Børne- og Skoleudvalget

12.06.2018 kl. 08:00
Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere
 • Peter Als (A) - Deltog
 • Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
 • Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
 • Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
 • Birte Kramhøft (F) - Deltog
 • Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
 • Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
 • Institutioner og Kultur) - Deltog
 • Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog
AFBUD/FRAVÆRENDE
 • Irene Jørgensen (A) - Afbud
 • Sussie Wandel (V) - Afbud
 • Ulrik Falk-Sørensen (F) - Afbud

Åben dagsorden


 1. Udvalgsformand Peter Als (A) har oplyst, at han holder ferie i perioden fra mandag den 2. juli til søndag den 29. juli 2018.

  Næstformand Maria Lundahl Assov (A) varetager formandens opgaver i denne periode.
   
 2. Der har været afholdt møde i Dialogforum den 17. maj 2018
   
 3. Der har været afstemning om forældrebetalt frokost i dagtilbud for 2019-2020 med følgende resultat:

  Alle 0-2 årige får fortsat en lokalproduceret frokost som hidtil.

  De 3-5 årige i børnehusene Stjernehuset, Kirstinevang, Kornblomsten, Bispevangen, Globen, Sesam, Birkegården, Regnbuen, Ellekilde, Himmel og Hav, Nordpolen, Ved Skoven får
  cateringbaseret frokost. Stjernehuset, Kirstinevang og Nordpolen har haft frokost i 2017-2018.

  Bilag
  1 bilag
   
 4. Ansøgning til Socialstyrelsen om efterværn har fået afslag med begrundelsen, at de valgte ansøgere i højere grad vægtede implementering og i mindre grad udvikling.
   
 5. Afholdt orienteringsmøde med bestyrelserne for Ballerup Musik- og Kulturskoles samt Ballerup Ungdomsskoles bestyrelser den 30. maj 2018, hvor der blev orienteret om Økonomiudvalgets beslutning den 22. maj 2018 om rokadespor.
   
 6. Projekt Kasperskolen, tidsplanrevision.
  Flytningen af Kasperskolen til Skovlunde udsættes med et halvt år.

  Bilag
  1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 15. maj 2018 Punkt 15

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget har tidligere drøftet temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for 2019. I dette møde skal Børne- og Skoleudvalget drøfte og kvalificere forslagene til nedbringelse af budgettet for 2019 og sende dem videre i budgetprocessen.

 

Baggrund

Omstillingsarbejdet for budget 2019 og overslagsårene i Ballerup Kommune er i fuld gang. Ambitionen er at afdække forslag til effektiviseringer, besparelser og serviceniveaujusteringer for hvert af budgetårene 2019-2021, der sikrer, at målet for budgetnedbringelsen nås samt sikrer, at kulturen i Ballerup Kommune understøtter omstillingsarbejdet.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har fremlagt temaer og forslag til omstillinger til budget 2019-2021, som har været forelagt løbende for fagudvalgene hen over foråret 2018, senest på majmødet 2018. 

 

På dette møde forelægges de gennemarbejdede omstillingscases. Udvalget skal drøfte og kvalificere omstillingscasene og sende dem videre i budgetprocessen.

 

Forslagene skal indgå i et omstillingskatalog med forslag til nedbringelse af budgettet for 2019, der foreligger sidst i juni 2018. I omstillingskataloget gives der således et samlet overblik over forslagene, der understøtter målet på de 50 mio. kr. Målet for Børne- og Skoleudvalget er 15,4 mio. kr. 

 

Neden for oplistes de omstillingscases, der under Børne- og Skoleudvalgets ressort sendes videre i budgetprocessen:

 • BFO - tilpasning af driftsmidler
 • Salg af Bøtø Strandpark
 • Besparelser på centrale puljer
 • Nedlæggelse af Dagplejen
 • Nedlæggelse af Dagplejens gæstehus
 • Nedlæggelse af lederstilling i Dagplejen
 • Dagplejen - reduktion i driftsudgifter
 • Dagplejen - reduktion i tilsynet
 • Driftsreduktion på dagtilbudsområdet
 • Driftsreduktion på skoleområdet
 • Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne
 • Reduktion af serviceniveauet til aflastning for fysisk og psykisk handicappede
 • Fortsættelse af headspace-tilbuddet
 • Nedlukning af KMD Børn og Voksne
 • Øget forældrebetaling for BFO
 • Nedskæring i puljen til modersmålsundervisning.

Selve omstillingscasene fremgår af bilagene til sagen. Nedenfor præsenteres økonomien i de enkelte forslag og den samlede økonomi i forslagene, herunder de spænd der kan være mellem de mindst og mest omfattende forslag.

 

Tabel 1. Oversigt over økonomi i de fremsatte omstillingsforslag
  20192020
Bilagsnr.(1.000 kr.)Mindst - mestMindst - Mest
1BFO - tilpasning af driftsmidler669669
3Salg af Bøtø800800
4Besparelser på centrale puljer3.1903.190
5Nedlæggelse af Dagplejen8501.700
6Nedlæggelse af Dagplejens gæstehus146 - 295146 - 295
7Nedlæggelse af lederstilling i Dagplejen256513
8Dagplejen - reduktion i driftsudgifter6262
9Dagplejen - reduktion i tilsynet127127
10Driftsredution på dagtilbudsområdet567 - 7571.135 - 1.513
11Driftsreduktion på skoleområdet1.472 - 2.9451.472 - 2.945
12

Afskaffelse eller minimering af økologisk

frugtordning i skolerne

275 - 750275 - 750
15

Reduktion af serviceniveauet til

aflastning for fysisk og psykisk handicap

750750
16Fortsættelse af headspace-tilbuddet300300
18Nedlukning af KMD Børn og Voksne450450
20Øget forældrebetaling for BFO1.824 - 3.6691.834 - 3.669
21

Nedskæring i puljen til

modersmålsundervisning

115115
 Samlet11.013 - 17.07911.987 - 18.685

 

Som en del af det samlede omstillingskatalog vil der også indgå forslag til servicereduktioner. Ballerup Kommune har således ifølge data fra Økonomi- og Indenrigsministeriet landets højeste serviceniveau målt på forholdet mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov. Ballerup Kommune ligger på indeks 108, hvor indeks 100 svarer til, at udgiftsniveau og udgiftsbehov følges ad. At Ballerup Kommune ligger på indeks 108 betyder, at Ballerup Kommune bruger ca. 200-250 mio. kr. mere om året på driftsudgifter, end udgiftsbehovet nødvendigvis tilsiger. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Økonomiske konsekvenser afhænger af valg af besparelser. Med de foreslåede omstillingscases fås et provenu i spændet mellem 11,0 mio. kr. for de mindst omfattende forslag og 17,1 mio. kr. for det mest vidtrækkende forslag i 2019. Fra 2020 og frem fås et provenu i spændet mellem 12,0 mio. kr. og 18,7 mio. kr.  mellem de mindst og mest vidtgående forslag. Det bemærkes, at nogle forslag er gensidigt afhængige, således at en nedlæggelse af Dagplejen ikke også giver yderligere besparelser vedrørende fx driftsudgifter og tilsyn. Det bemærkes videre, at enkelte af forslagene først vil have fuld virkning fra 2020, bl.a. som følge af fx varsler af personale mv.

Bilag

16 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1. Børne- og Skoleudvalget godkender, at forslagene til nedbringelse af budgettet for 2019 sendes videre til budgetprocessen for 2019.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Det bemærkes, at det er administrationens forslag til nedbringelse for 2019, der sendes videre til budgetprocessen for 2019.


Indhold

Sammendrag

Distriktsskolelederne fra Baltorpskolen og Kasperskolen orienterer om, hvordan de følger op på kvalitetsrapporten.

 

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for hver distriktsskole, de to specialskoler og skoleområdet som helhed jf. § 40a i folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016). Kvalitetsrapporterne blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018.

 

Sagsfremstilling

Distriktsskoleleder Kirsten Reiser Weiland fra Baltorpskolen og skoleleder Merete Trier Frederiksen fra Kasperskolen orienterer om det videre arbejde med kvalitetsrapporten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om anerkendelser og anbefalinger fra kvalitetsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Definition af den sammenhængende og varierede skoledag i Ballerup Kommune forelægges til orientering.

 

Baggrund

Et af målene med folkeskolereformen fra 2014 er en sammenhængende skoledag med plads til kreativitet, nysgerrighed og legende læring.  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for 2018 besluttet at forbedre rammevilkårene for en mere sammenhængende og afvekslende skoledag, da Ballerup Kommune endnu ikke er nået helt i mål med det.

 

I "Undersøgelse af folkeskolereformen i Ballerup Kommune" fra 2016 er en af konklusionerne, at det vil understøtte implementeringen af understøttende undervisning og den sammenhængende skoledag, hvis der var en fælles definition i kommunen. 

 

Sagsfremstilling

Ud fra visionen "Skole med Vilje" har Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejdet en definition af den sammenhængende og varierede skoledag:

 

"I Ballerup Kommune skal en skoledag være kendetegnet ved at være præget af en gennemgribende helhed og sammenhæng. De pædagogiske aktiviteter tilrettelægges, så børnene er aktive, eksperimenterende og bruger krop og sanser. Aktiviteterne skal give mening for børnene, og der skal tages udgangspunkt i, at børn lærer på forskellige måder".

 

Begreberne sammenhæng og variation er foldet mere ud i notatet (se bilag). En grundlæggende forudsætning for at skabe sammenhæng og mening for eleverne er, at det er skolens og undervisningens indhold og mål, der styrer organisering af skoledagen. Det kræver, at der er et tæt samarbejde mellem de fagprofessionelle omkring eleverne, og at rammerne er fleksible. Dette er også nærmere beskrevet i bilaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Definitionen af den sammenhængende og varierede skoledag i Ballerup Kommune tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

 

Birte Kramhøft (F) og Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen, idet de ikke ønsker, at der skal være en ramme for samarbejdskontrakten mellem klub og skole defineret af administrationen.

 

 


Indhold

Sammendrag

Samarbejdskontrakterne mellem klubberne og distriktsskolerne i Ballerup Kommune forelægges til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

 

Baggrund

Et af målene med folkeskolereformen fra 2014 er en sammenhængende skoledag med plads til kreativitet, nysgerrighed og legende læring. 

 

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for 2018 besluttet at forbedre rammevilkårene for en mere sammenhængende og afvekslende skoledag. I udskolingen ændres fordelingen pædagog/lærer i den understøttende undervisning, så der bliver større sammenhæng mellem understøttende undervisning og de faglige timer. Skolerne er tilført i alt 0,8 mio. kr. om året fra 2018, så flere lærere kan varetage understøttende undervisning i folkeskolens udskoling. Det betyder samtidig, at pædagogerne får frigjort tid til at varetage vigtige pædagogiske funktioner ind i skolen, herunder AKT-arbejde (Adfærd, Kontakt og Trivsel), frikvarterer mv. Da pædagogerne er ansat i klubberne, er det distriktsskolelederne og klubberne, der aftaler, hvordan timerne skal bruges.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden i forhold til mellemtrinnet, at distriktsskolelederne og klublederne i fællesskab skal fremlægge konkrete forslag til, hvordan planlægningen af understøttende undervisning bidrager til, at der skabes sammenhængende og varierede skoledage for børnene. Planerne er de vedlagte samarbejdskontkrakter, der fremlægges for både Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Kontrakterne træder i kraft med skoleåret 2018/19.  

 

Sagsfremstilling

I hvert distrikt har distriktsskolelederen og klublederen lavet en samarbejdsaftale, der rammesætter og definerer samarbejdet samt klargør specifikke lokale aftaler.

 

Indhold i samarbejdskontrakterne:

 • Formålet med samarbejdet.
 • Principper og retningslinjer.
 • Den ledelsesmæssige kompetence i forhold til medarbejdere, der både er i klub og skole.
 • Placering af de timer, hvor klubpædagogerne skal deltage.
 • Hvordan klubpædagogerne indgår i tilsynet med eleverne i pauserne.
 • Hvordan medarbejderne inddrages.
 • Lokale aftaler om økonomi fx ved vikardækning og transport.
 • Hvordan lederne i klub og skole samarbejder.
 • Hvor samarbejdstiden for lærere og klubpædagoger placeres.
 • Fælles kurser.
 • Møde- og arrangementsvirksomhed.
 • Succeskriterier for aftalen.

Kontrakterne udarbejdes en gang om året. Kontrakterne for skoleåret 2018/19 kan ses som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om samarbejdskontrakterne mellem klubberne og distriktsskolerne tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Sagen sendes til udtalelse i bestyrelser i skoler og klubber samt faglige organisationer med henblik på en drøftelse af om samarbejdskontrakterne fortsat er hensigtsmæssige.


Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet et oplæg til et fælles grundlag for mellemtrinnet på Ballerup Kommunes skoler. Oplægget "Et fælles mellemtrin - en styrkelse af elevernes faglighed og trivsel" forelægges til orientering.


I oplægget indgår, at der vil være en til to obligatoriske fælles aktiviteter pr. klassetrin for alle Ballerup Kommunes skoler, og at innovationsprojekt Edison allerede fra skoleåret 2018/19 vil afløse First Lego League som et stort fælles projekt på 6. klassetrin.

 

Baggrund

Med ambitionen om et stærkt og professionelt skolevæsen i Ballerup Kommune har distriktsskolelederne haft nedsat en arbejdsgruppe til at identificere og beskrive en tydelig og fælles mellemtrinsprofil. Målet har været at klargøre, hvordan mellemtrinnet - 4., 5. og 6. klassetrin - kan rammesættes, sådan at ledelse, lærere og pædagoger arbejder i en fælles retning og mod fælles mål. 


Udgangspunktet har været dels skolestrukturens pejlemærke om at skabe stærke faglige miljøer på alle skoler, dels visionen "Skole med vilje" - og dertil kommer den grundlæggende bestræbelse på at skabe kvalitet og aktiviteter, som både kan være et kendetegn for og samlende for skolevæsenet i Ballerup Kommune.

 

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har bestået af en distriktsskoleleder, en pædagogisk mellemtrinsleder fra hver skole samt en konsulent. Arbejdet har ved opstart, undervejs og ved afslutningen på forskellig vis inddraget skolernes mellemtrinslærere - fra drøftelser på den enkelte skole til to workshops, hvor lærerrepræsentanter fra alle matrikler sammen med arbejdsgruppen har samlet sammen på de mange bud. Afslutningsvis har oplægget været drøftet i distriktsledergruppen, der tilslutter sig den mellemtrinsprofil, der tegnes op.

 

Folkeskoleloven og Fælles Mål sætter sin egen dagsorden for indhold og udvikling i mellemtrinsårene. Opgaven har været at finde frem til, hvad der derudover er særligt for mellemtrinnet i Ballerup Kommune; i den forbindelse at bevare det gode og det fælles, samtidig med at fornyelse er velkommen. Ballerup Kommune har en flot tradition og mange erfaringer at bygge på i forhold til fælles aktiviteter og sammenhængskraft, og der er allerede mange muligheder og tilbud i kommunen, som der er god opbakning til at fortsætte og udvikle. Der har dog også været en optagethed af at finde en god balance mellem på den ene side fælles aktiviteter, der er obligatoriske, og på den anden side at sikre et lokalt råderum til, at læreren, teamet eller årgangen prioriterer og selv sætter sit præg på undervisning og aktiviteter. Resultatet er blevet en fælles kommunal ramme, der udpeger enkelte aktiviteter til hvert klassetrin, som alle skoler skal tage del i, og en række forslag som den enkelte skole kan tage udgangspunkt i.

 

Målet er en øget faglighed og trivsel, og der er udvalgt fem udviklingsområder, som vil blive prioriteret i arbejdet med mellemtrinnet - fx natur- og humanistisk faglighed, at arbejde problemløsende, kulturelle og kropslige udtryksformer m.m. (se bilag). Undervisning, aktiviteter og projekter kan primært høre hjemme i et af disse områder, men vil hyppigt krydse flere. På den enkelte skole planlægges, sådan at alle fem områder bliver dækket ind, og så der er en progression for eleverne igennem de tre skoleår.  

 

Der vil være obligatoriske fælles aktiviteter på hvert klassetrin for alle kommunens skoler. Blandt disse vil være Projekt Edison, der fra skoleåret 2018/19 afløser First Lego League som et stort fælles projekt på 6. klassetrin. Edison er en sjov og lærerig opfinderkonkurrence, på initiativ af Fonden for Entreprenørskab.

 

Tanken er, at oplægget skal formidles til skolerne i form af en folder om mellemtrinnet.

 

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager distriktsskoleleder Martin Gredal fra Skovlunde Skole, der har været formand for mellemtrinsarbejdsgruppen igennem hele processen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om mellemtrinnet i Ballerup Kommune tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Som et led i budgetprocessen for 2019 skal Børne- og Skoleudvalget drøfte, om puljer med udløb i 2019 kan afholdes inden for udvalgets bevillingsrammer, eller om bevillingerne skal bortfalde. Dette gælder også puljer, der udløber i slutningen af 2018, og hvor bevillingen så mangler i 2019 og frem.

 

Baggrund

Der er puljer inden for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer med udløb i 2019, og som et led i processen for budget 2019 skal udvalget derfor tage stilling til, om bevillingerne ønskes fremadrettet.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal som et led i budgetprocessen for 2019 drøfte, om puljer med udløb i 2019 kan afholdes inden for udvalgets bevillingsrammer, eller om bevillingerne skal bortfalde. Dette gælder også puljer, der udløber i slutningen af 2018, og hvor bevillingen så mangler i 2019 og frem.

 

For Børne- og Skoleudvalget drejer det sig om følgende puljer:

 • Headspace
 • SAMSPAL
 • Kvalitet i dagtilbud.

Headspace

Headspace er en gratis og anonym rådgivning for børn og unge. Rådgivningen forestås af frivillige og supplerer på den måde Ballerup Kommunes Ungerådgivning, hvor rådgiverne er ansat ved kommunen. Der har været afsat 0,750 mio. kr. i budgetterne for 2017 og 2018, hvorefter der er udløb.

 

Der er en sag på dette møde med en evaluering af headspace.

 

SAMSPAL

SAMSPAL (samarbejde mellem special- og almenundervisningsområdet) har været finansieret via en pulje fra Undervisningsministeriet frem til august  2018.

 

SAMSPAL går i korte træk ud på, at lærere og pædagoger fra specialundervisningsområdet samarbejder med lærere og pædagoger på almenområdet omkring erfaringer og udvikling i forhold til inklusion af elever. Projektet har været i gang i to år, svarende til bevillingen fra Undervisningsministeriet. Det bemærkes, at projektet har været meget vel modtaget blandt de lærere og pædagoger, som har været involveret.

 

Kvalitet i dagtilbud

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev der afsat 1 mio. kr. til yderligere sikring af kvaliteten i dagtilbud.

 

Da de bevilgede midler alene er gældende i 2018, vil de som udgangspunkt overvejende forsøges anvendt i forhold til projekter mv. i forhold til øvrig drift. En forlængelse af bevillingen kan give mulighed for mere langsigtede anvendelsesmuligheder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I nedenstående tabel fremgår Børne- og Skoleudvalgets puljer med udløb i 2019. Beløbene er det, der er afsat i det nuværende budget inkl. en eventuel egenfinansiering.

 

Puljer med udløb i 2019

(i 1.000 kr.)

 2018 2019
     
Headspace 750 0
     
Kvalitet i dagtilbud 1.000 0
     
SAMSPAL 2.500 0

 

På Børne- og Skoleudvalgets område er der ikke puljer, som udløber i 2020, 2021 eller 2022, men der er løbende via de årlige budgetaftaler iværksat en række længerevarende projekter, fx BAL, It i folkeskolen, AULA mv. Disse projekter er ikke medregnet som puljer med udløb.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

 1. Det tages til efterretning, at projektet Headspace ophører i 2018.
   
 2. Det tages til efterretning, at projekt Kvalitet i dagtilbud ophører i 2018.
   
 3. Det tages til efterretning, at projektet SAMSPAL ophører i 2018.

 

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget finder det hensigtsmæssigt, at der findes midler til de tre aktiviteter.


Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

En ændring i vedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud har været i høring hos forældrebestyrelserne og forelægges nu til endelig godkendelse.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2018 besluttet at sende et forslag om ændring af vedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i høring. Forslaget omhandler muligheden for at udpege medlemmer af Børne- og Skoleudvalget, der kan tilknyttes de enkelte forældrebestyrelser, hvis forældrebestyrelserne anmoder om det. De foreslåede ændringer er konkret:

 • Kapitel 7:
  Stk. 5: Til hver forældrebestyrelse tilknyttes der på anmodning af forældrebestyrelsen et medlem af Børne- og Skoleudvalget. Udvalgsmedlemmet har status af observatør uden stemmeret, men med taleret.
   
 • Kapitel 8:
  Stk. 14: I starten af hver valgperiode beslutter Børne- og Skoleudvalget, hvem der skal tilknyttes hver af de 6 forældrebestyrelser, hvis forældrebestyrelserne anmoder om det.

Sagsfremstilling

Forældrebestyrelserne for de fem distriktsinstitutioner samt for Dagplejen har haft mulighed for at afgive høringssvar til forslaget, og i alt fem bestyrelser har afgivet svar. Bestyrelserne er positive over for forslaget og hilser det velkomment, at de får mulighed for en tættere dialog med det politiske niveau.

 

På baggrund at høringssvarene foreslås det, at ovenstående tilføjelser godkendes og indsættes i vedtægten.

 

Hvis ændringen af vedtægten godkendes af Kommunalbestyrelsen, skal Børne- og Skoleudvalget på augustmødet fordele bestyrelserne mellem sig, så de respektive bestyrelser kan få oplyst, hvem de har mulighed for at invitere.

 

Vedtægten kan ses som bilag i dens endelige ordlyd med tilføjelserne i kapitel 7 og 8 markeret med rødt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. De foreslåede ændringer i vedtægter for dagtilbudsbestyrelser godkendes.
   

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om, at Distrikt Baltorps forældrebestyrelse ønsker at gøre Børnehuset Grantoften strålingsfrit, dvs. at reducere alle strålingskilder, så som mobiltelefoner og trådløst netværk.

 

Baggrund

Emnet har tidligere været drøftet på Dialogforum i november 2017, og forældrebestyrelsen følger nu op på drøftelsen.

 

Sagsfremstilling

Distrikt Baltorps forældrebestyrelse har en bekymring for, hvordan stråling fra mobiltelefoner, babyalarmer, wi-fi mv. påvirker børns hjerner. Forældrebestyrelsen begrunder denne bekymring med henvisning til en række rapporter, som er medsendt som bilag.

 

Forældrebestyrelsen ønsker derfor at begrænse brugen af strålingskilder ved bl.a. at installere flere udtag til iPads og at indkøbe kabler, så disse kan fungere uden wi-fi. Endvidere planlægges det at indkøbe covere til mobiltelefoner og babyalarmer.

 

Forældrebestyrelsen ønsker også at få udarbejdet en rapport, som kan måle/dokumentere forskellen i stråling før og efter.

 

De planlagte tiltag vil kunne gennemføres for omkring 30.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om Distrikt Baltorps planer om strålingsfrit børnehus tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2017 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen vedtog beredskabsplanen i december 2017 og besluttede samtidig, at alle fagudvalg skal have indsigt i fagcentrenes delplaner under beredskabsplanen.

 

Delplanerne for Center for Skole og Institutioner samt for Center for Børne- og Ungerådgivning forelægges til orientering.

 

Baggrund

Beredskabslovens § 25 foreskriver, at hver kommune skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst en gang i hver valgperiode. Beredskabsplanens generelle del blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i december 2017.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har bedt om, at alle politiske udvalg får indsigt i de relevante delplaner på de respektive fagudvalgsmøder. Diverse dokumenter i beredskabsarbejdet introduceres nedenfor:

 

Under den generelle del af beredskabsplanen er der en delplan for hvert fagcenter. Delplanen omhandler de identificerede kritiske funktioner og relevante risici på de to fagcentres ansvarsområder, samt et resumé af de underliggende indsatsplaner. Delplanerne for de to fagcentre kan ses i bilag. En oversigt over indsatsplanerne under de to fagcentres delplaner er indsat nedenfor.

 

Center for Skole og Institutioner har udarbejdet følgende indsatsplaner:

 • Indsatsplan omkring sikring af børns liv og velfærd
 • Indsatsplan vedrørende manglende forsyninger
 • Indsatsplan omkring pludseligt opståede og omfattende hændelser, som umuliggør fortsat drift på en lokation
 • Indsatsplan for "Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige hændelser" (PLOV-hændelser)

Center for Børne- og Ungerådgivning har udarbejdet følgende indsatsplaner:

 • Indsatsplan for særlige kritiske situationer af betydning for børn
 • Indsatsplan for krisestøtte
 • Indsatsplan og handlevejledning for håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge.

Administrationen vil i løbet af det kommende år arbejde videre med uddannelsestiltag, formidling af beredskabsplanen i elektronisk og fysisk form, en procedure for opfølgning, opdatering og evaluering af beredskabsplanen, planlægge øvelser, samt koordinere disse med Beredskab Øst og de kommuner, der indgår i §-60 selskabet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skole og Institutioner og Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at:

 1. Orientering om delplaner for Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde til beredskabsplanen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 15. maj 2018 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Budgetaftale 2018 har afsat midler til et forsøg med Nest-klasser i Ballerup Kommune. Denne sag orienterer om research, viden og erfaringer i forhold til andre kommuners erfaringer med Nest-klasser og fremlægger et økonomioverblik. Sagen er en opfølgning på tidligere fremlagt sag, med nye oplysninger om antallet af børn i målgruppen.

 

Baggrund

I Budgetaftale 2018 er der afsat midler til forsøg med Nest-klasser. Børn med autismespektrumforstyrrelser har stort potentiale for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt, hvis de får den rigtige indsats.

 

I Århus Kommune er der oprettet såkaldte Nest-klasser med kun 14-16 elever i klasserne, hvoraf 4 er børn med autismespektrumforstyrrelser, de øvrige børn er fra almenområdet. Derfor blev der afsat 0,3 mio. kr. i budgetperioden til et forsøg med en Nest-klasse i Ballerup Kommune.

 

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har undersøgt de eksisterende tilbud i andre kommuner, inden et forsøg igangsættes.

 

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har sammen med Center for Børne og Ungerådgivning nedsat en arbejdsgruppe, som har undersøgt, hvordan der arbejdes med Nest-konceptet i Danmark. Nogle få kommuner har etableret Nest-lignende klasser, idet det indebærer kursusforløb og samarbejde med Århus Kommune om kompetenceudvikling, sparring og rådgivning, hvis navnet Nest indgår i projektet.

 

Arbejdsgruppen har lavet en sammenlignende analyse af de kommuner, der har etableret Nest-klasser eller Nest-lignende klasser. Derudover har arbejdsgruppen besøgt Kobberbakkeskolens Nest-lignende klasser i Næstved Kommune. På Kobberbakkeskolen mødte arbejdsgruppen ledelse, medarbejdere og elever, der er tilknyttet skolens såkaldte SIAAklasser (Struktur - Inklusion- Autister - Almenelever) og fik et godt indtryk af, hvordan der arbejdes, og hvilke erfaringer de har gjort sig.

 

Arbejdsgruppen har på basis af andre kommuners erfaringer og eget besøg i Næstved Kommune fået et godt indtryk af, hvad det forudsætter, indebærer og kræver at oprette Nest eller Nest-lignende klasser:

 • Det skal være muligt at visitere fire børn med autisme fra samme aldersgruppe.
 • Der oprettes en ekstra klasse med 10 almenelever og 4 specialelever på hver årgang. Den ekstra klasse betyder, at klassen ikke indgår i den almindelige kapacitetsopgørelse, som danner baggrund for antallet af klasser, der oprettes.
 • Forældrene til såvel almenbørn som til børnene med autisme skal være interesserede i at deltage og bidrage til konceptet. Forældrene vælger ikke denne særlige klasse - det er ledelsen fra dagtilbud og skole, der danner klasserne.
 • Der skal være et klasserum, som indrettes til at kunne understøtte undervisning af børn med autisme og dertil et tilstødende lokale, hvor det er muligt at arbejde differentieret med en lille gruppe børn.
 • Der skal ansættes medarbejdere, som har den nødvendige specialviden.
 • Der skal være to medarbejdere i alle timer. Opgaven skal være fordelt på maks. tre voksne.
 • Medarbejderne omkring klassen skal kompetenceudvikles, så de kan samarbejde om både fordele og udfordringer i en børnegruppe, hvor såvel almenelever som børn med autisme skal opnå et fagligt og socialt udbytte.
 • Vedvarende vejledning og sparring skal være tæt på, hvilket betyder, at videnspersoner fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) skal være fast tilknyttet hver eneste Nest-klasse.
 • Anbefalingerne siger, at det er klogt at oprette mindst fire klasser (fx en hel indskoling) på samme skole ved opstart af Nest-klasser.
 • Skolens børnesyn og kultur er altafgørende for Nest-klassernes succes.

Da anmodningen om oprettelse af en Nest-klasse kom som en del af Budget 2018, var det antagelsen, at en Nest-klasse ville koste ca. 300.000 kr. De oplysninger, som på daværende tidspunkt var tilgængelige, handlede om, at der skulle være to lærere i alle timer i en 0. klasse. Forskellen på den udgift, som kommunen på nuværende tidspunkt har til en lærer og en pædagog, og den udgift to lærere i 0. klasse vil kræve, er 300.000 kr.

 

Men de meget omfattende undersøgelser og besøg, som Center for Skoler, Institutioner og Kultur har foretaget, har vist, at den model ikke kan fungere i praksis. De gode resultater på skoler, der lykkes med Nest-lignende klasser, findes kun der, hvor man har tilført væsentligt yderligere ressourcer.

 

Den faktuelle viden, som man nu er i besiddelse af, viser, at det koster ca. 1,7 mio. kr. det første år en kommunal Nest-lignende klasse oprettes. Samtidig er anbefalingen, at man ikke kun opretter en 0. klasse, men vælger en skole, hvor man opretter en 0. klasse, en 1. klasse, en 2. klasse og en 3. klasse, således at der bliver et helt spor i en indskoling.

 

Følger man anbefalingen, vil der skulle afsættes ca. 7 mio. kr. det første år, og ca. 6. mio. kr. årligt som en varig udgift. Overført til en Ballerup-kontekst betyder det, at der oprettes én kommunal Nest-klasse pr. årgang på en skolematrikel. I klassen vil der være fire pladser til børn med lettere autismespektrumforstyrrelser og ca. 10 almen pladser. Klassen indgår ikke i den almindelige kapacitetsberegning ved dannelsen af 0. klasser, hvilket medfører en ikke ubetydelig merudgift.

 

Samtidig vides det ikke, om der er fire børn med lettere autisme på hver eneste årgang, der kan profitere af et Nest-lignende tilbud. Sandsynligheden for, at der i Ballerup Kommune er fire børn på hver eneste årgang, er meget lille. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har set tilbage i visitationerne fra de seneste tre år. Her ses det, at der er meget få børn fra 0-2-klasse, der visiteres til et specialtilbud, idet flertallet visiteres på et senere tidspunkt. (se bilag). Hvis antagelsen er, at man præventivt kan visitere tidligere end 7.-9. klasse, hvorfra majoriteten visiteres, vil der stadig være relativt få børn og ikke kontinuerligt fire børn pr. årgang.

 

Børn med mere seriøse autismeudfordringer vil i højere grad profitere af gruppeordnings- eller specialskoletilbud.

 

Budget 2018 indeholder en bevilling på 300.000 kr. til forsøg med Nest-klasser.

Midlerne står uberørte, idet den forventede anvendelse af midlerne til kompetenceudvikling endnu ikke er igangsat. Kurserne starter tidligst i september 2018. Center for Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler, at det på baggrund af ovenstående erfaringer fra andre kommuner overvejes, om midlerne i højere grad kan gøre gavn, hvis de overføres til fx SAMSPALs-projektet. SAMSPAL (samarbejde mellem almen- og specialområdet) er et co-teachings forløb, som har vist sig at være særdeles hjælpsomt i forhold til arbejdet på skolerne.

 

Projektet er tidligere beskrevet under sag nr. 6 på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden i maj 2018 omhandlende Tilbudsviften.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet et overslag på baggrund af indhentede erfaringer fra andre kommuner.

Overslag over udgifter for hver klasse, der etableres:

 

Oprettelse af en ekstra klasse + øgede personaleudgifter1.300.000 kr.
Kompetenceudvikling225.000 kr.
Driftsmidler (specialudstyr)175.000 kr.
I alt1.700.000 kr.

 

Årlig videreførelse af klassen er anslået til 1,5 mio. kr.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om Nest-klasser tages til efterretning.
   
 2. Bevillingen på 0,3 mio. kr. anvendes til samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet (SAMSPAL).

Beslutning

Undersøges

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om status på arbejdet med at styrke uddannelsesvejledning på folke- og specialskolerne i Ballerup Kommune, i forhold de aftaler, der er indgået i budgetaftalen for 2018.

 

Sagen forelægges også for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Baggrund

I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2018 har Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune besluttet at styrke vejledningen for alle unge i kommunen. Det sker for at sikre den fornødne støtte og vejledning, når eleverne skal vælge ungdomsuddannelse.


I budgetaftalen står:

"3.22 Ungdomsuddannelse er adgangsbilletten til videre uddannelse og job for Ballerup Kommunes børn og unge. Det er vigtigt, at de unge vælger den ungdomsuddannelse, der er rigtig for dem, så de ikke falder fra undervejs og mister vigtige muligheder i livet. Det er også vigtigt, at flere unge vælger erhvervsuddannelse, for det er der, der er en stor efterspørgsel efter arbejdskraft i fremtiden.

 

Parterne vil derfor styrke vejledningen for alle børn i Ballerup Kommune.

I lovgivningen er faget ’Uddannelse og job’ et timeløst fag. Det ønsker parterne at lave om på med målrettede forløb i ’Uddannelse og job’ i 7.-9. klasse i Ballerup Kommune.

 

5. ..en ny og ambitiøs erhvervs- og vækstpolitik, som indeholder strategiske mål - fx at 25 pct. af en årgang påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse i 2025.

 

5.02 En væsentlig udfordring for at sikre fremtidens vækst og skabelsen af nye arbejdspladser er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal skolerne, uddannelsesinstitutionerne, virksomhederne og lokalsamfundet samarbejde om at udvikle Ballerup til en stærk uddannelses- og erhvervsby, hvor alle unge er under uddannelse, i relevante praktikforløb eller i job."

 

I tilknytning til vejledningsindsatsen mv. indgår i budgetaftalen for 2018 et sparekrav på forsørgelsesområdet under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på 1-2 mio. kr. fra 2020.

 

Sagsfremstilling

Mange parter skal arbejde sammen og i samme retning, for at det bliver muligt at indfri de ambitiøse mål, som er aftalt i Budget 2018.

 

Den særlige indsats med at sikre alle unge den rigtige ungdomsuddannelse er understøttet ved, at der er givet midler til, at der kommer skole- og uddannelsesvejledere på alle grundskolerne. De nye vejledere får en central rolle i vejledningen af alle unge dvs. primært de 80 pct. unge, som er erklærede uddannelsesparate. Ungdommens Uddannelsescenter (UU) har til opgave at sikre vejledning af de 20 pct. ikke-uddannelsesparate unge.

 

Opgaverne for vejlederne er ligeledes, at

 • Gennemføre undervisningsforløb i det timeløse fag "Uddannelse og job", så alle unge i 7.-9. klasse møder dette
 • Sikre en introduktion til erhvervsuddannelser på lige fod med øvrige uddannelser
 • Være med til at skabe kontakter og samarbejder med ungdomsuddannelser og erhvervsliv
 • Koordinere vejledningsindsatser i forhold til Ungdommens Uddannelsescenter.

Der er udarbejdet en rammebeskrivelse af, hvilken rolle og hvilke opgaver skole- og uddannelsesvejlederen har (se bilag).

 

De nye vejledere starter deres funktion på grundskolerne den 1. august 2018. I alt ni lærere er udvalgt - otte på de almene folkeskoler og en på Kasperskolen.

 

Vejlederne skal kompetenceudvikles, og de er derfor tilmeldt til moduler i Uddannelsesvejledning på Københavns Professionshøjskole. Samtidig er der etableret kontakt med TEC (Technical Education Copenhagen), hvor vejlederne skal have et sideløbende praksisforløb, som understøtter teorien fra modulerne i Uddannelsesvejledning.

 

Administrationen forventer ikke, at ovennævnte sparekrav på forsørgelsesområdet under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indfries via vejledningsindsatsen, da der ikke vurderes at være en væsentligt sammenhæng mellem vejledningsindsatsen på skolerne i de kommende år og udgifter til forsørgelse af 18-19 årige fra 2020. Besparelsen ventes derimod indfriet via en række administrative optimeringer af beskæftigelsesindsatsen blandt de offentligt forsørgede 18-29 årige.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i Budget 2018 afsat 1,2 mio. kr. fra 2018 og frem - og 0,8 mio. kr. til kompetenceudvikling af skolevejledere.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

 Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Arbejdsmarked indstiller, at

 1. Orienteringen om status for skole- og uddannelsesvejlederne på skolerne tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Børn- og Skoleudvalget den 10. januar 2017 

Indhold

Sammendrag

I budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at etablere et headspacecenter i Ballerup Kommune.

 

Bevillingen blev givet for to år og udløber med udgangen af 2018.

 

I forbindelse med bevillingen blev det indskrevet, at der skulle udarbejdes en evaluering i 2018, som skal danne baggrund for, at Børne- og Skoleudvalget kan tage stilling til en forlængelse eller ophør af headspace i Ballerup.

 

Baggrund

Headspace åbnede i april 2017 i lokaler på Linde Allé i Ballerup og tilbyder anonym rådgivning for børn og unge i alderen 12-25 år. Tilbuddet er baseret på frivillighed. Formålet med headspace er at skabe en tidlig og før-kommunal indsats.

 

Ballerup Headspace er hovedcenter for satellit i Herlev Kommune. Der kan blive oprettet satellitter i omkringliggende kommuner.  

 

Sagsfremstilling

Siden opstarten af headspace i Ballerup og frem til april 2018 har der været 103 unikke unge og 278 samtaler. Det forventes, at der kommer en fordobling af unge, som vil benytte tilbuddet fremadrettet.  

 

Headspace er i Ballerup Kommune et supplement til Ungerådgivningen, som er et professionelt tilbud i Center for Børne- og Ungerådgivning. De to tilbud arbejder tæt sammen om at komme i kontakt med unge, der har behov for rådgivning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget 

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at 

 1. Evalueringen af headspace i Ballerup tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Indhold

Sammendrag

Sagen indeholder orientering om, at årsregnskabet for Center For Tandregulering I/S for regnskabsåret 1.januar 2017 til 31. december 2017 af revisionsfirmaet Deloitte vurderes at give et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Derudover orienteres om relevante opmærksomhedspunkter for selskabets aktiviteter.

 

Baggrund

Center For Tandregulering I/S (CFT) varetager tandreguleringsopgaver på børn og unge under 18 år for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner jf. sundhedsloven – lov nr. 546 af 24. juni 2005. Årsregnskabet og rapporten blev godkendt af bestyrelsen den 24. april 2018.

 

Sagsfremstilling

I 2017 har der været tilknyttet 3567 patienter, hvilket er en stigning på 123 patienter. Stigningen i antal patienter har været konstant siden etableringen af CFT, uden at der har været en vækst i det samlede børneantal. Der vil derfor i 2018 blive analyseret på mulige årsagsforklaringer til denne vækst. Patienterne har et stabilt fremmøde og der er en meget lav udeblivelsesprocent. Konklusionen i årsrapporten er, at CFT kører med en stabil og god drift. Endvidere konkluderes det, at CFT producerer resultater som forventet og med en tilfredsstillende økonomi, der er blevet konsolideret på længere sigt ved løsningen med henlæggelser til investeringer.

 

Fokusområder for 2018 er:

 • Fastholdelse af stabil drift og økonomi
 • Fokus og årsagsforklaring på den øgede patientmængde i CFT trods uændret børnetal
 • IT opgradering generelt
 • Fokus på arbejdsmiljøet i CFT:  Fastholdelse og løbende forbedring et godt arbejdsmiljø
 • Fokus på de fremtidige ambitioner/investeringer for CFT (ønske fra bestyrelsen jf. møde den 19. december 2017).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Årsrapport for Center For Tandregulering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 15. maj 2018 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 15. maj 2018 at sende forslag om ophør af den kommunale ældretandpleje til høring i Seniorrådet. Seniorrådet har behandlet sagen på møde den 29. maj 2018 og denne sag indeholder Seniorrådets høringssvar, samt administrationens vurdering af høringssvarets konsekvenser for beslutning om driftsreduktioner i Ballerup Kommunes tandpleje på i alt 2,5 mio. kr. i 2021.

 

Der skal i sagen tages beslutning om ophør af den kommunale drift af Ældretandplejen og videreførelse af Ballerup-tilskuddet.

 

Baggrund

Den kommunale tandpleje drives i henhold til sundhedslovens §§ 127-134 og omfatter tandpleje til børn og unge, omsorgs, - og specialtandpleje. Herudover driver Ballerup Kommune sammen med Furesø og Egedal Kommuner Center for Tandregulering (§60 selskab) og Ballerup Kommune har, som den eneste kommune i landet, en ældretandpleje. Ældretandplejen udspringer af et frikommuneforsøg tilbage fra 1986 og fungerer i dag som en integreret del af den kommunale tandpleje. I forlængelse af beslutningen i 2017 om at gå fra syv til fire klinikker i den kommunale tandpleje er det i Budget 2018 besluttet, at der skal ske effektivisering og en budgetreduktion på 1 mio. kr. i 2019 stigende til i alt 2,5 mio. kr. i 2021.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt mulighederne for at effektivisere og reducere budgettet i den kommunale tandpleje og anbefaler, at det sker ved en ændring i personalesammensætningen og ved ophør af den kommunale drift af ældretandplejen.

 

Børne- og Skoleudvalget sendte administrationens forslag i høring til Seniorrådet.

 

Seniorrådet har behandlet forslaget på møde den 29. maj 2018 og har afgivet følgende høringssvar:

"Seniorrådet kan godkende forslaget om ophør af den kommunale ældretandpleje under forudsætning af, at omsorgstandplejen bevares.

Seniorrådet anbefaler, at tilskuddet på de 700 kr. bibeholdes"

 

Administrationens vurdering af høringssvaret:

Kommunerne er ifølge sundhedslovens §§ 131-132 forpligtet til at yde omsorgstandpleje til borgere med omfattende funktionstab. Omsorgstandplejen er dermed en "skal-opgave" og bevares også i den fremtidige opgavesammensætning i tandplejen.

 

Tilskuddet på de 700 kr. er en del af frikommuneforsøget og Sundheds- og Ældremininsteriet kan på et tidspunkt meddele ophør om dette. Der er i forslag om imødekommelse af driftsreduktionen indregnet udgifter til 700 kr. i tilskud til borgere med helbredskort.

 

Høringssvaret fra Seniorrådet giver dermed ikke anledning til ændring i forslag til imødekommelse af budgetreduktionen i Tandplejen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Med gennemførelse af en ændret personalesammensætning, ophør af driften af den kommunale ældretandpleje og forudsat fastholdelse af Ballerup-tilskuddet vil driftsreduktionen på 1 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, samt 0,5 mio. kr. i 2021 (jf. punkt 3.33 i Budgetaftale 2018) kunne imødekommes.

 

Det anbefales, at Børne- og Skoleudvalget i en opfølgende sag til efteråret tager stilling til tandplejens samlede økonomi i 2022 og frem, herunder også det i denne sag estimerede driftsoverskud på 0,6 mio. kr. I den sag behandles den samlede kommunale tandplejes organisering, opgavetilrettelæggelse herunder det tværgående samarbejde til børn- og ungeområdet og stillingtagen til Sundhedsstyrelsens kommende retningslinjer for profylakse m.m.

Bilag

1 billag

Beslutningen træffes af

Kommunalbetyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Seniorrådets høringssvar tages til efterretning.
   
 2. Forslaget om at den kommunale drift af Ældretandplejen ophører pr. 30. juni 2019 godkendes.
   
 3. Ballerup-tilskuddet til borgere med helbredskort videreføres for nuværende, idet tilskuddets permanente fastholdelse efter ophør af Ældretandplejen afventer afklaring fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 6. marts 2018  Punkt 7

Indhold

Sammendrag

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets behandling af "Effekten af modersmålsundervisningen" den 6. marts 2018 er der afledt flere spørgsmål til yderligere afklaring. Der spørges til:

 1. Om hvorvidt der kan stilles særskilte krav til hvem der modtager den frivillige modersmålsundervisning.
   
 2. Om man må indhente yderligere data i forhold til brugerne.
   
 3. Omkostning i forhold til at lave en egentlig effektvurdering af modersmålsundervisningen.

Baggrund

Baggrunden for sagen er de spørgsmål, som er afledt af drøftelserne under punktet "Effekten af modersmålsundervisningen" den 6. marts 2018.

 

Sagsfremstilling

I "Supplerende notat om effekten af modersmålsundervisning" gives der svar på de stillede spørgsmål. Opsummerende fremgår det at:

 1. Målgruppen indeholder to grupper: Et lovbundet tilbud til elever fra EU/EEA og et lokalt tilbud. Det er muligt at stille særskilte krav til deltagelse i den ikke-lovbestemte modersmålsundervisning. Det kan fx ske ved testning af, om eleverne har et aktivt modersmål. Indførelse af sprogtestning vil medføre, at der skal afsættes økonomi til testning og administration. Hvis det skal ske inden for de allerede afsatte midler, vil det betyde at færre børn får gavn af Ballerup Kommunes tilbud om modersmålsundervisning.
   
 2. Det er muligt at indhente yderligere data om brugerne af modersmålsundervisningen. Dette kan ske ved at spørge brugerne.
   
 3. Det er ikke umiddelbart muligt at foretage en egentlig effektvurdering af modersmålsundervisningen i Ballerup Kommune, idet målgruppen er for lille.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Supplerende notat om effekten af modersmålsundervisningen tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 15. maj 2018 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at Tilbudsviften skal indeholde heltetræning for at skabe gode læringsmiljøer i indskolingen. I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal forestå et pilotafprøvningsprojekt. Projektet hedder: Vi ka'. Kommissoriet for pilotprojektet forelægges til orientering.

 

Baggrund

Vi ka' retter sig mod indskolingen som et bud på at understøtte almenmiljøet.

 

I projektet skal kropslighed og bevægelse skabe sammenhængende gode læringsmiljøer mellem børnehaveklasse og 1. klasse. Indsatsen beskrives og afprøves i et pilotprojekt.

 

Sagsfremstilling

Overgangen fra børnehaveklasse til 1. klasse kan for nogle børn synes stor, og børn oplever ofte, at læringsmiljøet i 1. klasse stiller nye store krav til dem. Vi ka' skal skabe et sammenhængende læringsmiljø fra børnehaveklassen til 1. klasse, så overgangen opleves mere flydende for børnene. 


Med udgangspunkt i kropslighed og bevægelse vil pilotprojektet give pædagoger konkrete redskaber til at tilrettelægge læringsmiljøer, som skaber genklang og genkendelighed fra børnehaveklasse til 1. klasse. Gennem co-teaching vil pædagogerne få sparring og støtte til at udvikle deres pædagogiske praksis i forhold til at skabe kropslige læringsmiljøer, som kan skabe sammenhænge mellem børnehaveklasse og 1. klasse.

 

Pilotprojektet retter sig mod en mindre gruppe børnehaveklassebørn på en distriktsskole. Børnene deltager i projektet fra børnehaveklasse til jul i 1. klasse. Børnene skal deltage i udvikling, afprøvning og evaluering af projektet. Evalueringen danner grundlag for fremtidige overvejelser om en eventuel bredere implementering.   

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af to medarbejdere fra Center for Børne- og Ungerådgivning og en pædagogisk konsulent fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur. En af deltagerne i arbejdsgruppen har deltaget på heltetræneruddannelse ved Helteskolen, og Vi ka' henter bl.a. inspiration derfra.

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet et kommissorium til et pilotafprøvningsforløb. Dette kan ses som bilag.   

 

Tidsplan for pilotprojektet er: 

 • Foråret 2018: En medarbejder fra Center for Børne- og Ungerådgivning er på heltetrænerkursus. 
 • Efterår 2018 til jul 2018: Udarbejdelse af information til forældre, interviewguide, oplæg til personaledag, manual til metoden.
 • Efterår 2018: Forældre og børn informeres om pilotprojektet. 
 • Efterår 2018 til jul 2018: Medarbejdere fra Center for Børne- og Ungerådgivning mødes med børnegruppen for at afprøve og udvælge de aktiviteter, som skal indgå i læringsmiljøerne. 
 • Marts 2019: Kursus for teamet omkring børnegruppen, kursusindholdet er en kombination af teori og fysiske aktiviteter som teamet skal lære at implementere i læringsmiljøerne. 
 • April/Maj 2019: Aktionslæring for personalet, fire mødegange pr. team. Mødet starter med evaluering af perioden mellem møderne, og der arbejdes derefter med co-teaching i læringsmiljøet. Der afsættes to timer pr. mødegang.
 • August/september 2019: Aktionslæring for personalet, fire mødegange pr. team. Mødet starter med evaluering af perioden mellem møderne, og der arbejdes derefter med co-teaching i læringsmiljøet. Der afsættes to timer pr. mødegang.
 • Ultimo september til november 2019: Teamsarbejde med de redskaber, de har tilegnet sig gennem aktionslæringen.
 • Oktober/november 2019: Opfølgning og sparring. 
 • November/december 2019: Evaluering; børnefokusgruppeinterview, interview med det involverede pædagogiske personale.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget  

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

 1. Kommissoriet for pilotprojektet Vi ka' under Tilbudsviften tages til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om fremdrift i implementeringen af Aula. Aula er en it-samarbejdsplatform, som går i luften august 2019 på skolerne og i 2020 på dagtilbud. 

 

I Ballerup Kommune er projektorganisationen for Aula etableret og tidsplanen med faser udarbejdet og vedtaget i styregruppen. Projektet forløber efter tidsplanen. Næste fase er udarbejdelse af kommunikationsplan for projektet og anvendelsesstrategi for Aula. 

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i Budget 2018 at afsætte 13,5 mio. kr. over en 4-årig periode til Aula.

 

Baggrunden for Aula er regeringen og KL’s aftale fra 2014 om, at alle folkeskoler med udgangen af 2017 skal anvende en læringsplatform, som i Ballerup Kommune er Meebook og fra august 2019 en samarbejdsplatform, som for alle skoler bliver Aula. Derfor er Center for Skoler, Institutioner og Kultur i gang med at implementere Aula.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i Budget 2018 at afsætte 13,5 mio. kr. over en 4-årig periode til implementering af Aula. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har inden for den bevilgede ramme ansat en projektleder, som skal gennemføre implementeringen af Aula.

 

Aula er den kommende it-samarbejdsplatform for skoler, BFO'er og dagtilbud, som afløser for it-systemerne Forældreintra, Børneintra og Skoleintra. I Aula får forældre, elever og personale en sikker og brugervenlig adgang til kommunikationskanaler fx mailsystem, grupper, opslag og kalender.

 

Der er nedsat en projektorganisation bestående af styregruppe, referencegruppe, projektgruppe, arbejdsgrupper og tilhørende fora for henholdsvis skole, dagtilbud og øvrige brugere.

 

Implementeringen af Aula er opdelt i tre spor. Det første spor er Indholds-sporet, som er en kvalitativ del, der omhandler den digitale kommunikationen mellem forældre, personale og elever. Det andet spor er It-teknik og data samt funktionaliteterne på Aula. Det tredje spor er Kursus- og informationskampagne for personale, forældre og elever om, hvordan de bruger Aula.  

 

Tidsplanen er inddelt i følgende faser:

 • Første halvår af 2018 er en planlægningsfase i samarbejde med det decentrale lederniveau.
 • Andet halvår af 2018 er inddragelsesfasen, hvor slutbrugere i alle målgrupper bliver involveret i udarbejdelsen af en anvendelsesstrategi om målene for Aula, og hvordan brugere af Aula i Ballerup Kommune fremadrettet skal kommunikere sammen.
 • Tredje fase er informationsfasen, som omhandler ibrugtagning af Aula, således at alle skoler er klar til at gå i luften august 2019.

I andet halvår af 2019 starter den samme proces for dagtilbud. Koordinering mellem dagtilbud, skoler og øvrige interessenter foregår løbende over de fire år, projektet forløber. I alle faser vil personalet som hovedregel blive inddraget og informeret, før forældre og elever bliver inddraget og informeret. Det er en stram, men realistisk tidsplan for projektet.

 

Der fremlægges løbende status for Aula i Børne- og Skoleudvalget, og der vil mindst en gang årligt i projektperioden være en status med fokus på digitaliseringsdelen af Aula-projektet til Digitaliserings- og Teknologiudvalget. Skoleforum og Dialogforum orienteres ligeledes en gang årligt.

 

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager projektleder Kristine Kühn Hove Sporring fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur under behandlingen af sagen.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Orienteringen om implementering af Aula it-kommunikationsplatform i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Ved budgetvedtagelsen 2018-2021 blev der afsat 13,52 mio. kr. til Aula fordelt med 5,91 mio. kr. på drift og 7,61 mio. kr. på anlæg. Administrationen anbefaler, at projektet nr. 3.11 Aula samles på anlægsrammen med undtagelse af afledt drift i form af merudgift til licenser på 0,3 mio. kr. om året (i alt 1 mio. kr.) i årene 2019-2021.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i Budget 2018 at afsætte 13,5 mio. kr. over en 4-årig periode til Aula.

 

Baggrunden for Aula er regeringen og KL’s aftale fra 2014 om, at alle folkeskoler med udgangen af 2017 skal anvende en læringsplatform, som i Ballerup Kommune er Meebook og fra august 2019 en samarbejdsplatform, som for alle skoler bliver Aula. Derfor er Center for Skoler, Institutioner og Kultur i gang med at implementere Aula.

 

Sagsfremstilling

I følge Økonomiministeriets konteringsvejledning bør udgifter konteres som anlæg, når udgiftens størrelse og karakter (type) er udover de sædvanlige udgifter. Ballerup Kommune har tidligere konteret større it-projekter som anlægsudgifter inklusiv implementeringskurser og projektledelse. Endvidere vil det styringsmæssigt være lettere at få overblik over projektet, når det alene budgetteres på én budgetramme i stedet for at fordele på driftsrammen og anlægsrammen. Der ændres ikke på den samlede projektbevilling på 13,52 mio. kr., men alene fordelingen mellem drift og anlæg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

 

Ønsket bevilling inkl. it licenser, implementeringsudgifter mv. til projekt

3.11 Brugerportal Aula - anlæg

5,910 mio. kr.

Tidligere bevilling inkl.  it licenser, implementeringsudgifter mv. til projekt

3.11 Brugerportal Aula - anlæg

7,610 mio. kr.

Rådighedsbeløb hentet fra samme projekts driftsbevilling

3.11 Brugerportal Aula-drift

-5,910 mio. kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

13,520 mio. kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

2,220

4,690

3,630

2,180

 

Afledte driftsudgifter på ramme 3.22 under anlægs-projektet

 

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 3.22 efter anlægs-projektet

 

0,2

0,3

0,3

 

 

De afledte driftsudgifter er forskellen mellem de tidligere licenser til Børneintra og Skoleintra og de kommende licenser til Aula.

 

Flytningen af midler mellem drift og anlæg balancerer.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

 1. Projektet Aula alene budgetteres som en anlægsbevilling med afledt drift, og der derfor flyttes midler fra driftsrammen til anlægsrammen.
   
 2. Der afsættes yderligere 4,910 mio. kr. på anlægsrammen i 2018-2021 på projekt nr. 3.11. Aula. Bevillingen fordeles i årene med 1,20 mio. kr. i 2018, 1,34 mio. kr. i 2019, 1,34 mio. kr. i 2020, 1,34 mio. kr. i 2021.
   
 3. Anlægsbeløbet finansieres fra samme projekts driftsmidler på servicerammen, således at der gives en negativ tillægsbevilling på -4,910 kr. på servicerammen i 2018-2020. Bevillingen fordeles i årene
  med
   -1,20 mio. kr. i 2018, -1,34 mio. kr. i 2019, -1,34 mio. kr. i 2020, -1,34 mio. kr. i 2021.
   
 4. Den samlede bevilling ved budgetvedtagelsen var 13,2 mio. kr. den samlede bevilling er fortsat 13,2 mio. kr. Der er nu 1,0 mio. kr. på drift og 12,2 mio. kr. på anlæg.
   
 5. Med beslutningen frigives de samlede rådighedsbeløb på 2,22 mio. kr. i 2018. Tilsvarende frigives rådighedsbeløbet på 4,690 mio. kr. i 2019.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

I investeringsoversigten er der i 2018 afsat 250.000 kr. til renovering af belægninger i skolegårde. Centrene for By, Erhverv og Miljø foreslår sammen med Ejendomme, at midlerne frigives og anvendes på renovering af belægninger på Skovvejens Skole Vest og Øst samt Skovlunde Skole Nord.

 

Baggrund

Der har siden 2000 været afsat midler til renovering af skolernes faste belægninger, og man har tidligere renoveret skolernes asfaltbelægninger. De seneste år har man fokuseret mere på renovering af skolernes flisebelægninger, som var forvitrede af almindeligt slid og af saltpåvirkning, samt på renovering i forbindelse med ny anvendelse.

 

I 2017 har man ved Skovvejens Skole Øst renoveret belægninger for at afhjælpe afvandingsproblemer samt renoveret belægninger ved henholdsvis Baltorpskolen – Afdeling Grantoften og Måløvhøj Skole – Afdeling Østerhøj for at sikre arealerne i forbindelse med ny anvendelse.

 

Der har tidligere været afsat 0,75 mio. kr. om året til renovering af belægninger. I år er bevillingen på 0,25 mio. kr.  

 

Sagsfremstilling

Center for By, Erhverv og Miljø foreslår, at 0,25 mio. kr. på investeringsoversigtens projekt nr. 301205 frigives til projekt nr. 301884 Renovering af belægninger i skolegårde 2018. Midlerne anvendes til renovering af belægninger på Skovvejens Skole, Vest og Øst samt Skovlunde Skole, Nord.

 

Renoveringerne omfatter opretning af større lunker, afhjælpning af udfordringer med afvanding samt omlægning af belægning for optimering af anvendelse.

 

De afsatte midler anvendes primært til større arbejder. Et mindre beløb anvendes til at fortsætte sidste års udbedringer af belægninger ved Skovvejens Skole, Øst.

 

Til Skovvejens Skole, Vest afsættes et beløb til udbedring af asfaltbelægning. Via Borgermillion 2017 har man etableret en parkourbane i skolegården med gummiasfalt som faldunderlag. Den omkringliggende skolegårdsbelægning har mange lunker og lapper, som ønskes udbedret, så hele skolegården kan fungere som en helhed med optimal afvanding.

 

Til Skovlunde Skole, Nord afsættes et beløb til at optimere belægningen ved indskolingens legeplads. Alle arealer må udnyttes optimalt, da der er rigtig mange børn på legepladsen. Arealet optimeres ved at udvide med en belægning, der både er attraktiv for leg, ophold og gennemgang.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i 2018 afsat 0,25 mio. kr. på projekt nr. 301205 Renovering af belægninger i skolegårde. Der søges nu om frigivelse af midlerne til projekt nr. 301884 Renovering af belægninger i skolegårde 2018. Der er ikke øgede driftsomkostninger forbundet med anlæggene.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.

250.000 kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

301205 Renovering af belægninger i skolegårde

250.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

250.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,25

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil blive forbedret, idet afvandingen udbedres. Dette afhjælper fx områder med lunker, der bliver isglatte ved frostvejr.

 

Den fysiske tilgængelighed forbedres desuden ved optimering af anvendelsen ved at tage hensyn til både adgang og anvendelse.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. De foreslåede tiltag vedrørende renovering af belægninger i skolegårde i 2018 godkendes.
   
 2. Der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. fra projekt nr. 301205 Renovering af belægninger i skolegårde til projekt nr. 301884 Renovering af belægninger i skolegårde 2018.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Indhold

Sammendrag

I 2018 er der afsat 0,1 mio. kr. på investeringsoversigtens til Friarealer ved skoler - renovering. Centrene for By, Erhverv og Miljø foreslår sammen med Ejendomme, at midlerne frigives til etablering af lege- og opholdskantbegrænsning ved Skovlunde Skole, Syd.

 

Det eksisterende parcourområde i skolegården på Skovlunde Skole, Syd er utilstrækkeligt afgrænset. Dette skaber udfordringer som fx faldgrus i gangarealer, som børnene glider i, og aktiviteter, der ligger oveni hinanden. Skolegården skal rumme muligheder for både aktivitet, ophold og gangarealer. Ved at etablere en lege- /opholdskant omkring det eksisterende parkourbane, kan de forskellige funktioner adskilles og tydeliggøres og derved løse udfordringerne.

 

Baggrund

Skolens administration har kontaktet Center for By, Erhverv og Miljø, fordi de ønskede den eksisterende faldgrusbelægning under parkourbanen udskiftet. Første prioritet er at få løst et problem med børn, der glider i faldgrus på belægningen. Faldgruset i sig selv er ikke et problem, men en utilstrækkelig kantafgrænsning, som kan holde gruset på plads. Parkourbanen fungerer godt overordnet set, men placering af enkelte elementer opfordrer til uhensigtsmæssige ganglinier (løbebaner) i det resterende areal. Derudover er der mangel på opholdspladser.

 

Sagsfremstilling

Ved at fjerne den eksisterende, delvist rådne kant i træ omkring faldarealet og erstatte denne med en hvælvet kant af faldgummi med siddeplinter, holdes faldgruset på plads. Forekomst af faldsand på belægningen vil blive betydeligt formindsket og derved også risikoen for at løbe og glide i det. Kanten formes, så den indeholder aktivitetsmulighed, opholdspladser og skaber oplagte ind- og udgange til og fra parkouraktiviteten. Ind- og udgange kan placeres hensigtsmæssigt set i forhold til de ønskede gangarealer. Dette vil resultere i en bedre opdeling mellem stille og vilde aktiviteter, så de ikke kommer i vejen for hinanden. Udgiften til denne løsning er mindre end udgiften ved udskiftning til faldgummi på hele arealet, en løsning der i øvrigt ikke giver øget mulighed for ophold.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i investeringsoversigten afsat 0,1 mio. kr. i 2018 på projekt nr. 301204 Friarealer ved skoler. Der søges nu om frigivelse af midlerne til projekt nr. 301781 Friarealer ved skoler 2018. Der ikke øgede driftsomkostninger forbundet med anlæggene.

 

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.

100.000kr.

Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.

0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

301204 Friarealer ved skoler

100.000kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

100.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2018

2019

2020

2021

2022

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

0,1

 

 

 

 

Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under/efter anlægsprojektet

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil blive forbedret, idet forekomst af faldsand på belægningen vil blive betydeligt formindsket og derved også risiko for at løbe og glide i det.

 

Kanten sørger for en bedre opdeling mellem stille og vilde aktiviteter, så de ikke kommer i karambolage med hinanden.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 301204 Friarealer ved skoler - renovering til projekt nr. 301781 Friarealer ved skoler 2018.
   
 2. Bevillingen finansierer opholds- og aktivitetskant på Skovlunde Skole Syd.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Dokumenter

Download samlet dokument

Download