Kommunalbestyrelsen

28.05.2018 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Tommy Kronbøl (O) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Irene Jørgensen (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Johan Müller (A) - Deltog
 • Allan Kristensen (C) - Deltog
 • Birte Kramhøft (F) - Deltog
 • Anja Holtze (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Martin Høyer Rasmussen (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Dennis Sørensen (A) - Deltog
 • Jack Nør (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Birgitte Dahl (O) - Afbud
 • Per Mortensen (A) - Afbud
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Afbud
 • Özcan Kizilkaya (A) - Afbud

Åben dagsorden


 1.  Brev fra 34 kommuner i hovedstadsområdet om manglende justering af udligningssystemet.

  Bilag
  1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Årsregnskabet blev foreløbigt godkendt og afgivet til kommunens revision på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2018.

 

Revisionen har efterfølgende afgivet en beretning med tilhørende bilag 2-3 til årsregnskabet. Beretningen indeholder ingen revisionsbemærkninger eller forbehold.

 

Baggrund

Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommunale revision. Revisionen skal efterprøve, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

 

Herefter afgiver revisionen en beretning om revision af årsregnskabet.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes årsregnskab for 2017 forelægges hermed til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens afsluttende behandling.

 

Ballerup Kommunes revision (PwC) har afsluttet sin gennemgang af årsregnskabet. Det er revisionens konklusion, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

 

Revisionen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, hvilket er meget tilfredsstillende. De konkrete anbefalinger fra revisionen vil blive vurderet i forhold til hvilke modsvarende handlinger/indsatser, de kræver og bliver håndteret af de enkelte fagområder. Center for Økonomi og Styring vil følge op på og rapportere status på de konkrete udførte handlinger til PwC i forbindelse med deres revision af regnskabet for 2018.

 

Ballerup Kommunes regnskab for 2017 og de afgivne revisionsberetninger er vedlagt som bilag.

 

På Økonomiudvalgets møde deltager Jesper Møller Langvad og Jesper Randall Petersen fra Ballerup Kommunes revision PwC under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Ballerup Kommunes regnskab for 2017 godkendes endeligt.
   
 2. Beretningerne fra Ballerup Kommunes revision (PwC) tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Ballerup Boligselskab har den 20. april 2018 fremsendt, ansøgning om godkendelse af skema B for opførelse af 22 nye almene familieboliger i seniorbofællesskab "Ekkodalen".

 

Ballerup Kommune skal godkende skema B, inden byggeriet kan sættes i gang.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 19. marts 2018 tilsagn til, at boligorganisationen kunne arbejde videre med projektet med udgangspunkt i skema A.

 

Kommunalbestyrelsen skal jf. kapitel 9 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger, godkende skema B, inden byggeriet kan sættes i gang. Skema B er en detailberegning af økonomien, når der er afholdt licitation.

 

Der er ikke afholdt licitation i dette projekt, da boligselskabet Domea har en rammeaftale, hvor der er indgået aftaler med fire totalentreprenører. De fire entreprenører bliver valgt på skift til boligselskabet Domeas projekter. Det bliver O. Adsbøll Entreprise, der kommer til at opføre boligerne i seniorbofællesskabet.

 

De nye boliger kommer til at ligge på Ekkodalen, der bliver en ny sidevej til Bispevangen i Ballerup.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Boligselskab har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B, for opførelse af 22 nye almene familieboliger på Ekkodalen i Ballerup.

 

De 22 nye boliger fordeler sig således:

 

Boligtyper Størrelse
5 stk. to-rums boliger 67,25 m2
11 stk. tre-rums boliger 89,25 m2
6 stk. tre-rums boliger 107 m2
I alt 22 boliger 

1.960 m2

 

Der opføres et fælleshus med værksted på 175 m2. Det samlede boligareal inkl. fællesarealer bliver 1.960 m2 og der indgår en del af fællesarealet med mellem 6-10 m2 i de enkelte boligers areal.

 

Seniorbofællesskabet Ekkodalen opføres i et plan fællesskabsbebyggelse. Bebyggelsen, der rummer 22 familieboliger, er placeret omkring et centralt fordelingsstrøg, hvorfra alle boliger har indgang. Dette sikrer en fælles adgang, og medvirker til at understøtte det spontane møde mellem beboerne.

 

Ved den nye fællesvej, der deles med naboen, placeres bil- og cykelparkering samt affaldssorteringsanlæg.

 

Midt i det centrale strøg udvides fællesarealet og danner her en pladsdannelse, hvor fælleshuset bliver placeret. Det skaber gode rummelige udearealer samt plads og kontakt til og fra fælleshuset og boligerne.

 

Boligerne opføres med murede gavle og lette mørktmalede træpartier samt tag med ensidig taghældning med tagpap. Taghældningen giver en loftshøjde på op til ca. 2,80 m i stue og køkken/alrum.

 

Boligerne opføres efter BR15 med energiklasse 2015.

 

Anskaffelsessum og finansiering

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 47.608.000 kr., hvilket svarer til 24.290 kr. pr. m2.

 

Maksimumbeløb for familieboliger i 2018 23.280 kr.
Energitillæg 1.010 kr.
I alt 24.290 kr.
   
Anskaffelsessum: Udgift:
Grundkøbesum 6.125.000 kr.
Øvrige grundudgifter 3.281.000 kr.
Entrepriseudgifter 31.323.000 kr.
Omkostninger 6.084.000 kr.
Gebyrer 795.000 kr.
Samlet anskaffelsessum 47.608.000 kr.

 

Finansiering: Beløb:
Realkreditlån 88 pct. 41.895.040 kr.
Kommunal grundkapital 10 pct. 4.760.800 kr.
Beboerindskud 2 pct. 952.160 kr.
I alt 47.608.000 kr.

 

Husleje eksempel

Huslejen forventes at blive ca. 1.074 kr. pr. m2 pr. år, hvilket giver følgende eksempler på den månedlige husleje.

 

Huslejerne er gennemsnitstal, da huslejen for små boliger er højere pr. m2 end huslejen i større boliger. Det skyldes, at der er flere m2 at fordele udgifter til køkken og bad på.

 

2-rums bolig på 67,25 m2 til en husleje på 6.019 kr. pr. måned

3-rums bolig på 89, 25 m2 til en husleje på 7.988 kr. pr. måned

3- rums bolig på 107 m2 til en husleje på 9.577 kr. pr. måned

 

Hertil kommer udgifter til forbrug af vand og varme. Beboerindskuddet vil beløbe sig til mellem ca. 32.670 kr. og 51.981 kr. afhængig af boligens størrelse.

 

Antal m2 omfatter både bolig og en andel af fælleshuset.

 

Anvisning

Center for By, Erhverv og Miljø/Almene boliger, står for anvisningen i samarbejde med beboerne i lighed med de øvrige almene seniorbofællesskaber.

 

Hovedparten af beboere til de nye boliger er allerede fundet og har været en del af projektet gennem længere tid. Ved fremtidige udlejninger, vil ledige boliger først blive tilbudt øvrige beboere i fællesskabet. Dernæst anviser Ballerup Kommune til boligerne i samarbejde med boligtilbudsudvalget fra Seniorbofællesskabet.

 

Tidsplan

Skema B godkendelse Maj 2018
Byggestart Eftersommer 2018
Indflytning Primo 2020

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får en udgift til grundkapitallån på 4.760.840 kr. Udgiften afholdes af ramme 80.86.

 

Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed udover 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ansøgning (skema B) fra Ballerup Boligselskab om opførelse af 22 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 47.608.000 kr. godkendes.
   
 2. Boligernes finansiering med realkreditlån på 41.895.040 kr., beboerindskud på 952.160 kr. og et kommunalt grundkapitallån på 4.760.800 kr. godkendes.
   
 3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
   
 4. Den foreløbige husleje p å 1.074 kr. pr. m2 pr. år godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 3. maj 2018 Punkt 11

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal godkende allonge til ”Vedtægt for IT-Forsyningen I/S”, hvorefter Allerød Kommune indtræder i IT-Forsyningen med virkning fra den 1. september 2018.

 

Baggrund

Furesø, Ballerup og Egedal Kommuner godkendte i januar 2018 på deres respektive kommunalbestyrelsesmøder, at Allerød Kommune optages i IT-Forsyningen I/S, som ejes af de tre kommuner. Allerød Kommune optages i IT-Forsyningen på samme vilkår, som de tre nuværende ejer-kommuner og uden økonomiske konsekvenser for de tre nuværende ejer-kommuner.

 

Sagsfremstilling

Indtræden af nye interessenter i det kommunale fællesskab kræver en ændring af vedtægterne for IT-Forsyningen. Vedtægtsændringen skal godkendes af interessenterne i de respektive kommunalbestyrelser samt godkendes af Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn. Dette følger af vedtægterne for IT-Forsyningen samt af styrelseslovens § 60.

 

Administrationen har udarbejdet vedlagte allonge til ”Vedtægt for IT-Forsyningen I/S”, hvoraf det fremgår, at Allerød Kommune optages i IT-Forsyningen I/S med virkning fra den 1. september 2018.

 

Følgende fremgår af allongen:

 • De fire interessenter hæfter efter samme fordelingsnøgle indbyrdes forholdsmæssigt efter antallet af årsværk i de fire kommuner
 • Bestyrelsen består af fire bestyrelsesmedlemmer
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede
 • Interessentskabet tegnes ved fravær af direktør og bestyrelsesformand af tre bestyrelsesmedlemmer i forening
 • Allerød Kommune indskyder en kapital på 1.983.000 kr., hvilket svarer til den forholdsmæssige andel af IT-Forsyningens basiskapacitet, personale, lokaler mv. efter samme principper, som da IT-Forsyningen blev stiftet.
 • Allerød Kommune udarbejder stadeopgørelse over aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, som overdrages til IT-Forsyningen
 • IT-forsyningen overtager på ikrafttrædelsestidspunktet de aktiver, passiv, rettigheder og forpligtelser, som tidligere har tilhørt/påhvilet Allerød Kommune.

Ankestyrelsen – det kommunale tilsyn, har den 23. marts 2018 forhåndsgodkendt allonge til ”Vedtægt IT-Forsyningen I/S”. Når samtlige kommunalbestyrelser har godkendt allongen vil Ankestyrelsen godkende allongen endeligt, hvorefter den træder i kraft den 1. september 2018.

 

Lovhjemmel

Styrelseslovens § 60

Vedtægter for IT-Forsyningen I/S

 

Digitaliserings- og Teknologiudvalget i Ballerup Kommune har på sit møde den 3. maj 2018 anbefalet at allonge til "Vedtægt for IT-Forsyningen I/S" godkendes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Allerød Kommunes optagelse i IT-Forsyningen er udgiftsneutral for ejer-kommunerne. Allerød Kommune afholder projekt- og transitionsomkostninger og engangsudgifter i øvrigt ved Allerød Kommunes indtræden i IT-Forsyningen.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at 

 1. Allonge til ”Vedtægt for IT-Forsyningen I/S” godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 3. maj 2018 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018. Der arbejdes også på implementeringen i Ballerup Kommune og en række udfordringer er i den forbindelse identificeret. Persondataforordningen giver anledning til nye opgaver i kommunerne herunder ansættelse af en DPO (Data Protection Officer), udvidede muligheder for indsigt i egne data for borgerne. Ligeledes er reglerne for kommunalpolitikernes håndtering af persondata præciseret.

 

Baggrund

Persondataforordningen er besluttet i EU og skal sikre ensartede regler for behandling af persondata i alle EU-lande. Når den nye Persondataforordning træder i anvendelse den 25. maj 2018, skal Ballerup Kommune, ligesom alle andre offentlige såvel som private virksomheder, sikre at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med forordningens og den kommende databeskyttelseslovs regler.

 

På møde i Kommunalbestyrelsens it-udvalg i december 2017 blev der kort informeret om baggrunden for Persondataforordningen og processen for at sikre overholdelse af forordningens regler i Ballerup Kommune. Dette punkt følger op på arbejdet med at sikre compliance i forhold til forordningen.

 

Sagsfremstilling

Den 25. maj 2018 nærmer sig med hastige skridt, og på trods af de mange igangværende aktiviteter er det ikke muligt at være 100 pct. compliant med forordningen til denne dato, men det er vigtigt at understrege, at processen er rigtig godt i gang.

 

Der er igangsat en kommunikationsindsats på tværs i hele organisationen i Ballerup Kommune, og der er møder i de enkelte fagcentre, hvor netop de enkelte fagcentres udfordringer belyses. De fagcentre, der har gennemført kortlægningsprocessen og risikovurderingerne, er klar over hvor udfordringerne ligger.

 

Analyserne har vist en række udfordringer, som går igen på tværs af de forskellige fagcentre. Herunder:

 • Opbevaring af fysiske sager
 • Håndtering af print
 • Brug af fælles login
 • Brug af lokale drev
 • Arkiver i kælderen
 • Brug af sikker mail
 • Download og brug af apps på mobile enheder.

Disse udfordringer arbejdes der på at implementere løsninger til.

 

I forbindelse med implementering af Persondataforordningen får borgeren yderlige muligheder for at kunne bede om indsigt i, hvilke oplysninger kommunen har registreret om vedkommende. Før implementeringen af Persondataforordningen skulle man som borger specifikt kunne udpege hvilke sager/data, man ønskede aktindsigt i. Efter den 25. maj 2018 kan man som borger bede om indsigt, og det vil være kommunens opgave at finde alle data frem og ikke blot de data, borgeren efterspørger.  

 

Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at alle kommuner skal have ansat en certificeret DPO (Data Protection Officer = Databeskyttelsesrådgiver) pr. 25. maj 2018. Det er muligt at dele en DPO mellem flere kommuner. Digitaliseringssekretariatet har tidligere anbefalet, at der ansættes en DPO i samarbejde med andre kommuner, og det er besluttet at ansætte en DPO i samarbejde med de øvrige ejerkommuner af IT-Forsyningen (Egedal, Furesø og Allerød). DPO'en skal stå for den rådgivende og kontrollerende indsats i alle fire kommuner og ansættes i Egedal Kommune.

 

Regler for kommunalbestyrelsesmedlemmers behandling af personoplysninger er blevet specificeret i forbindelse med en ændring i styrelsesloven § 8 b om beskyttelse af byrådsmedlemmers behandling af oplysninger som led i hvervet. Bestemmelsen beskytter et medlem af kommunalbestyrelsens kommunikation som led i varetagelsen af sit hverv som medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen er således ikke er omfattet af Persondataforordningen, på samme måde som en ansat i kommunen. Der vil blive udarbejdet anbefalinger til kommunalbestyrelsesmedlemmerne for håndtering af kommunikation fx e-mails indeholdende personoplysninger. Dette skal sikre den bedste beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politikerens dialog med borgeren.

 

Der gives en detaljeret status for implementering af Persondataforordningen på mødet.

 

På Økonomiudvalgets møde udleveres ”Retningslinjer for god databeskyttelse for kommunalbestyrelsesmedlemmer”.

 

På Økonomiudvalgets møde deltager sekretariatschef Jens Kjellerup fra Digitaliseringssekretariat under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Orienteringen i sig selv har ikke økonomiske konsekvenser, men persondataforordningen vil fra 2019 og frem beløbe sig til 0,5 mio. kr. i varige årlige omkostninger.

Bilag

3 bilag - heraf 1 tilføjet efter møde i Økonomiudvalget den 22. maj 2018

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Digitaliseringssekretariat indstiller, at 

 1. Status for implementering af Persondataforordningen tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 3. maj 2018 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har ønsker udtalelse fra Digitaliserings- og Teknologiudvalget vedrørende kommissoriet for Digitaliserings- og Teknologiudvalget. Der er tilføjet ændringer til kommissoriet der præciserer udvalgets opgave i forhold til rådgivning om politikkernes it-arbejdsplads, samt ændring i forhold til at dagsordner og referater fra udvalgets møder ligeledes publiceres på kommunens hjemmeside.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. februar 2018, punkt 7, besluttet at nedsætte et digitaliseringsudvalg med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

 

Kommunalbestyrelsen ønskede på mødet, at det behandlede kommissorium sendes til udtalelse i Digitaliserings- og Teknologiudvalget efter behandling og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Udkast til kommissorium for Digitaliserings- og Teknologiudvalget fremgår af bilag og er identisk med det kommissorium, der blev fremlagt ved Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2018. Dog er udvalgets navn ændret til Digitaliserings- og Teknologiudvalget jf. beslutning på dette møde og der er tilføjet ændringer som fremkom ved behandling af kommissoriet i Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 3. maj 2018.

 

Kommissoriet svarer til indholdet af de hidtidige vedtægter for det tidligere it-udvalg med enkelte præciseringer/forenklinger, dog med den ændring, at der i forslag til kommissoriet lægges op til, at der vælges en formand og en næstformand for udvalget. Samtidig lægges der op til med de tilføjede ændringer at dagsordner og referater offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Digitaliserings- og Teknologiudvalget er alene rådgivende og sagsforberedende for de stående udvalg.

 

Møde i Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 3. maj 2018 gav anledning til nedenstående ændringer til "Udkast til kommissorium for Digitaliserings- og Teknologiudvalget", som ligeledes fremgår af det vedlagte udkast til kommissorium.

 

§ 2 Formål

Præciseret at "Udvalget rådgiver desuden vedrørende politikernes it-arbejdsplads".

 

§ 3 Udvalgets kompetencer og opgaver

Tilføjet at udvalget har opgave med at "Bidrage til den løbende vurdering af kommunalbestyrelsesmedlemmernes it-grundlag, herunder såvel it-arbejdspladser, it-understøttelse og it-support"

 

§ 8 Dagsorden
Tilføjet at dagsordner til ordinære og ekstraordinære møder ligeledes publiceres til kommunens hjemmeside og at lukkede punkter ikke offentliggøres.

 

§ 9 Mødereferater
Tilføjet at referatet ligeledes publiceres til kommunens hjemmeside og at lukkede punkter ikke offentliggøres.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat og Digitaliseringssekretariat indstiller, at

 1. Kommissorium for Digitaliserings- og Teknologiudvalget 2018-2021 med tilføjede ændringer godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Seniorrådet den 20. marts 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Ændringsforslag til Seniorrådets vedtægter forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

I medfør af § 33 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fastsættes vedtægterne for Seniorrådet af Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Seniorrådet.

 

Seniorrådets samarbejdsaftale fra 2001 blev revideret og efterfølgende godkendt i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2012 i forbindelse med, at dagsordenfunktionen blev overdraget til Politisk Sekretariat og ændrede samtidig navn til "Vedtægter for Seniorrådet i Ballerup Kommune".

 

Vedtægterne blev gennemgået og drøftet af det nyvalgte Seniorråd i foråret 2014, hvilket ikke gav anledning til ændringer i vedtægterne. På mødet den 14. marts 2017 drøftede Seniorrådet på ny vedtægterne og besluttede, at forslag til nye vedtægtsændringer skulle videregives til det nye Seniorråd, der skulle tiltræde den 1. januar 2018.

 

Sagsfremstilling

De gældende vedtægter blev behandlet af det nye Seniorråd på deres møde den 20. marts 2018 og indstilles til godkendelse med de fem ændringsforslag, Seniorrådet er fremkommet med:

 • § 2 Formål: "at medvirke ved Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af kommunens ældrepolitik" ændres til "at medvirke ved Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af kommunens politikker på ældreområdet".
   
 • § 3, stk. 3: "Seniorrådet skal nøje følge kommunens ældrepolitik og herunder dennes tilpasning til de ændrede samfundsforhold" ændres til "Seniorrådet skal nøje følge kommunens politikker på ældreområdet og herunder disses tilpasninger til de ændrede samfundsforhold".
   
 • § 3, stk. 13: "Seniorrådet udpeger af og blandt sine medlemmer et medlem og stedfortræder med status som observatør uden stemmeret til Integrationsrådet" ændres til "Seniorrådet udpeger af og blandt sine medlemmer et medlem og en stedfortræder til Grønt Råd".
   
 • § 10, stk. 3: Medlemmer, der ikke har e-mail vil modtage materialer med almindelig post" ændres til "Medlemmer, der ønsker materiale i papirform, kan efter aftale med administrationen afhente det på Ballerup Rådhus".
   
 • § 10, stk. 4 udgår.

De fem ændringsforslag indarbejdes i vedtægterne, når de er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Herefter træder vedtægterne i kraft.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Vedtægterne med de foreslåede ændringsforslag for Seniorrådet i Ballerup Kommune godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstilles til godkendelse med de faldne bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal godkende Ballerup Herlev Produktionshøjskoles forslag til reviderede vedtægter.

 

Baggrund

Vedtægt for Ballerup Herlev Produktionshøjskole § 7, stk. 7.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Herlev Produktionshøjskole ønsker at ændre deres vedtægter således, at næstformanden for bestyrelsen ikke længere oppebærer vederlag. Formandsvederlaget er uændret.

 

Derudover er der lavet en mindre ændring i beskrivelsen af et af Herlev kommunes medlemmer i bestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisksekretariat indstiller, at

 1. De reviderede vedtægter for Ballerup Herlev Produktionshøjskole godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2018 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Administrationen ønsker at revidere regulativ for motordrevne køretøjers tomgang "Tomgangsregulativ for Ballerup Kommune", da regulativet fra 1990 er forældet.

 

Administrationen indstiller, at forslag til "Tomgangsregulativ for Ballerup Kommune" godkendes.

 

Baggrund

Det nuværende tomgangsregulativ er fra 1990 og er vedtaget af kommunerne i det daværende Københavns Amt. Det er utidssvarende/forældet og trænger til en revision.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune ønsker at revidere tomgangsregulativet således, at det bliver tidssvarende, mere specifikt og Ballerup Kommunes eget regulativ. Regulativet er ændret således, at det er udspecificeret, hvornår bestemmelser om højest et minuts tomgang ikke finder anvendelse. Efter vedtagelsen publiceres regulativet som folder og lægges på Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

Sagen har været behandlet på Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2018, hvor indstillingen blev godkendt. Da det er Kommunalbestyrelsen, der har beslutningskompetencen fremsendes sagen til Kommunalbestyrelsens beslutning via Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. "Tomgangsregulativ for Ballerup Kommune" godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Det Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag om tomgangstid på 2 min.

 

For Det Konservative Folkepartis ændringsforslag stemte: 1 (C) - Imod stemte 23 - Stemte blankt (Sussie Wandel (V)).

 

Ændringsforslaget er faldet.

 

Indstillingen tiltrådt


Indhold

Sammendrag

SUKA, Handicap- og Specialundervisning i Storkøbenhavn (SUKA), har henvendt sig til Ballerup Kommune med henblik på anvisning af lokaler.

 

Det indstilles, at SUKA kan anvises lokaler i Ballerup Kommune i prioriteringsrækkefølge efter de folkeoplysende foreninger og de registrerede foreninger ved lokaleanvisning.

 

Økonomiudvalget behandler sagen, fordi henvendelsen drejer sig om brugen af kommunens lokaler. Kommunalbestyrelsen kan ifølge folkeoplysningsloven godkende foreninger, der ikke er hjemmehørende i kommunen, med henblik på at stille lokaler til rådighed.

 

Baggrund

SUKA er en regional aftenskole. Københavns Kommune er administrationskommune for SUKA. Aftenskolen har aktiviteter i flere kommuner, hvor de får anvist lokaler. Aftenskolen ønsker nu at oprette aktiviteter i Ballerup Kommune og har derfor henvendt sig med henblik på anvisning af lokaler.

 

Sagsfremstilling

I henhold til folkeoplysningslovens § 5 stk. 7 kan Kommunalbestyrelsen godkende foreninger, der ikke er hjemmehørende i kommunen med henblik på at stille lokaler til rådighed.

 

Der er flere storkøbenhavnske kommuner, bl.a. Gladsaxe og Hvidovre, der anviser lokaler til SUKA.

 

Det hedder i SUKAs formålsparagraf, at:

 • SUKA er en forening, der primært iværksætter og forestår folkeoplysende voksenundervisning og kulturelle og debatskabende arrangementer inden for Folkeoplysningslovens rammer. Undervisningstilbuddene er tilrettelagt for unge og voksne, som på grund af deres handicap har behov for særlig tilrettelagt undervisning.
   
 • SUKA etablerer undervisning under lov om kompenserende specialundervisning.
   
 • Foreningen er uafhængig af partipolitik.
   
 • Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund, der er et partipolitisk uafhængigt oplysningsforbund.
   
 • SUKA entrerer med kommunerne i det storkøbenhavnske område.

SUKA låner lokaler i forskellige kommuner, men oplysningsforbundet søger deres samlede tilskud hos Københavns Kommune, som efterfølgende søger mellemkommunal refusion hos deltagerens hjemstedskommune, uanset hvor aktiviteten foregår.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kulturs bemærkninger:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har undersøgt spørgsmålet omkring anvisning af lokaler til en regional aftenskole i Gladsaxe og Hvidovre Kommuner. Begge kommuner oplyser, at de anviser lokaler til SUKA, og at SUKA søger tilskud hos Københavns Kommune. Det er også Københavns Kommune, der sørger for at opkræve mellemkommunale betalinger. 

 

SUKA kan anvises lokaler i Ballerup Kommune i prioriteringsrækkefølge efter de folkeoplysende foreninger og de registrerede foreninger ved lokaleanvisning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. SUKA, Handicap- og specialundervisning for unge og voksne i Storkøbenhavn kan anvises lokaler i Ballerup Kommune i prioriteringsrækkefølge efter de folkeoplysende foreninger og de registrerede foreninger ved lokaleanvisning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Det indstilles, at klyngen FGU Storkøbenhavn Nord etableres. Klyngen består af:

 • Gladsaxe Kommune
 • Lyngby-Tårbæk Kommune
 • Gentofte Kommune
 • Herlev Kommune
 • Ballerup Kommune.

Furesø, Egedal og Rudersdal Kommuner peger på en model med "delt dækningsområde". Kommunerne peger på en moderinstitution i FGU klynge Nord, men indgår i FGU Storkøbenhavn med følgende postnumre:

 • Postnummer 3500 Værløse i Furesø Kommune
 • Postnummer 2765 Smørum og 3670 Veksø i Egedal Kommune
 • Postnummer 2840 Holte, 2850 Nærum, 2950 Vedbæk og 2942 Skodsborg i Rudersdal Kommune.

Det indstilles, at der etableres moderinstitution i Gladsaxe (Gladsaxevej 198, 2860 Søborg) og skole på Ballerup-Herlev Produktionsskole (Lautrupvej 6, 2750 Ballerup).
 

Baggrund

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten indgik den 13. oktober 2017 "Aftale om bedre veje til uddannelse og job".

 

Aftalen omhandler bl.a. forberedende grunduddannelse (FGU). Der skal oprettes et antal moderinstitutioner med dertil hørende skoler. Det er kommunerne, der i regi af KKR (Kommunekontaktrådet) indstiller den geografiske placering af moderinstitutioner og skoler til undervisningsministeren.

 

Sagsfremstilling

Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU’en vil bestå af tre spor:

 • Almen grunduddannelse
 • Produktionsgrunduddannelse
 • Erhvervsgrunduddannelse.

Det er kommunerne, der skal målgruppevisitere de unge til FGU. Der forventes ikke at blive helt frit valg for eleverne i valg af FGU-skole, da institutionernes økonomi tager udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som kommunen er en del af.

 

Finansiering

Hver institution får et grundtilskud på 4 mio. kr. Dertil kommer, at hver skole (ud over institutionen) får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65 pct. For en kommune koster en elev, der udsluses, således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige, og 1.516 kr. for de under 18-årige.

 

FGU-institutionerne bliver selvejende statslige institutioner. Da der er en betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, har kommunerne imidlertid et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så stor effekt som muligt af tilbuddet.

 

Lokal proces

Efter en lokal proces opretter undervisningsministeren de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution.

 

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres ved, at kommunerne (Kommunekontaktråd - KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

 

Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:

 • Tilstrækkeligt elevgrundlag
 • Geografisk nærhed til de unge
 • Udgangspunkt i eksisterende bygninger
 • Sammenhængende fagligt/pædagogisk skolemiljø
 • Plads til alle tre spor af FGU.

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se bilag). Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU-skole i et helt år.

 

Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til fire måneder med start januar 2018 (se bilag). KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018.

 

Arbejdet i KKR Hovedstaden

K29 har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se bilag). KL har ligeledes indgivet høringssvar (se bilag).

 

Den 7. februar 2018 mødtes hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler.

 

Samarbejdet mellem kommunerne i Storkøbenhavn Nord

Klynge FGU Storkøbenhavn Nord foreslås bestående af Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk, Gentofte, Herlev og Ballerup Kommuner.

 

Furesø, Egedal og Rudersdal Kommuner peger på en model med "delt dækningsområde". Kommunerne peger på en moderinstitution i FGU Klynge Nord, men indgår i FGU Storkøbenhavn med følgende postnumre: Postnummer 3500 Værløse i Furesø Kommune, postnummer 2765 Smørum og 3670 Veksø i Egedal Kommune samt postnummer 2840 Holte, 2850 Nærum, 2950 Vedbæk og 2942 Skodsborg i Rudersdal Kommune (se bilag).

 

I Storkøbenhavn Nord er der nedsat en styregruppe bestående af de otte kommuners direktører. Styregruppen har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Styregruppen har inddraget lederne for Ballerup-Herlev Produktionsskole, Medieskolen i Lyngby og VUC Lyngby (de skoler, der ligger i de otte kommuner i dag) i processen. 

 

Styregruppen har skitseret to modeller for skoleplaceringerne i FGU klynge Storkøbenhavn Nord (se bilag).  

 

Den selvejende institutions økonomi er samlet set bæredygtig i begge modeller med det nuværende af Undervisningsministeriet opgjorte elevgrundlag i optageområdet, idet FGU-klyngens indtægter i begge modeller er større end de minimumsudgifter, der er forbundet med driften af skolen. 

 

Det skal dog bemærkes, at der er en risiko for betydelige kommunale merudgifter til FGU’en, idet kommunerne med den nye FGU overtager finansieringen af dele af en statslig opgave. De endelige økonomiske konsekvenser kendes ikke, da spørgsmålet forhandles mellem stat og kommune i de årlige DUT-forhandlinger (DUT betyder "Det Udvidede Totalbalanceprincip" og handler om, at kommunerne kompenseres, når de pålægges nye opgaver af staten og tilsvarende får reduceret økonomien, når der bortfalder opgaver). De økonomiske konsekvenser vil også afhænge af målgruppens størrelse. Jo større en FGU-målgruppe, jo større potentielle økonomiske udgifter. Derfor vurderer administrationen, at der er de største økonomiske risici forbundet med model 2, hvor der etableres en overkapacitet af FGU-pladser. En overkapacitet af pladser kan betyde et uheldigt incitament over for de selvejende institutioner i forbindelse med at klargøre de unge til ordinær ungdomsuddannelse, så de tilbringer kortest muligt tid i FGU.

 

Administrationens vurdering

Det er styregruppens anbefaling, at der træffes beslutning om model 1. 

 

I model 1 etableres der en moderinstitution i Gladsaxe (det nuværende 10. klasses center og GXU) og en skole på den nuværende Ballerup-Herlev Produktionsskole. De to matrikler kan dække kapacitetsbehovet i kommunen (553 årselever), og kan ibrugtages med det samme. På begge matrikler er der mulighed for at etablere fagligt og økonomisk bæredygtige skolemiljøer, der understøtter alle tre FGU-spor. Samtidig er der attraktive transportmønstre for de unge (se bilag).

 

Det er ikke styregruppens vurdering, at der er et tilstrækkeligt elevgrundlag til model 2. Hvis der etableres en matrikel med 100 elever i Lyngby, vil det have den konsekvens, at de to øvrige matrikler ikke har tilstrækkeligt elevgrundlag til at udnytte matriklernes kapacitet. Den opmærksomhed forstærkes yderligere af, at 100 elever ikke er nok til et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolemiljø med tre spor. Matriklen i Lyngby vil derfor skulle udvides, hvilket dels vil kræve nybyggeri, og dels vil reducere elevgrundlaget til de to øvrige matrikler yderligere. Den kommunale økonomi forbundet med FGU-elever er betydelig. Det kan derfor ikke anbefales at etablere en overkapacitet.

 

Det bemærkes, at Lyngby-Tårbæk Kommunes repræsentant i styregruppen ikke er enig i anbefalingen, idet Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Tårbæk har tilkendegivet, at den ønsker en skole i Lyngby.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det skal bemærkes, at der kan være en væsentlig kommunal merudgift forbundet med at varetage FGU-opgaven. En vurdering heraf afventer økonomiforhandlingerne mellem stat og kommune. De økonomiske konsekvenser vil også afhænge af FGU-målgruppens størrelse. Jo flere elever i FGU-målgruppen, jo større potentielle økonomiske udgifter. Derfor vurderer administrationen, at der er de største økonomiske risici forbundet med model 2, hvor der etableres en overkapacitet af FGU-pladser. 

Bilag

10 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Det indstilles til undervisningsministeren at etablere klyngen FGU Storkøbenhavn Nord.
   
 2. Det indstilles til undervisningsministeren, at der etableres moderinstitution i Gladsaxe (Gladsaxevej 198, 2860 Søborg) og en skole på Ballerup-Herlev Produktionsskole (Lautrupvej 6, 2750 Ballerup).

 

 

 

Beslutningshistorik

 

Børne- og Skoleudvalget 15-05-2018 Punkt 12

Beslutning

Indstilles til godkendelse


 

Beslutningshistorik

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 15-05-2018 Punkt 7

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 12. december 2017 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

For at understøtte integrationsindsatsen og sikre flere initiativer, igangsat af frivillige i Ballerup Kommune, fremlægges forslag til reviderede kriterier for Puljen for integrationsfremmende initiativer til godkendelse.

 

Ændring af kriterierne sker på baggrund af en evaluering af puljen samt et dialogmøde med repræsentanter fra lokale foreninger, der arbejder med integration i Ballerup Kommune.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 5. december 2017 punkt 12 evaluering af integrationsfremmende initiativer samt revidering af ansøgningskriterier.

 

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. december 2017, at sagen skulle undersøges yderligere og fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget igen.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet et nyt forslag til kriterier for Puljen for integrationsfremmende initiativer.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af et større mindreforbrug i Puljen for integrationsfremmende initiativer og et dialogmøde den 28. september 2017 mellem Kultur- og Fritidsudvalget samt lokale foreninger, der arbejder med integration, har Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejdet forslag til nye kriterier for Puljen for integrationsfremmende initiativer.  

 

Formålet med puljen er fortsat at sikre, at frivillige integrationsfremmende initiativer bliver igangsat. Midlerne skal være med til at understøtte nye initiativer eller en videreudvikling af eksisterende aktiviteter.

 

Aktiviteterne skal have til formål at fremme borgernes kendskab til lokalområdet, skabe relationer/netværk eller skabe nye tværkulturelle fællesskaber.

 

De nye kriterier skal medvirke til at få igangsat flere frivillige aktiviteter, der understøtter integrationsindsatsen i lokal- og civilsamfundet og på sigt kører videre af egen drift.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Puljen for integrationsfremmende initiativer har et årligt budget på 140.000 kr. Der er overført 186.000 kr. til budget 2018 fra regnskabsåret 2017.

 

Puljen for integrationsfremmende initiativer har i 2018 et budget på i alt 326.000 kr.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Skoler indstiller, at

 1. Forslag til reviderede kriterier for Puljen for integrationsfremmende initiativer godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 08-05-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Timepriserne for personlig og praktisk hjælp på hjemmehjælpsområdet samt kostpriserne for mad leveret til borgere i eget hjem i Ballerup Kommune skal fastsættes mindst én gang årligt.

 

Baggrund

Borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem, har ret til at vælge den leverandør, borgeren ønsker. Det frie valg drejer sig om praktisk hjælp, personlig hjælp eller madservice. Det er kommunalbestyrelsens opgave at sikre borgernes frie valg. 

 

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at indgå kontrakt med de leverandører, der findes kvalificerede til at kunne løse hjemmehjælpsopgaverne. Kommunen skal indgå kontrakt med mindst to leverandører, hvor kommunen selv kan være den ene. Alternativet er, at kommunalbestyrelsen udsteder et fritvalgsbevis til borgeren. Borgeren kan så selv frit på markedet købe den hjemmehjælp, som borgeren er visiteret til. Kommunen betaler. 

 

Det frie valg kan kommunalbestyrelsen skabe ved at anvende godkendelsesmodellen eller gennemføre et offentligt udbud. I Ballerup Kommune anvendes godkendelsesmodellen.

 

Godkendelsesmodellen kræver, at en privat leverandør skal godkendes til at levere hjemmehjælp, hvis leverandøren lever op til de samme krav og vilkår, som gælder for den kommunale leverandør. Den private leverandør skal søge om kommunalbestyrelsens godkendelse. Godkendelsesmodellen er beskrevet i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 25 marts 2010 (ændret 5. januar 2012).

 

Et væsentligt vilkår for private leverandører er, at de leverer hjemmehjælp til de samme timepriser, som gælder for den kommunale leverandør. Timepriserne skal fastsættes af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen. Timepriserne beregnes på grundlag af årets budget og skal igen efterprøves, når årets regnskab foreligger. For så vidt timepriserne for madservice reguleres disse årligt med Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

 

Sagsfremstilling

Timepriser til privatleverandører

Timepriserne skal svare til de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der er forbundet med drift af den kommunale leverandørvirksomhed.

 

Timepriserne for personlig og praktisk hjælp er beregnet på grundlag af KL's beregningsmodel.
 

I beregningen indgår følgende:

 • Budgettet for 2018
 • Indirekte omkostninger (udgifter til huslejeadministration mv.)
 • Langsigtede omkostninger (afskrivning og forrentning af aktiver)
 • Timer som Ballerup Kommunes hjemmepleje har leveret i 2017.
 201620172018
Timepris for en normaltime for praktisk hjælp293 kr.293 kr.297 kr.
Timepris for personlig hjælp (på bekvemme tider)388 kr.388 kr.395 kr.
Timepris for personlig hjælp (på ubekvemme tider)482 kr.482 kr.493 kr.
Gennemsnitlig kostpris for et standardindkøb79,14 kr.81,03 kr.81,99 kr.

 

*) Der er ingen egenbetaling for borgeren i ovennævnte ydelser.

 

Vaskeordning

I januar 2017 gennemførte Ballerup Kommune endnu et udbud af vaskeopgaven til hjemmeboende borgere. Udbuddet var gældende fra den 1. juli 2017.

 

Priserne pr. måned er:

 

 201620172018
Hver anden uge, enlig615,11 kr.616,82/212,00 kr.213,46 kr.
Hver anden uge, ægtepar1.013,40 kr.1.015,42/255,00 kr.256,76 kr.

Der er korrigeret for besparelsen i budget 2017 og frem.

 

Priserne reguleres en gang årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

 

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgernes egenbetaling:

 201620172018
Hver anden uge187 kr.190 kr.193 kr.

 

Madservice

Madservice har i samarbejde med Herlev været i udbud i 2018 og kostprisen er fra den 1. april 2018 fastsat på baggrund af pristilbud fra den valgte leverandør. Der var kun 1 leverandør der bød. I kostprisberegningen indgår udgifterne til udbringning af mad til borgerne.

 

Kostprisen for madservice er fastsat for henholdsvis normal kost og diætkost. Borgerne vil forsat have mulighed for valg af en biret som en tilkøbsydelse hos leverandøren til 12,00 kr. i 2018.

 

 201620172018
Kostpris for en hovedret kølemad*52,88 kr.*53,14 kr.*62,35 kr.
Kostpris for en diætportion kølemad62,84 kr.63,15 kr.**79,21 kr.


* Kostprisen for kølemad er en gennemsnitsberegning. Den endelige pris afhænger af, hvor mange portioner den enkelte borger køber, da der kan være flere kørsler pr. uge; køber en borger fire portioner mad eller derover skal der udbringes to gange ugentlig.
 

** I 2017 lukkede den tidligere leverandør. Fra 2018 er det en ny leverandør og dermed nye priser.  

 

Priserne reguleres en gang årligt pr. 1. januar jævnfør Danmarks Statistiks nettoindeks - hvilket svarer til den maksimale prisstigning.

 

Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende takst for borgerens betaling:

 

I hele kr.201620172018
Pr. leveret portion50 kr.51 kr.52 kr.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser, de ændrede prisforhold vurderes at kunne indeholdes i nuværende budget. Der vil foregå en tæt opfølgning

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. De beregnede timepriser for 2018 for personlig og praktisk hjælp samt kostprisen for vaske- og madordning godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 08-05-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Social og Sundhedsudvalget den 10. april 2018 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Der er pr. 1. januar 2018 sket en revision af serviceloven, som medfører en række ændringer i forhold til tidligere lovgivning. I bilaget er disse ændringer fremstillet i et skema, og der lægges op til en drøftelse af de konsekvenser revisionens "kan"-bestemmelser medfører på det samlede myndighedsområde. Lovens nye og ændrede "skal"-bestemmelser er implementeret, herunder ændringen der består i at kunne arbejde med forebyggende indsatser.

 

Baggrund

Revision af serviceloven skal ses i lyset af et mere arbejdsmarkedsrettet fokus i den sociale indsats. Der er tale om, at indsatserne i forhold til serviceloven skal have et mere markant rehabiliterende og selvforsørgende sigte, hvorfor serviceloven fremover skal fungere som understøttende til øvrig lovgivning herunder arbejdsmarkedslovgivningen.

 

Sagsfremstilling

Hjælpemiddelområdet

De nye "kan"-bestemmelser på hjælpemiddelområdet er uddybende kommenteret i bilaget - se røde markeringer i bilaget fra side otte. Hjælpemidler og Visitation anbefaler ikke at indføre tro- og loveerklæring, da det medfører forlænget sagsbehandlingstid og øget oplevet bureaukrati fra borgerens side:

 • § 113a - ny "kan"-bestemmelse vedrørende tro- og loveerklæring ved genbevillinger:

For Ballerup Kommune vil der ikke ske en forenkling ved indførelse af § 113a, da Hjælpemiddelteamet allerede praktiserer hurtig sagsbehandling ved enkle og entydige sager. Hjælpemidler og Visitation skønner, at yderligere anvendelse af tro- og loveerklæring vil forlænge sagsbehandlingen væsentligt, idet der skal indhentes underskrevet dokumentation.

 • Bekendtgørelsens § 4, stk. 1 - ny "kan"-bestemmelse vedrørende tro- og loveerklæring ved reparationer af hjælpemidler:

Ballerup Kommune har allerede fastsatte kriterier for, hvilke reparationer kommunen skal udføre for borgerne, og hvad der kategoriseres som borgers egne vedligeholdelses- og driftsudgifter. Tilbagemeldinger fra servicemedarbejderne på Hjælpemiddeldepotet er, at nuværende praksis fungerer, og at borgerne oplever sig hurtigt afhjulpet på Ballerup Kommunes Hjælpemiddeldepot, når deres visiterede hjælpemiddel går i stykker. Brug af tro- og loveerklæring vil ikke ændre praksis på dette.

 

Det specialiserede voksenområde (dvs. borgere med et handicap, psykiske- og eller sociale udfordringer)

Den nye "kan"-bestemmelse § 82a-d giver mulighed for at arbejde med forebyggende indsatser, der ikke omfatter tilkendelse af en indsats, men et kort borgerforløb. Indsatserne ses varetaget ved etableringen af FRONTEN i relation til sammenlægning af Socialpsykiatrien og Rusmiddelcenter Brydehuset med ikrafttræden den 1. april 2018. Lovgivningen giver altså kommunen mulighed for at arbejde med indsatser, der kan modgå tilgangen af borgere, der efterspørger socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven.
  

Et kort borgerforløb kan være:

 1. Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82a).
 2. Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82b).
 3. Tilbud om oprettelse af sociale akuttilbud til borger med nedsat psykisk funktionsevne (§ 82c).
 4. Mulighed for at der kan etableres samarbejde med frivillige omkring gruppebaseret- og individuel socialpædagogisk hjælp og støtte efter dette kapitel (§ 82d).

Den nye "kan"-bestemmelse vedrørende tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier giver muligheden for, at beboere på botilbud igen kan tilkøbe kendte medarbejdere til ferier, omend det kræver en god økonomi. Der lægges en selvstændig sag op til politiske beslutning vedrørende denne ændring.

 

Sagen har været præsenteret på møde i Handicaprådet den 18. april 2018 og har taget sagen til efterretning og der foreligger ikke høringssvar. Seniorrådet har den 24. april 2018 udarbejdet høringssvar som vedlægges sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. "Kan"-bestemmelserne på hjælpemiddelområdet ikke tages i anvendelse, da Ballerup Kommune i forvejen har et serviceniveau der dækker det behov, som borgerne efterspørger.
   
 2. "Kan"-bestemmelserne på det specialiserede voksenområde tages i anvendelse.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 08-05-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Dommerkomiteen for Ballerup Kommunes Sundhedspriser udpeges for fire år ad gangen og følger den kommunale valgperiode. Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til sammensætningen af dommerkomiteen for perioden 2018-2022.

 

Baggrund

Ballerup Kommunes uddeler en gang årligt på "Frivillig Fredag" to sundhedspriser som anerkendelse for initiativer og aktiviteter inden for sundhedsfremme og forebyggelse, der gør Ballerup Kommune til Danmarks sundeste. De to sundhedspriser er på i alt 15.000 kr. årligt, hvoraf 5.000 kr. skal anvendes på børne- og ungeområdet.

 

Sagsfremstilling

Dommerkomiteen for Ballerup Kommunes Sundhedspriser består af ni medlemmer:

 • Borgmesteren (formand)
 • Formanden for Social- og Sundhedsudvalget
 • 1 medlem udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsen medlemmer
 • 1 medlem af Ballerup Kommunes Frivillighedsråd
 • 1 medlem af Ballerup Kommunes Ungdomsråd
 • 1 repræsentant for erhvervslederne i Ballerup Kommune udpeget af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Center for By, Erhverv og Miljø
 • 1 medlem fra Ballerup Fælleselevråd
 • Den kommunale praksiskonsulent. 

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller Anne Rodenberg, Principal Technician i Novo Nordisk, som repræsentant for erhvervslederne i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sundhedspriserne er på i alt 15.000 kr. årligt, hvoraf 5.000 kr. skal anvendes på børne- og ungeområdet. Udgifterne finansieres på ramme 50.56, Sundhedspolitiske initiativer.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at 

 1. Der udpeges et medlem til dommerkomiteen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
   
 2. Der udpeges en repræsentant for erhvervslederne i Ballerup Kommune.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 08-05-2018
Indstilles til godkendelse Birgitte Dahl (O) udpeges som medlem til dommerkomiteen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. april 2018 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til administrationens forslag om sammenlægning af enkelte bevillingsrammer på Teknik- og Miljøudvalgets område.

 

Baggrund

På mødet den 24. april 2018 behandlede Økonomiudvalget forslag fra administrationen om sammenlægning af enkelte bevillingsrammer på Teknik- og Miljøudvalgets område samt Økonomiudvalgets område. Inden sagen om bevillingsrammerne på Teknik- og Miljøudvalgets område sendes til behandling i Kommunalbestyrelsen, ønsker Økonomiudvalget en udtalelse fra Teknik- og Miljøudvalget.

 

Den 26. maj 1993 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om indførelse af mål- og rammestyring på Ballerup Kommunes driftsvirksomhed, så Ballerup Kommune styres økonomisk via bevillingsrammer i stedet for et detaljeret årligt budget med 200-300 bevillinger. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned godkender Kommunalbestyrelsen bevillingerne på rammeniveau til de stående udvalg og Økonomiudvalget.

 

Sagsfremstilling

Administrationen vurderer, at følgende rammer bør sammenlægges, da de enkeltvis ikke længere er tidsvarende i forhold til budgetternes størrelse og administrationen af opgaverne:

 • 10.12 Fritidsområder mv. og 10.22 Trafik og infrastruktur foreslås lagt sammen til 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
   
 • 10.19 Vandløbsvæsen og 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger foreslås lagt sammen til 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Begrundelse for sammenlægningerne

 • 10.12 Fritidsområder mv. og 10.22 Trafik og infrastruktur lægges sammen til 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder.

  Det foreslås, at rammerne for den sorte og grønne drift lægges sammen. En sammenlægning af rammerne vil skabe et større råderum i Teknik- og Miljøudvalget for politisk prioritering på tværs af den sorte og grønne drift, idet udvalget derved løbende vil kunne prioritere på tværs af områderne (de to nuværende rammer) uden for budgetopfølgningerne og uden at skulle gennem Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Dette vil bl.a. øge mulighederne for hurtig omstilling og prioritering i forbindelse med kommende omstillings- og effektiviseringsprojekter, ligesom det i sig selv vil effektivisere administrationen af områderne. Det vil eksempelvis lette den administrative udmøntning af politiske beslutninger, og det vil lette planlægningen af driften generelt. I dag er administrationen af den sorte og grønne drift af effektiviserings- og synergihensyn lagt sammen organisatorisk. Det betyder bl.a., at der arbejdes med kontrakter på tværs af områderne, men at det er administrativt tungt at splitte budgetter og fakturaer på rammerne. Der er endvidere sammenfald mellem flere af opgaverne på rammerne, så den samme type arbejde reelt kan betales (og også i praksis bliver betalt) på begge rammer, hvilket er uhensigtsmæssigt og besværliggør styring. Eksempler på sådanne arbejder er ukrudtsbekæmpelse, fritrumsbeskæring, beplantning og bede på torve og pladser samt vedligeholdelse af belægninger på stier og veje i parker.
   
 • 10.19 Vandløbsvæsen og 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger mv. lægges sammen til 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

  10.19 Vandløbsvæsen har i dag et meget lille budget og ligger opgavemæssigt tæt op af opgaverne i 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger, hvor natur-, klima- og miljøopgaverne er placeret. Også her vil sammenlægningen skabe større politisk råderum i Teknik- og Miljøudvalget for prioritering på tværs af områderne, ligesom det vil lette administrationen af områderne fagligt og i forbindelse med økonomisagerne.

 

Med de foreslåede sammenlægninger på Teknik- og Miljøudvalgets område vil udvalget fra budget 2018 have følgende tre rammer:

 • 10.26 Renovation mv.
 • 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
 • 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

I vedhæftede bilag vises forslag til bevillingsrammer gældende fra budget 2018.

 

Det foreslås, at ændringerne af rammerne budgetmæssigt udmøntes pr. 1. januar 2018, men at de tekniske ændringer af budgetterne foretages i det nye økonomisystem, Prisme 2015, i forbindelse med anden budgetopfølgning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Bevillingsrammerne 10.12 Fritidsområder mv. og 10.22 Trafik og infrastruktur lægges sammen i bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder med virkning fra budget 2018.
   
 2. Bevillingsrammerne 10.19 Vandløbsvæsen og 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger mv. lægges sammen i bevillingsramme 10.31 Miljøforanstaltninger mv. med virkning fra budget 2018.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 08-05-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Med anlæg af den nye Frederikssundsvej M12 og til dels Tværvej, opstod et ønske om at ændre i beliggenheden af kommunegrænsen mod Albertslund og Egedal Kommuner. Kommunegrænsen ønskes ændret, så den frem over følger motorvejen, i stedet for den nuværende langs vandløb og tidligere sogneskel.

 

Det indstilles, at kommunegrænsen til Albertslund og Egedal Kommuner ændres til at følge motorvejens nordside. Kommunegrænseændringen er godkendt i både Albertslund og Egedal Kommuner. Vejdirektoratet er udførende part over for ministeriet.

 

En kommunegrænseændring skal jf. Social- og Indenrigsministeriets lovgivning godkendes af to på hinanden følgende kommunalbestyrelser. Den forrige Kommunalbestyrelse i Ballerup Kommune godkendte den nye beliggenhed den 28. november 2016. Dette er derfor den anden og endelige godkendelse.

 

Baggrund

Vejdirektoratet er som afslutning på den seneste etape af Frederikssundsmotorvejen ved at berigtige de ændringer i matrikler og ejerforhold, som er en konsekvens af placeringen af motorvejen. Albertslund, Egedal og Ballerup Kommuner er blevet kontaktet med forslag til ændring af kommunegrænsen, således at den følger motorvejens nordgrænse (se bilag).

 

Vejdirektoratet har meddelt, at udgifterne til landinspektør og tinglysning mv. afholdes af Vejdirektoratet, hvis de berørte kommuner accepterer forslaget.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har over for Albertslund Kommune tilkendegivet, at kommunen afgiver et areal i Harrestrup Mose mod at modtage to arealer på hver side af Hold-an Vej syd for Storvej. Begge arealer er ejet af Naturstyrelsen og indgår i Vestskoven. Arealet som Ballerup Kommune modtager fra Albertslund Kommune har i flere år indgået i de afgræssede folde ved Haraldsminde. Arealet som afgives nord for Harrestrup Mose er dels afgivet til motorvejen ved ekspropriation og dels anvendt til to regnvandsbassiner med udledning til Harrestrup Å. I forbindelse med Harrestrup Å-samarbejdet om skybrudssikring af oplandet til Harrestrup Å, er Harrestrup Mose og arealerne omkring mosen udpeget til at skulle tilbageholde regnvand. Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune har tiltrådt forslaget.

 

Det er ligeledes indstillet i fællesskab med Egedal Kommune, at den fælles kommunegrænse følger motorvejens nordside. Forslaget betyder, at Ballerup Kommune netto modtager et græsklædt og delvist nytilplantet areal mellem motorvejen og kolonihaver. Arealet tilhører Naturstyrelsen og er i den nordlige del udlagt som grønt areal op mod kolonihaverne, mens den sydlige del mod motorvejen indgår i Vestskoven. Ballerup Kommune har tidligere afgivet et mindre areal ved ekspropriation til motorvejen.

 

Det indstilles ligeledes i fællesskab med Egedal Kommune, at et lille areal ved Sørup Rende tillægges Ballerup Kommune, idet det kommunale vandløb er omlagt i forbindelse med anlægget af Tværvej syd for Kildedal Station. Egedal Kommune har godkendt forslaget.

 

Fordelene ved kommunegrænseændringerne er dels administrative fordele i sagsbehandlingen fx ved tilladelser og tilsyn ved regnvandshåndteringen, drift af grønne arealer og vandløbsvedligehold. Der vil tillige være en beredskabsmæssig forenkling ved indsatser omkring ulykker på motorvejen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Kommunegrænsen til Albertslund og Egedal Kommuner ændres til at følge Frederikssundmotorvejen M12s nordside.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 08-05-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Det er administrationens og Novafos' vurdering, at det er hensigtsmæssigt med en fremskyndelse af tidsplanen for separatkloakering af delområde af B28F/S til 2018-2023 fremfor 2030-2050. Årsagen er, at dette område hænger sammen med kloakområdet ved Banegårdspladsen i Ballerup, som er ved at blive separeret i forbindelse med etablering af den nye banegårdsplads.

 

Området vil ellers fungere som et fælleskloakeret, hvilket vil være dyrt at drifte for forsyningen, og miljømæssigt uønsket. Forsyningen ønsker etablering af LAR anlæg (lokale anlæg til regnvandshåndtering fx faskine eller regnbed) til håndtering af regnvand, og afkobling af mindst 20 pct. af ejendommene i området.

 

Samtidig med forsyningens klimatilpasning af regnvandskloak, vil skybrudshåndtering indgå i projektet, således at der skabes synergi og besparelser for såvel grundejere, som forsyning og Ballerup Kommune.

 

For at kunne fremskynde tidsplanen skal der vedtages et tillæg til spildevandsplanen.

 

Administrationen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til tillæg til spildevandsplanen, således at dette kan sendes i offentlig høring. 

 

Baggrund

Novafos er i gang med separatkloakering af dele af det fælleskloakerede opland B28F/S i området omkring Banegårdspladsen i Ballerup. Dette fremgår af tidsplanen i gældende Spildevandsplan 2017-2027 (spildevandsplanen).

 

Separatkloakering af den del af B28F/S, som er beliggende øst for Hold-an Vej samt Rolighedsvej i Ballerup, skal jf. den politisk vedtagne spildevandsplan separatkloakeres i 2030-2050. Dette delområde hænger midlertidig sammen med den del af B28F/S, som er beliggende vest for Hold-an Vej, hvor separatkloakering er igangsat samtidig med byfornyelsesprojektet omkring Banegårdspladsen.

 

Banegårdspladsen i Ballerup er ved at blive separatkloakeret, og vil alene være forsynet med en regnvandsledning, som afleder tag- og overfladevand mod Ballerup Å. Men da der afledes spildevand fra delområde af B28 F/S, er regnvandsledningen tilsluttet fællesledning med afledning til Renseanlæg Avedøre.

 

Sagsfremstilling

Forsyningen er i gang med separatkloakering af del af B28F/S omkring Banegårdspladsen. Separatkloakering af den del af B28F/S, som er beliggende øst for Hold-an Vej samt Rolighedsvej skal jf. spildevandsplanen separatkloakeres i 2030-2050. Tidsplanen ønskes ændret til 2018-2023, da området hænger sammen med kloakområdet ved Banegårdspladsen. Banegårdspladsen vil alene være forsynet med en regnvandsledning, som afleder tag- og overfladevand mod Ballerup Å. Men da der afledes spildevand fra dette delområde af B28 F/S, er regnvandsledningen tilsluttet fællesledning med afledning til Renseanlæg Avedøre.

 

Ændring af tidsplanen vil betyde, at tilsluttede borgere i området får en kortere periode til at spare op til separatkloakering på egen grund. I spildevandsplanen er det vedtaget, at borgerne skal have en frist på fem år til at gennemføre en separatkloakering. Med dette spildevandsplantillæg fastholdes perioden på fem år fra vedtagelse af spildevandsplantillægget til realiseringen skal være gennemført. I forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplanen, som blev besluttet i marts 2017, kom det frem at det kan betyde udgifter for den enkelte husstand i omegnen af 50.000 kr. til 100.000 kr.

 

Forsyningen ønsker, at separere ved at håndtere regnvandet i den tidligere fællesledning, og opdimensionere regnvandssystemet til serviceniveau ved brug af LAR- anlæg. I den forbindelse ønskes, at 20 pct. af grundejerne i området afkobler sig hovedregnvandssystemet. Alle grundejere i området kan udtræde og få tilslutningsbidrag tilbagebetalt.

 

Ballerup Kommune skal give tilladelse til at grundejer udtræder, og en forudsætning herfor er bl.a., at grundejerne kan få tilladelse til håndtering af regnvandet på egen grund i eksempelvis faskine. Et krav herfor er, at jordbundsforholdene er egnede til nedsivning.

 

Opsummerende kan siges, at separatkloakering  betyder det for grundejere, at de skal finansiere separering af afløbssystem inden for egen grundgrænsen, undersøgelse af jordbundens egnethed til LAR-anlæg, påregne at skulle udskifte eksempelvis faskiner hvert 30. år (mod hvert 100 år ved traditionelle rør), omlægge afløbssystem/LAR-anlæg, hvis dette ikke fungerer, samt betale tilslutningsbidrag for genindtræden i regnvandsområde, at forsyningen afkobler ejendommen fællesledningen. Udgiften til separatkloakering ligger almindeligvis på 50.000 kr. til 100.000 kr.

 

Grundejere kan få op til 40 pct. af tilslutningsbidraget tilbagebetalt af Novafos. Beløbet for enfamilie bolig er op til ca. 24.000 kr. (i 2018).

 

Grundejer kan få dispensation for separatkloakering i tilfælde, hvor det er teknisk meget svært og kompliceret at gennemføre separatkloakering, og derfor vil blive meget omkostningsfuldt at få udført.

 

Hvis det samlede afløbssystem i delområde af B28F/S ikke separatkloakeres samtidig, vil konsekvenserne være, at:

 • Hovedafløbssystemet i delområde af B28F/S vil være både separat- og fælleskloakeret
 • Regnvandsledningen på Banegårdspladsen i Ballerup tilføres spildevand.

Regnvandssystemet skal afledes til rensning på Renseanlæg Avedøre, og det vil få følgende konsekvenser, at:

 • Renseanlægget belastes med regnvand
 • Novafos opkræves afledningsgebyr for regnvandet, der afledes til renseanlægget
 • Ballerup Å ikke får tilført regnvandet fra regnvandssystemet, så længe der er spildevand her i. Regnvand bliver herved afkoblet sit naturlige opland, hvilket fastholder den dårlige sommervandføring i vandløbet, og er medvirkende til, at fastholde vandløbets ringe økologiske tilstand.

For at sikre god kommunikation og forståelse af projektet, vil administrationen invitere til borgermøde i høringsperioden på samme måde som gjort ved høring af separatkloakering af fællesområderne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Vedtagelse af spildevandsplantillægget giver i sig selv ingen økonomiske konsekvenser, men projekt-, anlæg- og driftsfasen vil.

 

Ballerup Kommune er grundejer i området, og skal derfor selv stå for separat kloakering af egne ejendomme i området.

 

Afhængig af projektets endelige udformning kan der komme øgede driftsudgifter til LAR-anlæg i vej på op til 37 kr. pr. m2. Fordeling af driftsudgifter mellem kommune og forsyning afklares i de enkelte projekter.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Spildevandsplantillæg til Spildevandsplan 2017-2027 vedrørende separatkloakering af B28F/S godkendes.
   
 2. Tillægget sendes i otte ugers høring i perioden fra den 14. maj 2018 til den 9. juli 2018.
   
 3. Tillæg til Spildevandsplan 2017-2027 vedrørende separatkloakering af B28F/S godkendes administrativt, hvis der ikke har været nævneværdige indsigelser.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 08-05-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet forslag til en ny lokalplan for det ca. 43 ha store erhvervsområde omkring Novo Nordisk Park i Måløv. Den nye lokalplan skal erstatte to ældre lokalplaner for området. I tilknytning hertil er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013.
 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 8. maj 2018, at der skulle planlægges for en anderledes trafikafvikling, så adgang til og fra Jungshøjvej ikke gøres mulig. Dette er indarbejdet i det opdaterede planforslag. 

 

Baggrund

Novo Nordisk's store forskningsafdeling i Måløv har hidtil været omfattet af to lokalplaner, lokalplan nr. 043 for den vestlige del og lokalplan nr. 066 for den østlige del. Med den nylige omlægning af adgangsvejene til det godt 43 ha store erhvervsområde og med virksomhedens seneste køb af et ca. 8 ha stort areal ved Jungshøjvej er der anledning til at sammenskrive og justere bestemmelserne i en ny lokalplan.

 

Da det pågældende areal en overgang har været tænkt anvendt til boligformål, forudsætter den nye lokalplan, at der samtidig udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, som tilbagefører arealet til erhvervsformål.

 

Sagsfremstilling

Efter at Ballerup Kommune gennem en årrække forgæves havde udbudt det store erhvervsområde mellem Novo Nordisk og Måløv til salg, blev det med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 udlagt til boligformål. Trods en række forundersøgelser og skitseprojekter nåede planerne for boligbyggeri ikke langt, og med medicinalvirksomhedens fornyede interesse, blev de skrinlagt.

 

Gennem årene har virksomheden udarbejdet en serie af "masterplaner" for den etapevise udbygning med principper for bebyggelse, landskab, infrastruktur og friarealer mv. Efter det seneste køb har virksomheden udarbejdet en sådan opdateret helhedsplan for udnyttelsen af den nyerhvervede, østlige del og for sammenhængen med den eksisterende bebyggelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget tog på sit møde i november 2017 helhedsplanen til efterretning, idet der dog var særlig opmærksomhed på udformningen af beplantningsbæltet langs Jungshøjvej og på de trafikale konsekvenser på Jungshøjvej. I dialog med virksomheden er der i det nye lokalplanforslag formuleret bestemmelser, som sikrer disse hensyn. Parkeringspladser mellem Jungshøjvej og kommende bebyggelser skal omkranses af jordvolde, som også kan indpasses i beplantningsbæltet. Hvor den hidtidige lokalplan gav mulighed for tre adgangsveje til erhvervsområdet, åbner det nye planforslag ikke mulighed for vejtilslutning til Jungshøjvej. 

 

Hovedadgangen til den store ejendom sker fra Måløv Byvej via Novo Nordisk Park. Med lukningen af den oprindelige adgang fra øst via Måløv Hovedgade og ibrugtagningen af to nye tilslutninger til Måløv Byvej er adgangsforholdene for nylig ændret. Som supplement til den eksisterende, interne øst-vestgående vej forventes det senest erhvervede areal betjent af et tilsvarende nord-sydgående vejanlæg.

 

Anvendelsesmæssigt vil lokalplanområdet kunne benyttes til de samme erhvervsformål som hidtil. Lokalplanen fastlægger tre byggefelter, der skal sikre, at bebyggelse sker under hensyntagen til områdets særlige terrænforhold og til de fredede fortidsminder.

 

Der er fortsat udlagt brede beplantningsbælter langs de omgivende veje, ligesom såvel skrænterne som beskyttelseszoner omkring de tre gravhøje friholdes.

 

Langs de nævnte trafikale akser åbnes der mulighed for, at bebyggelse kan opføres med en etage mere end hidtil. Samtidig stilles der krav om, at bebyggelse aftrappes i en bufferzone langs beplantningsbæltet mod Jungshøjvej og de øst for beliggende boligområder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Forslag til lokalplan nr. 187 for Novo Nordisk i Måløv med tilhørende forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 godkendes.
   
 2. Planforslagene offentliggøres til høring i en periode på otte uger.
   
 3. Der afholdes borgermøde om planforslagene i første del af høringsperioden.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 15-05-2018
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2016 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

I perioden 2013 til 2015 har Kommunalbestyrelsen bevilget midler til gennemførelse af den indvendige renovering af Musikhuset på Lautrupgård.

 

Baggrund

Projektet bestod som udgangspunkt i udbedring af skunke og dele af etageadskillelsen på første sal samt istandsættelse af indvendige overflader.

 

I forbindelse med gennemførelsen af udskiftning af kviste og efterisolering af facaderne i 2012, var det nødvendigt at udskifte dele af skunkene og etageadskillelsen på grund af råd og svamp i konstruktionen.

 

Overfladerne blev dog ikke retableret på dette tidspunkt, hvilket er baggrunden for dette projekt.

 

Arbejdet blev gennemført dels ved hjælp af eksterne håndværkere og dels ved hjælp af Kompetencecentret, Træværkstedet.

 

Efterhånden som renoveringsarbejderne på den hvide bygning skred frem, kunne det konstateres, at huset var opført i dårlige materialer, og ved yderligere åbning af konstruktioner (gulv, vægge, tag mv.) viste der sig skjulte skader og mangler, der ikke kunne ignoreres, så som:

 • Råd og svamp i etageadskillelsen mellem stue og kælder, der krævede omlægning/delvis udskiftning af parketgulv
 • Nedbrudte ståloverliggere i facaden over kældervinduer, der krævede udskiftning af overliggere
 • Yderligere råd i spær samt udtjent undertag, der krævede en total omlægning af tagstenene. Tagstenene blev udskiftet af totaløkonomisk hensyn
 • Miljøfarlige stoffer i malingen og i isoleringen, der krævede sanering
 • Udtjente installationer (el, vand og varme), der krævede udskiftning
 • Manglende brandsektionering, der krævede etablering af brandmæssig adskillelse.

Bygningen er nu gennemrenoveret, med undtagelse af kælderlokalerne, hvilket udgør et stort kvalitetsløft til huset. Huset har sjæl og er blevet moderniseret med respekt for sin historie og sit oprindelige udtryk.

 

Sagsfremstilling

Projekt nr. 032013, Lautrupgård (hvide bygning), er nu afsluttet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

 

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

8.630.000 kr.

Projektets samlede bevilling

8.630.000 kr.

Projektets samlede regnskab

8.648.500 kr.

Merudgift

18.500 kr.

Merudgift i procent

0,2 %

 

Bilag

1 bilag (Tilknyttet efter Kommunalbestyrelsens møde)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Anlægsregnskabet for projekt nr. 032013, Lautrupgård (hvide bygning) godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der søges om frigivelse af midler til bygningsmassereduktion. Såfremt midlerne frigives vil en del blive tilskrevet et konkret rokadespor vedrørende samling af henholdsvis ”Fremtidens dag- og aktivitetsområde” samt ”Fremtidens træningsområde”.

 

Baggrund

I aftalen om budget 2018, punkt 7.01 vedrørende bedre anvendelse af kommunale bygninger fremstår det, at Ballerup Kommunes bygninger og faciliteter skal anvendes bedre med henblik på at opnå en højere udnyttelsesgrad. Administrationen skal hertil udarbejde forslag til konkrete rokadespor, der kan nedbringe kommunens udgifter til ejendomsdrift, og dermed opnå et besparelsesmål på 1,5 mio. kr. i 2018 stigende til 2 mio. kr. årligt frem til en total besparelse på 7,5 mio. kr. i 2021.

 

Der arbejdes konkret med rokadesporet "Fremtidens dag- og aktivitetsområde” samt ”Fremtidens træningsområde”, som handler om at flytte hovedparten af disse tilbud fra de respektive plejecentre og samle dem på Plejecenter Sønderhaven og i SundhedsHuset (se bilag).

 • ”Fremtidens dag- og aktivitetsområde” samles på Plejecenter Sønderhaven og vil fremadrettet omfatte de nuværende samværstilbud, aflastningspladserne på Plejecenter Sønderhaven, samt Parkhuset. Der vil således være et samlet fagligt miljø målrettet borgere og pårørende med behov for aflastningspladser, træning af kognitive og fysiske færdigheder, samt hjælp til bad, hvile, ernæring og andre personlige indsatser, der ikke kan ydes i hjemmet. I forbindelse med samlingen vil borgerne blive inddraget i den konkrete udvikling af indholdet i tilbuddene. Der har i foråret 2018 været afholdt dialogmøde med relevante foreninger om behov på området, ligesom gode input fra Pårørende konferencen i april 2018 vil blive omsat i den konkrete udformning af indholdet i det nye tilbud. Social- og Sundhedsudvalget har behandlet omlægningen på møder den 30. januar og 10. april 2018.
   
 • ”Fremtidens træningsområde” samler den almene genoptræning i SundhedsHuset, hvilket betyder, at holdtræning, individuel træning, samt medarbejdere i relation til opgaverne samles på den matrikel. Dette har også udgangspunkt i en forventet ny lov pr. 1. juli 2018 om, at genoptræning skal iværksættes inden for syv dage, hvilket kalder på meget stort fokus og høj effektivitet i opgaveløsningen.

Samling af aktiviteterne skal bl.a. medvirke til at følgende:

 • Sammenhæng i borgerforløb – herunder i forhold til sektorovergang og overgangen fra korttidsplads til borgerens eget hjem.
   
 • Kunne løse flere og mere komplekse opgaver omkring borgerne og være en aktiv medspiller i forhold til at udføre de forebyggende tiltag.
   
 • Skabe mulighed for, at Træning & Aktivitets personaler på korttidspladserne og i hjemmeplejen kan indgå i andre opgaver samtidigt med at lovgivning og politisk udmeldte servicemål overholdes.

Derudover er den nye sociale indgang til Ballerup Kommune "Fronten" etableret på Parkvej 10 i Ballerup. Fronten er en ny administrativ enhed, hvis formål er at levere sociale, akutte og forebyggende indsatser med henblik på at undgå omfattende sagsbehandlinger og ved at sætte ind med en hurtig vejledning.

 

Det vurderes hensigtsmæssigt, at Støberiet (som i dag har til huse i SundhedsHuset) er placeret på samme matrikel som Fronten for at understøtte de respektive formål med stederne. Derfor flyttes Støberiet fra de nuværende lokaler i SundhedsHuset til Parkvej 10. Brugerne er orienteret om dette og har været på besøg i de nye lokaler. Brugerne vil i den næste fase være med til at udforme indretningen af Støberiet på Parkvej 10. For at give plads til Fronten og Støberiet flytter Center for Voksne med Særlige Behov fra Parkvej 10 til det tidligere ergoterapi lokale på Rosenhaven - indtil deres lokaler på UCC bliver klar.

 

Frigjorte arealer

Rokadesporet betyder, at udvalgte trænings- og aktivitetstilbud flytter fra plejecentrene. På nogle plejecentre vil der fortsat være behov for at bevare træning og aktivitet i et vist omfang. Dog medfører rokadesporet frigivelse af lokaler på henholdsvis Plejecenter Lundehaven og Plejecenter Rosenhaven, som kan anvendes til andre formål.

 

Center for Ejendomme er på nuværende tidspunkt i dialog med praktiserende læger fra Skovlunde, som har et ønske om at forlade deres nuværende lokaler. De praktiserende læger har i den forbindelse givet udtryk for, at de leder efter nye lokaler på tværs af forskellige kommuner. I den forbindelse har der været en rundvisning på Plejecenter Lundehaven torsdag den 3. maj 2018 med henblik på at vurdere, hvor vidt lokalerne, der efterlades i rokaden, kan indfri deres behov.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

"Fremtidens dag- og aktivitetsområde” og ”Fremtidens træningsområde” er i forvejen indstillet som en del af omstillingsarbejdet, hvor der er indlagt en driftsbesparelse for 2019 på 250.000 kr. og 500.000 kr. i 2020, 2021 og 2022.

 

Derudover medfører rokadesporet en forventet indtægt på ca. 300.000 kr. om året for udlejning af de frigivne lokaler på Lundehaven. Den forventede indtægt udmøntes i det tidligere vedtagne sparemål på 1,5 mio. kr. i 2018 stigende med 2 mio. kr. årligt til 7,5 mio. kr. i 2021, jf. aftalen om budget 2018 punkt 7.01 om bygningsmassereduktion.     

 

Samling af trænings- og aktivitetstilbud i SundhedsHuset og på Sønderhaven finansieres som en del af bevillingen.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

2.000.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

2.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

2,0

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Der frigives en anlægsbevilling over projekt nr. 013005, Bygningsmassereduktion til gennemførelse af de løbende arbejder med bygningsmasse.
   
 2. Trænings- og aktivitetstilbud samles i SundhedsHuset og på Plejecenter Sønderhaven.
   
 3. Samling af trænings- og aktivitetstilbud, anslået 1,5 mio. kr. finansieres over projekt nr. 013005, Bygningsmassereduktion.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 22-05-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download