Teknik- og Miljøudvalget

11.08.2020 kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Hella Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Morten Andersson (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Jacob Wøhler Jørgensen (V) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
 • Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
 • Steen Pedersen (centerchef for By
 • Erhverv og Miljø) - Deltog

Åben dagsorden

 1. Orientering om støjgenerne i Ballerup Bymidte.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2020 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2020 for Teknik- og Miljøudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2020, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Konsekvensen af anden budgetopfølgning er, at budgettet for Teknik- og Miljøudvalgets samlede bevillingsrammer nedjusteres med 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020.

 

COVID-19

Budgetudgangspunktet for denne budgetopfølgning tager udgangspunkt i første budgetopfølgning plus de COVID-19 udgifter, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 22. juni 2020.

 

P/L-regulering af budget 2020

Budgettet for 2020 skal nedjusteres på servicerammen. Det skyldes, at der er en lavere pris- og lønudvikling end oprindeligt forudsat ved budgetvedtagelsen, bl.a. på grund af coronakrisen. Dette fremgår af ”Aftale om kommunernes økonomi for budget 2021”. På denne baggrund er driftsbudgettets bevillingsrammer under Teknik- og Miljøudvalget nedjusteret med 0,3 mio. kr. inden for servicerammen ved anden budgetopfølgning 2020.

 

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægning 2021, budgetopfølgningerne 2020 og regnskabsaflæggelsen 2019" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2020 tre gange årligt.

 

Udvalgets bevillingsrammer

 • 10.26 Renovation mv.
 • 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
 • 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Sagsfremstilling

Ved anden budgetopfølgning har administrationen gennemgået det forventede forbrug for Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer for 2020. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer skal nedjusteres med 0,75 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020.

 

På bevillingsrammerne nedjusteres udgifterne inden for servicerammen med 0,75 mio. kr., mens udgifterne uden for servicerammen ikke påvirkes i 2020. For budgetårene 2021-2024 vil konsekvensen være, at budgettet holdes uændret. Ændringerne af budgettet i 2020 og 2021-2024 skyldes primært:

 • Lautrup 2.0-projektet, 0,5 mio. kr. berigtigelse af indplacering, flyttes fra ramme 10.30 til ramme 60.62.
 • Reduktion på 0,3 mio. kr. på grund af ændret PL-regulering i budget 2020.
 • Omplacering af budget vedrørende naturkvalitetskortlægning fra ramme 10.31 til ramme 10.30, 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022.
 • Indarbejdning af Kommunalbestyrelsens beslutning, den 27. april 2020, vedrørende flytning af golfhul hos Hjortespring golfklub, hvor der i 2020 omplaceres 0,05 mio. kr. til ramme 10.30 fra ramme 40.35.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Økonomisk overblik i 2020 ved anden budgetopfølgning for 2020 på Teknik- og Miljøudvalget

 

Bevillings-
ramme
(1.000 kr.)
 
 Vedtaget
budget
2020
(1)
 


Korrigeret
budget pr.
25/6-20

inkl. over-

førsler
(2)

 *)

Omplace-
ringer
(3)
 *)
Mer-/
mindre-
forbrug
(4)
 

 

Forslag til
nyt budget
pr. 31/8-20
(2)+(3)+(4)=(5)

           
10.26
Renovation mv.
 501 501 0 0 501
           

10.30
Trafik, infra-

struktur og
fritidsområder

 83.785 83.721 -350 -230,9 83.140
           
10.31
Miljøforanstalt-
ninger mv.
 5.698 5.789 -100 -25 

5.664

           
I alt 89.984 90.011 -450 -556 

89.305

 

*) + = merudgifter eller mindreindtægter

    - = mindreudgifter eller merindtægter

 

Økonomisk overblik i 2020-2024 ved anden budgetopfølgning for 2020 på Teknik- og Miljøudvalget

 

(1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 2024
           
Korrigeret budget
pr. 25. juni 2020
(inkl. overførsler)
 90.011 89.380 88.401 88.242 88.242
           
De samlede ændringer *) 

-706

 0 0 0 0
           

Forslag til nyt budget

pr. 31. august 2020
(inkl. overførsler)

 89.305 89.380 88.401 88.242 88.242
           
som fordeler sig således:          
           
10.26
Renovation mv.
 501 501 501 501 501
           
10.30
Trafik, infrastruktur
og fritidsområder
 83.140 83.207 82.628 82.569 82.569
           
10.31
Miljøforanstaltninger
mv.
 5.664 5.672 5.272 5.172 5.172

 

*) + = merudgifter eller mindreindtægter

    - = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Ændring på 0,7 mio. kr. i 2020 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer ved anden budgetopfølgning for 2020 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2020, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt


Indhold

Sammendrag

Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2021 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling inden førstebehandlingen af budget 2021 i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2020.

 

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes budget for 2021.

 

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jf. budget- og regnskabssystemets (den gule) krav om specielle bemærkninger.

 

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mål- og rammebeskrivelser for budget 2021 for Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsrammer. Mål- og rammebeskrivelserne udgør det økonomiske og strategiske grundlag, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i.

 

For at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen. Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning af budgettet for 2021. Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af "Aftale om budget 2021", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

 

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

 • Sammendrag
 • Beskrivelse af opgaver
 • Politiske målsætninger
 • Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

I budgettet for 2021 er der følgende bevillingsrammer under Teknik- og Miljøudvalget:

 • 10.26 Renovation mv.
 • 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
 • 10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Mål- og rammebeskrivelserne for budget 2021 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget indgår som en del af de samlede mål- og rammebeskrivelser til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Der foretages en redaktionel rettelse, så "Vestforbrænding" udskrives og det nye selskab "Ressourceindsamling" indskrives.


Indhold

Sammendrag

Ejendomsselskabet Fast Ejendom Danmark A/S har i forbindelse med udvikling af ejendommen på Baltorpvej 156-158 i Ballerup, fremsendt en ansøgning, der omfatter to dispensationer fra den gældende lokalplan, med henblik på at kunne omdanne en erhvervsbygning til boligbebyggelse.

 

Det er administrationens vurdering, at dispensationerne ikke strider imod den helhedsplan for Baltorp Bykvarter i Ballerup, der blev godkendt den 8. januar 2019 og indstiller at ansøgningen imødekommes.

 

Baggrund

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 134 for et byudviklingsområde ved Baltorpvej i Ballerup, der blev vedtaget den 25. august 2014.

 

Omdannelsen til boliger er i overensstemmelse med principperne i helhedsplanen for Baltorp Bykvarter, der skal danne grundlag for ny lokalplanlægning for området. Omdannelsen vil kræve dispensation fra den gældende lokalplan, der fastsætter en minimumsstørrelse på 200 m2 for enheder, hvilket dækker både over erhverv og boliger, samt for bygningens højde- og afstand til skel mod Atlasvænge.

 

Sagsfremstilling

Ejendommen er opført i 1970 som en administrationsbygning i 4 etager på i alt 3.200 m2 og har senest huset Jobcenter Ballerup. Som boligejendom vil den rumme 96 boliger.

 

Omdannelsen af området er stadig under udvikling og en ny lokalplan for området er under udarbejdelse, med afsæt i den helhedsplan for området der tidligere er vedtaget. Bygherre ønsker at påbegynde ombygning og renovering af den eksisterende bygning, da bygningen står tom efter Jobcenter Ballerup er flyttet ud. Ombygnings- og renoveringsprojektet tager udgangspunkt i helhedsplanens principper.

 

I forbindelse med ansøgningen om en omdannelse af administrationsbygningen til boliger er der ansøgt om dispensation fra § 13.4's krav om enhedernes størrelse på minimum 200 m2 samt § 16.16's krav om bygningernes placering i forhold til skel mod nabo.

 

Lokalplanens bestemmelser har hovedvægt på erhvervsformål og det er derfor fastsat at ejerlejligheder og lejemål minimum skal være 200 m2. De store arealer tager sit afsæt i, at de skulle anvendes til erhvervslejligheder og erhvervslejemål og ikke til boligenheder.

 

De nye enheder er fra 56 m2 til 108 m2. Der er derfor tale om en markant forskel.

 

Bygningen er beliggende med gavlen mod Atlasvænge og overskrider den gældende lokalplans bestemmelse om højde- og afstandsforhold til skel. Det er fastsat at bebyggelse skal placeres minimum 10 m fra naboskel og således at bygningens højde ikke overstiger 1,5 gange afstanden til naboskel. Gavlen er placeret 4 m fra skel mod Atlasvænge og bygningen er 15,50 m høj, hvor den kun må være 6 m høj ifølge lokalplanen. Boligbebyggelsen Atlasvænge og Baltorpvej 156-158 er adskilt af vejen indtil Atlasvænge, der er 12 m bred.

 

Der er foretaget naboorientering af de omkringliggende ejendomme, og der er indkommet bemærkninger fra Grundejerforeningen i Atlasvænge. Overordnet er Grundejerforeningen positive over for ændringen, men bemærker at der kan opstå indbliksgener af en anden karakter, når der kommer boliger. De giver også udtryk for at de ikke ønsker en udnyttelse af tagarealet til opholdsareal. Tilsvarende har de fokus på at belysningen i trappetårnene kan give gener, hvis de er belyste i aften- og nattetimer.

Grundejerforeningen øvrige bemærkninger relatere ikke direkte til dispensationen, men til byggesagen. Det omhandler overskridelse af skel og vejadgang, og skal afklares med bygherre i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

 

Det er en eksisterende bygning der ombygges, bygget før den gældende lokalplan. De fysiske forhold ændres ikke, men den ændrede anvendelse til boliger kan medføre gener for beboerne i Atlasvænge, der relatere til væsentlige indbliksgener og uhensigtsmæssig lysforurening. Det er administrationens vurdering, at der kan tages højde herfor i forbindelse med ændringen og i en byggetilladelse. Lige som der vil tages højde for Grundejerforeningens øvrige bemærkninger omkring skel og vejadgang.

 

Administrationen anbefaler, at der gives dispensation fra lokalplanen, således at anvendelsesændringen kan finde sted, om end bygningens højde ikke overholder højde- og afstandsforholdet til skel, men at det betinges at der ikke udføres vinduer i gavlen beliggende i skel mod Atlasvænge samt på siden af nærmeste trappetårn.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik og Miljø udvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives dispensation fra lokalplan nr. 134, § 13.4 til boligenheder mindre end 200 m2 på Baltorpvej 156-158 i Ballerup.
   
 2. Der gives dispensation fra lokalplan 134, § 16.16 til at administrationsbygningen på Baltorpvej 156-158 i Ballerup kan omdannes til boliger, selvom bygningen ikke overholder højde- og afstandsforholdet. Dispensationen bør betinges af, at der ikke udføres vinduer i gavlen mod Atlasvænge samt i nærmeste trappetårn, således at direkte indblik til Atlasvænge undgås.

Beslutning

Undersøges

Indhold

Sammendrag

I sagen fremlægges forslag til lokalplan nr. 178 for "Post-grundene" på Telegrafvej 7A og 7B i Ballerup med tilhørende kommuneplantillæg til godkendelse med henblik på at sende planforslagene i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at opføre etageboligbebyggelse, som vejforsynes via Telegrafvej.

 

I sagen fremlægges også en uddybning af, hvorfor administrationen ikke længere anbefaler, at der etableres en nord-sydgående sti mellem Baltorpbakken og Baltorpvej, som det blev fremlagt i helhedsplanen for Baltorp Bykvarter.

 

Baggrund

Det ældre erhvervsområde omkring Telegrafvej er i kommuneplanlægningen udpeget som et byomdannelsesområde. Det betyder, at området kan omdannes til at rumme andre formål, end det gør i dag. Baggrunden er, at en stor del af de hidtidige produktions- og lagervirksomheder gennem det seneste årti er lukket eller flyttet fra området. Da bygningerne ikke længere lever op til moderne virksomheders krav.

 

Ballerup Kommune har derfor fået udarbejdet en helhedsplan for, hvordan området kan udvikles til et blandet bykvarter med en langt højere tæthed. Denne var i høring i efteråret 2019.

 

Sagsfremstilling

Det fremlagte lokalplanforslag tager udgangspunkt i helhedsplanen for Baltorp Bykvarter, omhandlende omdannelse af Ballerup Erhvervspark omkring Telegrafvej fra erhverv til et blandet byområde.

 

Lokalplanen giver mulighed for at omdanne ejendommene Telegrafvej 7A og 7B fra erhverv til boligformål. Der åbnes endvidere mulighed for at etablere kontor og serviceerhverv, samt restauration. Adgang til bebyggelsen bliver fra Telegrafvej.

 

Bebyggelsen er planlagt, som etageboliger i en punkthus-struktur med et varierende antal etager på op til seks etager. Lokalplanen giver mulighed for at udformning af huse ligeledes varieres. Ved forskydninger i placering og bygningskrop vil der dannes forskellige rum mellem husene. Bebyggelse skal placeres inden for fastlagte byggefelter, samtidig blive medskabere af en opfattelig gaderumlighed.

 

For at undgå indbliksgener mod den eksisterende og lavereliggende boligbebyggelse Atlasvænge, er der stillet krav om, at bebyggelse maksimalt, må være to etager, derudover er byggefelterne rykket længere tilbage og der er stillet krav om at eksisterende levende hegn bevares og suppleres.

 

Der gives kun mulighed for at opføre bebyggelse på seks etager i lokalplanområdets nordvestlige hjørne, og det er kun i tilfælde af, at det sker ved udnyttet kælderetage. Der er stor terrænforskel på grunden, derfor gives der mod nord mulighed for delvist udnyttede kælderetager.

 

Bebyggelsesprocenten er på 100, hvor der i helhedsplanen blev stillet forslag om 85 pct. Det betyder, at der er brug for flere arealer til parkering. For at sikre opholdsarealer og en grøn karakter i bebyggelsen, er der blevet stillet krav om, at den del af bebyggelsen, som overstiger en bebyggelsesprocent på 70 pct., skal parkeringspladser tilvejebringes i parkeringskældre.

 

Der vil blive stillet krav om forberedelse for og etablering af el-ladestandere i bebyggelsen, jf. El-ladestander-bekendtgørelsen. Dette gøres der opmærksom på i lokalplanen.

 

Der stilles krav til afledning af regnvand til hovedregnvandssystemet. Jordbunden er ikke nedsivningsegnet, men regnvand skal tilbageholdes i forskellige typer LAR-løsninger.

 

Stiforbindelser

Langs skellet mod nord er der i dag en deklareret privat stiforbindelse mellem Baltorpvej og Telegrafvej. Den er i dag en privat sti, men med de omdannelsesplaner, der er for området, lægges der i lokalplanen op til at stien optages som offentlig sti. For at stien kan optages, som offentlig sti, skal der indgås en aftale. Derudover skal deklarationen på stien ophæves.

 

Der er i lokalplanforslaget ikke udlagt areal til en sti mellem Baltorpbakken og Baltorpvej, som bl.a. løb mellem Atlasvænge og Telegrafvej 7A. På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 5. maj 2020, punkt 7, blev det reviderede projekt for infrastrukturanlæg fremlagt uden denne stiforbindelse. Udvalget spurgte ind til baggrunden for, hvorfor administrationen er gået bort fra stiforbindelsen. Ud fra en samlet vurdering af de eksisterende terrænforhold og den deraf følgende anlægsøkonomi for etablering af en sådan stiforbindelse samt nabohensyn anbefaler administrationen, at stiforbindelsen udelades. Til sagen er der lagt en præsentation, hvori der redegøres nærmere for mulighederne for etablering af stiforbindelsen.

 

Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der skal godkendes for, at kommuneplanrammen giver mulighed for den planlagte bebyggelse.

 

Miljøvurdering

I henhold til miljøvurderingsloven er der foretaget en screening af planforslagenes forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Screeningen viser, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen anviser, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Der foretages derfor ingen miljøvurdering af planerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplan for "Post-grundene" på Telegrafvej 7A og 7B i Ballerup 2020 vedtages.
   
 2. Forslag til lokalplan nr. 178 for "Post-grundene" på Telegrafvej 7A og 7B i Ballerup vedtages.
   
 3. Konklusionen på miljøscreeningen af planforslagene godkendes.
   
 4. Planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
   
 5. De ændrede stiforbindelser i forhold til helhedsplanen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2020 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

I sagen fremlægges forslag til navngivning af det byomdannelsesområde, som blev præsentereret i forbindelse med helhedsplanen for Baltorp Bykvarter.

 

Baggrund

I helhedsplanen blev projektområdet kaldt for Baltorp Bykvarter, men da administrationen var i tvivl om, hvorvidt der var politisk accept af denne projekttitel, fremlagde administrationen, et alternativ forslag til navngivning af projektområdet. Teknik- og Miljøudvalget indstillede ikke punktet til godkendelse. I stedet ønsker udvalget en særskilt sag med flere forslag forelagt.

 

Sagsfremstilling

Helhedsplanen for Baltorp Bykvarter omfatter hele Telegrafvej, en del af Baltorpbakken, en del af Baltorpvej, samt vejen til Atlasvænge. Fra rådgivernes side af blev det foreslået, at projekttitlen skulle være Baltorp Bykvarter.

 

Der fremlægges tre forslag til navngivning af kvarteret:

 

Forslag 1. Baltorp Bykvarter

Der kan argumenteres for fastholdelse af "Baltorp Bykvarter", som projekttitel for det område, som skal omdannes, fordi "Baltorp" allerede er et almindeligt brugt stednavn i området. Bykvarter, fordi transformationsprojektet står i kontrast til landsbyen, idet der er tale om to forskellige bebyggelseskarakteristika. Projektområdet vil få et langt mere urbant udtryk, hvori mod Pederstrup Landsby har en langt mere irregulær landsbystruktur.

 

En ulempe ved projekttitlen er, at der længere inde mod Ballerup bymidte, også er stedsbetegnelser, hvori "Baltorp" indgår.

 

Forslag 2. Pederstrup-kvarteret

Hele området med afgrænsningen vest for Vestbuen og nord for Baltorpvej, syd for jernbanen og øst for den grønne kile mellem Smørumnedre og Ballerup Syd vil fremover blive benævnt, som Pederstrup-kvarteret. Pederstrup Landsby vil dermed være en del af Pederstrup-kvarteret, men vil forsat blive kaldt for Pederstrup Landsby, hvis det alene er landsbyen, der tales om. Dermed koncentreres navngivningen ikke alene om projektområdet, men om et geografisk større område, hvor projektområdet blot er en del af Pederstrup-kvarteret.

 

Forslag 3. Telegrafvejs-kvarteret

Ved dette forslag navngives projektområdet Telegrafvejs-kvarteret efter Telegrafvej. Der kan argumenteres for denne projekttitel, idet Telegrafvej er planlagt til at blive rygraden i byomdannelsesområdet, hvor vejrummet fremover ikke alene betjener trafikken, men også udgør et karakteristisk grønt landskabsrum i bebyggelsen. Administrationen indstiller til, at dette forslag vælges til fremover at være projekttitlen for byomdannelsen. Det er en titel, som knytter sig til en eksisterende centralt beliggende og markant T-formet vej i lokalområdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Forslag 3 til navngivning af byomdannelsesområdet ved Telegrafvej i Ballerup godkendes, dvs. at projektområdet fremover benævnes Telegrafvejs-kvarteret.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt.

 

Hella Hardø Tiedemann (A), Morten Andersson (A), Özcan Kizilkaya (A), Per Mortensen (A) samt Stine Rahbek Pedersen (Ø) fremsatte forslag om at navngive området Pederstrup Bykvarter.

 

Jacob W. Jørgensen (V) og Birgitte Dahl (O) stemte imod forslaget.

 

Forslaget er godkendt. Området navngives herefter Pederstrup Bykvarter.

Indhold

Sammendrag

Center for By, Erhverv og Miljø har modtaget en ansøgning fra andelshaveren af boligen på Gl. Skovlundevej 109 om sammenlægning af boligerne på Gl. Skovlundevej 107 og Gl. Skovlundevej 109 i Skovlunde. Ved sammenlægningen nedlægges den ene bolig.

 

Ansøgerens bolig på Gl. Skovlundevej 109 er 42 m2, og den bolig ansøgeren er interesseret i at sammenlægge sin bolig med, ligger på Gl Skovlundevej 107 og er 42 m2 - de to boliger har et samlet areal på 84 m2.

 

Ifølge boligreguleringsloven § 46 kan Kommunalbestyrelsen ikke nægte samtykke til sammenlægning af boliger, når "ingen af de boliger, der tilvejebringes, har et bruttoareal på mere end 130 m2".

 

Baggrund

Ansøgningen skal behandles efter boligreguleringslovens § 46, der både handler om nedlæggelse af boliger og sammenlægning af boliger.

 

Da Teknik- og Miljøudvalget administrerer boligreguleringslovens kapitel 7 om anvendelse af boliger, skal ansøgningen forelægges udvalget.

 

Boligerne på Gl. Skovlundevej 29-109 er en andelsboligforening med 73 boliger, der er opført i 1960.

 

Sagsfremstilling

Andelshaveren har råderet over den ene bolig og har indgået aftale om at købe den anden bolig.

 

Ansøgerens bolig på Gl. Skovlundevej 109 er 42 m2, og boligen på Gl. Skovlundevej 107 er også 42 m2, den sammenlagte bolig bliver i alt 84 m2.

 

Sammenlægningen er godkendt af bestyrelsen i A/B Gammel Skovlundevej 29-109.

 

Ifølge boligreguleringsloven § 46 kan Kommunalbestyrelsen ikke nægte samtykke til sammenlægning af boliger, når "ingen af de boliger, der tilvejebringes, har et bruttoareal på mere end 130 m2".

 

Ved sammenlægningen vil den ene af boligerne blive nedlagt. Det er ikke tilladt, uden Kommunalbestyrelsen samtykke, at nedlægge boliger helt eller delvis.

 

Center for By, Erhverv og Miljø vurderer, at ansøgningen kan imødekommes, da de sammenlagte boliger ikke overstiger 130 m2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det godkendes at boligen på Gl. Skovlundevej 109 kan nedlægges, således at den sammenlægges med boligen på Gl. Skovlundevej 107 i Skovlunde til et samlet bruttoareal på 84 m2.

Beslutning

Indstillingen godkendt


Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet projektskitse for bebyggelse på delområde 6 i Skovlunde Center Nord - dvs. arealet ved hjørnet af Torvevej og Ballerup Boulevard. Projektet adskiller sig på en del punkter fra det, der var vist i lokalplan nr. 168 for Skovlunde Bymidte Nord.

 

Da investorer og developere har justeret deres ønsker i forhold til de oprindelige ideer, forelægges projektskitse med tilhørende beskrivelse samt oversigt over dispensationsbehov til principiel godkendelse.

 

Baggrund

I lokalplan nr. 168 for Skovlunde Bymidte Nord er der på dette areal (delområde 6) lagt op til en rækkehusbebyggelse i 3-4 etager, placeret omkring og på et hævet opholdsdæk med parkering under (se bilag).

 

I henhold til lokalplanen skal rækkehusene placeres i klynger af forskellige antal og fremstå med irregulær indbyrdes placering og tilbagetrækninger/fremspring imellem sig.

 

Sagsfremstilling

Det foreliggende projekt adskiller sig fra det, der var forudsat i lokalplanen på følgende punkter:

 • Der bliver tale om både rækkehuse og etageboliger.
 • Der etableres kun overdækket parkering - med opholdsdæk ovenpå - mellem de nord/sydgående rækkehuse (se bilag).
 • Der etableres interne veje i bebyggelsen.
 • Fri- og opholdsarealer afviger med hensyn til omfang og karakter.

Der bliver desuden tale om en etapevis udbygning af området, da den sydlige del p.t. ejes af Circle K. I forhold til lokalplanens bestemmelser vil den foreliggende projektskitse kræve følgende dispensationer:

 • § 6.13 - dispensation til at opføre etageboliger. I denne paragraf henvises der til en bebyggelsesplan på arealoversigten (se bilag), bestående udelukkende af rækkehuse. I det foreliggende projekt bliver der imidlertid tale om en randbebyggelse mod Torvevej og Ballerup Boulevard bestående af etageboliger.
   
 • § 8.1 - dispensation vedrørende opholdsarealer. Kravet til opholdsarealer justeres i forhold til denne paragraf som konsekvens af, at der ud over rækkehuse også bygges etageboliger. Her læner projektet sig op ad den norm for opholdsarealer, som gælder for etageboliger i lokalplanens øvrige delområder.

De konkrete ansøgninger om dispensationer kommer senere, i forbindelse med detailprojekteringen.

 

Som konsekvens af en fælles vejføring mellem delområde 6 og nabobebyggelsen i delområde 5 (ud mod Bystrædet), er bebyggelsen langs strædet flyttet 2,5 m mod vest, hvorved strædet bliver lidt smallere end oprindeligt forudsat på dette sted.

 

Det er administrationens vurdering, at der er tale om et projekt, der trods de nævnte afvigelser lever op til tankerne bag lokalplanen, idet der etableres rækkehuse i forskellige højder og med indbyrdes irregulær placering; den bymæssige randbebyggelse mod Torvevej og Ballerup Boulevard fastholdes; der etableres (delvis) parkering under dæk, som indrettes til ophold, og ind- og udkørselsforhold lever op til lokalplanens principper. Projektet forelægges derfor her med en indstilling om godkendelse som grundlag for den videre projektering og udarbejdelse af byggeandragende.

 

Der er krav om ladestandere/forberedelse for ladestander i henhold til Transport- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 181 fra marts 2020.

 

Administrationen vil invitere Skovlunde Lokalråd til en dialog om delområde 6 og den øvrige bymidte i eftersommeren 2020. Der arrangeres desuden et borgermøde om status på omdannelsen i Skovlunde Bymidte.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Det foreliggende skitseprojekt godkendes som grundlag for udarbejdelse af byggeandragende.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt.

 

Det blev besluttet at afholde et borgermøde i Skovlunde før, der besluttes retning for den videre proces.


Indhold

Sammendrag

På baggrund af en stigning i antallet af ansøgninger om at afholde større arrangementer i Ballerup Kommune, er der blevet behov for et vedtaget administrationsgrundlag, der kan lette administrationen og behandlingen af ansøgningerne. Administrationen har derfor udarbejdet forslag til retningslinjer for afholdelse af arrangementer i Ballerup Kommune.

 

Forslag til retningslinjer sendes til høring i Kultur- og Fritidsudvalget, hvorefter retningslinjerne sendes til endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget. 

 

Baggrund

Administrationen har det sidste års tid mærket en stigende interesse for at afholde arrangementer i Ballerup Kommune. Især i Harrestrup Ådal er der stor efterspørgsel. Dette er en glædelig udvikling og er med til at skabe liv og en øget interesse for Ballerup Kommune. Administration vurderer på den baggrund, at der er behov for retningslinjer for arrangementer i kommunen, med henblik på at sikre en ens og hurtig sagsbehandling af arrangementer samtidig med, at der tages hensyn til, at naturområder eller naboerne til områder ikke overbelastes med for mange arrangementer.

 

Sagsfremstilling

Retningslinjerne beskriver de forskellige slags arrangører, der ansøger om at afholde arrangementer i Ballerup Kommune og hvilke generelle krav, kommunen ønsker at fastsætte og hvilke krav til betaling, der er ved de forskellige slags arrangementer. De mere individuelle vilkår, beskrives i arrangementernes individuelle tilladelser.

 

Der er flere typer af ansøgere til arrangementer i Ballerup Kommune, og retningslinjerne foreslås differentieret således, at:

 • Ved foreninger som arrangører
  Generelt opkræves hverken leje eller depositum når det er foreninger der er arrangører. I visse tilfælde opkræves dog depositum, som kan bruges i tilfælde af at arealet ikke reetableres som beskrevet i aftalen. Eksempel herpå er FDF'ernes væbnermesterskab.

   
 • Ved private arrangører
  Der opkræves en leje for brug af offentligt areal og et depositum, som kan bruges i tilfælde af at arealet ikke reetableres som aftalt. Eksempel herpå er cirkus.

   
 • Ved kommercielle arrangementer
  Der opkræves en leje for brug af offentligt areal og et depositum som kan bruges i tilfælde af at arealet ikke reetableres som beskrevet i aftalen. Administrationen anbefaler også, at der ikke gives tilladelse til private ikke - offentlige arrangementer udvalgte steder i perioden den 1. maj – 31. august, for at sikre plads til offentlige arrangementer og foreninger. Da dette er højsæson for arrangementer.

Af hensyn til beboerne i nærheden af de grønne områder, ønsker administrationen mulighed for at begrænse det antal af koncerter der afholdes hvert år.

 

Alle henvendelser vil stadig blive behandlet individuelt og der bliver taget hensyn til de unikke ønsker som arrangørerne måtte have. Retningslinjerne vil dog være med til både at gøre sagsbehandlingen mere smidig, så det er hurtigere og nemmere for både ansøger og Ballerup Kommune. Samtidig er det nemmere for ansøgere at overskue kravene og omkostningerne ved at afholde arrangementer i Ballerup Kommune. Hvilket forhåbentligt vil få flere arrangementer til kommunen, uden at natur eller borgere belastes unødigt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at  

 1. Forslag til retningslinjer for afholdelse af større arrangementer i Ballerup Kommune godkendes.
   
 2. Forslag til retningslinjer sendes til høring i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 ikke godkendt.

 

Indstillingens punkt 2 godkendt med denne bemærkning:

Retningslinjerne besluttes endeligt af Teknik- og Miljøudvalget efter udtalelse fra Kultur- og Fritidsudvalget.


Indhold

Sammendrag

I forbindelse med ønsker om at afholde koncerter i Harrestrup Ådal, og da der generelt er flere, der ønsker at afholde arrangementer i Ballerup Kommune, har administrationen udarbejdet forslag til en miljøforskrift, der beskriver reglerne for musikarrangementer i Ballerup Kommune.

 

Dette gøres for at sikre at naboer til musikarrangementer ikke oplever unødige gener, og for at have et ensartet administrationsgrundlag.

 

Forslag til retningslinjer sendes til høring i Kultur- og Fritidsudvalget, hvorefter retningslinjerne sendes til endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Baggrund

Administrationen har fået inspiration fra andre kommuner der har vedtagne miljøforskrifter for arrangementer. 

 

Forskriften er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1218 af 25/11/2019 og bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter BEK nr. 844 af 23/06/2017, § 20. Ordensbekendtgørelsen BEK nr. 511 af 20/06/2005.

 

Sagsfremstilling

Forskriften beskriver i hvilke tidsrum der må spilles musik inklusiv lydprøver, hvordan berørte borgere informeres og at arrangøren har ansvaret for at justere placering af scene og lydniveau så det genere omkringliggende beboere mindst muligt.

 

Der er ikke fastsat et bestemt lydniveau af flere forskellige hensyn. Et hensyn er, at det er meget forskelligt for placering, størrelse osv., hvilke lydniveauer der er generende. Et andet er, at det er svært at dokumentere og regulere det præcise lydniveau i forbindelse med arrangementet. Det skal gøres af en certificeret fagperson og der er mange faktorer, der kan have indflydelse på niveauet. Det kan være en betydelig omkostning for arrangementet eller kommunen.

 

I udarbejdelsen af forskriften er der taget inspiration fra andre kommuner med lignende arrangementer og behov. Der er flere kommuner, der har en forskrift for støj ved arrangementer. Det skyldes dels, at der kommer flere arrangementer, og dels at der generelt er mere fokus på støj. En miljøforskrift for støj ved arrangementer sikre nogle ensartede retningslinjer for sagsbehandlere og ansøgere, der bl.a. giver en mere ensartet og hurtigere sagsbehandling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Forslag til miljøforskrift for udendørs arrangementer i Ballerup Kommune godkendes.
   
 2. Forslag til miljøforskriften sendes til høring i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 ikke godkendt.

 

Indstillingens punkt 2 godkendt med denne bemærkning:

Teknik- og Miljøudvalget træffer endelig beslutning om miljøforskriften efter udtalelse fra Kultur- og Fritidsudvalget.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Administrationen har fået udarbejdet tre tekniske notater af rådgivervirksomheden ATKINS, som omhandler etablering af elevatorer ved Ballerup Station på forskellige lokaliteter, henholdsvis ved den vestlige perrontunnel, ved broen over banen på Centrumgaden og ved den østlige perrontunnel. Administrationen anbefaler at der arbejdes videre med etablering af elevatorer ved den vestlige perrontunnel på Ballerup Station, da forholdene på denne placering er meget bedre, sammenlignet med de andre placeringer.

 

Administrationen har endvidere gennem længere tid haft dialog med DSB med henblik på at indgå en aftale om etablering af elevatorer ved Ballerup Station således, at DSB etablerer en tredje elevator til tog-perronen samtidigt med, at Ballerup Kommune etablerer de to elevatorer i hver ende af banen.

 

Baggrund

Der er i dag, efter Ballerup Centrets lukketid, ikke en direkte forbindelse for fx kørestolsbrugere på tværs af banen. Uden for Ballerup Centrets åbningstid er kørestolsbrugere tvunget til at tage en urimelig stor omvej via Linde Allé, Centrumgaden, Hold-an Vej, Baltorpvej og Banetoften.

 

Der er derfor et politisk ønske om at binde bymidten bedre sammen ved, at der etableres elevatorer.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har til belysning af projektet fået udarbejdet tre tekniske notater ved rådgivervirksomheden ATKINS om etablering af elevatorer på Ballerup Station på forskellige lokaliteter (se bilag). Notaterne viser, at rent økonomisk er der ingen forskel på placeringen af elevatorerne, dog anbefaler notaterne etablering af elevatorer i den vestlige perrontunnel af flere årsager, bl.a.:

 • Pladsforholdene på trapperne henholdsvis nord og syd for banen er meget bedre ved den vestlige perrontunnel, da trapperne er betydeligt bredere, samt at der en større frihøjde til bygningen. Dette giver et mindre komplekst byggeprojekt samt bedre montage- og adgangsforhold.
   
 • Trafikflow-mæssigt er den vestlige perrontunnel den bedste placering, da det er en naturlig adgang for kørestolsbrugere i forhold til Banegårdspladsen nord for banen og Ballerup Centret syd for banen samt kommende plan for Baltorp-plænen syd for banen.
   
 • Den vestlige perrontunnel binder bymidten bedre sammen end de to andre placeringer.

På baggrund af dette samt det forhold at hele Baltorp-området planlægges til boliger, uddannelse og kultur anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med etablering af elevatorer i den vestlige perrontunnel på Ballerup Station.

 

Administrationen har gennem længere tid haft dialog med DSB med henblik på, at de får etableret en tredje elevator fra tunnel til perron. DSB har ikke endeligt besluttet, om de vil indgå i et fælles projekt, og såfremt DSB ikke vil indgå aftale herom, arbejder administrationen videre med de to elevatorer i enderne af tunnelen. 

 

På nuværende tidspunkt ved administrationen ikke, hvornår projektet kan påbegyndes. Det skyldes, at såfremt projektet kræver mindre sporspærringer, skal Banedanmark varsles 23 uger forinden. Såfremt projektet kræver større sporspærringer skal Banedanmark varsles 2 år forinden.

 

DSB har påpeget, at etablering af Ballerup Kommunes to elevatorer højst sandsynligt ikke kræver sporspærringer, hvorfor etablering af disse kan igangsættes direkte efter endt projektering. DSB’s ene elevator til tog-perronen kræver derimod sporspærringer, og etablering af denne kan derfor først igangsættes ca. 2 år efter ansøgning til Banedanmark.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Administrationen vurderer at etablering af elevatorer må forventes at blive 1,5 til 2 mio. kr. dyrere end budgetteret.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der arbejdes videre med etablering af elevatorer ved den vestlige perrontunnel på Ballerup Station.
   
 2. Der arbejdes videre med at indgå en aftale med DSB. Hvis ikke det lykkes, fortsætter Ballerup Kommune med etablering af to elevatorer i hver ende af banen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med alle de anlægsarbejder, der over en længere periode pågår i Ballerup Bymidte, ønsker Ballerup Kommune at gennemføre tiltag, der kan understøtte de handlendes mulighed for at parkere og dermed få adgang til butikkerne i bymidten.

 

Der er allerede gennemført tiltag, der bliver gennemført tiltag hen over sommeren og der gennemføres tiltag i efteråret 2020. Af tiltag kan nævnes; indførelse af tidsbegrænset parkering hvor det ikke allerede eksisterer, henvisningsskilte til parkeringspladser, kommunikation om de muligheder for parkering der eksisterer, øget brug af parkeringsvagten i bymidten således at parkeringsreglerne sikres overholdt.

 

Baggrund

I forbindelse med alle de anlægsarbejder, der over en længere periode pågår i Ballerup Bymidte, ønskes en særlig indsats for at understøtte de handlendes mulighed for at parkere og dermed få adgang til butikkerne i bymidten.

 

Sagsfremstilling

Tiltag der skal understøtte handelslivet i Ballerup Bymidte, kan opdeles i følgende:

 

Antal parkeringslicenser reduceres for virksomheder i bymidten

En parkeringslicens giver ret til at parkere i det område, der er defineret som parkeringszone i bymidten (se bilag). Med en licens kan beboere og virksomheder i bymidten parkere på alle p-pladser der eksisterer i zonen. Der er enkelte virksomheder bosiddende i bymidten, som har op til otte parkeringslicenser. Administrationen foreslår, at der indføres et loft på det antal parkeringslicenser en virksomhed kan få på to parkeringslicenser. Hvis en virksomhed har flere medarbejdere, der ønsker at parkere, må disse henvises til rådhusets parkeringsplads eller pendlerparkeringspladsen på Lindevænget. Dette tiltag forventes på nuværende tidspunkt at reducere antallet af parkeringslicenser fra virksomhederne fra de nuværende 133 til ca. 110. Dette træder i kraft den 1. november 2020.

 

Øget brug af parkeringsvagter

Parkeringsvagten har i sommeren 2020 fokuseret indsatsen i Ballerup Bymidte. I juni måned 2020 er der uddelt 53 parkeringsafgifter i bymidten, de fleste ved ladestanderne til el-biler ved parkeringspladserne bag Meny. En øget brug af parkeringsvagter i bymidten forventes at resultere i, at borgerne bliver mere opmærksomme på parkeringsrestriktionerne.

 

1- og 3-timers parkering i Ballerup Bymidte

Der er på nuværende tidspunkt 3-timers parkering på de fleste af parkeringspladserne i Ballerup Bymidte. Dette ønskes udvidet, så det gælder alle parkeringspladser i Centrum, herunder bl.a. parkeringspladserne på Hold-an Vej og en udvidelse af parkeringszonen ved Meny, så den dækker fra indkørslen fra Lindevænget til indkørslen fra Sct. Jacobsvej. For at øge tilgængeligheden til butikkerne ændres flere steder til 1-times parkering, fx på parkeringspladsen ved Meny, så der bliver ca. 35 1-times parkeringspladser.

 

Fordelingen af parkeringspladser er drøftet med Handelsstandsforeningen i Ballerup og bliver evalueret efter 6 måneder.

 

Handicappladser

Ud over et ønske om pladser tættere på Ballerup Station, som bliver etableret i forbindelse med færdiggørelsen af Banegårdspladsen, har administrationen ikke fået henvendelser om manglende handicappladser. Bilister med handicapkort er undtaget restriktionerne på 1 og 3 timers parkering, så de har ubegrænset parkering. Hvis der ikke er en handicapparkeringsplads eller hvis pladserne er optaget, kan man holde ubegrænset på de andre pladser selvom der er 1 eller 3 timers parkering.

 

Optegning af båse ved p-pladsen ved Centrumgade 37 er gennemført.

 

Bedre henvisningsskilte til parkeringspladser

Der er sat permanente parkeringshenvisninger i krydsene, Hold-an Vej/Ballerup Byvej, Hold-an Vej/Bydammen og Hold-an Vej/Linde Allé. Der er også sat midlertidig parkeringsskilte op til parkeringspladserne, som kan flyttes i takt med, at parkeringsmuligheder eller adgangsveje ændre sig i forbindelse med byggeprojekter. 

 

Kommunikation om parkeringsmuligheder

I forbindelse med de mange byggeprojekter i Ballerup Bymidte er der oprettet en hjemmeside www.ballerup.dk/bymidte hvor borgere kan holde sig orienteret om udviklingen og ændringer i Ballerup Bymidte. Ud over dette har administrationen udarbejdet en flyer til uddeling i butikkerne, hvor kunder kan se parkeringsmulighederne i bymidten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter forbundet med parkeringstilltagene afholdes inden for driftsrammen.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 

 1. Der indføres en grænse på to parkeringslicenser til virksomheder i Ballerup Bymidte, jf. bilagskortet.
   
 2. Orienteringen om de resterende tiltag tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Indhold

Sammendrag

Administrationen er blevet bedt om at præsentere en samlet fremstilling af trafiksikkerheden ved alle skoler i Ballerup Kommune. 

 

Til brug for præsentationen har administrationen gennemgået tidligere projekter, henvendelser og erfaringer angående trafikken ved samtlige folkeskoler i Ballerup Kommune. Herudover er der inddraget eventuelle trafiktællinger og uheld ved skolerne. Der er også gennemført interviews med de administrative ledere på skolerne.

 

Baggrund

Administrationen er blevet bedt om at analysere trafiksituationen ved samtlige folkeskoler i Ballerup Kommune, med henblik på at udarbejde en prioriteret liste over de projekter administrationen vil anbefale ved skolerne for at øge trafiksikkerheden. Helt overordnet er det administrationens vurdering, at den største udfordring er, at alt for mange børn bliver bragt og hentet i bil.

 

Trafikken ved skoler er unik, da der er meget trafik en times tid om morgenen og resten af tiden ser trafikmønstrer helt anderledes ud. Det er derfor vigtig at finde en løsning, der kan fungere for begge scenarier.

 

Sagsfremstilling

Ved de fleste af skolerne er problematikkerne knyttet til parkering. Nogle steder manglende parkering, andre steder problematikker med ind- og udkørsel til parkeringspladser. Tilknyttet denne problematik er der blanding af bilister og bløde trafikkanter i forbindelse med til og fra kørsel eller på selve parkeringspladserne.

 

Ved skolerne er forældrene en kendt målgruppe og der er mulighed for, via skolen af kommunikere ud til forældre, personale og elever. Derfor er der i dokumentet også beskrevet en række bløde initiativer, der kan supplere fysiske tiltag.

 

På grund af ændringerne i fx mødetidspunkter har det ikke været muligt at foretage præcise observationer på grund af COVID-19, og der er flere steder hvor administrationen foreslår yderlige undersøgelser, inden konkrete tiltag kan beskrives.

 

De to skoler, hvor der er mest brug for ændringer, er Skovvejen Skole Vest og Hedegårdsskolen. Her er de største trafiksikkerhedsmæssige problematikker. På Hedegårdsskolen er der udfordringer med ind- og udkørslen fra skolen parkeringsplads, og på Skovvejens Skole Vest er det primært konflikter mellem biler og bløde trafikkanter ved indkørslen til skolens parkeringsplads.

 

Ved Skovlunde Skole afdeling Rosenlund og afdeling Lundebjerg er der planlagt trafikprojekter, som administrationen vurderer vil løse de væsentligste problemstillinger. Ved Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg bliver der etableret cykelsti i den ene vejbane på Lundebjerg fra Ballerup Boulevard og op til skolen. Ved Skovlunde Skole afdeling Rosenlund bliver der oprettet en ny krydsning på Ejbyvej og etableret en bredere cykelbane. Projekterne vurderes at løse de væsentligste trafiksikkerhedsudfordringer ved de to skoler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1.  Gennemgangen af de trafikale problematikker ved skolerne i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Notatet oversendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Region Hovedstaden har besluttet besparelser på en række buslinjer i forbindelse med deres busbestilling 2021. Ballerup Kommunen har været i dialog med Region Hovedstaden om den videre proces i forhold til, hvornår besparelserne på de enkelte linjer skal træde i kraft, således at der bliver mulighed for at gennemføre analyser og politisk beslutte eventuelle lokale tilpasninger. Der er i dialogen ligeledes blevet peget på en række indsatser/aktiviteter som kan styrke det regionale busnet.

 

Baggrund

Region Hovedstaden har på deres møde den 19. maj 2020 truffet beslutning om besparelser på de regionale linjer svarende til 15 mio. kr. årligt. Regionsrådet har afsat 20 mio. kr. til indfasning af besparelserne. Region Hovedstadens administration har mandat til at udmønte disse indfasningsmidler. Der arbejdes bl.a. med udskydelse af tidspunktet, hvor besparelsen implementeres, og engangsinvesteringer, der kan øge passagerunderlaget og/eller fremkommeligheden for de regionale buslinjer.

 

Sagsfremstilling

Der har i forbindelse med Region Hovedstadens udmøntning af besparelserne været en tæt dialog på både direktør- og administrativt niveau om tidspunktet for gennemførelsen af besparelserne på de enkelte buslinjer, samt forslag til indsatser, som kan styrke det kollektive trafiknet. Der er blevet aftalt en proces for de enkelte linjer, herunder mulige analyser, der skal gennemføres, og forhold, som der skal have opmærksomhed.

 

Der er truffet beslutning om at en del af engangsmidler vil blive benyttet til at udskyde, hvornår besparelserne på de enkelte linjer bliver effektueret.

 

Det betyder, at der for de regionale buslinjer i Ballerup Kommune sker ændringer på: 

 • Linje 55E til køreplanskiftet i december 2020
 • Linje 350S forventeligt til køreplanskiftet i december 2021
 • Linje 40E/400S forventeligt til køreplanskiftet i december 2022.

Derved får Ballerup Kommune tid til at gennemføre den planlagte kollektiv trafikanalyse i efteråret 2020, hvori bl.a. lokale tilpasninger til afkortningen af 350S indgår og mulige ændringer i linjenettet, hvis der etableres BRT på O4 gennem Lautrup. Movia har indvilliget i, at Ballerup Kommune kan behandle de mulige lokale tilpasninger som følge af besparelserne på linje 350S politisk og afgive trafikbestilling senest i maj 2021.

 

Besparelserne på linje 40E/400S involverer mange kommuner samtidig med at Movia sammen med O4-kommunerne er i gang med at undersøge mulighederne for at etablere BRT (Bus Rapid Transit). En udskydelse af besparelserne på linjerne 40E/400S til december 2022 giver tid til inddragelse, mulighed for affødte politiske behandlinger i kommunerne, samt evt. reaktion på Statens investeringsplan i forhold til BRT.

 

Ballerup Kommune har i dialogen med Region Hovedstaden peget på en række indsatser, som kan være med til at øge passagerunderlaget og/eller fremkommeligheden for regionsbuslinjer, herunder fremme af en kommende BRT-løsning (Bus Rapid Transit).

 

Disse omfatter eksempelvis:

 • Busprioritering Lautrupvang/Ballerup Byvej
 • Forbedret krydsgeometri og bedre tilkørselsforhold til stoppestederne ved DTU Ballerup
 • Opsætning af stoppestedsstander med tilhørende realtidsmodul på Malmparken Station
 • Afprøvning af BRT-busser
 • Kampagneindsatser, der skal styrke brugen af E-busserne blandt gymnasieeleverne og de studerende mellem DTU Ballerup og DTU Lyngby.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv & Miljø indstiller, at 

 1. Orienteringen om den videre proces for Region Hovedstadens busbestilling 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2019 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Fagudvalgene skal drøfte forslag til Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik. Forslag til Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik sendes til høring i Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget. 

 

Baggrund

Af budgetaftalen for 2019, punkt 1.15, fremgår det, at der ønskes en frivillighedspolitik i Ballerup Kommune på baggrund af møder, hvor borgerne kommer med forslag til, hvordan Ballerup Kommune kan forbedre arbejdet med og omkring frivillighed. Der skal ligeledes udarbejdes en værktøjskasse, så det sikres, at der handles på ambitionerne. Opgaven er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny frivillighedspolitik for Ballerup Kommune er der iværksat en række initiativer:

 

Arbejdsgruppe

Der er nedsat en arbejdsgruppe med kommunale medarbejdere, der til daglig har kontakt med frivillige, samt med formanden for Folkeoplysningsudvalget samt formanden for Frivillighedsrådet. Arbejdsgruppen har bidraget til oplæg og deltaget i møderne "Frivillige Fortæller" og er væsentlige for at sikre, at frivillighedspolitikken og -indsatsen afspejler de faktiske udfordringer og potentialer i Ballerup Kommune. Arbejdsgruppen vil på sigt overgå til at være et fast netværk mellem medarbejdere, der arbejder med frivillighed.

 

Interviews, Frivillige Fortæller og fagudvalgsmøder

Der har været afholdt interviews med alle udvalgsformandsskaber, dels for at sikre ejerskab, dels for at få input til politikken. Der har været drøftelser af input til politikken i alle fagudvalg.

 

De ”borgerrettede centerchefer” er blevet interviewet om hvilke udfordringer og potentialer, de ser i frivillighed og deres bidrag bruges bl.a. i de cases/scenarier, der er lagt frem for Kommunalbestyrelsen og fagudvalg. 

 

Endelig har der været afholdt to møder i "Frivillige Fortæller", hvor mange forskellige frivillige (i forhold til emne, type og grad af organisation) har deltaget sammen med kommunalpolitikerne.

 

Alle disse input er indgået i arbejdet med frivillighedspolitikken og de inddrages i den efterfølgende indsats, der skal sikre implementering af politikken.

 

Værktøjskassen og ændring af hjemmesiden

Opbygningen af Ballerup Kommunes hjemmeside er blevet ændret og alle informationer om frivillighed (forsikring, love og regler, benyttelse af byens rum/faciliteter m.m.) er nu samlet ét sted under overskriften "Min fritid". Hermed er det nu gjort lettere at finde frem til informationer om enhver form for frivillighed og fritidsaktiviteter. Via dette greb er "Værktøjskassen" ligeledes realiseret. Endvidere er der på kommunens intranet etableret et sted, hvor ansatte kan søge information og inspiration om frivillige, foreninger, regler og love om frivillighed og om arbejdet med frivillige. De to greb skal medvirke til, at det bliver lettere at samarbejde frivillige og kommune imellem.

 

Tidsplan for vedtagelse af frivillighedspolitikken

Forslag til Frivillighedspolitikken forelægges samtidig i alle udvalg i august måned 2020, hvorefter et revideret udkast behandles i Kultur- og Fritidsudvalget, der sender det videre til Kommunalbestyrelsen. Politikken forventes sendt i høring i oktober måned - ikke blot blandt foreninger, råd og nævn, men også blandt de nye typer frivillighed, som forslaget søger at favne. Politikken forventes endeligt vedtaget ultimo 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Der afgives høringssvar til Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget havde følgende bemærkninger:

Linje 34: Der åbnes for, at Ballerup Kommune har mulighed for at tage kontakt til foreninger med input og idéer på de frivilliges præmisser.

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt". 

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download