Økonomiudvalget

23.01.2018 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Deltog ikke under punkterne 5-18
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Michael Jensen (O) - Deltog
 • Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør)
 • Ikke til stede
 • Carsten Riis (direktør) - Deltog
 • Mette Brinch (sekretariatschef for Politisk Sekretariat) - Deltog

Åben dagsorden


 1. Sammensætning og valg af supplerende medlemmer til KKR.

  Bilag
  2 bilag
   
 2. Nyt fra Stopforskelsbehandlingen nu. 34 hovedstadskommuner ønsker et Danmark, der hænger sammen økonomisk. De ønsker et fair niveau af økonomisk udligning mellem kommunerne og vil gerne bidrage til økonomien i landets øvrige kommuner.

  Bilag
  5 bilag
   
 3. Brev fra KL til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  Bilag
  2 bilag
   
 4. Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Gladsaxe og Ballerup Kommune.
   

  Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Københavns Vestegns Politi har besluttet at forlænge bandepartnerskabsaftalen med endnu to år. Aftalen skal underskrives af de tre borgmestre, kommunaldirektørerne, politidirektøren og politiinspektør. Det sker mandag den 22. januar 2018 kl. 10.00 på politigården i Albertslund.

  Bilag
  2 bilag
   

 5. Fællesbrev fra udlændinge- og integrationsministeren samt formanden i Rådet for Etniske Minoriteter til landets kommuner om oprettelse af lokale integrationsråd.

  Bilag
  2 bilag
   
 6. Borgmester Jesper Würtzens henvendelse til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden, om erhvervsvenlighed og kollektiv.

  Bilag
  2 bilag
   
 7. Nyt vedrørende renovering af Ballerup Ejendomsselskab Afdeling Ellebo.

  Bilag
  1 bilag
   
 8. Kommunaldirektøren orienterer om nødvendige ændringer af inventaret i Kommunalbestyrelsessalen med henblik på, at Kommunalbestyrelsessalen kan anvendes til andre og flere formål end i dag.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Økonomiudvalget kan efter reglerne i lov om kommunernes styrelse vælge en næstformand, som kan lede møderne i de tilfælde, hvor borgmesteren er fraværende.

 

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 13. december 2017, punkt 6, blev udover borgmesteren følgende 8 personer valgt til Økonomiudvalget:

 

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

 

Lolan Marianne Ottesen (A)

Musa Kekec (A)

Peter Als (A)

Helle Hardø Tiedemann (A)

Kåre Harder Olesen (V)

Michael Jensen (O)

Ali Abbasi (Ø)

Ulrik Falk-Sørensen (F)

 

Valg af næstformand for Økonomiudvalget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 finder sted jævnfør lov om kommunernes styrelse, §§ 22 og 24.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Der vælges næstformand for Økonomiudvalget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 efter flertalsvalg.

Beslutning

Lolan Marianne Ottesen (A) blev valgt som næstformand.

Indhold

Økonomiudvalget orienteres om administrationens betjening af udvalget.

 

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 8.

 

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets udvalgssekretær er sekretariatschef Mette Brinch.

 

Sekretariatsbetjeningen og protokolføring varetages i udgangspunktet af direktørerne. Hvis direktøren har forfald føres beslutningsprotokol af en relevant centerchef tilknyttet fagudvalgets ressort. I så tilfælde aftales det forud for udvalgsmøderne mellem udvalgsformand, direktør og centerchef. Der kan inviteres andre ledere og/eller medarbejdere til deltagelse i behandlingen af sager på udvalgene. Dette skal fremgå af de enkelte sager i hvert tilfælde. Udgangspunktet for sekretariatsbetjeningen er, at centercheferne varetager forelæggelsen af sager til fagudvalgene og direktørerne fører beslutningsprotokollen.

 

Dog er der for Økonomiudvalget den særordning, at den samlede direktion deltager og direktørerne fremlægger sagerne. Det skyldes primært hensynet til, at Økonomiudvalget har en tværgående koordinerende rolle, hvor deltagelse af den samlede direktion skal sikre, at der kan svares på konkrete spørgsmål i møderne, og direktørerne kan bringe input fra Økonomiudvalget tilbage til fagområderne. Altså en sikring af den mest effektive arbejdsgang for såvel politikere som administrationen.

 

Dagsordener og bilag til Økonomiudvalgets ordinære møder vil være tilgængelige for udvalgets medlemmer fire dage før udvalgsmødet kl. 16.00. Referater fra udvalgsmøderne vil være tilgængelige senest tre dage efter mødet. 

 

Udvalgsmedlemmer har adgang til dagsorden inkl. bilag og til referatet inkl. bilag i Prepare by FirstAgenda, som kan tilgås via iPad eller pc, og modtager en e-mail, når dagsordenen og referatet er publiceret.

 

Dagsordener og referater kan også læses på Ballerup Kommunes hjemmeside og intranet.
 

Hvis udvalgsmedlemmer ønsker materiale ud over det, der indgår i dagsordensmaterialet, kontaktes borgmesteren.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at 

 1. Orienteringen om den administrative betjening af Økonomiudvalget tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om den økonomiske ramme for udvalgets deltagelse i kurser, konferencer og studieture.

 

Der skal tages stilling til, hvilke abonnementer Kommunalbestyrelsen ønsker at have.

 

Baggrund

Årsbudget 2018 og overslagsårene 2019-2021.

 

Sagsfremstilling

De stående udvalg og Økonomiudvalget har i Kommunalbestyrelsens valgperiode 2018-2021 hver et budget på 68.000 kr. årligt til kurser, konferencer og studieture. Samlet for de stående udvalg og Økonomiudvalget udgør budgetrammen 272.000 kr. pr. udvalg for hele perioden, og der er overførselsadgang mellem årene inden for perioden 2018-2021.

 

Kommunalbestyrelsens budget til kurser, konferencer og studieture udgør 126.000 kr. pr. år. Samlet for valgperioden er budgettet 504.000 kr., og der er overførselsadgang mellem årene i den 4-årige valgperiode. Dette budget skal eksempelvis dække Kommunalpolitisk Topmøde/delegeretmøde, kommunalbestyrelses-/budgetseminarer, generelle kurser og borgmesterkonferencer og lignende.

 

I 2018 er der yderligere afsat et samlet budget på 209.000 kr. til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer til introduktion i forbindelse med ny valgperiode. Dette skal bl.a. dække introduktionsseminar, evt. oplægsholdere på introkurser, Kattegatkurser for 10 nye kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre relevante kurser/arrangementer i forbindelse med introduktionsforløbet.

 

Øvrige udvalg, fx Hegnssyn og udvalg nedsat efter den kommunale styrelseslov, § 17, stk. 4, har en ramme for deltagelse i kurser, konferencer og studieture på 47.000 kr. pr. år. Også for disse er der overførselsadgang mellem årene i valgperioden.

 

Administrationen vil én gang årligt orientere udvalgene om det aktuelle forbrug.

 

Abonnementer

Ballerup Kommune har abonnement på Kommunen.dk samt DKnyt.dk. Herudover er der mulighed for at tegne følgende abonnementer:

 • Danske Kommuner.

  Danske Kommuner udgives af Kommunernes Landsforening (KL). Nyhedsmagasinet udkommer ca. hver 14. dag og leveres til privatadressen. Der vil også være mulighed for at læse magasinet på nettet på danskekommuner.dk. Prisen for hele Kommunalbestyrelsen pr. år er 39.475 kr.
   
 • Altinget.dk.

  Altinget.dk er et webbasseret medie, og dækker kategorien "Kommunal". Prisen for hele Kommunalbestyrelsen pr. år er 30.479 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Orienteringen om Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens økonomiske ramme for kurser, konferencer og studieture tages til efterretning.
   
 2. Der besluttes om, der skal tegnes abonnement på Danske Kommuner. Udgiften på abonnementet afholdes over Kommunalbestyrelsens budget til kurser, konferencer og studieture. 
   
 3. Det besluttes, om der skal tegnes abonnement på Altinget. Udgiften på abonnementet afholdes over Kommunalbestyrelsens budget til kurser, konferencer og studieture.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Undersøges. Ny sag forelægges.

Indstillingens punkt 3: Undersøges. Ny sag forelægges.


Indhold

Sammendrag

Med sagen ønskes en drøftelse af, hvordan Økonomiudvalgets medlemmer bedst introduceres til udvalgets ressortområde.

 

Baggrund

Alle fagudvalg skal jf. det vedtagne introduktionsprogram for den nye Kommunalbestyrelse gennemføre et introduktionsprogram, der sikrer alle medlemmer af fagudvalget en viden om fagudvalgets opgaver og ansvar.

 

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde i februar 2018 vil der blive fremlagt forslag til et introforløb for Økonomiudvalgets medlemmer.

På mødet i januar 2018 ønskes en drøftelse af, hvad et sådant introforløb skal indeholde. Administrationen foreslår, at følgende temaer kan indgå i udvalgets introforløb:

 • Gennemgang af økonomiudvalgets formelle rolle som både fagudvalg og koordinerende udvalg
 • Temaoplæg om økonomi og økonomistyring
 • Temaoplæg om strategisk ejendomsdrift, de såkaldte "kloge kvadratmeter"
 • Temaoplæg om  de kriminalitetsforebyggende og kriminalitetsindgribende arbejde, herunder det boligsociale arbejde.

Som øvrige fagudvalg har Økonomiudvalget mulighed for at tage på studietur. Økonomiudvalget skal derfor også tilkendegive ønsker og forventninger hertil. I denne drøftelse indgår muligheden for et såkaldt "12-12"-seminar før sommerferien 2018 med fokus på hvilke strategiske temaer, der skal arbejdes særligt med i denne periode.

 

Som en første introduktion til Økonomiudvalgets ressortområde er vedlagt status over Økonomiudvalgets opnåede resultater i sidste valgperiode.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

 1. Den overordnede ramme for Økonomiudvalgets introprogram godkendes.
   
 2. Der tages stilling til om der skal gennemføres et "12-12"-seminar for Økonomiudvalget inden sommerferien 2018.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Godkendt.

Indstillingens punkt 2: Der arbejdes på en temadag.

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Sammendrag

Udmøntningen af "Aftale om budget 2018" bliver forelagt til orientering.

 

Baggrund

Forligspartierne bag "Aftale om budget 2018", Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har fordelt ansvarsområderne i aftalen.

 

De enkelte fagudvalg orienteres om udmøntningen af "Aftale om budget 2018", for de dele, som vedrører deres fagområde.

 

Sagsfremstilling
Der forelægges en orientering om udmøntningen af "Aftale om budget 2018". Udmøntningen består i, at der for de enkelte delelementer i aftalen er udarbejdet milepæle, der afrapporteres ved hver budgetopfølgning. Derved kan fremdriften på det enkelte delelement i aftalen følges, så der kan træffes beslutning om, der skal korrigeres i den oprindelige plan for at nå målet. Der vil være fire opfølgninger på "Aftale om budget 2018", hvoraf tre er knyttet til budgetopfølgningerne, og den sidste foretages efter årets udgang. Den sidste opfølgning vil vise, om det overordnet mål er nået.

 

I bilaget fremgår de dele af "Aftale om budget 2018", som vedrører Økonomiudvalget. Endvidere indeholder bilaget milepæle for, hvornår og hvordan de enkelte dele udmøntes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Orienteringen om udmøntning af "Aftale om budget 2018" for Økonomiudvalgets ansvarsområde tages til efterretning.

Beslutning

Undersøges

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Sammendrag

Forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017 forelægges til godkendelse.

 

Baggrund

I starten af året fastlægger Økonomiudvalget en tidsplan for arbejdet med det kommende års budget. Årets tidsplan omfatter budgetlægning, omstillingsarbejdet, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse.

 

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Styring har udarbejdet et forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017.

 

Jf. ændret tidsplan og proces for budgetlægningen 2018 skal følgende bringes i erindring: 

 • Ligesom i 2017 behandles grundbudgettet for alle udvalgenes bevillingsrammer (inkl. de nuværende mål- og rammebeskrivelser i en forkortet udgave) politisk i august 2018 som en del af det administrative budgetforslag. Grundbudgettet er grundlaget for det administrative budgetforslag, som førstebehandles af Økonomiudvalget den 21. august 2018. Konsekvenserne af "Aftale om budget 2019" indarbejdes administrativt i grundbudgettet efter vedtagelsen af budget 2019. Det samlede materiale publiceres herefter. Herved udgår den politiske behandling af de hidtidige mål- og rammebeskrivelser i november måned. Hensigten er at sammentænke produkterne og reducere ressourceforbruget i budgetprocessen.
 • Der er som i 2017 givet mulighed for, at direktør Carsten Riis og den øvrige direktion kan deltage i de politiske partiers gruppemøder for at afklare og hjælpe med at præcisere budgetspørgsmål.
 • I juni 2018 vil der, som i 2017, være en drøftelse i de politiske udvalg om finansieringen af puljer og lignende med udløb i 2019.
   
 • Der er reserveret budgetforhandlingsmøder to gange ugentligt fra Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 13. september 2018 til andenbehandlingen af budgettet i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018.

I forhold til tidligere års tidsplaner er der følgende ændringer i processen for budgetlægningen 2019: 

 • Med vedtagelsen af budget 2018 blev det besluttet, at budgettet skal nedbringes med 39,4 mio. kr. i 2019, 36,1 mio. kr. i 2020 og 35,5 mio. kr. i 2021. For at opnå dette, har omstillingsarbejdet overordnet to formål. Disse er følgende:
   
  • At nå kommunens politisk besluttede måltal på ca. 39 mio. kr. i årene 2019-2021.
  • At opnå en kulturforandring i Ballerup Kommune, der sikrer, at driften løbende optimeres i forhold til ressourceforbrug og effekt. Omstillingsarbejdet skal være en del af hverdagen for såvel administrationen som for det politiske niveau.

Fundamentet for budget 2019 er således at de enkelte fagudvalg og Ballerup Kommune samlet set kommer i hus med nedbringelsen af budgettet, og med at inddrage omstillingsarbejdet i alle beslutninger med økonomisk konsekvens. Læs mere i Kommissorium for omstillingsarbejdet 2019-2021.

 • Forslagene til realisering af målet om at nedbringe budgettet med ca. 39 mio. kr. fra 2019 tillægges 25 pct. for at give mulighed for politisk prioritering. Det betyder, at måltallet for forslag til nedbringelse af budgettet er 50 mio. kr. Nyt for 2019 er, at måltallet for udarbejdelse af forslag er fordelt på udvalgene med hvert deres individuelle måltal, som de enkelte udvalg har ansvaret for at udarbejde forslag til. Fordelingen af de 50 mio. kr. på de enkelte fagudvalg blev besluttet af Økonomiudvalget den 13. juni 2017, punkt 4. Forslagene til nedbringelse af budgettet samles i et katalog, der vedlægges budgetforslaget, som det har været tilfældet tidligere.

  Procesmæssigt præsenteres de præcise rammer for omstillingsarbejdet, herunder måltallene, metoder mv. for opnåelse heraf i februar 2018 for alle fagudvalg. Fra marts 2018 vil der på alle udvalgsmøder blive behandlet indstillinger til nedbringelse af budgettet inden for udvalgets ramme, begyndende med en drøftelse af temaer. Inden for disse temaer foretages der analyser med henblik på forslag til nedbringelse af budgettet.

  Tematiseringerne bliver henover foråret og hen mod sommeren konkretiseret via analyser til omstillingscases. De konkrete omstillingscases, indstilles løbende til behandling i de relevante stående udvalg og det samme gør sig gældende for Økonomiudvalget. Første delleverance er et katalog til brug på budgetorienteringsmødet for Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018, som peger på konkrete tiltag i Ballerup Kommune for at opfylde målet på 50 mio. kr. Her gives således et samlet overblik over forslagene. Det endelige katalog med forslag til nedbringelse af budgettet foreligger sidst i juni 2018.  

For at sikre et budget i balance vil der være følgende bærende principper i budgetlægningsfasen:

 • Der gives ingen varige tillægsbevillinger, og eventuelle tillægsbevillinger finansieres en til en med tilhørende handleplaner, der imødegår eventuelle økonomiske udfordringer i det pågældende fagudvalg.
   
 • Der gives alene tillægsbevillinger til demografi ved første budgetopfølgning 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

 1. Tidsplan for budgetlægningen 2019, omstillingsarbejdet 2019, budgetopfølgningen 2018 og regnskabsaflæggelsen 2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Der tilføjes et indstillingspunkt 2:

 1. Det tilrettede kommissorium for omstillingsarbejdet 2019-2021 godkendes.

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Den politiske mødekalender for Kommunalbestyrelsens møder for 2018 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 13. december 2017. Økonomiudvalget og fagudvalgene skal behandle udkast til mødekalender 2018 på de konstituerende udvalgsmøder i januar 2018. Politisk Sekretariat forelægger udkast til mødeplan.

 

Baggrund

Efter styrelseslovens § 8, stk. 1, og § 20, stk. 1, skal Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget beslutte mødeplanen for det kommende år.

 

Sagsfremstilling

I forlængelse af behandlingen i Kommunalbestyrelsen har Politisk Sekretariat udarbejdet forslag til politisk mødekalender for Økonomiudvalget og fagudvalgenes møder for 2018.

 

Det foreslås, at der planlægges 11 møder i udvalget i 2018.

 

I kalenderen er der endvidere indarbejdet forslag til budgetseminar samt anden behandling af budget. Førstebehandlingen af budgettet finder sted på møderne i august 2018.

 

Det foreslås, at Økonomiudvalget afholder møde kl. 8.00 om tirsdagen inden mødet i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Mødekalender 2018 for Økonomiudvalget godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Sammendrag

Lægerne Hastrup og Søndergaard i Skovlunde søger om godkendelse af permanent nedlæggelse af en almen bolig i Blokhaven 3, st. tv. i Skovlunde til fremtidig anvendelse som lægepraksis. Lægerne har i forvejen praksis i nabolejligheden, Blokhaven 3, st. th. i Skovlunde men ønsker mere plads, da der kommer stadig flere patienter.

 

Økonomiudvalget skal godkende nedlæggelse af almene boliger.

 

Baggrund

Bekendtgørelse om drift af almene boliger åbner mulighed for at nedlægge en bolig midlertidigt i maksimalt 10 år. Nedlæggelsen kan ske med henblik på anvendelse til forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere, samt for at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet.

 

Boligen er beliggende i Boligforeningen AABs afdeling 106 Blokhaven, Blokhaven 1-27 og 2-22 i Skovlunde. Afdelingen består af 169 boliger, der er opført i 1957.

 

Sagsfremstilling

Der søges om permanent nedlæggelse af en bolig i Blokhaven 3, st. tv. med henblik på, at udvide den nuværende lægepraksis i Blokhaven 3, st. th. i Skovlunde, som er lejet før 1992 og derfor ikke omfattet af de regler, der gælder i dag.

 

Center for By, Erhverv og Miljø foreslår, at boligen nedlægges for en periode på fem år.

 

Baggrunden for dette er, at der inden for en kortere årrække kan opføres et lægehus eller skabes mulighed for nye lokaler, der kan anvendes til lægepraksis, i forbindelse med ombygning af Skovlunde Centrum, ligesom der er behov for billige boliger.

 

Hensigten med at godkende at boligen nedlægges er at sikre den fremtidige lægebetjening i Skovlundeområdet og Blokhaven. Det har i øjeblikket ikke været muligt at finde egnede centralt beliggende lokaler i Skovlunde, der kan dække lægernes og deres patienters behov.

 

Den bolig, der ønskes anvendt til lægepraksis, er hidtil anvendt som bolig og skal fortsat anvendes som bolig, efter den midlertidige nedlæggelse er ophørt.

 

Såfremt de forventede muligheder for nye lokaler i Skovlunde trækker ud, og der viser sig et behov for at udvide den midlertidige nedlæggelse ud over fem år, foreslås det, at det løses administrativt inden for lovgivningens rammer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives afslag på permanent nedlæggelse af boligen i Blokhaven 3, st. tv. i Skovlunde da lovgivningen ikke giver mulighed for dette.
   
 2. Der gives tilladelse til, at boligen i Blokhaven 3, st. tv. i Skovlunde nedlægges midlertidigt i fem år og anvendes til udvidelse af lægepraksis, jf. sagsfremstilling.
   
 3. Administrationen bemyndiges til at forlænge dispensationen inden for lovens rammer, såfremt der opstår behov for dette, jf. sagsfremstilling.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Godkendt.
 

Indstillingens punkt 2: Godkendt med denne bemærkning:

Nedlæggelsen af boligen begrænses til tre år.

 

Michael Jensen (O) og Kåre Harder Olesen (V) stemte imod beslutningen, idet de ønsker at fastholde det oprindelige indstillingspunkt 2.

 

Indstillingens punkt 3: Ikke godkendt, idet der i givet fald ønskes forelagt en ny sag til politisk godkendelse.

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Forslag om, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Allerød Kommune optages i § 60-samarbejdet i IT-Forsyningen, som ejes af Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner.

 

Baggrund

IT-Forsyningen er et fælleskommunalt § 60-selskab, etableret i 2014 mellem Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. IT-Forsyningen varetager it-service, drift- og supportopgaver for kommunernes ca. 13.000 brugere fordelt på rådhuse, jobcentre, skoler og institutioner, der dækker et samlet befolkningstal på ca. 134.000 borgere.

 

IT-Forsyningens formålsbestemmelse er i henhold til vedtægterne at samle, effektivisere og videreudvikle it-forsyningen til interessenterne. Dette gøres ved at understøtte eksisterende og fremtidige krav fra interessentkommunerne og deres borgere, samt at kvaliteten af de leverede services forbedres og de langsigtede it-omkostninger reduceres. Overordnet set handler det om at få ensartede processer ved at gøre brug af personale, værktøjer og teknologi på en effektiv, hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig måde for at kunne levere innovative it-services af høj kvalitet, der understøtter kommunernes processer.

 

Allerød Kommune har gennem det sidste år undersøgt mulighederne for den fremadrettede organisering af it-drift og driftsstøtte i Allerød Kommune. Kommunalbestyrelsen blev den 19. juni 2017 orienteret om, at der var igangsat en forundersøgelse i Allerød Kommune i samarbejde med IT-Forsyningen med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag for Allerød Kommunes evt. deltagelse i IT-Forsyningen.

 

Sagsfremstilling

Forundersøgelsens resultat og oplæg til beslutning er i december 2017 fremlagt til politisk behandling i Allerød Kommune, som har godkendt, at Allerød Kommune søger om optagelse i IT-Forsyningen. Allerød Kommune har i den forbindelse lagt vægt på øget professionalisering og kvalitetsløft af Allerød Kommunes infrastruktur og serviceleverance, som en indtrædelse i IT-Forsyningen vil give. Allerød Kommune vil således – på linje med de nuværende ejerkommuner – blive mindre sårbar på kompetencesiden samt opleve mere stabil drift baseret på IT-Forsyningens stordriftsfordele.

 

De nuværende ejerkommuners fordele vil blive forstærket, idet en udvidelse af selskabet vil betyde forøget ”kraft” til IT-Forsyningen – både på kompetenceområdet og i økonomien, som styrkes grundet yderligere stordriftsfordele. En udvidelse af ejerkredsen vil bidrage til at konsolidere IT-Forsyningen yderligere, således at IT-Forsyningen står stærkere i forhold til fremtidens øgede krav til styrket it-faglighed, it-teknologi, it-kapacitet og it-sikkerhed samt på sigt samarbejde om forretnings-it. Forretnings-it er den term, der anvendes om fx Care, den kommende AULA-platform på dagtilbuds- og skoleområdet – altså den del af it, der handler om de systemer, som bruges i kommunernes forvaltningsområder (hjemmeplejen, skolerne osv.).

 

IT-Forsyningens udgangspunkt for udvidelse af ejerkredsen er ”mere for den samme krone” således, at der sigtes mod en generelt bedre og stærkere leverance. IT-Forsyningens bestyrelse har løbende fokus på effektivisering, der kan reinvesteres i selskabet eller på anden vis komme ejerkommunerne til gavn. Udvidelsen med Allerød Kommune vil ikke i sig selv medvirke til billigere drift men til en stærkere og mere velkonsolideret driftsplatform.

 

Formålet med udvidelsen er derfor at:

 • Udnytte synergien bredt og hente yderligere stordriftsfordele
 • Få flere hænder til at løfte – bredere kompetenceprofil så flere opgaver kan løses
 • Styrke det fælles fundament gennem øget kapacitet, stabilitet, sikkerhed og hastighed
 • Hente attraktive priser og besparelser gennem samlede indkøb og "shared services"
 • Mindske sårbarheden via solidt beredskab og specialistviden i organisationen.

En udvidelse vil betyde, at IT-Forsyningen i højere grad bliver i stand til at:

 • Styrke kommunikationen til interessenter på alle niveauer
 • Tilbyde en mere differentieret platform i form af teknisk- og supportmæssig kompetenceudvikling
 • Bistå ejerkommunerne med yderligere teknisk rådgivning og projektledelse
 • Gennemføre flere nødvendige projekter ved siden af den daglige drift, herunder fortsat teknisk konsolidering.

Det forventes, at en øget volumen vil kunne medføre yderligere stordriftsfordele for ejerkommunerne bl.a. gennem bedre priser og aftaler. Udvidelsen er derfor en forstærkende faktor og en forudsætning for yderligere konsolidering af selskabet inden for de eksisterende rammer.

 

Det forudsættes, at de fire kommuner fortsætter bestræbelserne på at få ensartede processer og harmoniseret teknologi for at udbygge og udvikle understøttelsen af kommunernes forretningsprocesser.

 

Det er afgørende, at det nuværende serviceniveau for de tre ejerkommuner fastholdes, og at det nuværende gode momentum i udviklingen ikke svækkes under optagelsen af Allerød Kommune. Optagelsen af Allerød Kommune vil ikke få konsekvenser for IT-Forsyningens service til den eksisterende ejerkreds.

 

På baggrund af ovenstående og konklusionerne i foranalysen anbefaler bestyrelsen i IT-Forsyningen over for ejerkommunerne, at Allerød Kommune optages som medejer af selskabet.

 

Lovhjemmel

Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven), § 60.

Vedtægter for IT-Forsyningen I/S gældende fra 1. juli 2013 – godkendt af Ballerup Kommunalbestyrelse den 24. juni 2013, Egedal Kommunalbestyrelse den 26. juni 2013 og Furesø Byråd den 26. juni 2013.

 

Det videre forløb

Hvis optagelsen godkendes i alle de tre kommunalbestyrelser/byråd, vil IT-Forsyningens vedtægter blive justeret, og der vil blive indhentet en forhåndsgodkendelse i Ankestyrelsen. De reviderede vedtægter vil blive forelagt til godkendelse i de fire kommunalbestyrelser/byråd primo 2018 og vil herefter blive sendt til endelig godkendelse i Ankestyrelsen.

 

Efter indhentelse af forhåndsgodkendelse i Ankestyrelsen og godkendelse i de fire kommunalbestyrelser/byråd vil arbejdet med den endelige detailplan for optagelsen kunne iværksættes, og det forberedende arbejde påbegyndes.

 

Projektet forventes med udgangspunkt heri at være fuldt gennemført senest den 31. december 2018.

 

Optagelsen håndteres projektmæssigt på den tekniske side som en del af og parallelt med IT-Forsyningens platformsfornyelse, som påbegyndes i 2018. Derudover planlægges den organisatoriske implementering særskilt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Økonomien i forbindelse med optagelsen af Allerød Kommune i ejerkredsen vil være udgiftsneutral for de nuværende ejere. Der vil være en række økonomiske ændringer i forbindelse med optagelsen, som ikke belaster IT-Forsyningen. Disse omfatter økonomi til drift, optagelsesprojekt og indskud af startkapital.

 

Driftsøkonomien er udregnet efter gældende fordelingsprincipper og betyder en udvidelse af IT-Forsyningens økonomi, når integrationen af Allerød Kommune er fuldt implementeret på 8,5 mio. kr.

 

Der vil samtidig af Allerød Kommune blive tilført ca. 2,2 mio. kr. yderligere til IT-Forsyningens platformsfornyelse, som så i alt bliver på ca. 14,7 mio. kr. over en treårig periode. Allerød Kommunes anlægsbeløb omgøres ligeledes i 2021 til en fast årlig opsparing til fortsat fornyelse på samme måde som det sker i henhold til budgetaftalen for de tre nuværende ejerkommuner. For Allerød Kommune udgør beløbet 733.000 kr. pr. år, som er indarbejdet i driftsøkonomien.

 

I projektøkonomien vil Allerød Kommune afholde alle transaktionsomkostninger, som er estimeret til 4,8 mio. kr. Eventuelle kontraktbindinger, der ikke er indregnet i de driftsomkostninger, der overføres til IT-Forsyningen, afholdes fortsat af Allerød Kommune frem til mulig kontraktafslutning.

 

Endvidere vil Allerød Kommune indskyde startkapital på linje med de oprindelige indbetalinger fra de tre nuværende ejerkommuner. Denne startkapital vil udgøre 1,9 mio. kr. og vil indgå i IT-Forsyningens fremtidige økonomi til disponering efter de gældende regler om indstilling og beslutning i selskabets bestyrelse, sådan som de oprindelige indskud er anvendt.

 

Der tilføres i driftsbudgettet fra Allerød Kommune midler til seks årsværk i IT-Forsyningen – heraf tre, der virksomhedsoverdrages i henhold til lov om virksomhedsoverdragelser.

 

Allerød Kommunes betaling

Beløb

Startkapital

1,9 mio. kr.

Transitionsomkostninger

4,8 mio. kr.

Driftsøkonomi (varig)

8,5 mio. kr.

 • heraf bidrag til platformsfornyelsen

733.000 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at 

 1. Allerød Kommune optages i § 60-selskabet i IT-Forsyningen, som ejes af Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner.
   
 2. Vedtægterne for IT-Forsyningen I/S ændres i overensstemmelse med indstillingspunkt 1 og forelægges kommunalbestyrelserne/byrådene i de fire ejerkommuner til godkendelse.
   
 3. De reviderede vedtægter sendes til godkendelse i Ankestyrelsen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 13.december 2017 Punkt 64

Indhold

Sammendrag

Der skal træffes beslutning om, at det valgte medlem og den valgte stedfortræder fra Dansk Folkeparti bytter pladser i bestyrelsen for Afløb Ballerup A/S.

 

Baggrund

Efter det konstituerende møde den 13. december 2017, hvor indstillingerne fra de politiske partier blev læst op og godkendt, blev borgmesteren gjort opmærksom på, at der var byttet om på de indstillede kandidater fra Dansk Folkeparti (O), Birgitte Dahl og Michael Jensen.

 

Sagsfremstilling

Afløb Ballerup A/S er et datterselskab under Holdingselskabet NOVAFOS Holding A/S. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 5 skal være medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune og 2 skal være medarbejdervalgte repræsentanter i NOVAFOS Holding A/S.

 

Dansk Folkeparti ønsker, at Birgitte Dahl (O) skal være medlem af bestyrelsen, og at Michael Jensen (O) skal være stedfortræder.

 

Hvis indstillingen godkendes, vil de af Kommunalbestyrelsens udpegede medlemmer og stedfortrædere til bestyrelsen for Afløb Ballerup A/S se således ud:

 

Medlemmer:

1. Jesper Würtzen (A)

2. Helle Hardø Tiedemann (A)

3. Morten Andersson (A)

4. Kåre Harder Olesen (V)

5. Birgitte Dahl (O)

 

Stedfortrædere:

Socialdemokratiet (A) indstiller:

1. Charlotte Holtermann (A)

2. Per Mortensen (A)

3. Stine Rahbek Pedersen (Ø)

4. Jacob Wøhler Jørgensen (V)

5. Michael Jensen (O)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune.

 

Formanden modtager et vederlag på 15.000 kr. årligt,

Næstformanden modtager et vederlag på 7.500 kr. årligt og

Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager et vederlag på 5.000 kr. årligt.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Kommunalbestyrelsesmedlem Birgitte Dahl (O) er medlem af bestyrelsen for Afløb Ballerup A/S.
   
 2. Kommunalbestyrelsesmedlem Michael Jensen (O) er stedfortræder i bestyrelsen for Afløb Ballerup A/S.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 65

Indhold

Sammendrag

Der skal træffes beslutning om, at det valgte medlem og den valgte stedfortræder fra Dansk Folkeparti bytter pladser i bestyrelsen for Vand Ballerup A/S.

 

Baggrund

Efter det konstituerende møde den 13. december 2017, hvor indstillingerne fra de politiske partier blev læst op og godkendt, blev borgmesteren gjort opmærksom på, at der var byttet om på de indstillede fra Dansk Folkeparti (O), Birgitte Dahl og Michael Jensen.

 

Sagsfremstilling

Vand Ballerup A/S er et datterselskab under Holdingselskabet NOVAFOS Holding A/S. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 5 skal være medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune og 2 skal være medarbejdervalgte repræsentanter i NOVAFOS Holding A/S.

 

Dansk Folkeparti ønsker, at Birgitte Dahl (O) skal være medlem af bestyrelsen og Michael Jensen (O) skal være stedfortræder.

 

Såfremt at indstillingen godkendes vil de af Kommunalbestyrelsens udpegede medlemmer og stedfortrædere til bestyrelsen for Vand Ballerup A/S se således ud:

 

Medlemmer:

1. Jesper Würtzen (A)

2. Helle Hardø Tiedemann (A)

3. Morten Andersson (A)

4. Kåre Harder Olesen (V)

5. Birgitte Dahl (O)

 

Stedfortrædere:

Socialdemokratiet (A) indstiller:

1. Charlotte Holtermann (A)

2. Per Mortensen (A)

3. Stine Rahbek Pedersen (Ø)

4. Jacob Wøhler Jørgensen (V)

5. Michael Jensen (O)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune.

 

Formanden modtager et vederlag på 15.000 kr. årligt,

Næstformanden modtager et vederlag på 7.500 kr. årligt og

Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager et vederlag på 5.000 kr. årligt.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1.  Kommunalbestyrelsesmedlem Birgitte Dahl (O) er medlem af bestyrelsen for Vand Ballerup A/S.
   
 2. Kommunalbestyrelsesmedlem Michael Jensen (O) er stedfortræder i bestyrelsen for Vand Ballerup A/S.

 

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Valgperiode

Fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Sammensætning

På det konstituerende møde den 13. december 2017, punkt 56, blev der nedsat et hegnssyn bestående af tre medlemmer. De samme tre medlemmer blev udpeget til at varetage opgaven som vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven.

 

Kommunalbestyrelsen skal også udpege formand og stedfortræder for formand for Hegnssynet samt formand for vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven.

 

Medlemmer af Hegnssynet samt vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven:

Jack Nør (A)

Anja Holtze (A)

Tommy Kronbøl (O)

 

Stedfortrædere for medlemmer af Hegnssynet:

Michael Krautwald-Rasmussen

Jan Møller

Birgitte Dahl (O)

Opgaver

Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sletning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

 

Vurderingsmændene skal endvidere vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i lov. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de opgaver, som er tillagt vurderingsmændene, overdrages medlemmerne af hegnssynet.

Hjemmel

Hegnsloven, §§ 27-32.

Mark- og vejfredsloven, §§ 21-23

Betaling

Der skal ydes vederlag til de udpegede hegnssynsmænd efter reglerne i bekendtgørelse om vederlag til hegnssynsmænd og vurderingsmænd.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

 1. Jack Nør (A) udpeges som formand for Hegnssynet.
   
 2. Anja Holtze (A) udpeges som stedfortræder for formanden for Hegnssynet.
   
 3. Jack Nør (A) udpeges som formand for vurderingsmændene efter mark- og vejfredsloven.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Valgperiode

Fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

 

Sammensætning

Handicaprådet består af 10 medlemmer:

 • 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i Ballerup Kommune udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling
 • 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DH
 • 5 medlemmer udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Endvidere deltager en repræsentant for ledelsen i Ballerup Kommune inden for handicap- og psykiatriområdet med status som observatør uden stemmeret.

 

For hvert medlem udpeges en stedfortræder, som deltager i Handicaprådets møder ved det ordinære medlems forfald.

 

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 13. december 2017 blev følgende 5 medlemmer valgt som repræsentanter til Handicaprådet:

Medlemmer

Lolan Marianne Ottesen (A)

Maria Lundahl Assov (A)

Özcan Kizilkaya (A)

Kåre Harder Olesen (V)

Ali Abbasi (Ø)

 

Som repræsentant for ledelsen i Ballerup Kommune blev handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen udpeget.

 

Følgende stedfortrædere blev valgt:

 

Stedfortræderne

Irene Jørgensen (A)

Johan Müller (A)

Anja Holtze (A)

Sussie Wandel (V)

Stine Rahbek Pedersen (Ø)

 

Som stedfortræder for ledelsesrepræsentanten blev centerchef Eva Borg udpeget.

 

Kommunalbestyrelsen skal udpege 4 medlemmer og 4 stedfortrædere efter indstilling fra Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling og 1 medlem og 1 stedfortræder fra lokale handicaporganisationer uden for DH.

 

Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling har meddelt, at de vedtager den endelige indstilling af de 4 medlemmer og 4 stedfortrædere på deres årsmøde den 18. januar 2021. Navnene kan derfor ikke nå at fremgå af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde, men vil blive eftersendt hurtigst muligt pr. mail til Økonomiudvalgets medlemmer og protokolleret i referatet.

 

Der er modtaget én indstilling fra Forældreforeningen til Handicappede i Ballerup Kommune (FHBK):

 • Annette Loop indstilles som repræsentant
 • Lisbeth Schomacker indstilles som stedfortræder.

Opgaver

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

 

Hjemmel

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 37a.

Handicaprådets vedtægter af 25. november 2013.

 

Betaling

Handicaprådets økonomi sikres gennem åbne bevillinger fra Ballerup Kommune efter godkendt budget, herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.

 

Ballerup Kommunalbestyrelse yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse.

 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke få diæter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. De indstillede 4 medlemmer og 4 stedfortrædere fra Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling vælges til Handicaprådet i Ballerup Kommune.
   
 2. Det indstillede medlem og stedfortræder fra Forældreforeningen til Handicappede i Ballerup Kommune vælges til Handicaprådet i Ballerup Kommune.

Beslutning

Indstilles til godkendelse, at de indstillede medlemmer er:

 1. Dave Pencroof (SIND)
 2. Kurt Fritze (Høreforeningen)
 3. Mahmoud Firouzi (Dansk Handicap Forbund)
 4. Ella Frederiksen (Osteoporoseforeningen)

Indstilles til godkendelse, at de indstillede stedfortrædere er:

 1. Astrid Busk Sørensen (PTU)
 2. Erik Ziegler (Parkinsonforeningen)
 3. Randi Nugent (Skleroseforeningen)
 4. Dorte Brodersen (Høreforeningen).

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal - eventuelt efter indstilling fra de stående udvalg og Økonomiudvalget - tage stilling til, hvilke § 17, stk. 4-udvalg, der skal være i valgperioden 2018-2021.

 

Anbefalingerne og processen drøftes.

 

Baggrund

Efter kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4, kan Kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg.

 

Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. § 17, stk. 4-udvalgene bortfalder senest, når en valgperiode ophører.

 

Sagsfremstilling

Adgangen til at nedsætte særlige udvalg bruges navnlig i tilfælde, hvor Kommunalbestyrelsen ønsker, at sagkyndige eller borgere inddrages i udvalgsbehandlingen af en bestemt sag, eller hvor der ønskes repræsentation af interesser, som ellers ikke er repræsenteret i det kommunale styre. Udvalgets funktion er af forberedende eller rådgivende karakter og har til formål at kvalificere grundlaget for politikudvikling og senere politiske beslutningsprocesser i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og/eller de stående udvalg.

 

Administrationen har udarbejdet et standardkommissorium, der kan benyttes ved oprettelsen af § 17, stk. 4-udvalg, sådan at der skabes ensartethed og overblik over eksisterende § 17, stk. 4-udvalg på tværs af organisationen.

 

I forbindelse med et § 17, stk. 4-udvalgs nedsættelse tages der stilling til dets funktionsperiode. Funktionsperiodens længde afhænger af opgavens omfang/karakter og kan variere fra udvalg til udvalg. Udvalget bortfalder automatisk, når funktionsperioden udløber, eller når Kommunalbestyrelsen beslutter at nedlægge det.

 

Der er vedhæftet en oversigt over de § 17, stk. 4-udvalg, der har været i perioden 2014-2017, som baggrundsinformation for de kommende drøftelser. Administrationen har desuden udarbejdet et standardkommissorium til brug for oprettelsen af de nye § 17, stk. 4-udvalg i perioden 2018-2021.

 

Psykiatrirådet

I den politiske aftale for 2018 er det besluttet at nedsætte et psykiatriråd. Der skal således i samarbejde med psykiatrirådets brugere og interessenter etableres et forum til dialog om psykiatriens udvikling og samarbejdet herom i Ballerup Kommune. Med budgetaftalen er der endvidere enighed om, at der skal formuleres en psykiatripolitik, og at der afsættes 0,05 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021.

 

Administrationen anbefaler, at der igangsættes en proces i Social- og Sundhedsudvalget om formål, indhold og repræsentation i det nye psykiatriråd med henblik på at nedsætte rådet medio 2018. I forberedelsesperioden kan der eventuelt afholdes indledende drøftelser og "modningsmøder” med eksterne interessenter.

 

Naturkvalitetsudvalget

Som en del af budgetforhandlingerne har det desuden været drøftet at oprette et § 17, stk. 4-udvalg med titlen Naturkvalitetsudvalget. Det kommende naturkvalitetsudvalg skal have fokus på dialog og skabe inspiration og interesse for området for borgere, foreninger og institutioner. Her er det vigtigt at sikre, at opgaven koordineres tæt med det allerede eksisterende Grønt Råds kommissorium og opgave. Processen anbefales at igangsættes i regi af Teknik- og Miljøudvalget, hvortil også Grønt Råd refererer.

 

Digitalisering og teknologi

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsens it-udvalg omdefineres for den nye valgperiode til at hedde ”Kommunalbestyrelsens udvalg for digitalisering og teknologi” (eller lignende), og at opgaven bliver at arbejde med, hvilke politiske og velfærdsmæssige muligheder digitalisering og den teknologiske udvikling skaber, samt hvilke udfordringer og dilemmaer, der også skal håndteres. Administrationen anbefaler, at udvalget skal kunne spørge de øvrige fagudvalg om forskellige emner og temaer, og fagudvalgene skal tilsvarende kunne rette henvendelse til det nydefinerede udvalg. Der skal kunne inviteres eksterne aktører ind. Inspirationen til ændringen er hentet i det tidligere innovationsudvalg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at 

 1. Anbefalingerne og processen for hvilke § 17, stk. 4-udvalg, der skal være i valgperioden 2018-2021 drøftes.

Beslutning

Sagen blev drøftet

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune, Skoletjenesten i Pederstrup, har i samarbejde med Fonden Grantoftegaard og Ballerup Museum søgt Undervisningsministeriet om midler til medfinansiering af projektet ”Kongens jagtgilde. Mad, måltid og fødevareressourcer før og nu.” Der er modtaget tilsagn om 190.000 kr., hvorfor Center for Skoler, Institutioner og Kultur søger om en indtægtsbevilling.

 

Baggrund

Undervisningsministeriet har udbudt en pulje til at understøtte arbejdet med maddannelse i folkeskolen. Formålet med puljen er at styrke såvel maddannelsen og arbejdet med madkultur, som formidlingen af læring om mad som en del af den danske kultur.

 

Sagsfremstilling

Skoletjenesten i Pederstrup udarbejder i samarbejde med Fonden Grantoftegaard og Ballerup Museum en række læringstilbud til elever indtil 6. klassetrin af forskellig karakter, der sætter fokus på kongens jagtgård og madens rolle i renæssancens Ballerup.

 

Der er ansøgt om støtte til materialer, rammer og vidensdeling til udvikling og gennemførelse af læringsforløb for elever i 0.-6. klasser i Ballerup Kommune. 800-1.000 elever (svarende til ca. 1/3 af alle elever i 0.-6. kl.) forventes at arbejde med maddannelse i de beskrevne læringsforløb og som en del af den samlede formidlingsindsats.

 

I efteråret 2018 laves testforløb med 100-150 elever, hvorefter der udarbejdes en samlet plan for alle læringsforløb i formidlingsindsatsen, som skolerne kan indarbejde i deres årsplan for skoleåret 2019/20.

 

I oktober 2019 afvikles "Kongens jagtgilde. Mad, måltid og fødevareressourcer før og nu.” som en renæssancefest(ival) over hele Ballerup Kommune.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tilskuddet udbetales i følgende rater:

 

Rate

Tidspunkt

Beløb/ kr.

1.

Januar 2018

42.000

2.

Juli 2018

42.000

3.

Januar 2019

42.000

4.

Juli 2019

42.000

Slutrate

Når rapport og regnskab er gennemgået uden bemærkninger

22.000

 

Krav om egenfinansiering opfyldes med de arbejdstimer, som på tværs af de tre organisationer investeres i læringsprojektet. De beløber sig til i alt 402.375 kr.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der gives en indtægtsbevilling på 190.000 kr. til projektet ”Kongens jagtgilde. Mad, måltid og fødevareressourcer før og nu.".
   
 2. Bevillingen tilføres Center for Skoler, Institutioner og Kulturs ramme.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 16-01-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Sammendrag

Børnehuset Valhalla, Egebjerghuse 39 i Ballerup, skal kloakeres af Novafos. En forudsætning herfor er, at arealerne ligger inden for et regnvandsområde, som er defineret i spildevandsplanen. På den baggrund indstilles det, at forslag til Tillæg til spildevandsplan 2017-2027 nr. 1 sendes i offentlig høring med henblik på at få Børnehuset Valhallas arealer udpeget som regnvandsområde. Det er ikke muligt at etablere LAR-anlæg på ejendommen grundet stort terrænfald og grundet højt sekundært grundvandsspejl.

 

Baggrund

Novafos er pligtige til at forsyne ejendomme, som er beliggende i regn- og spildevandsområde, og må ikke forsyne ejendomme udenfor disse områder jf. miljøbeskyttelsesloven.

 

Sagsfremstilling

Spildevandsplanen er Ballerup Kommunes administrationsgrundlag på spildevandsområdet og angiver Novafos forsyningsområde. Både Ballerup Kommune og Novafos er forpligtet til at handle i overensstemmelse med spildevandsplanen, det er derfor nødvendigt at inddrage ejendommen Egebjerghuse 39 i Ballerup, for at denne kan blive tilsluttet hovedregnvandssystem. Dette sker ved dette tillæg til spildevandsplanen. Tillægget skal i otte ugers høring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til Tillæg til spildevandsplan 2017-2027 nr. 1 godkendes.
   
 2. Forslag til Tillæg til spildevandsplan 2017-2027 nr. 1 sendes i otte ugers offentlig høring.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 09-01-2018
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen anbefales

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med Ballerup Kommunes køb og salg af fast ejendom bevilges hvert år midler til afholdelse af udgifter i forbindelse hermed.

 

Baggrund

Ved køb og salg af fast ejendom vil der være forskellige typer af omkostninger, som betales over denne bevilling.

 

Sagsfremstilling

Bevillingen til projekt nr. 001307 dækker udgifter til udstykningsomkostninger, honorarer, gebyrer, salgsmateriale, arkæologiske undersøgelser, geotekniske og miljøtekniske undersøgelser m.m. i 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

950.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

Projekt nr. 001307 Omkostninger ved køb og salg af fast ejendom 2018

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

950.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet

 

 

 

 

 

 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 950.000 kr. til projekt nr. 001307 Omkostninger ved køb og salg af fast ejendom 2018 til dækning af udgifter til udstykningsomkostninger, honorarer, gebyrer, salgsmateriale, arkæologiske undersøgelser, geotekniske og miljøtekniske undersøgelser m.m. i 2018.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud / Fraværende

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download