Øvrige udvalg

I Ballerup Kommune er der nedsat en række udvalg, der varetager forskellige interesser. På denne side kan du se mere om arbejdsopgaverne og medlemmerne i de forskellige udvalg.

Øvrige Udvalg

Ungdomsrådet blev oprettet i 1985 i forbindelse med FN’s internationale ungdomsår.

Hvad er Ungdomsrådet?

Ungdomsrådet arbejder bl.a. på, at unge i Ballerup Kommune får større indflydelse på de forhold, som vedrører de unge samt giver de unge mulighed for at lære om demokratiske processer og arbejdsgange.

Ungdomsrådet bliver hørt i sager og politikker, der vedrører de unge i kommunen.

Ungdomsrådet holder til i Ungdomshuset Vognporten.

Hvem er medlem af Ungdomsrådet?

Liste over medlemmer

Kommisorium

Referater

Hvad er Digitaliserings- og teknologiudvalget?

Formålet med udvalget er, at drøfte strategier og politikker der omhandler digitalisering. Rådgive Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i sager der omhandler it. Udvalget har desuden som formål at rådgive vedrørende politikernes it-arbejdsplads.

Sammensætning af udvaglet:

Udvalget består af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune. Udvalget kan herudover ad hoc beslutte at indkalde relevante fagpersoner, interne og eksterne, med henblik på at sikre repræsentation af relevante interesser, kompetencer og viden i forhold til udvalgets formål. Udvalget er sammensat på følgende måde:

 • 7 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer

I udvalgets møder deltager derudover følgende fra administrationen:

 • Direktøren med ansvaret for it og digitalisering
 • Sekretariatschefen for Digitaliseringssekretariatet

Hvem er medlem?

Liste over medlemmer

Referater/dagsorden

Yderligere information

Kommisorium

Læs dagsorden/referat

 

Hvad er Eliteidrætsrådet?

Ballerup Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Team Danmark som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Ballerup Kommune.

Der er i den forbindelse nedsat et eliteidrætsråd. Eliteidrætsrådet skal medvirke til, at realisere samarbejdsaftalen samt udmønte Ballerup Kommunes politik på elite- og talentområdet.

Særligt skal Eliteidrætsrådet medvirke til:

 • at formulere årlige handlings- og indsatsplaner på elite- og talentudviklingsområdet,
 • at prioritere indsatsen indenfor elite- og talentudvikling
 • at skabe opmærksomhed om de idrætspolitiske initiativer på elite- og talentområdet
 • at arbejde for at optimere vilkår for foreningerne og udøvernes muligheder for at dyrke idræt og udvikle talenter.

Eliteidrætsrådet har følgende sammensætning:

 • den til enhver tid siddende borgmester som formand for Eliteidrætsrådet
 • den til enhver tid siddende formand for Kultur- og Fritidsudvalget
 • den til enhver tid siddende formand for Skole- og Uddannelsesudvalget
 • yderligere 1 kommunalbestyrelsesmedlem
 • 2 repræsentanter for idrætsforeningerne, udpeget blandt satsningsidrætsgrenene i Ballerup Kommune
 • 1 repræsentant for erhvervslivet i Ballerup Kommune
 • 1 repræsentant for uddannelsesinstitutionerne.

Hvem er medlemmer af rådet?

Liste over medlemmer

Yderligere information

Kommissorium

Se dagsorden/referat

Hvad er frivillighedsrådet?

Formålet med frivillighedsrådet i Ballerup Kommune er at styrke, støtte og udvikle det frivillige arbejde og dets vilkår samt herunder, at skabe dialog om forslag til og udmøntning af Ballerup Kommunes Frivillighedspolitik og medborgerskab.

Rådet har til opgave at:

 • at være et rådgivende organ for de politiske udvalg med høringsret på områder med betydning for frivillighedsrådet
 • at drøfte og skabe rammer for tværgående, frivillige indsatser
 • at medvirke til dialog og formidling, således at centrale temaer og problemstillinger bliver udbredt til og synliggjort for politikere, borgere og øvrige aktører inden for det frivillige arbejde i ballerup Kommune.
 • at modtage, behandle og indstille ansøgninger om §18-midler til Social- og Sundhedsudvalget jf. §4

Hvem er medlem?

Liste over medlemmer

Yderligere information

Læs kommissorium for frivillighedsrådet her

Referater/dagsorden

Hvad er Følgegruppen for Ballerup Kommunes bymidter?

Formålet med udvalget er at have en politisk følgegruppe til de store byudviklingsopgaver i Ballerup, Skovlunde og Måløv, der kan kvalificere og afstemme enkelte dele i projekterne, inden de sendes til egentligt politisk behandling i Kommunalbestyrelsen.

Hvem er medlem?

Liste over medlemmer

Yderligere information

Læs Kommissorium

Hvad er Grønt Råd?

I Grønt Råd drøfter borgere, foreninger og politikere, hvordan Ballerup kan blive en grønnere kommune - i forhold til natur, trafik, affald, forurening og forsyning.

Grønt Råd blev etableret i 2006 som et forum, der afgiver høringssvar til de planer, som Ballerup Kommune udarbejder.

Hvem er med i Grønt Råd?

Her finder du oversigt over medlemmer af Grønt Råd 

Grønt Råds møder i 2020

6. februar 2020

26. marts 2020

10. juni 2020

20. august 2020

29. oktober 2020

Grønt Råds Pulje

Grønt Råd har årlig pulje på 50.000 kr., som støtter lokale grønne initiativer indenfor natur, trafik, forsyning, affald, videndeling, forurening, arealanvendelse m.v.

Hvem kan søge om tilskud fra Grønt Råds Pulje?

Borgere, foreninger, boligafdelinger m.v. kan søge om tilskud til lokale aktiviteter fx oplysning, afholdelse af arrangementer og andre lokale miljøtiltag.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Hvis du vil søge tilskud, skal du sende en kort ansøgning, der beskriver hvad du vil søge tilskud til og hvorfor.

Løbende behandling af ansøgninger til Grønt Råds Pulje 

Ansøgninger til Grønt Råds Pulje skal være Sekretariatet for Grønt Råd i hænde fire (4) uger før en fastlagt mødedato. Bemærk, at det er ikke muligt at søge penge fra puljen ved årets sidste møde. 

Du kan sendes din ansøgning til

Ballerup Rådhus

Sekr. for Grønt Råd

Hold-an Vej 7

2750 Ballerup

eller borger@balk.dk

Mærk emnefeltet med ”Ansøgning til Grønt Råds pulje”

Yderligere info

Ansøgningsskema

Ansøgningskriterier

Kommisorium for Grønt RådLæs dagsorden/referat

Læs mere om Grønt Råd

Besøg Grønt Råds egen hjemmeside

Hvad er Komitéen for udvælgelse af årets ledere?

Formålet med komitéen er at bedømme kandidaterne til prisen som årets ledere og at udvælge en modtager af prisen som årets ledere inden for idrætsforeninger og en modtager af prisen som årets leder inden for øvrige foreninger.

Hvem er medlem af Komitéen?

Liste over medlemmer

Yderligere information

Læs Kommissorium

Hvad er formålet med Naturkvalitetsudvalget?

Formålet med udvalget er at rådgive og komme med anbefalinger til Teknik- og Miljøudvalget samt Kommunalbestyrelsen om alle aspekter af naturkvalitet i Ballerup Kommune. Herunder afvejning af naturkvalitet i forhold til andre interesser i strategier, planer og konkrete projekter.

Naturkvalitetsudvalget har følgende opgaver:

 • Komme med anbefalinger til det Det Grønne Danmarkskort i forbindelse med den kommende kommuneplan.
 • Komme med anbefalinger til udvikling af natur i Ballerup Kommune, herunder anbefalinger til mål for naturkvaliteten samt anbefalinger til handlinger for at sikre naturkvaliteten.
 • Komme med anbefalinger til, hvordan naturkvalitet kan implementeres i lokalplanlægningen i en afvejning med andre interesser.
 • Komme med anbefalinger til, hvordan Ballerup Kommune kan inddrage frivillige i naturpleje og lignende aktiviteter. Naturkvalitetsudvalget kan iværksætte aktiviteter, der fremmer naturkvaliteten i Ballerup Kommune, herunder arrangere ture eller temamøder samt invitere eksterne oplægsholdere til udvalgets møder.

Hvem er medlem af udvalget?

Liste over medlemmer

Yderligere information

Læs kommissorium

Hvad er Udvalget for Ballerup Kommunes Kultur- og Talentpris?

Udvalget giver to priser hhv. kulturprisen og talentprisen.

1. Kulturprisen gives for at påskønne kulturelle ildsjæle, som skaber kulturelle eller kunstneriske oplevelser, der gør Ballerup Kommune til en spændende by at besøge, bo eller arbejde i. Prisen kan tildeles en forening, institution, organisation, der er hjemmehørende i Ballerup Kommune, eller til en borger, som bor i eller uden for kommunen. Kulturprisen er på 20.000 kroner.

2. Talentprisen gives til et talent, som bor i Ballerup Kommune, for at anerkende og synliggøre de af Ballerup Kommunes unge, som viser særlige evner og talenter på kulturområdet.

Anerkendelsen kan være med til at styrke vækstlaget på området, ved at unge talenter kommer til at fungere som positive og inspirerende forbilleder for andre unge. Talentprisen er på 5.000 kroner.

Sammensætning:

 • Borgmesteren
 • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
 • 2 medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget
 • 1 medlem fra Musisk Samråd, udpeget af Musisk Samråd
 • 1 repræsentant for den til enhver tid sponserende virksomhed.

Hvem er medlem?

Liste over medlemmer

Yderligere information

Læs Kommisorium

Hvad er formålet med Udvalget for Ballerup Kommunes Miljøpris?

Formålet med udvalget er at bedømme indstillinger til og kåre en modtager af Ballerup Kommunes miljøpris.

Formålet med Miljøprisen er at sætte fokus på bæredygtig udvikling i Ballerup Kommune.

Hvem er med i Udvalget for Ballerup Kommunes Miljøpris?

Liste over medlemmer

Yderligere information

Kommisorium for Udvalget for Ballerup Kommunes Miljøpris

Hvad er formålet med udvalget for ungdomspuljen?

Det er Ungdomspuljen formål at støtte unges etablerings af aktiviteter for unge primært mellem 15-25 år i ballerup Kommune. Herved for unge mulighed for selvstændigt at afprøve et projektforløb. Ungdompuljen tildeler midler til projekter efter stillingtagen fra sag til sag.

Udvalget er sammensat med 2 medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget og 3 medlemmer fra Ungdomsrådet.

Hvem er medlem?

Liste over medlemmer

Yderligere information

Kommisorium

Hvad er formålet med Udvalget til præmiering af arkitektur?

Formålet med udvalget er at tildele prisbelønninger og diplomer for arketektur opført i Ballerup Kommune. Udvalget refererer til Teknik og Miljøudvalget.

Sammensætning:

Udvalget til præmiering af arkitektur består af 9 medlemmer:

 • Borgmesteren
 • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
 • Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
 • 2 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
 • 2 medlemmer udpeget af Akademisk Arkitektforening
 • Centerchefen for By, Erhverv og Miljø som sekretær (uden stemmeret)
 • Direktøren for Centrene for By, Erhverv og Miljø samt Ejendomme (udenstemmeret).

Opgaver:

Udvalgets opgave er mindst en gang i valgperioden at uddele prisbelønninger og diplomer inden for kategorierne:

 • Gode og smukke nybygninger
 • God og smuk ombygning eller omfattende istandsættelse af ældre bygninger
 • Andre gode og smukke anlæg, som bidrager til visuel energi og vitalitet i Ballerup Kommune, fx park-, sports-, bro- og haveanlæg osv.

Prisbelønningen består af diplom og bronzeplakette til bygherren. For emner, der har gode kvaliteter, uden dog at fortjene en egentlig bygningspris, kan bygherren tildeles diplom med hædrende omtale.

Hvem er medlem?

Liste over medlemmer

Kommisorium

Kontakt

Center for
Politik og 

Organisation 

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en sikker
besked

4477 2000

E-mail