 

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod indstillingens punkt 6, da Ø er tilfredse med Sesams beliggenhed og funktion, og ikke ønsker at flytte tilbuddet.

 

Beslutningshistorik
 
Økonomiudvalget 26-08-2019 Punkt 3
Beslutning
 

Indstillingen anbefales med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger.

 

Ali Abbasi (Ø) Stemte imod indstillingens punkt 6.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 14-08-2019
Indstillingens punkt 1 og 2 godkendes.Indstillingens punkt 3 godkendes ikke. Der indkaldes til et møde i dagplejens bestyrelse hurtigst muligt, hvor de foreslåede løsninger for flytning af dagplejens legestue forelægges. Der tilføjes løsningsforslag omhandlende Midgård, og flytning til dagplejehuset beskrives nærmere. Herefter indkaldes Børne- og Skoleudvalget til et ekstraordinært møde med henblik på at træffe beslutning. Det skal ske indenfor 14 dage. Børne- og Skoleudvalget ønsker ydermere at tilkendegive, at udvalget ikke ser den i analysekomplekset beskrevet løsning om at inddrage fællesrum permanent, som en ønskværdig løsning.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 20-08-2019
Udsættes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonimiudvalgets bemærkninger.

 

Ø stemte imod indstillingens Punkt 6.

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download