Børne- og Skoleudvalget

03.12.2019 kl. 09:00
Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Michael Brønd (A) - Deltog
 • Sussie Wandel (V) - Deltog
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
 • Thomas Fogh (Ø) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog
 • Per Kensø (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Maria Lundahl Assov (A) - Afbud

Åben dagsorden

 1. Status på Aula i uge 47 er, at 75 pct. af forældrene og 82 pct. af eleverne i Ballerup Kommune har brugt Aula.
   
 2. Der er konstitueret en leder for dagplejen.
   
 3. Orientering om elevsag.
   
 4. Ankestyrelsen har udsendt en ny udtalelse om styrelseslovens regler for offentliggørelse af Kommunalbestyrelsens beslutninger i sager, der er behandlet for lukkede døre. Ankestyrelsen har udtalt, at sigende overskrift og selve beslutningen skal offentliggøres med de begrænsninger, der følger af kommunens tavshedspligt.

  Direktionen har på sit møde den 18. november besluttet, at Ballerup Kommune i overensstemmelse hermed fremover offentliggør både overskrift og beslutning, også i Økonomiudvalgets og de stående udvalgs sager. Ændringen forventes at kunne få virkning fra den 1. januar 2020.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Distriktslederen for distrikt Måløvhøj går på pension pr. 31. januar 2020, hvorfor der skal ansættes en ny distriktsdagtilbudsleder i distriktet. I den forbindelse skal der udpeges 3 repræsentanter fra Børne- og Skoleudvalget til at deltage i 2. samtalerunde.

 

Baggrund

Økonomiudvalget har i 2017 besluttet en procedure for ansættelse af kommunaldirektør, direktører, chefer og bestemte decentrale ledere, herunder distriktsledere for dagtilbud.

 

Sagsfremstilling

Ifølge proceduren skal der for distriktslederstillingen i distrikt Måløvhøj nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af:

 • Centerchefen for Skoler, Institutioner og Kultur
 • 2 - 3 ledelsesrepræsentanter
 • 3 - 4 medarbejderrepræsentanter 
 • 3 - 4 forældrevalgte, udpeget af forældrebestyrelsen.

I forbindelse med 2. ansættelsessamtale deltager 3 politikere. Formanden for Børne- og Skoleudvalget har den ene plads, og herudover deltager yderligere 2 politikere udpeget af udvalget.

 

Stillingen opslås snarest, og det forventes, at ansættelsesforløbet kan afvikles i januar, med 2. samtalerunde i uge 4, således at en ny distriktsleder kan tiltræde pr. 1. marts 2020. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Til ansættelse af ny distriktsleder i distrikt Måløvhøj udpeges der 3 repræsentanter til deltagelse i 2. samtalerunde, heraf er formanden den ene repræsentant.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Ulrik Falk-Sørensen (F) og Maria Lundahl Assov (A) deltager i anden samtalerunde.

 


Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2019 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Udviklingen på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet viste i løbet af 2018 en større udfordring med et merforbrug på 16,7 mio. kr. for året. Hvis udgiftsniveauet ikke ændrede sig fra 2018 til 2019, ville udfordringen være 23 mio. kr. Center for Børne- og Ungerådgivning har iværksat en handleplan med imødegående foranstaltninger, der forventes at kunne nedbringe udfordringen til 15 mio. kr. i 2019. Handleplanen adresserer både den økonomiske udfordring samt sætter fokus på at styrke omsætningen af Børne- og Ungestrategien.

 

Ved 2. budgetopfølgning blev området tilført 15 mio. kr. og nedbragte dermed udfordringen til 8 mio. kr. Center for Børne- og Ungerådgivning arbejder intensivt med handleplanen, hvor der er opnået en omlægning af anbringelsesmønsteret, så der forbruges 20 mio. kr. mindre på anbringelser og 23 mio. kr. mere på de foregribende indsatser.

 

For at følge udviklingen tæt gennemgås udvalgte måltal for området månedligt i både Børne- og Skoleudvalget og direktionen. Måltallene følger de udvalgte indsatsområder, hvor der også er knyttet konkrete handlingsplaner til.

 

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget er blevet forelagt Fællesskabsmodellens måltal ved hver budgetopfølgning siden første budgetopfølgning 2017. På mødet den 9. april 2019 gav udvalget udtryk for et ønske om at følge udviklingen tættere og ved en månedlig gennemgang.

 

Sagsfremstilling

Ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet er den ramme, som Center for Børne- og Ungerådgivning anvender til foranstaltninger på det specialiserede børneområde. Rammen dækker indsatser på henholdsvis det forebyggende, foregribende og indgribende område.

 

Udfordringerne

Udfordringerne på rammen viser sig både på det foregribende område og på det indgribende område. Der er to hovedforklaringer:

 • Generelt for området ses der siden 2017 et øget antal underretninger med efterfølgende flere børnefaglige undersøgelser, der munder ud i flere aktive indsatser. Der er tale om en øgning af 100 flere forløb for børn/unge i løbet af 2018. Stigningen i antallet af underretninger skal ses i sammenhæng med indførsel af ny skærpet lov om underretningsforpligtelsen.
   
 • Antallet af anbringelser er faldende. Der ses imidlertid stigende priser. Fra 2017 til 2018 steg de ti dyreste sager på socialpædagogisk opholdssted med 5 mio. kr.

Forebyggende område

Det forebyggende område er kendetegnet ved at være tidligt opsøgende og med færre udgifter forbundet. Det er her, der eksempelvis gives kortere samtaleforløb efter serviceloven § 11 eller betaling af fritidsaktiviteter. Samtaleforløbene er typisk foregået i Ballerup Familiehus.

 

Foregribende område

På det foregribende område er indsatserne målrettet børn og unge, der bor hjemme, og hvor indsatsen bl.a. kan medvirke til, at barnet/den unge ikke skal anbringes. Stigningen på området skal derfor ses i sammenhæng med det lavere anbringelsestal. Stigningen ses tydeligt inden for kontaktpersonsordninger, familiebehandling, dagtilbud i skole (behandlingsskole) og aflastning.

 

Indgribende område

Selvom Fællesskabsmodellen viser et fald i anbringelsestallet, blev det ved anden budgetopfølgning i 2018 tydeligt, at gennemsnitspriserne på den dyre anbringelsestype; socialpædagogisk opholdssted var steget markant. Årsagen hertil var både nye placeringer og omplaceringer af børn og unge på de dyrere behandlingssteder. Flere af disse placeringer blev også fulgt op af et krav om ekstratillæg til basisprisen, for at stedet kunne have børnene/de unge. Faldet på anbringelsesområdet er stadig gældende, og der spores en nedadgående tendens på gennemsnitspriserne på nyanbringelser.

 

I det ene bilag gennemgås de udvalgte indsatsområder, og skemaerne under hvert indsatsområde ajourføres hver måned med antal og gennemsnitspriser. Det andet bilag indeholder en uddybning af handlingsplanen på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1. Orienteringen om opfølgning på Fællesskabsmodellens måltal tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler skal ændres som følge af ændringer i folkeskoleloven samt udarbejdelse af stillingsbeskrivelser for lederen af Ordblindeinstituttet og de pædagogiske ledere i BFO'erne. Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om forslaget til ændringer skal sendes i høring.

 

Baggrund

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget en justering af folkeskoleloven. I vedlagte bilag er en samlet oversigt over ændringerne og status for implementering i Ballerup Kommune. I denne sag behandles ændringerne i undervisningstimetallet (antal fagtimer og skoledagens længde), ændringerne i forhold til mål om kompetencedækning samt muligheden for at indføre 2-årige valgperioder til skolebestyrelsen. Disse ændringer kræver alle ændringer i styrelsesvedtægten for skoleområdet.

 

Ballerup Kommunes skolestruktur blev evalueret i 2018. Efterfølgende er der arbejdet med de anbefalinger, som evalueringen gav (processen er overordnet beskrevet i vedlagte bilag). En af de ting, som er besluttet på baggrund af evalueringen, er, at der skal udarbejdes stillingsbeskrivelser for lederen af Ordblindeinstituttet og for de pædagogiske ledere i BFO'en. De generelle stillingsbeskrivelser på skoleområdet fremgår af bilag 10 i styrelsesvedtægten, hvorfor disse også skal i høring.

 

Sagsfremstilling

Der er følgende forslag om ændringer:

 

Styrelsesvedtægten § 2

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at beslutte, at valgperioden for de forældrevalgte i skolebestyrelsen er 2 år. På nogle skoler er det i perioder svært at finde kandidater til skolebestyrelsen og især suppleanter. Det betyder, at der ofte er behov for suppleringsvalg. Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller at indføre 2-årige valgperioder.

 

Bilag 2: Kvalitetsmål

Der foreslås ændringer i kvalitetsmålene fordi:

 • Et enkelt mål er udløbet.
 • Justeringen af folkeskoleloven ændrer tidshorisonten for målet om fuld kompetencedækning.
 • Aftale om bedre veje til uddannelse og job (Indgået af partier i Folketinget den 13. oktober 2017) ændrer 95 pct.-målsætningen i forhold til gennemførelse af ungdomsuddannelse.  
 • Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Erhvervs- og Vækstpolitik, som indeholder mål om andelen af unge, der tager en erhvervsuddannelse.

Bilag 6: Vejledende timefordelingsplan

Timefordelingsplanen foreslås ændret på grund af justering af folkeskoleloven:

 • Den samlede undervisningstid i indskolingen bliver ændret fra 1.200 timer til 1.110 timer (§ 14 b, stk. 1, nr. 1).
 • 90 ekstra undervisningstimer i fagene til prioritering af andet fremmedsprog, billedkunst og historie fra skoleåret 2020/21. Tiden til den understøttende undervisning bliver tilsvarende kortere. 

Bilag 10: Stillingsbeskrivelser

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet to nye stillingsbeskrivelser:

 • Stillingsbeskrivelse for lederen af Ordblindeinstituttet.
 • Stillingsbeskrivelse for pædagogisk leder i BFO.

Som følge af stillingsbeskrivelsen for den pædagogiske leder i BFO er der ændringer i følgende stillingsbeskrivelser:

 • Stillingsbeskrivelse for BFO-leder.
 • Stillingsbeskrivelse for indskolingsleder.
 • Stillingsbeskrivelse for distriktsskolelederen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Ændringen af styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler sendes i høring frem til tirsdag den 4. februar 2020 hos skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om anvendelse af de resterende midler fra anlægsbevillingen It i Folkeskolen 2019.

 

Baggrund

Ved budgetaftalen 2018 var der et politisk ønske om, at alle elever fra 4. til 9. klasse blev tilbudt en digital enhed. Midlerne er afsat og frigivet i årene frem til 2021. Digitaliseringen skal bidrage til at styrke elevernes skabende og kreative potentialer på alle klassetrin.

 

Ved orienteringen til Børne-og Skoleudvalget i maj 2019 blev det annonceret, at denne opfølgende redegørelse for brugen af de resterende midler af anlægsbevillingen ville blive lagt frem for Børne- og Skoleudvalget.  

 

Sagsfremstilling

Tidligere på året er der indkøbt Chromebook til eleverne, som de fik udleveret ved skolestart. Indkøbet er i tråd med strategien om, at eleverne skal tilbydes en personlig computer fra 4. klasse.
 

Indkøbet var dyrere end forventet, hvilket er grunden til, at der i denne orientering redegøres for 1,4 mio. kr. og ikke 1,6 mio. kr., som var det beløb, der blev kalkuleret med i maj 2019, da der sidst blev orienteret om indkøb.

 

De resterende midler deles i tre puljer, så de understøtter strategien 1:1 optimalt.

 • Der indkøbes lærermaskiner, så lærerne tilbydes samme systemenhed, som eleverne anvender. Dette understøtter samtidig strategien om at udskifte alle Windows-pc´er på skoleområdet med Chromebooks.
 • Der indkøbes nye elektroniske tavler/skærme, som understøtter den cloudløsning, som Chromebook tilbyder.
  Årsag: Inden for de næste år påbegyndes en udskiftning af skolernes tavler. Indkøbet giver mulighed for, at teste nye systemer, som kan erstatte de tavler, der er indkøbt i årene 2008-2010.
 • Der indkøbes hardware til skolerne, så de kan være klar, når regeringens ønske om at oprette et nyt fag "teknologiforståelse" skal implementeres. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Midlerne er frigivet.

 

Der resterer 1,4 mio. kr., af anlægsbevillingen IT i Folkeskolen, som anvendes til ovenstående investeringer.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om anvendelse af resterende mider på anlægsbevillingen IT i Folkeskolen 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2019 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet en undersøgelse af tilfredsheden med BFO. Undersøgelsen forelægges til orientering.

 

Baggrund

Det er Ballerup Kommunes ambition, at alle børn og unge i Ballerup Kommune vokser op og får de nødvendige kundskaber, færdigheder og

kompetencer til at leve et godt, selvstændigt og udviklende liv. I det arbejde spiller BFO’en en væsentlig rolle. Børne- og Skoleudvalget har i 2016 fastlagt mål og indholdsbeskrivelser for arbejdet i BFO’en, der har til formål at sikre en fælles standard samtidig med, at den sikrer et lokalt råderum om opgaven i BFO’en.

 

Parterne bag budgetaftalen for 2019 ønsker, at der skal foretages en brugertilfredshedsundersøgelse i BFO’en. Undersøgelsen skal være så enkel som mulig og tage udgangspunkt i indholdsbeskrivelsen for BFO.

 

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 14. august 2019 designet for målingen.
 

Tilfredshedsmålingen består af to dele:

 • Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn indskrevet i BFO’erne. Skemaet er besvaret elektronisk via SkoleIntra.
 • Kvalitative interviews med børn i BFO. Der er gennemført ét interview pr. BFO.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen er nu gennemført. Både forældre og børn er tilfredse med BFO'erne.

 

79 pct. af forældrene har svaret ”meget tilfreds” eller ”tilfreds” på spørgsmålet om, hvorvidt de generelt er tilfredse med deres barns BFO.

 

Forældrene er mest tilfredse med åbningstiderne og de udendørs faciliteter. De er mindre tilfredse med sommerferieaktiviteterne, BFO’ens indsats i forhold til at skabe gode relationer mellem børnene og med dialogen mellem forældre og BFO.

 

Børnene i interviewene er glade for deres BFO. Det, der betyder mest for dem, er, at de har mulighed for at være sammen med deres venner. De synes også, at de kan lave sjove og spændende ting i BFO’en. De voksne i BFO’en og relationen til dem fylder mindre.

 

I vedlagte rapport er resultaterne fra undersøgelsen gennemgået på kommuneniveau. Rapporten er bygget op om fire temaer:
 

1: Aktiviteter
2: Relationer
3: Fysiske faciliteter
4: Øvrigt (åbningstid og sammenhæng fra dagtilbud til BFO).

 

Til temaerne er formuleret en række refleksionsspørgsmål, som er de overvejelser, det kan være relevant at tage i den enkelte BFO.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orientering om tilfredshedsundersøgelse i BFO tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget vil gerne i forbindelse med kvalitetsrapporten orienteres om hvilke tiltag, undersøgelsen har givet anledning til at iværksætte.


Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om status for anvendelse af midler til Den gode start i dagtilbud. 

 

Baggrund

I 2018 blev der fordelt 1 mio. kr. til dagtilbuddene til at øge kvaliteten omkring børns start i dagtilbud. De fælles succeskriterier blev formuleret således:

 • Der bliver et godt løbende samarbejde mellem hjem og dagtilbud med tid til dialog og forventningsafstemning
 • De voksne får skabt tilknytning til det nye barn, således at barnet hurtigt bliver trygt og parat til at indgå i fællesskabet
 • Forældrene bliver hurtigt trygge ved dagtilbuddet, pædagogerne og pædagogikken
 • De daglige rutiner kan opretholdes, de planlagte aktiviteter kan gennemføres, og kvaliteten i læringsmiljøet for alle børn kan opretholdes.

I 2019 blev beløbet (dagtilbuddenes andel) forhøjet med godt 1 mio. kr., som blev defineret til følgende formål:

 1. En forhøjelse på godt 800.000 kr. til arbejdet med den gode start – altså efter samme succeskriterier
 2. Startsamtaler sammen med sundhedsplejen
 3. Deltagelse i mødregrupper.

Sagsfremstilling

De fem distriktsinstitutioner samt dagplejen har gjort status for deres anvendelse af pengene. Deraf fremgår, at pengene er brugt til ekstra personaleressourcer i forbindelse med start af nye børn. Muligheden for at ansætte en vikar, som kan gå ind og medvirke i det øvrige pædagogiske arbejde, har betydet, at den faste pædagog har fået mulighed for at prioritere det nye barn/forældre, så der dannes en tæt tilknytning fra starten. Det har også givet mulighed for at arbejde i mindre grupper, så det nye barn stille og roligt kan lære de andre børn at kende.

 

Der er bred enighed om, at pengene har gjort en positiv forskel i forhold til de formulerede mål. Det er også den tilbagemelding, som er modtaget fra de nye forældre. De konkrete projekter kan ses i bilag.

 

Samarbejdet mellem dagtilbud og sundhedsplejen i forbindelse med "Den gode Start" er godt i gang de steder, hvor der har været et pilotprojekt. De øvrige distrikter er så småt i gang, og i alle distrikter udarbejdes samarbejdsaftaler mellem dagtilbud og sundhedspleje omkring startsamtaler og deltagelse i mødregrupper. Det forventes, at der er etableret et samarbejde i alle distrikter fra den 1. januar 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen, men til orientering ser den samlede økonomi, som er tilført dagtilbuddene til Den gode start i 2019, således ud:

 

2019

 

Ressourcer
i forbindelse
med start

Samtaler

 

Mødregruppe

 

I alt

 

Distrikt Baltorp

 

419.087 kr. 

43.556 kr. 

5.808 kr. 

473.700 kr. 

Distrikt Hedegården

162.186 kr. 

16.856 kr. 

2.248 kr. 

182.040 kr. 

Distrikt Måløvhøj

338.805 kr. 

35.213 kr. 

4.695 kr. 

379.963 kr. 

Distrikt Skovlunde

473.570 kr. 

49.219 kr. 

6.563 kr. 

531.851 kr. 

Distrikt Skovvejen

286.487 kr. 

29.775 kr. 

3.970 kr. 

322.232 kr. 

 

Dagplejen

123.940 kr. 

12.881 kr. 

1.718 kr. 

138.539 kr. 

 

I alt

1.804.075 kr. 

187.500 kr. 

25.000 kr. 

2.028.325 kr. 

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Status på Den gode start i dagtilbud tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om anvendelse af puljen afsat til anvendelse af folkeskolelovens § 16b.

 

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 (i oktober 2018) besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 0,1 mio. kr. årligt fra 2019 til at medfinansiere BFO og klubbers merudgifter i forbindelse med eventuelle ansøgninger efter § 16b i folkeskoleloven. Denne paragraf giver mulighed for at søge om at forkorte skoledagen for enkeltklasser, hvis der er særlige pædagogiske årsager hertil.  

 

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget en justering af folkeskoleloven. En af ændringerne var, at rammerne for konvertering af tid til understøttende undervisning blev justeret pr. 1. august 2019. Herefter er § 16b gældende for 0.-3. klasser samt specialklasser og specialskoler. Som hidtil skal der være særlige pædagogiske grunde til konverteringen. Desuden blev der tilføjet en § 16d, som gør det muligt at konvertere op til to timer om ugen til andre formål i 4.-9. klasse. De frigivne ressourcer kan fx anvendes til to-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling.

 

I Ballerup Kommune har alle distriktsskoler samt Ordblindeinstituttet konverteret understøttende undervisning i alle 4.-9. klasser. Udgifterne i forbindelse hermed tilføres området fra 1. januar 2020.

 

Sagsfremstilling

I 2019 har der været én ansøgning vedrørende § 16 b, hvor puljen har været i anvendelse.

 

Skovlunde Skole fik godkendt, at en 4. klasse fik konverteret understøttende undervisning til fagopdelt undervisning med to voksne - typisk en lærer og en pædagog i tre lektioner om ugen frem til sommerferien 2019. Konverteringen betød kortere skoledag for eleverne, og Klub Skovlunde øgede åbningstiden tilsvarende. Klubben blev tilført 3.000 kr. fra puljen for en periode fra marts og frem til sommerferien 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om anvendelse af midler afsat til anvendelse af folkeskolens § 16 b tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

I sagen præsenteres Børne- og Skoleudvalget for status på implementeringen af den Kommunale ungeindsats (KUI), heri også Ballerup Kommunes egen Ungeanalyse og deraf kommende initiativer.

 

Status på implementeringen af den Kommunale ungeindsats forelægges også for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

 

Baggrund

Med Ballerup Kommunes arbejde med Ungeanalysen blev ambitionen om at skabe en sammenhængende ungeindsats etableret. Parallelt med dette arbejde har Undervisningsministeriet, siden indgåelse af ”Aftale om bedre veje til job og uddannelse” i oktober 2017, arbejdet på et KUI-lovkompleks, der er blevet udsendt til kommunerne drypvist frem til juli 2019.

 

Ud fra den ramme har en nedsat arbejdsgruppe håndteret lovnære og praktiske opgaver frem til KUI's ikrafttrædelse den 1. august 2019 og heri søgt at indarbejde ambitioner fra Ballerup Kommunes ungeanalyse, alt imens ministeriet forsat har udsendt nyt lovstof.

 

Sagsfremstilling

I arbejdet med ungeanalysen blev det tydeligt at det er en omfattende opgave at implementere opgaverne fra analysen og selve den kommunale ungeindsats, med behov for koordination og involvering af flere dele af organisationen. På den baggrund blev der i aftale om budget 2019 (punkt 3.15.) afsat 0,5 mio. kr. årligt til en projektledelsesmæssig understøttelse af de samlede opgaver. Projektlederfunktionen løber frem til udgangen af 2019, hvorefter det overordnede ansvar for KUI'en er placeret i Center for Arbejdsmarked med et gensidigt forpligtigende samarbejde til de relevante centre, dvs. Center for Børne- og Ungerådgivning, Center for Skoler, Institutioner og Kultur, samt Center for Social og Sundhed. 

 

Samtidig er opgaveporteføljen og -omfanget i Ungeanalysen blevet udvidet med de praksisnære opgaver, som er opstået i og med KUI-loven: Målgruppevurdering til FGU og udarbejdelsen af en uddannelsesplan, der skal bruges tværgående i hele Ballerup Kommune. I sammenhæng hertil er der i budget 2020 (pkt. 3.23) afsat 1,0 mio. kr. til arbejdet med uddannelsesrettet indsats for de relevante unge.

 

På det strategiske plan har arbejdsgruppen fokus på:

 • Forankring og konsolidering af fælles tilgange og nye praksisser til håndtering af fravær og frafald.
 • Forankring og konsolidering af fælles tilgange og nye praksisser til arbejdet med uddannelsesmål og retning.
 • Etableringen af nyt afsnit i Center for Arbejdsmarked, der ud fra KUI og de overdragede UU-vejledere skal løfte de uddannelsesrettet myndighedsopgaver tværgående.
 • Styrkelse af samarbejder mellem kommunens centre og uddannelsesinstitutioner.
 • Analysen og udviklingen af en samlet tilbudsvifte for Ballerup Kommunes velfærdscentre, med afstemte tilbud og tilgange.

Mere driftsmæssigt fokuserer arbejdsgruppen på at afklare nyopståede samarbejdsflader til uddannelsesinstitutioner, eksterne aktører og kommunens centre og afsnit, understøtte de strategiske opgaver til operationelle og driftsnære rammer og retningslinjer samt kompetenceudvikling og kommunikation om forandringer og nye arbejdsgange, som følger af nye opgaver og arbejdsfællesskaber.

 

Arbejdsgruppen implementerer planen i tæt samarbejde med programleder for Sammenhængende borgerforløb, herunder Borgerkoordinatornetværk og samarbejdsmodellen.

 

Bilag vedlagt med opgaveoverblik, hvor alle forventes færdige til 1. januar 2020 på nær Tilbudsvifte.
 

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager projektleder for KUI Jens Jørgen Frøsig og afsnitsleder Rita Bråten under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Status på implementeringen af den Kommunale ungeindsats tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget henvendelse fra Københavns Kommune med tilbud om deltagelse i et fælles udbud af rammeaftaler vedrørende privat dagbehandling. Dagbehandling er et helhedstilbud til udsatte børn og unge med særlige behov eller handicap, som bedst imødekommes ved en integreret behandlings- og undervisningsmæssig indsats.

 

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning er sammen med Indkøb under Center for Økonomi i gang med at gennemgå materialet og vurdere fordelene ved at indgå i udbuddet.

Da fristen for tilsagn er kort, orienteres Børne- og Skoleudvalget om, at centrene indgår i dialogen med Københavns Kommune.

 

Baggrund

Københavns Kommune har tilbudt en række omegnskommuner at deltage i udbuddet på dagbehandling. De inviterede kommuner visiterer alle børn til dagtilbud ud fra en flerhed af faktorer, herunder navnlig nærhedsprincippet.

 

Sagsfremstilling

Udbudsformen er offentligt udbud. Udbuddet er dermed åbent for alle interesserede private dagbehandlingsskoler beliggende i de adspurgte omegnskommuner. Udbuddet gennemføres efter mere lempelige udbudsregler end et traditionelt EU-udbud. Dette betyder, at de deltagende kommuner har lidt større frihedsgrader i selve udbuddet og efterfølgende, når kommunerne visiterer borgere til privat dagbehandling.

 

Rammeaftalerne med de vindende private dagbehandlingssteder er uforpligtende for kommunerne at anvende. Det betyder, at Ballerup Kommune ikke er forpligtet til at visitere børn og unge til de private dagbehandlingssteder, som vinder rammeaftalerne. Udbuddet omfatter kun privat dagbehandling og undtager dermed den kommunale institution Kasperskolen i Ballerup Kommune, der også har et tilbud til børn med behov for dagbehandling.

 

Udbuddet handler om at gå sammen om fælles rammer og pris på privat dagbehandling. Prisen er i det kommende udbud fastlåst i prisintervaller, som de private dagtilbud skal holde sig inden for. Det er ønsket, at et fælles udbud skaber:

 • Højnelse af den faglige kvalitet i behandlingen, da krav til tilsyn, faglighed, progression, udslusning mv., vil være de samme for alle deltagende kommuner, og dagbehandlingstilbuddene vil derfor kunne opbygge systemer og strukturer, der matcher kravene og behandler børnene lige, uanset hvilken kommune, der har visiteret.
 • Gode forudsætninger for tværkommunalt samarbejde på et fagligt vanskeligt område og derfor vil det forhåbentligt skabe grobund for sparring og dygtiggørelse.
 • Mere gennemsigtighed i prissætningen, idet det er et vilkår i udbuddet, at ydelserne skal prissættes ensartet – uanset hvilken kommune, som gør brug af dagbehandlingstilbuddet.

Målgruppen til dagbehandling inddeles i tre kategorier efter børnenes behandlings- og støttebehov. Mange børn har kombinationer af funktionsnedsættelser. Disse børn/unge indplaceres i den kategori, som bedst repræsenterer deres samlede funktionsnedsættelse.

 

På mødet gennemgås de overordnede rammer og tidsplanen for udbuddet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Deltagelse i dialog omkring udbud på dagbehandling tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Dokumenter

Download samlet dokument

Download