Social- og Sundhedsudvalget

02.10.2018 kl. 13:00
Rusmiddelcenter Brydehuset, Brydehusvej 12, 2750 Ballerup

Deltagere
 • Kåre Harder Olesen (V) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Eva Borg (centerchef for Social og Sundhed) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Lolan Marianne Ottesen (A) - Afbud
 • Irene Jørgensen (A) - Afbud
 • Jack Nør (A) - Afbud

Åben dagsorden

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2018 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalgets møder holdes på nogle af de institutioner, der ligger inden for udvalgets område.
 

Det er aftalt, at dette møde afholdes Rusmiddelcenter Brydehuset, Brydehusvej 12, 2750 Ballerup.

 

Som indledning til mødet vil der være en kort rundvisning med introduktion til aktiviteterne i Rusmiddelcenter Brydehuset ved centerleder Ann Dorte Ahrenskjær.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Besøg på Rusmiddelcenter Brydehuset tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

 1. Orientering vedrørende lukning af Ældretandplejen

  Udfasning af den kommunale del af Ældretandplejen startes efterår 2018. Udfasning påbegyndes nu for at sikre en god overgang for alle nuværende patienter i Ældretandplejen.

  Udfasning sker ved, at der ikke tilbydes flere nye undersøgelser af de ældre borgere på de kommunale klinikker. Dette gælder både nye potentielle ældre patienter samt nuværende ældrepatienter på de kommunale klinikker.

  Indtil den 30. juni 2019 vil alle i gangværende behandlinger blive fuldført og afsluttet. Akutte tilstande vil endvidere blive behandlet, indtil et tandlægeskift har fundet sted.

  Alle ældrepatienter, der er tilknyttet de kommunale tandklinikker, vil blive grundigt informeret om de gældende forhold og hjulpet i forhold til tandlægeskift.

  Bilag
  1 bilag

   
 2. Psykiatriske genindlæggelser på baggrund af artikel i Politiken den 6.september 2018.

  Bilag
  1 bilag

   
 3. Antal borgere der er smittet med klamydia.

  I Ballerup kommune har 20,6 ud af 1.000 unge mellem 15-29 år klamydia, i landet som helhed er det 24,8 ud af 1.000. Så her ligger kommunen pænt, men der kan altid arbejdes på at få den nedbragt.

  Sundhedsplejen har initiativer på skolerne og ungdomsuddannelserne om seksuel sundhed, herunder anvendelse af prævention.

  50 pct. af de seksuelt aktive borgerne anvender prævention, hvorimod det kun er 37 pct. af de 18-årige.

  Bilag
  3 bilag

   
 4. Folketinget har vedtaget lov om forsøg med socialt frikort, som træder i kraft 1. Januar 2019.

  Bilag
  1 bilag

   
 5. Præsentation af et statusnotat vedrørende projektforslaget for Botilbud Bybjergvej i Skovlunde. Notatet beskriver en række udfordringer, der relaterer sig til projektets økonomi. Samtidig redegør notatet for de løsninger som bygherre og rådgiver i samarbejde med Ballerup Kommune er nået frem til for at sikre en økonomisk og faglig robust byggesag.

  Bilag
  1 bilag 

   
 6. KL’s årlige Handicap- og Psykiatrikonference afholdes denne gang onsdag den 28. november 2018 – i år med temaet ”Flere, mere, bedre?”.

  Program og tilmelding
  Tilmelding på http://tilmeld.kl.dk/hpkonference2018.

  Bilag
  1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 4. september 2018 Punkt 3 

Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om den seneste udgiftsudvikling på myndighedsramme 50.54 på det specialiserede voksenområde.

 

Baggrund

På bagrund af det markant store udgiftspres og forbrug der ses på det specialiserede voksenområde er det besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget månedligt i 2018 følger områdets udgiftsudvikling og initiativer til at imødegå udviklingen.  

 

Sagsfremstilling

På seneste møde i Social- og Sundhedsudvalget var merforbruget pr. juli 2018 estimeret til 31,8 mio. kr. Ved opgørelse af aktivitets- og udgiftsudviklingen er merforbruget pr. august 2018 32,3 mio. kr., dvs. en stigning fra juli 2018 på 1,4 mio. kr.
 

En del af denne stigning skyldes en højere udgift til Servicelovens § 109, krisecenter for kvinder uden børn.  Center for Social og Sundhed overtog budget og udgifter til dette område pr. 1. januar 2018 fra Center for Børn og Unge, da der er tale om en voksenydelse. Udgiftsstigningen skal primært tillægges et kompliceret borgerforløb. Administrationen har opfølgning på dette og øvrige forløb og følger forbruget tæt. Desuden er der sket en efterregulering på § 96, Borgerstyret Personlig Assistance på 0,5 mio. kr. som følge af endelig regnskab hos ekstern leverandør.

 

Når det samlede forventede merforbrug i 2018 nu er beregnet til 24,6 mio.kr., som det fremgår af bilaget, skyldes det at der til anden budgetopfølgning blev godkendt en tilførsel på 7,7 mio. kr. til myndighedsrammen fra øvrige budgetrammer indenfor Social- og Sundhedsudvalget. 

 

I bilaget ses en mere detaljeret oversigt over bevægelsen på de enkelte områder og administrationen arbejder fortsat i detaljen på de områder, der har væsentlig betydning for forbruget - herunder primært botilbudsområdet.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2014 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Hjælpemidler og Visitation, under Center for Social og Sundhed, har udarbejdet en "Kvalitetsstandard for tildeling af bolig på plejecenter og handicapegnet bolig", som senest blev godkendt som "visitationsregler" i 2014. Indholdet er omskrevet og opdateret sprogligt, da indholdet nu retter sig mod borgerne. Ændringerne i sproget skal sikre et let tilgængeligt indhold, og præcisere for borgerne, at målgruppen for Ballerup Kommunes handicapegnede boliger omfatter både ældre og yngre handicappede borgere (overskriften var tidligere "Visitationsregler på ældreområdet).

 

Sagen præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden godkendelse.

 

Baggrund

Boliger på plejecentre og handicapegnede boliger bliver tildelt ud fra fastlagte principper for at opnå ensretning, så de rette borgere får tildelt boligerne.

 

Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for tildeling af bolig på plejecenter og handicapegnede boliger" er omskrevet og opdateret sprogligt, bl.a. for at gøre det mere tydeligt, at de handicapegnede boligers målgruppe er både yngre og ældre borgere med funktionsnedsættelse. Samtidig er der også lagt vægt på, at præcisere, at borgerne skal have et aktuelt behov for boligernes særlige tilgængelighed og indretning på ansøgningstidspunktet, for at være berettiget til indflytning i disse boliger. Selve overskriften på dokumentet er også ændret, for at give en mere retvisende overskrift for indholdet.

 

Der er desuden tilføjet flere, og mere sigende, overskrifter i dokumentet, for at give læseren et bedre overblik - og det tekstmæssige indhold er skrevet om, for at give borgerne et bedre udgangspunkt for at forstå deres muligheder på området. Afsnit om "godkendelse til dagplads for borgere med demens og ophold på korttidsplads" er fjernet, da disse er beskrevet i anden særskilt information til borgerne.

 

Kvalitetsstandarden er desuden delt anderledes op. Fremstillingen tydeliggør over for borgeren hvilke muligheder de har, for at få tildelt disse boliger i Ballerup Kommune. Første del handler om boliger i et plejecenter og anden del om handicapegnede boliger.

 

For at være berettiget til en bolig på et plejecenter, skal borgeren opfylde kriterier, der handler om, at borgers funktionsnedsættelse skal kræve kontinuerlig støtte, pleje og omsorg døgnet rundt (som ikke kan foregå i eget hjem), at borger observations- og plejebehov er afprøvet i eget hjem i en periode på op til tre måneder (og ikke fundet tilstrækkelig til at foregå i eget hjem), eller at borger har en dødelig sygdom, og er i terminalstadiet.

 

Se den præcise formulering i bilag 3, side  2: "Hvem kan blive godkendt til en bolig på plejecenter?".

 

For de handicapegnede boliger gælder, at borgeren skal opfylde et eller flere kriterier om deres aktuelle bolig og funktionsnedsættelse - ligesom der ses på muligheden for at tilpasse borgerens nuværende bolig ved bevilling af hjælpemidler eller boligændringer. Der ses også på borgerens mulighed for at anvende de hjælpemidler, som borgeren har behov for, i nuværende bolig. Det er desudne et kriterie for alle ansøgere til en handicapegnet bolig, at de, trods alder og funktionsnedsættelse, skal være åndsfriske og have ressourcer til, i stor udstrækning, selv, at tage et initiativ, som fx at tilkalde hjælp efter behov og gøre brug af nærmiljøets tilbud. Det er også en forudsætning, at borgerens behov ikke kan tilgodeses i en almindelig bolig via Boligkontoret under Center for By, Erhverv og Miljø, eller i en lejebolig i tilgængelige boligselskaber i Ballerup Kommune.

 

Se kvalitetsstandardens præcise formulering i afsnit "Hvem kan blive godkendt til en handicapegnet bolig?" i bilag 3, side 3.

 

Som bilag 1, 2 og 3 er vedlagt det tidligere godkendte dokument "Visitationsregler for ældreområdet/oktober 2014", den reviderede kvalitetsstandard med synlige rettelser, og det færdige udkast til den reviderede kvalitetsstandard.

 

Formidling af kvalitetsstandard i brugervenligt folder-layout

Kvalitetsstandarden vil efter godkendelse blive trykt i et brugervenligt folder-layout, som bliver delt ud til borgerne efter behov, ligesom kvalitetsstandarden bliver lagt på Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager leder Dora Fog fra Hjælpemidler og Visitation under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Kvalitetsstandard for bolig på plejecenter og handicapegnede boliger drøftes med henblik på høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Revideret "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte 2019" og "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp i plejeboligerne 2019" (serviceloven §§ 83 og 83a) præsenteres med henblik på høring i Seniorrådet og Handicaprådet forud for politisk godkendelse. I samme forbindelse søges tidligere seperat "Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsforløb (serviceloven § 83a)" annulleret, da praksis for rehabiliteringsforløb nu er en almen tilgang til borgerne i Hjælpemidler og Visitation og i Ballerup Kommunes hjemmepleje - og derfor allerede indarbejdet i kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt, eller når der foreligger ændringer i serviceniveauet, udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp mv. og rehabiliteringsforløb efter lov om social service §§ 83 og 83a.

 

Sagsfremstilling

"Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på plejecentrene 2019" har gennemgået ganske få sproglige opdateringer og er tilføjet enkelte uddybende orienteringer til borgerne (se bilag 1, 2 og 3, for nuværende kvalitetsstandard, version med synlige ændringer og færdigt udkast til tilrettet kvalitetsstandard).

 

"Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk støtte hjemme 2019" er revideret i forhold til tre hovedområder:

 

1. Levering af kølemad

Center for Social og Sundhed anbefaler ændring af nuværende serviceniveau for tilbud om levering af kølemad, for at Ballerup Kommune fremadrettet understøtter den rehabiliterende indsats til borgerne (social service § 83a), og sikrer, at det i højere grad er borgere med særlige behov for diæt og borgere med kognitive udfordringer, der understøttes med madservice.

 

Tidligere var borgere, der havde en fysisk funktionsnedsættelse, også omfattet af ordningen for levering af kølemad. Siden madordningen blev et kommunalt tilbud, er der dog sket en stor udvikling på markedet, så gode ernæringsrigtige færdige måltider let kan købes i både supermarkeder og på nettet. Ved at ændre serviceniveauet, så en fysisk funktionsnedsættelse ikke i sig selv berettiger til tilbud om levering af kølemad, efterleves Ballerup Kommunes mål/vision om, at borgere inddrages og tager medansvar for eget liv - ligesom borgere støttes og vejledes i at udfolde deres potentiale og individualitet (uanset fysiske funktionsniveau), og ikke lade sig begrænse til kommunens tilbud om levering af kølemad. Vær opmærksom på, at borgere med særlige behov for diæt og borgere med kognitiv funktionsnedsættelse, fortsat vil være berettiget til levering af kølemad via kommunen, med den foreslåede ændring.

 

Se bilag 4 for nuværende kvalitetsstandard, bilag 5 for kladdeversion med synlige ændringer og uddybende kommentarer, samt bilag 6 med færdigt udkast til ændret kvalitetsstandard.

 

I bilag 7 præsenteres et prismæssigt eksempel på borgernes mulighed for privat madservice, og i bilag 8, 2 anonymiserede borgercases, hvor det ændrede serviceniveau for levering af kølemad, vil udgøre en forskel.

 

2. Kvalitetsstandard for social service §§ 83 og 83a i én kvalitetsstandard

Årsagen til at § 83a tidligere har været som en seperat kvalitetsstandard er, at man arbejdede med den del af social service § 83 i projekt. Nu er § 83a implementeret i Ballerup Kommune. social services § 83a peger på, at borgeren bør vurderes med henblik på, om borgerens funktionsevne kan forbedres, inden hjælpen i hjemmet tilknyttes. Denne metode og vurdering er nu en naturlig del at visitationspraksis i kommunen og Hjemmeplejens tilgang til borgerne, og metoden er i forvejen (ved tidligere revidering) skrevet ind på de første sider i "Kvalitetsstand for personlig og praktisk hjælp".

 

Tidligere seperat "Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsforløb (servicelovens § 83a)" (se bilag 9) søges derfor nedlagt, da området er naturligt og generelt indarbejdet i kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.

 

3. Sproglige rettelser og tilføjelser

Især "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp hjemme 2019" er desuden opgraderet med mindre sproglige omformuleringer og tilføjelser for at optimere det tekstmæssige indhold og forståelse. Som eksempel er formuleringen "... vil personlig og praktisk hjælp som udgangspunkt blive iværksat senest ti dage efter visitation" ændret til "... vil personlig og praktisk hjælp som udgangspunkt blive iværksat senest ti dage efter du har modtaget den skriftlige afgørelse". Andre steder, er der tilføjet uddybende tekst for at opnå større tekstforståelse og give borgerne bedre information om deres muligheder. Ændringerne er, som nævnt, tydeligt markeret i bilag 5.

 

Formidling af kvalitetsstandard i brugervenligt folder-layout

Kvalitetsstandarderne vil efter godkendelse blive tryk i et brugervenligt folder-layout, som bliver delt ud til borgerne efter behov, ligesom kvalitetsstandarderne bliver lagt på kommunens hjemmeside.

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager leder Dora Fog fra Hjælpemidler og Visitation under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

9 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk støtte 2019" drøftes med henblik på høring i Seniorrådet og Handicaprådet.
   
 2. "Kvalitetsstandard for støtte i plejeboligerne 2019" drøftes med henblik på høring i Seniorrådet og Handicaprådet.
   
 3. Nedlæggelse af "Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsforløb (§ 83a)" drøftes med henblik på høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Anskaffelse af elektroniske låse til borgere har en omkostning, der betyder, at Ballerup Kommune skal i udbud for denne anskaffelse. Offentligt udbud af de elektroniske låse er sat i gang, og det forventes, at der i efteråret 2018 udpeges en leverandør, og implementeringen opstartes. Implementeringen vil ikke kunne færdiggøres i 2018 og vil fortsætte i 2019. Ved anskaffelse af elektronisk låsesystem er det vigtigt, at Ballerup Kommunes generelle it-arkitektur medtænkes ved valg af løsning, og der er integration til fx kommunens medarbejdersystem, så administration og vedligehold af identitetskort kan ske centralt i forbindelse med ansættelsesprocessen.

 

Sagen forelægges til orientering.

 

Baggrund
Ballerup Kommune har i dag flere forskellige nøglesystemer, der styrer de elektroniske låse i vore bygninger – Ballerup Rådhus, skoler, Hjemmeplejen mfl. Derudover anvendes der et nøglesystem til at åbne private låse hos borgere, der ikke selv er i stand til at åbne deres dør for pleje- og sundhedspersonalet.

 

Fælles for disse systemer i dag er, at alle låse åbnes med plastikkort eller brik med NFC-teknologi (Near Field Communication). Der er dog kun en sporadisk og til dels manuel styring af disse NFC-løsninger.

 

Sagsfremstilling

Digitaliseringssekretariatet er sammen med Center for Social og Sundhed i gang med et velfærdsteknologiprojekt, som omfatter installation af elektroniske låse hos borgere, der modtager hjemmehjælp. Systemet sikrer, at relevante medarbejdere, der skal kunne åbne de elektroniske låse, ved ansættelse automatisk får udstedt et ID-kort med NFC-teknologi. Dette kort kan ikke alene anvendes til at åbne døre, men også nøgleskabe, tøjskabe, udskrivning af print, log-on på pc’er med kortlæser m.m.

 

Det er målet, at udstedelsen af kortet bliver en integreret del af ansættelsesprocessen for alle medarbejdere i Ballerup Kommune.

 

Det vil ske i en række udstedelsesautomater, hvor medarbejderen selv udsteder identitetskortet, som rummer billede, navn, Ballerup Kommunes logo og NFC-id. Herved får medarbejderne et kort, de kan bruge til Ballerup Kommunes NFC-løsninger samt mulighed for at identificere sig overfor borgere og tredjepart.

 

Ambitionen er således at decentralisere udstedelsen, men centralisere administrationen af disse ID-kort, via data i Ballerup Kommunes identitetsstyringssystemer, således at det knytter NFC-ID, roller/opgaver og medarbejder sammen.

 

Projektgruppen har arbejdet på udbudsmateriale for udbud af de elektroniske låse til borgere. Der har været afholdt flere markedsdialoger med leverandører for at undersøge markedet og for at få en dialog med leverandørerne om Ballerup Kommunes ønsker om at koble flere systemer sammen og styre administrationen centralt.


Projektgruppen har arbejdet med at undersøge det reelle behov for antallet af elektroniske låse og udarbejdet en kravspecifikation til udbudsmaterialet, som indeholder krav til både de elektroniske låse samt integration med Ballerup Kommunes identitetsstyring og øvrige it-arkitektur. Dette arbejde har været mere omfattende end forventet, og projektet er derved blevet forsinket i forhold til at få det afsluttet i 2018.

 

Offentlig udbud af de elektroniske låse er sat i gang, og det forventes, at der vælges leverandør, og at implementeringen starter i løbet af efteråret. Implementeringen vil ikke kunne færdiggøres i 2018 og vil fortsætte i 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 1,1 mio. kr. af driftsmidler til den samlede anskaffelse og implementering.

 

Derudover er der afsat 246.000 kr. til drift. Udbuddet er stadig i gang.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed samt Digitaliseringssekretariatet indstiller, at 

 1. Orientering om indkøb af digitale låse og elektroniske identitetskort tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag 

Socialtilsyn Hovedstaden har den 7. maj 2018 gennemført et uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Rødbo.

 

Der har ved dette tilsyn været fokus på tilbuddets udviklingspunkter fra sidste tilsyn og særligt på temaerne målgruppe, metoder og resultater, sundhed og trivsel og organisation og ledelse. Alle temaer i kvalitetsmodellen er gennemgået, og det vurderes, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen.

 

Socialtilsynet har læst og bemærker positivt ledelsens interne handleplan for arbejdet med forrige års udviklingspunkter.

 

Baggrund

Botilbuddet Rødbo er et botilbud for 40 borgere med erhvervet hjerneskade, og et aktivitets- og samværstilbud til 12 borgere.

 

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om Rødbo fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

 

Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynet været i dialog med borgere, medarbejdere og ledelse, samt udført observation under frokost i to af tilbuddets fire afdelinger.

 

Rapporten har været i høring i Handicaprådet og høringssvar kan ses som bilag.

 

Sagsfremstilling

I det følgende er socialtilsynets vurderinger refereret:

 • Socialtilsynet har læst og bemærker positivt ledelsens interne handleplan for arbejdet med forrige årsudviklingspunkter. Socialtilsynet konstaterer, at den kompetenceudvikling tilbuddet igangsatte i 2017, er forsat i 2018, hvor alle faste medarbejdere, herunder også nyansatte, får grunduddannelsen inden for den neuropædagogiske tilgang (neuropædagogik er en forståelsesramme, hvor viden om hjernen bliver omsat til pædagogisk praksis, med fokus på at skabe individuelle rammer, strukturer og samspil, som tilgodeser det enkelte menneske. Socialtilsynet konkluderer, at processen er med til at styrke fagligheden til gavn for borgerne.
 • Socialtilsynet konstatere, at Botilbuddet Rødbo forsat er i proces med at implementere systemet NEXUS og herunder også at opkvalificere medarbejderne til systemet. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet fortsat kan arbejde med at opkvalificere arbejdet med borgernes handleplaner, med henblik på konkrete, målbare og operationelle mål. Dette vil øge mulighed for at fremvise positive resultater for borgerne, og samtidig bringe læring, som kan være med til at forbedre den pædagogiske indsats.
 • Socialtilsynet konkluderer, at borgerne på Botilbuddet Rødbo generelt er i trivsel. Tilbuddet er dog fortsat udfordret af høj personalegennemstrømning, samt højt vikarforbrug, hvilket påvirker borgernes trivsel og kan give udfordringer i forhold til forebyggelse af magtanvendelse og overgreb. Socialtilsynet anerkender ledelsens fokus på emnet, for at sikre stabil drift og sikre, at alle borgere har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.

Udviklingspunkter:

 • Botilbuddet Rødbo kan, i samarbejde med borgerne, øge antallet af skriftlige målsætninger, der understøttes af bodelen, for at beskæftigelsen lykkes bedst muligt.
 • Socialtilsynet vurderer fortsat, at Botilbuddet Rødbo med fordel kan arbejde med at sætte konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed i samarbejde med borgerne, hvor det i højere grad er tydeligt, hvordan tilbuddet vil kunne se effekten af indsatsen, herunder de faglige tilgange og metoder. Det fremgår af den udarbejdede handleplan, at der skal være fokus på skriftlige evalueringer af indsatsen omkring arbejdet med det konkrete mål.
 • Socialtilsynet anerkender, at Botilbuddet Rødbo er i proces, men ser fortsat, at tilbuddet med fordel kan arbejde med at opkvalificere arbejdet med borgernes handleplaner, således at handleplanerne bliver konkrete, målbare og operationelle.
 • Socialtilsynet ser, at ledelsen skal sikre sig, at alle medarbejdere har tilstrækkelig viden om udførelse inden for grænserne for magt.
 • Socialtilsynet vil forsat have fokus på personalegennemstrømningen og den indsats ledelsen har igangsat for at sikre en stabil drift, og at alle borgere har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.
 • Socialtilsynet ser, at Botilbuddet Rødbo kan arbejde videre med at sikre, at alle medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.

Ledelsen på Botilbuddet Rødbo har udarbejdet en handleplan for det arbejde, der skal igangsættes på baggrund af socialtilsynets rapport.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Socialtilsynets uanmeldte tilsyn på Botilbuddet Rødbo 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Socialtilsynet har den 13. juni 2018 været på uanmeldt driftsorienteret tilsyn på Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde.

 

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellens temaer.

 

Baggrund

Aflastningstilbuddet Torvevej tilbyder aflastning til voksne hjemmeboende borgere med funktionsnedsættelser. Målgruppen er bred og spænder fra borgere med lettere nedsat funktionsevne til borgere med multiple handicaps. Tilbuddet er oprettet efter servicelovens §107 (midlertidig botilbud) og er normeret til 12 pladser.

 

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om Torvevej fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

 

Borgerperspektivet er inddraget ved korte observationer på tilsynsdagen, gennem dokumentanalyse af udvalgte dokumenter, samt medarbejderinterview.

 

Rapporten har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret kan ses som bilag.

 

Sagsfremstilling

I det følgende er socialtilsynets vurderinger refereret:

 • Socialtilsynet konkluderer, at ledelsen og medarbejderne varetager den daglige drift kompetent, samt har relevante kvalifikationer i forhold til den brede målgruppe.
   
 • Socialtilsynet konkluderer, at borgerne trives på Aflastningstilbuddet Torvevej.
   
 • Det er en bred målgruppe, som naturligt fordrer meget forskellig viden. Det vurderes, at tilbuddet især lykkes med struktur for borgerne, samt en anerkendende tilgang suppleret med viden om den enkelte borger herunder neuropædagogiske perspektiver.
   
 • Aflastningstilbuddet Torvevejs pædagogiske dokumentationen afspejler, at tilbuddet er undervejs i en positiv proces, med relevant og overskuelig dokumentation.
   
 • Endvidere konkluderes at tilbuddet har kompetencerne til målgruppen, dog er personalegennemstrømning, trods bedring i 2017, gennem årene en udfordring, der kan udfordre kompetenceniveauet.

Udviklingspunkter

 • Aflastningstilbuddet Torvevej kan med fordel kvalificere deres dokumentationspraksis, ved at sikre faglig beskrivelse af den faglige indsats og refleksion i arbejdet med målet.
   
 • Aflastningstilbuddet Torvevej kan med fordel undersøge, om der er forskel i forståelsen af gråzoner for magt.
   
 • Aflastningstilbuddet Torvevej kan med fordel have fokus på rekruttering og fastholdelse.

Ledelsen på Aflastningstilbuddet Torvevej har udarbejdet handleplan for det arbejde, der skal igangsættes på baggrund af socialtilsynets rapport.

 

Rekruttering og fastholdelse var også et tema ved sidste tilsyn, som fandt sted den 1. december 2017. I den forbindelse blev der udarbejdet en handleplan for perioden fra den 31. december 2017 til den 31. december 2018. Da denne handleplansperiode ikke er udløbet, arbejdes der videre med denne handleplan. Ledelsen på Aflastningstilbuddet Torvevej har derfor udarbejdet en status for arbejdet, som er indsat i handleplanen og markeret med kursiv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Socialtilsynets uanmeldte tilsyn på Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Center for Social og Sundhed har godkendt, at Fonden Grantoftegaard opretter 20 pladser til borgere i beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §103. Sagen forelægges til orientering.

 

Baggrund

Fonden Grantoftegaard er en socialøkonomisk virksomhed, som driver et økologisk landbrug beliggende i Pederstrup. Med afsæt i landbruget, arbejder tilbuddet på udvikling af menneskelige ressourcer som nøglen til succes, for såvel den enkelte borger, som for den samlede virksomhed.

 

De beskæftigelsesmæssige aktiviteter tager afsæt i meningsfulde arbejdsfunktioner. Tilbuddet rummer, ud over den beskyttede beskæftigelse, også opgaver om afklaring af jobfunktioner, skånejob med videre.

 

Grantoftegaard har ansøgt Ballerup Kommune om godkendelsen, da denne godkendelse skal ske fra beliggenhedskommunen.

Dagtilbud, som Grantoftegaard er ikke en del af Socialtilsyn Hovedstadens ansvarsområde, da det bl.a. ikke omhandler beskyttet beskæftigelse. Center for Social og Sundhed anmodede dog socialtilsynet om at vurdere kvaliteten af tilbuddet og udarbejde en såkaldt ny-godkendelsesrapport, som en tilkøbsydelse, til brug for en kvalificeret vurdering af om Grantoftegaard kunne godkendes. Socialtilsynet vil således ikke fremadrettet skulle føre tilsyn på Grantoftegaard.

 

Sagsfremstilling

Fonden Grantoftegaard har rettet henvendelse til Center for Social og Sundhed og anmodet om at blive ny-godkendt til 20 pladser etableret efter servicelovens § 103, beskyttet beskæftigelse. De 20 pladser er ikke specifikt til Ballerup borgere, Grantoftegaard vil udbyde dem til alle kommuner i området.

 

Socialtilsynet har den 12. marts 2018,, efter bestilling fra Center for Social og Sundhed, aflagt besøg på Grantoftegaard. Der er gennemført en række interviews med direktør, socialfaglige vejledere og faglige holdledere. Borgerperspektivet er inddraget ved interview med to borgere, besigtigelse af de fysiske rammer og indtagelse af frokost serveret af borgere i tilbuddet.

 

Målgruppen for det nye tilbud er 20 personer mellem 18 til 60 år med kognitive/intellektuelle forstyrrelser, udviklingsforstyrrelser, psykiske vanskeligheder, sociale problemer samt misbrug.

 

Socialtilsynets samlede konklusion er, at Grantoftegaards beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 103, beskyttet beskæftigelse, forventes at levere den kvalitet i indsatsen, som er formålet med visitationen af den konkrete borger.

 

På baggrund af socialtilsynets ny-godkendelsesrapport har Center for Social og Sundhed vurderet, at Grantoftegaard besidder de fornødne kvaliteter i opgaveløsningen, og derfor godkendt at Fonden Grantoftegaard udvider tilbuddet til også at omfatte 20 pladser efter servicelovens § 103, beskyttet beskæftigelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Orienteringen om ny-godkendelse af tilbud om beskyttet beskæftigelse på Grantoftegaard i Pederstrup tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Centrene for Social og Sundhed, Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler, at Rammeaftale 2019-2020 godkendes af Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget. Dog anbefaler Center for Social og Sundhed, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om at opretholde beslutningen fra behandlingen af Rammeaftale 2017 og 2018 om, at Botilbuddet Rødbo, Aflastningstilbuddet Torvevej samt de skærmede enheder i Helhedstilbuddet Stokholtbuen fritages for den takstreduktion, der er indeholdt i styringsaftalerne 2019-2020.

 

Derudover vil der i efteråret 2018 tages stilling til forslag om takstændring på Botilbuddet Rødbo på grund af udviklingen i beboersammensætning og dets betydning for pasnings- og plejeopgaven og personalebemandingen.  

 

Det indstilles, at Rammeaftale 2019-2020 og de fælles mål for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes med ovennævnte undtagelse om fritagelse for den foreslåede takstreduktion på 0,5 pct. årligt indeholdt i Styringsaftalen for Rammeaftale 2019-2020.

 

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede social- og undervisningsområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

 

Rammeaftalerne udarbejdes og behandles først i Kommunekontaktråd Hovedstaden (KKR) og sendes efterfølgende til politisk behandling i den enkelte kommune.

 

For Ballerup Kommune er følgende tilbud på voksenområdet omfattet af rammeaftalen:

 • Botilbuddet Rødbo
 • Helhedstilbuddet Stokholtbuen
 • Aflastningstilbuddet Torvevej
 • Bo- og Behandlingstilbuddet Måløvgård.

På børneområdet er følgende tilbud omfattet:

 • Kasperskolen undervisning
 • Kasperskolen fritidstilbud
 • Ordblindeinstituttet
 • Høreklasser Baltorpskolen
 • ADHD-klasser Hedegårdsskolen
 • Hedegårdsskolen specialklasser
 • Høvegruppen Kirstinevang
 • Høvegruppen Rosendal
 • Uddannelsescenter UUC Maglemosen.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen indeholder tekniske bilag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen (bilagene er vedhæftet sagen). 

 

Takstaftalen for 2019-2020 lyder "At udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 pct. årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014".

 

I forbindelse med den politiske behandling af Rammeaftale 2017 og 2018 besluttede Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup Kommune efter indstilling fra administrationen, at Botilbuddet Rødbo, Aflastningstilbuddet Torvevej samt de skærmede enheder i Helhedstilbuddet Stokholtbuen skulle fritages for den takstreduktion, der er indeholdt i Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 og 2018. Baggrunden var bekymring for konsekvenserne af takstreduktionen i forhold til kvaliteten af det borgerrettede arbejde. Erfaringen er fortsat, at det er vanskeligt at bevare kvalitetsniveauet i de nævnte tilbud med den eksisterende takst, derfor anbefales det fra Center for Social og Sundhed, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om fortsat at friholde de nævnte tilbud fra den takstreduktion, der er indeholdt i Styringsaftale 2019 og 2020.

 

Supplerende skal det oplyses, at der arbejdes på forslag om en takstændring på  Botilbuddet Rødbo, som forventes at blive en differentiering af taktsten på to takster afhængig af den konkrete beboers pleje, - og pasningsbehov. Langt hovedparten af beboerne på Rødbo har et omfattende kompleks pleje, - og pasningsbehov, som har været stigende de senere år dels på grund af udviklingen i borgernes handicap, dels borgernes alder. Der er derfor behov for at regulere normeringen i tilbuddet, således at det er muligt at fastholde kvalificeret personale og kvaliteten i kerneopgaven. Det forventes, at takstsændringen og differentieringen kan gennemføres pr. 1. april 2019.

 

Rammeaftale 2019-2020 tager udgangspunkt i de fælles mål, som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet. Fokusområdet vil være en afdækning af, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det overordnede mål med fokusområdet er at få en styringsmodel, der sikrer, at tilbudsviften løbende tilpasses kommunernes behov på området, og at kommunerne har adgang til en både relevant og aktuel tilbudsvifte. Dermed skal kommunerne i større grad opleve, at det er muligt at finde de rette tilbud til borgerne. Der vil desuden blive igangsat en undersøgelse af tilbudsviften i hovedstadsregionen samt af kommunernes behov. Undersøgelserne vil gå på tværs af kommuner og region og skal danne grundlag for en økonomimodel med incitamenter for oprettelse af nye tilbud.

 

KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018 og skal derfor om muligt være behandlet i kommunerne og regionen senest den 12. oktober 2018. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Rammeaftale 2019-2020 har ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune, men den indeholdte takstreduktion i Styringsaftalen har økonomiske konsekvenser for det enkelte tilbud.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Centrene for Social og Sundhed, Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Rammeaftale 2019-2020 og de fælles mål for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.
   
 2. Det godkendes, at Botilbuddet Rødbo, Aflastningstilbuddet Torvevej samt de skærmede enheder i Helhedstilbuddet Stokholtbuen fritages for den takstreduktion, der er indeholdt i Styringsaftalen i Rammeaftale 2019-2020.
   
 3. Det konkrete forslag om takstændring på Botilbuddet Rødbo forelægges til godkendelse på efterfølgende møde i Social,- og Sundhedsudvalget. 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Ansættelse af plejecenterleder til Plejecentrene Toftehaven og Sønderhaven.

 

Baggrund

I følge Ballerup Kommunes retningslinjer omkring ansættelse af institutionsledere skal Social- og Sundhedsudvalget deltage i anden samtalerunde. Der skal udpeges 2-3 politikere fra udvalget. Heraf skal den ene være udvalgsformanden eller næstformanden.

 

Sagsfremstilling

Der skal iværksættes et stillingsopslag til plejecenterleder for Plejecentrene Toftehaven og Sønderhaven.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal udpege, hvem der skal deltage fra Social- og Sundhedsudvalget til anden samtalerunde.

 

Social og Sundhedsudvalget har ønsket at komme med forslag til, hvornår samtalerne kan finde sted.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der udpeges medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget til deltagelse i anden samtalerunde.
   
 2. Det drøftes, hvilke mulige datoer, der kan være for anden samtalerunde.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Lolan Marianne Ottesen (A), Ali Abbasi (Ø) samt Maria Lundahl Assov (A) deltager i anden samtalerunde den 27. november 2018, kl. 18.00-21.00.


Indhold

Sammendrag

Styrelsen for Patientsikkerhed udførte den 22. marts 2018 et risikobaseret planlagt tilsyn hos Ballerup kommunale hjemmepleje. Tilsynet lagde vægt på, at Ballerup kommunale hjemmepleje havde gode procedurer og systematik i praksis, at næsten alle målepunkter var opfyldt, samt at de uopfyldte målepunkter ikke var gennemgående i flere stikprøver.

 

Tilsynet vurderede, at Hjemmeplejen skulle indplaceres i kategorien: ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

 

Baggrund

Den 1. januar 2017 blev Styrelsen for Patientsikkerheds årlige tilsyn på plejecentre (det, der før blev kaldt embedslægetilsyn) omlagt til et risikobaseret tilsyn, hvor der lægges vægt på indsatsområder og behandlingssteder, hvor der kan være risiko for patientsikkerheden.

Styrelsen udvælger nu steder og områder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar (fx bosteder). Cirka 10 pct. af landets behandlingssteder får hvert år tilsyn. Det første gang Hjemmeplejen får udført et risikobaseret tilsyn. Tilsynet udføres af en læge og en oversygeplejerske.

 

Sagsfremstilling

Den 22. marts 2018 havde Ballerup kommunale hjemmepleje risikobaseret tilsyn foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen fandt på baggrund af observationer, interview og journalgennemgang, at alle målepunkter vedrørende instrukser, procedurer, journalføring og patientrettigheder var opfyldt. Der var et uopfyldt målepunkt ved medicinhåndteringen, som gav anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:

 • At udlevering af medicin sker på grundlag af sikker identifikation af patienten (målepunkt 12)
 • At der ikke opbevares medicin med udløbet holdbarhedsdato eller sterilvarer med overskredet udløbsdato (målepunkt 12)

Målepunkter kan ses i tilsynsrapporten (se bilag).

 

Tilsynet indplacerede Hjemmeplejen i kategori 1 ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”

 

Kategoriseringen er inddelt således:

0. Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

1. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden

2. Større problemer af betydning for patientsikkerheden

3. Kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden.

 

Der er ikke krav om handleplan, men Hjemmeplejen har valgt at lave en, som viser indsatser igangsat allerede i 2017, og hvor opfølgning fortsat er et opmærksomhedspunkt, da der naturligt løbende sker udskiftning i medarbejderstaben (se bilag)

 

Tilsynsrapporten og handleplanen har været i høring i Seniorrådet den 21. august 2018 og Handicaprådet den 6. september 2018. Høringssvar kan ses som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Tilsynsrapport og handleplan for Hjemmeplejen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Styrelsen for Patientsikkerhed udførte den 5. marts 2018 et planlagt risikobaseret tilsyn på Plejecenter Lindehaven. Styrelsen lagde vægt på, at Ballerup Kommune havde gode procedurer og systematik i praksis, at næsten alle målepunkter var opfyldte, samt at uopfyldte målepunkter ikke var gennemgående i flere af stikprøverne.

 

Tilsynet vurderede, at Plejecenter Lindehaven skulle placeres i kategori 1 ”mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

 

Baggrund

Den 1. januar 2017 blev Styrelsen for Patientsikkerheds årlige tilsyn på plejecentre (det der før blev kaldt embedslæge tilsyn) omlagt til et risikobaseret tilsyn, hvor der lægges vægt på de indsatser og behandlingssteder, hvor der kan være risiko for patientsikkerheden.

 

Styrelsen udvælger nu steder og områder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar. (fx bosteder).

 

Cirka 10 pct. af landets behandlingssteder får hvert år tilsyn. Det er første gang, at Plejecenter Lindehaven får et risikobaseret tilsyn. Tilsynet blev udført af en oversygeplejerske.

 

Sagsfremstilling

Den 5. marts 2018 havde Plejecenter Lindehaven risikobaseret tilsyn foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Styrelsen fandt på baggrund af observationer, interview og journalgennemgang, at alle målepunkter vedrørende retningslinjer, instrukser og patientrettigheder var opfyldt. Der var tre uopfyldte målepunkter i journalføringen, som gav anledning til, at styrelsen for patientsikkerhed henstiller følgende.

 • At der fremgår en oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser og den skal revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand. (målepunkt 6)
 • At det fremgår, hvilke aftaler der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme og handicap. (målepunkt 6)
 • At den sundhedsfaglige dokumentation som minimum skal indeholde beskrivelse af patienternes sundhedsmæssige tilstand samt pleje og behandling. Denne skal opdateres ved ændringer i patienternes helbredsmæssige tilstand. (målepunkt 7)
 • At den sundhedsfaglige dokumentation indeholder beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. (målepunkt 8)
 • At præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform og styrke fremgår af medicinlisten. (målepunkt 11)
 • At der er angivet enkeltdosis og maksimal døgndosis for medicin efter behov. (målepunkt 11)
 • At der fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser, i hvilket omfang patienten er i stand til at give et habilt samtykke til pleje og behandling, eller om disse interesser varetages helt eller delvist af pårørende/værge. (målepunkt 14a).

Målepunkter kan ses i tilsynsrapporten (bilag).

 

Tilsynet indplacerede Plejecenter Lindehaven i kategori 1 ”mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

 

Kategoriseringen er inddelt således:

 1. Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.
 2. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.
 3. Større problemer af betydning for patientsikkerheden.
 4. Kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden.

Der er ikke krav om handleplan, men Plejecenter Lindehaven har valgt at udarbejde en. Handleplanen viser de indsatser, som er igangsat i forhold til undervisning og implementering af arbejdsgange i forhold til journalføring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Høringssvar, handleplan og tilsynsrapport fra Plejecenter Lindehaven i Ballerup drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Styrelsen for Patientsikkerhed udførte den 13. marts 2018 et risikobaseret planlagt tilsyn i Træning og Aktivitet. Tilsynet lagde vægt på, at langt de fleste målepunkter var opfyldt, og at Træning og Aktivitet er et velorganiseret og kompetent behandlingssted. Tilsynet fandt tre uopfyldte målepunkter og henstillede til, at der bliver udarbejdet manglende instrukser inden for disse.

 

Træning og Aktivitet har i partshøringsperioden fremsendt materialer til Styrelsen for Patientsikkerhed, der opfylder de tre målepunkter.

Tilsynet blev herefter afsluttet og indplaceret i kategorien: ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

 

Sagen har været i høring i Handicaprådet den 6. september 2018 og i Seniorrådet den 18. september 2018. Den endelige tilsynsrapport og høringssvarene kan ses som bilag.

 

Baggrund

Den 1. januar 2017 blev Styrelsen for Patientsikkerheds årlige tilsyn på plejecentre (det tidligere embedslægetilsyn) omlagt til et risikobaseret tilsyn, hvor der lægges vægt på indsatsområder og behandlingssteder, hvor der kan være risiko for patientsikkerheden.

 

Styrelsen udvælger nu steder og områder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar (fx bosteder). Cirka 10 pct. af landets behandlingssteder får hvert år tilsyn. Det er første gang Træning og Aktivitet får udført et risikobaseret tilsyn. Tilsynet udføres af en læge og en oversygeplejerske.

 

Sagsfremstilling

Den 13. marts 2018 blev der i Træning og Aktivitet gennemført risikobaseret tilsyn på matriklerne Sundhedshuset og Plejecenter Lundehaven af Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Styrelsen fandt på baggrund af observationer, interview og journalgennemgang, at langt de fleste målepunkter var opfyldt. Det drejer sig bl.a. om målepunkter vedrørende organisering og sammenhæng i rehabiliteringsforløb, specialiseringsniveau, faglige fokuspunkter i forhold til journalgennemgang, overgange i patientforløb, patientrettigheder og hygiejne.

 

Der blev fundet følgende tre uopfyldte målepunkter (se bilag):

 

Målepunkterne 2a og 20a:

Manglende skriftlige instrukser inden for områderne: Formidling af viden om genoptræningsforløbet mellem tværfagligt personale, samt inddragelse af patient og pårørende i genoptræningsforløbet.

 

Målepunkt 4:

Derudover fandt tilsynet, at der blev gjort brug af støttedokumenter med sundhedsfaglige oplysninger ført på

papir, og som der ikke var henvisning til i den elektroniske journal.

 

De tre fund gav anledning til følgende henstillinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

 • Behandlingsstedet skal sikre, at der foreligger en skriftlig instruks om formidling af viden om genoptræningsforløbet mellem tværfagligt personale (målepunkt 2a)
 • Behandlingsstedet skal sikre, at det tydeligt fremgår af den elektroniske journal, hvad der foreligger på papir (målepunkt 4)
 • Behandlingsstedet skal sikre, at der foreligger en skriftlig instruks om inddragelse af patienten og evt. pårørende i genoptræningsforløbet (målepunkt 20a).

Tilsynet indplacerede Træning og Aktivitet i kategori 1 ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

 

Kategoriseringen er inddelt således:

0. Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

1. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden

2. Større problemer af betydning for patientsikkerheden

3. Kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden.

 

Træning og Aktivitet har i partshøringsperioden redegjort for den fremtidige håndtering af de tre målepunkter og fremsendt det efterspurgte materiale til styrelsen. Materialet består af to nye lokale instrukser for træningsskemaer og inddragelse af pårørende samt en beskrivelse af eksisterende vejledninger og instrukser.

 

Styrelsen har meddelt, at det fremsendte materiale nu opfylder kravene i målepunkterne, og at tilsynet dermed er afsluttet.

 

Træning og Aktivitet har igangsat implementering af de nye instrukser.

 

Den endelige tilsynsrapport og partshøringen har været i høring i Handicaprådet den 6. september 2018 og i Seniorrådet den 18. september 2018, og kan ses som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Tilsynsrapport og partshøringssvarene drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2018 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres her for første udkast til Ballerup Kommunes Pårørendepolitik. Politikken er blevet til i en proces, hvor pårørende løbende er blevet inddraget. Sagen forelægges også i Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2018. Social- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger indarbejdes, og de to udvalg bliver præsenteret for et revideret udkast på deres møder i november.

 

Første udkast til pårørendepolitikken skal efterfølgende sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Psykiatrirådet og Frivillighedsrådet. Herefter præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for pårørendepolitikken med tilhørende høringssvar forinden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Administrationen foreslår, at den endelige udgave af pårørendepolitikken følges op af en plan for udmøntning fx ved at sætte fokus på et eller flere indsatsområder.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal således afgive bemærkninger til første udkast af pårørendepolitikken, før den sendes i høring. Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om den endelige udgave af politikken skal have tilknyttet en plan for udmøntning.

 

Baggrund

I forbindelse med budget 2018 blev parterne enige om, at der skulle udarbejdes en pårørendepolitik for Ballerup Kommune.

 

Ballerup Kommune har en bruger- og pårørendepolitik fra 2015. I den politik er samarbejde med pårørende også beskrevet med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Beslutningen om en særskilt pårørendepolitik udspringer af ønsket om at sætte særskilt fokus på de pårørende og de pårørendes behov. De to politikker supplerer således hinanden fint.

 

Sagsfremstilling

Indholdet af pårørendepolitikken tager afsæt i pårørendekonferencen, der blev afholdt den 14. april 2018. I forbindelse med konferencen blev der afleveret 42 postkort med inputs til pårørendepolitikken. Hovedtemaerne i de 42 postkort blev præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 6. juni 2018.

 

Efterfølgende har der været afholdt fokusgrupper med deltagere fra konferencen. I alt 16 borgere har deltaget i fokusgrupperne, der har haft form som løst strukturerede samtaler, der kredsede om det svære, det vigtigste og hvad man har brug for som pårørende. Indhold og tematikker i politikken er derudover blevet drøftet på et opfølgende møde med planlægningsgruppen for pårørendekonferencen.

 

Ud fra postkortene, fokusgrupperne og det opfølgende møde med planlægningsgruppen har der vist sig nogle centrale temaer, som administrationen efterfølgende har bygget pårørendepolitikken op omkring.

 

Det første udkast til politikken er blevet præsenteret for fokusgrupperne på et opfølgende møde, hvor alle deltagerne var samlet. Deres inputs er efterfølgende indarbejdet i politikken.

 

Pårørendepolitikken er bygget op om følgende temaer/værdier:

 1. Anerkendelse
 2. Samarbejde
 3. Forventningsafstemning
 4. Understøtte et liv som pårørende
 5. Lige vilkår for pårørende
 6. En koordineret indsats.

Første udkast til pårørendepolitikken præsenteres også for Børne- og Skoleudvalget på deres møde den 9. oktober 2018. Efterfølgende sendes pårørendepolitikken i høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Psykiatrirådet og Frivillighedsrådet.

 

Herefter præsenteres Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget for pårørendepolitikken med tilhørende høringssvar forinden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Udmøntning:

Undervejs i arbejdet har de pårørende gentagne gange og uafhængigt af hinanden gjort opmærksom på, hvor vigtigt det er, at politikken udmøntes i konkrete handlinger.

 

Visionerne og værdierne hilses velkomne, men det medfører også store forventninger til, at Ballerup Kommune virkelig vil noget mere og andet i samarbejdet med de pårørende.

 

Administrationen foreslår derfor, at der i tilknytning til den endelige udgave af pårørendepolitikken, bliver tilknyttet et eller flere indsatsområder. For hvert indsatsområde skal der efterfølgende udarbejdes konkrete handleplaner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Der afgives bemærkninger til udkast til pårørendepolitik.
   
 2. Der til den endelige udgave af pårørendepolitikken tilknyttes en plan for udmøntning.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt med de på mødet faldne bemærkninger.

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for udkast til procesplan for udarbejdelse af psykiatripolitikken til godkendelse.

 

Baggrund

Med budget 2018 er det besluttet at nedsætte et psykiatriråd i Ballerup Kommune. Psykiatrirådet skal som én af sine første opgaver indgå i udarbejdelsen af en psykiatripolitik for Ballerup Kommune.

 

Den 27. august 2018 er kommissorium og repræsentation i Psykiatrirådet godkendt i Kommunalbestyrelsen, og Psykiatrirådet er dermed nedsat.

 

Sagsfremstilling

Psykiatrirådets kommissorium og repræsentation blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018. Én af Psykiatrirådets første opgaver er at indgå i udarbejdelsen af en psykiatripolitik for Ballerup Kommune.

 

Psykiatripolitikken skal være godkendt ved udgangen af juni 2019.

 

Der foreligger endnu ikke en godkendt mødeplan for 2018/2019, og den skitserede procesplan er derfor bedste bud på nuværende tidspunkt. På Psykiatrirådets første møde den 30. oktober 2018 skal forslag til procesplan for udarbejdelse af psykiatripolitik gennemgås og evt. justeres.

 

Procesplan for udarbejdelse af psykiatripolitik

30. oktober 2018 – første møde.

Første møde i Psykiatrirådet – udkast til procesplan gennemgås og kvalificeres.

 

Psykiatrirådets medlemmer skal herefter gå i dialog med deres bagland om hvilke(n) temaer/problematikker/viden de vurderer bør indgå i Ballerup Kommunes Psykiatripolitik.

 

Deadline: Næste møde i Psykiatrirådet (december 2018)

 

19. december 2018 – andet møde.

Præsentation og drøftelse af tilbagemeldinger fra de enkelte repræsentanter i Psykiatrirådet.

 

Resultat: Tematikker, nøgleord/begreber, særlige interesseområder m.m. er tilkendegivet og indledningsvist drøftet.

 

Næste skridt: Administrationen påbegynder udkast til politikken på baggrund af input.

 

Februar 2019

Første udkast præsenteres for Psykiatrirådet - bemærkninger drøftes og indarbejdes.

 

De enkelte medlemmer præsenterer udkastet for deres bagland og indhenter kommentarer.

 

Marts/april 2019

Gennemskrivning af udkast til psykiatripolitik på baggrund af bemærkninger fra repræsentanternes bagland.

 

7. maj 2019

Udkast til psykiatripolitik præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget til kommentering.

 

Maj 2019

Høring af udkast til psykiatripolitik i Handicaprådet og Frivillighedsrådet.

 

4. juni 2019

 

Godkendelse af psykiatripolitikken i Social- og Sundhedsudvalget.

 

24. juni 2019

Godkendelse af psykiatripolitikken i Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Forslag til procesplan for udarbejdelse af Ballerup Kommunes Psykiatripolitik godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 18. september 2018 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Orientering om kommunale lokaler med teleslynge og en henvisning til Ballerup Kommunes hjemmeside.

 

Baggrund

Administrationen har gennem en periode modtaget flere henvendelser om, hvor der kan afvikles møde med mulighed for at tilbyde teleslynge. Parallelt har Ballerup Kommune gennem de seneste år løbende sikret en opgradering af forholdene, hvilket der ønskes større opmærksomhed omkring. 

 

Sagsfremstilling

En række af Ballerup Kommunes lokaler har teleslyngeanlæg til gavn for borgere med høretab, der ønsker at deltage i arrangementer, i foredrags- og koncertsale, i teatre og biografer, på plejehjem og biblioteker m.v. Generelt er det en god idé at vælge et lokale med teleslyngeanlæg, hvis der afholdes et arrangement, hvor der sandsynligvis er deltagere med høretab.

 

Et teleslyngeanlæg virker ved at forstærke det lydsignal, som typisk udsendes fra et mikrofonanlæg og sender det til høreapparater med telespole, så hørehæmmede borgere kan høre, hvad der bliver sagt. De stationære teleslyngeanlæg virker automatisk, når man bruger mikrofonanlægget.

 

Administrationen har modtaget flere forespørgsler om, hvor der findes lokaler med teleslynge. På den baggrund er Ballerup Kommunes hjemmeside opdateret, og det er synliggjort, hvilke lokaler som har teleslynge. På baggrund af en løbende opgradering de seneste år, er det administrationens vurdering, at kommunen er godt dække ind i forhold til lokaler med teleslynge.

 

Oversigt over Ballerup Kommunes lokaler med teleslyngeanlæg findes på kommunens hjemmeside. Oversigten kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. Orienteringen om kommunale lokaler med teleslynge tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Med sagen fremlægges en orienterende midtvejsstatus for Frikommunenetværk, En Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren (se bilag).

 

Sagen forelægges til orientering i følgende udvalg:

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget. 

Baggrund

Frikommunenetværk, En Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren består af: Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner, som sammen har opnået status som frikommuner i et netværk under pågældende tema i oktober 2016.

 

Sagsfremstilling

Alle kommunerne i frikommunenetværket har nu påbegyndt forsøg og driver sit eget specifikke projekt med en til flere afgrænsede målgrupper inden for det tværkommunale forsøgsprogram med fælles lovramme og ekstern evaluering. Det tværkommunale forsøgsprogram er funderet i fire kerneelementer:

 • Borgeren har én plan
 • Borgeren har færre indgange til forvaltningen
 • Der arbejdes med progressionsmåling
 • Mål og opgaveløsningen integreres på tværs af kommunens fagområder med sigte på kontinuitet og sammenhæng.

Målgruppen for den sammenhængende familieindsats i Ballerup Kommune er familier, hvor en af forældrene modtager uddannelseshjælp (aktivitetsparate § 2.13 lov om aktiv beskæftigelsesindsats) eller modtager ressourceforløbsydelse (§ 2.11 lov om aktiv beskæftigelsesindsats) – og hvor der i familien er børn i alderen 0-15 år.

 

Den sammenhængende familieindsats er bygget op omkring Samarbejdsmodellen, hvor hovedlinjerne er, at familien tildeles en tovholder, der varetager "En indgang" til samarbejdet med alle dele af den kommunale forvaltning. I samarbejde med familien sammensættes det tværfaglige team, der på tværs af alle relevante fagområder kan understøtte familiens mål- og aftaleplan "En Plan". Familien er aktiv medproducent af alle beslutninger omkring "En Plan".

 

Aktuelt deltager 15 familier i den sammenhængende familieindsats. I forsøgsperioden vil omkring 60 familier deltage i den sammenhængende familieindsats.

 

Overordnet oplever både borgere og medarbejdere, at samarbejdsformen/samarbejdsmodellen giver god mening. I praksis er det kompliceret at ændre på mange års vaner og rutiner. Det at samarbejde med borgeren med udgangspunkt i hans/hendes drømme, ressourcer og samlede livssituation – på tværs af kommunens organisatoriske rammer og fritaget fra gængse sektorspecifikke lovgivningsmæssige krav til fx proces og indhold stiller nye krav til medarbejdere og ledere. I frikommunenetværket og i det administrative 0-25 års ledelsesudvalg er der derfor et løbende fokus herpå.

 

I vedlagte midtvejsstatus er der en kort status fra frikommunenetværkets øvrige kommuner, en oversigt over paragraffritagelser samt en præsentation af netværkets øvrige aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen indstiller, at:

 1. Orienteringen om Frikommunenetværk, En Plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2018 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Med sagen fremlægges Hoved-MEDs bemærkninger og opmærksomhedspunkter til forslag til strategi for den sammenhængende ungeindsats samt forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats.

 

I forlængelse heraf skal der tages endelig politisk stilling til strategien samt organisering af den sammenhængende ungeindsats.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmøderne i august 2018, at forslag til strategi for den sammenhængende ungeindsats samt forslag til organisering heraf skulle fremlægges for Hoved-MED inden endelig politisk stillingtagen.

 

Sagsfremstilling

Hoved-MED drøftede den 23. august 2018 forslag til strategi samt organisering af den sammenhængende ungeindsats og fremkom med følgende bemærkninger og opmærksomhedspunkter:

 1. På beskæftigelsesområdet har der været et ønske om etablering af et ungecenter placeret tæt på et uddannelsesmiljø.
 2. Fin medarbejderinddragelse i processen – særligt til sidst. Opfordring til, at dette fortsætter.
 3. En opfordring til at få sat noget virkningsfuldt i gang, så vi reelt skaber resultater for de unge.
 4. Fokus på, hvordan vi arbejder med de unge frem for, hvordan vi organiserer os.
 5. Opmærksomhed på snitfladeproblematikkerne og på udfordringerne i det tværgående samarbejde.

Hoved-MED tog herefter orienteringen til efterretning.

 

Det administrative 0-25 års udvalg anbefaler, at Hoved-MEDs bemærkninger giver anledning til nedenstående præciseringer og forslag:

 

Ad 1) Det er 0-25 års udvalgets vurdering, at den sammenhængende ungeindsats bedst sikres ved model 3: Samarbejdsmodellen. Anbefalingen begrundes med, at samarbejdsmodellen i forvejen anvendes i organisationen, og at modellen allerede har skabt positive resultater. Samtidig sikrer modellen, at myndighedsområdet ikke splittes mellem så mange fagcentre, at det risikerer at blive fagligt udvandet. Modellen favner derudover strategiens uddannelses- og jobsigte ved at Uddannelsesvejledningen (UU) placeres i Center for Arbejdsmarked, hvor uddannelsesrådgivningen i forvejen har erfaring med at få borgere i uddannelse. En styrke er også, at modellen umiddelbart kan implementeres uden forudgående ressortomlægninger og ansættelse af ny centerchef eller afsnitsleder. Af samme årsag er det ressourcemæssigt den økonomisk mest fordelagtige løsning. Forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats kan ses som bilag. Som bilag er også evalueringen af samarbejdsmodellen.

 

Ad 2) 0-25 års udvalget tager positivt imod opfordringen om fortsat medarbejderinddragelse. 0-25 års udvalget viderefører derfor en eller flere arbejdsgrupper vedrørende den sammenhængende ungeindsats for også at sikre medarbejderinddragelse i implementeringsfasen. 

 

Ad 3) I strategien for den sammenhængende ungeindsats fremgår det: "Hvilke tilbud og indsatser, der kan støtte de unge i uddannelse og/eller job, vil ændres kontinuerligt i takt med samfundsudviklingen. Tilbudsviften til unge udvikles og justeres løbende på baggrund af en årlig vurdering og status". 0-25 års udvalget foreslår på baggrund af Hoved-MEDs bemærkning, at det resultatorienterede fokus skærpes ved at tilføje: "I vurderingen indgår en analyse af, hvorvidt de enkelte tilbud skaber resultater for de unge". Ændringsforslaget er fremhævet med rødt i strategien for den sammenhængende indsats, der kan ses som bilag.

 

Ad 4) I strategien for den sammenhængende ungeindsats vægtes samarbejdet med den unge borger højt. Det udmøntes bl.a. i forhold til, at det er samarbejdsmodellen som metode, der anvendes til at omsætte strategi til praksis, idet samarbejdsmodellens fokus er at tilbyde de unge en tværgående og koordinerende indsats, uanset hvordan de enkelte dele af forvaltningen er organiseret.

 

Ad 5) For at sikre øget fokus på snitfaldeproblematikker og på udfordringerne i det tværgående samarbejde vil 0-25 års udvalget i den kommende implementeringsplan opprioritere:

 • At der etableres en dataunderstøttet opfølgning på alle unge i målgruppen, der bl.a. understøtter kritiske snitfladeproblematikker
 • At der iværksættes et kompetenceudviklingsforløb, der understøtter mødet og samarbejdet med den unge, men også samarbejdet mellem fagprofessionelle på tværs af fagområder internt såvel som eksternt.

Arbejdsgruppen vedrørende den sammenhængende ungeindsats vil blive inddraget i arbejdet med implementeringsplanen. Implementeringsplanen sendes efterfølgende i høring i de involverede fagcentre.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der indgår en investering på 0,5 mio. kr. i budgetforhandlingerne for 2019 til ansættelse af en projektleder til Ungekoordinatornetværket, der skal videreudvikle og koordinere samarbejdsmodellen.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktørerne Mette Vaaben Mortensen og Anne Vang Rasmussen indstiller, at:

 1. Det godkendes, at den sammenhængende ungeindsats organisatorisk sikres med model 3: Samarbejdsmodellen.
   
 2. Strategien for den sammenhængende ungeindsats 13-30 år godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2018 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Sagen orienterer om forbruget af midler under værdighedspuljen frem til 30. august 2018 og præsenterer et forslag til godkendelse vedrørende omprioritering af uforbrugte midler.

 

Sagen lægges op i Seniorrådet den 23. oktober 2018 til orientering.

 

Baggrund

I 2018 er Ballerup Kommune tildelt 9.636.000 kr. under værdighedspuljen. Hertil kommer uforbrugte midler fra 2017 på 796.141,94 kr., der er overført til 2018. Det samlede budget i 2018 udgør således 10.432.141,94 kr.


Den 6. juni 2018 fik Social- og Sundhedsudvalget forelagt en status over forbruget pr. 30. april 2018, hvor det fremgik, at de fleste indsatser kørte efter planen. Der var uforbrugte midler på 213.819,98 kr., som blev omprioriteret til at indkøbe fristevogne til plejecentrene under indsats 10 "Flere valgmuligheder i forhold til maden".

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. september 2018 godkendte udvalget, at der ville blive fundet en samlet finansiering til indkøb af fristevogne på ca. 400.000 kr.

 

Sagsfremstilling

Forbruget under værdighedspuljen pr. 30. august 2018 er 4.937.298,11 kr. Det forventede forbrug i 2018 er på 8.931.462,92 kr. (se bilag).

 

Der er indsendt økonomisk redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet over forbruget pr. 30. august 2018.

 

De fleste indsatser kører efter planen, og forventer at anvende de tildelte midler. På fire indsatser er forventningen, at der vil være et mindreforbrug i 2018 og, der er også en enkelt indsats, som er har et merforbrug i 2018.

 

Oversigten nedenfor viser, hvordan mindre- og merforbruget fordeler sig på indsatser:

 

Indsats

Mindreforbrug

1. Aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene

 -70.000 kr.

3. Intelligent ble

-91.738,95

6b. Palliationsindsatsen - kompetenceudvikling i Hjemmeplejen.

-31.210 kr.

9. Brugertilfredshed i Hjemmeplejen

-268.819,98

I alt

-461.768,93

  

Indsats

Merforbrug

5. Psykiatrisygeplejerske

57.175,89

I alt

57.175,89

 

Hertil kommer, at der i 2018 planlægges med et mindreforbrug på indsats 6a "Kompetenceudvikling i Hjemmeplejen" på i alt 809.615,97 kr., da kompetenceudviklingen strækker sig ind i 2019.

 

Dette er der redegjort for på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. august 2018, punkt 12.


Forslag til prioritering af uforbrugte midler

Center for Social og Sundhed foreslår, at de uforbrugte midler bliver anvendt på følgende vis:

 • 404.593,04 kr. omprioriteres til indkøb af fristevogne på Ballerup Kommunes plejecentre under indsats 10 "Flere valgmuligheder i forhold til maden".
 • 57.175,89 kr. omprioriteres til indsats 5 "Psykiatrisygeplejerske", da de afsatte midler til lønudgifter på denne indsats i 2018 har vist sig ikke at være dækkende.
 • 809.615,97 kr. videreføres til samme indsats kompetenceudvikling, og midlerne overføres til 2019.

Ved opgørelsen over forbrug pr. 30. august 2018 er der således en forventning om uforbrugte midler på i alt 1.271.384,9 kr. Heraf omprioriteres 461.768,93 kr. til andre indsatser i 2018 og 809.615,97 kr. overføres til 2019.

 

Sagen lægges op i Seniorrådet den 23. oktober 2018 til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Status på værdighedspuljens forbrug pr. 30. august 2018 tages til efterretning.
   
 2. Forslag til prioritering af uforbrugte midler fra værdighedspuljen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Sagen præsenterer et forslag til anvendelse af værdighedspuljen i 2019 til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.
 
Administrationen lægger op til at videreføre de allerede eksisterende indsatser samt at tilføje en ny indsats "Pårørendekonference". 

 

”Forslag til budget 2019” kan ses som bilag. Budgettet er udarbejdet på baggrund af de nuværende erfaringer med indsatserne under værdighedspuljen. 

 

Baggrund

I 2018 er Ballerup Kommune tildelt 9.636.000 kr. Hertil kommer uforbrugte midler fra 2017 på 796.141,94 kr., der er overført til 2018. Det samlede budget i 2018 udgør således 10.432.141,94 kr.

 

Status pr. 30. august 2018 er, at alle midler i 2018 forventes anvendt.

 

I 2019 får Ballerup Kommune tildelt 9.540.000 kr. fra værdighedspuljen.
 

Sagsfremstilling

10 politisk godkendte indsatser under værdighedspuljen er i gang. Tilbagemeldingerne fra tovholderne viser, at det går godt med de enkelte indsatser, de planlagte aktiviteter er iværksat, og borgerne har stort udbytte.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at alle indsatser fortsætter i 2019 med enkelte justeringer af budgettet. Dertil anbefaler administrationen at tilføje indsatsen "Pårørendekonference" under det nye tema "Pårørende".

 

De største budgetmæssige ændringer sker på indsats 6 "Kompetenceudvikling i Hjemmeplejen" og indsats 8 "Styrke korttidsboligerne".

 

På indsats 6 er er forskellen mellem budget 2018 og 2019 på ca. 1.500.000 kr., fordi hovedparten af kompetenceudviklingen har været budgetteret i 2018.

 

På indsats 8 foreslår administrationen at styrke korttidsboligerne i Lindehaven og på Parkvej yderligere, og hæve budggettet med ca. 1.000.000 kr. i 2019. Især er der behov for mere personale i aftentimerne, hvor de fleste udskrivelser fra hospital sker.

 

Af bilaget fremgår forslag til indsatser og budget 2019 for værdighedspuljen.

 

Forslag til indsatser 2019 bliver forelagt til høring på Seniorrådets møde den 23. oktober 2018.

 

Den 6. november 2018 bliver budget 2019 for værdighedspuljen forelagt til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget med Seniorrådets bemærkninger.

 

Senest den 1. november fremsendes en redegørelse for anvendelsen af 2019-midlerne til Sundheds- og Ældreministeriet. Redegørelsen fremsendes efter aftale med ministeriet med forbehold for endelig politisk godkendelse, og eventuelle revisioner kan eftersendes. Anvendelsen af midlerne vil blive publiceret på Ballerup Kommunes hjemmeside umiddelbart efter godkendelse. 

 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager Allan Kristensen (C), medlem af Kommunalbestyrelsen, Ulrik Falk-Sørensen (F), medlem af Kommunalbestyrelsen under behandlingen af sagen.
 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager konsulent Tina Bejer fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Forslag til indsatser og budget 2019 for værdighedspuljen godkendes.
   
 2. Forslag til indsatser og budget 2019 for værdighedspuljen sendes i høring i Seniorrådet.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt

Dokumenter

Download samlet dokument

Download