Kommunalbestyrelsen

15.12.2014 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
 • Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
 • Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
 • Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
 • Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog
 • Birgitte Dahl (O) - Deltog
 • Marie Kielberg-Bæk (V) - Deltog
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Mette Hedegaard (Ø) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Martin Jonassen (C) - Deltog
 • Musa Kekec (A) - Deltog
 • Charlotte Holtermann (A) - Deltog
 • Jack Nør (O) - Deltog
 • Jan Møller (A) - Deltog
 • Kim Schulz Larsen (V) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Ali Abbasi (Ø) - Deltog
 • Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog
 • Connor O'Hanlon (V) - Deltog
 • Özcan Kizilkaya (S) - Deltog
 • Per Mortensen (A) - Deltog
 • Lone Madsen (O) - Deltog
 • Christian Skjæran (V) - Deltog
 • Irene Jørgensen (A) - Deltog
 • Anders Agger (kommunaldirektør) - Deltog
 • Eik Møller (direktør) - Deltog
 • Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
 • Søren Krøigaard (direktør) - Deltog

Åben dagsorden

 1. Svar fra økonomi- og indenrigsministeren vedrørende Ballerup Kommunes spørgsmål om afskaffelse af halvårsregnskaber.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2014 Punkt 3

Økonomiudvalget den 18. november 2014 Punkt 1.2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. marts 2014, at Ballerup Kommune indgik et fælles kommunalt samarbejde om forberedelse af grundlag af frikøb af hjemfaldsklausuler, som beskrevet i det tidligere udleverede Kommissorium for samarbejde om hjemfaldsklausuler. 

 

Økonomiudvalget blev på mødet den 18. november 2014 orienteret om "Rammeaftale om frikøb af almene boligafdelinger fra tilbagekøbsdeklarationer i det storkøbenhavnske område uden for Københavns Kommune", og "Aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder".

 

Aftalerne skal godkendes i de respektive kommunalbestyrelser for omegnskommunerne, Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og Boligselskabernes Landsforening (BL).

 

Baggrund

På en række almene boligafdelinger i omegnskommunerne til København er der tinglyst servitutter om tilbagekøbsrettigheder for enten beliggenhedskommunen og/eller Københavns Kommune. Dette betyder, at den enkelte kommune og/eller Københavns Kommune på et bestemt tidspunkt har ret til at købe ejendommene tilbage til en aftalt pris - som regel til den pris, grunden blev solgt til oprindelig - uanset ejendommenes nuværende værdi.

 

I alt ca. 25.000 almene boliger beliggende i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk og Rødovre Kommuner er omfattet af aftalerne om tilbagekøbsret.

 

Kommunerne har først ret til at tilbagekøbe ejendommene i perioden 2036 til 2077.

 

I Ballerup Kommune er to almene boligforeninger omhandlet af hjemfaldspligt, nemlig Boligorganisationen Lundebjerggård, Afdeling Lundebjerg med 514 lejemål, og DUAB, Sømoseparken 80 med 96 lejemål. Lundebjerg har hjemfald i 2050 og DUAB har hjemfald i 2060.

 

Tilbagekøbsrettighederne giver dog allerede nu problemer for de almene boligselskaber, da de ikke kan belåne ejendommene til ejendommens fulde værdi på grund af kommunens tilbagekøbsret. Ved værdiansættelsen af ejendommen fratrækker realkreditinstitutterne således et beløb svarende til det beløb, det vil koste boligselskaberne at frikøbe sig fra kommunernes tilbagekøbsret. Desuden stilles der krav om, at realkreditlånene ikke løber længere end til det tidspunkt, hvor kommunen kan købe ejendommen tilbage. Det betyder, at visse almene boligselskaber allerede på nuværende tidspunkt har vanskeligt ved at finansiere renovering mv. i boligerne, da der ikke kan opnås den fulde realkreditbelåning med længst mulig løbetid.

 

Sagsfremstilling

Formålet med det fælleskommunale samarbejde har været at finde en løsning på de berørte boligafdelingers problemer, som afdelingerne og de rettighedshavende kommuner inklusive Københavns Kommune kan tilslutte sig. For kommunernes vedkommende har der været det dobbelte hensyn, at kommunen på den ene side skal sikre, at almene boligafdelinger ikke bliver nødlidende, og på den anden side forvalte kommunernes rettigheder bedst muligt. Almene boligafdelinger har ikke mulighed for via huslejen at spare op til frikøbet, ligesom den reducerede salgsværdi, der følger af tilbagekøbsrettighederne ikke kommer lejerne til gode. For at give kommunerne mulighed for at varetage hensynet til sikring af, at boligafdelingerne ikke bliver nødlidende, er der lovgivningsmæssigt givet mulighed for at reducere frigørelsesafgiften i de almene boligafdelinger.

 

Det fælleskommunale samarbejde har udmøntet sig i vedhæftede forslag til "Rammeaftale om frikøb af almene boligafdelinger fra tilbagekøbsklausuler i det storkøbenhavnske område uden for Københavns Kommune". Aftalen er forhandlet med Boligselskabernes Landsforening og skal godkendes af de respektive kommunalbestyrelser og Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, der også skal godkende nedslag i sin andel af frikøbet.

 

Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde og Rødovre Kommuner har tilsluttet sig dette forslag under forbehold af kommunalbestyrelsernes endelige godkendelse. Ud over de nævnte kommuner skal Københavns Kommune tilslutte sig aftalen.

 

I henhold til aftalen frikøbes alle tilbagekøbsdeklarationer i de af aftalen omfattede kommuner til betaling inden udgangen af marts måned 2015.

 

Frikøbsbeløbet beregnes som ejendomsværdien ved seneste offentlige vurdering med fradrag af oprindelig købesum tilbagediskonteret med 3 pct. i forhold til antal år mellem 2014 og hjemfaldsåret.

 

Fra det samlede beregnede frikøbsbeløb sker et fradrag af en sådan andel, at det samlede frikøbsbeløb for alle tilbagekøbsdeklarationer i det storkøbenhavnske område under et udgør 1.450 mio. kr. Såfremt at enkelte kommuner eller boligorganisationer ikke godkender aftalen om frikøb reduceres det samlede frikøbsbeløb. I boligafdelinger med institutioner udmatrikuleres institutionerne og disse dele frikøbes ikke.

 

Med aftalen gives et nedslag på ca. 80 pct. reduktion. Reduktionen er forhandlet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening muligheder for at tilvejebringe finansiering til afdelingerne på kort sigt, realkredit finansiering på længere sigt og, hvor meget  huslejen kan vurderes at kunne stige uden at afdelingerne bliver nødlidende.  

 

I Ballerup Kommune er to boligafdelinger omfattet af deklarationer om hjemfaldspligt:

 • Afdeling Lundebjerg
 • DUAB, Sømoseparken.

Det beregnede frikøbsbeløb med reduktion udgør henholdsvis 11.809.872 kr. og 1.217.347 kr. Heraf andrager Københavns Kommunes andel henholdsvis 4.723.949 kr. og 365.204 kr. Ballerup Kommunes andel udgør således henholdsvis 7.085.923 kr. og 852.143 kr.

 

De oprindelige frikøbsbeløb ville have udgjort henholdsvis ca. 59 mio. kr. og ca. 6 mio. kr.

 

Frikøbsbeløbet finansieres af boligselskaberne ved optagelse af realkreditlån i henhold til bestemmelserne herom i lov om almene boliger. I den udstrækning belåningen forudsætter ydelse af garanti, påhviler det kommunerne vederlagsfrit at yde denne garanti.

 

Til betaling af ydelserne på de optagne lån sker forhøjelser af huslejen i de berørte afdelinger. Huslejestigningerne indfases gradvist over en årrække ved lån ydet af boligorganisationernes dispositionsfonde og Landsbyggefonden i henhold til særlige regler herom.

 

Ved aftalen etableres der en samlet ordning for forholdet mellem kommunerne, Københavns Kommune og de omfattede boligorganisationer vedrørende et frikøb for tilbagekøbsrettighederne.

 

Opgørelsen med revisorerklæring fremsendes til kommunerne senest den 31. december 2014, således at godkendelse kan foreligge senest den 15. marts 2015. Alle omkostninger til revisorberegningen afholdes af aftalens parter med halvdelen til boligorganisationerne og halvdelen til de deltagende kommuner.

 

Boligorganisationerne drager omsorg for, at samtlige berørte afdelinger frikøber deres ejendomme for tilbagekøbsrettigheder i henhold til denne aftale, og senest inden udgangen af marts måned 2015 betaler frikøbsbeløbet kontant til kommunerne. 

 

Boligorganisationerne drager omsorg for, at afdelingerne om fornødent tilvejebringer de kontante frikøbsbeløb ved optagelse af realkreditlån mod sikkerhed i ejendommene. Hvor den fornødne friværdi ikke er til stede, stiller beliggenhedskommunen garanti for disse realkreditlån med hjemmel i lov om almene boliger. Omkostningerne ved låneoptagelsen afholdes af den enkelte afdeling.

 

Parterne accepterer, at Boligselskabernes Landsforening fremadrettet kan indgå aftaler om frikøb i andre kommuner. Såfremt frikøbsbeløbet i disse aftaler andrager et større provenu for de pågældende kommuner end beregnet i henhold til denne aftale, kan aftalen kræves genforhandlet.

 

Aftalen er betinget af, at boligorganisationerne senest den 15. marts 2015 tiltræder aftalen uden forbehold, og at kommunernes kommunalbestyrelser og Københavns Kommunes borgerrepræsentation senest den 31. december 2014 godkender aftalen.

 

Såfremt at en eller flere kommuner, eller en eller flere boligorganisationer ikke godkender aftalen, reduceres det samlede frikøbsbeløb i det forhold hvormed afdelingerne indgår i det samlede frikøbsbeløb. 

 

Aftalen er den 24. november 2014 underskrevet af Boligselskabernes Landsforening.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Såfremt de to nævnte boligorganisationer i Ballerup Kommune ønsker at indgå i aftalen forventes en samlet indtægt på i alt 13.027.218 kr., hvoraf Københavns Kommunes andel udgør 5.089.153 kr. Ballerup Kommunes andel udgør således 7.938.066 kr.

 

Beløbet vil i givet fald blive indsat på projekt nr. 011320 Hjemfaldspligt - Frigørelsesafgifter.

 

Huslejestigningerne forventes ikke at medføre omkostninger i betydeligt omfang til boligsikring/boligydelse.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at 

 1. Ballerup Kommune tilslutter sig "Rammeaftale om frikøb af almene boligafdelinger fra tilbagekøbsdeklarationer i det storkøbenhavnske område uden for Københavns Kommune" mellem kommunalbestyrelserne, Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og boligorganisationernes øverste myndighed.
   
 2. Ballerup Kommune tilslutter sig "Aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder" mellem kommunerne, Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforening.
   
 3. Frikøbsbeløbet efter afregning med Københavns Kommune i givet fald indsættes på projekt nr. 011320 Hjemfaldspligt - frigørelsesafgifter.
   
 4. Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftaler med de enkelte boligselskaber om frikøb af hjemfaldsklausuler i henhold til ovennævnte aftaler.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Årets låneoptagelse er i forbindelse med tredje budgetopfølgning opgjort til 23,2 mio. kr. Det foreslås, at lånerammen udnyttes fuldt ud, og at borgmesteren bemyndiges til at effektuere årets låneoptagelse inden regnskabsårets udgang.

 

Baggrund

Låneoptagelsen har baggrund i den foreliggende bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger og nettoudlæg vedrørende udlån til betaling af ejendomsskatter).

 

Sagsfremstilling

På baggrund af de foreliggende oplysninger i forbindelse med tredje budgetopfølgning forventes det, at kommunens lånemuligheder vil kunne opgøres til 23,2 mio. kr. i 2014, når regnskabet aflægges. Det foreslås, at lånemulighederne udnyttes fuldt ud, idet det bemærkes, at det ligger indenfor rammerne af den økonomiske strategi.

 

Hjemtagelsen af lånet sker snarest muligt efter, at regnskabsresultatet på de låneberettigede områder foreligger - forventeligt ultimo januar 2015. Låneoptagelsen vil således påvirke resultatopgørelsen for regnskabsåret 2015. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at acceptere det gunstigste lånetilbud, for så vidt angår optagelsestidspunkt, løbetid og rentevilkår mv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Låneoptagelsen på 23,2 mio. kr. og de afledte konsekvenser vedrørende renter og afdrag for 2015 er indarbejdet i tredje budgetopfølgning 2014.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Personale indstiller, at 

 1. Det godkendes, at årets lånemuligheder, der i forbindelse med tredje budgetopfølgning for 2014 er opgjort til 23,2 mio. kr., udnyttes fuldt ud og optages så snart regnskabsresultatet for de låneberettigede områder kendes - forventeligt ultimo januar 2015.
   
 2. Borgmesteren bemyndiges til at acceptere det for Ballerup Kommune gunstigste lånetilbud.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

I økonomiaftalen 2015 mellem regeringen og KL fremgår det, at der skal spares 175 mio. kr. på redningsberedskaberne i Danmark, og at de skal samles i større beredskabsenheder, således at der er maks. 20 beredskabsenheder på landsplan.

 

I den forbindelse har Ballerup Kommune deltaget i en række forberedende analysearbejder. På grundlag heraf, er det Redningsberedskabets vurdering, at den bedste løsning for Ballerup Kommune vil være at deltage i et samordnet beredskabssamarbejde mellem Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner.

 

Baggrund

I forbindelse med det seneste forlig i Folketinget om beredskabet vedtog et flertal, at der skulle nedsættes et strukturudvalg, der skulle komme med forslag til en ny struktur for beredskabet, der skulle samle beredskabet i færre og større enheder, ligesom udvalget skulle komme med forslag til betydelige besparelser på området.

 

Strukturudvalget var tæt på at færdiggøre sit arbejde, da KL indgik en økonomisk aftale med regeringen for kommunernes økonomi i 2015 (ØA15). Af ØA15 fremgår det, at de kommunale beredskaber skal spare 175 mio. kr. og samles i større beredskabsenheder således, at der er maks. 20 beredskabsenheder på landsplan.

 

Besparelsen på beredskabet er delt op i to poster. Den ene post, der er på 50 mio. kr. stigende til 75 mio. kr. for kommunerne under ét er omfattet af det normale DUT-princip. Dette beløb fratrækkes derfor i bloktilskuddet.

 

Den anden post, der er på i alt 100 mio. kr., indgår i finansiering af elementer i økonomiaftalen for 2015.

 

Staten vil fra 2017 effektivisere det statslige beredskab med 125 mio. kr. årligt.

 

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har indgået i en række forberedende arbejder med henblik på at afdække, hvorledes man mest optimalt kan realisere beslutningen om at reducere antallet af kommunale beredskaber. I dette arbejde har der været kigget på forskellige kommunale samarbejder, bl.a. samarbejde mellem 5, 13 og 15 kommuner i Storkøbenhavn, hvor der bl.a. har været kigget ind på økonomi, service niveau m.m.

 

Undersøgelsesarbejdet har vist, at det for kommunerne Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte vil være mest hensigtsmæssigt at danne et fælles beredskab for netop disse fem kommuner.

 

De fem kommuner har alle et relativt ensartet serviceniveau med et entrepriseberedskab, hvor fire ud af de fem brandkontrakter udløber i 2015 og den sidste brandkontrakt udløber i 2016.

 

Det konkrete grundlag for et fælles beredskab mellem de fem kommuner er følgende:

 • Mulighed for at få håndteret den økonomiske udfordring via konkurrenceudsættelse af entreprisekontrakterne.
   
 • Mulighed for herudover gennem specifikke omkostningsreducerende tiltag ved indgangen til den 1. januar 2016 at videreføre nuværende serviceniveau i de deltagende kommuner.
   
 • Mulighed for allerede i 2015 at få analyseret og besluttet en ny risikobaseret dimensionering som grundlag for stillingtagen til et fælles serviceniveau.

Den geografiske placering og dækningsområde betyder, at det nye beredskab vil skulle dække ca. 272.000 indbyggere svarende til ca. 5 pct. af befolkningen i Danmark. Den kommende lovændring forventes at ville medføre, at udrykningsområdet vil øges med ca. 60.000 indbyggere fra områderne Ledøje-Smørum, Værløse og Holte. Dækningsområdet vil således øges til ca. 330.000 indbyggere (6 pct. af befolkningen).

 

Redningsberedskabet anbefaler på denne baggrund, at der træffes principbeslutning om, at der etableres et fælles redningsberedskab mellem de fem kommuner.

 

Med afsæt i en sådan principbeslutning udarbejdes forslag til en samordningsaftale med beskrivelse af organisering, økonomi, mv.

 

Det foreslås, at der nedsættes en styregruppe bestående af de fem kommunaldirektører og en projektgruppe bestående af de fem beredskabschefer/tekniske direktører til at forestå dette arbejde, og at kredsen af de fem borgmestre udgør en politisk styregruppe for processen.

 

Det forudsættes, at forslag til samordningsaftale kan forelægges parallelt til beslutning i de deltagende kommuner på møderne i februar/marts måned 2015, således at implementeringsarbejdet kan foregå i perioden fra marts/april til december 2015.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der skal samlet set med de fem kommuner i et nyt samordnet Redningsberedskab realiseres en besparelse på 8,4 mio. kr.

 

Der vil være nogle etableringsomkostninger mv. i forbindelse med etableringen af det nye samordnet redningsberedskab, som på nuværende tidspunkt ikke er afdækket.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Redningsberedskabet indstiller, at

 1. Der træffes en principbeslutning om, at Ballerup Kommune gerne vil samordne sit redningsberedskab med Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte kommuners redningsberedskab.
   
 2. Der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af forslag til samordningsaftale og det herfor tilgrundliggende materiale, dvs. beskrivelse af organisering og opgaver, økonomiske forudsætninger, mv. 
   
 3. Der nedsættes en styregruppe bestående af de fem kommunaldirektører og en projektgruppe bestående af de fem beredskabschefer/tekniske direktører til at forestå det i punkt 2 nævnte arbejde.
   
 4. Kredsen af de fem borgmestre udgør en politisk styregruppe for processen.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2014 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal beslutte emner for temadrøftelser for 2015.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til styrelseslovens § 9 beslutte at afholde seminarer (temadrøftelser) for Kommunalbestyrelsens medlemmer om temaer og kommunale anliggender af overordnet betydning.

 

Temadrøftelserne afvikles i tilknytning til kommunalbestyrelsesmøderne og ligger så vidt muligt i tidsrummet fra kl. 16.30 til kl. 17.45, inden det lukkede møde begynder. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af mødeplanen for 2015, at der ikke skal afholdes temadrøftelser i de måneder, hvor fagudvalgene har møde dagen efter kommunalbestyrelsesmødet.

 

Derudover afholdes ikke temadrøftelser i februar, hvor ansættelsesudvalg vedrørende ny kommunaldirektør holder møde, eller i december på grund af julen.

 

I 2015 kan der afholdes i alt seks temadrøftelser i følgende måneder: marts, april, maj, juni, oktober og november. 

 

Sagsfremstilling

Efter ønske fra borgmesteren er det målet, at temadrøftelserne i 2015 i højere grad end hidtil lægger op til egentlige politiske drøftelser og politikudvikling. Administrationen vil derfor gribe forberedelsen af temadrøftelserne an, så form og indhold understøtter dette. Der vil dog også kunne være behov for temadrøftelser, som har en mere orienterende karakter.

 

Der foreslås følgende temaer for temadrøftelserne i 2015:

 • Styrkelse af ungeindsatsen og 0-25 års strategi (marts)
 • Borgerinddragelse (april)
 • Den digitale kommune og udviklingen af ny borgerservicestrategi (maj)
 • Unges mentale sundhed og det specialiserede socialområde
 • Plan- og bæredygtighedsstrategi.

Udover de temadrøftelser, der afholdes i Kommunalbestyrelsen, har de stående udvalg mulighed for at invitere den samlede kommunalbestyrelse til temadrøftelser om udvalgsspecifikke emner, som kan være relevante for medlemmer af andre udvalg. Som mulige emner for dette har bl.a. været nævnt "Erhvervshandleplan og én indgang til kommunen for erhvervslivet", "Analyse af idrætsfaciliteter", "Status på implementering af folkeskolereformen" og "Kunstrådets arbejde og hvordan kunst kan bruges i byudviklingen".

 

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen beslutter seks emner for temadrøftelser i 2015, og at borgmesteren bemyndiges til at fastlægge tidspunkterne for temadrøftelserne og eventuelle justeringer i emner, hvis det bliver nødvendigt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at 

 1. Der besluttes seks temaer for temadrøftelser i Kommunalbestyrelsen i 2015.
   
 2. Borgmesteren bemyndiges til at fastlægge tidspunkter og evt. justere temaer, hvis det bliver nødvendigt.   

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse med tilføjelse af folkeskolereformen

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 24

Indhold

Sammendrag

Ændret kommissorium for Eliteidrætsrådet i Ballerup Kommune forelægges til godkendelse.

 

Ændringerne er foretaget på baggrund af Eliteidrætsrådets drøftelse på mødet den 28. oktober 2014 om, at der skal vælges en næstformand for Eliteidrætsrådet.

 

Ændringerne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, jævnfør § 15.

 

Baggrund

Kommissorium for Eliteidrætsrådet i Ballerup Kommune, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014.

 

Sagsfremstilling

I forhold til det gældende kommissorium er der følgende ændringer:

 

§ 6

Titel er ændret til "Formand og næstformand".

 

Der er tilføjet et nyt stk. 2: Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er næstformand i Eliteidrætsrådet.

 

Det tidligere stk. 2 er ændret til stk. 3.

 

Der er tilføjet et nyt stk. 4: Næstformanden fungerer i formandens fravær.

 

§ 7, stk. 3

Ajourføres til følgende: Ordinære møder fastlægges på det sidste møde i året for det følgende år. Ved nyvalg fastlægges møderækken på det konstituerende møde i rådet.

 

Kommissoriet træder i kraft, så snart den er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

 1. Kommissorium for Eliteidrætsrådet i Ballerup Kommune godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Det konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Et medlem af Handicaprådet har anmodet om fritagelse for hvervet. Stedfortræderen ønsker ikke at indtræde i rådet som medlem, men ønsker at fortsætte i hvervet som stedfortræder. En af de øvrige stedfortrædere indstilles som nyt medlem. Hvis anmodningen om fritagelse imødekommes, skal Kommunalbestyrelsen som følge heraf udpege et nyt medlem og en ny stedfortræder.

 

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

 

Sagsfremstilling

Handicaprådet består af 10 medlemmer:

 • 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i Ballerup Kommune udpeges af Ballerup Kommune efter indstilling fra Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling.
 • 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DH.
 • 5 medlemmer udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Endvidere udpeger Kommunalbestyrelsen en repræsentant for ledelsen i Ballerup Kommune inden for handicap- og psykiatriområdet med status som observatør uden stemmeret.

 

For hvert medlem udpeges en personlig stedfortræder, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

 

Charlotte Holtermann (A) har anmodet om at blive fritaget for hvervet. Ansøgning med begrundelse er vedhæftet som bilag. Suppleant Jan Møller (A) ønsker at fortsætte i hvervet som stedfortræder.

 

Den valggruppe, der har valgt det afgående medlem og stedfortræder, skal besætte de ledige pladser, jævnfør styrelsesloven.

 

Det nye medlem og den nye stedfortræder skal være medlem af Ballerup Kommunalbestyrelse.

 

På det konstituerende møde blev medlem og stedfortræder valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten, De Rød-Grønne).

 

Udpegningerne træder i kraft den 19. december 2014 og for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017.

 

Opgaver

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives ikke mødediæter til medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

 1. Det godkendes, at Charlotte Holtermann (A) fritages for hvervet som medlem af Handicaprådet.
   
 2. Der udpeges et nyt medlem til Handicaprådet for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017.

  Valggruppe A + Ø indstiller:

  Maria Lundahl Assov (A)
   
 3. Der udpeges en ny stedfortræder for Lolan Ottesen (A) til Handicaprådet for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017.

  Valggruppe A + Ø indstiller:

  Özcan Kizilkaya (A)

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Det konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 63

Indhold

Sammendrag

Richardt Radek Larsen fraflytter Ballerup Kommune den 5. december 2014 og udtræder dermed af Grundlisteudvalget. Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge et nyt medlem.

 

Baggrund

Den kommunale styrelseslov, § 28, stk. 2.

 

Sagsfremstilling

Richardt Radek Larsen udtræder af Grundlisteudvalget på grund af fraflytning fra Ballerup Kommune.

 

Den valggruppe, der har valgt det afgående medlem, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

 

Det nye medlem behøver ikke være medlem af Ballerup Kommunalbestyrelse.

 

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 63, blev Richardt Radek Larsen valgt af valggruppen bestående af C (Det Konservative Folkeparti), O (Dansk Folkeparti) og V (Venstre, Danmarks Liberale Parti).

 

Udpegningen træder i kraft pr. 5. december 2014 og for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017.

 

Sammensætning

Grundlisteudvalget består af fem medlemmer, som vælges af Kommunalbestyrelsen. Medlemmerne behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen.

 

Opgaver

Grundlisteudvalget vælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninger. Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der udbetales ikke mødediæter til Grundlistens medlemmer, jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning på det konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 78.

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

 1. Det tages til efterretning, at Richardt Radek Larsen udtræder af Grundlisteudvalget pr. 5. december 2014.
   
 2. Der vælges et nyt medlem til Grundlisteudvalget for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017.

  Valggruppe C, O og V indstiller:

  Manne Lang

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkterne 7 og 8, godkendt ansøgning fra Connor O'Hanlon om orlov i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015 samt ansøgning fra Mette Hedegaard om orlov i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015. Orloven omhandler kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv.

 

Kommunalbestyrelsen skal vælge to stedfortrædere for Connor O'Hanlon og Mette Hedegaard til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for de pågældende perioder.

 

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

 

Sagsfremstilling

Mette Hedegaard holder orlov i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015 og Connor O'Hanlon holder orlov i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

 

De valggrupper, der har valgt Mette Hedegaard og Connor O'Hanlon, skal besætte de ledige pladser, jævnfør styrelsesloven.

 

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2014, punkt 11, blev Mette Hedegaard valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten, De Rød-Grønne) og Connor O'Hanlon blev valgt af valggruppen bestående af C (Det Konservative Folkeparti), O (Dansk Folkeparti) og V (Venstre, Danmarks Liberale Parti).

 

Udpegningerne træder i kraft i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015 for Mette Hedegaards vedkommende samt i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015 for Connor O'Hanlons vedkommende.

 

Sammensætning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Opgaver

Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser (hjælp til forsørgelse mv.) til enkeltpersoner med baggrund i lovene om en aktiv beskæftigelsesindsats, aktiv socialpolitik (ekskl. kapitel 10 og 10a), dagpenge ved sygdom eller fødsel og integration (ekskl. §§ 35-39), jævnfør styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune, § 18.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Mette Hedegaard modtager vederlag i orlovsperioden, mens Connor O'Hanlon modtager vederlag i de første tre måneder af de fem måneders orlov.

 

Stedfortræderne modtager vederlag som udvalgsmedlemmer.

 

Den samlede merudgift udgør i alt 10.002 kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

 1. Der vælges en stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Mette Hedegaards orlovsperiode fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

  Valggruppe A og Ø indstiller:

  Stine Rahbek Pedersen (Ø)

   
 2. Der vælges en stedfortræder for Connor O'Hanlon (V) til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Connor O'Hanlons orlovsperiode fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

  Valggruppe C, O og V indstiller:

  Christian Skjæran (V)

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkt 7, godkendt ansøgning fra Connor O'Hanlon om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

 

Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Connor O'Hanlon til Kultur- og Fritidsudvalget for den pågældende periode.

 

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

 

Sagsfremstilling

Connor O'Hanlon holder orlov i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

 

Den valggruppe, der har valgt Connor O'Hanlon, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

 

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 8, blev Connor O'Hanlon valgt af valggruppen bestående af C (Det Konservative Folkeparti), O (Dansk Folkeparti) og V (Venstre, Danmarks Liberale Parti).

 

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

 

Sammensætning

Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende kultur og fritid, visse opgaver på dagtilbudsområdet for børn og unge, jævnfør styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune, § 15.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Connor O'Hanlon modtager vederlag i de første tre måneder af de fem måneders orlov.

 

Stedfortræderen modtager vederlag som udvalgsmedlem.

 

Merudgiften udgør 5.001 kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

 1. Der vælges en stedfortræder for Connor O'Hanlon (V) til Kultur- og Fritidsudvalget i Connor O'Hanlons orlovsperiode fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

  Valggruppe C, O og V indstiller:

  Mikael Wandel (V)

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkt 7, godkendt ansøgning fra Connor O'Hanlon om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

 

Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Connor O'Hanlon til Ballerup Kommunes Kunstråd (Kunstrådet) for den pågældende periode.

 

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

 

Sagsfremstilling

Connor O'Hanlon holder orlov i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

 

Den valggruppe, der har valgt Connor O'Hanlon, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2014, punkt 22, blev Connor O'Hanlon valgt af valggruppen bestående af C (Det Konservative Folkeparti), O (Dansk Folkeparti) og V (Venstre, Danmarks Liberale Parti).

 

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

 

Sammensætning

Kunstrådet består af 8 medlemmer:

 • Borgmesteren
 • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
 • Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
 • 1 øvrigt medlem valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
 • 1 udøvende kunstner udpeget af Kommunalbestyrelsen
 • 1 arkitekt udpeget af Kommunalbestyrelsen
 • 1 udøvende billedkunstner udpeget af Kommunalbestyrelsen
 • 1 kunstnerisk konsulent i Ballerup Kommune.

Derudover indgår følgende i Kunstrådet:

 • Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant for ledelsen i kommunen inden for by-, kultur- og erhvervsområdet med status som observatør uden stemmeret. 
 • Kommunalbestyrelsen udpeger en i kommunen ansat arkitekt med status som observatør uden stemmeret.

Opgaver

Kunstrådet skal sikre en dynamisk koordinering af det kunstneriske område, som det bl.a. er formuleret i Ballerup Kommunes arkitektur- og kulturpolitik.

 

Rådet har til opgave:

 • At forestå rådgivning af det politiske niveau om kunstforhold
 • At udarbejde forslag til igangsætning af forskellige kunst- og tværgående projekter inden for nærmere angiven økonomisk ramme, heriblandt kunst anvendt som facilitator for nye innovative/udviklende samarbejdsprojekter og netværk
 • At forestå rådgivning og samarbejde om kommunalt nybyggeri og større renoveringer, hvor den kommunale kunststøtteforanstaltning på 2 pct. iværksættes. Kunstrådets indstilling skal indhentes, hvor 2 pct.-puljen anvendes
 • At udarbejde forslag om indkøb af kunst, hvor kunst skal forstås som værker, inden for nærmere angiven økonomisk ramme
 • At foretage indstilling om tildeling af midler til sikring af børns mulighed for at arbejde med professionelle kunstnere inden for den tidligere Børnekunstfonds midler. Midlerne kan dels foreslås anvendt igangsættende eller efter anmodning. Kriterierne for tildeling er som udgangspunkt anført i det tidligere Børnekunstfond.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives ikke mødediæter til medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

 1. Der vælges en stedfortræder for Connor O'Hanlon (V) til Ballerup Kommunes Kunstråd i Connor O'Hanlons orlovsperiode fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

  Valggruppe C, O og V indstiller:

  Mikael Wandel (V)

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 19

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkt 7, godkendt ansøgning fra Connor O'Hanlon om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

 

Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Connor O'Hanlon til Ballerup Herlev Produktionshøjskole for den pågældende periode.

 

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

 

Sagsfremstilling

Connor O'Hanlon holder orlov i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

 

Den valggruppe, der har valgt Connor O'Hanlon, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

 

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 19, blev Connor O'Hanlon valgt af valggruppen bestående af C (Det Konservative Folkeparti), O (Dansk Folkeparti) og V (Venstre, Danmarks Liberale Parti).

 

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

 

Sammensætning

Bestyrelsen for Ballerup Herlev Produktionshøjskole består af 11 medlemmer:

 • 2 medlemmer vælges af Ballerup Kommunalbestyrelse
 • 2 medlemmer vælges af Herlev Kommunalbestyrelse
 • 2 medlemmer vælges af DA og LO i Ballerup Kommune
 • 2 medlemmer vælges af DA/LO/Håndværkerforeningen i Herlev Kommune
 • 1 medlem vælges af ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Ballerup Kommune
 • 1 medlem vælges af Børne- og Kulturforvaltningen i Herlev Kommune
 • 1 medlem vælges af medarbejderne ved Ballerup Herlev Produktionshøjskole.

Endvidere har deltagerne ret til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen uden stemmeret.

 

De af Kommunalbestyrelsen valgte medlemmer behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

 

Opgaver

Bestyrelsen varetager Ballerup Herlev Produktionshøjskoles overordnede ledelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

 1. Der vælges en stedfortræder for Connor O'Hanlon (V) til Ballerup Herlev Produktionshøjskole i Connor O'Hanlons orlovsperiode fra den 1. februar 2015 til den 30. juni 2015.

  Valggruppe C, O og V indstiller:

  Mikael Wandel (V)

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkt 8, godkendt ansøgning fra Mette Hedegaard om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

 

Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Mette Hedegaard til Børne- og Skoleudvalget for den pågældende periode.

 

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

 

Sagsfremstilling

Mette Hedegaard holder orlov i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

 

Den valggruppe, der har valgt Mette Hedegaard, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

 

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 9, blev Mette Hedegaard valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten, De Rød-Grønne).

 

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

 

Sammensætning

Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på dagtilbudsområdet, undervisningsområdet, og socialområdet vedrørende 0-18-årige, jævnfør styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune, § 16.

 

Børne- og Skoleudvalgets medlemmer er medlemmer af Skoleforum. Som en konsekvens heraf indtræder stedfortræderen i Skoleforum i den nævnte periode.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Mette Hedegaard modtager udvalgsvederlag i orlovsperioden.

 

Stedfortræderen modtager vederlag som udvalgsmedlem.

 

Merudgiften udgør 5.001 kr.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

 1. Der vælges en stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Børne- og Skoleudvalget i Mette Hedegaards orlovsperiode fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

  Valggruppe A og Ø indstiller:

  Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkt 8, godkendt ansøgning fra Mette Hedegaard om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

 

Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Mette Hedegaard til Udvalget for udvikling af Pederstrup Landsby (Pederstrupudvalget) for den pågældende periode.

 

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

 

Sagsfremstilling

Mette Hedegaard holder orlov i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

 

Den valggruppe, der har valgt Mette Hedegaard, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2014, punkt 9, blev Mette Hedegaard valgt af valggruppen A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten, De Rød-Grønne).

 

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. marts 2015.

 

Sammensætning

Pederstrupudvalget har følgende sammensætning:

 • Borgmesteren
 • Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
 • Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
 • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
 • Formanden for Ballerup Museumsfonds bestyrelse
 • Formanden for Fonden Grantoftegaards bestyrelse
 • 4 medlemmer udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

Borgmesteren er formand for udvalget.

 

Opgaver

Udvalget nedsættes med henblik på at udarbejde en vision for Pederstrup Landsbys udvikling. Formålet er at understøtte igangsættelse af flere og nye aktiviteter i Pederstrup for at gøre området mere levende og attraktivt for beboerne, for kommunens borgere og for andre besøgende. Aktiviteterne i området kan være drevet i samspil mellem kommunen, områdets kulturelle og øvrige institutioner og aktive medborgere, gerne i samarbejde med det lokale erhvervsliv og eventuelt andre private investorer. Målene om flere aktiviteter forventes bl.a. opfyldt gennem innovative tværgående samarbejder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives ikke mødediæter til udvalgets medlemmer.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

 1. Der vælges en stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Udvalget for udvikling af Pederstrup Landsby i Mette Hedegaards orlovsperiode fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

  Valggruppe A og Ø indstiller:

  Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkt 8, godkendt ansøgning fra Mette Hedegaard om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

 

Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Mette Hedegaard til Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter for den pågældende periode.

 

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

 

Sagsfremstilling

Mette Hedegaard holder orlov i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

 

Den valggruppe, der har valgt Mette Hedegaard, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2014, punkt 23, blev Mette Hedegaard valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten, De Rød-Grønne).

 

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

 

Sammensætning

Følgegruppen har følgende sammensætning:

 • Borgmesteren
 • Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
 • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
 • Tre medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer

Borgmesteren er formand for følgegruppen.

 

Opgaver

Følgegruppens opgave er at bidrage til en løbende politisk kvalificering og afstemning af forhold vedrørende udviklingen af bymidterne i Ballerup og Skovlunde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der udbetales ikke diæter til følgegruppens medlemmer.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

 1. Der vælges en stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Følgegruppen for Ballerup Kommunes Bymidter i Mette Hedegaards orlovsperiode fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

  Valggruppe A og Ø indstiller:

  Stine Rahbek Pedersen (Ø)

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 75

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkt 8, godkendt ansøgning fra Mette Hedegaard om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

 

Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Mette Hedegaard til Den erhvervsdrivende Fond Grantoftegaard for den pågældende periode.

 

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

 

Sagsfremstilling

Mette Hedegaard holder orlov i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

 

Den valggruppe, der har valgt Mette Hedegaard, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

 

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 75, blev Mette Hedegaard valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten, De Rød-Grønne).

 

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

 

Sammensætning

Fondens bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges/udpeges på følgende måde:

 • 3 medlemmer udpeges af stifterne, dvs. Kommunalbestyrelsen
 • 1 medlem udpeges ud fra det kriterium, at pågældende enten besidder juridisk, økonomisk/administrativ indsigt og/eller landbrugsfaglig indsigt.
 • 1 medlem udpeges af organisationen Økologisk Lands Center (ØLC).
 • 1 medlem udpeges af og blandt de til enhver tid værende medarbejdere.
 • 1 medlem udpeges af Kontaktudvalget for samspil mellem erhvervsliv, kommune og uddannelsesinstitutioner i Ballerup Kommune. I tilfælde af dette udvalgs ophør udpeges et medlem af et lignende lokalt organ indenfor arbejdsmarkedsområdet.

De af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen.

 

Opgaver

Fondens formål er at udbyde aktiverings-, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige tilbud, at understøtte den kulturelle udvikling i Ballerup Kommune og arbejde med kulturelle tilbud, herunder besøgsvirksomhed og drift af et økologisk restaurations- og cafémiljø i tilknytning til gårdens aktiviteter samt at varetage naturpleje af kommunens naturprægede arealer og bl.a. i den forbindelse at fremme et økologisk udviklingsmiljø i Ballerup Kommune, herunder formidle viden om økologi, økologisk landbrugsdrift, økologisk forarbejdning og produkter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

 1. Der vælges en stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Den erhvervsdrivende Fond Grantoftegaard i Mette Hedegaards orlovsperiode fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

  Valggruppe A og Ø indstiller:

  Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 35

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014, punkt 8, godkendt ansøgning fra Mette Hedegaard om orlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

 

Kommunalbestyrelsen skal vælge en stedfortræder for Mette Hedegaard til Skolebestyrelsen ved Østerhøjskolen for den pågældende periode.

 

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 28, stk. 2.

 

Sagsfremstilling

Mette Hedegaard holder orlov i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

 

Den valggruppe, der har valgt Mette Hedegaard, skal besætte den ledige plads, jævnfør styrelsesloven.

 

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 35, blev Mette Hedegaard valgt af valggruppen bestående af A (Socialdemokratiet) og Ø (Enhedslisten, De Rød-Grønne).

 

Udpegningen træder i kraft i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

 

Sammensætning

Skolebestyrelsen kan anmode om, at Kommunalbestyrelsen udpeger et af sine medlemmer til at deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret, men med taleret. Det er en forudsætning for Kommunalbestyrelsens udpegelse af observatører, at de respektive skolebestyrelser har anmodet om det.

 

Funktionsperioden er fire år med mindre skolebestyrelsen i forbindelse med valg til skolebestyrelsen ikke anmoder om, at Kommunalbestyrelsen udpeger et af sine medlemmer.

 

Skolebestyrelsen for Østerhøjskolen har anmodet om, at Kommunalbestyrelsen

udpeger en observatør af og blandt sine medlemmer.

 

Opgaver

Deltagelse i skolebestyrelsens møder (uden stemmeret).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der gives ikke mødediæter til medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

 1. Der vælges en stedfortræder for Mette Hedegaard (Ø) til Skolebestyrelsen ved Østerhøjskolen i Mette Hedegaards orlovsperiode fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

  Valggruppe A og Ø indstiller:

  Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkterne 9 og 10

Indhold

Sammendrag

Ejerne af HOFOR har besluttet at tilbyde kommuner med observatørstatus mulighed for at fortsætte som observatører i 2015 og 2016. Det indstilles at tage imod tilbuddet. 

 

Baggrund

HOFOR har fremsendt samarbejdsaftale mellem HOFOR Spildevand Holding A/S og HOFOR Vand Holding A/S og Ballerup Kommune og i den forbindelse forespurgt, om kommunen fortsat ønsker at have observatørstatus.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med HOFOR's dannelse fik de kommuner, som aftager vand fra HOFOR, mulighed for at deltage som observatører i bestyrelsen, ligesom embedsmænd kunne indgå i HOFOR's kontaktudvalg og fællesmøder for plan- og miljøchefer. Ordningen er efterfølgende udvidet til også at omfatte spildevandsområdet.

 

Ejerkommunerne har godkendt, at oberservatørordningen forlænges med yderligere to år. HOFOR's administration har derfor fremsendt samarbejdsaftale, som observatørkommunerne  (Ballerup, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Høje-Taastrup og Ishøj) kan vælge at tilslutte sig, hvis kommunen ønsker at opretholde sin oberservatørstatus.

 

Uanset Ballerup Kommunes overvejelser vedrørende den fremtidige situation for Forsyning Ballerup anbefales, at kommunen tager imod tilbuddet. Det bidrager til at højne informationsniveauet og koordinationen mellem Ballerup Kommune og HOFOR. Aftalen kan opsiges med tre måneders varsel.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2014 blev Jesper Würtzen (A) valgt som observatør til HOFOR Spildevand Holding A/S og HOFOR Vand Holding A/S.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 1. Samarbejdsaftalen mellem HOFOR Spildevand Holding A/S og HOFOR Vand Holding A/S og Ballerup Kommune godkendes.
   
 2. Jesper Würtzen (A) fortsætter som observatør.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Medlemstallet i klubberne er ultimo november 2014 322 medlemmer lavere end på det tilsvarende tidspunkt i 2013.

Dette betyder, at klubbernes budgetter vil blive reducerede som følge af den fleksible budgetregulering, der er på klubområdet. Klubberne har svært ved at tilpasse deres økonomi til de reducerede budgetter, og derfor foreslås det, at der udarbejdes en ny budgetmodel.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har bedt om en løbende opfølgning på medlemstallet i fritidsklubberne. Folkeskolereformen har betydet en kortere åbningstid for klubberne. Der er grund til at følge udviklingen i medlemstallet for klubberne, idet erfaringerne fra andre kommuner er, at reduktion af åbningstiden har medført faldende medlemstal. Den fleksible budgetregulering betyder, at et faldende medlemstal medfører, at klubbernes tildeling af budgetter månedsvist reduceres. Et faldende medlemstal og dermed faldende budget giver problemer for klubberne, idet personaleudgifter ikke kan tilpasses på månedsbasis.

 

Sagsfremstilling

I den seneste opfølgning pr. november 2014 er der et estimeret medlemstal, der er 12,3 pct. lavere end samme periode sidste år.

 

Et fald i antallet af medlemmer vil som konsekvens af den fleksible budgetregulering betyde en reduktion af det pædagogiske personale i klubberne. En reduktion af medarbejderstaben kan ikke ske så hurtigt som budgettet reguleres, og derved vil den enkelte klub blot få et underskud. En reduktion af budget til klub-opgaven betyder, at klubberne får sværere ved at løse andre opgaver som fx understøttende undervisning for skolerne.

 

Antages det, at medlemsantallet for 2015 vil være i gennemsnit 200 lavere end forventet i budgettet, vil det betyde, at klubbernes samlede budgetter skal reduceres med 2,3 mio. kr. eller ca. 6,2 stillinger. Fortsætter det faldende medlemstal i samme takt i resten af 2014, kan det betyde, at klubbernes budgetter reduceres med 3,4 mio. kr. eller ca. 9,1 stillinger (en medlemsnedgang på 300 i forhold til budgettet). Denne tilpasning skal ske med virkning fra 1. januar 2015, og det er ikke muligt for klubberne at tilpasse deres økonomi så drastisk med så kort varsel.

 

En løsning på denne problemstilling er at dispensere fra den løbende budgetregulering og fastholde det samlede budget (budget 2015) for alle klubber. For den enkelte klub låses budgettet frem til den 31. juli 2015. Der bør laves en ny fleksibel budgettilpasningsmodel for klubberne, der bedre tager højde for de samlede opgaver, som en klub skal løse og som sikrer en bedre sammenhæng mellem budgettildeling og de reelle muligheder for tilpasning af klubbernes økonomi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Dispensation fra den fleksible budgetregulering og fastholdelse af det samlede budget for klubberne medfører ikke behov for tillægsbevillinger. En fastholdelse af det samlede klubs budget indebærer endvidere, at der skal dispenseres fra den årlige demografiregulering i 2015. Demografireguleringen genoptages i 2016.

 

Er medlemstallet 300 under forventningerne i budget 2015 vil det betyde:

 • Reduceret forældrebetaling på -1,3 mio. kr.
 • Reduceret klubbudget i henhold til eksisterende budgetmodel på +3,4 mio. kr.
 • Ekstraudgifter i forbindelse med personale tilpasning -1,7 mio. kr.

Nettoeffekten for Ballerup Kommune er en besparelse på 0,4 mio. kr.

 

Dispensation fra den fleksible budgetregulering og demografiregulering vil således betyde en manglende besparelse på 0,4 mio. kr. i 2015. 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

 1. Der dispenseres fra den fleksible budgettildeling, der regulerer klubbernes budgetter i forhold til medlemstal til 31. juli 2015.
   
 2. Der dispenseres fra den årlige regulering af klubbernes budgetter som følge af demografisk udvikling i 2015. Regulering foretages næste gang i 2016.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-12-2014
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Peter Als (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 20. oktober 2014 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der er gennemført en markedsdialog med aktører indenfor området, herunder bl.a. nuværende foreningsbrugere, idrætsorganisationer, eventvirksomheder, vidensvirksomheder indenfor kulturområdet, leverandører samt nuværende og potentielle arrangører/kunder. Formålet med dialogen har været at skabe det bedste grundlag for Kommunalbestyrelsen til at træffe beslutning om den fremtidige driftsform med udgangspunkt i den eksisterende vision for Ballerup Super Arena (BSA) og indenfor den nuværende økonomiske ramme. På baggrund af markedsdialogen anbefales det, at Ballerup Super Arena fra 2016 drives efter en intern model, der fokuserer på arena management og opfyldelse af Ballerup Kommunes vision for Ballerup Super Arena.

 

Baggrund

Med virkning fra 1. januar 2016 skal en ny driftsmodel for Ballerup Super Arena være implementeret.

 

Sagsfremstilling

Der er nu gennemført en markedsdialog med centrale aktører omkring det at drive en arena, både med hensyn til indhold, strategi og markedspositionering. Markedsdialogen peger på en række centrale forudsætninger for at skabe en succesrig profil og den rigtige model for driften af Ballerup Super Arena.

 

Helt grundlæggende skal den valgte driftsmodel understøtte realiseringen af visionen for Ballerup Super Arena, som er:

 • Ballerup Super Arena skal være et idrætsligt og kulturelt fyrtårn for Ballerup Kommune - gennem værtskab for begivenheder på højeste niveau
   
 • Ballerup Super Arena skal give borgerne mulighed for på nærmeste hold at opleve store idræts- og kulturbegivenheder
   
 • Ballerup Super Arena skal danne rammen om flest mulige, lokalt forankrede aktiviteter, herunder ikke mindst foreningsidræt samt skole- og institutionsaktiviteter
   
 • Ballerup Super Arena skal være nationalt elitecenter for cykelsporten og hermed skabe grundlag for resultater i verdensklasse
   
 • Ballerup Super Arena skal være med til at skabe rammerne for et samarbejde med erhvervslivet.

På baggrund af markedsdialogen kan der opstilles følgende anbefalinger til den fremtidige drift:

 • Eftersom public service og kommercielle hensyn ofte er uforenelige, bør disse være klart adskilte
   
 • Ensidig varetagelse af kommercielle interesser indebærer nedprioritering af det unikke (cykelarena) og lokalt forankrede aktiviteter. Fokusér på det unikke og undgå risikofyldte, kommercielle arrangementer
   
 • Ballerup Super Arenas profil adskiller sig i dag ikke væsentligt fra andre arenaer – ”én blandt mange”. Anbefalingen er at identificere Ballerup Super Arenas unikke egenskaber for herved at kunne differentiere sig fra øvrige arenaer. BSA er en cykelarena, som er velegnet til de helt store begivenheder inden for banecykling
   
 • Mangel på en entydig prioritering skaber en uklar profil. Lav derfor en entydig prioritering jævnfør visionen og planlæg efter et årshjul
   
 • Skab flere tilbagevendende, gerne unikke begivenheder, som 6-dagesløbet. De har den største brandværdi
   
 • Ballerup Kommune skal og må ikke løbe økonomisk risiko. Derfor skal al risiko ved kommercielle arrangementer placeres hos arrangøren
   
 • Der skal være større fokus på lokal forankring og lokal involvering i Ballerup Super Arenas fortsatte udvikling
   
 • Skab flere partnerskaber og undgå fordyrende mellemled såsom en ekstern operatør. Mange arrangører kommer med deres egen eventorganisation
   
 • Der skal være større fokus på at skabe kvalitet i arena management. Adskil derfor drift og event
   
 • Der er et stort indtægtspotentiale i salg af mad og drikke (F&B), og en fast ekstern leverandør/restauratør er en hindring for tiltrækning af begivenheder, store nationale såvel som internationale, og lokalt forankrede. Ballerup Kommune bør derfor eje rettighederne til F&B. Salg af F&B organiseres med henblik på cateringvirksomhed og ikke med en fast restauratør
   
 • Event management skal være en ekstern ydelse, som den enkelte arrangør kan vælge at benytte i forbindelse med at afvikle sit arrangement i BSA eller selv medbringe.

Det er administrationens vurdering, at kontrol, styring og prioritering af aktiviteter og begivenheder i Ballerup Super Arena bedst vil kunne varetages af Ballerup Kommune via en intern driftsmodel.

 

For at eliminere den eksisterende/uundgåelige konflikt mellem kommercielle hensyn og public service-forpligtelser og for at imødekomme flest mulige af anbefalingerne indstiller administrationen, at Ballerup Super Arena fra 2016 drives efter den interne model.

 

Overskudskapaciteten kan også i en intern model sælges på markedsvilkår til interesserede aktører.

 

Intern driftsmodel

I en intern driftsmodel vil Ballerup Kommune få opgaven som driftsoperatør/opgaven med arena management herunder teknisk og praktisk drift og vedligehold.

 

Det forventes, at driften vil kunne ske indenfor den nuværende afsatte driftsbevilling på 6,4 mio. kr.

 

Ballerup Kommunes omkostninger ved en intern arena management model (mio. kr.): 
Energi, rengøring m.m. 1,4
Leasingforpligtelser*1,54
Personaleomkostninger                 1,6
It, telefoni, alarmer og sikring      0,45
Håndværkerudgifter, inventar      1,4
I alt6,4

 

*) Leasingaftale ophører i 2022 (restkøbesum 1,0 mio. kr.)

Ved ophør af den nuværende aftale skal afskrives 3,7 mio. kr. (uindfriet underskud oparbejdet i forbindelse med udvidelsen).

 

Det forventes, at der ved salg af overskudskapacitet vil kunne opnås indtægter på netto 0,5-0,7 mio. kr. årligt fra bl.a. 6-dagesløb, Cykel Le Mans og eksisterende aftale med Team Danmark.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

 1. Der træffes beslutning om, at Ballerup Super Arena fra den 1. januar 2016 drives som en decentral kommunal institution.
   
 2. Arbejdet med implementering af en intern driftsmodel med virkning fra den 1. januar 2016 indledes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 11-11-2014
Behandles fortsat
Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-12-2014
Indstilles til godkendelse Marie Kielberg-Bæk (V) kunne ikke medvirke til beslutningen, idet Venstre ikke mener, at det er en kommunal opgave at drive Ballerup Super Arena.
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstillingen anbefales Kåre Harder Olesen (V) stemte imod beslutningen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

C og V stemte imod beslutningen.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2014 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kultur- og fritidspolitik 2014-2019 foreligger nu til endelig godkendelse.

 

Baggrund

Kultur- og Fritidspolitik 2014-2019 har været  sendt i offentlig høring i perioden 29. september til 18. november 2014. Så vidt det har været muligt, er høringssvarene indarbejdet i kultur- og fritidspolitikken.

 

Sagsfremstilling

Center for By, Kultur og Erhverv har gennemgået de indsendte høringssvar og indarbejdet dem i politikken, hvor det har været muligt.

 

Høring

Nedenfor er indholdet i de enkelte høringssvar opsummeret. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

 

Der er modtaget otte høringssvar.

 

Forslag fra Folkeoplysningsudvalget

 • Politikken handler meget om, hvorledes kommunen ønsker, at foreningslivet tager ansvar for kultur- og fritidslivet
 • Der opstilles for mange regler for, hvad de frivillige foreninger skal og må. Der skal være rammer, men de må ikke blive til rigide regler
 • Folkeoplysningsudvalget savner et politisk udspil om en fælles ramme for samspillet mellem kommunen og kultur- og fritidslivet
 • Folkeoplysningsudvalget ønsker, at der følger en økonomisk ramme med, når foreningerne varetager inklusion af borgere med særlige behov og andre projektlignende opgaver.

Forslag fra Lokalbestyrelsen i Naturfredningsforeningen/Lokalafdelingen af Ældresagen

 • Naturfredningsforeningen bemærker, at der ikke er levnet meget plads til naturen og naturoplevelser i den nye  kultur- og fritidspolitik, selvom naturen er en stor del af både kultur og fritid
 • Der mangler noget om ældres særlige muligheder for at dyrke kultur- og fritidsliv
 • Ældresagen ønsker et ældre-/pensionistcenter et centralt sted i byen (fx det gamle posthus) 
 • Kulturpolitikken er bygget op omkring det lokale foreningsliv. Ældresagen og Naturfredningsforeningen er landsorganisationer med selvstændige lokalafdelinger. De to organisationer ønsker at blive sidestillet med det lokale foreningsliv.

Forslag fra en borger

 • Under "Rammesætning" - øvrige kulturinstitutioner - bør der stå: Lautrupgaard Musik- og Kulturhus, idet dette hus tages i brug efter endt renovering i 2015.

Forslag fra Ballerup Folkedanserforening

 • Savner en konkret vejledning til borgerne, som vil henvende sig til kommunen med forslag om nye projekter
 • Vil anbefale, at kommunen finder et kulturelt fokusområde hvert år, fx integration, motion og velvære m.m.
 • Anbefaler, at det skal være muligt at bestille en trykt kulturpolitik til afhentning på Ballerup Rådhus.

Forslag fra Ballerup Gruppe - Det Danske Spejderkorps

 • Kultur- og fritidspolitikken er ret ubalanceret med overvægt på kultur frem for fritid
 • Temaerne "Tag ejerskab for kulturlivet" og "Børn og unges møde med kunst og kultur" er helt uden fritidslivselementer
 • Skævvridning mellem kultur og fritid bliver tydeligere i afsnittet "Rammesætning" der alene består af kulturelle eksempler - fritids- og foreningslivet er helt fraværende
 • En bedre balance mellem kultur- og fritidsliv bør præge hele politikken.

Forslag fra SF-Ballerups kommunalpolitiske gruppe

 • Opfordring til, at borgere/brugere inddrages i udarbejdelse af handleplaner
 • Typografien er dårlig, det er umuligt at læse teksten på en almindelig pc. Der er lagt for stor vægt på "kreativ" layout, hvilket er gået ud over læsbarheden
 • I afsnittet "Rammesætning" mangler en boks om Pederstrup Landsby, herunder museet
 • I boksen om biblioteket/kulturhusene bør de sidste fire linjer rettes sprogligt
 • Kulturmiljøer: Hvad kvalificerer Harrestrup Landsby til at blive oplistet sammen med bl.a. Pederstrup?
 • Hvorfor er Østerhøj Naturpark ikke med i listen over parker?
 • Hvorfor nævnes Jonstrupvang og Hareskoven ikke som en del af kulturkvaliteterne - dele af begge skovområder ligger inden for Ballerup Kommune?
 • Biblioteksområdet og museet har i mange år været udsat for besparelser - denne udvikling ønskes vendt.

Forslag fra Skovlunde Sogns Menighedsråd

 • Menighedsrådet efterlyser, at kultur- og fritidspolitikken forholder sig til folkekirken som en betydende historisk og kulturel samfundsinstitution og som en vigtig del af den lokale identitet i sognene
 • Folkekirken er en offentlig demokratisk institution, som er kendetegnet ved en unik kombination af fagprofessionelle og en høj grad af frivillighed, der bygger på engagement, fællesskab og medbestemmelse.

Fra Frivillighedsrådet

 • Samarbejdet med frivillighedsområdet er fuldstændig udeladt i den nye kulturpolitik
 • Ved udmøntning af politikken er der behov for kurser målrettet de frivillige i foreningerne. En oplagt samarbejdsopgave mellem kommune/frivillige i foreningerne
 • En opgave er at samarbejde med boligområder, især med fokus på de foreningsløse unge. Et oplagt samarbejdsprojekt mellem foreningsliv/frivillighedsområdet.  

Center for By, Kultur og Erhvervs kommentarer til høringssvarene fremgår af bilaget "Opsummering af høringssvar til ny kulturpolitik med Center for By, Kultur og Erhvervs kommentarer". 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

10 bilag (heraf et tilføjet efter Økonomiudvalgets møde)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at 

 1. Kultur- og Fritidspolitik 2014-2019 godkendes.
   
 2. Folkeoplysningsudvalgets høringsforslag ikke indarbejdes.
   
 3. Lokalbestyrelsen i Naturfredningsforeningen/Ældresagens høringsforslag indarbejdes på følgende måde:
  Under afsnittet "De kulturpolitiske værdier", boksen "Mangfoldighed og dialog, sætningen: "Det er værdifuldt at bo og leve i en kommune, hvor der er respekt for den enkelte borger, og hvor der er plads og forventninger til alle" - her tilføjes: uanset alder.

   
 4. En borgers høringsforslag indarbejdes på følgende måde: 
  Under Rammesætning, "Kulturhuse" tilføjes: Musikhuset Lautrupgaard.

   
 5. Ballerup Folkedanserforenings høringsforslag ikke indarbejdes.
   
 6. Ballerup Gruppe - Det Danske Spejderkorps' høringsforslag indarbejdes på følgende måde:
  Under "Rammesætning" - sidste afsnit erstattes denne sætning "I det følgende præsenteres kort rammerne for" med denne sætning "I det følgende præsenteres eksempler på".

   
 7. SF-Ballerups kommunalpolitiske gruppes høringsforslag indarbejdes på følgende måde:
  De sidste fire linjer i boksen: Biblioteket/kulturhusene tilrettes sprogligt. Østerhøj Naturpark indarbejdes under Rammesætning, kulturmiljøer. Samme sted indarbejdes Egebjerg (del af Hareskoven).

   
 8. Skovlunde Sogns Menighedsråds høringsforslag ikke indarbejdes.
   
 9. Frivillighedsrådets høringsforslag ikke indarbejdes.
   
 10. Politikken følges op med udarbejdelse af handleplaner.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-12-2014
Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Punkt 4 ændres til "Lautrupgaard Musik & Kulturhus".
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstillingen anbefales med denne bemærkning: Det samlede forslag til Kultur- og Fritidspolitik 2014-2019 skal tilknyttes som bilag til Kommunalbestyrelsens behandling.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Der søges om godkendelse af overrulning på 50.000 kr. fra 2014 til 2015 fra budgettet til kulturpolitik, ramme 40.38 Kulturel virksomhed.

 

Baggrund

Der er afsat i alt 59.000 kr. i budget 2014 til den nye kultur- og fritidspolitik. Der resterer 50.000 kr., som søges overført til 2015.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forventes at vedtage en ny kultur- og fritidspolitik i december 2014. Dette er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, hvorfor størstedelen af de forventede udgifter afholdes i 2015 i stedet for i indeværende budgetår.

 

De afsatte midler skal anvendes til bl.a. trykning og annoncering af den nye kultur- og fritidspolitik.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Overflytning af 50.000 kr. på ramme 40.38 Kulturel virksomhed fra budgetår 2014 til 2015.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

 1. Der overføres 50.000 kr. fra budget 2014 til budget 2015, ramme 40.38 Kulturel virksomhed.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 02-12-2014
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget skal behandle en ansøgning fra Egebjergskolen om dispensation efter folkeskoleloven § 16b om fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden. Ansøgningen omhandler gruppeordningerne BOK og ADHD.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen kan ifølge folkeskoleloven godkende, at en skole fraviger reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for at bruge de frigivne ressourcer til ekstra medarbejdere i klassen. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse. Den tid, som eleverne ikke går i skole, skal de have et relevant fritidstilbud uden ekstra betaling for forældrene. Ovenstående gælder for den understøttende undervisning. 

 

Sagsfremstilling

Egebjergskolen har sendt en ansøgning om dispensation til, at gruppeordningerne BOK og ADHD på Egebjergskolen frem til den 26. juni 2015 kan benytte sig af muligheden for at anvende ressourcerne fra den understøttende undervisning som dobbeltbelægning i den faglige undervisning.

 

Egebjergskolen anfører, at eleverne i de pågældende afdelinger er særligt udfordrede af de lange skoledage, som følge af folkeskolereformen. Flere to-lærertimer kan understøtte en højere kvalitet i kraft af flere én til én-situationer i den daglige undervisning, hvilket i højere grad vil imødekomme det udvidede behov for undervisningsdifferentiering, der er i de pågældende skoletilbud.

 

Imødekommelse af ovenstående vil ikke berøre elevernes fritidstilbud.

 

Skolebestyrelsen har overfor Center for Skoler og Institutioner skriftligt bekræftet, at den støtter ansøgningen. Center for Skoler og Institutioner anbefaler, at ansøgningen godkendes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

 1. Egebjergskolens ansøgning om dispensation efter folkeskolelovens § 16b om fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden frem til afslutningen af skoleåret 2014/15 imødekommes. 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 25-11-2014
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2014 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler og Institutioner fremlægger forslag om udskrivning af navnekonkurrence i forhold til nye navne på de nye distriktsskoler.

 

Baggrund

Efter vedtagelse af ny skolestruktur i Ballerup Kommune dannes der fire nye distriktsskoler, som skal have nye navne. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at navnene skal findes ved en konkurrence.

 

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der udskrives konkurrence om navngivning af nye distriktsskoler i forbindelse med sammenlægningen af følgende skoler:

 

Måløv Skole og Østerhøjskolen

Højagerskolen og Egebjergskolen

Rugvængets Skole og Grantofteskolen

Lundebjergskolen og Rosenlundsskolen.

 

Forslagene skal have relation til skolen og dens geografiske placering.

 

Konkurrencen udbydes til alle ved opslag på ballerup.dk, Ballerup Bladet samt ved udsendelse til skolernes elever, personale og forældre.

 

Vinderne afgøres af Børne- og Skoleudvalget i første kvartal 2015. Vinderne af de fire konkurrencer modtager et gavekort til Baltoppen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifter til præmier og annoncering er anslået til 10.000 kr. Finansieres af ramme 30.30 Folkeskolen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

 1. Der udskrives en navnekonkurrence for de fire nye distriktsskoler.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 25-11-2014
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. juni 2014 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler og Institutioner og Center for Børne- og Ungerådgivning har i samarbejde bedt BDO Consulting om at udarbejde en rapport, der analyserer ressourceanvendelsen på det specialiserede område. BDO Consulting kommer med anbefalinger vedrørende udvikling, visitation, budgetmodel og frigørelse af midler til en forebyggende indsats.

 

Baggrund

Formålet med at analysere ressourceanvendelsen på det specialiserede område og inklussionsindsatserne er at undersøge mulighederne for at frigive 10 pct. af specialundervisningsmidlerne til at understøtte den fortsatte udvikling af en tidligere indsats, og dermed bringe ressourcerne i spil for alle børn.

 

Som en del af analysen skal der foretages en kritisk gennemgang af den eksisterende budgetmodel på området, endvidere skal det undersøges hvilke muligheder og risici, der er ved at flytte budgettet og visitationsansvaret fra Center for Børne- og Ungerådgivning til Center for Skoler og Institutioner.

 

Sagsfremstilling

Centrene for Skoler og Institutioner samt Børne- og Ungerådgivning har i samarbejde bedt om assistance til udarbejdelsen af analysen fra BDO Consulting, en afdeling i BDO Kommunernes Revision. Målet med involvering af et eksternt konsulent firma er at sikre input fra en uafhængig part, der kan inddrage erfaringer fra andre kommuner og dermed bidrage med nye løsninger.

 

BDO Consulting er blevet bedt om at analysere, hvorledes budgetmodeller, placering af budgetansvar og visitationsansvar kan medvirke til at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne. Desuden er BDO Consulting blevet bedt om at konkretisere, hvorledes der kan frigøres 10 pct. af udgifterne til specialundervisning til en forebyggende indsats.

 

BDO Consulting har opbygget rapporten i følgende delelementer:

 • Analyse og anbefalinger i forhold til udvikling
 • Analyse og anbefalinger i forhold til visitation
 • Analyse og anbefalinger i forhold til budgetmodel
 • Analyse og anbefalinger i forhold til kvalitet og kompetenceudvikling på inklusionsområdet
 • Analyse af muligheder for frigørelse af investeringsrammer.

Som bilag til rapporten er der udarbejdet en beskrivelse af, hvordan to kommuner arbejder med udvikling, visitation og økonomi. Slutteligt er der et bilag med reference til de medarbejdere i Ballerup Kommune, der har deltaget i interviews med BDO Consulting.

 

Rapporten er blevet behandlet af direktøren for området og centercheferne for Skoler og Institutioner samt Børne- og Ungerådgivning. Det drøftes, hvorledes der kan skabes en entydighed i ressourcestyring og opgavevaretagelse på området til gavn for målgruppen af børn med særlige behov for specialundervisning. Dette gælder såvel visitation, budgetmodel, administration og viden-, kvalitets- og kompetenceudvikling.

 

Det er administrationens samlede vurdering, at der vil blive skabt den største sammenhæng i indsatserne ved at flytte ansvaret for den samlede bevilling til specialundervisning fra Center for Børne- og Ungerådgivning  til Center for Skoler og Institutioner (ramme 30.33). På den måde sikres den størst mulige gennemsigtighed i, hvordan budgetterne til almen- og specialområdet administreres og anvendes. Det er ambitionen, at denne ændring skal understøtte den politiske målsætning med at flytte så mange ressourcer som muligt til decentral anvendelse i forlængelse af den kommende strategi for alle børns læring, trivsel og udvikling.

 

Som en naturlig konsekvens af denne foreslåede ændring skal der ses på hvilken budgetmodel, der bedst understøtter denne politiske ambition. Der peges i rapporten fra BDO Consulting på en "smal" eller en "bred" definition på specialindsatser. Den anbefaling vil nu blive kvalificeret administrativt i samarbejde mellem Centrene for Skoler og Institutioner, Børne- og Ungerådgivning samt Økonomi og Personale.

 

Når der foreligger et forslag til ny budgetmodel vil den blive forelagt Børne- og skoleudvalget til godkendelse.

 

Som en del af det samlede arbejde med at skabe større gennemsigtighed skal der ses på eksisterende visitationsprocedurer. Disse afhænger af valget af en "smal" eller en "bred" definition på specialindsatserne. Denne opgave foregår rent administrativt.

 

Som en yderligere konsekvens af flytningen af budgetansvaret for ramme 30.33 er der behov for at skærpe fokus på samarbejdet mellem Centrene for Skoler og Institutioner samt Børne- og Ungerådgivning da rollerne og ansvarsfordeling ændrer sig. Med den budgetmæssige ændring vil Center for Børne- og Ungerådgivnings rolle koncentrere sig om at være videnscenter, der rådgiver, vejleder og fører tilsyn (sammen med Center for Skoler og Institutioner) i forhold til om kvaliteten af opgaveløsningen.

 

En del af BDO Consultings rapport argumenterer for en "køb og salg"-model på kontraktvilkår omkring rådgivning, vejledning osv. Det er ikke administrationens vurdering, at den anbefaling følges. Med ændringen af budgetansvaret nedlægges en eksisterende køb- og salg-model, der har vist åbenlyse svagheder. Det vil derfor virke ulogisk at erstatte det med en ny, blot på et andet område i samarbejdet.

 

Med ovenstående ændringer vil samarbejdet stå på en klar ansvarsfordeling. Center for Skoler og Institutioner har hele budgetansvaret for almen og specialindsatserne. Center for Børne- og Ungerådgivnings ansvar er at have et højt vidensniveau på alle områder og på tværs, der sikrer, at der kan leveres relevant og rettidig rådgivning, vejledning og hjælp ude på skoler og i daginstitutioner. Centrene samarbejder om tilrettelæggelsen og gennemførelsen af større kompetenceudviklingsprojekter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Budget og bevillingsansvar for økonomi på det specialiserede område (ramme 30.33) flyttes til Center for Skoler og Institutioner pr. 1. januar 2015.
   
 2. Center for Børne- og Ungerådgivning får ansvar for den med Center for Skoler og Institutioner aftalte videns- og kompetenceudvikling i forhold til en kommende Strategi for Læring, udvikling og trivsel.
   
 3. Centrene for Skoler og Institutioner samt Børne- og Ungerådgivning udarbejder en implementeringssag, der forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.
   
 4. Børne- og Skoleudvalget får forelagt en ny budgetmodel på det specialiserede område (ramme 30.33) til godkendelse.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 25-11-2014
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Et faldende medlemstal medfører som konsekvens af den fleksible budgetregulering, at BFO'ernes budgetter reduceres hver måned. Et faldende medlemstal og dermed faldende budget giver problemer for BFO'erne, idet de faktiske udgifter ikke kan tilpasses på månedsbasis. En konsekvens heraf er at BFO'erne kan få underskud, og få problemer med at løse de faste opgaver som understøttende undervisning og pædagoger ind i skolen. En løsning kan være at dispensere fra den løbende regulering af BFO'ernes budgetter, og udarbejde en ny model til regulering af budgetter for BFO.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har bedt om en løbende opfølgning på medlemsudviklingen i BFO. Erfaringerne fra andre kommuner er, at folkeskolereformen, der har betydet en kortere åbningstid i BFO, medfører et fald i medlemstallet i BFO. Den fleksible budgetregulering betyder, at et faldende medlemstal medfører, at BFO'ernes tildeling af budgetter månedsvist reduceres for antallet af medlemmer. Et faldende medlemstal og dermed faldende budget giver problemer for BFO'erne, idet de faktiske udgifter ikke kan tilpasses på månedsbasis.

 

Sagsfremstilling

Udviklingen i medlemstallet følges løbende. Ultimo november 2014 estimeres medlemstallet til 2.036 børn, hvilket er 54 lavere end for november 2013. Udviklingen svarer til et fald i antallet af medlemmer på 2,6 pct. Udviklingen er tydelig, medlemstallet falder med større hast i 2014 end 2013. En noget mere markant udvikling kan ses for Ballerup Kommunes Klub- og fritidstilbud, hvor der er et fald i medlemmerne fra november 2013 til november 2014 på 12,3 pct.

 

Et fald i antallet af medlemmer vil som konsekvens af den fleksible budgetregulering betyde en reduktion af det pædagogiske personale i BFO. En reduktion af medarbejderstaben kan ikke ske så hurtigt som budgettet reguleres, og derved vil den enkelte BFO blot få et underskud. En reduktion af budget til BFO-opgaven, betyder at der skal reduceres i det pædagogiske personale, men det betyder at BFO'erne får sværere ved at løse opgaver som understøttende undervisning og pædagoger ind i skolen.

 

Antages det, at medlemsantallet for 2015 vil være i gennemsnit 60 lavere end i forventet i budgettet, vil det betyde, at BFO'ernes samlede budgetter skal reduceres med 1,5 mio. kr. eller ca. 3,8 stillinger. Antages det, at  medlemstallet er 100 lavere  end budget 2015, kan det betyde, at BFO'ernes budgetter reduceres med 2,5 mio. kr. eller ca. 6,2 stillinger. Denne tilpasning skal med den gældende budgettildelingsmodel ske med virkning fra 1. januar 2015, og det er ikke muligt for BFO'erne at tilpasse deres økonomi med så kort varsel.

 

En løsning på denne problemstilling er at dispensere fra den løbende budgetregulering og fastholde det samlede budget for alle BFO'er. For den enkelte BFO låses budgettet frem til den 31. juli 2015. Der bør laves en ny fleksibel budgettilpasningsmodel for BFO'erne, der bedre tager højde for de samlede opgaver, som en BFO skal løse og som sikrer en bedre sammenhæng mellem budgettildeling og de reelle muligheder for tilpasning af BFO'ernes økonomi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Dispensation fra den fleksible budgetregulering og fastholdelse af det samlede budget for BFO'er medfører ikke behov for tillægsbevillinger. En fastholdelse af det samlede BFO budget indebærer endvidere, at der skal dispenseres fra den årlige demografiregulering i 2015. Demografireguleringen genoptages i 2016.

 

Hvis medlemstallet er 100 under forventningerne i budget 2015, vil det betyde:

 • Reduceret forældrebetaling på -1,5 mio. kr.
 • Reduceret BFO budget i henhold til eksisterende budgetmodel på +2,5 mio. kr.
 • Ekstraudgifter i forbindelse med personale tilpasning -1,2 mio. kr.

Nettoeffekten for Ballerup Kommune er en ekstraudgift på 0,2 mio. kr.

 

Dispensation af den fleksible budgetregulering og demografiregulering vil således betyde en ekstraomkostning der holdes inden for rammen på 0,2 mio. kr. i 2015. 

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at 

 1. Der dispenseres fra den fleksible budgettildeling, der regulerer BFO'ernes budgetter i forhold til medlemstal til 31. juli 2015.
   
 2. Der dispenseres fra den årlige regulering af BFO'ernes budgetter som følge af demografisk udvikling i 2015. Regulering foretages næste gang i 2016.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 03-12-2014
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Pr. 1. januar 2014 trådte lov om socialtilsyn i kraft. Herved overgik ansvaret for godkendelse og tilsyn med aflastnings- og botilbud for voksne i Ballerup Kommune til Socialtilsyn Hovedstaden. Socialtilsynene har til opgave, at re-godkende samtlige botilbud, familieplejer osv. i hele landet. Disse re-godkendelser skal være gennemført inden udgangen af 2015. Derudover skal socialtilsynene løbende føre uanmeldte og anmeldte tilsyn med tilbuddene. Socialtilsynet udarbejder en tilsynsrapport, som indeholder socialtilsynets bedømmelse af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse jævnfør §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn.

 

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført tilsyn på Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde. Aflastningstilbuddet Torvevej blev godkendt til 12 aflastningspladser til voksne inden for målgrupperne omfattet af lov om social service § 107 (§ 108).

 

Baggrund

Pr. 1. januar 2014 trådte lov om socialtilsyn i kraft. Herved overgik ansvaret for godkendelse og tilsyn med aflastnings- og botilbud for voksne i Ballerup Kommune til Socialtilsyn Hovedstaden. Socialtilsynets første opgave er at re-godkende samtlige botilbud, familieplejer osv. i hele landet. Disse re-godkendelser skal være gennemført inden udgangen af 2015. Derudover skal socialtilsynene løbende føre uanmeldte og anmeldte tilsyn med tilbuddene.

 

Sagsfremstilling

Til brug for vurderingen af kvaliteten anvender socialtilsynet en kvalitetsmodel. Kvalitetsmodellen er ens for alle typer tilbud. Kvalitetsmodellen giver, ved hjælp af opstillede kriterier og indikatorer, mulighed for, at dialogen om kvaliteten i indsatsen over for borgerne, i de enkelte tilbud, bliver systematiske og på et ensartet grundlag. Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5-trins skala.


Der skelnes mellem kvalitetsbedømmelse og kvalitetsvurdering:

 • I kvalitetsbedømmelsen er der fokus på, hvilke resultater der skabes for borgerne, og i mindre grad på den konkrete tilrettelæggelse af indsatsen i tilbuddene
 • I kvalitetsvurderingen kan der inddrages andre forhold af relevans for kvaliteten inden for temaerne, som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Tilbuddenes kvalitet vurderes ud fra kriterier, som kan kategoriseres inden for temaerne:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgrupper, metoder og resultater
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Økonomi
 • Fysiske rammer.

Da tilbuddene løser forskellige typer af opgaver, i forhold til forskellige borgere/målgrupper, er der temaer, der er mere relevante end andre i forhold til den konkrete kvalitetsbedømmelse. Som eksempel kan nævnes, at et tema som uddannelse og beskæftigelse, således ikke er så relevant for Aflastningstilbuddet Torvevej, hvilket socialtilsynet også er enig i.

 

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført re-godkendelsestilsyn på Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde, Bofællesskabet Sønderhaven i Måløv samt i de tre bofællesskaber i Organisationen for Voksne Udviklingshæmmede: Klakkebjerg, Hold-an Vej og Egebjerg Bygade i Ballerup.

 

Afrapportering af tilsynsbesøg på Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde

Socialtilsynet har truffet beslutning om, at re-godkende Aflastningstilbuddet Torvevej. Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne, der bruger aflastningstilbuddet, modtager pædagogiske støtte og omsorg af god kvalitet. Borgerne mødes med en anerkendende tilgang og af personale, med både pædagogisk og omsorgsmæssig erfaring. Inden en borger starter i aflastning, skaffer Torvevej sig på en grundig måde, viden om borgeren. Og der er et tæt samarbejde med borgeren og dennes pårørende om behovet for støtte og omsorg under opholdet, så opholdet bliver positivt for borgeren. Der er ligeledes et tæt samarbejde, om hvilke ønsker borgeren har under sit ophold og det er vurderingen, at Torvevej understøtter borgernes selvstændighed under deres ophold.

 

Udviklingspunkter for Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde

Socialtilsynet bemærker, at de borgere, der benytter Torvevej i større udstrækning og mere kontinuerligt, ville kunne profitere af en neuropædagogisk screening, for dels at synliggøre den enkelte borgers behov for kompenserende pædagogik, men også for at målrette indsatsen yderligere. Socialtilsynet bemærker, at Torvevej og borgerne kunne profitere af et mere visualiseret miljø, som understøtter en vis standard i kommunikationen. Socialtilsynet bemærker, at Torvevej ikke har en beredskabsplan for borgere, der har været udsat for overgreb.

 

Organisationen for Voksne Udviklingshæmmede har, efter høring i Bruger-pårørenderådet mv., udarbejdet en handleplan i forhold til socialtilsynets kritik.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Re-godkendelsesrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden for 2014 og handleplan for Aflastningstilbuddet Torvevej i Skovlunde tages til efterretning.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 25-11-2014
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget forslag fra Forsyning Ballerup A/S til  takstblad for afgifter og gebyrer for vand og spildevand for 2015.
 

Den samlede takst i 2015 for vand og spildevand (trin 1) bliver således 36,38 kr. pr. m3 mod 34,08 kr. pr. m3 ekskl. moms i 2014 eller 45,48 kr. pr. m3 mod 42,60 kr. pr. minkl. moms i 2014.

 

Det vurderes, at det fremsendte takstblad for 2015 overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet har tilkendegivet den 3. oktober 2014 og det foreslås, at takstbladet for 2015 godkendes.

 

Baggrund

Ballerup Kommune skal en gang om året godkende takster for vand og spildevand for kommunens forsyningsselskaber. I den forbindelse har Ballerup Kommune den 10. november 2014 modtaget forslag til takstblad for 2015 fra Forsyning Ballerup A/S.

 

Sagsfremstilling

Takstbladet for vand og spildevand skal principielt dække alle drifts- og anlægsudgifter ved forsyningsvirksomhederne, således at udgifter og indtægter balancerer.
 

Et alment forsyningsanlæg fastsætter en gang årligt anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra forsyningen. Fastsættelsen sker under overholdelsen af det prisloft, der måtte være fastsat for Forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

 

Forsyningssekretariat har for 2015 udmeldt et prisloft for henholdsvis Afløb Ballerup A/S på 18,55 kr. pr. m3 svarende til en samlet indtægtsramme på ca. 53 mio. kr. alle beløb ekskl. moms. For Vand Ballerup A/S er prisloftet 17,29 kr. svarende til en indtægtsramme på ca. 55 mio. kr. alle beløb ekskl. moms.

 

Det er en forudsætning, at taksterne skal dække drifts- og anlægsudgifter i 2015, samt andel i udgifterne til Måløv Rens A/S og  det tidligere Spildevandscenter Avedøre I/S nu en del af BIOFOS, der begge har deres egne prislofter.

Udover taksterne for vand- og spildvand er de øvrige gebyrer stort set fastholdt uændret og anlægsbidragene er reguleret med indeks for anlægsarbejder i henhold til Danmarks Statistik på ca. 1,008 pct. De øvrige gebyrer fremgår af takstbladet.

 

Taksterne for vand medfører, at bidraget stiger med 2,19 kr. pr. m3 inkl. moms i forhold til 2014. Heraf er de 0,20 kr. skat. Den resterende stigning skyldes, at der de tidligere år har været større reduktioner i taksten, som følge af tidligere for meget opkrævet takst. Der er tale om en eftervirkning af indkøring af taksterne.

 

Taksterne for spildevand medfører en stigning på 0,69 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Vandbidraget fastsættes til 21,62 kr. pr. m3, spildevandstaksten til 23,86 kr. pr. m3 for trin 1, begge bidrag inkl. moms.

 

Den samlede takst i 2015 for vand og spildevand (trin 1) bliver således 36,38 kr. pr. m3 mod 34,08 kr. pr. m3 ekskl. moms i 2014 eller 45,48 kr. pr. m3 mod 42,60 kr. pr. m3 inkl. moms i 2014.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at

 1. Taksterne for 2015 for vand og spildevand godkendes.

 

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 25-11-2014
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2014 Punkt 18

Indhold

Sammendrag

Forslag til klimatilpasningsplan 2014 har været i høring i perioden fra den 30. juni til den 3. oktober 2014, og der er indkommet otte høringssvar.

 

Klimatilpasningsplan 2014 fremlægges, inkl. de foreslåede ændringer, med henblik på endelig vedtagelse.

 

Baggrund

Regeringen og KL har, som en del af økonomiaftalen i 2013, indgået en aftale om klimatilpasning. Aftalen stiller specifikke krav til kommunernes klimatilpasningsplaner, hvad angår struktur og indhold. Strukturen skal være opbygget som et kommuneplantillæg, og indholdet skal fokusere på kortlægning og sikring af samfundsøkonomiske værdier (bygninger, byområder og infrastruktur).

 

Den 24. juni 2014 sendte Kommunalbestyrelsen forslag til Klimatilpasningsplan i høring i perioden fra den 30. juni til den 3. oktober 2014.

 

Sagsfremstilling

I høringsperioden indkom otte høringssvar. Nogle høringssvar gør opmærksom på lokale udfordringer, som ikke er i overensstemmelse med det klimatilpasningsplanen viser, og andre efterlyser en bedre forklaring på, hvordan kortmaterialet er lavet. Høringssvarene fra henholdsvis Grønt Råd og Arbejdsgruppen af Boligorganisationer i Ballerup Kommune er mere omfangsrige, og berører flere temaer og problemstillinger indenfor klimatilpasning.

 

A/H Kildegården påpeger, at der er lokale udfordringer med oversvømmelser, som ikke fremgår af kortet. Grunden hertil er, at modellen hvormed oversvømmelserne beregnes og lokaliseres ikke tager højde for lokale jordbundsforhold, og at kortene er en overordnet screening af, hvor det kan forventes, at der vil komme de største oversvømmelser og skader ved skybrud i kommunens byområder. Dette betyder dog ikke, at sådanne lokale udfordringer ikke kan komme i betragtning, når kommunen laver årlige handleplaner. 

 

Et høringssvar efterlyser en uddybende forklaring af baggrunden for beregningsmodellen og den grafiske fremstilling af alle kortene. Dette har givet anledning til en præcisering af forklaringen af beregningsmodellen, men ingen ændringer i kortenes grafiske udtryk, da de samlet set giver det mest optimale billede af forholdet mellem risiko for oversvømmelse og værdier.

 

Grønt Råd og Arbejdsgruppen af Boligorganisationer i Ballerup Kommune mener, at klimatilpasningsplanen også bør tage hånd om vind og lokal opvarmning. Klimatilpasningsplan 2014 er udarbejdet på baggrund af de statslige krav, som ikke omfatter andre udfordringer end regnvand. Regnvand er samtidig den mest presserende udfordring, og den der er mest viden om. Vind og lokal opvarmning vil muligvis blive ligeså væsentlige klimaudfordringer som regnvand, og vil eventuelt kunne indgå i næste revision af kommuneplanen.

 

Derudover ønsker både Grønt Råd og Arbejdsgruppen af Boligorganisationer i Ballerup Kommune at blive inddraget i udarbejdelsen af de kommende handleplaner til Klimatilpasningsplan 2014. Det foreslås, at der gives mulighed for, at parterne inddrages i forbindelse med kvalificering af handleplanerne, og de projekter de medfører. For så vidt handleplanerne omfatter boligselskabernes arealer, vil der være en dialog med boligselskaberne i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanerne. Dette vil også være gældende for alle øvrige berørte grundejere.

 

Grønt Råd og Arbejdsgruppen af Boligorganisationer i Ballerup Kommune ønsker, at klimatilpasningsplanens visioner og mål bliver mere konkrete og målbare. Klimatilpasningsplanen er et tillæg til Kommuneplan 2013-2025 og er struktureret på samme måde som en kommuneplan. En kommuneplan beskriver de overordnede politiske prioriteringer indenfor arealanvendelsen, og opstiller dertil rammer og retningslinjer for lokalplanlægning og myndighedsbehandling indenfor byggeri og arealanvendelse. Klimatilpasningsplanens visioner, mål og retningslinjer danner på samme måde rammerne for de årlige handleplaner, lokalplanlægning og myndighedsbehandling. Derfor vil de målbare mål først fremgå af de konkrete handleplaner og den fremtidige lokalplanlægning og myndighedsbehandling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Miljø og Teknik samt By, Kultur og Erhverv indstiller, at

 1. Klimatilpasningsplan 2014 inkl. ændringer vedtages endeligt.
   
 2. Grønt Råd, Arbejdsgruppen af Boligorganisationer i Ballerup Kommune og øvrige berørte grundejere inddrages i kvalificeringen af de kommende handleplaner.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 25-11-2014
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Botilbuddet Sofieskolen på Damsagervej 9 i Værløse (beliggende i Ballerup Kommune) ønsker at udvide sit botilbud for børn og unge med autisme og ved samme lejlighed gøre boligerne mere tidssvarende. Arealet er ejet af Gladsaxe Kommune. Der lægges hermed op til, at der gennemføres lokalplanlægning for arealet med henblik på at muliggøre den ønskede udvidelse.

 

Baggrund

Den påtænkte udvidelse af botilbuddet skal give plads til en fordobling af beboerantallet fra 9 til 18. Det nuværende botilbud er på ca. 250 m2.

 

Projektet omfatter nedrivning af den eksisterende bygning samt opførelse af ca. 1.300-1.400 m2 ny bygning, og forventes udbudt som arkitektkonkurrence primo december 2014 med valg af vinderprojekt primo maj 2015.

 

Sagsfremstilling

Der findes ingen lokalplan for området, så det nuværende plangrundlag for ejendommen er kommuneplanens rammebestemmelser område nr. 2.D1. Heraf fremgår det, at bebyggelse må opføres i 1-1½ etage, at bebyggelsesprocenten må være maks. 40 og at bebyggelse skal opføres under hensyntagen til områdets beliggenhed ved skoven.

Udvidelsen af botilbuddet strider ikke umiddelbart mod nogen af disse bestemmelser. Der er imidlertid tale om et byggeri, der er betragteligt mere omfattende, end det der findes på grunden i dag. Centrene for Miljø og Teknik samt By, Kultur og Erhverv anbefaler derfor, at der udarbejdes en lokalplan for området. Lokalplanen foreslås at omfatte matriklerne 9 ae, 9 bh, 9 tr, 9 bl og 9 bi, som alle ejes af Gladsaxe Kommune og udgør et sammenhængende areal ved botilbuddet samt 9 rx, hvor Hareskovens Lilleskole ligger. Dermed kan arealanvendelse, bebyggelsesprocenter og placering af byggefelter medtages for begge institutioner under ét.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

 1. Der igangsættes lokalplanlægning med henblik på, at muliggøre opførelse af udvidet botilbud på Damsagervej 9 i Værløse.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 25-11-2014
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2008 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har i 2008 givet en anlægsbevilling til it-udvikling på skolerne. Der blev givet en bevilling til elektroniske tavler (smartboard) på alle skoler fra første til tredje årgang, for hvilke der nu aflægges regnskab.

 

Baggrund

I 2007 besluttede Skole- og Uddannelsesudvalget en it-strategi på folkeskoleområdet. En del af it-strategien var, for at udnytte erfaringer og udveksle undervisningsforløb, at indføre elektroniske tavler (smartboard) fra 1.-3. klasse på alle skoler.

 

Sagsfremstilling

Anskaffelsen af smartboards skulle ifølge it-strategien ske over en 3-årig periode, med en årlig investering på 1 mio. kr. i perioden 2008-2010. Der skulle ske en udrulning af de elektroniske tavler over tre år, begyndende i indskolingen, efterfølgende mellemtrinet og til sidst udskolingen.

 

Kommunalbestyrelsen gav den 28. januar 2008 en anlægsbevilling til første fase af indfrielse af it-strategien på folkeskolerne. Der blev på mødet frigivet 1 mio. kr. til anlæg i 2008. 

 

Der er efterfølgende ikke søgt anlægsbevillinger til implementering af anden og tredje fase, og ved en fejl er der ikke blevet aflagt anlægsregnskab, da projektet blev afsluttet i 2010.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forbruget er påbegyndt i 2008 og sluttet i 2010, som det i henhold til it-strategien var planen.

 

Anlægsregnskab

 

Projektets samlede rådighedsbeløb

3.000.000,00 kr.

Projektets frigivne bevilling

1.000.000,00 kr.

Projektets samlede regnskab

5.788.468,88 kr.

Merudgift

4.788.468,88 kr.

Merudgift i procent

479 %

 

Forklaring på merudgiften

Alle skoler, dog ikke Grantofteskolen som var testskole, har i løbet af 2008-2010 fået installeret elektroniske tavler (smartboard) i alle klasser. I it-strategien er der indarbejdet et forløb over tre år. Man har i årene 2008-2010 haft et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. pr. år., disse midler er dog kun søgt frigivet det første år, som var 2008. Forbruget overstiger bevillingen, uden at der er ansøgt om yderligere anlægsbevillinger. Der er kun brugt penge til smartboards og investeringen har været dyrere end forventet.

 

Merudgiften har været en del af kommunens samlede anlægsregnskab i årene 2008 til 2010.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler og Institutioner indstiller, at 

 1. Anlægsregnskabet for it-udvikling på Ballerup Kommunes skoler, projekt nr. 301167 It-folkeskoler, godkendes.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 25-11-2014
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget ønsker en udtalelse fra Ballerup Kommunes revision Deloitte om deres mulighed for at opdage en overskridelse af den størrelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med de bemærkninger, der medtages fra Økonomiudvalget.

Indhold

Sammendrag

På baggrund af bygningssynene i 2014 fremlægges hermed oplæg til fordeling af bygningsvedligeholdelsen 2015 til godkendelse. Planerne for de respektive fagudvalg er nu behandlet, og den overordnede plan har været til orientering i Hovedsikkerhedsudvalget.

 

Aktiviteter under Økonomiudvalget søges nu godkendt, og der søges om en anlægsbevilling på i alt 50 mio. kr. fordelt på de respektive fagudvalg.

 

Baggrund

Som et led i Center for Ejendommes årshjul, fremlægges planen for det kommende års bygningsvedligeholdelse ved Kommunalbestyrelsens møde i december 2014 med henblik på frigivelse af midler ved årsskiftet. De specifikke tiltag under Økonomiudvalget søges nu godkendt som en del af denne proces. De ansøgte midler består dels af summen af planlagte arbejder samt en skønnet andel af de fælles puljer, som fx puljen til akutte arbejder, hærværk, rensning af ventilationskanaler og lignende.

 

Bygningsvedligeholdelse 2015 har været behandlet i fagudvalgene på decembermøderne.

 

Sagsfremstilling

Det er ikke muligt at gennemføre alle planlagte vedligeholdelsesarbejder i 2014. De resterende arbejder vil dog blive afsluttet i første kvartal af 2015. Det drejer sig bl.a. om udskiftning af de ældste vinduer i hallerne på Parkskolen. Nogle planlagte arbejder fra 2014 er omprioriteret og overført til bygningsvedligeholdelsen 2015, enten fordi opgaven har udviklet sig under projekteringen, eller fordi opgaven ikke er hensigtsmæssig at gennemføre inden første kvartal 2015. Dette gælder fx renoveringen af betonen på kældernedkørslen ved Skovlunde skole.

 

Planlagte arbejder i 2015

I det kommende år er der planlagt en del arbejder på Skovlunde skole. Dørene til svømmehallen og gulvbelægningen i gangarealet i kælderen samme sted skal udskiftes. Vinduerne i herreomklædningen eftergås og males. Der udskiftes ligeledes en mængde udtjente rørinstallationer og tagventilatorer.

 

Gummidugen i bassinet på Parkskolen har nu en alder, hvor den ikke længere kan repareres. Denne foreslås derfor udskiftet.

 

På nordparkeringspladsen på Ballerup Rådhus er der meget få gadelamper, og disse er koncentreret omkring bygningen. I den mørke del af dagen, og især i vinterperioden, er det sikkerhedsmæssigt problematisk at der intet lys er i den ene del af p-pladsen. Den eksisterende belysning foreslås derfor suppleret.   

 

Af større øvrige arbejder kan nævnes:

 • Reparation af murværk på Engagergård 
 • Etablering af solafskærmning på vinduer i den lille hal på Parkskolen
 • Udskiftning af træbeklædning på Kornmagasinet på Lautrupgaard.

Se endvidere bilag.

 

Energibesparende foranstaltninger - Vedligeholdelse 2015

Der søges sideløbende frigivet en anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger, hvor de foreslåede tiltag lægger sig op ad bygningsvedligeholdelsens planlagte arbejder. Den del af planlagte vedligeholdelsesarbejder, der udgør energioptimering, finansieres således af puljen til energibesparende foranstaltninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det afsatte beløb til bygningsvedligeholdelse i 2015, projekt nr. 650260, er i alt 50 mio. kr. jævnfør investeringsoversigten.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

 

Fordelt som følger:

 

Projekt nr. 510142

Børne- og Skoleudvalget (Dagtilbud) - 7.000.000 kr.

Projekt nr. 301238

Børne- og Skole-udvalget (Skoler) - 23.250.000 kr.

Projekt nr. 598037

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 700.000 kr.

Projekt nr. 032423

Kultur- og Fritidsudvalget - 12.350.000 kr.

Projekt nr. 534053

Social- og Sundhedsudvalget - 3.100.000 kr.

Projekt nr. 650287

Økonomiudvalget - 3.600.000 kr.

 

 

50.000.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Ingen

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

50.000.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2014

2015

2016

2017

2018

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

50

 

 

 

Afledte driftsudgifter
under/efter
anlægsprojektet

 

 

   

 

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at 

 1. De foreslåede arbejder for bygningsvedligeholdelse 2015 under Økonomiudvalget godkendes.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. over projekt 510142, Vedligeholdelse 2015 - Børne- og Skoleudvalget - Dagtilbud.
   
 3. Der gives en anlægsbevilling på 23,25 mio. kr. over projekt 301238, Vedligeholdelse 2015 - Børne- og Skoleudvalget - Skoler.
   
 4. Der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. over projekt 598037, Vedligeholdelse 2015 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
   
 5. Der gives en anlægsbevilling på 12,35 mio. kr. over projekt 032423, Vedligeholdelse 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget.
   
 6. Der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. over projekt 534053, Vedligeholdelse 2015 - Social- og Sundhedsudvalget.
   
 7. Der gives en anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. over projekt 650287, Vedligeholdelse 2015 - Økonomiudvalget.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse Økonomiudvalget ønsker et notat med beskrivelse af kriterierne for at etableringsprojekter medtages under bygningsvedligeholdelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

I planen for bygningsvedligeholdelse 2015 indgår flere arbejder, hvoraf en del kan henføres som energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på 10 år. Der søges nu frigivet 2,4 mio. kr. til disse arbejder.

 

Baggrund

Budgettet til bygningsvedligeholdelse 2015 søges frigivet nu. Derfor søges puljen til energibesparende foranstaltninger frigivet samtidig med henblik på at udnytte synergien.

 

Sagsfremstilling

Mange energitiltag er en naturlig del af en større renovering. Skulle renoveringen kunne finansieres over puljen til energitiltag, ville tilbagebetalingstiden minimum være 20-30 år. Derfor er det hensigtsmæssigt at kombinere puljerne til bygningsvedligeholdelse og energitiltag.

 

Flere arbejder under bygningsvedligeholdelsen indeholder efterisolering eller udskiftning af ældre installationer til nyere energioptimerede installationer. Den del af de pågældende arbejder, der kan henføres til energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på 10 år, søges derfor som supplerende økonomi.

 

Ventilationsanlægget, der betjener svømmesalen på Måløv skole, er udtjent og kører pt. i konstant drift uden genvinding. Anlægget planlægges udskiftet til nyt anlæg med genvinding og behovsstyring. Det samme gælder ventilationsanlægget, der betjener festsalen.

 

Efterisoleringen i forbindelse med facade- og tagrenoveringer har en naturlig energidel. Det drejer sig i 2015 om følgende planlagte renoveringer:

 • Udskiftning af tag- og facader på Højagerskolen
 • Udskiftning af facader og vinduer på Rugvængets Skole og TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter
 • Tagrenovering på Egebjergskolen, Egebjerghallen, Østerhøjskolen og børnehuset Sømosen.

På både børnehuset Regnbuen og vuggestuen Sydpolen er ventilationsanlæggene forsynet med el-opvarmning. Dette foreslås nu ændret til henholdsvis jordvarme- og centralvarmeopvarmning.

 

Herudover kan nævnes sager, hvor der udskiftes ældre automatik, gaskedler, ventilationsanlæg og lignende. Se den samlede liste over tiltag på vedlagte bilag.

 

Den samlede årlige CO2-besparelse i forbindelse med de foreslåede tiltag udgør 57 tons.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De ovennævnte energibesparende tiltag udgør en samlet investering på 2,4 mio. kr. og har en samlet besparelse på 0,24 mio. kr. pr. år. Dog er besparelsen i udførelsesåret 0,1 mio. kr. Dette svarer til en tilbagebetaling på 10 år ved fuld udmøntning. Driftsbesparelsen indarbejdes i driftsbudgettet på de respektive rammer.

 

Tiltagene finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 651213, Energibesparende foranstaltninger. Investeringen kan lånefinansieres i sin egenskab af energibesparende foranstaltning.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

2.400.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

 

0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

2.400.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2014

2015

2016

2017

2018

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

2,4

 

 

 

Samlede afledte driftsudgifter på de respektive rammer efter anlægsprojektet

 

-0,1

-0,24

-0,24

-0,24

 

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at 

 1. De foreslåede energibesparende tiltag i sammenhæng med bygningsvedligeholdelse 2015 godkendes.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. på projekt nr. 651226 Energibesparende foranstaltninger 2015.
   
 3. Driftsbesparelsen udmøntes på de respektive rammer jævnfør bilag, i takt med at arbejderne udføres.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Indhold

Sammendrag

Der søges hermed om bevilling til igangsættelse af myndighedsbehandling, detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med forlængelsen af støjvolden på østsiden af Motorring 4 fra Harrestrup Å i syd til støjvolden ved Ballerup Super Arena i nord.

 

Baggrund

Forlængelsen af støjvolden på østsiden af Motorring 4 skal ses som led i den pågående støjreducering af fritidslandskabet Harrestrup Ådal jævnfør "Harrestrup Ådal - helhedsplan for et fritidslandskab" (2011). Forlængelsen af støjvolden har det formål at sikre det lavest mulige støjniveau for Svanesøen, Marbæk Golfbane og boldbanerne i Ballerup Idrætspark.

 

Sagsfremstilling

Myndighedsbehandling

Som ved de andre støjvolde, der er opført i Harrestrup Ådal, skal forlængelsen af støjvolden ske ved genanvendelse og nyttiggørelse af overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder. Overskudsjorden skal være af en sådan beskaffenhed, at det er egnet til indbygning i en støjvold og ikke er til fare for miljøet.

 

Såfremt de nødvendige miljøtilladelser kan tilvejebringes, giver "Harrestrup Ådal - helhedsplan for et fritidslandskab" (2011) mulighed for at indbygge forurenet sediment fra oprensning af Svanesøen i støjvoldene langs med Motorring 4. Dette er dog ikke aktuelt mere, men det foreslås indtil videre, at fastholde muligheden for at indbygge såkaldt byjord i støjvolden. Hvor sedimentet fra Svanesøen er kraftigt forurenet, kan byjord kun være lettere forurenet. Men inden der tages stilling til, om der kan indbygges byjord i støjvolden, foreslås det, at lave en såkaldt miljømæssig risikovurdering heraf. Risikovurderingen skal udarbejdes under forudsætninger om skærpede krav til indholdet af bestemte stoffer, og at byjorden kun må indbygges i kernen af støjvolden og skal overdækkes med minimum én meter ren jord. Dette skal sikre, at man kan indbygge byjorden uden fare for miljøet eller dem der måtte færdes på støjvolden.

 

Arealet, hvorpå støjvolden skal etableres, er omfattet af lokalplan nr. 39 og lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 39 giver mulighed for opførelse af støjvolden med tilhørende landzonetilladelse. Ifølge lokalplan nr. 116 kan terrænreguleringer større end +/- 0,5 m kun ske efter en samlet plan, der skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget. Både landzonetilladelse og den færdige plan, tager udgangspunkt i vedlagte skitse, og vil efterfølgende blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget med henblik på godkendelse og offentliggørelse.

 

Hele støjvolden vil være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2., så derfor skal anlægget screenes, med henblik på at vurdere om støjvolden vil have væsentlige virkninger på miljøet. I den sammenhæng vil ovenfor nævnte risikovurdering også ligge til grund for en sådan screening. Resultatet af screeningen vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget med henblik på godkendelse og offentliggørelse. 

 

Før der kan opføres en støjvold langs med Motorring 4, så skal Ballerup Kommune søge Vejdirektoratet om dispensation fra vejbyggelinjen, som er tinglyst på arealerne omkring Motorring 4.

 

Detailprojektering

Den videre detaljering af støjvolden vil tage udgangspunkt i vedlagte skitseprojekt, og vil foregå sideløbende med myndighedsbehandlingen. Støjvolden skal være en naturlig forlængelse af den eksisterende støjvold øst for Motorring 4, og skal som de øvrige støjvolde i Harrestrup Ådal, formgives så den landskabeligt kan opfattes som en naturlig del af fritidslandskabet.

 

Udbud og gennemførelse

Etableringen af støjvolden bør ske på baggrund af erfaringerne fra etableringen af de øvrige støjvolde i Harrestrup Ådal. Det foreslås, at projektet opdeles i tre dele, og at der indgås aftaler for hver del:

 • Tilsyn med anlægsarbejdet og kontrol af overskudsjorden der indbygges i støjvolden
 • Anlægsarbejdet
 • Leverance af overskudsjord.

Økonomi

Som ved de øvrige støjvolde i Harrestrup Ådal vil der være en indtægt forbundet med at modtage overskudsjord til indbygning i støjvolden.

Ballerup Kommune vil, afhængigt af dagsprisen, modtage et vist beløb pr. kubikmeter overskudsjord der indbygges i støjvolden.
 

Beløbets størrelse vil afhænge af, om der indbygges en kombination af ren jord og byjord, eller om der kun indbygges ren jord i støjvolden. For nuværende er forskellen på indtægten mellem ren jord og byjord ca. faktor 1 til 1½. Dette varierer dog meget over tid, særligt afhængigt af muligheden for at komme af med rent jord i et givent opland.

 

Da støjvoldens form er meget varierende, skal der ryddes en del beplantning, og at der skal rammes spuns, der hvor Harrestrup Å og en sti løber under Motorring 4, må anlægsprisen forventes at være noget højere end ved etableringen af de øvrige støjvolde i Harrestrup Ådal.
 

Det antages ud fra de nuværende dagspriser på ren overskudsjord at blive en nulløsning rent økonomisk. Derimod kan der forventes et overskud, hvis der kan modtages en kombination af ren jord og byjord jævnfør ovenfor omtalte risikovurdering.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

300.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

020026 Harrestrup Ådal - projekt - udgifter

300.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

300.000 kr.

 

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

 

(mio. kr.)

2014

2015

2016

2017

2018

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,025

 

0,275

 

 

  

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

     

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

 1. Der gives en bevilling på 0,3 mio. kr. til projekt nr. 020111 - Forarbejder til etablering af støjvold nord for Harrestrup Å ved Motorring 4.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 25-11-2014
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2014 Punkt 1

Indhold

Sammendrag

Der ansøges om en del af rådighedsbeløbet på projekt nr. 222157 Trafiksikkerhed og støj.

 

Baggrund

Beboerne har følt sig utrygge på Bueparken grundet høj fart. Bueparken er en gennemkørselsvej. Der vil blive udført en trafiktælling på vejen i løbet af efteråret 2014.

 

Sagsfremstilling

Bueparken indgår i Trafiksikkerhedsplanen 2013-2016, der tager udgangspunkt i uheldsoplysninger fra perioden 2007-2011, samt borgerhenvendelser, der beskriver de lokale udfordringer.

 

Projektet indebærer:

 •  Etablering af tre bump på strækningen samt den tilhørende afmærkning (40 km zone)
 •  Etablering af brede kantbaner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

350.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

222157 Trafiksikkerhed og støj

350.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

350.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2014

2015

2016

2017

2018

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

 

0,35

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Miljø og Teknik indstiller, at 

 1. Der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til projekt nr. 222175 Etablering af bump på Bueparken i Ballerup.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 25-11-2014
Indstilles til godkendelse
Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 09-12-2014
Indstillingen anbefales

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Lukket dagsorden

Dokumenter

Download samlet dokument

Download